28.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 135/37


ROZHODNUTIE KOMISIE

z 25. mája 2005,

ktorým sa pre niektoré stavebné výrobky ustanovujú triedy vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka v zmysle smernice Rady 89/106/EHS

[oznámené pod číslom K(2005) 1501]

(Text s významom pre EHP)

(2005/403/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátoch vzťahujúcich sa na stavebné výrobky (1), a najmä na jej článok 20 ods. 2,

keďže:

(1)

Smernica 89/106/EHS predpokladá, že z dôvodu zohľadnenia rôznych úrovní ochrany stavebných prác na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni môže byť potrebné vytvoriť v interpretačných dokumentoch triedy, ktoré korešpondujú s vlastnosťami výrobkov, a to pokiaľ ide o každú základnú požiadavku. Tieto dokumenty boli uverejnené ako „Oznámenie Komisie k interpretačným dokumentom smernice Rady 89/106/EHS (2)“.

(2)

Pokiaľ ide o základnú bezpečnostnú požiadavku v prípade požiaru, interpretačný dokument č. 2 uvádza celý rad vzájomne súvisiacich opatrení, ktoré spoločne vymedzujú stratégiu požiarnej bezpečnosti, ktorá sa má rôznymi spôsobmi rozpracovať v členských štátoch.

(3)

Interpretačný dokument č. 2 stanovuje požiadavky na stavebné výrobky pre strechy vystavené vonkajšiemu požiaru.

(4)

Na základe zosúladeného riešenia bol rozhodnutím Komisie 2001/671/ES z 21. augusta 2001, ktorým sa vykonáva smernica Rady 89/106/EHS, pokiaľ ide o klasifikáciu vlastností striech a strešných krytín pri požiari zvonka (3), prijatý systém tried.

(5)

V prípade určitých strešných oceľových plechov s plastizolovou úpravou je potrebné použiť klasifikáciu ustanovenú v rozhodnutí 2001/671/ES.

(6)

Vlastnosti mnohých stavebných výrobkov a/alebo materiálov pri požiari zvonka v zmysle klasifikácie, ktorú ustanovuje rozhodnutie 2001/671/ES, sú natoľko preverené a dobre známe tvorcom požiarnych smerníc v členských štátoch, že sa nevyžadujú skúšky tejto ich konkrétnej výkonnostnej vlastnosti.

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre výstavbu,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Stavebné výrobky a/alebo materiály, ktoré vyhovujú všetkým požiadavkám na vlastnosti striech „pri požiari zvonka“ bez toho, aby bolo potrebné testovanie, sú stanovené v prílohe.

Článok 2

Osobitné triedy, ktoré sa majú uplatňovať na rôzne stavebné výrobky a/alebo materiály v zmysle klasifikácie vlastností striech pri požiari zvonka schválenej rozhodnutím 2001/671/ES, sú stanovené v prílohe k tomuto rozhodnutiu.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 25. mája 2005

Za Komisiu

Günter VERHEUGEN

podpredseda


(1)  Ú. v. ES L 40, 11.2.1989, s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Ú. v. ES C 62, 28.2.1994, s. 1.

(3)  Ú. v. ES L 235, 4.9.2001, s. 20.


PRÍLOHA

Tabuľky stanovené v tejto prílohe uvádzajú zoznam stavebných výrobkov a/alebo materiálov, ktoré spĺňajú všetky požiadavky na vlastnosti striech pri požiari zvonka bez toho, aby bolo potrebné testovanie.

Tabuľka

Triedy vlastností strešných oceľových plechov s plastizolovou úpravou pri požiari zvonka

Výrobok

Trieda (1)

Strešné oceľové plechy s plastizolovou úpravou podľa uvedeného opisu a ak sú začlenené do jednovrstvového systému alebo zmontovaného strešného systému podľa ich použitia ako sa uvádza nižšie

BSTRECHA (t1)

BSTRECHA (t2)

BSTRECHA (t3)

Strešné plechy zodpovedajú EN 14782 a EN 14783 a zahŕňajú profilované oceľové plechy, ploché oceľové plechy alebo panely z kovových pásov s galvanickou povrchovou úpravou alebo úpravou zo zliatiny s podielom zinku a hliníka, s hrúbkou kovu ≥ 0,40 mm s vonkajšou organickou vrstvou (z vonkajšej strany) a prípadne organickou vrstvou z opačnej (vnútornej) strany. Vonkajšia vrstva vznikla použitím plastizolovej farby nanášanej v tekutom stave s nominálnou hrúbkou 0,200 mm, spaľným teplom maximálne 8,0 MJ/m2 a sušinou maximálne 330 g/m2. Opačná strana organickej vrstvy (ak vôbec je použitá) má hodnotu spaľného tepla nie väčšiu ako 4,0 MJ/m2 a sušina tvorí maximálne 200 g/m2.

Jednovrstvový strešný systém sa skladá z jednej vrstvy neizolovanej strešnej krytiny na nosnej konštrukcii (spojité alebo samostatné podporné tyče) s hodnotou na základe klasifikácie v prípade požiaru A2-s1, d0 alebo lepšou.

Zmontovaný strešný systém je systém, v ktorom strešné oceľové plechy s plastizolovou úpravou tvoria v zostavovanom celku vonkajšiu vrstvu, pričom nosná konštrukcia má podľa klasifikácie pre prípad požiaru hodnotu A2-s1, d0 alebo lepšiu a priamo pod oceľovými plechmi s plastizolovou úpravou je izolačná vrstva, ktorej hodnota podľa klasifikácie pre prípad požiaru je A2-s1, d0 alebo lepšia. Izolácia musí byť urobená z režnej minerálnej vlny podľa EN 13162, zo skleného vlákna minimálnej hustoty 10 kg/m3 (maximálny nominálny obsah živice má tvoriť 5 % hmotnosti) s hrúbkou ≥ 80 mm, alebo z minerálnej vlny minimálnej hustoty 25 kg/m3 (maximálny nominálny obsah živice má tvoriť 3,5 % hmotnosti) s hrúbkou ≥ 80 mm.

Spoje. Pokiaľ ide o horné plášte, mali by byť nasledujúce:

Trapézové profilované strechy – bočné prekrytie, ktoré umožňuje prekryť aspoň jedno rebro a koncový presah má byť minimálne 100 mm.

Vlnité plechy – bočné prekrytie, ktoré umožňuje prekryť aspoň 1,5 zvlnenia a koncový presah minimálne 100 mm.

Ploché plechy/panely – bočné prekrytie a koncový presah má byť minimálne 100 mm.

Systémy s vystupujúcimi švami – spoje bočného prekrytia majú pozostávať z vertikálne prekrytých alebo uzatvorených švov, ktoré zabezpečujú súvislé tesné spojenie medzi plechmi a ktoré sú vodotesné, pričom v prípade potreby budú mať spoje koncového presahu minimálne 100 mm.

Tmel musí byť buď butyl-kaučukový alebo z podobného materiálu s nominálnou hustotou 1 500–1 700 kg/m3, aplikovaný ako súvislý lem na prekrytej ploche spoja približnej dĺžky 45 g/m.

Upevnenie Strešné plechy sú k nosnej konštrukcii pripevnené kovovým mechanickým upevnením, ktoré je schopné poskytnúť strešnej konštrukcii štrukturálnu stabilitu spolu s ďalšími kovovými mechanickými upevneniami, ktoré sa použijú na súvislé tesné spojenie plechov a vodotesných spojov.


(1)  Trieda vlastností striech pri požiari zvonka v zmysle tabuľky obsiahnutej v prílohe k rozhodnutiu 2001/671/ES.