11.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/26


SKLEP SVETA

z dne 21. junija 2005

o podpisu Sporazuma, v imenu Evropske skupnosti, o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

(2005/599/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 310 Pogodbe v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 27. aprila 2004 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z državami AKP o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz Cotonouja“) (1). Pogajanja so bila zaključena v februarju 2005.

(2)

Sporazum o spremembi Sporazuma iz Cotonouja je zato treba podpisati v imenu Evropske skupnosti —

SKLENIL:

Člen 1

Podpis Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000, skupaj z enostranskimi izjavami Skupnosti in skupnimi izjavami Skupnosti in ostalih pogodbenic, ki so priložene Sklepni listini, se s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi odobri v imenu Skupnosti.

Besedila Sporazuma in Sklepne listine so priložena temu sklepu.

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Skupnosti, s pridržkom sklepa Sveta o njegovi sklenitvi.

V Luxembourgu, 21. junija 2005

Za Svet

Predsednik

F. BODEN


(1)  UL L 317, 15.12.2000, str. 3. Sporazum, kakor je bil popravljen v UL L 385, 29.12.2004, str. 88.


IZJAVA I

Skupna izjava o členu 8 sporazuma iz cotonouja

V zvezi z dialogom na nacionalni in regionalni ravni za namene člena 8 Sporazuma iz Cotonouja „skupina AKP“ pomeni trojko Odbora veleposlanikov AKP in predsedujočega Pododbora AKP za politične, socialne, humanitarne in kulturne zadeve (PSHCA); Skupna parlamentarna skupščina AKP-EU pomeni sopredsedujoča Skupne parlamentarne skupščine AKP-EU ali predstavnika, ki ju imenujeta.


IZJAVA II

Skupna izjava o členu 68 sporazuma iz cotonouja

Svet ministrov AKP-ES bo z uporabo določb iz člena 100 Sporazuma iz Cotonouja preučil predloge strani AKP glede Priloge II Sporazuma glede kratkoročnih nihanj zaslužkov iz izvoza (FLEX).


IZJAVA III

Skupna izjava o prilogi Ia

Če Sporazum o spremembi Sporazuma iz Cotonouja do 1. januarja 2008 ne bi začel veljati, se sodelovanje financira iz neporabljenih sredstev 9. ERS in predhodnih ERS.


IZJAVA IV

Skupna izjava o členu 3(5) priloge IV

Za namene člena 3(5) Priloge IV so „posebne potrebe“ potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali nepredvidenih okoliščin, kot so okoliščine po krizi, „izredna uspešnost“ pa pomeni položaj, v katerem so dodeljena sredstva po posameznih državah, zunaj revizije sredi in konec obdobja, v celoti angažirana in se dodatna sredstva za financiranje nacionalnega indikativnega programa lahko črpajo na podlagi učinkovitih politik zmanjševanja revščine in dobrega finančnega poslovodenja.


IZJAVA V

Skupna izjava o členu 9(2) priloge IV

Za namene člena 9(2) Priloge IV so „nove potrebe“ potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali nepredvidenih okoliščin, kot so okoliščine po krizi, „izredna uspešnost“ pa pomeni položaj, v katerem so dodeljena sredstva po posameznih državah, zunaj revizije sredi in konec obdobja, v celoti angažirana in se dodatna sredstva za financiranje nacionalnega indikativnega programa lahko črpajo na podlagi učinkovitih politik zmanjševanja revščine in dobrega finančnega poslovodenja.


IZJAVA VI

Skupna izjava o členu 12(2) priloge IV

Za namene člena 12(2) Priloge IV so „nove potrebe“ potrebe, ki izhajajo iz izrednih ali nepredvidenih okoliščin, kot so obveznosti iz novih zavez v okviru mednarodnih pobud ali potrebe, povezane z izzivi, ki so skupni državam AKP.


IZJAVA VII

Skupna izjava o členu 13 priloge IV

Zaradi posebnega geografskega položaja karibskih in pacifiških regij lahko Svet ministrov AKP ali Odbor veleposlanikov AKP z odstopanjem od člena 13(2)(a) Priloge IV predložita posebno zaprosilo za financiranje v zvezi z eno izmed teh regij.


IZJAVA VIII

Skupna izjava o členu 19a priloge IV

Svet ministrov bo v skladu s členom 100 Sporazuma iz Cotonouja preučil določbe Priloge IV v zvezi z dodeljevanjem in izvajanjem pogodb, da bi jih sprejel pred začetkom veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma iz Cotonouja.


IZJAVA IX

Skupna izjava o členu 24(3) priloge IV

Z državami AKP se vnaprej opravijo posvetovanja o vseh spremembah pravil Skupnosti iz člena 24(3) Priloge IV.


IZJAVA X

Skupna izjava o členu 2 priloge VII

Mednarodni priznani standardi in norme so tisti standardi in norme, ki izhajajo iz instrumentov, na katere se sklicuje preambula Sporazuma iz Cotonouja.


IZJAVA XI

Izjava skupnosti o členih 4 in 58(2) sporazuma iz cotonouja

Z namene členov 4 in 58(2) izraz „lokalni decentralizirani organi oblasti“ zajema vse ravni decentralizacije, vključno s „collectivités locales“.


IZJAVA XII

Izjava skupnosti o členu 11a sporazuma iz cotonouja

Finančna in tehnična pomoč na področju sodelovanja v boju proti terorizmu se ne bo financirala iz virov, ki so namenjeni financiranju razvojnega sodelovanja AKP-ES.


IZJAVA XIII

Izjava skupnosti o členu 11b(2) sporazuma iz cotonouja

Razume se, da se ukrepi iz člena 11b(2) Sporazuma iz Cotonouja izvajajo v prilagojenem časovnem okviru, ki upošteva specifične omejitve vsake posamezne države.


IZJAVA XIV

Izjava skupnosti o členih 28, 29, 30 in 58 sporazuma iz cotonouja in o členu 6 priloge IV

Izvajanje določb o regionalnem sodelovanju, v katerem so udeležene države, ki niso države AKP, bo odvisno od izvajanja ustreznih določb v okviru finančnih instrumentov Skupnosti o sodelovanju z drugimi državami in regijami sveta. Skupnost bo skupino AKP obvestila o začetku veljavnosti teh ustreznih določb.


IZJAVA XV

Izjava evropske unije o prilogi Ia

1.

Evropska unija se zavezuje, da bo kakor hitro bo to mogoče, po možnosti pa do septembra 2005, predlagala točen znesek večletnega finančnega okvira sodelovanje v okviru Sporazuma o spremembi Sporazuma iz Cotonouja in obdobje njegove uporabe.

2.

Minimalna pomoč iz odstavka 2 Priloge Ia je zajamčena brez poseganja v upravičenost držav AKP do dodatnih sredstev v okviru drugih finančnih instrumentov, ki so ali morebiti bodo pripravljeni v podporo akcijam na področjih kot so nujna humanitarna pomoč, varna preskrba s hrano, bolezni, povezane z revščino, podpora izvajanju sporazumov o gospodarskem partnerstvu, podpora ukrepom, predvidenim po reformi trga s sladkorjem, ter mir in stabilnost.

3.

Rok za prevzem obveznosti iz sredstev 9. ERS, ki je določen na 31. december 2007, je možno po potrebi spremeniti.


IZJAVA XVI

Izjava skupnosti o členih 4(3), 5(7), 16(5) in (6) ter 17(2) priloge IV

Omenjene določbe ne vplivajo na vlogo držav članic v procesu sprejemanja odločitev.


IZJAVA XVII

Izjava skupnosti o členu 4(5) priloge IV

Člen 4(5) Priloge IV in ponovna vzpostavitev standardne ureditve upravljanja se bosta izvedla s sklepom Sveta, ki bo temeljil na predlogu Komisije. O tem sklepu po skupina AKP ustrezno uradno obveščena.


IZJAVA XVIII

Izjava skupnosti o členu 20 priloge IV

Določbe člena 20 iz Priloge IV se bodo izvedle v skladu z načelom vzajemnosti z ostalimi donatorji.


IZJAVA XIX

Izjava skupnosti o členih 34, 35 in 36 priloge IV

Podrobne vzajemne odgovornosti nosilcev upravljanja in izvrševanja v zvezi s sredstvi Sklada so vključene v postopkovni priročnik, o katerem se bodo v skladu s členom 12 Sporazuma iz Cotonouja opravila z državami AKP posvetovanja, in ki bo dan na voljo z začetkom veljavnosti Sporazuma o spremembi Sporazuma iz Cotonouja. Vse spremembe tega priročnika se bodo sprejemale po istem postopku.


