28.5.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 135/34


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä toukokuuta 2005,

chilipippuria, chilipippurituotteita, kurkumaa ja palmuöljyä koskevista kiireellisistä suojatoimenpiteistä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 1454)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/402/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 178/2002 mukaan komission on keskeytettävä sellaisen elintarvikkeen tai rehun markkinoille saattaminen tai käyttö, josta todennäköisesti aiheutuu vakava riski ihmisten terveydelle, tai toteutettava kaikki muut aiheelliset tilapäiset toimenpiteet, kun tällaista riskiä ei voida tyydyttävällä tavalla hallita kyseisten jäsenvaltioiden toteuttamilla toimenpiteillä.

(2)

Jäsenvaltiot ovat chilipippuria ja chilipippurituotteita koskevista kiireellisistä suojatoimenpiteistä 21 päivänä tammikuuta 2004 tehdyn komission päätöksen 2004/92/EY (2) nojalla toteuttaneet tarkastuksia kemiallisten aineiden sudan I, sudan II, sudan III ja scarletinpuna (sudan IV) esiintymisen todentamiseksi. Kyseisiä aineita on löydetty chilipippureista ja chilipippurituotteista samoin kuin kurkumasta ja palmuöljystä. Kaikista löydöksistä on tehty ilmoitus elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän välityksellä asetuksen (EY) N:o 178/2002 50 artiklan mukaisesti.

(3)

Kansainvälinen syöväntutkimuskeskus (International Agency for Research on Cancer, IARC) on luokitellut väriaineet sudan I, sudan II, sudan III ja scarletinpuna (sudan IV) syöpää aiheuttavien aineiden ryhmään 3.

(4)

Löydösten laajuus viittaa vakavan terveysuhan aiheuttaviin lisäaineisiin.

(5)

Terveysuhan vakavuuden huomioon ottaen on tarpeen pitää edelleen voimassa päätöksessä 2004/92/EY säädetyt toimenpiteet ja laajentaa ne koskemaan kurkumaa ja palmuöljyä. Lisäksi olisi otettava huomioon mahdollinen kolmikantakauppa, erityisesti ellei elintarvikkeen alkuperästä ole virallista varmennusta. On aiheellista vaatia, että yhteisöön missä tahansa muodossa tuotujen chilipippuria, chilipippurituotteita, kurkumaa ja palmuöljyä sisältävien ihmisravinnoksi tarkoitettujen lähetysten mukana on kansanterveyden suojelemiseksi oltava asianomaisen maahantuojan tai elintarvikealan toimijan toimittama analyysiraportti, josta ilmenee, että lähetyserä ei sisällä väriaineita sudan I, sudan II, sudan III tai scarletinpuna (sudan IV).

(6)

Chilipippuria, chilipippurituotteita, kurkumaa ja palmuöljyä sisältävien lähetyserien mukana seuraavan analyysiraportin olisi oltava asiakirjan myöntäneen maan toimivaltaisten viranomaisten hyväksymä alkuperäinen asiakirja. Näillä toimenpiteillä pyritään parantamaan asiakirjan tarjoamia takeita.

(7)

Jäsenvaltioita olisi lisäksi vaadittava toteuttamaan chilipippuria, chilipippurituotteita, kurkumaa ja palmuöljyä koskeva satunnainen näytteenotto ja analyysi, kun niitä esitetään maahantuotaviksi tai tuotteiden ollessa jo markkinoilla.

(8)

On aiheellista määrätä väärennetty chilipippuri ja väärennetyt chilipippurituotteet sekä väärennetty kurkuma ja palmuöljy hävitettäviksi, jotta estetään niitä joutumasta elintarvikeketjuun.

(9)

Koska tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet vaikuttavat jäsenvaltioiden valvontaresursseihin, toimenpiteiden tuloksia olisi tarkasteltava uudelleen 12 kuukauden kuluessa ja arvioitava, ovatko ne edelleen tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi.

(10)

Tarkastelussa olisi otettava huomioon toimivaltaisten viranomaisten toteuttamien analyysien tulokset kokonaisuudessaan.

(11)

Siirtymätoimenpiteitä tarvitaan ennen tämän päätöksen julkaisemispäivää maahantuotujen chilipippuria, chilipippurituotteita, kurkumaa ja palmuöljyä sisältävien lähetyserien osalta.

