17.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/41


SKLEP SVETA

z dne 3. marca 2005.

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

(2005/372/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE —

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 63(3)(b) v povezavi z drugim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) ter prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija se je v imenu Evropske skupnosti pogajala o sporazumu z Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja.

(2)

Ta sporazum je bil s pridržkom njegove morebitne kasnejše sklenitve v skladu s Sklepom z dne 25. novembra 2003 v imenu Evropske skupnosti podpisan dne 4. junija 2004.

(3)

Sporazum je treba potrditi.

(4)

S sporazumom je ustanovljen Skupni odbor za ponovni sprejem, ki lahko sprejema odločitve s pravnim učinkom glede določenih tehničnih zadev. Zato je primerno zagotoviti poenostavljene postopke za sprejemanje stališč Skupnosti v teh primerih.

(5)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Združeno kraljestvo uradno izrazilo željo biti udeleženo pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, in brez poseganja v člen 4 omenjenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč niti se v njej ne uporablja.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč niti se v njej ne uporablja —

SKLENIL:

Člen 1

Sporazum med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja, in izjave, priložene k Sporazumu, se odobri v imenu Skupnosti.

Besedilo Sporazuma je priloženo k temu sklepu.

Člen 2

Uradno obvestilo iz člena 21(2) Sporazuma pošlje predsednik Sveta.

Člen 3

Komisija, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic, zastopa Skupnost v Skupnem odboru za ponovni sprejem, ustanovljenem s členom 17 Sporazuma.

Člen 4

Stališče Skupnosti znotraj Skupnega odbora za ponovni sprejem glede sprejema njegovega poslovnika v skladu s členom 17(5) Sporazuma sprejme Komisija po posvetovanju s posebnim odborom, ki ga imenuje Svet.

V primeru vseh drugih odločitev Skupnega odbora za ponovni sprejem stališče Skupnosti sprejme Svet s kvalificirano večino na predlog Komisije.

Člen 5

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 3. marca 2005

Za Svet

Predsednik

F. BILTGEN17.5.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 124/43


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko skupnostjo in Demokratično socialistično republiko Šrilanko o ponovnem sprejemu oseb, ki bivajo brez dovoljenja

EVROPSKA SKUPNOST, v nadaljevanju „Skupnost“,

in

DEMOKRATIČNA SOCIALISTIČNA REPUBLIKA ŠRILANKA, v nadaljevanju „Šrilanka“,

v nadaljevanju „pogodbenici“ —

ODLOČENI, da okrepita sodelovanje z namenom bolj učinkovitega boja proti nezakonitemu priseljevanju,

ZASKRBLJENI zaradi znatnega povečanja dejavnosti skupin organiziranega kriminala na področju tihotapljenja ljudi in drugih sorodnih kriminalnih dejavnosti,

Z ŽELJO vzpostaviti s tem sporazumom in na podlagi vzajemnosti hitre in učinkovite postopke za identifikacijo ter varno in urejeno vračanje oseb, ki ne izpolnjujejo ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke ali ene od držav članic Evropske unije, in za olajšanje tranzita teh oseb v duhu sodelovanja,

POUDARJAJOČ, da ta sporazum ne posega v pravice, obveznosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic Evropske unije in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava,

UPOŠTEVAJOČ, da se določbe tega sporazuma, ki sodijo na področje naslova IV Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne uporabljajo za Kraljevino Dansko v skladu s Protokolom o stališču Danske, priloženim k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti —

STA SE DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Opredelitve

V tem sporazumu:

(a)

„država članica“ pomeni vsako državo članico Evropske unije z izjemo Kraljevine Danske;

(b)

„državljan države članice“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo ene izmed držav članic, kot je opredeljeno za namene Skupnosti;

(c)

„državljan Šrilanke“ pomeni vsako osebo, ki ima državljanstvo Šrilanke;

(d)

„državljan tretje države“ pomeni vsako osebo, ki ima drugo državljanstvo, kakor državljanstvo Šrilanke ali ene od držav članic;

(e)

„oseba brez državljanstva“ pomeni vsako osebo, ki nima državljanstva. To ne vključuje oseb, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto ali pa so se odpovedali državljanstvu po vstopu na ozemlje Šrilanke ali ene od držav članic, razen če je bilo tem osebam v tej državi obljubljeno, da bodo pridobili državljanstvo z naturalizacijo;