IZJAVA XX

Izjava skupnosti o členu 3 priloge VII

Stališče Sveta Evropske unije v Svetu ministrov o načinih političnega dialoga, ki jih predvideva člen 3 Priloge VII, bo temeljilo na predlogu Komisije.11.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/27


SPORAZUM O

spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ BELGIJCEV,

PREDSEDNIK ČEŠKE REPUBLIKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICa DANSKE,

PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ESTONIJE,

PREDSEDNIK HELENSKE REPUBLIKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ ŠPANIJE,

PREDSEDNIK FRANCOSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA IRSKE,

PREDSEDNIK ITALIJANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE CIPER,

PREDSEDNICA REPUBLIKE LATVIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE LITVE,

NJEGOVA KRALJEVA VISOKOST VELIKI VOJVODA LUKSEMBURŠKI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MADŽARSKE,

PREDSEDNIK MALTE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NIZOZEMSKE,

ZVEZNI PREDSEDNIK REPUBLIKE AVSTRIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE POLJSKE,

PREDSEDNIK PORTUGALSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE,

PREDSEDNIK SLOVAŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICA REPUBLIKE FINSKE,

VLADA KRALJEVINE ŠVEDSKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

pogodbenice Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (v nadaljevanju „Skupnost“), države Skupnosti (v nadaljevanju „države članice“),

in

EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani ter

PREDSEDNIK REPUBLIKE ANGOLE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA ANTIGUE IN BARBUDE,

DRŽAVNI POGLAVAR ZVEZE BAHAMOV,

DRŽAVNI POGLAVAR DRŽAVE BARBADOS,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA BELIZEJA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE BENIN,

PREDSEDNIK REPUBLIKE BOTSWANE,

PREDSEDNIK BURKINE FASO,

PREDSEDNIK REPUBLIKE BURUNDI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KAMERUN,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI,

PREDSEDNIK CENTRALNOAFRIŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK FEDERALNE ISLAMSKE REPUBLIKE KOMORI,

PREDSEDNIK DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KONGO,

VLADA OTOČJA COOK,

PREDSEDNIK REPUBILKE SLONOKOŠČENA OBALA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE DJIBUTI,

VLADA ZVEZE DOMINIKA,

PREDSEDNIK DOMINIKANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK DRŽAVE ERITREJE,

PREDSEDNIK ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,

PREDSEDNIK SUVERENE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE FIDŽI,

PREDSEDNIK GABONSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIK IN DRŽAVNI POGLAVAR REPUBLIKE GAMBIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GANE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA GRENADE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GVINEJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE EKVATORIALNA GVINEJA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE GVAJANE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE HAITI,

DRŽAVNI POGLAVAR DRŽAVE JAMAJKA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KENIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE KIRIBATI,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ KRALJEVINE LESOTO,

PREDSEDNIK REPUBLIKE LIBERIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MADAGASKAR,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MALAWI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MALI,

VLADA REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,

PREDSEDNIK ISLAMSKE REPUBLIKE MAURETANIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MAURITIUS,

VLADA FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE MOZAMBIK,

PREDSEDNIK REPUBLIKE NAMIBIJA,

VLADA REPUBLIKE NAURU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE NIGER,

PREDSEDNIK ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,

VLADA NIUE,

VLADA REPUBLIKE PALAU,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,

PREDSEDNIK RUANDSKE REPUBLIKE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT KITTS IN NEVIS,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT LUCIE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SAINT VINCENT IN GRENADINES,

DRŽAVNI POGLAVAR NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,

PREDSEDNIK DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SENEGAL,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SEJŠELI,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SIERRA LEONE,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA SALOMONOVIH OTOKOV,

PREDSEDNIK REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SUDAN,

PREDSEDNIK REPUBLIKE SURINAME,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ KRALJEVINE SWAZILAND,

PREDSEDNIK ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJA,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ČAD,

PREDSEDNIK TOGOŠKE REPUBLIKE,

NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ TAUFA‘AHAU TUPOU IV TONGE,

PREDSEDNIK REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,

NJENO VELIČANSTVO KRALJICA TUVALU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE UGANDE,

VLADA REPUBLIKE VANUATU,

PREDSEDNIK REPUBLIKE ZAMBIJE,

VLADA REPUBLIKE ZIMBABWE,

katerih države so v nadaljevanju imenovane „države AKP“,

na drugi strani,

OB UPOŠTEVANJU Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti na eni strani in Georgetownskega sporazuma o ustanovitvi skupine afriških, karibskih in pacifiških držav (AKP) na drugi strani,

OB UPOŠTEVANJU Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000 (v nadaljnjem besedilu „Sporazum iz Cotonouja“),

KER člen 95(1) Sporazuma iz Cotonouja določa, da bo sporazum veljal v obdobju dvajsetih, ki je začelo teči 1. marca 2000,

KER drugi pododstavek člena 95(3) Sporazuma iz Cotonouja predvideva, da se pogodbenice deset mesecev pred iztekom vsakega petletnega obdobja pogajajo z namenom preučitve morebitnih sprememb določb Sporazuma iz Cotonouja,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJa BELGIJCEV,

ZA PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO DANSKE,

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,

ZA PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA ŠPANIJE,

ZA PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNICO IRSKE,

ZA PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,

ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE LATVIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE LITVE,

ZA NJEGOVO KRALJEVO VISOKOST VELIKEGA VOJVODO LUKSEMBURŠKEGA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,

ZA PREDSEDNIKA MALTE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO NIZOZEMSKE,

ZA ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,

ZA PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,

ZA PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNICO REPUBLIKE FINSKE,

ZA VLADO KRALJEVINE ŠVEDSKE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA,

ZA EVROPSKO SKUPNOST,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ANGOLE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO ANTIGUE IN BARBUDE,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA ZVEZE BAHAMOV,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE BARBADOS,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO BELIZEJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BENIN,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOTSWANE,

ZA PREDSEDNIKA BURKINE FASO,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE BURUNDI,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KAMERUN,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI,

ZA PREDSEDNIKA CENTRALNOAFRIŠKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA FEDERALNE ISLAMSKE REPUBLIKE KOMORI,

ZA PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KONGO,

ZA VLADO OTOČJA COOK,

ZA PREDSEDNIKA REPUBILKE SLONOKOŠČENA OBALA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE DJIBUTI,

ZA VLADO ZVEZE DOMINIKA,

ZA PREDSEDNIKA DOMINIKANSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA DRŽAVE ERITREJE,

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,

ZA PREDSEDNIKA SUVERENE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE FIDŽI,

ZA PREDSEDNIKA GABONSKE REPUBLIKE,

ZA PREDSEDNIKA IN DRŽAVNEGA POGLAVARJA REPUBLIKE GAMBIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GANE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO GRENADE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE EKVATORIALNA GVINEJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVAJANE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE HAITI,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE JAMAJKA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KENIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE KIRIBATI,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA KRALJEVINE LESOTO,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE LIBERIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADAGASKAR,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALAVI,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALI,

ZA VLADO REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,

ZA PREDSEDNIKA ISLAMSKE REPUBLIKE MAURETANIJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MAURITIUS,

ZA VLADO FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE MOZAMBIK,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NAMIBIJE,

ZA VLADO REPUBLIKE NAURU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE NIGER,

ZA PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,

ZA VLADO NIUE,

ZA VLADO REPUBLIKE PALAU,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,

ZA PREDSEDNIKA RUANDSKE REPUBLIKE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SAINT KITTS IN NEVIS,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SAINT LUCIE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SAINT VINCENT IN GRENADINES,

ZA DRŽAVNEGA POGLAVARJA NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,

ZA PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SENEGAL,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SEJŠELI,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SIERRA LEONE,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO SALOMONOVIH OTOKOV,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SUDAN,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE SURINAME,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA KRALJEVINE SWAZILAND,

ZA PREDSEDNIKA ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJA,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ČAD,

ZA PREDSEDNIKA TOGOŠKE REPUBLIKE,

ZA NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJA TAUFA‘AHAU TUPOU IV TONGE,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,

ZA NJENO VELIČANSTVO KRALJICO TUVALU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE UGANDE,

ZA VLADO REPUBLIKE VANUATU,

ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZAMBIJE,

ZA VLADO REPUBLIKE ZIMBABWE,

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Edini člen

Na podlagi postopka iz člena 95 Sporazuma se Sporazum iz Cotonouja spremeni v skladu z naslednjimi določbami:

A.   PREAMBULA

1.

Za osmo uvodno izjavo, ki se začenja z „OB UPOŠTEVANJU Konvencije Sveta Evrope o varstvu človekovih pravic …“, se vstavijo naslednje uvodni izjavi:

„OB PONOVNI POTRDITVI, da najhujši zločini, ki zadevajo mednarodno skupnost, ne smejo ostati nekaznovani, in da se mora njihov učinkovit pregon zagotoviti z ukrepi, sprejetimi na nacionalni ravni, in z izboljševanjem sodelovanja na svetovni ravni;

OB UPOŠTEVANJU, da ustanovitev in učinkovito delovanje Mednarodnega kazenskega sodišča predstavljata pomemben razvoj za mir in mednarodno pravico;“.

2.

Deseta uvodna izjava, ki se začenja z „OB UPOŠTEVANJU, da razvojni cilji in načela…“, se nadomesti z naslednjim:

„OB UPOŠTEVANJU, da razvojni cilji novega tisočletja, ki izhajajo iz Milenijske deklaracije, sprejete na Generalni skupščini Združenih narodov leta 2000, zlasti izkoreninjenje skrajne revščine in lakote, skupaj z razvojnimi cilji in načeli, dogovorjenimi na konferencah Združenih narodov, predstavljajo jasno vizijo in morajo predstavljati podlago za sodelovanje med AKP in EU v okviru tega sporazuma;“.

B.   BESEDILO ČLENOV SPORAZUMA IZ COTONOUJA

1.

V členu 4 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„Države AKP določijo razvojna načela, strategije ter modele svojih gospodarstev in družb popolnoma suvereno. S Skupnostjo vzpostavijo programe sodelovanja, predvidene v tem sporazumu. Vendar pogodbene stranke priznavajo dopolnilno vlogo in možnost prispevanja nedržavnih nosilcev in lokalnih decentraliziranih organov oblasti k razvojnemu procesu. S tem namenom so nedržavni nosilci in lokalni decentralizirani organi oblasti pod pogoji iz tega sporazuma po potrebi:“.

2.

Člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Cilj tega dialoga je izmenjava informacij, pospeševanje medsebojnega razumevanja in lajšanje vzpostavitve dogovorjenih prednostnih nalog in skupnih načrtov, zlasti s priznavanjem obstoječih vezi med različnimi vidiki odnosov med pogodbenicami in raznimi področji sodelovanja iz tega sporazuma. Dialog lajša posvetovanja med pogodbenicami v okviru mednarodnih forumov. Cilji dialoga vključujejo tudi preprečevanje nastanka položajev, v katerih bi ena pogodbenica smatrala za potrebno, da se sklicuje na posvetovalna postopka, ki sta predvidena v členih 96 in 97.“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.

Dialog se izvaja na prožen način. Glede na potrebe je dialog formalen ali neformalen ter se izvaja znotraj ali zunaj institucionalnega okvira, vključno v skupini AKP, Skupni parlamentarni skupščini AKP-EU, v ustrezni obliki in na ustrezni ravni, vključujoč regionalno, podregionalno ali nacionalno raven.“;

(c)

vstavi se novi odstavek 6a:

„6a.

