13.7.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 182/26


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 8. julija 2005

o spremembi Odločbe 2005/363/ES o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji, Italija

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 2110)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/494/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 89/662/EGS z dne 11. decembra 1989 o veterinarskih pregledih v trgovini znotraj Skupnosti glede na vzpostavitev notranjega trga (1) in zlasti člena 9(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (2), in zlasti člena 10(4) Direktive,

ob upoštevanju Direktive Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravjem živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (3), in zlasti člena 4(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odločba Komisije 2005/363/ES z dne 2. maja 2005 o ukrepih za zdravstveno varstvo živali pred afriško prašičjo kugo na Sardiniji, Italija (4), je bila sprejeta zaradi prisotnosti afriške prašičje kuge v provinci Nuoro in deloma v provinci Sassari na Sardiniji.

(2)

Italija je Komisijo obvestila o nedavnem razvoju navedene bolezni v provincah Sassari in Oristano na Sardiniji.

(3)

Območja Sardinije, navedena v točki (b)(i) člena 5(2) Odločbe 2005/363/ES, ki so izvzeta iz odstopanja, predvidenega v tem členu, ki italijanskim organom dovoljuje odpošiljanje prašičjega mesa pod določenimi pogoji, je zato treba razširiti na provinco Orestano ter na občine Calangianus, Sant'Antonio di Gallura in Telti v provinci Sassari.

(4)

Odločbo 2005/363/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

JE SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Priloga I k Odločbi 2005/363/ES se nadomesti z besedilom v Prilogi.

Člen 2

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 8. julija 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 395, 30.12.1989, str. 13. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/41/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 157, 30.4.2004, str. 33) (Popravljena različica v UL L 195, 2.6.2004, str. 12).

(2)  UL L 224, 18.8.1990, str. 29. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/33/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 315, 19.11.2002, str. 14).

(3)  UL L 18, 23.1.2003, str. 11.

(4)  UL L 118, 5.5.2005, str. 39.


PRILOGA

„PRILOGA I

Območja Sardinije, navedena v točki (b)(i) člena 5(2):

(a)

v provinci Nuoro: celotno območje;

(b)

v provinci Sassari: območje občin Alà dei Sardi, Anela, Banari, Benetutti, Bessude, Bonnanaro, Bono, Bonorva, Borutta, Bottidda, Buddusò, Bultei, Burgos, Cheremule, Cossoine, Esporlatu, Giave, Illorai, Ittireddu, Mores, Nughedu di San Nicolò, Nule, Pattada, Siligo, Thiesi, Torralba, Calangianus, Sant'Antonio di Gallura, Telti;

(c)

v provinci Oristano: celotno območje.“