(f)

„dovoljenje za prebivanje“ pomeni dovoljenje katere koli vrste, ki ga izda Šrilanka ali ena od držav članic in dovoljuje osebi prebivati na njenem ozemlju. Ne vključuje začasnih dovoljenj, ki osebi dovoljujejo ostati na ozemlju zaradi obravnavanja prošnje za azil ali prošnje za dovoljenje za prebivanje;

(g)

„vizum“ pomeni dovoljenje, ki ga izda, ali odločitev, ki jo sprejme Šrilanka ali ena izmed držav članic, potrebno za vstop ali tranzit čez njeno ozemlje. Ne vključuje letališkega tranzitnega vizuma.

ODDELEK I

OBVEZNOSTI ŠRILANKE GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 2

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan Šrilanke.

2.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 3

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Šrilanka na zahtevo ene izmed držav članic in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju države članice prosilke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala Šrilanka; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje držav članic neposredno z ozemlja Šrilanke. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz Šrilanke, če na ozemlje države članice po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na mednarodnem letališču v Kolombu; ali

(b)

je država članica prosilka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani Šrilanke, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Na zahtevo ene izmed držav članic izda Šrilanka brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, Šrilanka podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če Šrilanka v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve države članice, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK II

OBVEZNOSTI SKUPNOSTI GLEDE PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 4

Ponovni sprejem lastnih državljanov

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsako osebo, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba državljan te države članice.

2.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

Člen 5

Ponovni sprejem državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Država članica na zahtevo Šrilanke in brez nadaljnjih formalnosti, razen tistih, ki so navedene v tem sporazumu, ponovno sprejme vsakega državljana tretje države ali osebo brez državljanstva, ki ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje na ozemlju Šrilanke, pod pogojem, da se dokaže oz. se lahko utemeljeno domneva na podlagi zadostnih dokazil, da je ta oseba:

(a)

imela ob vstopu veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje, ki ga je izdala zaprošena država članica; ali

(b)

nezakonito vstopila na ozemlje Šrilanke neposredno z ozemlja zaprošene države članice. Oseba v smislu tega pododstavka vstopi neposredno iz zaprošene države članice, če na ozemlje Šrilanke po zraku ali morju vstopi brez vmesnega vstopa v drugo državo.

2.   Obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 se ne uporablja, če:

(a)

je bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva samo v letališkem tranzitu na enem izmed mednarodnih letališč zaprošene države članice; ali

(b)

je Šrilanka izdala državljanu tretje države ali osebi brez državljanstva vizum ali dovoljenje za prebivanje pred ali po njegovem vstopu na njeno ozemlje, razen če ima ta oseba vizum ali dovoljenje za prebivanje, izdano s strani zaprošene države članice, ki ima daljše obdobje veljavnosti.

3.   Če sta vizum ali dovoljenje za prebivanje izdali dve ali več držav članic, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z daljšim obdobjem veljavnosti ali, če se je veljavnost enega ali več od njih že iztekla, za državo članico, ki je izdala dokument, ki je še vedno veljaven. Če se je veljavnost iztekla že vsem dokumentom, velja obveznost ponovnega sprejema iz odstavka 1 za državo članico, ki je izdala dokument z najkasnejšim datumom izteka veljavnosti.

4.   Na zahtevo Šrilanke izda država članica brez odlašanja osebi, ki jo je treba ponovno sprejeti, potno listino za vrnitev z veljavnostjo vsaj šestih mesecev. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zadevna oseba ne more biti predana v obdobju veljavnosti prvotno izdane potne listine, zadevna država članica podaljša veljavnost potne listine ali po potrebi brez odlašanja, načeloma v roku 14 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni, izda novo potno listino z enakim obdobjem veljavnosti. Če zadevna država članica v roku 30 koledarskih dni ne potrdi prejema zahteve Šrilanke, se šteje, da sprejema za namene vrnitve uporabo začasne potne listine iz Priloge 7 k temu sporazumu.

ODDELEK III

POSTOPEK PONOVNEGA SPREJEMA

Člen 6

Načelo

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 vsaka predaja osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti na podlagi ene od obveznosti iz členov 2 do 5, zahteva predložitev zahteve za ponovni sprejem pristojnemu organu zaprošene države.