Kjer je primerno in da se prepreči nastanek položajev, v katerih bi ena pogodbenica smatrala za potrebno, da se sklicuje na posvetovalni postopek, ki je predviden v členu 96, je dialog o bistvenih elementih sistematičen in formaliziran v skladu s pravili iz Priloge VII.“.

3.

Naslov člena 9 se nadomesti z naslednjim:

Bistveni elementi v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo ter temeljni element v zvezi z dobrim upravljanjem“.

4.

Člen 11 se spremeni:

(a)

vstavi se novi odstavek 3a:

„3a.

Pogodbenice se tudi zavezujejo, da bodo sodelovale pri preprečevanju aktivnosti plačancev v skladu s svojimi obveznostmi v okviru mednarodnih konvencij in instrumentov ter lastnih zakonov in drugih predpisov.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„6.

Pri spodbujanju krepitve miru in mednarodne pravice pogodbenice ponovno potrjujejo svojo odločenost za:

medsebojno izmenjavo izkušenj v zvezi s sprejemanjem pravnih prilagoditev, ki so potrebne za ratifikacijo in izvajanje Rimskega statuta Mednarodnega kazenskega sodišča, in

boj proti mednarodnemu kriminalu v skladu z mednarodnim pravom z upoštevanjem Rimskega statuta.

Pogodbenice si prizadevajo za ratifikacijo in izvajanje Rimskega statuta ter z njim povezanih instrumentov.“.

5.

Vstavita se naslednja nova člena:

„Člen 11a

Boj proti terorizmu

Pogodbenice ponovno poudarjajo obsojanje vseh terorističnih dejanj in se zavezujejo, da se bodo proti terorizmu borile z mednarodnim sodelovanjem v skladu z Listino Združenih narodov in z mednarodnim pravom, ustreznimi konvencijami in instrumenti ter zlasti s polnim izvajanjem resolucij 1373 (2001) in 1456 (2003) Varnostnega sveta ZN in z drugimi resolucijami ZN. Pogodbenice soglašajo, da bodo v ta namen izmenjavale:

informacije o terorističnih skupinah in njihovih podpornih omrežjih, ter

stališča o sredstvih in metodah preprečevanja terorističnih dejanj, vključno na tehničnem področju in na področju usposabljanja, in o izkušnjah v zvezi z bojem proti terorizmu.

Člen 11b

Sodelovanje pri preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje

1.   Pogodbenice menijo, da širjenje orožja za množično uničevanje in načini njihove dobave tako državnim kakor nedržavnim subjektom predstavljajo eno od najresnejših groženj za mednarodno stabilnost in varnost.

Pogodbenice zato soglašajo, da bodo med sabo sodelovale in prispevale k preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje in načinov njegove dobave, ob polnem upoštevanju in izvajanju svojih obstoječih obveznosti v okviru mednarodnih pogodb in sporazumov o razorožitvi in neširjenju orožja na nacionalni ravni ter drugih ustreznih mednarodnih obveznosti.

Pogodbenice soglašajo, da ta določba predstavlja bistveni element tega sporazuma.

2.   Pogodbenice nadalje soglašajo, da bodo med seboj sodelovale in prispevale k neširjenju orožja s:

sprejetjem ukrepov za podpis, ratifikacijo ali pristop, kar je ustrezno, in za popolno izvajanje vseh ustreznih mednarodnih instrumentov,

vzpostavitvijo učinkovitega sistema nacionalne kontrole izvoza z nadzorovanjem izvoza in tranzita blaga, povezanega z orožjem za množično uničevanje, vključno z nadzorom končne uporabe tehnologij z dvojno uporabo za izdelavo orožja za množično uničevanje, ki mora vključevati učinkovite sankcije za kršitve kontrole izvoza.

Finančna in tehnična pomoč na področju sodelovanja pri preprečevanju širjenja orožja za množično uničevanje se financira s posebnimi instrumenti, ki ne spadajo med instrumente za financiranje sodelovanja AKP-ES.

3.   Pogodbenice soglašajo, da bodo vzpostavile redni politični dialog, ki bo spremljal in utrjeval njihovo sodelovanje na tem področju.

4.   Če po okrepljenem političnem dialogu ena od pogodbenic zlasti na podlagi poročil Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA), Organizacije za prepoved kemičnega orožja (OPCW) in drugih ustreznih multilateralnih organizacij meni, da druga pogodbenica ni izpolnila ene izmed obveznosti iz odstavka 1 tega člena, drugim pogodbenicam ter Svetu ministrov EU in Svetu ministrov AKP, razen v izredno nujnih primerih, posreduje informacije, potrebne za temeljito preučitev položaja z namenom poiskati rešitev, ki bo sprejemljiva za pogodbenice. V ta namen povabi drugo pogodbenico na posvetovanje o ukrepih, ki jih je zadevna pogodbena stranka sprejela ali naj bi jih sprejela za ureditev položaja.

5.   Posvetovanje poteka na ravni in v obliki, ki sta kar najbolj primerni za iskanje rešitve za nastali položaj.

Posvetovanje se začne najkasneje 30 dni po vabilu in se nadaljuje v obdobju, ki se določi v medsebojnem soglasju, odvisno od narave in resnosti kršitve. Dialog v okviru posvetovalnega postopka nikakor ne traja več kot 120 dni.

6.   Če posvetovanje ne prinese sprejemljive rešitve za obe pogodbenici, če se posvetovanje zavrne ali v izredno nujnih primerih, se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi. Ti ukrepi prenehajo veljati takoj, ko prenehajo razlogi zanje.“.

6.

V členu 23 se doda naslednja točka:

„l.

spodbujanje tradicionalnih znanj.“.

7.

V členu 25(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

spodbujanje boja proti:

HIV/AIDS ob zagotavljanju zaščite spolnega in reproduktivnega zdravja ter pravic žensk,

drugim z revščino povezanim boleznim, zlasti malariji in tuberkulozi;“.

8.

Člen 26 se spremeni:

(a)

točki (c) in (d) se nadomestita z naslednjim:

„(c)

pomagati ustanovam lokalnih skupnosti, da dajo otrokom priložnost za razvoj njihovega fizičnega, psihološkega, družbenega in gospodarskega potenciala;

(d)

ponovne vključitve otrok v družbo v razmerah po končanju konfliktov s programi rehabilitacije; ter“;

(b)

doda se naslednja točka:

„(e)

spodbujati dejavno udeležbo mladih državljanov v javnem življenju in podpirati izmenjavo študentov ter sodelovanje mladinskih organizacij AKP in EU.“.;

9.

V členu 28 se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„Sodelovanje učinkovito pomaga pri doseganju ciljev in prednostnih nalog, ki so si jih države AKP zastavile v okviru regionalnega in podregionalnega sodelovanja in povezovanja, vključno s sodelovanjem med regijami in med državami AKP. Regionalno sodelovanje lahko zajema države v razvoju, ki niso države AKP, kakor tudi čezmorske države in ozemlja (ČDO) ter najbolj oddaljene regije. V tem okviru je cilj podpore sodelovanja:“.

10.

V členu 29(a) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

ustanov in organizacij za regionalno povezovanje, ki jih ustanovijo države AKP, in tistih, v katerih sodelujejo države AKP, za pospeševanje regionalnega sodelovanja in povezovanja; ter“.

11.

Odstavek 2 člena 30 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Sodelovanje podpira tudi programe in pobude za sodelovanje med in znotraj držav AKP ter tudi programe in pobude, v katerih so udeležene države v razvoju, ki niso države AKP.“.

12.

V členu 43(4) se doda naslednja alinea:

„-

razvoj in spodbujanje uporabe lokalnih vsebin za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo.“.

13.

Člen 58 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Upravičenost do financiranja

1.   Do finančne podpore so v skladu s tem sporazumom upravičene naslednje osebe ali organi:

(a)

države AKP;

(b)

regionalni ali meddržavni organi, katerim pripada ena ali več držav AKP, ter tudi organi, ki imajo člane, ki niso države AKP, in imajo pooblastila navedenih držav AKP; ter

(c)

skupni organi, ki so jih ustanovile države AKP in Skupnost za doseganje nekaterih posebnih ciljev.

2.   S pridržkom soglasja zadevne države ali zadevnih držav AKP so do finančne podpore upravičeni tudi naslednji subjekti:

(a)

državne in/ali regionalne javne ali poljavne agencije in oddelki držav AKP, vključno s parlamenti, ter zlasti njihove finančne ustanove in razvojne banke;

(b)

družbe, podjetja in druge zasebne organizacije in zasebni nosilci dejavnosti držav AKP;

(c)

podjetja države članice Skupnosti, da bi jim, poleg lastnega prispevka, omogočili uvajanje produktivnih projektov na ozemlju ene od držav AKP;

(d)

finančni posredniki iz držav AKP ali Skupnosti, ki zagotavljajo, spodbujajo in financirajo zasebne investicije v državah AKP;

(e)

lokalni decentralizirani organi oblasti iz držav AKP in iz Skupnosti; ter

(f)

države v razvoju, ki niso države AKP, kadar sodelujejo v skupni pobudi ali v regionalni organizaciji z državami AKP.

3.   Nedržavni subjekti lokalnega značaja iz držav AKP in Skupnosti so upravičeni do finančne podpore v skladu s Sporazumom pod pogoji, dogovorjenimi v nacionalnih in regionalnih indikativnih programih.“.

14.

V členu 68 se odstavka 2 in 3 nadomestita z naslednjim:

„2.

Namen podpore v primeru kratkoročnih nihanj v prihodku od izvoza je zaščititi socialne in gospodarske reforme in politike, na katere bi lahko negativno vplival padec dohodka, in odpraviti neugodne učinke nestabilnosti prihodkov od izvoza, zlasti od kmetijskih in rudarskih proizvodov.

3.

Velika odvisnost gospodarstev držav AKP od izvoza, zlasti na področju kmetijstva in rudarstva, se upošteva pri razporejanju virov v letu uporabe. V tem okviru se najmanj razvite, neobalne in otoške države AKP ter pokonfliktne države AKP in države, ki so utrpele naravne nesreče, obravnavajo ugodneje.“.

