11.2.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 40/1


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä tammikuuta 2005,

neuvoston direktiivin 92/43/ETY mukaisesta luettelosta boreaalisen vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeänä pitämistä alueista

(tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5426)

(2005/101/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta 21 päivänä toukokuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/43/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 92/43/ETY 1 artiklan c kohdan iii alakohdassa tarkoitettuun boreaalisen vyöhykkeen luonnonmaantieteelliseen alueeseen kuuluu osa Suomen, Ruotsin ja Liettuan alueesta sekä Viron ja Latvian alueet, kuten on määritelty direktiivin 20 artiklalla perustetun luontotyyppikomitean 23 päivänä lokakuuta 2000 hyväksymässä luonnonmaantieteellisessä kartassa.

(2)

Tämän päätöksen soveltamisalaan eivät kuulu niiden jäsenvaltioiden alueet, jotka liittyivät Euroopan yhteisöön 1 päivänä toukokuuta 2004. Nämä jäsenvaltiot aloittivat alue-ehdotustensa toimittamisen komissiolle vasta edellä mainittuna päivämääränä. Tästä syystä komissio ei voi sisällyttää näitä jäsenvaltioita koskevia tietoja direktiivissä 92/43/ETY tarkoitettuun yhteisön tärkeinä pitämien alueiden alustavaan luetteloon. Nämä tiedot sisällytetään tulevaan komission päätökseen, kun kaikki olennaiset tiedot on koottu ja kun jäsenvaltioiden toimittamista alue-ehdotuksista on tehty perusteellinen tieteellinen arviointi.

(3)

Natura 2000 -verkoston perustamisessa on tarpeen saavuttaa edistystä. Verkosto on oleellinen osa Euroopan yhteisön luonnon monimuotoisuuden suojelua ja sen perustamisprosessi on ollut käynnissä vuodesta 1995.

(4)

Suomi ja Ruotsi ovat toimittaneet direktiivin 92/43/ETY 1 artiklassa tarkoitetut ehdotukset yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi boreaalisen vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella direktiivin 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti tammikuun 2003 ja elokuun 2004 välisenä aikana.

(5)

Ehdotettujen alueiden luettelojen mukana on toimitettu kutakin aluetta koskevat tiedot ehdotettujen Natura 2000 -alueiden ilmoituslomakkeesta 18 päivänä joulukuuta 1996 tehdyn komission päätöksen 97/266/EY (2) mukaisessa muodossa.

(6)

Näihin tietoihin kuuluvat kyseisen jäsenvaltion toimittama viimeisin ja lopullisin versio alueen kartasta, alueen nimi, sijainti ja laajuus sekä direktiivin 92/43/ETY liitteessä III eriteltyjen perusteiden soveltamisesta saadut tiedot.

(7)

Komissio on lisäksi laatinut yhteisymmärryksessä kunkin asianomaisen jäsenvaltion kanssa luonnoksen luetteloksi alueista, joilla on ensisijaisesti suojeltavia luontotyyppejä tai ensisijaisesti suojeltavia lajeja; tämän luonnoksen perusteella olisi laadittava luettelo yhteisön tärkeinä pitämistä alueista.

(8)

Tietämys luontotyyppien ja lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä lisääntyy jatkuvasti direktiivin 92/43/ETY 11 artiklan mukaisen seurannan tuloksena. Tästä syystä alueiden arviointi yhteisön tasolla tehtiin tällä hetkellä parhaan saatavissa olevan tiedon mukaan.

(9)

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen vakiintuneen oikeuskäytännön mukaisesti ”komissiolla tulee olla käytettävissään tyhjentävä luettelo alueista, jotka kansalliselta kannalta ovat ekologisesti merkityksellisiä pyrittäessä tässä direktiivissä tarkoitettuun luontotyyppien sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelua koskevaan tavoitteeseen, jotta komissio voisi laatia sellaisen luonnoksen yhteisön tärkeinä pitämien alueiden luetteloksi, jonka perusteella muodostetaan erityisten suojelutoimien alueiden yhtenäinen eurooppalainen ekologinen verkosto. Vain tällä tavalla on lopultakin mahdollista päästä direktiivin 92/43/ETY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuun tavoitteeseen, jonka mukaan on varmistettava kyseisten luontotyyppien ja lajien elinympäristöjen suotuisan suojelun tason säilyminen ja ennalleen saattaminen niiden luontaisella levinneisyysalueella, joka voi sijaita yhteisön yhden tai useamman sisäisen rajan eri puolilla (3).”

(10)

Saatavissa olevan tiedon ja Euroopan ympäristönsuojelua ja biologista monimuotoisuutta käsittelevän keskuksen järjestämissä luonnonmaantiedettä käsitelleissä seminaareissa tehtyjen yleisten arviointien sekä jäsenvaltioiden välisten kahdenvälisten kokousten perusteella voidaan todeta, että jotkin jäsenvaltiot eivät ole ehdottaneet riittävästi alueita täyttääkseen direktiivin 92/43/ETY tiettyjä luontotyyppejä ja lajeja koskevat vaatimukset. Näin ollen ei voida tehdä sitä johtopäätöstä, että kyseinen verkosto olisi valmis tämän päätöksen liitteessä 2 lueteltujen lajien ja luontotyyppien osalta. Koska tietojen saanti ja sopimukseen pääsy jäsenvaltioiden kanssa on viivästynyt, komissio katsoo, että sen olisi hyväksyttävä alueiden luettelo, jota on täydennettävä direktiivin 92/43/ETY 4 artiklassa tarkoitettujen, tämän päätöksen liitteessä 2 lueteltujen luontotyyppien ja lajien osalta, joille aiemmin mainitut jäsenvaltiot eivät ole ehdottaneet riittäviä direktiivin 92/43/ETY vaatimusten mukaisia alueita.

(11)

Kun otetaan huomioon, että tietämys direktiivin liitteessä I lueteltujen luontotyyppien ja liitteessä II lueteltujen lajien esiintymisestä ja levinneisyydestä sekä merien aluevesiin kuuluvilla alueilla sekä kansalliseen lainkäyttöalueeseen kuuluvilla alueilla aluevesien ulkopuolella on vaillinainen, ei voida todeta, että verkosto olisi näiltä osin täydellinen tai epätäydellinen. Asiaankuuluvat lajit ja luontotyypit on lueteltu tämän päätöksen liitteessä 3. Näin ollen komissio katsoo, että alustavaa luetteloa täydennetään tarvittaessa tämän päätöksen liitteessä 3 lueteltujen luontotyyppien ja lajien osalta direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan säännösten mukaisesti.

(12)

Tämän päätöksen liitteessä 3 luetellaan myös direktiivin liitteessä I luetellut luontotyypit ja liitteessä II luetellut lajit, joita tutkitaan tieteellisesti.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat luontotyyppikomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Tämän päätöksen liitteessä 1 on direktiivin 92/43/ETY 4 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa tarkoitettu alustava luettelo boreaalisen vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeänä pitämistä alueista.

Mainittua luetteloa täydennetään jäsenvaltioiden lisäehdotusten perusteella direktiivin 92/43/ETY 4 artiklassa tarkoitettujen tiettyjen luontotyyppien ja lajien osalta, jotka on eritelty tämän päätöksen liitteissä 2 ja 3.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä tammikuuta 2005.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 206, 22.7.1992, s. 7, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 107, 24.4.1997, s. 1.

(3)  Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen 11 päivänä syyskuuta 2001 antama tuomio, asia C-71/99, komissio v. Saksa, Kok. I-5811, 27 ja 28 kohta.


LIITE 1

Alustava luettelo boreaalisen vyöhykkeen luonnonmaantieteellisellä alueella olevista yhteisön tärkeänä pitämistä alueista

Yhteisön tärkeinä pitämien alueiden yksilöimiseen käytetään Natura 2000 -ilmoituslomakkeessa toimitettuja tietoja, alueen kartta mukaan luettuna. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset ovat toimittaneet tiedot (lukuun ottamatta tämän päätöksen liitteessä 2 lueteltuja luontotyyppejä ja lajeja) direktiivin 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti.

Jäljempänä olevassa taulukossa annetaan seuraavat tiedot:

A

:

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen koodi, joka koostuu yhdeksästä merkistä. Kaksi ensimmäistä merkkiä ilmaisevat jäsenvaltion ISO-tunnuksen.

B

:

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen nimi.

C

:

* = Kyseisellä alueella esiintyy vähintään yksi direktiivin 92/43/ETY 1 artiklassa tarkoitettu ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi ja/tai ensisijaisesti suojeltava laji.

D

:

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen pinta-ala (ha) tai pituus (km).

E

:

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen maantieteelliset koordinaatit (leveys- ja pituusasteet).

Kaikki jäljempänä yhteisön luettelossa mainitut tiedot perustuvat Suomen ja Ruotsin esittämiin ja varmentamiin tietoihin.

A

B

C

D

E

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen koodi

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen nimi

*

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen pinta-ala

(ha)

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen pituus

(km)

Yhteisön tärkeänä pitämän alueen maantieteelliset koordinaatit

 

 

 

 

 

Pituuspiiri

Leveyspiiri

FI0100001

Bölsviken-Stormossen

*

282

 

E 22 58

N 59 56

FI0100002

Tapelsåsen-Lindöviken-Heimlax

*

516

 

E 23 12

N 60 1

FI0100003

Harpar Storträsket ja Lillträsket

*

225

 

E 23 19

N 59 56

FI0100005

Tammisaaren ja Hangon saariston ja Pohjanpitäjänlahden merensuojelualue

*

52 630

 

E 23 23

N 59 50

FI0100006

Tulliniemen linnustonsuojelualue

*

2 566

 

E 22 51

N 59 48

FI0100007

Santalankorpi

*

73

 

E 23 6

N 59 51

FI0100008

Bengtsårin lehto

*

17

 

E 23 6

N 59 54

FI0100009

Varvarinsuo

*

60

 

E 23 48

N 60 7

FI0100010

Tulijärvi-Makubergen

*

47

 

E 23 39

N 60 10

FI0100011

Läppträsket

*

199

 

E 23 39

N 60 2

FI0100012

Karkali, Suuriniemi ja Mailan alueet

*

120

 

E 23 47

N 60 14

FI0100013

Puujärvi

*

694

 

E 23 42

N 60 15

FI0100014

Kalkkimäki ja Laukmäki

*

67

 

E 23 39

N 60 11

FI0100015

Myllymäki

 

7

 

E 24 0

N 60 20

FI0100016

Elisaaren ja Rövassin lehdot

*

23

 

E 23 54

N 59 58

FI0100017

Inkoon saaristo

*

203

 

E 24 4

N 59 56

FI0100018

Stormossen

*

107

 

E 24 4

N 60 4

FI0100021

Meiko-Lappträsk

*

1 949

 

E 24 21

N 60 8

FI0100022

Finnträskin vanhat metsät

*

154

 

E 24 33

N 60 7

FI0100023

Mustionjoki

 

187,71

32,1

E 23 41

N 60 5

FI0100024

Medvastö-Stormossen

*

821

 

E 24 34

N 60 4

FI0100025

Saltfjärdenin-Tavastfjärdenin lintuvedet

*

260

 

E 24 29

N 60 5

FI0100026

Kirkkonummen saaristo

*

1 750

 

E 24 27

N 59 58

FI0100027

Espoonlahti-Saunalahti

*

223

 

E 24 33

N 60 10

FI0100028

Laajalahden lintuvesi

*

192

 

E 24 49

N 60 11

FI0100029

Pohjan-Kiskon järvialue

*

1 038

 

E 23 32

N 60 10

FI0100030

Pikkujärvi

 

87

 

E 23 56

N 60 10

FI0100031

Lohjanharju ja Ojamonkangas

 

272

 

E 24 9

N 60 17

FI0100032

Lintukiimanvuori

 

42

 

E 23 53

N 60 26

FI0100033

Åkärr, Strykmossen ja Pytberg

*

73

 

E 23 56

N 60 8

FI0100034

Karstunlahden metsä ja kalliot

*

34

 

E 23 56

N 60 17

FI0100035

Lakimäen metsä

*

50

 

E 23 58

N 60 17

FI0100036

Lohjanjärven alueet

*

213

 

E 23 53

N 60 12

FI0100037

Kaanaan vanha metsä

*

17

 