2.   Zahtevo za ponovni sprejem lahko nadomesti pisno sporočilo zaprošeni pogodbenici v razumnem roku pred vrnitvijo zadevne osebe, pod pogojem:

(a)

da ima oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, veljavno potno listino in, če to zahtevajo predpisi, veljaven vizum ali dovoljenje za prebivanje zaprošene države; ter

(b)

da se je oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, pripravljena vrniti v zaprošeno državo.

Člen 7

Zahteva za ponovni sprejem

1.   V mejah možnega zahteva za ponovni sprejem vsebuje naslednje informacije:

(a)

osebne podatke osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti (npr. priimek, ime, dekliški priimek, prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, kraj in datum rojstva, spol, fizični opis, ime očeta in matere, sedanja in vsa morebitna prejšnja državljanstva, jezik, zakonski stan, imena zakonca, podatke o morebitnih otrocih in drugih ožjih sorodnikih, zadnji kraj prebivanja, številko potnega lista, osebne izkaznice ali vozniškega dovoljenja ter podatke o šolah, ki jih je oseba obiskovala);

(b)

navedbo dokazil, na podlagi katerih se bo dokazovalo oz. utemeljeno domnevalo državljanstvo, tranzit ter nezakonit vstop in prebivanje.

2.   V mejah možnega bi morala zahteva za ponovni sprejem vsebovati tudi naslednje informacije:

(a)

izjavo, ki navaja, da bi oseba, ki jo je treba predati, lahko potrebovala pomoč ali nego, pod pogojem, da je zadevna oseba izrecno odobrila to izjavo;

(b)

vsak drug zaščitni ali varnostni ukrep, ki bi lahko bil potreben pri posamični predaji.

3.   Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevo za ponovni sprejem, je določen v Prilogi 5 k temu sporazumu.

Člen 8

Dokazila glede državljanstva

1.   Državljanstvo se lahko v smislu členov 2(1) in 4(1) dokazuje predvsem z dokumenti, naštetimi v Prilogi 1 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Če so takšni dokumenti predloženi, države članice in Šrilanka državljanstvo vzajemno priznajo, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe. Državljanstva ni mogoče dokazovati z lažnimi dokumenti.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu v smislu členov 2(1) in 4(1) predstavljajo predvsem dokumenti, našteti v Prilogi 2 k temu sporazumu, tudi če se je njihova veljavnost že iztekla. Lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o državljanstvu.

3.   V primerih, ko ni na razpolago nobenega od verodostojnih dokumentov, naštetih v Prilogi 1, pristojno diplomatsko predstavništvo Šrilanke ali zadevne države članice po potrebi in na podlagi zahteve storijo v razumnem roku vse potrebno za razgovor z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti, z namenom ugotoviti njeno državljanstvo.

Člen 9

Dokazila glede državljanov tretje države in oseb brez državljanstva

1.   Izpolnjevanje pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) se lahko dokazuje predvsem z dokazili, naštetimi v Prilogi 3 k temu sporazumu; ne more se dokazovati z lažnimi dokumenti. Tako dokazilo pogodbenici vzajemno priznata, ne da bi bile potrebne dodatne poizvedbe.

2.   Zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o izpolnjevanju pogojev za ponovni sprejem državljanov tretje države ali oseb brez državljanstva iz členov 3(1) in 5(1) predstavljajo predvsem dokazila, našteta v Prilogi 4 k temu sporazumu; lažni dokumenti ne morejo biti zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo. Če je takšno zadostno dokazilo predloženo, države članice in Šrilanka štejejo, da so pogoji izpolnjeni, razen če dokažejo nasprotno. V primeru dvoma se pogodbenici posvetujeta o takojšnjem razgovoru z osebo, ki jo je treba ponovno sprejeti.

3.   Nezakonit vstop, prisotnost ali prebivanje se lahko ugotovi s potno listino zadevne osebe, v kateri ni vizuma ali drugega zahtevanega dovoljenja za prebivanje na ozemlju države prosilke. Izjava države prosilke, da zadevna oseba, ko je bila prestrežena, ni imela potne listine, vizuma ali zahtevanega dovoljenja za prebivanje, prav tako predstavlja zadostno dokazilo za utemeljeno domnevo o nezakonitem vstopu, prisotnosti ali prebivanju.

