30.9.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 254/69


ROZHODNUTIE RADY

z 20. septembra 2005,

ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti

(Text s významom pre EHP)

(2005/673/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti (1), a najmä na jej článok 4 ods. 2 písm. b),

keďže:

(1)

Podľa smernice 2000/53/ES sa od Komisie vyžaduje, aby vyhodnotila použitie olova, ortuti, kadmia alebo šesťmocného chrómu, ktoré sú zakázané na základe článku 4 ods. 2 písm. a) uvedenej smernice.

(2)

Po vykonaní potrebného technického a vedeckého posúdenia Komisia dospela k viacerým záverom.

(3)

Určité výnimky z tohto zákazu by nemali byť predĺžené, pretože použitie olova, ortuti, kadmia alebo šesťmocného chrómu v týchto aplikáciách už nie je nevyhnutné.

(4)

Niektoré materiály a komponenty obsahujúce olovo, ortuť, kadmium alebo šesťmocný chróm by mali byť vyňaté zo zákazu alebo naďalej vyňaté zo zákazu na základe článku 4 ods. 2 písm. a, pretože používanie týchto látok v určitých špecifických materiáloch a komponentoch je stále ešte nevyhnuté. V niektorých prípadoch je vhodné preskúmať dátum skončenia platnosti týchto výnimiek, aby sa stanovilo, či je používanie zakázaných látok v budúcnosti naďalej nevyhnutné.

(5)

V prípade hliníka na účely obrábania s hmotnostným obsahom olova do 1,5 % opísaného v bode 2 písm. a) prílohy Komisia do 1. júla 2007 stanoví, či dátum skončenia platnosti tejto výnimky má byť preskúmaný so zreteľom na skutočnosť, či sú náhrady olova k dispozícii.

(6)

V prípade olovených ložiskových paniev a puzdier opísaných v bode 4 prílohy Komisia do 1. júla 2007 stanoví, či dátum skončenia platnosti tejto výnimky má byť preskúmaný, aby sa zabezpečilo, že technológia bez použitia olova sa bude používať vo všetkých motoroch a prevodových systémoch bez toho, aby sa narušilo ich riadne fungovanie.

(7)

V prípade použitia šesťmocného chrómu v krycej vrstve proti korózii na súpravách matíc a skrutiek používaných v karosériách, ktorá je opísaná v bode 13 písm. b) prílohy, Komisia do 1. júla 2007 stanoví, či je potrebné preskúmať dátum skončenia platnosti tejto výnimky, aby sa zabezpečilo, že počas životnosti vozidla sa nevyskytne nijaké náhodné rozpojenie základných mechanických súčastí.

(8)

V prípade použitia kadmia v akumulátoroch elektrických vozidiel opísaných v bode 17 prílohy Komisia do konca roku 2007 stanoví, či je potrebné dátum skončenia platnosti výnimky preskúmať, aby sa zabezpečila dostupnosť alternatívnych technológií výroby batérií a elektrických vozidiel.

(9)

Smernica 2000/53/ES by sa preto mala zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Bez toho, aby bolo dotknuté rozhodnutie Komisie 2005/438/ES (2), príloha II k smernici 2000/53/ES sa nahrádza textom uvedeným v prílohe tohto rozhodnutia.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uplatňuje od 1. júla 2005.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 20. septembra 2005

Za Radu

predsedníčka

M. BECKETT


(1)  Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2005/438/ES (Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 19).

(2)  Ú. v. EÚ L 152, 15.6.2005, s. 19.


PRÍLOHA

„PRÍLOHA II

Materiály a komponenty vyňaté z pôsobnosti ustanovenia článku 4 ods. 2 písm. a)

Materiály a komponenty

Rozsah pôsobnosti a dátum skončenia platnosti výnimky

Na označenie alebo identifikáciu podľa článku 4 ods. 2 písm. b) bodu iv)

Olovo ako prvok legovania

1.