E 24 50

N 60 26

FI0100038

Klaukkalan Isosuo

*

148

 

E 24 43

N 60 22

FI0100039

Konianvuori

*

123

 

E 24 24

N 60 28

FI0100040

Nuuksio

*

5 643

 

E 24 29

N 60 19

FI0100041

Vanjärvi, Märjäntienmäki ja Laukkamäki

*

180

 

E 24 14

N 60 26

FI0100043

Keräkankare ja Kylmälähde

*

171

 

E 23 54

N 60 29

FI0100044

Lemmenlaakson lehto

*

94

 

E 25 8

N 60 28

FI0100045

Keravanjokikanjonin lehto

 

54

 

E 25 2

N 60 33

FI0100047

Asemansuo

*

18

 

E 24 12

N 60 32

FI0100048

Vaskijärven metsä

*

106

 

E 24 23

N 60 35

FI0100049

Keihässuo

*

127

 

E 24 24

N 60 34

FI0100050

Haaviston alueet

*

59

 

E 24 24

N 60 32

FI0100051

Kytäjän-Usmin metsäalue

*

2 266

 

E 24 41

N 60 38

FI0100052

Järvisuo-Ridasjärvi

*

686

 

E 24 58

N 60 38

FI0100053

Petkelsuo

*

284

 

E 24 45

N 60 35

FI0100054

Svinberget-Lagerholmen

*

56

 

E 23 1

N 60 4

FI0100055

Långån kosteikko

*

46

 

E 23 47

N 60 3

FI0100056

Kalkkilammi-Sääksjärvi

*

976

 

E 24 39

N 60 30

FI0100057

Vähäjärvenkallioiden vanha metsä

*

74

 

E 25 25

N 60 43

FI0100058

Kotojärvi-Isosuo

*

365

 

E 25 14

N 60 40

FI0100059

Kivilamminsuo-Pitkästenjärvet

*

220

 

E 25 6

N 60 38

FI0100060

Mustametsä

*

30

 

E 25 9

N 60 37

FI0100061

Ohkolanjokilaakso

*

22

 

E 25 10

N 60 32

FI0100062

Vanhankaupunginlahden lintuvesi

*

316

 

E 25 0

N 60 12

FI0100063

Kallahden harju-, niitty- ja vesialueet

*

251

 

E 25 8

N 60 11

FI0100064

Vestran suot, lehdot ja vanhat metsät

*

369

 

E 24 46

N 60 19

FI0100065

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet

*

355

 

E 25 9

N 60 14

FI0100066

Sipoonkorpi

*

1 234

 

E 25 10

N 60 18

FI0100067

Gästerbyn järvet ja suot

*

199

 

E 25 18

N 60 18

FI0100068

Boxin suot

*

156

 

E 25 28

N 60 17

FI0100069

Rörstrandin vanha metsä

*

287

 

E 25 11

N 60 27

FI0100070

Lampisuo

*

120

 

E 25 23

N 60 31

FI0100071

Venunmetsä

*

41

 

E 25 27

N 60 39

FI0100072

Kanteleenjärven lintuvesi

 

93

 

E 25 40

N 60 39

FI0100073

Mieliäissuo

*

170

 

E 25 52

N 60 48

FI0100074

Porvoonjoen suisto-Stensböle

*

1 331

 

E 25 42

N 60 21

FI0100075

Tungträsketin vanha metsä

*

20

 

E 25 44

N 60 25

FI0100076

Emäsalon suot

*

100

 

E 25 36

N 60 15

FI0100077

Söderskärin ja Långörenin saaristo

*

18 219

 

E 25 38

N 60 8

FI0100079

Ilveskallion vanha metsä

*

21

 

E 26 7

N 60 39

FI0100080

Källaudden-Virstholmen

*

87

 

E 26 18

N 60 23

FI0100081

Kullafjärdenin lintuvesi

*

185

 

E 26 24

N 60 25

FI0100083

Vahterpään fladat

*

104

 

E 26 30

N 60 21

FI0100085

Siuntionjoki

 

303

47,59

E 24 16

N 60 7

FI0100086

Sipoonjoki

 

 

69,16

E 25 16

N 60 22

FI0100088

Kairassuon vanha metsä

*

9

 

E 25 18

N 60 42

FI0100089

Kallbådanin luodot ja vesialue

 

1 520

 

E 24 18

N 59 52

FI0100090

Haukkamäki

*

23

 

E 23 52

N 60 33

FI0100091

Bånbergetin aarnialue

*

18

 

E 24 42

N 60 16

FI0100092

Matalajärvi

*

112

 

E 24 41

N 60 15

FI0100093

Stormossenin aarnialue

*

93

 

E 23 10

N 59 50

FI0100094

Metsäkulma

*

151

 

E 25 24

N 60 38

FI0100095

Peltolan vanha metsä

*

48

 

E 25 24

N 60 35

FI0100096

Tomasbölebäcken

*

10

 

E 23 29

N 60 3

FI0100097

Rientolan metsä

*

39

 

E 25 17

N 60 29

FI0100098

Byträsket

 

18,5

 

E 25 24

N 60 16

FI0100099

Kummelbergen

*

166

 

E 25 14

N 60 28

FI0100100

Torsgårdin metsä

*

44

 

E 24 18

N 60 14

FI0100101

Österfjärden

*

95

 

E 23 48

N 59 58

FI0100102

Vaanilanlahti

 

68

 

E 24 7

N 60 18

FI0200001

Puurijärvi-Isosuo

*

3 204

 

E 22 34

N 61 15

FI0200002

Rauman diabaasialue

*

76

 

E 21 32

N 61 10

FI0200003

Stormossen

*

139

 

E 22 31

N 60 3

FI0200004

Stormossen (Kemiö)

*

191

 

E 22 36

N 60 11

FI0200005

Koskossuo

*

41

 

E 23 22

N 60 11

FI0200007

Rehtisuo

*

226

0

E 22 15

N 60 36

FI0200008

Himmaistenrahka

*

383

 

E 22 44

N 60 55

FI0200009

Lastensuo

*

279

 

E 21 50

N 61 17

FI0200010

Hyyppärän harjualue

*

2 468

 

E 23 40

N 60 28

FI0200011

Varesharju

*

271

 

E 23 42

N 60 26

FI0200012

Pyysuo

*

192

 

E 23 20

N 60 12

FI0200014

Rimpisuo-Siikelisuo

*

584

 

E 22 21

N 61 29

FI0200016

Eksyssuo

*

497

 

E 23 8

N 60 46

FI0200017

Kukilankeidas

*

331

 

E 21 41

N 61 56

FI0200018

Mankaneva

*

454

 

E 21 31

N 61 56

FI0200019

Pitkäsuo

*

448

 

E 22 16

N 61 38

FI0200020

Myllylähde

 

15

 

E 22 42

N 60 54

FI0200021

Haapakeidas

*

5 779

 

E 21 59

N 61 59

FI0200022

Pohjankangas

*

3 837

 

E 22 27

N 61 56

FI0200023

Sinahmi

*

467

 

E 22 9

N 61 47

FI0200024

Hämeenkangas

*

4 369

 

E 22 37

N 61 46

FI0200025

Vakka-Suomen kedot

*

3

 

E 21 28

N 60 40

FI0200026

Harolanlahti

*

343

 

E 22 11

N 61 5

FI0200030

Omenajärvi

*

230

 

E 23 32

N 60 25

FI0200031

Otajärvi

*

581

 

E 21 39

N 60 59

FI0200032

Köyliönjärvi

*

303

 

E 22 20

N 61 7

FI0200033

Kasalanjokisuu

*

1 061

 

E 21 23

N 61 55

FI0200037

Tapilanlahti

*

314

 

E 22 38

N 60 17

FI0200038

Aasla - Kramppi

*

338

 

E 21 59

N 60 17

FI0200040

Kolkanaukko

*

429

 

E 21 33

N 60 35

FI0200041

Kulju

*

472

 

E 21 22

N 60 55

FI0200042

Ahmasvesi

*

259

 

E 21 30

N 60 39

FI0200045

Pirilänkoski

*

147

 

E 22 5

N 61 20

FI0200046

Houtskärin lehdot

*

256

 

E 21 19

N 60 17

FI0200048

Lemulanrinne

 

79

 

E 23 33

N 60 18

FI0200049

Vanhakoski

*

101

 

E 22 41

N 61 9

FI0200052

Åvensorin lehto

*

70

 

E 21 32

N 60 17

FI0200053

Hulaholmi - Kluuvi

*

56

 

E 21 17

N 60 33

FI0200056

Orikvuori

*

20

 

E 21 40

N 60 36

FI0200057

Ruissalon lehdot

*

852

 

E 22 9

N 60 25

FI0200059

Säkylänharju

*

1 311

 

E 22 34

N 61 0

FI0200060

Rauvolanlahti

*

366

 

E 22 15

N 60 22

FI0200062

Ölmos-Purunpää

*

1 056

 

E 22 22

N 60 0

FI0200063

Lenholm

*

129

 

E 22 12

N 60 14

FI0200064

Seilin saaristo

*

4 687

 

E 21 56

N 60 14

FI0200065

Pakinaisten saaristo

*

571

 

E 21 41

N 60 19

FI0200066

Untamala

*

27

 

E 21 40

N 60 53

FI0200067

Lövskärsfjärdenin reunasaaret

*

80

 

E 21 23

N 60 8

FI0200068

Nauvon kluuvijärvet

*

124

 

E 21 48

N 60 12

FI0200069

Biskopsön kluuvijärvet

*

237

 

E 22 31

N 59 58

FI0200070

Vansorin kluuvijärvi

*

188

 

E 21 50

N 60 7

FI0200071

Keistiön fladat

*

156

 

E 21 18

N 60 22

FI0200072

Uudenkaupungin saaristo

*

56 992

 

E 21 4

N 60 54

FI0200073

Rauman saaristo

*

5 350

 

E 21 20

N 61 10

FI0200074

Luvian saaristo

*

7 602

 

E 21 21

N 61 24

FI0200075

Gummandooran saaristo

*

3 294

 

E 21 23

N 61 41

FI0200076

Pooskerin saaristo

*

3 151

 

E 21 27

N 61 46

FI0200077

Ouran saaristo

*

3 073

 

E 21 21

N 61 50

FI0200078

Pinkjärvi

*

1 681

 

E 21 43

N 61 17

FI0200079

Kokemäenjoen suisto

*

2 885

 

E 21 37

N 61 34

FI0200080

Preiviikinlahti

*

5 552

 

E 21 31

N 61 31

FI0200081

Kuuminaistenniemi

*

274

 

E 21 27

N 61 30

FI0200082

Alhonmäki

*

62

 

E 23 9

N 60 10

FI0200083

Kiskonjoen vesistö

*

309

 

E 23 15

N 60 9

FI0200084

Kurjenrahka

*

3 093

 

E 22 24

N 60 43

FI0200085

Vaskijärvi

*

2 120

 

E 22 14

N 60 50

FI0200086

Teijon ylänkö

*

3 457

 

E 22 59

N 60 14

FI0200087

Huhdansuo - Kakkeriansuo

*

365

 

E 21 52

N 61 14

FI0200088

Kakossuo

*

223

 

E 23 5

N 60 30

FI0200090

Saaristomeri

*

49 735

 

E 21 47

N 59 47

FI0200091

Karvian luomat

 

 

41,08

E 22 30

N 62 12

FI0200093

Kontolanrahka

*

857

 

E 22 47

N 60 46

FI0200095

Reksuo

*

411

 

E 23 16

N 60 37

FI0200097

Koskeljärvi

*

1 821

 

E 22 7

N 60 56

FI0200098

Kolkansuo

*

1 091

 

E 22 7

N 60 49

FI0200099

Iso-Hölö

*

941

 

E 21 56

N 60 54

FI0200100

Telkunsuo

*

902

 

E 23 10

N 61 0

FI0200101

Isoneva (Pomarkku)

*

934

 

E 21 59

N 61 39

FI0200102

Rekijokilaakso

*

1 209

 

E 23 24

N 60 33

FI0200103

Paimionjokilaakso

 

156

 

E 22 41

N 60 30

FI0200104

Houtskarin pohjoiset saaret

*

93

 

E 21 9

N 60 21

FI0200105

Houtskärin nummisaaret

*

80

 

