24.2.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 51/23


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 18. februarja 2005

o spremembi Odločbe 97/102/ES o posebnih pogojih za uvoz ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva s poreklom iz Rusije glede imenovanja pristojnega organa in vzorca zdravstvenega spričevala

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 357)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/155/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/493/EGS z dne 22. julija 1991 o zdravstvenih pogojih za proizvodnjo in dajanje na trg ribiških proizvodov (1) in zlasti člena 11(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Odločbi Komisije 97/102/ES (2) je „Državni odbor za ribištvo Ruske federacije“ opredeljen kot pristojni organ v Rusiji za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.

(2)

Po preoblikovanju ruske uprave je pristojni organ postalo „Ministrstvo za kmetijstvo Ruske federacije“. Ta novi organ je sposoben učinkovito preverjati uporabo veljavnih predpisov.

(3)

Ministrstvo za kmetijstvo je predložilo uradna zagotovila v zvezi s skladnostjo s standardi za zdravstveni nadzor in spremljanjem ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, določenih v Direktivi 91/493/EGS, in glede izpolnjevanja higienskih zahtev, ki so enake tistim iz navedene direktive.

(4)

Odločbo 97/102/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 97/102/ES se spremeni:

1.

Člen 1 se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Člen 1

‚Ministrstvo za kmetijstvo Ruske federacije‘, ki mu pomaga ‚Nacionalni center za kakovost in varnost ribiških proizvodov (Nacionalni center za kakovost rib)‘ je pristojni organ v Rusiji za preverjanje in potrjevanje skladnosti ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva z zahtevami Direktive 91/493/EGS.“

2.

Priloga A se nadomesti s Prilogo k tej odločbi.

Člen 2

Odločba se uporablja od 24. junija 2005.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 18. februarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 24.9.1991, str. 15. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 806/2003 (UL L 122, 16.5.2003, str. 1).

(2)  UL L 35, 5.2.1997, str. 23. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2002/941/ES (UL L 325, 30.11.2002, str. 45).


PRILOGA

„PRILOGA A

ZDRAVSTVENO SPRIČEVALO

za ribiške proizvode iz Rusije in namenjene za izvoz v Evropsko skupnost, z izjemo školjk, iglokožcev, plaščarjev in morskih polžev v kakršni koli obliki

Image

Image