4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/11


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2004

o uzavretí dohody medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

(2005/357/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 94 v spojení s prvým pododsekom odseku 2, prvým pododsekom odseku 3 a odsekom 4 článku 300,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada splnomocnila Komisiu, aby so Sanmarínskou republikou rokovala o dohode, ktorá by zaručila prijatie opatrení rovnocenných s tými, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva na zabezpečenie účinného zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorá je výsledkom rokovaní, je v súlade s negociačnými smernicami, ktoré boli schválené Radou. K tomuto textu je priložené memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Sanmarínskou republikou na strane druhej, ktoré je pripojené k rozhodnutiu Rady 2004/903/ES (2).

(3)

Uplatňovanie ustanovení smernice 2003/48/ES (3) závisí od toho, či Sanmarínska republika uplatní opatrenia rovnocenné s opatreniami ustanovenými v tejto smernici v súlade s dohodou, ktorú táto krajina uzavrela s Európskym spoločenstvom.

(4)

V súlade s rozhodnutím 2004/903/ES a s výhradou prijatia, v neskoršom dátume, rozhodnutia o uzavretí dohody bola dohoda podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 7. decembra 2004.

(5)

Táto dohoda by mala byť schválená v mene Spoločenstva.

(6)

Je potrebné ustanoviť jednoduchý a rýchly postup pre možné úpravy príloh I a II k tejto dohode,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Sanmarínskou republikou, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa týmto schvaľuje v mene Európskeho spoločenstva.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

Komisia je týmto oprávnená schváliť v mene Spoločenstva zmeny a doplnky k prílohám k dohode, ktoré zabezpečia, že budú zodpovedať údajom súvisiacim s príslušnými úradmi podľa oznámení uvedených v článku 5 písm. a) smernice 2003/48/ES a v prílohe k nej.

Článok 3

Predseda Rady vykoná oznámenie uvedené v článku 16 ods. 1 dohody v mene Spoločenstva (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko doručené 2. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  Ú. v. EÚ L 381, 28.12.2004, s. 33.

(5)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.