5.4.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/6


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 22. marca 2005

o določitvi preglednic za sistem zbirke podatkov na podlagi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES o embalaži in odpadni embalaži

(notificirano pod dokumentarno številko K(2005) 854)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/270/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (1) in zlasti člena 12(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Preglednice, določene v Odločbi Komisije 97/138/ES (2), za zagotavljanje usklajenih podatkov v okviru Direktive 94/62/ES, naj se pregledajo in poenostavijo, da bodo upoštevane izkušnje, pridobljene z njihovo uporabo.

(2)

Navedene preglednice naj upoštevajo cilje iz Direktive 94/62/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/12/ES.

(3)

Da bi zagotovili primerljivost podatkov med državami članicami, je treba določiti podrobna pravila v zvezi s podatki, ki naj jih vsebujejo preglednice in dovoliti državam članicam, da prostovoljno predložijo druge podatke.

(4)

Zaradi številnih sprememb, ki jih je treba sprejeti, je Odločbo 97/138/ES torej treba ustrezno spremeniti in jo zaradi jasnosti nadomestiti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so skladni z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 21 Direktive 94/62/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Ta odločba določa preglednice za sisteme zbirk podatkov o embalaži in odpadni embalaži, predviden v členu 12 Direktive 94/62/ES.

Člen 2

1.   Poleg ustreznih opredelitev določenih v členu 3 Direktive 94/62/ES se uporabljajo naslednje opredelitve:

(a)

„sestavljena embalaža“ pomeni embalažo iz različnih materialov, ki jih ni mogoče ročno ločiti in od katerih nobeden ne presega danega odstotka teže;

(b)

„nastala odpadna embalaža“ pomeni količino embalaže, ki postane odpadna na ozemlju države članice, v skladu s členom 1 Direktive Sveta 75/442/EGS (3), po uporabi za shranjevanje in zaščito blaga, ravnanje z njim, njegovo dostavo in predstavitev;

(c)

„predelana odpadna embalaža“ pomeni količino odpadne embalaže, nastale v državi članici, ki se predela, ne glede na to, ali se odpadna embalaža predela v državi članici, v drugi državi članici ali izven Skupnosti;

(d)

„predelana odpadna embalaža ali odpadna embalaža, sežgana v sežigalnici z energetsko predelavo“ pomeni količino odpadne embalaže, nastale v državi članici, ki se predela ali sežge v sežigalnici z energetsko predelavo, ne glede na to, ali se odpadna embalaža predela ali sežge v sežigalnici z energetsko predelavo v državi članici, v drugi državi članici ali izven Skupnosti;

(e)

„reciklirana odpadna embalaža“ pomeni količino odpadne embalaže, nastale v državi članici, ki se reciklira, ne glede na to, ali se odpadna embalaža reciklira v državi članici, v drugi državi članici ali izven Skupnosti;

(f)

„stopnja predelave ali sežiganja v sežigalnicah z energetsko predelavo“ za namene člena 6(1) Direktive 94/62/ES pomeni skupno količino predelane ali sežgane odpadne embalaže v sežigalnici z energetsko predelavo, deljeno s skupno količino nastale odpadne embalaže;

(g)

„stopnja recikliranja“ za namen člena 6(1) Direktive 94/62/ES pomeni skupno količino reciklirane odpadne embalaže, deljeno s skupno količino nastale odpadne embalaže.

2.   Nastala odpadna embalaža, kakor je navedeno v točki (b) odstavka 1, ne obsega nobenih ostankov iz proizvodnje embalaže ali embalažnega materiala ali iz katerega koli drugega proizvodnega procesa.

Za namene te odločbe se lahko šteje, da je nastala odpadna embalaža v državi članici enaka količini embalaže, dani v promet v istem letu v navedeni državi članici.

Člen 3

1.   Podatki o skupni količini embalaže obsegajo vso embalažo, kakor je opredeljena v členu 2(1) in 3(1) Direktive 94/62/ES.