E 21 7

N 60 17

FI0200106

Kivijärven metsät

*

174

 

E 21 47

N 60 44

FI0200107

Laitilan metsät

*

108

 

E 21 48

N 61 1

FI0200108

Mustfinnträsket

*

113

 

E 22 7

N 60 18

FI0200109

Maisaarensuo

*

201

 

E 22 37

N 60 55

FI0200111

Paraisten harjusaaret

*

211

 

E 22 7

N 60 10

FI0200112

Langstet

*

206

 

E 21 22

N 60 29

FI0200113

Kemiönsaaren kalliot

*

195

 

E 22 42

N 60 1

FI0200114

Kustavin vuoret

 

45

 

E 21 25

N 60 32

FI0200117

Laukkallio

 

39

 

E 23 36

N 60 18

FI0200119

Pukanluoma

 

 

44,92

E 22 21

N 61 54

FI0200120

Kiskonjoen latvavedet

*

55,66

15,22

E 23 39

N 60 22

FI0200123

Kalafjälli

*

25

 

E 21 29

N 61 49

FI0200125

Vaisakko

*

82

 

E 23 3

N 60 21

FI0200126

Uudenkaupungin saarnimetsät

*

57

 

E 21 15

N 60 52

FI0200127

Paraisten kalliot

 

39

 

E 22 14

N 60 13

FI0200128

Lemun lehdot

*

26

 

E 21 59

N 60 32

FI0200129

Paraisten orkidea-alue

*

4

 

E 22 17

N 60 17

FI0200130

Karvianjoen kosket

*

80,06

40,09

E 22 15

N 62 2

FI0200131

Merikarvian laitumet

*

21

 

E 21 31

N 61 45

FI0200132

Somerniemen metsä

*

16

 

E 23 45

N 60 34

FI0200133

Särkisalon kalliot

*

203

 

E 22 51

N 60 4

FI0200134

Paraisten kalkkialueet

*

42

 

E 22 14

N 60 17

FI0200137

Jäkäläneva - Isoneva

*

346

 

E 22 39

N 62 16

FI0200138

Palanutkangas

*

18

 

E 22 17

N 61 30

FI0200141

Sänkorna

*

26

0

E 22 26

N 60 16

FI0200143

Kaasmarkunmäki

*

14

 

E 22 1

N 61 28

FI0200146

Lohm-Kulm-Ängö

*

341

 

E 21 44

N 60 5

FI0200147

Siikaisten laitumet

*

37

 

E 21 49

N 61 57

FI0200148

Kokemäenjoki

 

187

 

E 22 33

N 61 14

FI0200154

Harsholm

*

18

 

E 22 19

N 60 21

FI0200155

Pitkäniemenkeidas

*

803

 

E 22 33

N 62 1

FI0200156

Rastiaisneva

*

311

 

E 22 39

N 62 7

FI0200157

Lavijärven-Palojärven kalliot

*

233

 

E 22 40

N 61 34

FI0200158

Matovuori

*

51

 

E 21 57

N 61 51

FI0200159

Kotkavuori

 

119

 

E 22 31

N 60 23

FI0200160

Kallavuori

*

12

 

E 22 0

N 60 38

FI0200161

Pyhäjärvi

 

15 297

 

E 22 17

N 60 59

FI0200163

Porsmusan suo

*

21

 

E 21 35

N 61 24

FI0200165

Isoniemi

*

18

 

E 23 24

N 60 19

FI0200166

Saarikonmäki

*

15

 

E 22 52

N 61 3

FI0200167

Valkaman metsä

*

44

 

E 23 52

N 60 36

FI0200168

Lumikallio

*

17

 

E 22 33

N 60 48

FI0200169

Hallonnäs

*

9

 

E 21 18

N 60 20

FI0200171

Helvetinkorpi

*

19,2

 

E 23 9

N 60 30

FI0200172

Katanpää

*

364

 

E 21 10

N 60 36

FI0200174

Vuonajärvi

*

24

 

E 21 39

N 61 15

FI0200175

Päivärinteen laidun

*

2

 

E 23 0

N 60 28

FI0200176

Vaajalan laitumet

*

10

 

E 22 9

N 61 25

FI0200177

Lassasin metsä

*

60,3

 

E 21 25

N 60 11

FI0200178

Kiettareen korvet

*

2

 

E 22 30

N 61 15

FI0200179

Hannasin keto

*

0,6

 

E 21 30

N 60 10

FI0200180

Järventausta

*

20

 

E 22 7

N 61 30

FI0200181

Hallusvuori

*

19,1

 

E 22 1

N 60 33

FI0200182

Protson letto

*

9

 

E 21 52

N 61 23

FI0200183

Kuivakosken niitty

*

5

 

E 23 15

N 60 27

FI0200184

Ylijoen laidun

*

3,2

 

E 23 17

N 60 27

FI0200185

Ajolan laitumet

*

4,7

 

E 21 49

N 60 24

FI0200186

Uutiskuuva

*

4

 

E 22 0

N 60 20

FI0200187

Viuvalannummi

 

6

 

E 23 51

N 60 30

FI0200188

Pitkäkallio

*

38

 

E 22 17

N 60 54

FI0200189

Horjunkeidas

*

250

 

E 22 37

N 62 2

FI0200190

Nautelankoski

*

8

 

E 22 27

N 60 33

FI0200191

Salajärven korpi

*

2

 

E 22 0

N 61 5

FI0200192

Vuorelanmäki

*

37

 

E 23 3

N 60 26

FI0301001

Riihikallio-Pilkanmäki (Asikkala, Hollola)

*

64

 

E 25 47

N 61 5

FI0301003

Mukkulammi (Asikkala)

*

60

 

E 25 46

N 61 16

FI0301005

Aurinkovuori (Asikkala)

 

764

 

E 25 28

N 61 11

FI0301007

Rominoja (Asikkala)

*

78

 

E 25 42

N 61 11

FI0301009

Pitkäkallion metsä (Asikkala)

*

28

 

E 25 39

N 61 15

FI0301010

Asikkalan letot

*

34

 

E 25 38

N 61 9

FI0301011

Kalkkistenkoski (Asikkala)

*

27

 

E 25 35

N 61 17

FI0301012

Tupsuvuori (Asikkala, Sysmä)

 

36

 

E 25 35

N 61 20

FI0301014

Valtionkärki

*

18,5

 

E 25 46

N 61 15

FI0301016

Urajärvi

 

446

 

E 25 47

N 61 9

FI0301017

Vanhakartanon idänverijuurialue

*

0,26

 

E 25 26

N 61 15

FI0302001

Koijärvi (Forssa)

*

242

 

E 23 43

N 60 58

FI0303003

Sattula-Ilveskallio (Hattula)

 

48

 

E 24 19

N 61 1

FI0303006

Vanajaveden alue (Hattula, Valkeakoski)

*

1 341

 

E 24 7

N 61 9

FI0303007

Lehijärvi (Hattula)

 

52

 

E 24 17

N 61 3

FI0303010

Ylisen Savijärven suot (Hattula)

*

21

 

E 24 16

N 61 0

FI0303011

Taipaleensuo-Kolisevankorpi (Hattula, Kalvola)

*

84

 

E 24 6

N 60 59

FI0303013

Hanhisuo-Saunasuo-Alajoki (Hattula)

*

146

 

E 24 14

N 60 58

FI0303016

Vinjalamminharju (Hattula)

*

56

 

E 24 10

N 61 0

FI0303018

Kyöpelinvuori-Fagerinmäki

 

3

 

E 24 31

N 61 3

FI0303019

Onkilammi-Tunturilammi

 

15,8

 

E 24 9

N 60 56

FI0304003

Ruskeanmullanharju

 

6,4

 

E 24 38

N 61 8

FI0305004

Mustasuo (Hausjärvi)

*

214

 

E 24 59

N 60 41

FI0305005

Kilpisuo (Hausjärvi)

*

333

 

E 25 8

N 60 43

FI0306003

Tiirismaa (Hollola)

*

245

 

E 25 31

N 61 0

FI0306004

Pähkinäkukkula (Hollola)

 

13

 

E 25 37

N 61 2

FI0306006

Kutajärven alue (Hollola, Asikkala)

 

1 051

 

E 25 27

N 61 3

FI0309001

Vatulanharju-Ulvaanharju (Hämeenkyrö, Ikaalinen)

*

1 089

 

E 22 57

N 61 42

FI0310001

Karittainmäki-Ahvenistonlampi (Hämeenlinna, Hattula)

*

134

 

E 24 36

N 61 3

FI0310002

Hattelmalanharju (Hämeenlinna)

*

39

 

E 24 27

N 60 58

FI0310003

Ahvenistonharju-Vuorenharju (Hämeenlinna)

*

130

 

E 24 24

N 60 59

FI0310005

Raimansuo-Miemalanharju (Hämeenlinna, Janakkala)

*

131

 

E 24 33

N 60 56

FI0310006

Aulangon alue (Hämeenlinna)

*

353

 

E 24 27

N 61 1

FI0310008

Matinsilta

 

14,3

 

E 24 27

N 60 56

FI0311001

Lymylampi (Ikaalinen)

*

63

 

E 23 34

N 61 49

FI0311002

Seitseminen (Ikaalinen, Kuru)

*

4 530

 

E 23 25

N 61 55

FI0312002

Toivanjoen kalliot (Janakkala)

*

126

 

E 24 36

N 60 47

FI0312003

Janakkalan Suurisuo

*

232

 

E 24 47

N 60 59

FI0312005

Hyvä-Valkeen laskupuro

*

3,8

 

E 24 52

N 60 54

FI0312006

Tunturinvuori

 

5,6

 

E 24 37

N 60 57

FI0312007

Linnamäki

 

2,1

 

E 24 42

N 60 50

FI0315001

Kaskenmäki (Kalvola)

*

45

 

E 24 5

N 61 6

FI0315002

Kalliomaa (Kalvola)

*

94

 

E 24 4

N 61 5

FI0315005

Peurasuo (Kalvola)

*

95

 

E 24 1

N 60 58

FI0315007

Porttilanharju

 

4,1

 

E 24 8

N 61 1

FI0316004

Hepomäki-Kalkunvuori (Kangasala)

*

18

 

E 24 13

N 61 24

FI0316005

Kirkkojärven alue (Kangasala)

*

305

 

E 24 3

N 61 27

FI0316007

Salmuksen alue (Kangasala, Lempäälä)

*

364

 

E 23 54

N 61 24

FI0317001

Päretkivenneva-Teerineva-Pohjasneva (Kihniö)

*

565

 

E 23 7

N 62 17

FI0318001

Kiikoisten metsä (Kiikoinen)

 

23

 

E 22 36

N 61 24

FI0319004

Sipilän niitty

*

7,3

 

E 24 47

N 61 32

FI0320001

Matolammi-Mäntymäki (Kuorevesi)

*

122

 

E 24 50

N 62 2

FI0320002

Väärä-Väihi (Kuorevesi)

*

37

 

E 24 38

N 61 53

FI0321001

Petäjäjärvi (Kuru)

*

254

 

E 23 34

N 61 54

FI0321002

Pitämävuoret (Kuru)

*

59

 

E 23 36

N 62 2

FI0321003

Raattaniemi-Vekaraniemi (Kuru)

*

89

 

E 23 22

N 62 0

FI0321004

Pikku-Suolijärvi (Kuru)

*

197,5

 

E 23 38

N 61 51

FI0321007

Isoneva-Raitakulonneva (Kuru, Virrat)

*

139

 

E 23 34

N 62 5

FI0321008

Aurejärvi (Kuru, Parkano)

 

717

 

E 23 21

N 62 5

FI0321009

Pitkäkangas

*

34

 

E 23 37

N 61 56

FI0321010

Metsäopiston metsä

*

8

 

E 23 42

N 61 52

FI0323001

Koivumäki-Luutasuo (Kärkölä, Mäntsälä)

*

287

 

E 25 12

N 60 50

FI0324001

Linnaistensuo (Lahti, Nastola)

*

201

 

E 25 45

N 60 56

FI0324002

Pesäkallio

*

68,2

 

E 25 41

N 61 1

FI0325001

Evon alue (Lammi, Padasjoki, Asikkala)

*

7 860

 