15.

V členu 89 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Posebni ukrepi se izvajajo v podporo otoškim državam v njihovih prizadevanjih za zaustavitev in zmanjšanje njihove ranljivosti, ki jo povzročajo novi in resni ekonomski, socialni okoljski izzivi. Ti ukrepi poskušajo izboljšati izvajanje prednostnih nalog na področju trajnostnega razvoja malih otoških držav v razvoju ob istočasnem spodbujanju usklajenega pristopa v zvezi z njihovo ekonomsko rastjo in družbenim razvojem.“.

16.

Člen 96 se spremeni:

(a)

vstavi se novi odstavek 1a:

„1a.

Pogodbenici soglašata, da bosta izčrpali vse razpoložljive možnosti za dialog v skladu s členom 8, razen v izredno nujnih primerih, pred začetkom posvetovanja iz odstavka 3(a) tega člena.“;

(b)

v odstavku 2 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Če kljub političnemu dialogu o bistvenih elementih iz člena 8 in odstavka 1a tega člena, ena izmed pogodbenic meni, da druga pogodbenica ne izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz spoštovanja človekovih pravic, demokratičnih načel in pravne države iz člena 9(2), pogodbenica predloži, razen v izredno nujnih primerih, drugi pogodbenici in Svetu ministrov informacije, potrebne za temeljito preučitev nastalih razmer z namenom najti rešitev, ki bo sprejemljiva za pogodbenice. V ta namen pogodbenica povabi drugo pogodbenico k posvetovanjem o ukrepih, ki jih je ali jih bo sprejela zadevna pogodbenica za ureditev položaja v skladu s Prilogo VII.

Posvetovanje poteka na ravni in v obliki, ki sta kar najbolj primerni za iskanje rešitve za nastali položaj.

Posvetovanje se začne najkasneje 30 dni po vabilu in se nadaljuje v obdobju, ki se določi v medsebojnem soglasju, odvisno od narave in resnosti kršitve. Dialog v okviru posvetovalnega postopka nikakor ne traja več kot 120 dni.

Če posvetovanje ne prinese sprejemljive rešitve za obe pogodbenici, če se posvetovanje zavrne ali v izredno nujnih primerih, se lahko sprejmejo ustrezni ukrepi. Ti ukrepi prenehajo veljati takoj, ko prenehajo razlogi zanje.“.

17.

Odstavek 2 člena 97 se nadomesti z naslednjim:

„2.

V teh primerih lahko vsaka od pogodbenic povabi drugo pogodbenico k posvetovanju. Tako posvetovanje se začne najpozneje 30 dni po vabilu, dialog v okviru posvetovalnega postopka pa traja največ 120 dni.“.

18.

Drugi pododstavek člena 100 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 100

Status besedil

Protokoli in priloge, priloženi temu sporazumu, so njegov sestavni del. Priloge Ia, II, III, IV in VI lahko revidira, ponovno prouči in/ali spremeni Svet ministrov na podlagi priporočila Odbora držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja.

Ta sporazum, ki je sestavljen v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem in švedskem jeziku, pri čemer je vsako besedilo enako verodostojno, se deponira v arhivih Generalnega sekretariata Sveta Evropske unije in Sekretariata držav AKP, ki pošljeta overjene kopije vsaki od držav podpisnic.“.

C.   PRILOGE

1.

V Prilogi I se doda naslednja točka:

„9.

Z odstopanjem od člena 58 tega sporazuma se znesek 90 milijonov EUR prenese v sredstva, ki so v okviru 9. ERS namenjena programom v skupini AKP. Ta znesek se lahko dodeli za financiranje decentralizacije v obdobju 2006 — 2007 in z njim neposredno upravlja Komisija.“.

2.

Doda se naslednja Priloga:

„PRILOGA Ia

Večletni finančni okvir sodelovanja po tem sporazumu

1.

Za namene tega sporazuma in za obdobje od 1. marca 2005 večletni finančni okvir sodelovanja zajema prevzemanje obveznosti od 1. januarja 2008 za obdobje petih ali šestih let.

2.

V tem novem obdobju Evropska unija obdrži pomoč državam AKP vsaj v takem obsegu, kot v okviru 9. ERS, pri čemer niso všteta neporabljena sredstva; temu se dodajo na podlagi ocen Skupnosti ugotovljeni učinki inflacije, rasti v Evropski uniji in širitve na 10 novih držav članic leta 2004.

3.

Z odstopanjem od člena 95 tega sporazuma o potrebnih spremembah večletnega finančnega okvira ali posameznih delov Sporazuma odloča Svet ministrov.“.

3.

Priloga II se spremeni:

(a)

člen 2 se spremeni:

(i)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

Navadno posojilo se lahko odobri pod ugodnimi pogoji v naslednjih primerih:

(a)

za infrastrukturne projekte v najmanj razvitih državah, v pokonfliktnih državah in državah, ki so utrpele naravne nesreče — razen v državah iz točke (aa) — ki so predpogoj za razvoj zasebnega sektorja. V takih primerih se obrestna mera za posojilo zmanjša za 3 %;

(aa)

za infrastrukturne projekte komercialno vodenih javnih subjektov, ki so predpogoj za razvoj zasebnega sektorja v državah, za katere veljajo restriktivni pogoji najemanja posojil v skladu s pobudo za revne in zelo zadolžene države (Heavily Indepted Poor Countries - HICP) ali kakšnim drugim mednarodno dogovorjenim okvirom za vzdržnost zadolženosti. V takih primerih Banka poskuša zmanjšati povprečne stroške financiranja z ustreznim sofinanciranjem z drugimi donatorji. Če to ne bi bilo mogoče, se lahko obrestna mera posojila zmanjša za znesek, ki je potreben za uskladitev s stopnjo, izhajajočo iz pobude HIPC ali novega mednarodno dogovorjenega okvira za vzdržnost zadolženosti.

(b)

za projekte, ki vključujejo dejavnosti prestrukturiranja zaradi privatizacije, ali za projekte s pomembnimi in očitnimi socialnimi ali okoljskimi koristmi. V takih primerih se lahko odobri posojilo s subvencionirano obrestno mero, pri čemer se višina in oblika določita glede na posebne značilnosti projekta. Vendar subvencioniranje obrestne mere ne sme preseči 3 %.

Končna obrestna mera za posojila iz točk (a) ali (b) ne sme biti nižja od 50 % referenčne obrestne mere.“;

(ii)

odstavek 9 se nadomesti z naslednjim:

„9.

Subvencije za obresti se lahko kapitalizirajo ali uporabijo v obliki nepovratnih sredstev. Za podporo tehnični pomoči v zvezi s projekti v državah AKP se lahko uporabi do 10 % proračunskih sredstev, namenjenih subvencioniranju obrestne mere.“;

(b)

člen 3 se spremeni:

(i)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Sklad za spodbujanje naložb deluje na vseh področjih gospodarstva in podpira naložbe subjektov zasebnega sektorja in komercialno vodenih javnih subjektov, vključno z gospodarsko in tehnološko infrastrukturo, ki ustvarja prihodek in je odločilnega pomena za zasebni sektor. Sklad za spodbujanje naložb:

(a)

se upravlja kot nenehno obnavljajoči se sklad, ob prizadevanju za njegovo finančno samovzdrževanje. Deluje pod tržnimi pogoji in se izogiba povzročanju izkrivljanja na lokalnih trgih ter izpodrivanju zasebnih virov financiranja;

(b)

podpira finančni sektor AKP in ima katalizatorski učinek s spodbujanjem mobilizacije dolgoročnih lokalnih virov in pridobivanjem tujih zasebnih investitorjev in posojilodajalcev za projekte v državah AKP;

(c)

prevzema del tveganja projektov, ki jih financira, pri čemer svojo finančno samovzdrževanje zagotavlja s celotnim portfeljem in ne s posameznimi naložbami; in

(d)

si prizadeva usmerjati sredstva prek nacionalnih in regionalnih ustanov in programov AKP, ki spodbujajo razvoj malih in srednje velikih podjetij (MSP).“;

(ii)

vstavi se naslednji novi odstavek:

„1a.

Banka za stroške z upravljanjem Sklada za spodbujanje naložb prejme plačilo. Prvi dve leti po začetku veljavnosti drugega finančnega protokola znaša plačilo letno do 2 % celotnega začetnega ustanovitvenega kapitala Sklada za spodbujanje naložb. Pozneje plačilo Banki obsega letno nespremenljivi znesek 0,5 % začetnega ustanovitvenega kapitala in letno spremenljivi znesek v višini do 1,5 % portfelja Sklada za spodbujanje naložb, ki je vložen v projekte držav AKP. Plačilo se financira iz Sklada za spodbujanje naložb.“;

(c)

v členu 5 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

pri financiranju malih in srednje velikih podjetij (MSP) z navadnimi posojili in rizičnim kapitalom si tečajno tveganje praviloma delijo Skupnost na eni strani in druge zadevne pogodbenice na drugi. V povprečju se tečajno tveganje enakomerno porazdeli; in“;

(d)

vstavita se naslednja nova člena:

„Člen 6a

Letno poročanje o Skladu za spodbujanje naložb

Predstavniki držav članic EU, ki so pristojni za Sklad za spodbujanje naložb, predstavniki držav AKP ter Evropska investicijska banka, Evropska komisija, sekretariat Sveta EU in sekretariat AKP se sestajajo enkrat letno in obravnavajo poslovanje, uspešnost in politiko Sklada za spodbujanje naložb.

Člen 6b

Pregled uspešnosti Sklada za spodbujanje naložb

Splošna uspešnost Sklada za spodbujanje naložb je predmet skupnega pregleda na sredi in ob koncu obdobja veljavnosti finančnega protokola. Takšen pregled lahko vključuje priporočila glede izboljšanja delovanja Sklada.“.

4.

