18.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 125/15


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 17. mája 2005

o osvedčeniach o pôvode a údajoch týkajúcich sa čistokrvných plemenných zvierat hovädzieho dobytka, ich spermy, vajíčok a embryí

[oznámené pod číslom K(2005) 1436]

(Text s významom pre EHP)

(2005/379/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 77/504/EHS z 25. júla 1977 o čistokrvných plemenných zvieratách hovädzieho dobytka (1), najmä na piatu zarážku článku 6 ods. 1,

keďže:

(1)

Členské štáty môžu v súlade so smernicou 77/504/EHS požadovať, aby mali čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka, ich sperma, vajíčka a embryá na trhu v rámci Spoločenstva osvedčenie o pôvode vydané oprávnenými chovateľskými organizáciami alebo združeniami („osvedčenie o pôvode“). Smernica taktiež ustanovuje, aby sa údaje na osvedčení o pôvode zosúladili.

(2)

Vzorové osvedčenia o pôvode a údaje, ktoré je potrebné poskytnúť v takýchto vzorových alebo rovnocenných dokladoch, sú v súčasnosti pre čistokrvné plemenné zvieratá hovädzieho dobytka ustanovené v rozhodnutí Komisie 86/404/EHS (2), pre spermu a embryá v rozhodnutí Komisie 88/124/EHS (3) a pre vajíčka v rozhodnutí Komisie 96/80/ES (4). V záujme zrozumiteľnosti a racionality právnych predpisov Spoločenstva by sa rozhodnutia 86/404/EHS, 88/124/EHS a 96/80/ES mali zrušiť a nahradiť jediným rozhodnutím.

(3)

Ustanovenia o identifikácii hovädzieho dobytka sú určené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000 zavádzajúce systém pre identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a týkajúce sa označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a zrušujúce nariadenie Rady (ES) č. 820/97 (5).

(4)

Osobitné ustanovenia o úradnom testovaní čistokrvných býkov sú určené v smernici Rady 87/328/EHS z 18. júna 1987 o prijímaní čistokrvného plemenného hovädzieho dobytka na chovné účely (6).

(5)

Osvedčenia o pôvode by mali odberateľom zvierat alebo ich zárodočných produktov zabezpečiť minimálne informácie zhodujúce sa s údajmi, ktoré sú požadované podľa rozhodnutí 86/404/EHS, 88/124/EHS a 96/80/ES. Na základe skúseností s vývojom informačných technológií a s ohľadom na skutočnosť, že určité výsledky genetického hodnotenia sú verejne prístupné, sa zdá, že odporúčanie pre zosúladené vzorové osvedčenie už viac nie je potrebné a že určité údaje môžu byť v istých situáciách dostatočne poskytnuté odkazom na ich verejný zdroj.

(6)

Osvedčenia o pôvode alebo potvrdenia osvedčujúce rovnocenné doklady sa vydávajú orgánmi oprávnenými v súlade s rozhodnutím Komisie 84/247/EHS z 27. apríla 1984, ktoré stanovuje kritériá pre uznávanie chovateľských organizácií a združení, ktoré vedú alebo zakladajú plemenné knihy pre čistokrvný plemenný hovädzí dobytok (7). Zdá sa však vhodné, aby osvedčenia o pôvode týkajúce sa spermy vydávali aj stanice na odber a skladovanie schválené v súlade so smernicou Rady 88/407/EHS zo 14. júna 1988, ktorou sa stanovujú veterinárne požiadavky pre obchodovanie so semenom domáceho dobytka v Spoločenstve a pre jeho dovoz do Spoločenstva (8), a aby osvedčenia o pôvode týkajúce sa embryí mohli vydávať tímy na odber schválené v súlade so smernicou Rady 89/556/EHS z 25. septembra 1989 o veterinárnych podmienkach, ktorými sa riadi obchod s embryami domáceho hovädzieho dobytka v rámci Spoločenstva a dovozy týchto embryí z tretích krajín (9).

