30.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 224/7


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 23. avgusta 2005

o dodelitvi količin nadzorovanih snovi, ki so dovoljene za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2005 v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 333)

(Besedilo v češkem, danskem, nizozemskem, angleškem, estonskem, finskem, francoskem, nemškem, italijanskem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/626/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč (1), in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Skupnost je že postopno opustila proizvodnjo in porabo klorofluoroogljikovodikov, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, halonov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, delno halogeniranega bromofluoroogljikovodika in bromklorometana.

(2)

Vsako leto mora Komisija določiti uporabe bistvenega pomena za te nadzorovane snovi, količine, ki se smejo uporabljati, ter podjetja, ki jih smejo uporabljati.

(3)

V sklepu IV/25 pogodbenic Montrealskega protokola o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč, v nadaljnjem besedilu „Montrealskega protokola“, so opredeljena merila, ki jih Komisija uporablja za določitev katerih koli uporab bistvenega pomena in za vsako pogodbenico odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, potreben za uporabe bistvenega pomena.

(4)

V sklepu XV/8 pogodbenic Montrealskega protokola je odobren obseg proizvodnje in porabe nadzorovanih snovi, naštetih v Prilogah A, B in C (snovi v skupinah II in III) k Montrealskem protokolu, ki je potreben za uporabe bistvenega pomena za laboratorijske in analitske namene v skladu s Prilogo IV k poročilu o sedmem zasedanju pogodbenic, ob upoštevanju pogojev, opredeljenih v Prilogi II k Poročilu o šestem zasedanju pogodbenic, Sklepa VII/11 in Sklepa XI/15 pogodbenic Montrealskega protokola.

(5)

V skladu z odstavkom 3 Sklepa XII/2 dvanajstega zasedanja pogodbenic Montrealskega protokola o ukrepih za olajšanje prehoda k inhalatorjem z določenim odmerkom (MDI), ki ne vsebujejo klorofluoroogljikovodika, so Avstrija, Belgija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Irska, Latvija, Litva, Luksemburg, Poljska, Norveška, Portugalska, Nizozemska, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo uradno obvestili Program Združenih narodov za okolje (2), da klorofluoroogljikovodiki (CFC) niso več bistvenega pomena za proizvodnjo CFC-MDI (inhalatorji z določenim odmerkom, ki vsebujejo CFC), ki vsebujejo učinkovine sestavine iz terapevtskih kategorij „kratko delujočih bronhodilatatorjev za doziranje beta-agonista“, „steroidov za inhaliranje“ in „antiholinergičnih bronhodilatatorjev“. Člen 4(4)(i)(b) Uredbe (ES) št. 2037/2000 preprečuje uporabo in dajanje CFC v promet, razen v primerih, ko je njihova uporaba bistvenega pomena, v skladu s pogoji, opredeljenimi v členu 3(1) navedene uredbe. Te ugotovitve o nebistvenem pomenu so zmanjšale povpraševanje po CFC v Skupnosti. Poleg tega člen 4(6) Uredbe (ES) št. 2037/2000 preprečuje uvoz in dajanje inhalatorjev z določenim odmerkom, ki vsebujejo CFC (CFC-MDI), v promet, razen v primerih, ko se šteje, da so CFC v teh proizvodih bistvenega pomena v skladu s pogoji, opisanimi v členu 3(1).

(6)

Komisija je 22. julija 2004 objavila obvestilo (3), s katerim se obrača na tista podjetja v Skupnosti 25 držav članic, ki zahtevajo, da Komisija presodi uporabo nadzorovanih snovi za uporabe bistvenega pomena v Skupnosti v letu 2005, in je prejela izjave o nameravanih uporabah nadzorovanih snovi za uporabe bistvenega pomena v letu 2005.

(7)

Da se zagotovi, da imajo zainteresirana podjetja in izvajalci lahko še naprej pravočasno koristi od sistema izdajanja dovoljenj, je primerno, da se začne ta odločba uporabljati s 1. januarjem 2005.

(8)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora, ustanovljenega s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 2037/2000 –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

1.   Količina nadzorovanih snovi skupine I (klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene medicinske uporabe v Skupnosti v letu 2005, je 1 029 770,00 kilogramov ODP (4).

2.   Količina nadzorovanih snovi skupine I (klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115) in skupine II (drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2005, je 63 081,71 kilogramov ODP.

3.   Količina nadzorovanih snovi skupine III (halonov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2005, je 70 705 kilogramov ODP.

4.   Količina nadzorovanih snovi skupine IV (ogljikovega tetraklorida) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2005, je 145 240,293 kilogramov ODP.

5.   Količina nadzorovanih snovi skupine V (1,1,1-trikloroetana) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Evropski uniji v letu 2005, je 815,30 kilogramov ODP.

6.   Količina nadzorovanih snovi skupine VII (delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2005, je 3,04 kilogramov ODP.

7.   Količina nadzorovanih snovi skupine IX (bromoklorometana) v skladu z Uredbo (ES) št. 2037/2000, ki se sme uporabljati za bistvene laboratorijske uporabe v Skupnosti v letu 2005, je 12,048 kilogramov ODP.