Priloga IV se spremeni:

(a)

člen 3 se spremeni:

(i)

v odstavku 1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

se potrebe oceni na osnovi meril v zvezi z dohodkom na prebivalca, številom prebivalcev, socialnimi kazalci in stopnjo zadolženosti, izgub prihodka od izvoza in odvisnosti od prihodka od izvoza, zlasti v kmetijskem in rudarskem sektorju. Posebne obravnave so deležne najmanj razvite države AKP, upošteva se tudi ranljivost otoških in celinskih držav. Poleg tega se upošteva tudi posebne težave pokonfliktnih držav in držav, ki so utrpele naravne nesreče; ter“;

(ii)

doda se naslednji odstavek:

„5.

Brez poseganja v člen 5(7) o revizijah Skupnost zadevni državi lahko zaradi upoštevanja posebnih potreb ali izredne uspešnosti poveča dodeljeni znesek.“;

(b)

člen 4 se spremeni:

(i)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Ob prejemu zgoraj omenjenih informacij posamezna država AKP pripravi na osnovi svojih razvojnih ciljev in v skladu z njimi, kot je navedeno v SPD, osnutek indikativnega programa ter ga predloži Skupnosti. Osnutek indikativnega programa vsebuje:

(a)

osrednji sektor, sektorje ali področja, na katere je treba osredotočiti podporo;

(b)

najustreznejše ukrepe in dejavnosti za izpolnjevanje ciljev v osrednjem sektorju oziroma sektorjih ali na osrednjih področjih;

(c)

vire, namenjene za programe in projekte zunaj osrednjega(ih) sektorja(ev) in/ali splošen oris takih dejavnosti, ter navedbo virov, ki se jih namenja za posamezen element;

(d)

opredelitev vrst nedržavnih nosilcev, ki so upravičeni do financiranja v skladu z merili, ki jih določi Svet ministrov, sredstev, ki se dodelijo nedržavnim nosilcem, ter vrsta dejavnosti, ki se ji nameni podpora in ki mora biti nepridobitnega značaja;

(e)

predloge regionalnih programov in projektov; in

(f)

rezervacijo za zavarovanje pred morebitnimi terjatvami in za kritje povečanih in nepredvidenih stroškov.“;

(ii)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Osnutek indikativnega programa je predmet izmenjave mnenj med zadevno državo AKP in Skupnostjo. Indikativni program sporazumno sprejmeta Komisija v imenu Skupnosti in posamezna država AKP. Program je po sprejetju zavezujoč tako za Skupnost kot za posamezno državo AKP. Ta indikativni program se priloži k SPD, vsebuje pa še:

(a)

posebne in jasno določene dejavnosti, predvsem tiste, za katere se lahko angažirajo sredstva pred naslednjo revizijo;

(b)

časovni razpored izvajanja in revizije indikativnega programa, vključno s prevzetimi obveznostmi in izplačili sredstev; ter

(c)

parametre in merila za revizijo.“;

(iii)

vstavi se naslednji odstavek:

„5.

Kadar se država AKP sooča s kriznimi razmerami, povezanimi z vojno ali drugim konfliktom, ali z izrednimi okoliščinami s primerljivimi posledicami, ki nacionalnemu odredbodajalcu preprečujejo izvajanje njegovih nalog, Komisija lahko sama upravlja s sredstvi, dodeljenimi zadevni državi v skladu s členom 3 in jih porabi za namene posebnih podpor. Posebna podpora lahko zadeva politike v korist miru, upravljanje in reševanje konfliktov, podporo v obdobjih po konfliktih, vključno s krepitvijo institucij in dejavnostmi gospodarskega in socialnega razvoja, ob posebnem upoštevanju potreb najbolj ranljivih skupin prebivalstva. Komisija in zadevna država AKP začneta z običajnimi postopki izvajanja in upravljanja takoj, ko pristojni organi za upravljanje sodelovanja to spet zmorejo.“;

(c)

člen 5 se spremeni:

(i)

povsod v členu se izraz „vodja delegacije“ nadomesti z izrazom „Komisija“;

(ii)

v odstavku 4 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

programov in projektov izven osrednjega(ih) sektorja(ev);“;

(iii)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.

Po izvedbi revizij sredi ali konec obdobja lahko Komisija v imenu Skupnosti dodeljevanje sredstev revidira glede na tekoče potrebe in uspešnost zadevne države AKP.“;

(d)

v členu 6 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Regionalno sodelovanje zajema dejavnosti, ki koristijo in vključujejo:

(a)

dve ali več držav AKP ter katero koli državo v razvoju, ki ni država AKP in sodeluje v teh dejavnostih; in/ali

(b)

regionalni organ, katerega članici sta vsaj dve državi AKP, vključno z organi, katerih članice so države, ki niso države AKP.“;

(e)

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Dodeljevanje sredstev

1.   Na začetku obdobja, za katerega velja finančni protokol, prejme vsaka regija od Skupnosti navedbo višine sredstev, ki jih lahko koristi v petletnem obdobju. Indikativno dodeljevanje sredstev temelji na ocenjeni potrebi ter napredku in predvidevanjih v procesu regionalnega sodelovanja in povezovanja. Da bi dosegli primeren obseg in povečali učinkovitost, se lahko regionalna in nacionalna sredstva združijo za financiranje regionalnih dejavnosti z izrazito nacionalno komponento.

2.   Brez poseganja v člen 11 o revizijah lahko Skupnost poveča dodeljeni znesek za zadevno regijo zaradi upoštevanja novih potreb ali izredne uspešnosti.“;

(f)

v členu 10(1) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

programe in projekte, ki omogočajo doseganje teh ciljev, kolikor so jasno opredeljeni, in navedbo sredstev, ki jih je treba pripraviti za vsakega od teh elementov, ter časovni razpored njihovega izvajanja.“;

(g)

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Sodelovanje znotraj držav AKP

1.   Na začetku obdobja, za katerega velja finančni protokol, Skupnost obvesti Svet ministrov držav AKP o delu finančnih sredstev, ki so namenjena za regionalne dejavnosti in bodo dodeljena za dejavnosti, od katerih ima korist večina ali vse države AKP. Take dejavnosti lahko presegajo opredelitev geografske lokacije.

2.   Zaradi novih potreb po izboljšanju učinka dejavnosti znotraj držav AKP lahko Skupnost poveča sredstva, ki so namenjena sodelovanju znotraj držav AKP.“;

(h)

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Zaprosila za financiranje

1.   Zaprosila za financiranje regionalnih programov predloži:

(a)

pooblaščeni regionalni organ ali organizacija; ali

(b)

pooblaščeni podregionalni organ, organizacija ali država AKP iz zadevne regije v fazi programiranja, pod pogojem, da je dejavnost opredeljena v RKP.

2.   Zaprosilo za programe znotraj držav AKP predložijo:

(a)

najmanj tri pooblaščeni regionalni organi ali organizacije, ki pripadajo različnim geografskim regijam, ali vsaj dve državi AKP iz vsake od teh treh regij; ali

(b)

Svet ministrov držav AKP ali Odbor veleposlanikov držav AKP ali

(c)

mednarodne organizacije, kot npr. Afriška unija, katerih dejavnosti prispevajo k ciljem regionalnega sodelovanja in povezovanja, pod pogojem, da imajo predhodno odobritev Odbora veleposlanikov držav AKP.“;

(i)

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Izvedbeni postopki

1.   [črtano]

2.   [črtano]

3.   Ob upoštevanju ciljev in posebnosti regionalnega sodelovanja, vključno s sodelovanjem znotraj držav AKP, so dejavnosti na tem področju po potrebi urejene s postopki, določenimi za sodelovanje pri financiranju razvoja.

4.   Ob upoštevanju odstavkov 3 in 4 se predvsem na podlagi vsakega regionalnega programa in projekta, ki se financira iz sredstev Sklada, sklene:

(a)

v skladu s členom 17 sporazum o financiranju med Komisijo in eden izmed subjektov iz člena 13; v tem primeru ustrezni subjekt določi regionalnega odredbodajalca, katerega naloge smiselno ustrezajo nalogam nacionalnega odredbodajalca; ali

(b)

pogodbo o donaciji v smislu člena 19a med Komisijo in eden izmed subjektov iz člena 13 glede na naravo dejavnosti in če ustrezni subjekt, ki je pristojen za izvedbo programa ali projekta, ni država AKP.

5.   Programi in projekti, ki se financirajo iz sredstev Sklada in za katere so zaprosila za financiranje predložile mednarodne organizacije, navedene v členu 13(2)(c), so podlaga za sklenitev pogodbe o donaciji.

6.   Programe in projekte, ki se financirajo iz sredstev Sklada in za katere so zaprosila za financiranje predložili Svet ministrov AKP ali Odbor veleposlanikov AKP, izvajata bodisi Sekretariat AKP — v tem primeru se med Komisijo in slednjim sklene sporazum o financiranju v skladu s členom 17 — bodisi Komisija, odvisno od narave ukrepa.“;

(j)

naslov poglavja 3 se nadomesti z naslednjim:

„PRESOJA IN FINANCIRANJE“;

(k)

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Izbira, priprava in presoja programov in projektov

1.   Programi in projekti, ki jih predloži zadevna država AKP, se presodijo skupno. Odbor držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja pripravi splošne usmeritve in merila za presojo programov in projektov. Ti programi in projekti so običajno večletni in lahko vsebujejo celo vrsto ukrepov omejenega obsega za določeno področje.

2.   Pripravljeni dosjeji programov in projektov, predloženi za financiranje, morajo vsebovati vse informacije, potrebne za presojo programov in projektov, ali, če taki programi in projekti še niso v celoti opredeljeni, splošne predloge, potrebne za njihovo presojo.

3.   Pri presojanju programov in projektov se ustrezno upoštevajo omejitve nacionalnih človeških virov in zagotovi strategija, ki je ugodna za spodbujanje teh virov. Upoštevajo se tudi posebne značilnosti in omejitve posamezne države AKP.