(7)

Opatrenia ustanovené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Stáleho výboru pre zootechniku,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

Toto rozhodnutie ustanovuje údaje, ktoré musí obsahovať osvedčenie o pôvode alebo doklad, ktorý je priložený k čistokrvným plemenným zvieratám hovädzieho dobytka, ich sperme, vajíčkam a embryám pre obchod v rámci Spoločenstva. Osvedčenie o pôvode podľa tohto rozhodnutia vydáva schválená chovateľská organizácia alebo združenie (ďalej len „chovateľské organizácie“) úradne uznané v súlade s rozhodnutím 84/247/EHS. Osvedčenia o pôvode týkajúce sa spermy môžu taktiež vydávať stanice na odber a skladovanie schválené v súlade so smernicou 88/407/EHS a osvedčenia o pôvode týkajúce sa embryí môžu vydávať tímy na odber embryí schválené v súlade so smernicou 89/556/EHS, na základe údajov poskytnutých chovateľskou organizáciou v súlade s článkom 3 ods. 2 a článkom 5 ods. 2 tohto rozhodnutia.

Článok 2

1.   Osvedčenia o pôvode zvierat musia obsahovať tieto údaje:

a)

tento názov: „Osvedčenie o pôvode vydané v súlade s rozhodnutím Komisie 2005/379/ES pre obchod v rámci Spoločenstva“;

b)

názov vydávajúcej chovateľskej organizácie úradne uznanej v súlade s rozhodnutím 84/247/EHS;

c)

názov plemennej knihy;

d)

plemeno;

e)

pohlavie;

f)

zápisné číslo v plemennej knihe;

g)

dátum vydania osvedčenia;

h)

systém identifikácie;

i)

identifikačné číslo v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000;

j)

dátum narodenia;

k)

meno a adresu chovateľa;

l)

meno a adresu vlastníka;

m)

pôvod:

otec

otec otca

matka otca

plemenná kniha č.

plemenná kniha č.

plemenná kniha č.

matka

otec matky

matka matky

plemenná kniha č.

plemenná kniha č.

plemenná kniha č.

n)

všetky dostupné výsledky skúšok výkonnosti a aktuálne výsledky genetického hodnotenia vrátane genetických charakteristík a defektov samotného zvieraťa a jeho rodičov a prarodičov, ak sa vyžaduje v rámci chovateľského programu pre kategóriu a príslušné zviera. Ak sú výsledky genetického hodnotenia verejne dostupné na internete, stačí odkaz na takúto internetovú stránku;

o)

v prípade, že je krava teľná, dátum inseminácie alebo párenia a identifikácia oplodňujúceho býka;

p)

meno a titul podpisujúcej osoby, dátum a miesto dodania osvedčenia a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

2.   Tieto údaje však môžu byť zahrnuté aj v iných dokladoch priložených k zvieraťu za predpokladu, že chovateľská organizácia, ktoré vedie plemennú knihu, overí doklad touto vetou: „Ja, nižšie podpísaný, potvrdzujem, že údaje vyžadované podľa článku 2 rozhodnutia Komisie 2005/379/ES sú zahrnuté v priložených dokladoch: […]“ a doloží úplný zoznam príslušných príloh.

Článok 3

1.   Osvedčenia o pôvode týkajúce sa spermy musia obsahovať tieto údaje:

a)

všetky údaje uvedené v článku 2 týkajúce sa býka, ktorý je darcom spermy, ako aj krvnú skupinu alebo výsledky skúšok, ktoré poskytujú rovnocenné vedecké záruky na overenie pôvodu;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu spermy, dátum jej odberu a mená a adresy staníc odberu spermy alebo staníc skladovania spermy a príjemcu;

c)

pre spermu určenú na úradné testovanie čistokrvných býkov, meno a adresu schválenej organizácie alebo združenia zodpovedného za vykonanie skúšok v súlade so smernicou 87/328/EHS;

d)

meno a titul podpisujúcej osoby, dátum a miesto dodania osvedčenia a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

2.   Tieto údaje však môžu byť zahrnuté aj v iných dokladoch priložených k sperme, za predpokladu, že chovateľská organizácia, ktorá vedie plemennú knihu, overí doklad touto vetou: „Ja, nižšie podpísaný, potvrdzujem, že údaje vyžadované podľa článku 3 rozhodnutia Komisie 2005/379/ES sú zahrnuté v priložených dokladoch: […]“, a doloží úplný zoznam príslušných príloh.