E 25 7

N 61 13

FI0325002

Ormajärvi-Untulanharju (Lammi)

*

709

 

E 24 58

N 61 6

FI0325006

Letku-Pappila-Mattila (Lammi)

*

35

 

E 25 2

N 61 3

FI0325007

Kaurastensuo-Kantosuo (Lammi)

*

77

 

E 24 59

N 61 1

FI0325008

Lamminjärvi-Halila (Lammi)

*

56

 

E 25 3

N 61 4

FI0326001

Peräkulo (Lempäälä)

*

26

 

E 23 55

N 61 22

FI0327002

Vojakkala (Loppi)

*

97

 

E 24 9

N 60 47

FI0327003

Maakylän-Räyskälän alue (Loppi, Tammela)

*

5 861

 

E 24 7

N 60 43

FI0327004

Lopen Isosuo (Loppi)

*

138

 

E 24 21

N 60 37

FI0327006

Karjusuo (Loppi)

*

66

 

E 24 17

N 60 44

FI0327007

Kyläntaustanjärvet

*

16

 

E 24 6

N 60 47

FI0328001

Kuohijoen kalkkilehto (Luopioinen)

*

12

 

E 24 46

N 61 18

FI0328004

Kukkiajärvi (Luopioinen, Hauho)

 

3 892

 

E 24 42

N 61 20

FI0328005

Kurkisuo (Luopioinen, Padasjoki)

*

162

 

E 24 53

N 61 23

FI0329001

Sinivuori (Längelmäki)

*

97

 

E 24 43

N 61 34

FI0329002

Hepojärvi

 

3

 

E 24 48

N 61 42

FI0331002

Mäntänvuori (Mänttä)

*

284

 

E 24 39

N 62 0

FI0333001

Lapinvuori (Nokia)

*

14

 

E 23 12

N 61 25

FI0333003

Luotosaari (Nokia)

*

84

 

E 23 29

N 61 26

FI0333004

Kaakkurijärvet (Nokia)

*

574

 

E 23 27

N 61 31

FI0333006

Pöllönvuori (Nokia)

 

24

 

E 23 25

N 61 27

FI0334003

Harjunvuori-Viitapohja (Orivesi, Tampere)

*

183

 

E 24 7

N 61 39

FI0334004

Kullanpää (Orivesi)

*

28

 

E 24 32

N 61 37

FI0335001

Ammajanvuori (Padasjoki)

*

183,3

 

E 25 9

N 61 18

FI0335003

Päijänne (Padasjoki, Asikkala, Sysmä)

*

10 857

 

E 25 26

N 61 22

FI0335004

Vesijako (Padasjoki)

*

114

 

E 25 6

N 61 21

FI0335006

Auttoinen (Padasjoki)

 

4

 

E 25 5

N 61 17

FI0335009

Kasiniemen niityt

*

4,5

 

E 24 56

N 61 25

FI0335010

Jussilan keto

*

0,7

 

E 25 2

N 61 21

FI0336001

Isonkivenneva-Marjakangas (Parkano)

*

254

 

E 23 17

N 62 3

FI0336002

Nälkähittenkangas (Parkano)

*

33

 

E 23 5

N 62 5

FI0336003

Rengassalo (Parkano)

*

109

 

E 22 53

N 62 7

FI0336004

Häädetkeidas (Parkano, Karvia)

*

2 011

 

E 22 45

N 62 2

FI0336005

Kaidatvedet (Parkano)

*

244

 

E 23 3

N 62 4

FI0336006

Puurokeidas-Hannankeidas (Parkano)

*

574

 

E 22 41

N 62 1

FI0336007

Raatosulkonneva

*

31

 

E 22 51

N 62 9

FI0336008

Ahvenus

*

12

 

E 23 4

N 62 2

FI0337002

Pulkajärvi (Pirkkala)

*

49

 

E 23 41

N 61 25

FI0338003

Äimälä (Pälkäne)

*

76

 

E 24 12

N 61 18

FI0338005

Keiniänranta (Pälkäne)

*

27

 

E 24 15

N 61 20

FI0339001

Heinisuo (Renko, Hämeenlinna, Janakkala)

*

391,9

 

E 24 22

N 60 54

FI0339004

Seitsemänlamminsuo-Korpilamminsuo (Renko)

*

572

 

E 24 17

N 60 55

FI0339007

Lassilan keto

*

0,5

 

E 24 5

N 60 49

FI0339008

Metsola

*

0,14

 

E 24 15

N 60 55

FI0341001

Musturi (Ruovesi)

*

59

 

E 24 22

N 61 52

FI0341002

Susimäki (Ruovesi)

*

54

 

E 24 14

N 61 51

FI0341003

Helvetinjärvi (Ruovesi)

*

5 303

 

E 23 51

N 62 1

FI0341004

Roominnotko (Ruovesi)

*

7

 

E 24 4

N 61 51

FI0341008

Siikaneva (Ruovesi, Orivesi)

*

1 300

 

E 24 9

N 61 49

FI0341009

Ruottaniitty-Siikanotko

*

9

 

E 24 3

N 61 50

FI0341010

Ilvesmäki - Läämännevan metsä

*

45

 

E 23 41

N 62 4

FI0341011

Kolmikoura

*

22

 

E 24 25

N 61 53

FI0341012

Kuivajärven metsä

*

23

 

E 24 16

N 61 51

FI0341015

Temppeliharju

*

18

 

E 23 49

N 61 58

FI0341017

Hanhonvuoren metsä

*

21

 

E 24 13

N 62 0

FI0342001

Längelmäveden saaret (Sahalahti, Orivesi, Kangasala)

*

407

 

E 24 23

N 61 32

FI0344001

Liesjärvi (Tammela, Somero)

*

1 803

 

E 23 51

N 60 40

FI0344002

Torronsuo (Tammela)

*

3 093

 

E 23 37

N 60 44

FI0344003

Kaukolanharju (Tammela)

*

185

 

E 23 50

N 60 46

FI0344007

Saloistenjärvi-Kyynäräjärvi (Tammela)

*

525

 

E 23 46

N 60 54

FI0344008

Tervalamminsuo (Tammela, Karkkila)

*

254,9

 

E 23 58

N 60 38

FI0345001

Myllypuro (Tampere, Nokia)

 

20

 

E 23 35

N 61 30

FI0345004

Iso-Murron haat

*

1

 

E 24 5

N 61 39

FI0345005

Kapeenlahden ranta

*

2

 

E 23 50

N 61 48

FI0346001

Alhonlahti (Toijala)

 

8

 

E 23 49

N 61 12

FI0347001

Hevospierettämänmäki

 

3,3

 

E 24 48

N 61 6

FI0348002

Kaakkosuo-Kivijärvi (Urjala)

*

655

 

E 23 26

N 60 59

FI0349001

Pitkäkorpi (Valkeakoski)

*

17

 

E 24 7

N 61 13

FI0349004

Vainoniemi-Rauttunrahka (Valkeakoski)

*

57

 

E 23 58

N 61 12

FI0349006

Tykölänjärvi (Valkeakoski, Pälkäne)

 

173

 

E 24 12

N 61 15

FI0349007

Heikkilänmetsä

*

16

 

E 24 1

N 61 14

FI0349008

Kuusistonkärki

 

13

 

E 23 59

N 61 13

FI0350001

Ekojärvi (Vammala)

*

232

 

E 23 12

N 61 18

FI0350004

Pirunvuori (Vammala)

 

35

 

E 23 2

N 61 23

FI0350005

Vehmaanniemi

*

7,3

 

E 22 57

N 61 20

FI0351003

Iso-Hyyhynen (Vesilahti)

*

31

 

E 23 19

N 61 16

FI0351004

Kirveslammi

*

48

 

E 23 38

N 61 12

FI0351005

Marttilan rantaniitty

*

2

 

E 23 42

N 61 16

FI0351006

Niinimäen haka

*

2

 

E 23 16

N 61 20

FI0353002

Ruonanjoki (Viljakkala, Hämeenkyrö)

 

13

 

E 23 25

N 61 41

FI0354001

Elämänmäki (Vilppula)

*

76

 

E 24 20

N 62 4

FI0354002

Lauttajärvi (Vilppula)

*

122

 

E 24 13

N 62 13

FI0354003

Riihijärvi (Vilppula)

*

68

 

E 24 15

N 62 10

FI0354004

Tarjannevesi (Vilppula, Ruovesi, Virrat)

*

1 208

 

E 24 3

N 62 7

FI0355001

Lakeisnevankangas (Virrat)

*

23

 

E 23 56

N 62 20

FI0355002

Kituskoski (Virrat)

*

35

 

E 24 1

N 62 16

FI0355004

Uurasjärvi (Virrat)

*

500

 

E 24 1

N 62 12

FI0355005

Isoneva-Kurjenmetsä (Virrat)

*

188

 

E 23 16

N 62 19

FI0355006

Silmäneva-Silmälammi (Virrat)

*

516

 

E 23 26

N 62 19

FI0355007

Närhineva-Koroluoma (Virrat)

*

622

 

E 23 23

N 62 12

FI0355008

Haukkaneva (Virrat, Alavus)

*

2 106

 

E 23 31

N 62 23

FI0355011

Korpijärven suo

*

9

 

E 23 58

N 62 10

FI0356001

Perkonmäki (Ylöjärvi)

*

24

 

E 23 33

N 61 35

FI0356002

Taaborinvuori (Ylöjärvi)

*

60

 

E 23 31

N 61 40

FI0356003

Valkeekivi (Ylöjärvi)

 

10

 

E 23 40

N 61 34

FI0356004

Pinsiön-Matalusjoki (Ylöjärvi, Nokia, Hämeenkyrö)

 

27

 

E 23 26

N 61 32

FI0356006

Korpijärven haka

*

0,6

 

E 23 29

N 61 40

FI0357002

Ypäjän hevoslaitumet (Ypäjä)

*

63

 

E 23 17

N 60 48

FI0358001

Kilpikoski (Äetsä)

 

16

 

E 22 45

N 61 18

FI0358002

Kiimajärvi

 

146

 

E 22 41

N 61 22

FI0358003

Kilpijoen ranta

 

1

 

E 22 45

N 61 17

FI0361001

Mielas

*

30,5

 

E 26 18

N 61 21

FI0361002

Muurahaissaari

*

25,3

 

E 26 22

N 61 12

FI0361003

Mäyrävuoren - Seppälänjoen metsät

*

49,1

 

E 26 17

N 61 23

FI0362001

Mallusjoen vanha metsä

*

21,8

 

E 25 37

N 60 43

FI0363001

Päijätsalo

*

21

 

E 25 33

N 61 28

FI0401001

Kymijoki

*

4 250

 

E 26 27

N 60 28

FI0401005

Enäsuo

*

395

 

E 27 10

N 60 52

FI0401006

Alajalansuo-Hangassuo-Haukkasuo-Pilkkakorvenmäki

*

726

 

E 26 53

N 60 51

FI0401008

Karhunsuo-Hietakankaanniemi

*

94

 

E 27 2

N 60 50

FI0401009

Metsäkoulun säästömetsä

*

22

 

E 26 59

N 60 45

FI0401010

Junkkarinvuori

 

35

 

E 26 45

N 60 42

FI0401011

Liikkala

 

3

 

E 27 0

N 60 40

FI0403002

Hevoshaka, Tompuri, Salmenkylä, Saunaniemi

 

5

 

E 27 10

N 60 35

FI0404001

Hiidensaari

*

44

 

E 26 26

N 61 0

FI0404002

Kaalijoen, Pyydysmäen, Kontojan ja Saviojan taponlehtilehdot

 

40

 

E 26 20

N 60 47

FI0404004

Arrajoki

*

12

 

E 26 3

N 60 58

FI0404006

Kärmesniemenkallio

*

14

 

E 26 6

N 60 57

FI0404007

Kelloniemi

*

229

 

E 26 11

N 61 7

FI0404008

Kukkomäen metsä

*

15

 

E 26 30

N 60 54

FI0404009

Marjovuori

*

115

 

E 26 10

N 61 2

FI0404011

Kullaan lähteet

*

6

 

E 26 2

N 61 6

FI0404012

Sjögrenin mäki

*

2

 

E 26 13

N 60 56

FI0406001

Vuurttinsuo- Korpijärvenoja

*

89

 

E 26 28

N 61 14

FI0406002

Sokerimäen letto

 