Zlasti za materiale, ki se pojavljajo v manjših količinah in tiste, ki niso navedeni v tej odločbi, se lahko uporabijo ocene. Te ocene temeljijo na najboljših razpoložljivih podatkih in se opišejo v skladu s členom 7.

2.   Šteje se, da je embalaža za večkratno uporabo dana v promet, kadar se da prvič na voljo skupaj z blagom, kateremu je namenjena za shranjevanje, zaščito, ravnanje z njim, njegovo dostavo ali predstavitev.

Embalaža za večkratno uporabo se ne šteje kot odpadna embalaža, kadar se pošilja v ponovno uporabo. Embalaža za večkratno uporabo se ne šteje, da je bila dana v promet kot embalaža, kadar je bila ponovno uporabljena z blagom in je dana nazaj na voljo.

Embalaža za večkratno uporabo, zavržena ob koncu svoje življenjske dobe, se šteje kot odpadna embalaža.

Za namene te odločbe se lahko šteje, da je nastala odpadna embalaža iz embalaže za večkratno uporabo v določeni državi članici enaka količini embalaže za večkratno uporabo, dane v promet v istem letu v navedeni državi članici.

3.   Sestavljena embalaža se v poročilu navede pod prevladujočim materialom po teži.

Poleg tega se lahko prostovoljno navedejo še ločeni podatki o predelavi in reciklaži sestavljenih materialov.

4.   Teža predelane ali reciklirane odpadne embalaže je vhodni material odpadne embalaže v postopek dejanske predelave ali reciklaže. Če se proizvodnja iz sortirnice pošilja v postopke dejanske reciklaže ali predelave brez večjih izgub, je sprejemljivo, da se ta proizvodnja obravnava kot teža predelane ali reciklirane odpadne embalaže.

Člen 4

1.   Odpadna embalaža, ki se izvozi iz Skupnosti, se šteje kot predelana ali reciklirana le, če obstajajo trdni dokazi, da je predelava in/ali reciklaža potekala v pogojih, podobnih tistim, ki so predpisani v zadevni zakonodaji Skupnosti.

2.   Čezmejni promet odpadne embalaže je skladen z Uredbama Sveta (EGS) št. 259/93 (4) in (ES) št. 1420/1999 (5) ter Uredbo Komisije (ES) št. 1547/1999 (6).

3.   Odpadna embalaža, nastala v drugi državi članici ali izven Skupnosti, ki se pošilja v predelavo ali reciklažo v državo članico, se ne šteje kot predelana ali reciklirana v državi članici, v katero je bila taka odpadna embalaža poslana.

Člen 5

1.   Teža predelane ali reciklirane odpadne embalaže se meri z uporabo naravne stopnje vlažnosti odpadne embalaže, ki je primerljiva z vlažnostjo enakovredne embalaže, ki se daje v promet.

Popravki izmerjenih podatkov o teži predelane ali reciklirane odpadne embalaže se izvedejo, če se stopnja vlažnosti odpadne embalaže redno in znatno razlikuje od stopnje vlažnosti embalaže, ki se daje v promet, in če bi to lahko povzročilo znatna odstopanja pri stopnjah predelave ali reciklaže odpadne embalaže.

Navedeni popravki so omejeni na izjemne primere, ki jih povzročijo posebne podnebne ali druge razmere.

Znatni popravki se navedejo v opisih zbiranja podatkov, kakor je predvideno v členu 7.

2.   Teža predelane ali reciklirane odpadne embalaže, če je mogoče, izključuje materiale, ki niso embalaža in se zberejo skupaj z odpadno embalažo.

Popravki podatkov o teži predelane ali reciklirane odpadne embalaže se izvedejo, če zaradi materialov, ki niso embalaža in se nahajajo med odpadno embalažo, poslano v postopek dejanske predelave ali reciklaže, pride do znatnih odstopanj pri stopnjah predelave ali reciklaže odpadne embalaže.