4.   Programi in projekti, ki jih izvajajo nedržavni nosilci, upravičeni v skladu s tem sporazumom, so lahko predmet presoje samo s strani Komisije in so neposredna podlaga za sklenitev pogodb o donacijah, kot so opredeljeni v členu 19a, med Komisijo in nedržavnimi nosilci. Ta presoja mora biti v skladu s členom 4(1)(d) glede vrste nosilcev, njihove upravičenosti in vrste dejavnosti, ki se financira. O tako dodeljenih donacijah Komisija obvesti nacionalnega odredbodajalca preko vodje delegacije.“;

(l)

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Predlog financiranja in odločitev o financiranju

1.   Zaključki presoje se povzamejo v predlogu financiranja, katerega končno različico pripravi Komisija v tesnem sodelovanju z zadevno državo AKP.

2.   [črtano]

3.   [črtano]

4.   Komisija v imenu Skupnosti svojo odločitev o financiranju zadevni državi AKP sporoči v roku 90 dni od dne priprave končne različice predloga financiranja.

5.   Če Komisija v imenu Skupnosti predloga za financiranje ne odobri, se zadevno državo AKP nemudoma uradno obvesti o razlogih za tako odločitev. V tem primeru lahko predstavniki zadevne države AKP v roku 60 dni po tem zaprosijo:

(a)

da se zadevo posreduje Odboru držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja, ustanovljenemu v skladu s Sporazumom; ali

(b)

da jih zaslišijo predstavniki Skupnosti.

6.   Po tem zaslišanju končno odločitev o odobritvi ali zavrnitvi predloga financiranja sprejme Komisija v imenu Skupnosti. Pred odločitvijo lahko zadevna država AKP Komisiji posreduje kakršne koli podatke, ki so po njenem mnenju potrebni za dopolnitev informacij, s katerimi razpolaga.“;

(m)

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Sporazum o financiranju

1.   V kolikor s tem sporazumom ni drugače določeno, Komisija in zadevna država AKP skleneta sporazum o financiranju za vsak posamezni program ali projekt, ki se financira iz Sklada.

2.   Sporazum o financiranju med Komisijo in zadevno državo AKP se sklene v 60 dneh po sprejetju odločitve Komisije v imenu Skupnosti. Sporazum o financiranju:

(a)

določa predvsem podrobnosti o finančnem prispevku Skupnosti, ureditvah in pogojih financiranja ter splošne in posebne določbe v zvezi z zadevnim programom ali projektom; in

(b)

predvidi ustrezna sredstva za kritje povečanih in nepredvidenih stroškov.

3.   Morebitna neporabljena sredstva, ki ostanejo ob zaprtju računov programov in projektov, pripadejo zadevni državi AKP.“;

(n)

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Prekoračitev stroškov

1.   Kadar upravičeno obstaja verjetnost, da bo prišlo do prekoračitve razpoložljivih sredstev, določenih v sporazumu o financiranju, nacionalni odredbodajalec o tem obvesti Komisijo in zaprosi za predhodno odobritev ukrepov, ki jih namerava sprejeti za kritje takih prekoračitev stroškov, bodisi z zmanjšanjem obsega programa ali projekta ali z zahtevo po nacionalnih ali drugih sredstvih, ki niso sredstva Skupnosti.

2.   Če ni mogoče zmanjšati obsega programa ali projekta ali prekoračitve ni mogoče pokriti s sredstvi iz drugih virov, Komisija v imenu Skupnosti lahko na podlagi obrazložene prošnje nacionalnega odredbodajalca sprejme odločitev o dodatnem financiranju iz sredstev indikativnega programa.“;

(o)

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Financiranje za nazaj

1.   Da bi zagotovili hiter zagon projektov, se izognili prazninam med zaporednimi projekti in preprečili zamude, lahko države AKP ob zaključku presoje projekta in pred sprejetjem odločitve o financiranju vnaprej financirajo dejavnosti, povezane z začetkom izvajanja programov, predhodnim in sezonskim delom, naročili opreme z dolgimi dobavnimi roki ter nekaterimi tekočimi dejavnostmi. Taki izdatki morajo biti v skladu s postopki, določenimi v tem sporazumu.

2.   Vsi izdatki iz odstavka 1 se navedejo v predlogu za financiranje in ne posegajo v odločitev o financiranju, ki jo sprejme Komisija v imenu Skupnosti.

3.   Izdatki, ki jih država AKP povzroči v skladu s tem členom, se financirajo za nazaj v okviru programa ali projekta, ko je sporazum o financiranju podpisan.“;

(p)

naslov poglavja 4 se nadomesti z naslednjim:

„IZVAJANJE“;

(q)

vstavijo se naslednji novi členi:

„Člen 19a

Izvedbeni ukrepi

1.   Izvajanje programov in projektov, ki se financirajo iz sredstev Sklada, se opravlja v primeru, da njihovo izvrševanje zagotavlja Komisija, predvsem na naslednje načine:

(a)

z naročili;

(b)

z dodeljevanjem donacij;

(c)

z uporabo lastne delovne sile;

(d)

z neposrednimi plačili v okviru proračunskih podpor, podpor sektorskim programom, podpor razbremenitvi zadolženosti ter pomoči v primerih kratkoročnih nihanj izvoznih prihodkov.

2.   Naročila v smislu te priloge so odplačne pogodbe sklenjene v pisni obliki z namenom z namenom pridobitve premičnin, izvedbe del ali opravljanja storitev proti plačilu določene cene.

3.   Donacije v smislu te priloge so neposredni finančni prispevki, dodeljeni kot nepovratna sredstva z namenom financiranja:

(a)

dejavnosti za dosego enega izmed ciljev tega sporazuma ali programa ali projekta, sprejetega v skladu s tem sporazumom; ali

(b)

delovanja organizacije, ki tak cilj zasleduje.

O donacijah se sklene pisno pogodbo.

Člen 19b

Razpis ponudb s suspenzivno klavzulo

Da bi zagotovile hiter zagon projektov, lahko države AKP v vseh ustrezno utemeljenih primerih in s soglasjem Komisije v času po dokončanju presoje projekta in pred sprejetjem odločitve o financiranju objavijo razpise ponudb za vse vrste naročil, opremljene s suspenzivno klavzulo. Ta določba mora biti navedena v predlogu za financiranje.“;

(r)

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Upravičenost

Razen kjer je odstopanje odobreno v skladu s členom 22 in brez poseganja v člen 26:

1.

je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil ali v postopkih dodeljevanja donacij, ki se financirajo iz sredstev Sklada, odprta za vse fizične in pravne osebe iz držav AKP in držav članic Skupnosti;

2.

morajo imeti dobavljeno blago in materiali, kupljeni iz naslova pogodbe, ki se financira iz sredstev Sklada, poreklo v eni izmed držav, ki je do udeležbe upravičena v skladu s točko 1. V tem okviru se opredelitev ‚izdelkov s poreklom‘ ocenjuje glede na ustrezne mednarodne sporazume, dobavljeno blago s poreklom iz Skupnosti pa vključuje blago s poreklom iz čezmorskih držav in ozemelj;

3.

je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil ali v postopkih dodeljevanja donacij, ki se financirajo iz sredstev Sklada, odprta za mednarodne organizacije;

4.

če Sklad financira dejavnost, ki se izvaja prek mednarodne organizacije, je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil in dodeljevanja donacij odprta za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s točko 1, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s pravilnikom te organizacije, ob zagotovitvi enakosti obravnavanja vsem donatorjem. Za dobavljeno blago in materiale se uporabljajo ista pravila;

5.

če Sklad financira dejavnost, ki se izvaja v okviru regionalne pobude, je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil in v postopkih dodeljevanja donacij odprta za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s točko 1, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe iz države, ki je udeležena v zadevni pobudi. Za dobavljeno blago in materiale se uporabljajo ista pravila;

6.

če Sklad financira dejavnost, ki se sofinancira skupaj s tretjo državo, je udeležba v postopkih dodeljevanja naročil in v postopkih dodeljevanja donacij odprta za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu d točko 1, kakor tudi za vse fizične in pravne osebe, ki so do udeležbe upravičene v skladu s pravili zgoraj omenjene tretje države. Za dobavljeno blago in materiale se uporabljajo ista pravila.“;

(s)

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Odstopanja

1.   V izjemnih, ustrezno utemeljenih primerih se lahko fizičnim ali pravnim osebam iz tretjih držav, ki niso upravičene do udeležbe v skladu s členom 20, na podlagi utemeljene prošnje zadevnih držav AKP odobri udeležbo v postopkih dodeljevanja naročil in v postopkih dodeljevanja donacij, ki se financirajo s strani Skupnosti. Zadevne države AKP Komisiji za vsak primer posebej predložijo informacije, potrebne za odločitev o takih odstopanjih, pri čemer se posebna pozornost nameni:

(a)

geografskemu položaju posamezne države AKP;

(b)

konkurenčnosti izvajalcev, dobaviteljev in svetovalcev iz držav članic in držav AKP;

(c)

potrebi po izogibanju pretirano povišanim stroškom izvajanja naročila;

(d)

težavam pri prevozu ali zamudam zaradi dobavnih rokov ali podobnim težavam;

(e)

tehnologiji, ki je najprimernejša in najustreznejša glede na lokalne razmere.

(f)

izjemno nujnim primerom;

(g)

razpoložljivosti proizvodov in storitev na zadevnih trgih.

2.   Za projekte, ki se financirajo iz Sklada za spodbujanje naložb, se uporabljajo pravila dodeljevanja naročil Banke.“;

(t)

člen 24 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 24

Uporaba lastne delovne sile

1.   V primeru dejavnosti z uporabo lastne delovne sile se programi in projekti izvajajo prek javnih ali poljavnih agencij ali služb zadevne države ali držav AKP ali pa jih izvaja pravna oseba, ki je odgovorna za izvrševanje teh dejavnosti.

2.   Skupnost prispeva h kritju stroškov posamezne službe tako, da zagotovi opremo in/ali material, ki ju ta potrebuje, in/ali sredstva za pridobitev potrebnega dodatnega osebja v obliki strokovnjakov iz zadevne države AKP ali drugih držav AKP. Udeležba Skupnosti krije zgolj stroške dodatnih ukrepov in začasne izvedbene izdatke, strogo omejene na potrebe zadevnih programov in projektov.