Člen 2

Inhalatorji z določenim odmerkom, ki vsebujejo klorofluoroogljikovodik (CFC-MDI), navedeni v Prilogi I, se ne dajo v promet na trge, na katerih se šteje, da CFC za te proizvode niso bistvenega pomena.

Člen 3

Med obdobjem od 1. januarja do 31. decembra 2005 se uporabljajo naslednja pravila:

1.

Kvote kloforfluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115 za bistvene medicinske uporabe se dodelijo podjetjem, navedenim v Prilogi II.

2.

Kvote kloforfluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115 in drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo podjetjem, navedenim v Prilogi III.

3.

Kvote halonov za bistvene medicinske uporabe se dodelijo podjetjem, navedenim v Prilogi IV.

4.

Kvote ogljikovega tetraklorida za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo podjetjem, navedenim v Prilogi V.

5.

Kvote 1,1,1-trikloroetana za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo podjetjem, navedenim v Prilogi VI.

6.

Kvote delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo podjetjem, navedenim v Prilogi VII.

7.

Kvote bromoklorometana za bistvene laboratorijske uporabe se dodelijo podjetjem, navedenim v Prilogi VIII.

8.

Kvote klorofluoroogljikovodikov 11, 12, 113, 114 in 115, drugih popolnoma halogeniranih klorofluoroogljikovodikov, ogljikovega tetraklorida, 1,1,1-trikloroetana, delno halogeniranih bromofluoroogljikovodikov in bromoklorometana so določene v Prilogi IX.

Člen 4

Ta odločba je naslovljena na naslednja podjetja:

 

3M Health Care Ltd

3M House Morley Street

Loughborough

Leicestershire LE11 1EP

United Kingdom

 

Aventis

London Road, Holmes Chapel

Cheshire CW4 8BE

United Kingdom

 

Bespak PLC

North Lynn Industrial Estate

King's Lynn

PE30 2JJ — Norfolk

United Kingdom

 

Boehringer Ingelheim GmbH

Binger Straße 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

 

Chiesi Farmaceutici SpA

Via Palermo 26/A

I-43100 Parma

 

GlaxoSmithKline

Speke Boulevard

Speke

L24 9JD — Liverpool

United Kingdom

 

IG Sprühtechnik GmbH

Im Hemmet 1

D-79664 Wehr

 

Inyx Pharmaceuticals Ltd

Astmoor Industrial Estate

9 Arkwright Road RUNCORN

Cheshire WA7 1NU

United Kingdom

 

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals SA

Siedziba w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Poland

 

IVAX Ltd

Unit 301 Industrial Park

Waterford

Ireland

 

Laboratorio Aldo Union SA

Baronesa de Maldá, 73

Espluges de Llobregat

E-08950 Barcelona

 

SICOR S.p.A

Via Terrazzano 77

I-20017 Rho (MI)

 

Valeas SpA Pharmaceuticals

Via Vallisneri, 10

I-20133 Milano

 

Valois SA

50, avenue de l'Europe

F-78160 Marly Le Roi

 

Valvole Aerosol Research Italiana (VARI)

Spa — LINDAL Group Italia

Via del Pino, 10

Olginate (LC)

I-23854

 

Acros Organics bvba

Janssen Pharmaceuticalaan 3a

B-2440 Geel

 

Agfa-Gevaert NV

Septestraat 27

B-2640 Mortsel

 

Bie & Berntsen

Sandbækvej 7

DK-2610 Rødovre

 

Biosolove BV

Waalreseweg 17

5554 HA Valkenswaard

Nederland

 

Carl Roth GmbH

Schoemperlenstraße 3—5

D-76185 Karlsruhe

 

Elcom Group

Okružní 988

CZ-735 14 Orlová-Lutyně

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories

Paldiski mnt 81

EE-10617 Tallinn

 

Honeywell Specialty Chemicals

Wunstorfer Straße 40

Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

Ineos Fluor Ltd

PO Box 13, The Heath

Runcorn Cheshire WA7 4QF

United Kingdom

 

Institut scientifique de service public (ISSeP)

Rue du Chéra, 200

B-4000 Liège

 

Katholieke Universiteit Leuven

Krakenstraat 3

B-3000 Leuven

 

LGC Promochem GmbH

Mercatorstraße 51

D-46485 Wesel

 

Mallinckrodt Baker BV

Teugseweg 20

7418 AM Deventer

Nederland

 

Merck KGaA

Frankfurter Straße 250

D-64293 Darmstadt

 

Mikro+Polo d.o.o.

Zagrebška cesta 22

SI-2000 Maribor

 

Ministry of Defense

Directorate Material RNLNavy

PO Box 2070

2500 ES The Hague

Nederland

 

Panreac Quimica SA

Riera de Sant Cugat, 1

E-08110 Montcada I Reixac (Barcelona)

 

Rohs Chemie GmbH

Berliner Str. 54

D-53819 Neunkirchen-Seelscheid

 

Sanolabor d.d.