Článok 4

1.   Osvedčenia o pôvode týkajúce sa vajíčok musia obsahovať tieto údaje:

a)

všetky údaje uvedené v článku 2 týkajúce sa kravy, ktorá je darcom vajíčok, ako aj krvnú skupinu alebo výsledky skúšok, ktoré poskytujú rovnocenné vedecké záruky na overenie pôvodu;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu vajíčok, dátum ich odberu a mená a adresy staníc odberu vajíčok a príjemcu;

c)

ak sa v jednej dávke nachádza viac ako jedno vajíčko, jasné označenie počtu vajíčok, ktoré musia mať totožnú matku;

d)

meno a titul podpisujúcej osoby, dátum a miesto dodania osvedčenia a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

2.   Tieto údaje však môžu byť zahrnuté aj v iných dokladoch priložených k vajíčkam za predpokladu, že chovateľská organizácia, ktoré vedie plemennú knihu, overí doklad touto vetou: „Ja, nižšie podpísaný, potvrdzujem, že údaje vyžadované podľa článku 4 rozhodnutia Komisie 2005/379/ES sú zahrnuté v priložených dokladoch: […]“ a doloží úplný zoznam príslušných príloh.

Článok 5

1.   Osvedčenia o pôvode týkajúce sa embryí musia obsahovať tieto údaje:

a)

všetky údaje uvedené v článku 2 týkajúce sa kravy a býka, ktoré sú darcami vajíčok a spermy, ako aj ich krvnú skupinu alebo výsledky skúšok, ktoré poskytujú rovnocenné vedecké záruky na overenie pôvodu;

b)

informácie umožňujúce identifikáciu embrya, dátum jeho odberu a mená a adresy tímov na odber embryí a príjemcu;

c)

ak sa v jednej dávke nachádza viac ako jedno embryo, jasné označenie počtu embryí, ktoré musia mať totožných rodičov;

d)

meno a titul podpisujúcej osoby, dátum a miesto dodania osvedčenia a podpis osoby oprávnenej vydávajúcou chovateľskou organizáciou.

2.   Tieto údaje však môžu byť zahrnuté aj v iných dokladoch priložených k embryám za predpokladu, že chovateľská organizácia, ktoré vedie plemennú knihu, overí doklad touto vetou: „Ja, nižšie podpísaný, potvrdzujem, že údaje vyžadované podľa článku 5 rozhodnutia Komisie 2005/379/ES sú zahrnuté v priložených dokladoch: […]“ a doloží úplný zoznam príslušných príloh.

Článok 6

Rozhodnutia 86/404/EHS, 88/124/EHS a 96/80/ES sa zrušujú.

Článok 7

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 17. mája 2005

Za Komisiu

Markos KYPRIANOU

člen Komisie


(1)  Ú. v. ES L 206, 12.8.1977, s. 8. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Ú. v. ES L 233, 20.8.1986, s. 19.

(3)  Ú. v. EÚ L 62, 8.3.1988, s. 32. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/8/ES (Ú. v. ES L 3, 5.1.2002, s. 53).

(4)  Ú. v. ES L 19, 25.1.1996, s. 50. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2002/8/ES.

(5)  Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

(6)  Ú. v. ES L 167, 26.6.1987, s. 54.

(7)  Ú. v. ES L 125, 12.5.1984, s. 58.

(8)  Ú. v. ES L 194, 22.7.1988, s. 10. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2004/101/ES (Ú. v. EÚ L 30, 4.2.2004, s. 15).

(9)  Ú. v. ES L 302, 19.10.1989, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 806/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 1).