Popravkov se ne izvede za majhne količine materialov, ki niso embalaža, in kontaminacije, ki se redno nahajajo med odpadno embalažo.

Znatni popravki se navedejo v opisih zbiranja podatkov, kakor je predvideno v členu 7.

Člen 6

V členih 3, 4 in 5 se ustrezne določbe o predelavi smiselno uporabljajo tudi za odpadno embalažo, sežgano v sežigalnicah z energetsko predelavo.

Člen 7

Države članice letno izpolnijo preglednice, kakor je prikazano v Prilogi in jih pošljejo Komisiji v elektronski obliki.

Preglednice zajemajo celotno koledarsko leto in se, brez poseganja v Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2150/2002 (7), pošljejo Komisiji v 18 mesecih po koncu zadevnega leta.

Komisija objavi te podatke na javni spletni strani.

Skupaj z izpolnjenimi preglednicami države članice pošljejo primeren opis načina zbiranja podatkov. Navedeni opis vsebuje tudi razlago uporabljenih ocen.

Člen 8

Države članice lahko, poleg izpolnjenih preglednic, prostovoljno navajajo tudi druge podatke o embalaži in odpadni embalaži, če so na voljo. Taki podatki lahko obsegajo:

(a)

podatke o proizvodnji, izvozu in uvozu prazne embalaže;

(b)

podatke o embalaži za večkratno uporabo;

(c)

posebne dele embalaže, kakor je sestavljena embalaža;

(d)

stopnje koncentracije težkih kovin, prisotnih v embalaži v smislu člena 11 Direktive 94/62/ES ter prisotnost zdravju škodljivih in drugih nevarnih snovi in materialov v smislu tretje alinee točke 1 v Prilogi II k tej Direktivi;

(e)

odpadna embalaža, ki se šteje kot nevarna zaradi kontaminacije z vsebnostjo proizvodov v smislu Direktive Sveta 91/689/EGS (8) in Odločbe Komisije 2000/532/ES (9).

Člen 9

Države članice zagotovijo podatke z uporabo preglednic v prilogi k tej odločbi, začnejo pa s podatki za leto 2003.

Člen 10

Odločba 97/138/ES se razveljavi.

Člen 11

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 22. marca 2005

Za Komisijo

Stavros DIMAS

Član Komisije


(1)  UL L 365, 31.12.1994, str. 10. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/12/ES (UL L 47, 18.2.2004, str. 26).

(2)  UL L 52, 22.2.1997, str. 22.

(3)  UL L 194, 25.7.1975, str. 39.

(4)  UL L 30, 6.2.1993, str. 1.

(5)  UL L 166, 1.7.1999, str. 6.

(6)  UL L 185, 17.7.1999, str. 1.

(7)  UL L 332, 9.12.2002, str. 1.

(8)  UL L 377, 31.12.1991, str. 20.

(9)  UL L 226, 6.9.2000, str. 3.


PRILOGA

PREGLEDNICA 1

Količine odpadne embalaže, nastale v državi članici in predelane ali sežgane v sežigalnici z energetsko predelavo v državi članici ali izven nje

(v tonah)

Material

Nastala odpadna embalaža

Predelana ali sežgana v sežigalnicah z energetsko predelavo

Materialna reciklaža

Druge oblike reciklaže

Reciklaža skupaj

Energetska predelava

Druge oblike predelave

Sežiganje v sežigalnicah z energetsko predelavo

Skupna predelava in sežiganje v sežigalnicah z energetsko predelavo

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

(g)

(h)

Steklo

 

 

 

 

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

 

 

 

Papir/lepenka

 

 

 

 

 

 

 

 

Kovina

Aluminij

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeklo

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

Les

 

 

 

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

Bela polja: Navajanje podatkov je obvezno. Lahko se uporabljajo ocene, vendar naj temeljijo na empiričnih podatkih in naj bodo razložene v opisu metodologije.

2.