3

 

E 26 31

N 61 3

FI0406003

Pyhäjärvi

*

529

 

E 26 26

N 60 56

FI0406004

Niskajärvi

*

26

 

E 26 35

N 61 9

FI0406007

Tervajärven rotko

*

31

 

E 26 26

N 61 4

FI0406008

Mutiansaari

*

31

 

E 26 37

N 61 7

FI0407001

Ukonhaudat

 

84

 

E 28 34

N 61 7

FI0407004

Mielikonnotkon ja Holmanjoen lehdot

 

6

 

E 28 44

N 61 3

FI0407006

Kivisaaren lehtokorpi

 

5

 

E 28 28

N 61 1

FI0407008

Muukonsaaren lehmusniemi

*

4

 

E 28 29

N 61 9

FI0407009

Linnamäki

*

221

 

E 28 42

N 61 5

FI0407011

Korpiahon laidun

 

3

 

E 28 45

N 61 5

FI0407012

Västäräkinmäen niityt

 

7

 

E 28 43

N 61 9

FI0407013

Perä-Aholan niityt

 

2

 

E 28 41

N 61 6

FI0408001

Itäisen Suomenlahden saaristo ja vedet

*

95 628

 

E 27 7

N 60 17

FI0408005

Suurisuo-Rajajärvi

 

13

 

E 26 55

N 60 34

FI0408009

Vuorisaari

 

27

 

E 27 4

N 60 24

FI0408010

Klaavun rantaniitty

*

1

 

E 27 0

N 60 32

FI0409001

Savonsuon tervalepikot

*

30

 

E 26 41

N 60 53

FI0409003

Vahtermäen kallionaluslehto

*

8

 

E 26 42

N 60 53

FI0410001

Keltin ja Ahkojan rantalehdot

*

32

 

E 26 35

N 60 51

FI0410002

Tammirannan vanha ampumarata

 

2

 

E 26 36

N 60 51

FI0411005

Joussuo

*

230

 

E 28 23

N 60 55

FI0411006

Luhtalammensuo

*

42

 

E 28 4

N 61 3

FI0411008

Ruunakorpi

*

29

 

E 28 34

N 60 58

FI0411009

Sudensalmen metsä

*

26

 

E 28 15

N 61 6

FI0411012

Vanha-Mielon metsä

*

14

 

E 28 16

N 61 2

FI0412001

Suuvuori

 

9

 

E 27 44

N 61 0

FI0413003

Mustaksensuo

*

82

 

E 27 47

N 60 49

FI0413004

Hietamiehen metsä

*

171

 

E 27 19

N 60 56

FI0413005

Someron lähteikkö ja suo

*

6

 

E 27 24

N 60 55

FI0414005

Suurisuo

*

103

 

E 27 35

N 60 45

FI0414006

Tingankoskenmäki

*

31

 

E 27 39

N 60 44

FI0414008

Leukaniemi-Tyllinjärvi

*

304

 

E 27 47

N 60 39

FI0414009

Vuorisenvuori

 

70

 

E 27 48

N 60 42

FI0414010

Mustalammen metsä

*

39

 

E 27 28

N 60 47

FI0414012

Riitahuusinpelto

 

3

 

E 27 39

N 60 42

FI0415002

Ristimäki

*

8

 

E 29 28

N 61 31

FI0415004

Korpisaaren metsä

*

15

 

E 29 27

N 61 39

FI0415006

Suurmäki

 

12

 

E 29 41

N 61 34

FI0415007

Siikalahti

*

465

 

E 29 33

N 61 33

FI0416001

Valkmusa

*

1 710

 

E 26 44

N 60 33

FI0416003

Koukkusaari

 

180

 

E 26 43

N 60 25

FI0416010

Kokkovuori

 

121

 

E 26 48

N 60 27

FI0417002

Lautakangas

*

21

 

E 29 19

N 61 23

FI0417006

Yhteismetsän puisto

*

9

 

E 29 17

N 61 23

FI0417008

Revonrannan laidun

 

4

 

E 29 21

N 61 27

FI0418006

Haukkavuori

*

119

 

E 29 13

N 61 29

FI0419003

Naattikumpu

*

14

 

E 29 44

N 61 39

FI0419004

Kirjavalan laitumet

*

5

 

E 29 39

N 61 39

FI0420001

Kuolimo

*

8 098

 

E 27 31

N 61 16

FI0420004

Vuohilammen metsä

*

40

 

E 27 21

N 61 7

FI0420005

Järvitaipale

*

365

 

E 27 13

N 61 6

FI0422001

Ilkonselkä

*

7 417

 

E 28 19

N 61 16

FI0422003

Kuivaniemi

*

43

 

E 27 58

N 61 6

FI0422004

Lilmanmäki

*

32

 

E 27 50

N 61 11

FI0422005

Kyläniemi

 

460

 

E 28 17

N 61 18

FI0423001

Syrjiensärkkä

 

129

 

E 29 54

N 61 44

FI0423003

Niukkala

*

38

 

E 29 50

N 61 44

FI0423006

Suurtuvan niitty

*

1

 

E 29 52

N 61 44

FI0424001

Repovesi

*

4 081

 

E 26 53

N 61 11

FI0424002

Selänpään-, Anttilan- ja Hevosojankangas

*

760

 

E 26 46

N 61 4

FI0424003

Hirvenpäänsuo

*

137

 

E 26 54

N 61 7

FI0424005

Somuranmäki

*

14

 

E 26 50

N 60 57

FI0424006

Vuohiniemen metsä

*

9

 

E 27 3

N 60 59

FI0424008

Hevosoja-Kääpälän letto

*

2

 

E 26 57

N 61 5

FI0424010

Kartanonniemen metsä

*

7

 

E 26 46

N 60 56

FI0424011

Lappalanjärven lahdet ja Kytölänlampi

 

82

 

E 26 44

N 60 55

FI0425003

Rajasuo

*

278

 

E 27 21

N 60 35

FI0425005

Pappilansaari-Lupinlahti

*

400

 

E 27 14

N 60 32

FI0425006

Suviranta

*

54

 

E 27 11

N 60 32

FI0425007

Sikovuori

 

72

 

E 27 7

N 60 38

FI0425009

Korkiavuori

*

35

 

E 27 9

N 60 41

FI0426003

Saunasuon metsä

*

13

 

E 27 31

N 60 36

FI0427001

Järvenpäänsuo-Hangassaari

*

158

 

E 27 52

N 60 48

FI0427002

Kaaliaiskorvenvuori

*

48

 

E 27 52

N 60 42

FI0427003

Mustatkalliot

*

95

 

E 27 54

N 60 44

FI0500001

Kolovesi - Vaaluvirta - Pyttyselkä

*

7 986

 

E 28 47

N 62 15

FI0500002

Linnansaari

*

26 546

 

E 28 26

N 62 7

FI0500003

Hartolan Isosuo

*

99

 

E 26 17

N 61 35

FI0500004

Vuotsinsuo

*

440

 

E 27 52

N 62 5

FI0500005

Iso-Huppio

*

917

 

E 27 30

N 61 55

FI0 500006

Juurikkasuo - Vehka- ja Uuhilampi

*

195

 

E 27 5

N 62 19

FI0500007

Paltasuo

*

211

 

E 26 56

N 62 18

FI0500008

Ringinsuo - Heinälamminsuo

*

276

 

E 27 4

N 62 24

FI0500009

Petkellammensuo

*

166

 

E 27 22

N 62 1

FI0500010

Kakonsalon järvialue

*

2 412

 

E 28 59

N 62 15

FI0500011

Kermajärvi

*

6 154

 

E 28 43

N 62 27

FI0500013

Pihlajavesi

*

36 737

 

E 28 52

N 61 44

FI0500014

Lammasniemen lehto

*

11

 

E 27 29

N 62 27

FI0500015

Jäppilän ja Joroisten vanhat metsät

*

384

 

E 27 40

N 62 18

FI0500016

Sulkavan ja Punkaharjun vanhat metsät

*

416

 

E 28 47

N 61 33

FI0500018

Suurenaukeansuo - Isosuo - Pohjalampi

*

1 640

 

E 27 3

N 62 10

FI0500019

Punkaharju

*

679

 

E 29 19

N 61 46

FI0500020

Hirvensalmen Suurisuo

*

98

 

E 26 53

N 61 33

FI0500021

Luonteri

*

8 441

 

E 27 50

N 61 37

FI0500022

Pyssyharju

 

118

 

E 26 0

N 61 10

FI0500023

Tervaruukinsalo

*

826

 

E 27 38

N 62 15

FI0500024

Lietvesi

*

19 271

 

E 27 59

N 61 27

FI0500025

Puulavesi

*

16 546

 

E 26 41

N 61 47

FI0500026

Katosselkä - Tolvanselkä

*

13 288

 

E 28 32

N 61 37

FI0500029

Puumalan Suurisuo

*

91

 

E 28 13

N 61 26

FI0500030

Vahvaselän - Vahvajärven metsät

*

53

 

E 26 35

N 61 37

FI0500031

Joutenvesi - Pyyvesi

*

15 292

 

E 28 44

N 62 9

FI0500033

Kotisalon lehto

 

21

 

E 26 5

N 61 34

FI0500036

Suurlahden lampialue

*

568

 

E 27 41

N 61 27

FI0500038

Putkilahti - Ruskeaperä

*

698

 

E 28 23

N 61 59

FI0500042

Hujas

 

44

 

E 27 19

N 61 45

FI0500043

Niitlahti

*

86

 

E 29 13

N 61 49

FI0500047

Tuhkaa

*

55

 

E 26 58

N 62 6

FI0500048

Maijootsuo

*

42

 

E 27 23

N 62 26

FI0500049

Mäntyharjun Suursuo

*

61

 

E 27 6

N 61 22

FI0500052

Ruhvanansuo

*

135

 

E 29 2

N 61 58

FI0500053

Iso-Kylmä

*

91

 

E 26 46

N 62 13

FI0500056

Pyörissalo

*

140

 

E 29 2

N 61 55

FI0500057

Läpiän koivikkolehdot

 

11

 

E 26 5

N 61 8

FI0500058

Kyrönsuo

 

21

 

E 28 30

N 62 21

FI0500060

Mäntyharjun reitin kosket

*

37

 

E 26 42

N 61 33

FI0500062

Kotkatharju

 

144

 

E 27 52

N 62 11

FI0500063

Viitoinvuoren lehto

 

2

 

E 29 6

N 61 57

FI0500065

Sysmän lehdot

 

7

 

E 25 41

N 61 40

FI0500066

Mataraniemi - Mäyrämäki

*

36

 

E 26 8

N 61 11

FI0500068

Heinolanmäen lehto

*

13

 

E 28 35

N 62 24

FI0500073

Kinaneva

*

64

 

E 26 42

N 62 7

FI0500074

Savonsuo

*

158

 

E 29 8

N 61 54

FI0500077

Pahalamminvuori

*

57

 

E 27 19

N 61 38

FI0500081

Haapasaari - Luhtanen - Majaluhta

*

60

 

E 26 44

N 61 21

FI0500082

Lautjärvi - Laukkala - Kaituenlampi

*

93

 

E 26 20

N 61 31

FI0500084

Sielusenmäki

*

16

 

E 28 4

N 61 37

FI0500086

Mäyrävuoren vanha metsä

*

85

 

E 25 58

N 61 19

FI0500087

Linnusvuoren vanhat metsät

*

82

 

E 26 3

N 61 20

FI0500088

Viitamäen - Vaanilan metsät

*

23

 

E 25 56

N 61 36

FI0500089

Arola

*

32

 

E 26 15

N 61 9

FI0500092

Heponiemen metsät

*

51

 

E 26 11

N 61 11

FI0500093

Hanhilampi

*

29

 

E 27 15

N 61 42

FI0500094

Launinsuo

*

107

 

E 27 7

N 61 47

FI0500096

Törmä

*

16

 

E 27 10

N 62 16

FI0500097

Uhnionmäenrinne

*

6

 

E 26 44

N 62 20

FI0500099

Vilkaharju

 

160

 

E 28 25

N 61 47

FI0500104

Haapaniemi

*

13

 

E 27 6

N 62 5

FI0500105

Uuhiniemi

*

47

 