Člen 10

Roki

1.   Zahtevo za ponovni sprejem je treba predložiti pristojnemu organu zaprošene države najkasneje v roku enega leta po tem, ko je pristojni organ države prosilke ugotovil, da državljan tretje države ali oseba brez državljanstva ne izpolnjuje ali ne izpolnjuje več veljavnih pogojev za vstop, prisotnost ali prebivanje. Če iz pravnih ali praktičnih razlogov zahteva ne more biti posredovana pravočasno, se na prošnjo rok podaljša, vendar samo do prenehanja razlogov.

2.   Na zahtevo za ponovni sprejem je potrebno odgovoriti v razumnem roku, načeloma v roku 15 koledarskih dni in najkasneje v roku 30 koledarskih dni; zavrnitev zahteve za ponovni sprejem mora biti obrazložena. Rok začne teči z datumom prejema zahteve za ponovni sprejem. Če prejem v roku ni potrjen, se šteje, da je predaja odobrena.

3.   Po odobritvi ali, če je primerno, če v roku 30 koledarskih dni ni bilo potrditve o prejemu, se zadevna oseba preda v razumnem roku, najkasneje pa v treh mesecih. Na prošnjo se lahko ta rok podaljša za obdobje, ki je potrebno za odpravo pravnih ali praktičnih ovir.

Člen 11

Načini predaje in vrste transporta

1.   Pred vrnitvijo osebe pristojni organi Šrilanke in zadevne države članice vnaprej pisno uredijo vse potrebno glede datuma predaje, mesta vstopa, morebitnih spremljevalcev in drugih informacij v zvezi s predajo.

2.   Nobena od vrst transporta, tako po zraku, kopnem ali morju, ni prepovedana. Vrnitev po zraku ni omejena na uporabo nacionalnih prevoznikov pogodbenic in se lahko izvrši z uporabo rednega ali čarterskega poleta. V primeru vrnitve s spremstvom ti spremljevalci niso omejeni na uradne osebe države prosilke, pod pogojem, da so uradne osebe iz Šrilanke ali katere od držav članic. Šrilanka in zadevna država članica se predhodno medsebojno posvetujeta o podrobnostih izvedbe vrnitve s čarterskim poletom.

ODDELEK IV

TRANZIT

Člen 12

Načela

1.   Države članice in Šrilanka si prizadevajo omejiti tranzit državljanov tretjih držav in oseb brez državljanstva na primere, ko teh oseb ni mogoče vrniti neposredno v namembno državo.

2.   Šrilanka dovoli tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva država članica, država članica pa odobri tranzit državljanov tretjih držav ali oseb brez državljanstva, če tako zahteva Šrilanka, če je zagotovljeno nadaljnje potovanje v morebitne druge tranzitne države ter ponovni sprejem s strani namembne države.

3.   Tranzit lahko Šrilanka oz. država članica zavrne:

(a)

če bi bil državljan tretje države ali oseba brez državljanstva lahko izpostavljena preganjanju ali bi bila lahko predmet kazenskega pregona ali kazenskih sankcij v drugi tranzitni državi ali v namembni državi ali če ji grozi kazenski pregon na ozemlju zaprošene države; ali

(b)

iz razlogov javnega zdravja, notranje varnosti, javnega reda ali drugih nacionalnih interesov zaprošene države.

4.   Šrilanka ali država članica lahko prekličeta vsako izdano dovoljenje, če okoliščine iz odstavka 3, ki onemogočajo tranzit, nastanejo ali se ugotovijo naknadno, ali če nadaljnje potovanje v morebitne tranzitne države ali ponovni sprejem s strani namembne države ni več zagotovljen.

Člen 13

Postopek tranzita

1.   Zahtevo za tranzit je treba posredovati pristojnim organom v pisni obliki in mora vsebovati naslednje informacije:

(a)

vrsto tranzita (po zraku, kopnem ali morju), morebitne druge tranzitne države in predviden končni cilj;

(b)

osebne podatke zadevne osebe (npr. priimek, ime, dekliški priimek, vzdevke ali psevdonime, datum rojstva, spol in — kjer je to mogoče — kraj rojstva, državljanstvo, jezik, vrsto in številko potne listine);

(c)

predvideno mesto vstopa, čas predaje in morebitno uporabo spremljevalcev;

(d)

izjavo, da so s stališča države prosilke izpolnjeni pogoji iz člena 12(2) in da ni drugih znanih razlogov za zavrnitev v skladu s členom 12(3).