3.   Predračuni programov za izvajanje operacij z uporabo lastne delovne sile morajo spoštovati pravila, postopke in standardne dokumente Skupnosti, določene s strani Komisije, kot se uporabljajo v trenutku odobritve teh predračunov programov.“;

(u)

člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Preferencialna obravnava

1.   Sprejmejo se ukrepi za spodbujanje čim širše udeležbe fizičnih in pravnih oseb držav AKP pri izvajanju naročil, ki jih financira Sklad, da bi omogočili optimizacijo materialnih in človeških virov teh držav. S tem namenom:

(a)

se ponudnikom iz držav AKP za naročila gradenj v vrednosti, manjši od 5 000 000 EUR, odobri 10 % cenovni preferencial, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske, tehnične in administrativne kakovosti, pod pogojem, da najmanj četrtina njihovega kapitala in vodilnih delavcev prihaja iz ene ali več držav AKP;

(b)

se ponudnikom dobave blaga iz držav AKP, ki ponudijo dobavo blaga, od katerega je vsaj 50 % pogodbene vrednosti s poreklom iz držav AKP, ne glede na vrednost dobavljenega blaga odobri 15 % cenovni preferencial, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske, tehnične in administrativne kakovosti;

(c)

se v zvezi z naročili storitev, kadar se primerjajo ponudbe enake ekonomske, tehnične in administrativne kakovosti, odobri preferencialno obravnavo:

(i)

izvedencem, ustanovam ali svetovalnim družbam ali podjetjem iz držav AKP z zahtevanimi sposobnostmi;

(ii)

ponudbam, ki jih predložijo družbe iz držav AKP posamezno ali v konzorciju z evropskimi partnerji; in

(iii)

ponudbam, ki jih predložijo evropski ponudniki s podizvajalci ali izvedenci iz držav AKP.

(d)

kadar je predvideno sklepanje pogodb s podizvajalci, uspešni ponudnik odobri preferencialno obravnavo fizičnim osebam, gospodarskim družbam in podjetjem iz držav AKP, ki so sposobni izvajati zahtevano naročilo pod podobnimi pogoji; in

(e)

lahko država AKP v razpisu bodočim ponudnikom predlaga pomoč sporazumno izbranih gospodarskih družb ali podjetij, nacionalnih izvedencev ali svetovalcev iz drugih držav AKP. Tako sodelovanje ima lahko obliko mešanega podjetja, podizvajalske pogodbe ali usposabljanja kadrov na delovnem mestu.

2.   Če je na podlagi zgoraj navedenih meril ugotovljeno, da sta dve ponudbi enakovredni, se odobri preferencialno obravnavo:

(a)

ponudniku iz države AKP; ali

(b)

če takega ponudnika ni, ponudniku, ki:

(i)

omogoča čim boljšo izrabo materialnih in človeških virov držav AKP;

(ii)

ponudi najboljše možnosti za sklepanje podizvajalskih pogodb z gospodarskimi družbami, podjetji ali fizičnimi osebami iz držav AKP; ali

(iii)

je konzorcij fizičnih oseb, gospodarskih družb ali podjetij iz držav AKP in Skupnosti.“;

(v)

naslov poglavja 6 se nadomesti z naslednjim:

„NOSILCI UPRAVLJANJA IN IZVRŠEVANJA SREDSTEV SKLADA“;

(w)

člen 34 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 34

Komisija

1.   Z izjemo Sklada za spodbujanje naložb in subvencionirane obrestne mere prevzame finančno izvrševanje dejavnosti, ki se opravljajo s sredstvi Sklada, Komisija, in sicer z uporabo naslednjih poglavitnih metod upravljanja:

(a)

s centraliziranim upravljanjem;

(b)

z decentraliziranim upravljanjem.

2.   Načeloma je finančno izvrševanje sredstev Sklada s strani Komisije decentralizirano.

V tem primeru naloge izvrševanja opravljajo države AKP v skladu s členom 35.

3.   Za zagotovitev finančnega izvrševanja sredstev Sklada Komisija svoja izvedbena pooblastila prenese na lastne službe. O tem prenosu nalog Komisija obvesti države AKP in Odbor držav AKP in ES za sodelovanje pri financiranju razvoja.“;

(x)

člen 35 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 35

Nacionalni odredbodajalec

1.   Vlada vsake posamezne države AKP imenuje nacionalnega odredbodajalca, da jo zastopa pri vseh dejavnostih, financiranih iz virov Sklada, ki jih upravljata Komisija in Banka. Nacionalni odredbodajalec imenuje enega ali več namestnikov nacionalnega odredbodajalca, ki ga nadomeščajo v primeru, ko ne more opravljati te funkcije, in o tem imenovanju obvesti Komisijo. Nacionalni odredbodajalec lahko, če so izpolnjeni pogoji institucionalne usposobljenosti in dobrega finančnega poslovodenja, na pristojni subjekt znotraj svoje nacionalne uprave prenese del svojih pooblastil v zvezi z izvajanjem zadevnih programov in projektov. O pooblastilih, ki jih prenese, obvesti Komisijo.

Če Komisija izve za težave pri izvajanju postopkov v zvezi z upravljanjem sredstev Sklada, s pomočjo nacionalnega odredbodajalca naveže vse potrebne stike za razrešitev položaja in sprejetje ustreznih ukrepov.

Nacionalni odredbodajalec je finančno odgovoren samo za naloge izvrševanja, ki so mu zaupane.

Če se s sredstvi Sklada upravlja decentralizirano in ob upoštevanju vseh dodatnih pooblastil, ki jih lahko dodeli Komisija, je nacionalni odredbodajalec:

(a)

odgovoren za usklajevanje, programiranje, redno spremljanje, letne revizije in revizije sredi in konec obdobja izvajanja sodelovanja ter za usklajevanje z donatorji;

(b)

v tesnem sodelovanju s Komisijo odgovoren za pripravo, predložitev in presojo programov in projektov;

(c)

pripravlja razpisno dokumentacijo in po potrebi dokumentacijo za pozive k oddaji predlogov;

(d)

pred objavo javnih razpisov in, če je primerno, pozivov k oddaji predlogov, predloži v odobritev Komisiji razpisno dokumentacijo in, če je primerno, dokumentacijo za pozive k oddaji predlogov;

(e)

v tesnem sodelovanju s Komisijo objavlja javne razpise ter, če je primerno, pozive k oddaji predlogov;

(f)

prejema ponudbe in, če je primerno, predloge ter posreduje kopije predloženih vlog Komisiji; predseduje odpiranju ponudb in odloča o rezultatih razpisov v času veljavnosti ponudb in ob upoštevanju zahtevanega roka za odobritev pogodb;

(g)

vabi Komisijo na odpiranje ponudb in, če je primerno, predlogov ter Komisijo obvešča o rezultatih razpisov in o predlogih za odobritev predlogov za sklenitev pogodb in dodelitev donacij;

(h)

Komisiji v odobritev predloži pogodbe in predračune programov ter morebitne dodatke k pogodbam in predračunom;

(i)

podpisuje pogodbe in dodatke k pogodbam in predračunom, ki jih odobri Komisija;

(j)

obračuna in odobri izdatke v okviru dodeljenih finančnih sredstev; in

(k)

med izvajanjem dejavnosti sprejema potrebne prilagoditvene ukrepe za zagotovitev pravilnega izvajanja odobrenih programov in projektov z ekonomskega in tehničnega vidika.

2.   Nacionalni odredbodajalec v času izvajanja dejavnosti in po obvestilu Komisiji odloča o:

(a)

manjših tehničnih prilagoditvah in spremembah, kolikor ne vplivajo na sprejeto tehnično rešitev in ostajajo v okviru rezervacije za popravke, predvidene v sporazumu o financiranju;

(b)

spremembah lokacije programov ali projektov z več sklopi, če je to upravičeno iz tehničnih, ekonomskih ali socialnih razlogov;

(c)

izreku ali oprostitvi kazni za zamudo;

(d)

razreševanju porokov;

(e)

nakupu blaga na lokalnem trgu, ne glede na njegovo poreklo;

(f)

uporabi gradbene opreme in strojev, ki ne izvirajo iz držav članic ali držav AKP, pod pogojem, da države članice ali države AKP ne proizvajajo primerljive opreme in strojev;

(g)

sklepanju podizvajalskih pogodb;

(h)

končnem prevzemu, pod pogojem, da je Komisija navzoča pri začasnem prevzemu, sprejetju ustreznega zapisnika in je, če je primerno, navzoč pri dokončnem prevzemu, zlasti če je zaradi obsega pridržkov, zabeleženih pri začasnem prevzemu, potrebno znatno dodatno delo; in

(i)

zaposlovanju svetovalcev in drugih izvedencev za tehnično pomoč.“;

(y)

člen 36 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 36

Vodja delegacije

1.   Komisijo v vsaki državi AKP ali vsaki regionalni skupini, ki to izrecno zahteva, zastopa delegacija pod vodstvom vodje delegacije ob odobritvi posamezne države AKP ali držav AKP. V primerih, ko se določi vodja delegacije za skupino držav AKP, se sprejmejo ustrezni ukrepi. Vodja delegacije zastopa Komisijo na vseh področjih njenih pristojnosti in v vseh njenih dejavnostih.

2.   Vodja delegacije je glavni sogovornik držav AKP ter organov in organizacij, upravičenih do prejemanja finančne pomoči v skladu s Sporazumom. Vodja delegacije sodeluje in dela v tesni povezavi z nacionalnim odredbodajalcem.

3.   Vodja delegacije ima potrebna navodila in pooblastila za omogočanje in pospeševanje vseh dejavnosti po tem sporazumu.

4.   Vodja delegacije redno obvešča nacionalne organe o dejavnostih Skupnosti, ki bi lahko neposredno zadevale sodelovanje med Skupnostjo in državami AKP.“;

(z)

člen 37 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 37

Izplačila

1.   Zaradi izplačevanja v nacionalnih denarnih valutah držav AKP lahko Komisija v državah AKP v svojem imenu odpre račune, denominirane v denarnih valutah držav članic ali v eurih, pri nacionalni javni ali poljavni finančni ustanovi, izbrani v dogovoru med državo AKP in Komisijo. Ta institucija opravlja funkcije nacionalnega plačilnega posrednika.

