4.5.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 114/9


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2004

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom, upravujúcej opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov

(2005/356/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom, ods. 3 prvým pododsekom a ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Dňa 16. októbra 2001 Rada poverila Komisiu, aby s Andorrským kniežatstvom rokovala o dohode, ktorá by zaručila, že tento štát prijme opatrenia rovnocenné s opatreniami, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, aby sa zabezpečilo účinné zdaňovanie príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorá je výsledkom týchto rokovaní, je v súlade s negociačnými smernicami, ktoré boli schválené Radou. K tomuto textu je pripojené Spoločné vyhlásenie úmyslu medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andorrským kniežatstvom na strane druhej, ktoré je pripojené k rozhodnutiu Rady 2004/828/ES (2).

(3)

Uplatňovanie ustanovení smernice 2003/48/ES (3) závisí od toho, či Andorrské kniežatstvo uplatní opatrenia rovnocenné s opatreniami ustanovenými v tejto smernici v súlade s dohodou, ktorú táto krajina uzavrela s Európskym spoločenstvom.

(4)

V súlade s rozhodnutím 2004/828/ES a s výhradou prijatia v neskoršom štádiu rozhodnutia o uzavretí dohody bola dohoda podpísaná v mene Európskeho spoločenstva 15. novembra 2004.

(5)

Je vhodné schváliť dohodu.

(6)

Je potrebné ustanoviť jednoduchý a rýchly postup pre prípadné úpravy príloh I a II k dohode,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Andorrským kniežatstvom, upravujúca opatrenia rovnocenné s tými, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

Text dohody je pripojený k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

Komisia je poverená schvaľovať v mene Spoločenstva zmeny a doplnenia v prílohách dohody, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu medzi týmito prílohami a údajmi o príslušných úradoch, tak ako vyplývajú z ustanovení článku 5 písm. a) smernice 2003/48/ES, a údajmi uvedenými v jej prílohe.

Článok 3

Predseda Rady v mene Európskeho spoločenstva predloží oznámenie ustanovené v článku 15 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko zo 17. novembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 32.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  Ú. v. EÚ L 359, 4.12.2004, s. 33.

(5)  Generálny sekretariát Rady uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie dátum nadobudnutia účinnosti dohody.