Oceľ na účely obrábania a galvanizovaná oceľ s hmotnostným obsahom olova do 0,35 %

 

 

2 a)

Hliník na účely obrábania s hmotnostným obsahom olova do 1,5 %

1. júl 2008

 

2 b)

Hliník na účely obrábania s hmotnostným obsahom olova do 0,4 %

 

 

3.

Legovaná meď s hmotnostným obsahom olova do 4 %

 

 

4.

Ložiskové panvy a puzdrá

1. júl 2008

 

Olovo a zlúčeniny olova v komponentoch

5.

Akumulátory

 

X

6.

Tlmiče kmitov

 

X

7 a)

Vulkanizačné činidlá a stabilizátory pre elastoméry pri spracovaní kvapaliny a použití v hnacích systémoch s hmotnostným obsahom olova do 0,5 %

1. júl 2006

 

7 b)

Tmeliace činidlá pre elastoméry pri použití v hnacích systémoch s hmotnostným obsahom olova do 0,5 %

 

 

8.

Zvary v elektronických paneloch plošných spojov a iné elektrické aplikácie

 

X (1)

9.

Meď vo frikčných materiáloch brzdových obložení s hmotnostným obsahom olova vyše 0,4 %

1. júl 2007

X

10.

Sedlá ventilov

Typy motorov vyvíjané do 1. júla 2003: 1. júl 2007

 

11.

Elektrické komponenty, ktoré obsahujú olovo v skle alebo keramickej hmote, okrem skla v žiarovkách a zapaľovacích sviečkach

 

X (2) (pre iné ako piezoelektrické komponenty v motoroch)

12.

Pyrotechnické iniciátory

Vozidlá s typovým schválením pred 1. júlom 2006 a náhradné iniciátory pre tieto vozidlá

 

Šesťmocný chróm

13 a)

Krycie vrstvy proti korózii

1. júl 2007

 

13 b)

Krycie vrstvy proti korózii používané v súpravách matíc a skrutiek pre karosériové aplikácie

1. júl 2008

 

14.

Absorpčné chladničky v motorových karavanoch

 

X

Ortuť

15.

Výbojkové svetlá a osvetlenie prístrojového panelu

 

X

Kadmium

16.

Hrubovrstvové pasty

1. júl 2006

 

17.

Akumulátory pre elektrické vozidlá

Po 31. decembri 2008 bude povolené umiestniť na trh iba tie akumulátory NiCd, ktoré sú náhradnými súčiastkami pre vozidlá dodané na trh pred týmto dátumom

X

18.

Optické komponenty v sklených matriciach používaných v systémoch, ktoré pomáhajú vodičovi

1. júl 2007

X

Poznámky:

Maximálna hodnota koncentrácie hmotnostného obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti a homogénneho materiálu do 0,1 % a hmotnostného obsahu kadmia a homogénneho materiálu do 0,01 % sa toleruje.

Opätovné využitie častí vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky je povolené bez obmedzenia, pretože sa na neho nevzťahuje článok 4 ods. 2 písm. a).“


(1)  Demontáž, ak bola v súlade s položkou 11 prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

(2)  Demontáž, ak bola v súlade s položkou 8 prekročená priemerná hodnota 60 gramov na vozidlo. Na účely uplatnenia tohto ustanovenia sa neberú do úvahy elektronické zariadenia, ktoré nenamontoval výrobca pri sériovej výrobe.

Poznámky:

Maximálna hodnota koncentrácie hmotnostného obsahu olova, šesťmocného chrómu a ortuti a homogénneho materiálu do 0,1 % a hmotnostného obsahu kadmia a homogénneho materiálu do 0,01 % sa toleruje.

Opätovné využitie častí vozidiel, ktoré už boli na trhu k dátumu skončenia platnosti výnimky je povolené bez obmedzenia, pretože sa na neho nevzťahuje článok 4 ods. 2 písm. a).“