29.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 199/84


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 20. julija 2005

o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (EKUJS) iz financiranja Skupnosti

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2756)

(Besedila v angleškem, španskem, francoskem, grškem, italijanskem, nizozemskem in portugalskem jeziku so edina verodostojna)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/579/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 729/70 z dne 21. aprila 1970 o financiranju skupne kmetijske politike (1), in zlasti člena 5(2)(c) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1258/1999 z dne 17. maja 1999 o financiranju skupne kmetijske politike (2), in zlasti člena 7(4) Uredbe,

po posvetovanju z Odborom sklada,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5 Uredbe (EGS) št. 729/70 in člen 7 Uredbe (ES) št. 1258/1999, kot tudi člen 8(1) in (2) Uredbe Komisije (ES) št. 1663/95 z dne 7. julija 1995 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe (EGS) št. 729/70 v zvezi s postopkom za potrditev obračuna Jamstvenega oddelka EKUJS (3) določajo, da Komisija opravi potrebna preverjanja, državam članicam sporoči rezultate teh preverjanj, upošteva opažanja držav članic, začne dvostranske razprave za dogovor z zadevnimi državami članicami in le-tem uradno sporoči svoje zaključke sklicujoč se na Odločbo Komisije 94/442/ES z dne 1. julija 1994 o določitvi spravnega postopka v zvezi s potrjevanjem obračuna Jamstvenega oddelka Evropskega kmetijskega usmerjevalnega in jamstvenega sklada (4).

(2)

Države članice so imele možnost zahtevati sprožitev spravnega postopka. Ta možnost je bila v nekaterih primerih uporabljena in Komisija je pregledala poročilo, ki je bilo sestavljeno ob koncu postopka.

(3)

Člena 2 in 3 Uredbe (EGS) št. 729/70 in člen 2 Uredbe (ES) št. 1258/1999 določajo, da se lahko financirajo le nadomestila za izvoz v tretje države in pomoč, ki je namenjena regularizaciji kmetijskih trgov in dodeljena oziroma prejeta skladno s predpisi Skupnosti v okviru skupne ureditve kmetijskih trgov.

(4)

Opravljena preverjanja, izidi dvostranskih razprav in spravni postopki so pokazali, da del odhodkov, ki so jih prijavile države članice, ne izpolnjuje teh pogojev in torej ne more biti financiran iz Jamstvenega oddelka EKUJS.

(5)

Treba je navesti zneske, ki se ne pokrivajo iz Jamstvenega oddelka EKUJS in se ne nanašajo na odhodke, ki so nastali več kot štiriindvajset mesecev pred pisnim sporočilom, v katerem je Komisija države članice obvestila o rezultatih preverjanj.

(6)

V primerih, na katere se nanaša ta odločba, je Komisija oceno zneskov, ki bodo izključeni, ker ne ustrezajo predpisom Skupnosti, državam članicam sporočila v zbirnem poročilu.

(7)

Ta odločba ne vpliva na finančne posledice, ki bi jih Komisija lahko sprejela na podlagi sodb Sodišča v primerih, ki bodo 15. aprila 2005 še nerešeni, in se nanašajo na zadeve iz te odločbe –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odhodki pooblaščenih plačilnih agencij držav članic, prijavljeni v okviru Jamstvenega oddelka EKUJS in navedeni v prilogi, so izključeni iz financiranja Skupnosti, ker ne ustrezajo predpisom Skupnosti.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na Kraljevino Belgijo, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Republiko Francijo, Italijansko republiko, Portugalsko republiko in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

V Bruslju, 20. julija 2005

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 94, 28.4.1970, str. 13. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1287/95 (UL L 125, 8.6.1995, str. 1).

(2)  UL L 160, 26.6.1999, str. 103.

(3)  UL L 158, 8.7.1995, str. 6. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 465/2005 (UL L 77, 23.3.2005, str. 6).

(4)  UL L 182, 16.7.1994, str. 45. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2001/535/ES (UL L 193, 17.7.2001, str. 25).


PRILOGA

Skupaj popravki

Sektor

Država članica

Proračunska postavka

Razlog

Denarna enota

Odhodki, izključeni iz financiranja

Že narejeni odbitki

Finančne posledice te odločitve

Proračunsko leto

Izvozna nadomestila

BE

2310, 301, 30, 110, 200

Pavšalni popravek za 5 % – neprimerna uporaba ključnega pregleda (fizični pregled)

EUR

– 225 713,07

0,00

– 225 713,07

2000–2001

Finančna revizija

BE

1800

Popravek – uporaba Uredbe (ES) št. 1258/1999 – nespoštovanje plačilnih rokov

EUR

– 9 128,82

– 17 989,43

8 860,61

2003

 

Skupaj BE

 

 

 

– 234 841,89

– 17 989,43

– 216 852,46

 

Sadje in zelenjava

EL

1512

Popravek zaradi nespoštovanja plačilnih rokov

EUR

– 30 662,52

0,00

– 30 662,52

2002

Javno skladiščenje

EL

3230, 3231

Popravek zaradi nespoštovanja plačilnih rokov, pavšalni popravki za 5 % – nesankcioniranje pretirane prijave zahtevkov za pomoč (pomoč za proizvodnjo krompirja), pavšalni popravki za 5 % – nezadovoljiva poročila o nadzoru (pomoč za vinograde)

EUR

– 3 105 400,72

0,00

– 3 105 400,72

2000–2002

Tobak

EL

1710

Pavšalni popravek za 5 % – pomanjkljivosti pri ključnem in dodatnem nadzoru

EUR

– 23 975 602,85

0,00

– 23 975 602,85

2000–2003

Premije za živino

EL

2220, 2221, 2222

Pavšalni popravek za 10 % – nenehne in ponavljajoče se pomanjkljivosti nadzornega režima

EUR

– 38 550 236,16

0,00

– 38 550 236,16

2002–2003

Poljščine

EL

različne

Vračilo sredstev zaradi razveljavitve Sklepa Komisije 2002/524/ES s strani Sodišča v primeru C-300/02

EUR

40 721 931,00

0,00

40 721 931,00

1996, 1997, 1999

Finančna revizija

EL

1043, 1050, 1051, 1053, 1056, 2120, 2122, 2124, 2125, 2128

Popravek – uporaba Uredbe (ES) št. 1258/1999 – nespoštovanje plačilnih rokov

EUR

– 7 452 063,34

– 7 452 063,34

0,00

2002

 

Skupaj EL

 

 

 

– 32 392 034,59

– 7 452 063,34

– 24 939 971,25

 

Sadje in zelenjava

ES

1507

Pavšalni popravek za 10 % – nespoštovanje plačilnih rokov in druge zamude pri nadzorih

EUR

– 16 992 532,63

0,00

– 16 992 532,63

2001–2002

Javno skladiščenje

ES

3221

Pavšalni popravek za 5 % – resne pomanjkljivosti pri ključnih nadzorih

EUR

– 286 402,94

0,00

– 286 402,94

2000–2002

Finančna revizija

ES

1049, 1053, 1055, 1060, 1210, 1400, 1402, 1502, 1511, 1515, 1858, 2124, 2125, 2128, 2320

Popravek – uporaba Uredbe (ES) št. 1258/1999 – nespoštovanje plačilnih rokov

EUR

– 13 212 853,30

– 18 813 333,12

5 600 479,82

2003

 

Skupaj ES

 

 

 

– 30 491 788,87

– 18 813 333,12

– 11 678 455,75

 

Sadje in zelenjava

FR

1502, 1512

Popravek zaradi nespoštovanja plačilnih rokov in nezmanjšanja pomoči za operativne programe (zahtevki za plačilo preostalega zneska, vloženi po za to določenem datumu)

EUR

– 438 755,08

0,00

– 438 755,08

2002

Mleko

FR

3120

Popravek zaradi nespoštovanja plačilnih rokov in kakršno koli neupravičeno izplačilo „zunanjim centrom“ po shemi za šolsko mleko

EUR

– 1 704 065,71

0,00

– 1 704 065,71

2001–2003

Vino

FR

1650

Posamični popravek za 10 % za del preoblikovane ali prilagojene površine in za izdatke nad mejo 10 %, ki niso upravičeni do pravic za nove nasade

EUR

– 14 521 216,85

0,00

– 14 521 216,85

2001–2003

Razvoj podeželja

FR

4092

Vračilo zneska, ki so ga francoski organi dvakrat zahtevali za subvencionirane obresti v letu 2001

EUR

– 18 443 923,00

0,00

– 18 443 923,00

2001

Finančna revizija

FR

1590

Finančni popravek – potrdilo o računih 2002

EUR

1 540 669,82

0,00

1 540 669,82

2002

 

Skupaj FR

 

 

 

– 33 567 290,82

0,00

– 33 567 290,82

 

Tobak

IT

1710

Pavšalni popravek za 5 % – pomanjkljivosti pri ključnem nadzoru

EUR

– 16 568 665,50

0,00

– 16 568 665,50

2001–2002

 

Skupaj IT

 

 

 

– 16 568 665,50

0,00

– 16 568 665,50

 

Javno skladiščenje

PT

3211

Pavšalni popravek za 5 % – pomanjkljivosti pri nadzoru in poročilih o nadzoru (pomoč za proizvodnjo krompirja) in pomanjkljivosti v postopku uporabe sankcij iz člena 3(6) (pomoč za vzdrževanje mlečne črede)

EUR

– 1 174 131,43

0,00

– 1 174 131,43

2000–2002

 

Skupaj PT

 

 

 

– 1 174 131,43

0,00

– 1 174 131,43

 

Premije za živino

UK

2125

Poprava finančnega popravka iz Odločbe Komisije 2005/354/ES

GBP

499 443,63

0,00

499 443,63

2001–2002

 

Skupaj UK

 

 

 

499 443,63

0,00

499 443,63