Leskovškova 4

SI-1000 Ljubljana

 

SDS Solvants, Documentation, Synthèses SA

Z.I. de Valdonne, BP 4

F-13124 Peypin

 

Sigma Aldrich Chemie GmbH

Riedstraße 2

D-89555 Steinheim

 

Sigma Aldrich Chimie SARL

80, rue de Luzais

L'Isle-d'Abeau Chesne

F-38297 Saint-Quentin-Fallavier

 

Sigma Aldrich Company Ltd

The Old Brickyard

New Road Gillingham SP8 4XT

United Kingdom

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien

Wunstorfer Straße 40, Postfach 100262

D-30918 Seelze

 

VWR I.S.A.S.

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

 

YA-Kemia Oy — Sigma-Aldrich Finland

Teerisuonkuja 4

FI-00700 Helsinki

Člen 5

Ta odločba se uporablja od 1. januarja 2005 in preneha veljati 31. decembra 2005.

V Bruslju, 23. avgusta 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2077/2004 (UL L 359, 4.12.2004, str. 28).

(2)  www.unep.org/ozone/dec12-2-3.shtml

(3)  UL C 187, 22.7.2004, str. 24.

(4)  Dejavnik škodljivosti za ozon.


PRILOGA I

V skladu z odstavkom 3 Sklepa XII/2 dvanajstega zasedanja pogodbenic Montrealskega protokola o ukrepih za olajšanje prehoda k inhalatorjem z določenim odmerkom (MDI), ki ne vsebujejo klorofluoroogljikovodika, so spodaj navedene države ugotovile, da CFC zaradi prisotnosti ustreznih MDI brez CFC niso več „bistveni“ na podlagi Protokola, če se uporabljajo v povezavi z naslednjimi učinkovinami:

Država

Salbutamol

Terbutaline

Fenoterol

Orciprenaline

Reproterol

Carbuterol

Hexoprenaline

Pirbuterol

Clenbuterol

Bitolterol

Procaterol

Beclamethasone

Dexamethasone

Flunisolide

Fluticasone

Budesonide

Triamcinolone

Ipratropium bromide

Oxitropium bromide

Avstrija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Belgija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Ciper

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Češka

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Danska

Image

 

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Estonija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Finska

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francija

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nemčija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Grčija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Madžarska

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Irska

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Latvija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Litva

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Luksemburg

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poljska

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugalska

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Nizozemska

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Norveška

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovaška

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Slovenija

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

Španija

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Švedska

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Združeno kraljestvo

Image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: www.unep.org/ozone/Information_for_the_Parties/3Bi_dec12-2-3.asp


PRILOGA II

BISTVENE MEDICINSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine I, ki se smejo uporabljati pri proizvodnji inhalatorjev z določenim odmerkom (MDI) za zdravljenje astme ali drugih kroničnih obstruktivnih pljučnih bolezni (KOPB), se dodelijo:

 

3M Health Care (UK)

 

Aventis (UK)

 

Bespak (UK)

 

Boehringer Ingelheim (DE)

 

Chiesi (IT)

 

Glaxo Smith Kline (ES, FR, PL, UK)

 

IG Sprühtechnik (DE)

 

Inyx Pharmaceuticals (UK)

 

IVAX (IE)

 

Laboratorio Aldo-Unión (ES)

 

Sicor (IT)

 

V.A.R.I. (IT)

 

Valeas (IT)

 

Valois (FR)


PRILOGA III

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine I in II, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Agfa-Gevaert (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Carl Roth (DE)

 

Elcom Group (CZ)

 

Honeywell Specialty Chemicals (DE)

 

Ineos Fluor (UK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

LGC Promochem (DE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

SDS Solvants (FR)

 

Sanolabor (SI)

 

Sigma Aldrich Chemie (DE)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


PRILOGA IV

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine III, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Ministry of Defense (NL)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


PRILOGA V

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine IV, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros Organics (BE)

 

Agfa-Gevaert (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Biosolve (NL)

 

Health Protection Inspectorate-Laboratories (EE)

 

Institut Scientifique de Service Public (ISSeP) (BE)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Rohs Chemie (DE)

 

SDS Solvants (FR)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chemie (DE)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

Sigma Aldrich Laborchemikalien (DE)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA VI

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine V, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Acros Organics (BE)

 

Bie & Berntsen (DK)

 

Katholieke Universiteit Leuven (BE)

 

Mallinckrodt Baker (NL)

 

Merck KGaA (DE)

 

Mikro + Polo (SI)

 

Panreac Química (ES)

 

Sanolabor d.d. (SI)

 

Sigma Aldrich Chemie (DE)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)

 

VWR I.S.A.S. (FR)

 

YA-Kemia Oy (FI)


PRILOGA VII

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine VII, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chimie (FR)

 

Sigma Aldrich Company (UK)


PRILOGA VIII

BISTVENE LABORATORIJSKE UPORABE

Kvote nadzorovanih snovi skupine IX, ki se smejo uporabljati za laboratorijske in analitske uporabe, se dodelijo:

 

Ineos Fluor (UK)

 

Sigma Aldrich Chemie (DE)


PRILOGA IX

(Ta priloga se ne objavi, ker vsebuje zaupne poslovne informacije.)