E 25 56

N 61 41

FI0500106

Imjärven - Salonmäen metsät

*

55

 

E 26 14

N 61 15

FI0500108

Pyhäniemi

*

58

 

E 26 41

N 61 26

FI0500109

Kinalammen metsä

*

21

 

E 26 46

N 61 25

FI0500111

Ruokolahden metsä

*

14

 

E 28 34

N 61 40

FI0500113

Koiravuoren metsät

*

40

 

E 27 32

N 61 47

FI0500114

Kihtelysniemi

*

26

 

E 26 37

N 61 19

FI0500115

Laukoniemi

*

33

 

E 26 44

N 61 27

FI0500116

Hirvijärvenkallio - Vastamäki

*

74

 

E 25 41

N 61 21

FI0500128

Juustinmäki

*

32

 

E 25 51

N 61 42

FI0500129

Lahnaniemen, Solistonsuon ja Alatalon metsät

*

38

 

E 26 37

N 61 29

FI0500130

Anettu

*

26

 

E 26 25

N 61 24

FI0500131

Tornioniemi

*

47

 

E 28 11

N 62 6

FI0500133

Anttilan tila

*

42

 

E 27 35

N 61 38

FI0500135

Paason niityt

*

1

 

E 26 15

N 61 21

FI0500137

Petäisen metsä

*

22

 

E 26 52

N 61 56

FI0500138

Rautvuori

*

11

 

E 26 4

N 61 15

FI0500140

Lautalammen metsä

*

29

 

E 29 7

N 61 52

FI0500143

Lamminpohja

*

86

 

E 27 51

N 62 9

FI0500144

Hertunjärven metsät

*

13

 

E 27 35

N 61 28

FI0500145

Pohjoislampi

 

23

 

E 27 0

N 61 42

FI0500149

Kolmikanta

*

42

 

E 27 11

N 61 12

FI0500154

Puruveden valkoselkätikkametsät

*

42

 

E 29 17

N 61 58

FI0500155

Lehmilammen lehdot

*

10

 

E 28 38

N 61 57

FI0500156

Vänkkäänsuo

*

115

 

E 26 52

N 61 47

FI0500158

Pohjolan laidun

*

6

 

E 27 28

N 61 35

FI0500161

Rastikenkut

*

22

 

E 29 2

N 62 11

FI0500162

Leppäkosken metsät

*

5

 

E 25 53

N 61 38

FI0500163

Vitsajärvien vanha metsä

*

16

 

E 26 2

N 61 19

FI0500164

Sahinsuo

*

166

 

E 26 33

N 61 35

FI0500165

Isosuo - Kivenholma

*

226

 

E 26 24

N 61 37

FI0500166

Kakrialansuo

*

140

 

E 26 53

N 61 51

FI0500169

Vilkonsuo

*

79

 

E 29 26

N 61 57

FI0500170

Kinnula

*

1

 

E 29 6

N 61 51

FI0500171

Hevonniemi

*

6 510

 

E 28 44

N 61 56

FI0500172

Vaahersalonlampi

*

149

 

E 28 28

N 62 2

FI0500175

Ahvenjärven haka

 

5

 

E 26 26

N 61 32

FI0500201

Taloahon metsä

*

12

 

E 27 8

N 61 54

FI0500202

Rossinlammen metsä

*

11

 

E 27 6

N 61 17

FI0500203

Viljakkalan metsät

*

86

 

E 26 50

N 61 50

FI0500204

Rutkanlahden metsät

*

35

 

E 28 17

N 61 44

FI0500205

Sammakkolammen metsä

*

21

 

E 26 46

N 61 23

FI0500206

Puolihongansuon metsä

*

22

 

E 28 8

N 62 16

FI0500211

Patterinmäki

*

27

 

E 28 55

N 61 36

FI0500220

Kukkosenkorpi

*

5

 

E 28 16

N 61 44

FI0500221

Ritasuo - Onttoinvuorensuo

*

15

 

E 27 20

N 61 37

FI0500222

Mesiänlammen letot

 

1

 

E 26 20

N 62 6

FI0500230

Sulkavanniemen laidun ja niitty

*

3

 

E 29 3

N 61 58

FI0500231

Haapalahden niitty

*

0,4

 

E 28 5

N 62 5

FI0600001

Puijo

*

171

 

E 27 39

N 62 54

FI0600002

Etelä-Kuopion lehdot ja lammet, Vanuvuori, Haminavuori

*

315

 

E 27 37

N 62 48

FI0600003

Paas- ja Puruveden suot ja metsät

*

117

 

E 27 19

N 62 29

FI0600004

Suuri-Majoisen metsä

*

23

 

E 28 0

N 62 55

FI0600005

Hirvijärven lehto

 

5

 

E 26 41

N 63 23

FI0600006

Hiidenjärven lehto

 

9

 

E 28 15

N 62 51

FI0600007

Halmejoki-Karhonsaari-Potkunsaari

*

23

 

E 27 44

N 62 57

FI0600008

Jynkänjärven ja Putousnotkon lehdot

 

11

 

E 26 41

N 63 31

FI0600009

Juurikkaselän metsä

*

56

 

E 27 45

N 62 37

FI0600010

Vaikkojoki, Vaikon vanhat metsät ja Aitalamminsuo

*

258

 

E 28 50

N 63 5

FI0600011

Iso Siimarinmäki

*

49

 

E 26 32

N 62 32

FI0600012

Ylä-Keyrityn metsät ja Keyritynjoki

*

355

 

E 28 30

N 63 31

FI0600013

Laakajärven metsät ja suot sekä Suurisuo

*

268

 

E 27 44

N 63 52

FI0600014

Vahtisuo ja lähistön vanhat metsät

*

440

 

E 27 34

N 63 51

FI0600015

Keurunmäki-Haavikkolehto

*

625

 

E 26 55

N 62 31

FI0600016

Kurkivuori-Rimminluhta-Sikosalmi

*

91

 

E 27 1

N 62 34

FI0600018

Saarisuo-Kurkisuo

*

695

 

E 26 38

N 63 56

FI0600019

Mammonhauta-Rotimojoki

*

40

 

E 26 51

N 63 55

FI0600020

Pumpulikirkko

*

1 686

 

E 28 29

N 63 37

FI0600021

Niinivaaran serpentiniittialueet

*

89

 

E 28 49

N 63 0

FI0600022

Rahkasuo

*

10

 

E 27 15

N 62 53

FI0600023

Pangansuo

*

97

 

E 26 54

N 63 9

FI0600024

Valkeiskylän ja Ventojoen metsät

*

78

 

E 26 47

N 63 24

FI0600025

Hetteinen ja Liimattalanharju

*

42

 

E 26 43

N 62 40

FI0600026

Matalasuo-Hyvärilänsuo

*

810

 

E 28 31

N 63 27

FI0600027

Autiosuo ja Uuranholi

*

324

 

E 27 59

N 63 43

FI0600028

Suvasveden saaristot

*

8 539

 

E 28 10

N 62 37

FI0600029

Kutujoki

 

16

 

E 27 4

N 62 32

FI0600030

Sorsaveden saaristo

*

5 179

 

E 27 32

N 62 28

FI0600031

Juojärven saaristo

*

3 299

 

E 28 35

N 62 43

FI0600032

Konnevesi-Kalaja-Niinivuori

*

15 259,3

 

E 26 33

N 62 35

FI0600033

Hällämönharju-Valkeiskangas

*

1 406

 

E 26 43

N 63 59

FI0600034

Löytynsuon-Maamonsuon alue

*

2 386

 

E 28 24

N 63 37

FI0600035

Korkeakoski

*

29

 

E 27 4

N 63 14

FI0600036

Keski-Kallaveden saaristo

*

4 378

 

E 27 49

N 62 47

FI0600039

Lintharju-Kirjosuo sekä Vakkarsuo

*

1 035

 

E 27 1

N 62 38

FI0600040

Honkamäki

*

138

 

E 27 6

N 62 57

FI0600042

Valkeinen

 

70

 

E 27 23

N 63 6

FI0600043

Lähemäen metsä

*

21

 

E 28 15

N 62 55

FI0600049

Kinahmin rinteen lehdot

 

9

 

E 27 59

N 63 11

FI0600057

Huutavanholma

*

43

 

E 28 1

N 63 16

FI0600059

Korsumäki - Keinälänniemi

*

106

 

E 27 35

N 62 48

FI0600060

Tavisuo

*

254

 

E 27 24

N 63 57

FI0600061

Toussunlinna

*

19

 

E 26 47

N 62 32

FI0600062

Kolmisoppi-Neulamäki

*

426

 

E 27 35

N 62 52

FI0600063

Laivonsaari

*

147

 

E 27 35

N 62 55

FI0600066

Jurvasenpuron metsä

*

57

 

E 28 37

N 63 4

FI0600067

Kolmisoppisen suot

*

329

 

E 28 1

N 63 33

FI0600068

Älänne

*

3 152

 

E 28 7

N 63 29

FI0600069

Naimapuron metsä

*

71

 

E 27 7

N 63 55

FI0600070

Koivujoki

 

24

 

E 26 21

N 63 24

FI0600071

Tiilikan alue

*

4 911

 

E 28 17

N 63 39

FI0600072

Kuikkasuo ja Suurisuo

*

118

 

E 27 39

N 63 19

FI0600073

Toukkasuo-Huttusuo

*

221

 

E 26 16

N 63 34

FI0600075

Hirvisuo

*

137

 

E 27 46

N 63 15

FI0600076

Pisa-Kypäräinen

*

476

 

E 28 18

N 63 13

FI0600077

Eitikansalon suot

*

223

 

E 27 53

N 63 15

FI0600078

Loutteisen-Kuikkasuon-Tarpisen alue

*

51

 

E 28 0

N 63 13

FI0600079

Ruohosuo

*

41

 

E 28 35

N 63 5

FI0600080

Turulanvaara

*

69

 

E 28 47

N 62 54

FI0600081

Kakkisenjärven alue

*

441

 

E 27 14

N 62 44

FI0600082

Hukkasuo

*

256

 

E 27 31

N 63 26

FI0600084

Kutunjoki

*

87

 

E 27 24

N 62 35

FI0600086

Savuniemi ja Kipansalo

*

108

 

E 28 8

N 62 53

FI0600087

Hangassuo-Karjalaisenmäki

*

221

 

E 27 51

N 63 19

FI0600088

Kitkukallio

 

2

 

E 27 52

N 63 2

FI0600089

Telkkämäki

*

103

 

E 28 28

N 63 2

FI0600096

Kaavinjärven metsä

*

72

 

E 28 33

N 62 53

FI0600099

Kanervaharjun metsä

*

38

 

E 27 28

N 63 18

FI0600101

Koistilan metsä

*

84

 

E 28 22

N 62 46

FI0600102

Mäkrämäen metsä

*

38

 

E 27 28

N 62 36

FI0600103

Suojoen metsä

*

43

 

E 26 41

N 63 51

FI0600104

Humalasuo

*

47

 

E 26 20

N 62 57

FI0600105

Joutensuo

*

74

 

E 26 49

N 63 53

FI0600106

Selkäsuo

*

168

 

E 27 7

N 63 51

FI0600107

Vuori-Kalajan letto

*

3

 

E 26 42

N 62 35

FI0600108

Haravalehto

*

13

 

E 28 35

N 63 34

FI0600109

Hirvivaara

*

15

 

E 28 43

N 63 19

FI0600110

Pitkäsuo - Särkäntakanen

*

203

 

E 28 22

N 63 43

FI0700004

Värtsilän laakson luontokokonaisuus (Sääperi-Uudenkylänlampi, Hiidenvaara, Röykynvaaran lehto, Piilovaaran vieruslampi)

*

212

 

E 30 37

N 62 12

FI0700010

Kolin kansallispuisto

*

2 717,5

 

E 29 49

N 63 5

FI0700012

Polvelan luontokokonaisuus (Valkealampi, Tahkovaara, Pitkävaara, Koivikkolan rinnelehto, Ruokolanvaaran letto)

*

406

 

E 29 4

N 63 9

FI0700013

Petrovaaran luontokokonaisuus (Kusilampi, Merlampi, Hepolampi)

*

75

 

E 28 59

N 63 9

FI0700014

Savijärven suo

*

28

 

E 29 40

N 63 5

FI0700015

Härkinpuro ja serpentiiniraunioisalueet

*

65

 