(12)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’chilipippurilla’ tarkoitetaan CN-koodiin 0904 20 90 kuuluvia ihmisravinnoksi tarkoitettuja kuivattuja ja murskattuja tai jauhettuja Capsicum-sukuisia hedelmiä missä tahansa muodossa;

b)

’chilituotteilla’ tarkoitetaan CN-koodiin 0910 50 kuuluvaa ihmisravinnoksi tarkoitettua curry-jauhetta missä tahansa muodossa;

c)

’kurkumalla’ tarkoitetaan CN-koodiin 0910 30 kuuluvaa ihmisravinnoksi tarkoitettua kuivattua ja murskattua tai jauhettua kurkumaa missä tahansa muodossa;

d)

’palmuöljyllä’ tarkoitetaan CN-koodiin 1511 10 90 kuuluvaa suoraan ihmisravinnoksi tarkoitettua palmuöljyä.

2 artikla

Tuontiehdot

1.   Jäsenvaltioiden on kiellettävä chilipippurien, chilipippurituotteiden, kurkuman ja palmuöljyn tuonti, ellei lähetyserän mukana ole alkuperäistä analyysiraporttia, joka osoittaa, että tuote ei sisällä mitään seuraavista kemiallisista aineista:

a)

sudan I (CAS-numero 842-07-9);

b)

sudan II (CAS-numero 3118-97-6);

c)

sudan III (CAS-numero 85-86-9);

d)

scarletinpuna eli sudan IV (CAS-numero 85-83-6).

2.   Analyysiraportin on oltava asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen edustajan hyväksymä.

3.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten tehtävänä on tarkastaa, että jokaisen tuotavaksi esitettävän chilipippuria, chilipippurituotteita, kurkumaa ja palmuöljyä sisältävän lähetyserän mukana on 1 kohdassa tarkoitettu analyysiraportti.

4.   Ellei 1 kohdassa tarkoitettua analyysiraporttia ole, yhteisön alueella toimivan maahantuojan on toteutettava tuotteen tarkastukset sen varmistamiseksi, että tuote ei sisällä mitään 1 kohdassa tarkoitettua kemiallista ainetta. Tuote pidetään virallisessa valvonnassa, kunnes analyysiraportti on saatavana.

3 artikla

Näytteidenotto ja analyysi

1.   Jäsenvaltioiden on toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, mukaan luettuina tuotavaksi esitettyjen tai jo markkinoilla olevien chilipippurien, chilipippurituotteiden, kurkuman ja palmuöljyn satunnainen näytteenotto ja analyysi, sen varmistamiseksi, että tuotteet eivät sisällä 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja kemiallisia aineita.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle elintarvikkeita ja rehuja koskevan nopean hälytysjärjestelmän välityksellä kaikista lähetyseristä, joiden on todettu sisältävän kyseisiä aineita.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle neljännesvuosittain lähetyseristä, joiden ei ole todettu sisältävän kyseisiä aineita. Raportit on toimitettava kutakin vuosineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä.

2.   Virallisen näytteenoton ja analyysin läpikäyvät lähetyserät voidaan pidättää enintään 15 työpäivän ajaksi ennen niiden laskemista markkinoille.

4 artikla

Lähetyserän jakaminen osiin

Mikäli lähetyserä on jaettu osiin, lähetyserän kunkin osan mukana on oltava oikeaksi todistettu jäljennös 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta analyysiraportista.

5 artikla

Väärennetyt lähetyserät

Chilipippuri, chilipippurituotteet, kurkuma ja palmuöljy, joiden on todettu sisältävän yhtä tai useampaa 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua kemiallista ainetta, on hävitettävä.

6 artikla

Kustannusten korvaaminen

Asianomaisten maahantuojien tai elintarvikealan toimijoiden on vastattava kaikista kustannuksista, jotka aiheutuvat 2 artiklan 1 tai 4 kohdan ja 5 artiklan mukaisesta analyysista, varastoinnista tai hävittämisestä.

7 artikla

Siirtymätoimenpiteet

1.   Edellä olevasta 2 artiklan 2 kohdasta poiketen jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 1 artiklan a ja b alakohdassa lueteltuja tuotteita koskeva analyysiraportti ilman kyseisessä säännöksessä tarkoitettua virallista hyväksyntää, kun on kyse ennen tämän päätöksen julkaisemispäivää alkuperämaasta lähteneistä lähetyseristä.

2.   Edellä olevasta 2 artiklan 1 kohdasta poiketen jäsenvaltioiden on hyväksyttävä 1 artiklan c ja d alakohdassa lueteltujen tuotteiden tuonti ilman kyseisessä säännöksessä tarkoitettua analyysiraporttia, kun on kyse ennen tämän päätöksen julkaisemispäivää alkuperämaasta lähteneistä lähetyseristä.

8 artikla

Toimenpiteiden uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä on tarkasteltava uudelleen viimeistään 22 päivänä toukokuuta 2006.

9 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös 2004/92/EY.

10 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä toukokuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1642/2003 (EUVL L 245, 29.9.2004, s. 4).

(2)  EUVL L 27, 30.1.2004, s. 52.