Rahlo senčena polja: Navajanje podatkov je obvezno, vendar so sprejemljive tudi grobe ocene. Te ocene naj bodo razložene v opisu metodologije.

3.

Temno senčena polja: Navajanje podatkov je prostovoljno.

4.

Za namene te odločbe podatki o materialni reciklaži plastike vključujejo ves material, ki je bil recikliran v plastiko.

5.

Stolpec (c) vsebuje vse oblike reciklaže, vključno z organsko reciklažo vendar razen materialne reciklaže.

6.

Stolpec (d) mora biti vsota stolpcev (b) in (c).

7.

Stolpec (f) vključuje vse oblike predelave, razen reciklaže in energetske predelave.

8.

Stolpec (h) mora biti vsota stolpcev (d), (e), (f) in (g).

9.

Stolpec (h)/stolpec (a): stopnja predelave ali sežiganja v sežigalnicah z energetsko predelavo za namene člena 6(1) Direktive 94/62/ES.

10.

Stolpec (d)/stolpec (a): stopnja reciklaže za namene člena 6(1) Direktive 94/62/ES.

11.

Podatki za les se ne uporabljajo za namene ocenjevanja ciljnih vsaj 15 % po teži za vsak embalažni material, kakor je predvideno v členu 6(1)(c) Direktive 94/62/ES, kakor je bila spremenjena z Direktivo 2004/12/ES.


PREGLEDNICA 2

Količine odpadne embalaže, poslane v druge države članice ali izvožene izven Skupnosti za predelavo ali sežiganje v sežigalnicah z energetsko predelavo

(v tonah)

Material

Odpadna embalaža, poslana v druge države članice ali izvožena izven Skupnosti

Materialna reciklaža

Druge oblike reciklaže

Energetska predelava

Druge oblike predelave

Sežiganje v sežigalnicah z energetsko predelavo

Steklo

 

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

Papir in lepenka

 

 

 

 

 

Kovina

Aluminij

 

 

 

 

 

Jeklo

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

Les

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

1.

Podatki v tej preglednici se nanašajo le na količine, ki naj bi se štele na podlagi obveznosti v Direktivi 94/62/ES. To je podskupina podatkov, ki so že navedeni v preglednici 1. Ta preglednica je samo za informativne namene.

2.

Rahlo senčena polja: Navajanje podatkov je obvezno, vendar so sprejemljive tudi grobe ocene. Te ocene naj bodo razložene v opisu metodologije.

3.

Temno senčena polja: Navajanje podatkov je prostovoljno.

4.

Za namene te odločbe podatki o materialni reciklaži plastike vključujejo ves material, ki je bil recikliran v plastiko.


PREGLEDNICA 3

Količine odpadne embalaže, nastale v drugi državi članici ali uvožene iz držav izven Skupnosti in poslane v države članice za predelavo ali sežiganje v sežigalnicah z energetsko predelavo

(v tonah)

Material

Odpadna embalaža, nastala v drugih državah članicah ali uvožena iz držav izven Skupnosti in poslana v države članice za:

Materialno reciklažo

Druge oblike reciklaže

Energetsko predelavo

Druge oblike predelave

Sežiganje v sežigalnicah z energetsko predelavo

Steklo

 

 

 

 

 

Plastika

 

 

 

 

 

Papir in lepenka

 

 

 

 

 

Kovina

Aluminij

 

 

 

 

 

Jeklo

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

Les

 

 

 

 

 

Drugo

 

 

 

 

 

Skupaj

 

 

 

 

 

1.

Podatki v tej preglednici so podani samo za informativne namene. Preglednica 1 jih ne vsebuje, niti jih ni mogoče šteti za izpolnjevanje ciljev zadevnih držav članic.

2.

Temno senčena polja: Navajanje podatkov je prostovoljno.

3.

Za namene te odločbe podatki o materialni reciklaži plastike vključujejo ves material, ki je bil recikliran v plastiko.