2.   Nacionalni plačilni posrednik ne prejme nadomestila za svoje storitve in za deponirana finančna sredstva ne izplačuje obresti. Komisija zagotavlja sredstva na lokalnih računih v denarni valuti ene izmed držav članic ali v eurih glede na oceno bodočih potreb po gotovini, ki se opravi dovolj zgodaj, da se izogne potrebi po vnaprejšnjem financiranju s strani držav AKP in da se prepreči zamudno izplačevanje.

3.   [črtano]

4.   Izplačila izvrši Komisija v skladu s pravili Skupnosti in Komisije, po potrebi po obračunu in odobritvi izdatkov s strani nacionalnega odredbodajalca.

5.   [črtano]

6.   Postopke obračunavanja, odobritve in izplačila izdatkov je treba zaključiti v roku 90 dni od datuma zapadlosti izplačila. Nacionalni odredbodajalec sprejme odločitev o odobritvi izplačila in jo posreduje vodji delegacije najkasneje 45 dni pred datumom zapadlosti.

7.   Terjatve za zamujena plačila poravna zadevna država AKP ali države AKP in Komisija iz lastnih virov za tisti del zamude, za katerega je posamezna pogodbenica odgovorna v skladu z zgornjimi postopki.“.

5.

Doda se naslednja Priloga:

„PRILOGA VII

Politični dialog v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo

Člen 1

Cilji

1.   Posvetovanje, predvideno s členom 96(2)(a), se začne, razen v izjemno nujnih primerih, po izčrpnem političnem dialogu, kot je predviden s členoma 8 in 9(4) Sporazuma.

2.   Obe pogodbenici morata politični dialog voditi v duhu Sporazuma in ob upoštevanju smernic političnega dialoga med AKP in EU, ki jih pripravi Svet ministrov.

3.   Politični dialog je proces, ki naj okrepi odnose med AKP in EU ter prispeva k doseganju ciljev partnerstva.

Člen 2

Okrepljeni politični dialog pred posvetovanjem iz člena 96 Sporazuma

1.   Politični dialog v zvezi s spoštovanjem človekovih pravic, demokratičnimi načeli in pravno državo poteka na podlagi členov 8 in 9(4) Sporazuma iz Cotonouja in v okviru mednarodno priznanih standardov in norm. Pogodbenici se lahko v okviru tega dialoga dogovorita o skupnih načrtih in prednostnih nalogah.

2.   V okviru mednarodno priznanih standardov in norm ter ob upoštevanju posebnih okoliščin zadevne države AKP lahko pogodbenici skupaj oblikujeta in se dogovorita o posebnih primerjalnih merilih ali ciljih v zvezi s človekovimi pravicami, demokratičnimi načeli in pravno državo. Primerjalna merila so mehanizmi za doseganje ciljev z oblikovanjem vmesnih ciljev in časovnih okvirov za uskladitev.

3.   Politični dialog iz odstavkov 1 in 2 je sistematičen in formalen ter pred posvetovanjem iz člena 96 Sporazuma izčrpa vse druge možnosti.

4.   Razen v izjemno nujnih primerih, kakor so opredeljeni v členu 96(2)(b) Sporazuma, se lahko posvetovanje iz člena 96 začne tudi brez predhodnega okrepljenega političnega dialoga, kadar ena od pogodbenic vztrajno krši zaveze, ki jih je sprejela v prejšnjem dialogu, ali kadar v dialogu ne sodeluje v dobri veri.

5.   Pogodbenici uporabljata politični dialog iz člena 8 Sporazuma tudi zato, da državam, za katere veljajo ustrezni ukrepi iz člena 96, pomagata pri normaliziranju odnosov.

Člen 3

Dodatna pravila o posvetovanju iz člena 96 Sporazuma

1.   Pogodbenice si med posvetovanjem iz člena 96 Sporazuma prizadevajo zagotoviti enako raven zastopanosti.

2.   V času pred formalnim posvetovanjem, med njim in po njem so pogodbenice zavezane preglednosti medsebojnih stikov ob upoštevanju specifičnih primerjalnih meril in ciljev iz člena 2(2) te priloge.

3.   Pogodbenice spoštujejo 30-dnevni rok za obvestilo iz člena 96(2) Sporazuma za učinkovito pripravo pogodbenic ter za poglobljena posvetovanja v skupini AKP in med Skupnostjo in njenimi državami članicami. Med posvetovanjem se morajo pogodbenice dogovoriti o prilagodljivih časovnih okvirih, pri čemer pa upoštevajo, da je v izredno nujnih primerih, kakor so opredeljeni v členu 96(2)(b) Sporazuma in členu 2(4) te priloge, potreben takojšnji odziv.

4.   Pogodbenice priznavajo vlogo skupine AKP v političnem dialogu, temelječem na načinih, ki jih določi skupina AKP ter o njih obvesti Evropsko skupnost in njene države članice.

5.   Pogodbenice priznavajo potrebo po strukturiranih in neprekinjenih posvetovanjih po členu 96 Sporazuma. V ta namen lahko Svet ministrov razvije nove načine političnega dialoga.“.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.


11.8.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 209/54


SKLEPNA LISTINA

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA BELGIJCEV,

PREDSEDNIKA ČEŠKE REPUBLIKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE DANSKE,

PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NEMČIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ESTONIJE,

PREDSEDNIKA HELENSKE REPUBLIKE,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA ŠPANIJE,

PREDSEDNIKA FRANCOSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICE IRSKE,

PREDSEDNIKA ITALIJANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE CIPER,

PREDSEDNICE REPUBLIKE LATVIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE LITVE,

NJEGOVE KRALJEVE VISOKOSTI VELIKEGA VOJVODE LUKSEMBURŠKEGA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADŽARSKE,

PREDSEDNIKA MALTE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NIZOZEMSKE,

ZVEZNEGA PREDSEDNIKA REPUBLIKE AVSTRIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE POLJSKE,

PREDSEDNIKA PORTUGALSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE,

PREDSEDNIKA SLOVAŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNICE REPUBLIKE FINSKE,

VLADE KRALJEVINE ŠVEDSKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ZDRUŽENEGA KRALJESTVA VELIKA BRITANIJA IN SEVERNA IRSKA

in EVROPSKA SKUPNOST

na eni strani ter

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ANGOLE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE ANTIGUE IN BARBUDE,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA ZVEZE BAHAMOV,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE BARBADOS,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE BELIZEJA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE BENIN,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE BOTSWANE,

PREDSEDNIKA BURKINE FASO,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE BURUNDI,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KAMERUN,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZELENORTSKI OTOKI,

PREDSEDNIKA CENTRALNOAFRIŠKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA FEDERALNE ISLAMSKE REPUBLIKE KOMORI,

PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE KONGO,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KONGO,

VLADE OTOČJA COOK,

PREDSEDNIKA REPUBILKE SLONOKOŠČENA OBALA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE DJIBUTI,

VLADE ZVEZE DOMINIKA,

PREDSEDNIKA DOMINIKANSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA DRŽAVE ERITREJE,

PREDSEDNIKA ZVEZNE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE ETIOPIJE,

PREDSEDNIKA SUVERENE DEMOKRATIČNE REPUBLIKE FIDŽI,

PREDSEDNIKA GABONSKE REPUBLIKE,

PREDSEDNIKA IN DRŽAVNEGA POGLAVARJA REPUBLIKE GAMBIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GANE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE GRENADE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVINEJE BISSAU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE EKVATORIALNA GVINEJA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE GVAJANE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE HAITI,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA DRŽAVE JAMAJKA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KENIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE KIRIBATI,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE LESOTO,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE LIBERIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MADAGASKAR,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALAWI,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MALI,

VLADE REPUBLIKE MARSHALLOVI OTOKI,

PREDSEDNIKA ISLAMSKE REPUBLIKE MAURETANIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MAURITIUS,

VLADE FEDERATIVNIH DRŽAV MIKRONEZIJE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE MOZAMBIK,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE NAMIBIJE,

VLADE REPUBLIKE NAURU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE NIGER,

PREDSEDNIKA ZVEZNE REPUBLIKE NIGERIJE,

VLADE NIUE,

VLADE REPUBLIKE PALAU,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE NEODVISNE DRŽAVE PAPUA NOVA GVINEJA,

PREDSEDNIKA RUANDSKE REPUBLIKE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT KITTS IN NEVIS,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT LUCIE

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SAINT VINCENT IN GRENADINES,

DRŽAVNEGA POGLAVARJA NEODVISNE DRŽAVE SAMOA,

PREDSEDNIKA DEMOKRATIČNE REPUBLIKE SÃO TOMÉ IN PRÍNCIPE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SENEGAL,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SEJŠELI,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SIERRA LEONE,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE SALOMONOVIH OTOKOV,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE JUŽNA AFRIKA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SUDAN,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE SURINAME,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA KRALJEVINE SWAZILAND,

PREDSEDNIKA ZDRUŽENE REPUBLIKE TANZANIJA,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ČAD,

PREDSEDNIKA TOGOŠKE REPUBLIKE,

NJEGOVEGA VELIČANSTVA KRALJA TAUFA‘AHAU TUPOU IV TONGE,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE TRINIDAD IN TOBAGO,

NJENEGA VELIČANSTVA KRALJICE TUVALU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE UGANDE,

VLADE REPUBLIKE VANUATU,

PREDSEDNIKA REPUBLIKE ZAMBIJE,

VLADE REPUBLIKE ZIMBABWE,

na drugi strani,

ki so se sestali v Luxembourgu, dne petindvajsetega junija leta dva tisoč pet, zaradi podpisa Sporazuma o spremembi Sporazuma o partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju dne 23. junija 2000,

so ob podpisu tega sporazuma sprejeli naslednje izjave, ki so priložene k tej sklepni listini: