22.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 191/70


SKLEP KOMISIJE

z dne 22. aprila 2005

o ustanovitvi Svetovalnega odbora za raziskave o evropski varnosti

(2005/516/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V letu 2003 je Komisija za raziskave na področju varnosti ustanovila Skupino osebnosti, katere glavna naloga je bila, da predlaga načela in prednostne naloge Evropskega programa za varnostne raziskave (EPVR).

(2)

Na podlagi poročila „Raziskave za varno Evropo“, ki ga je leta 2004 predložila Skupina osebnosti, je Komisija v svojem sporočilu z dne 7. septembra 2004 z naslovom „Raziskava varnosti: naslednji koraki“ (1) predlagala ustanovitev Svetovalnega odbora za raziskave o evropski varnosti (SOREV).

(3)

Ustanoviti je treba SOREV in določiti njegove naloge ter strukturo.

(4)

SOREV mora prispevati k vsebini in izvajanju EPVR.

(5)

SOREV mora vključevati strokovnjake iz različnih interesnih skupin, in sicer uporabnike, industrijo ter raziskovalne organizacije. Glede na področja, na katerih delujejo, mora biti SOREV sestavljen iz dveh skupin, ki imajo različne, vendar komplementarne naloge.

(6)

Za člane SOREV je treba določiti pravila o razkritju podatkov brez poseganja v Pravilnik Komisije o varnosti iz Priloge k Sklepu Komisije 2001/844/ES, ESPJ in Euratom (2).

(7)

Primerno je določiti obdobje uporabe te odločbe. Komisija bo pravočasno preučila možnost podaljšanja —

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Svetovalni odbor

Svetovalni odbor, imenovan „Svetovalni odbor za raziskave o evropski varnosti“ (SOREV), ki deluje v okviru Komisije, se ustanovi z učinkom od 1. julija 2005.

Člen 2

Naloge

Komisija se lahko posvetuje z SOREV o vseh vprašanjih v zvezi z vsebino in izvajanjem Evropskega programa za varnostne raziskave (EPVR) preko okvirnega programa ES za raziskave.

SOREV svoje delo opravlja ob celovitem poznavanju konteksta evropskih politik, še zlasti raziskovalnih dejavnosti, ki se izvajajo na nacionalni ravni in v podporo pobudam evropske raziskovalne politike.

SOREV svetuje Komisiji zlasti, vendar ne izključno, glede:

(a)

strateških misij, interesnih področji in določanja prednostnih nalog EPVR na podlagi poročila „Raziskave za varno Evropo“ Skupine uglednih osebnosti ob upoštevanju ustanovitve Evropske agencije za varnost ter nacionalnih in medvladnih dejavnosti;

(b)

tehnoloških zmogljivosti, ki jih je treba vzpostaviti pri evropskih interesnih skupinah; priporoča strategijo za izboljšanje tehnoloških temeljev industrije v Skupnosti in s tem njene konkurenčnosti;

(c)

strateških in operativnih vidikov EPVR ob upoštevanju izkušenj in rezultatov, pridobljenih s pripravljalnimi ukrepi za okrepitev evropskega industrijskega potenciala za raziskave na področju varnosti (3), preko služb Komisije z aktivnim interesom na področju varnosti, vključno z raziskavami okvirnega programa ES za raziskave in drugih strokovnih ter svetovalnih skupin;

(d)

vprašanji izvajanja, kot so izmenjava zaupnih podatkov in pravice intelektualne lastnine;

(e)

zagotavljanja optimalne uporabe javne infrastrukture za raziskave in ocenjevanje v EPVR;

(f)

strategije komuniciranja za spodbujanje ozaveščenosti o EPVR in zagotavljanja podatkov v zvezi z raziskovalnimi programi interesnih skupin.

Predsednika obeh skupin SOREV iz člena 4(1) lahko Komisiji sporočita, da se je zaželeno posvetovati z SOREV o drugih vprašanjih.

Člen 3

Članstvo v SOREV - Imenovanje

1.   Komisija imenuje člane SOREV, ki so strokovnjaki in strategi na visoki ravni s strokovnim znanjem tematskih področij iz člena 2.

2.   Člani so imenovani „ad personam“ in namestnikov se ne imenuje. Člani delujejo v svojem imenu in svetujejo Komisiji neodvisno od kakršnih koli zunanjih navodil. Ne širijo podatkov, ki so jih pridobili v okviru SOREV med opravljanjem njegovih dejavnosti, če je Komisija mnenja, da so ti podatki zaupni.

3.   Člani so imenovani za obdobje, ki ni daljše od datuma veljavnosti te odločbe. Na svojem položaju ostanejo do zamenjave ali izteka mandata.

4.   Člane, ki ne morejo več celovito prispevati k delu odbora, ki dajo odpoved ali ne spoštujejo pogojev iz odstavka 2 tega člena ali člena 287 Pogodbe, lahko Komisija za preostanek njihovega mandata zamenja.

5.   Seznam članov SOREV in njihovih poznejših imenovanj Komisija objavi v informativne namene v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Člen 4

Delovanje

1.   SOREV je sestavljen iz dveh skupin:

(a)

skupine, ki obravnava zahteve v zvezi z raziskovalnimi potrebami na področju varnosti;

(b)

skupine, ki obravnava zahteve v zvezi z verigo tehnološke oskrbe.

2.   Člani SOREV izvolijo predsednika za vsako skupino.

3.   V soglasju s Komisijo se lahko na podlagi mandata ene ali obeh skupin SOREV za preučevanje posebnih vprašanj ustanovijo ad hoc skupine in podskupine. Skupine se razpusti takoj po opravljenem mandatu.

4.   Za obravnavanje posebnih točk dnevnega reda lahko Komisija povabi strokovnjake ali opazovalce, vključno z osebjem iz služb Komisije, ki imajo posebne pristojnosti, da lahko vodijo delo SOREV ali sodelujejo v ad hoc podskupinah, če se to zdi koristno in potrebno.

5.   Skupini SOREV se običajno sestaneta v pisarnah Komisije v skladu s postopki in koledarjem, ki jih določi Komisija. Obe skupini SOREV lahko uporabljata administrativne službe Komisije. Zaradi uskladitve pristopa in zagotovitve boljše koordinacije se lahko sestaneta skupaj. Takim skupnim srečanjem sopredsedujeta predsednika skupin SOREV.

6.   Na podlagi predloga Komisije skupini SOREV sprejmeta dogovorjene pristojnosti in naloge, vključno s poslovnikom.

7.   Za posredovanje delovnih dokumentov, sklepov, zapisnikov ali drugih ustreznih dokumentov se vzpostavi intranet z omejenim dostopom.

Člen 5

Stroški

Članom in izbranim strokovnjakom Komisija povrne potne stroške, nastale v zvezi z dejavnostmi SOREV, v skladu s pravili Komisije. Člani in izbrani strokovnjaki za opravljeno delo niso plačani.

Člen 6

Razkritje podatkov

Pravila o razkritju podatkov se za člane SOREV določijo s poslovnikom SOREV.

Osebe, ki sodeluje pri dejavnostih SOREV, ne smejo razkrivati podatkov, do katerih imajo dostop preko njih.

Člen 7

Uporaba

Ta odločba preneha veljati 31. decembra 2006.

V Bruslju, 22. aprila 2005

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednik


(1)  COM(2004) 590 konč.

(2)  UL L 317, 3.12.2001, str. 1. Sklep, kakor je bila nazadnje spremenjen s Sklepom 2005/94/ES, Euratom (UL L 31, 4.2.2005, str. 66).

(3)  COM(2004) 72 konč.