E 29 31

N 63 7

FI0700018

Oriveden-Pyhäselän saaristot

*

15 938

 

E 29 42

N 62 25

FI0700019

Kalliolammen metsä

*

65

 

E 30 21

N 62 42

FI0700020

Iknonvaara

*

81

 

E 30 23

N 63 29

FI0700021

Huurunlampi-Sammakkolampi - Huurunrinne

*

258

 

E 29 50

N 63 2

FI0700022

Korvinsuo-Parilamminsuo

*

661

 

E 30 54

N 62 45

FI0700023

Kolvanauuro ja lähialueet

*

194,7

 

E 29 58

N 62 51

FI0700028

Reposuo-Kalliolahdensuo

*

910

 

E 30 13

N 63 20

FI0700029

Puohtiinsuo

*

891

 

E 31 5

N 62 42

FI0700030

Särkijärvi

 

66

 

E 29 17

N 62 38

FI0700031

Hiidensaari-Valkolansaari

 

11

 

E 30 13

N 62 5

FI0700032

Hanhisuo

*

122

 

E 29 5

N 62 56

FI0700033

Valkeajärven harjualue

*

519

 

E 31 7

N 62 52

FI0700034

Sopensuo

*

37

 

E 30 6

N 62 6

FI0700035

Huuhkajanvaara

*

55

 

E 29 54

N 62 58

FI0700036

Hopealahden metsä

*

19

 

E 29 50

N 62 28

FI0700037

Lammassaari-Yppylä

*

253

 

E 30 45

N 62 56

FI0700038

Tohmajärven lehdot (Hernevaara 1, Hernevaara 2, Hiidenvaara, Hyypiänvaara, Jalajanvaara, Piilovaara, Pikku Palovaara)

*

37

 

E 30 18

N 62 12

FI0700039

Marjoniemenkangas

*

579

 

E 29 47

N 61 48

FI0700040

Akankangas

*

32

 

E 29 45

N 62 17

FI0700041

Papinniemen ukonhattulehto

 

5

 

E 29 58

N 62 1

FI0700042

Viitasuo

*

628

 

E 30 38

N 62 49

FI0700043

Koitajoen alue (Koivusuon luonnonpuisto, Ruosmesuon-Hanhisuon soidensuojelualue, Lahnavaaran ja Teppananahon vanhojen metsien suojelualueet, Ristisuo, Kotavaara, Raiskionaho)

*

7 561

 

E 31 25

N 62 56

FI0700044

Petkeljärvi-Putkelanharju

*

3 417

 

E 31 5

N 62 38

FI0700045

Ruunaa

*

11 978

 

E 30 35

N 63 24

FI0700046

Mujejärvi

*

2 333

 

E 29 32

N 63 47

FI0700047

Patvinsuo (Patvinsuon kansallispuisto, Kissansuo-Raanisuo-Tohlinsuon soidensuojelualue, Koitereen saaret)

*

12 727

 

E 30 44

N 63 6

FI0700048

Rasvasuo-Kitkasuo - Cajanderin aarnialue

*

1 901

 

E 29 58

N 63 38

FI0700049

Hirvisuo

*

348

 

E 30 12

N 62 14

FI0700050

Viklinrimpi

*

1 459

 

E 29 30

N 62 55

FI0700051

Kirjovaara

*

328

 

E 30 23

N 62 51

FI0700052

Juuan vanhat metsät (Keihäsjoki, Louhipanja, Soidinniemi)

*

527

 

E 28 54

N 63 18

FI0700053

Raesärkkä

*

720

 

E 28 46

N 63 28

FI0700054

Oinasvaara

*

20

 

E 30 32

N 63 3

FI0700055

Vaikkojoen suot

*

473

 

E 28 49

N 63 15

FI0700056

Ukonsärkän alueen vanhat metsät (Haapahaasianvaara, Kyrönsärkkä, Ukonsärkkä, Heinävaara)

*

752

 

E 30 46

N 63 20

FI0700057

Jäkäläkangas

*

224

 

E 30 44

N 63 16

FI0700058

Jongunjoki

*

338

 

E 29 51

N 63 43

FI0700059

Pönttövaara-Pahkavaara

*

410

 

E 30 59

N 63 9

FI0700060

Lieksan itärajan vanhat metsät (Jyrinvaara, Putkisenvaara, Juurikkasuonkangas, Ruunavaaran metsät)

*

631

 

E 31 3

N 63 16

FI0700061

Ritosärkän alueen vanhat metsät (Ritosärkkä, Porovaara, Vankonvaara, Vaskikallio)

*

494

 

E 30 26

N 63 12

FI0700063

Tolkeenvaaran alueen vanhat metsät (Pahavaara, Saarvavaara, Tolkeenvaara)

*

251

 

E 29 45

N 63 38

FI0700064

Korkea-aho - Viharinjärvi

*

207

 

E 30 4

N 63 41

FI0700065

Murtovaaran alueen vanhat metsät (Salmijärvi, Sormusenvaara, Murtovaara, Kivimäki, Ukonkuivuuvaara, Alimmaisen Verkkojärven metsät)

*

749

 

E 28 47

N 63 49

FI0700066

Piilopirtinaho-Marjomäki

*

555

 

E 28 27

N 63 45

FI0700067

Mustinvaaran alueen vanhat metsät (Jokivaara, Mustinvaara)

*

300

 

E 29 38

N 63 41

FI0700068

Paistinvaaran alueen vanhat metsät (Paistinvaara, Rahivaara, Suovaara, Roninselkonen)

*

553

 

E 29 14

N 63 49

FI0700069

Leiviskänkalliot

*

111

 

E 28 51

N 63 25

FI0700070

Luostarinvaaransuo

*

260

 

E 30 29

N 62 30

FI0700071

Partiissuo

*

295

 

E 29 59

N 62 11

FI0700072

Sammalussuo

*

289

 

E 30 15

N 62 48

FI0700073

Iso-Veteläinen

*

6

 

E 29 45

N 63 5

FI0700074

Verkkovaara

*

149,6

 

E 29 46

N 63 4

FI0700075

Pöllönvaara-Kruununkangas

*

537

 

E 29 56

N 62 39

FI0700076

Karjalansärkkä-Seiväslamminsärkkä

*

104

 

E 29 44

N 62 0

FI0700077

Jukavaara-Särkilamminvaara

*

285

 

E 30 8

N 62 31

FI0700078

Jouhteninen

*

174

 

E 29 45

N 62 47

FI0700079

Päävaara

*

104

 

E 29 49

N 63 33

FI0700080

Sinivaara-Massivaara

*

204

 

E 30 20

N 63 27

FI0700081

Kuoppasuo

*

162

 

E 29 10

N 63 46

FI0700082

Piilosensärkät

*

257

 

E 30 12

N 63 29

FI0700083

Iso-Juurikan - Leveävaaran alue

*

397

 

E 29 7

N 62 41

FI0700084

Multasärkkä-Likolamminkangas

*

924

 

E 30 23

N 62 17

FI0700085

Kannusvaara

*

296

 

E 30 13

N 62 24

FI0700088

Otravaaran ängelmälehto

 

1

 

E 30 7

N 61 53

FI0700089

Kuorinka

 

1 301

 

E 29 24

N 62 36

FI0700090

Onkamon Särkijärvi

 

1 070

 

E 30 4

N 62 20

FI0700091

Pyhäjärven alueen luontokokonaisuus

*

20 544

 

E 29 53

N 61 51

FI0700093

Peijonniemenlahden vesialue

 

119,6

 

E 30 24

N 62 11

FI0700094

Jorhonkorpi

*

38,5

 

E 31 7

N 62 56

FI0700095

Sulkukorpi

*

15

 

E 30 54

N 62 56

FI0700097

Ritoniemen metsä

*

66,8

 

E 29 16

N 63 16

FI0700098

Kuolemalammen suo

*

62,5

 

E 29 43

N 61 47

FI0700100

Paiholan metsä

*

75,9

 

E 29 58

N 62 37

FI0700102

Sammakkovaara

*

20,4

 

E 29 15

N 63 42

FI0700103

Herajärven metsä

*

100,8

 

E 30 40

N 62 34

FI0700106

Piilovaaran metsät

*

6,3

 

E 29 8

N 63 19

FI0700107

Noljakanmäen alue

*

50,2

 

E 29 41

N 62 37

FI0700108

Kalmistolan haka

 

3

 

E 30 13

N 62 4

FI0700109

Koikkalanmäen rinnelaitumet

*

2,1

 

E 30 10

N 62 4

FI0700110

Kansikkopuro

*

5,7

 

E 29 12

N 63 38

FI0700111

Puustinvaara

*

2,5

 

E 30 50

N 62 36

FI0700113

Lehtovaara

*

18,3

 

E 29 0

N 63 3

FI0700115

Makonniemi

*

15,1

 

E 30 0

N 62 2

FI0700116

Soikkelin metsä

*

20,8

 

E 29 38

N 62 40

FI0700117

Koskutkangas

*

195,4

 

E 30 52

N 63 13

FI0700118

Kuikkasuo

*

86

 

E 30 55

N 63 20

FI0700119

Särkkälammit

*

91,1

 

E 29 50

N 63 32

FI0700125

Välikankaan alueen vanhat metsät

*

375,7

 

E 29 17

N 63 50

FI0700126

Päivärinne

*

11,3

 

E 29 27

N 63 40

FI0700128

Kansikkovaara

*

31,9

 

E 29 5

N 63 49

FI0700129

Pykäläkangas

*

12,9

 

E 28 35

N 63 43

FI0700130

Simanaisenlehto

*

19,2

 

E 28 42

N 63 49

FI0700131

Syvälampien alue

*

63,3

 

E 28 44

N 63 50

FI0700132

Haukisuo

*

32,9

 

E 29 2

N 63 11

FI0700134

Salmijärvi

*

150,8

 

E 29 34

N 63 38

FI0700135

Liippalammit

*

185

 

E 29 37

N 63 42

FI0700136

Ristinvaara

*

57,7

 

E 29 35

N 63 44

FI0700137

Purtovaara

*

78,3

 

E 29 37

N 63 39

FI0700138

Särkilamminkangas

*

101,4

 

E 29 48

N 63 38

FI0700139

Suolamminvaara-Tervasuo

*

382

 

E 30 48

N 63 18

FI0700140

Vääräkangas

*

25,2

 

E 29 46

N 63 41

FI0700141

Jysmänvaara

*

16,9

 

E 28 38

N 63 49

FI0700142

Kypärävaara

*

75,4

 

E 29 21

N 63 48

FI0700143

Kuomavaara

*

48,7

 

E 29 21

N 63 46

FI0700145

Sihvonvaaran metsät

*

33,4

 

E 29 31

N 63 42

FI0800001

Lauhanvuori

*

4 992

 

E 22 9

N 62 8

FI0800010

Mustasaarenneva

*

724

 

E 22 37

N 62 20

FI0800012

Pohjoisneva

*

2 341

 

E 24 18

N 63 5

FI0800013

Harjaisneva-Pilkoonneva

*

691

 

E 21 45

N 62 35

FI0800014

Lutakkoneva

*

455

 

E 21 50

N 62 24

FI0800015

Varisneva

*

278

 

E 21 39

N 62 32

FI0800016

Kurpanneva

*

395

 

E 21 57

N 62 36

FI0800017

Iso Kakkurinneva

*

180

 

E 21 49

N 62 42

FI0800018

Kackurmossen

*

760

 

E 21 24

N 62 46

FI0800019

Degermossen

*

508

 

E 21 16

N 62 45

FI0800020

Risnäsmossen

*

727

 

E 21 26

N 62 40

FI0800021

Sanemossen

*

1 053

 

E 21 41

N 62 45

FI0800022

Norrskogenin suot

*

95

 

E 22 6

N 63 12

FI0800023

Norrmossen

*

199

 

E 22 33

N 63 10

FI0800024

Viitaneva-Storholmanneva

*

347

 

E 22 40

N 63 10

FI0800025

Paljakanneva-Åkantmossen

*

1 218

 

E 22 35

N 63 16

FI0800026

Hanhikeidas

*

934

 

E 21 47

N 62 8

FI0800027

Larvanneva

*

848

 

E 23 19

N 62 40

FI0800028

Pirjatanneva

*

606

 