Enotni obrazec, ki se uporablja za zahtevek za tranzit, je določen v Prilogi 6 k temu sporazumu.

2.   Zaprošena država v razumnem roku pisno obvesti državo prosilko o sprejemu, potrdi mesto vstopa in predviden čas sprejema ali jo obvesti o zavrnitvi sprejema in razlogih za to zavrnitev.

3.   Če tranzit poteka po zraku, oseba, ki jo je treba ponovno sprejeti, in morebitni spremljevalci ne potrebujejo letališkega tranzitnega vizuma.

4.   Pristojni organi zaprošene države z medsebojnimi posvetovanji pomagajo pri tranzitu predvsem z nadzorom zadevnih oseb in zagotovitvijo za ta namen primerne opreme.

ODDELEK V

STROŠKI

Člen 14

Stroški transporta in tranzita

Brez poseganja v pravico pristojnih organov, da stroške, povezane s ponovnim sprejemom, izterjajo od osebe, ki jo je treba ponovno sprejeti, ali od tretje osebe, nosi vse transportne stroške, nastale v zvezi s ponovnim sprejemom in tranzitom iz tega sporazuma do meje države, ki je končni cilj, država prosilka.

ODDELEK VI

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN KLAVZULA O NEPOSEGANJU

Člen 15

Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki se posredujejo samo, kolikor je takšno posredovanje potrebno, da pristojni organi Šrilanke ali države članice izvajajo ta sporazum. Obdelavo osebnih podatkov v posamičnem primeru ureja nacionalno pravo Šrilanke in, če je nadzorni organ pristojni organ države članice, določbe Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31) in nacionalna zakonodaja te države članice, sprejeta za izvedbo te direktive. Poleg tega se uporabljajo naslednja načela:

(a)

osebni podatki se morajo obdelovati pošteno in zakonito;

(b)

osebni podatki morajo biti zbrani za določene, izrecne in upravičene namene izvajanja tega sporazuma in jih niti organ, ki jih sporoči, niti organ prejemnik ne smeta dodatno obdelovati na način, ki ni v skladu s tem namenom;

(c)

osebni podatki morajo biti relevantni, ustrezni in ne smejo presegati namena, za katerega se zbirajo in/ali dodatno obdelujejo; zlasti lahko zadevni sporočeni osebni podatki vsebujejo le naslednje:

osebne podatke osebe, ki se jo predaja (npr. priimke, imena, katera koli prejšnja imena, vzdevke ali psevdonime, spol, ime očeta in matere, datum in kraj rojstva, sedanje in morebitno prejšnje državljanstvo, zadnji kraj prebivanja, šole, ki jih je oseba obiskovala, zakonski stan, imena zakonca in morebitnih otrok in imena drugih ožjih sorodnikov),

potni list, osebno izkaznico ali vozniško dovoljenje (številko, obdobje veljavnosti, datum izdaje, organ, ki je dokument izdal, in kraj izdaje),

postanke in načrt poti,

druge informacije, ki so potrebne za identifikacijo osebe, ki se jo predaja, ali za preučitev pogojev za ponovni sprejem v skladu s tem sporazumom;

(d)

osebni podatki morajo biti točni in po potrebi posodobljeni;

(e)

osebni podatki morajo biti shranjeni v obliki, ki dopušča identifikacijo posameznikov, na katere se nanašajo, le toliko časa, kolikor je potrebno za namene, za katere so bili zbrani ali za katere se dodatno obdelujejo;

(f)

tako organ, ki podatke sporoči, kot organ prejemnik sprejmeta vse potrebne ukrepe, da zagotovita popravek, izbris ali blokiranje osebnih podatkov, katerih obdelava ni v skladu z določbami tega člena, zlasti če so podatki nepopolni, nerelevantni, neustrezni ali presegajo namen, za katerega se obdelujejo. To vključuje uradno obvestilo drugi pogodbenici o vsakem popravku, izbrisu ali blokiranju;

(g)

na zahtevo organ prejemnik obvesti organ, ki je podatke sporočil, o uporabi sporočenih podatkov in rezultatov, ki so bili pridobljeni iz njih;

(h)

osebne podatke se lahko sporoči samo pristojnim organom. Nadaljnje sporočanje drugim organom zahteva predhodno soglasje organa, ki je podatke sporočil;

(i)

organ, ki je podatke sporočil, in organ prejemnik morata pisno beležiti sporočanje in prejem osebnih podatkov.

