30.4.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 110/40


ROZHODNUTIE RADY

z 22. decembra 2004

o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

(2005/347/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom, ods. 3 prvým pododsekom a ods. 4,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

keďže:

(1)

Rada poverila 16. októbra 2001 Komisiu rokovať s Monackým kniežatstvom o dohode, ktorá zaistí, aby tento štát prijal opatrenia rovnocenné tým, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, a to s cieľom zabezpečenia efektívneho zdaňovania príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, je v súlade so smernicami pre rokovania prijatými Radou. Prílohou textu je memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom. Obidva texty sú pripojené k rozhodnutiu 2005/35/ES (2).

(3)

Uplatňovanie ustanovení smernice Rady 2003/48/ES (3) závisí od uplatňovania opatrení rovnocenným tým, ktoré sú ustanovené v tejto smernici Monackým kniežatstvom, v súlade s dohodou uzavretou medzi týmto štátom a Európskym spoločenstvom.

(4)

V súlade s rozhodnutím 2005/35/ES a s výhradou prijatia rozhodnutia o uzavretí dohody k neskoršiemu dátumu sa dohoda podpísala v mene Európskeho spoločenstva 7. decembra 2004.

(5)

Rada sa uzniesla na schválení dohody a priloženého memoranda o porozumení v mene Spoločenstva.

(6)

Je potrebné ustanoviť jednoduchý a rýchly postup na prípadné úpravy príloh 1 a 2 k dohode,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

Týmto sa v mene Európskeho spoločenstva schvaľuje Dohoda medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúca opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Texty dohody a memorandá o porozumení sú pripojené k tomuto rozhodnutiu (4).

Článok 2

Komisia je oprávnená schváliť v mene Spoločenstva zmeny a doplnenia príloh k dohode, ktoré sú potrebné na zabezpečenie súladu údajov vzťahujúcich sa na príslušné orgány, ktoré urobia oznámenia uvedené v článku 5 písm. a) smernice 2003/48/ES s údajmi prílohy k dohode.

Článok 3

Predseda Rady pristúpi v mene Európskeho spoločenstva k oznámeniu ustanovenému v článku 16 ods. 1 dohody (5).

Článok 4

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 22. decembra 2004

Za Radu

predseda

C. VEERMAN


(1)  Stanovisko z 2. decembra 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 53.

(3)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(4)  Ú. v. EÚ L 19, 21.1.2005, s. 55.

(5)  Dátum nadobudnutia platnosti dohody uverejní Generálny sekretariát Rady v Úradnom vestníku Európskej únie.