Člen 16

Klavzula o neposeganju

1.   Ta sporazum ne posega v pravice, dolžnosti in odgovornosti Skupnosti, držav članic in Šrilanke, ki izhajajo iz mednarodnega prava in zlasti iz katere koli veljavne mednarodne konvencije, katerih pogodbenice so.

2.   Nobena določba tega sporazuma ne preprečuje vrnitve osebe v okviru drugih formalnih ali neformalnih dogovorov.

ODDELEK VII

IZVAJANJE IN UPORABA

Člen 17

Skupni odbor za ponovni sprejem

1.   Pogodbenice si zagotavljajo medsebojno pomoč pri izvajanju in razlagi tega sporazuma. V ta namen ustanovijo Skupni odbor za ponovni sprejem (v nadaljevanju „skupni odbor“), ki ima zlasti nalogo, da:

(a)

spremlja uporabo tega sporazuma;

(b)

sprejema izvedbene ukrepe, potrebne za enotno uporabo tega sporazuma;

(c)

redno izmenjuje informacije o izvedbenih protokolih, ki jih sklenejo posamezne države članice in Šrilanka v skladu s členom 18;

(d)

odloča o posebnih izvedbenih ukrepih, katerih namen je urejeno urejanje vračanj;

(e)

odloča o spremembah prilog k temu sporazumu;

(f)

priporoči spremembe tega sporazuma.

2.   Odločitve skupnega odbora so zavezujoče za pogodbenici.

3.   Skupni odbor sestavljajo predstavniki Skupnosti in Šrilanke. Skupnost zastopa Komisija Evropskih skupnosti, ki ji pomagajo strokovnjaki iz držav članic.

4.   Skupni odbor se sestane, če je to potrebno, na zahtevo ene od pogodbenic.

5.   Skupni odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 18

Izvedbeni protokoli

1.   Šrilanka in država članica lahko skleneta izvedbene protokole, ki določijo pravila o:

(a)

imenovanju pristojnih organov, mejnih prehodih in izmenjavi kontaktnih točk;

(b)

pogojih za vračila s spremstvom, vključno s tranzitom državljanov tretje države in oseb brez državljanstva s spremstvom;

(c)

dodatnih dokazilih in dokumentih, ki niso navedeni v prilogah 1 do 4 k temu sporazumu.

2.   Izvedbeni protokoli iz odstavka 1 začnejo veljati šele po tem, ko je o njih uradno obveščen skupni odbor (člen 17).

3.   Šrilanka pristaja na uporabo vseh določb izvedbenega protokola, sklenjenega z eno izmed držav članic, tudi v svojih odnosih s katero koli drugo državo članico na zahtevo slednje.

Člen 19

Razmerje do dvostranskih sporazumov ali dogovorov držav članic o ponovnem sprejemu

Določbe tega sporazuma prevladajo nad določbami katerega koli bilateralnega sporazuma ali dogovora o ponovnem sprejemu oseb, ki nimajo dovoljenja za prebivanje, ki so ali bi lahko bili sklenjeni v skladu s členom 18 med posameznimi državami članicami in Šrilanko, kolikor so določbe teh sporazumov ali dogovorov nezdružljive z določbami tega sporazuma.

ODDELEK VIII

KONČNE DOLOČBE

Člen 20

Ozemeljska uporaba

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporablja Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti, in na ozemlju Šrilanke.

2.   Ta sporazum se ne uporablja na ozemlju Kraljevine Danske.

Člen 21

Začetek veljavnosti, trajanje in odpoved

1.   Pogodbenici ta sporazum ratificirata ali odobrita v skladu s svojimi postopki.

2.   Ta sporazum začne veljati prvi dan drugega meseca po dnevu, ko se pogodbenici obvestita o zaključku postopkov iz prvega odstavka.

3.   Ta sporazum je sklenjen za nedoločen čas.

4.   Vsaka pogodbenica lahko odpove ta sporazum z uradnim obvestilom drugi pogodbenici. Sporazum preneha veljati šest mesecev po dnevu tega obvestila.

Člen 22

Priloge

Priloge 1 do 7 so sestavni del tega sporazuma.

V Kolombu, četrtega junija dva tisoč štiri, v dveh izvodih v angleškem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem ter sinhalskem in tamilskem jeziku, pri čemer je vsako od teh besedil enako verodostojno.

Image

Image