E 23 20

N 62 25

FI0800030

Haukilamminneva

*

1 061

 

E 23 8

N 62 22

FI0800032

Levaneva

*

3 343

 

E 22 5

N 62 46

FI0800033

Iso Kaivoneva

*

584

 

E 22 0

N 62 16

FI0800034

Iso Koihnanneva

*

1 390

 

E 22 28

N 62 20

FI0800035

Paukaneva

*

583

 

E 22 51

N 62 49

FI0800036

Maaherransuo

*

418

 

E 24 30

N 62 35

FI0800037

Niinineva

*

74

 

E 23 57

N 62 23

FI0800038

Matosuo

*

838

 

E 24 17

N 62 48

FI0800039

Vanhaneva

*

334

 

E 23 30

N 63 4

FI0800041

Ruokkaanneva

*

323

 

E 24 2

N 63 13

FI0800042

Iso Narunneva

*

275

 

E 23 39

N 62 54

FI0800044

Mesmossen

*

675

 

E 22 42

N 63 27

FI0800045

Angjärvmossen

*

134

 

E 23 8

N 63 31

FI0800046

Passmossen

*

244

 

E 23 10

N 63 35

FI0800047

Pitkämännikönneva

*

79

 

E 24 2

N 62 52

FI0800050

Ylimysjärvi

*

125

 

E 22 22

N 62 19

FI0800052

Hällörsfjärden

*

313

 

E 22 54

N 63 43

FI0800054

Petolahdenjokisuisto

*

543

 

E 21 23

N 62 52

FI0800056

Vassorfjärden

*

1 537

 

E 21 59

N 63 12

FI0800057

Södra Stadsfjärden-Söderfjärden-Öjen

*

2 855

 

E 21 34

N 63 0

FI0800059

Hinjärvi

*

420

 

E 21 20

N 62 41

FI0800060

Kuivasjärvi

*

468

 

E 23 30

N 62 34

FI0800064

Lapuanjokisuisto-Bådaviken

*

610

 

E 22 29

N 63 34

FI0800067

Sandsundsfjärden

*

159

 

E 22 46

N 63 38

FI0800070

Pässilänvuori

*

239

 

E 22 10

N 62 44

FI0800071

Huosianmaankallio

*

38

 

E 24 4

N 63 10

FI0800077

Pyhävuori

*

126

 

E 21 37

N 62 16

FI0800079

Pitkämönluoma

 

24

 

E 22 25

N 62 35

FI0800082

Simpsiö

*

51

 

E 22 56

N 62 57

FI0800084

Orrmossliden

*

26

 

E 21 33

N 62 31

FI0800085

Bredmossmyran

*

27

 

E 21 26

N 62 22

FI0800086

Lågpelt

*

21

 

E 22 9

N 63 7

FI0800087

Peränevanholma

*

506

 

E 23 12

N 62 47

FI0800089

Miilu

*

13

 

E 24 7

N 62 34

FI0800091

Käärmekalliot

*

66

 

E 24 1

N 63 5

FI0800092

Lassinharju

*

67

 

E 21 56

N 62 9

FI0800093

Gamla kastet

*

39

 

E 22 6

N 63 19

FI0800095

Iskmo ön

*

236

 

E 21 35

N 63 13

FI0800096

Sidländet

*

507

 

E 21 46

N 63 11

FI0800097

Vedahugget

*

40

 

E 21 46

N 63 7

FI0800098

Djuplottbacken

*

43

 

E 23 21

N 63 31

FI0800099

Fänäsnabban

*

28

 

E 22 48

N 63 40

FI0800100

Mäntykangas

*

53

 

E 24 14

N 62 56

FI0 800101

Pässinrämäkkä

*

60

 

E 22 5

N 62 35

FI0800103

Nättypii

*

38

 

E 22 30

N 62 50

FI0800104

Mäkelänmäki

*

58

 

E 24 14

N 62 34

FI0800105

Perämetsä

*

38

 

E 21 55

N 63 2

FI0800106

Lummukkakangas

*

62

 

E 23 22

N 63 7

FI0800107

Kalomskogen

*

66

 

E 22 24

N 63 7

FI0800110

Ähtävänjoki

 

 

57,82

E 23 9

N 63 33

FI0800111

Lapväärtinjokilaakso

*

233,67

146,44

E 21 42

N 62 15

FI0800112

Lapväärtin kosteikot

*

1 224

 

E 21 26

N 62 11

FI0800120

Ison Koirajärven harju

*

343

 

E 24 22

N 62 41

FI0800130

Merenkurkun saaristo

*

128 162

 

E 21 23

N 63 23

FI0800132

Luodon saaristo

*

14 457

 

E 22 36

N 63 49

FI0800133

Uudenkaarlepyyn saaristo

*

3 210

 

E 22 24

N 63 37

FI0800134

Kristiinankaupungin saaristo

*

8 059

 

E 21 18

N 62 14

FI0800135

Närpiön saaristo

*

11 828

 

E 21 5

N 62 30

FI0800140

Tegelbruksbacken

*

47

 

E 21 24

N 62 16

FI0800141

Brymsören

*

21

 

E 22 22

N 63 31

FI0800142

Furubacken

*

18,9

 

E 21 46

N 62 58

FI0800143

Gubbträskberget

*

21

 

E 22 48

N 63 39

FI0800144

Igelträsket

*

26

 

E 21 52

N 63 14

FI0800145

Isokorpi

*

13,6

 

E 22 5

N 62 39

FI0800146

Järvinevan metsä

*

11

 

E 22 51

N 62 52

FI0800147

Kaijan Kryytimaa

*

12

 

E 21 55

N 62 47

FI0800148

Kivistönmäki

*

21,7

 

E 22 39

N 62 51

FI0800150

Matosuonniemi

*

32

 

E 24 15

N 62 46

FI0800151

Metsäkylän metsä

*

12

 

E 21 50

N 62 43

FI0800152

Nörrträskin metsä

*

20,9

 

E 22 9

N 63 13

FI0800153

Pelman metsä

*

12

 

E 22 28

N 62 51

FI0800154

Pohjoislahden metsä

*

82

 

E 21 23

N 62 17

FI0800155

Porraslamminkangas

*

13

 

E 24 47

N 63 24

FI0800156

Pökkäsaaret

*

20

 

E 23 0

N 63 20

FI0800157

Kajaneskogen

*

47

 

E 21 37

N 62 47

FI0800158

Tuoresluoman lehdot

*

16,6

 

E 22 37

N 62 40

FI0800160

Ängesholmen

*

54,3

 

E 21 18

N 63 9

FI0900001

Lotakonsuo

*

7,6

 

E 25 32

N 62 30

FI0900002

Oksalan Isosuo - Miehinkäisensuo

*

109

 

E 25 12

N 62 30

FI0900003

Kanavuori-Koskenvuori

*

162

 

E 25 54

N 62 14

FI0900004

Verhokangas

*

69

 

E 24 48

N 62 56

FI0900005

Aittosuo-Leppäsuo-Uitusharju

*

1 521

 

E 24 34

N 62 45

FI0900006

Härkösuo-Hongistonkorpi

*

24

 

E 25 40

N 62 11

FI0900007

Alasuo

*

14,3

 

E 26 7

N 62 17

FI0900009

Vääräpään lammet ja lähteet

*

21

 

E 25 32

N 62 21

FI0900010

Ylä-Tankonen

*

17

 

E 26 4

N 62 34

FI0900011

Hitonhauta-Kylmähauta-Hirvasjoki

*

132

 

E 25 44

N 62 29

FI0900012

Lankamaan harjualue

*

121

 

E 26 10

N 62 27

FI0900013

Hietasyrjänkangas-Sirkkaharju

 

378

 

E 25 59

N 62 29

FI0900014

Partastenmäet

*

26

 

E 25 41

N 62 9

FI0900015

Jurvon alue - Jouhtisen metsä

*

452

 

E 25 56

N 62 36

FI0900016

Peuravuori-Hoikanvuori

 

26

 

E 25 57

N 62 42

FI0900017

Julmatlammit-Kitukorpi

*

89

 

E 25 8

N 62 46

FI0900018

Vanginvesi

 

307

 

E 26 12

N 62 33

FI0900019

Kälkäsuo-Lehmusuo

*

186

 

E 26 19

N 61 53

FI0900020

Harvastensuo

*

98

 

E 26 5

N 61 49

FI0900021

Hyyppään alue

*

28,9

 

E 26 8

N 62 17

FI0900022

Ylistönrinne - Kylmänoron kalliot

 

15

 

E 25 44

N 62 13

FI0900023

Muuramenharju - Innanlahden lehto

*

228

 

E 25 38

N 62 6

FI0900024

Humalalahti - Pitkäjoen suu

*

83

 

E 26 0

N 62 7

FI0900025

Saarijärven reitti

*

1 534

 

E 24 59

N 62 46

FI0900026

Kytömurronsuo

*

12

 

E 26 20

N 62 40

FI0900027

Pyhäjärvi

 

1 935

 

E 25 28

N 62 44

FI0900028

Hitonhaudan vuori

*

41

 

E 26 4

N 62 40

FI0900029

Huhkojärvi

*

151

 

E 24 49

N 62 7

FI0900030

Hirvijärvi

*

60

 

E 24 30

N 62 29

FI0900032

Pihlajaveden reitti

 

615

 

E 24 9

N 62 19

FI0900033

Eerolanlahti-Rautpohjanlahti

 

43

 

E 25 43

N 62 15

FI0900034

Silppolanraivio-Aittosuonlehto

*

127

 

E 24 59

N 63 12

FI0900035

Keiteleen Listonniemi

*

1 606

 

E 26 4

N 62 52

FI0900036

Isolähteenpuro

*

6

 

E 25 19

N 62 55

FI0900037

Siipikangas

*

18

 

E 24 29

N 62 21

FI0900038

Pieni-Kaihlanen

*

71

 

E 26 20

N 62 15

FI0900039

Vaarunvuoret

*

604

 

E 25 42

N 61 55

FI0900040

Suojärviensuo-Niittosuo

*

524

 

E 25 57

N 63 17

FI0900041

Keskisenlampi-Riionlampi

*

102

 

E 26 18

N 61 51

FI0900042

Koivulahti

 

1

 

E 24 40

N 62 24

FI0900043

Saarisuo-Valleussuo-Löytösuo-Hirvilampi

*

1 515

 

E 24 26

N 62 59

FI0900044

Syväjärvenlehto

*

36

 

E 25 21

N 63 34

FI0900045

Housukosken alue

*

232

 

E 24 40

N 62 29

FI0900046

Heinä-Suvanto - Hetejärvi

*

1 224

 

E 26 8

N 63 9

FI0900047

Karjovuori

*

33

 

E 24 41

N 62 22

FI0900049

Hopeaharjunkorpi

*

25

 

E 24 57

N 61 31

FI0900051

Särkijärvi ja Iso Metsälampi

*

111

 

E 24 45

N 62 48

FI0900052

Nytkymenjärvi

*

483

 

E 24 56

N 61 51

FI0900053

Rasuanniemi

 

18

 

E 25 8

N 61 57

FI0900054

Jylhänrinteen metsä

*

8

 

E 24 53

N 62 39

FI0900055

Laihistenneva-Härkäneva-Vahvasenjoki

*

493

 

E 24 27

N 62 47

FI0900056

Makkaran niitty

 

4

 

E 25 35

N 63 28

FI0900057

Seläntauksen suot

*

2 714

 

E 25 17

N 63 19

FI0900058

Suurisuo-Sepänsuo-Paanasenneva-Teerineva

*

844

 

E 25 29

N 63 30

FI0900059

Kalajärvi-Kytänneva

*

209

 

E 26 7

N 62 38

FI0900060

Kylämän lammet

*

68

 

E 25 2

N 61 36

FI0900061

Varisvuori-Louhukangas-Saukonlähde

*

170,8

 

E 26 2

N 63 25

FI0900062

Myllykankaan metsä

*

33,9

 

E 25 34

N 62 43

FI0900063

Suurusneva

*

25

 

E 25 46

N 63 28

FI0900064

Isosuo

*

62

 

E 26 26

N 62 43

FI0900065

Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuo

*

1 151

 

E 25 7

N 63 27

FI0900066

Haarapuronniitty-Vuorijärvi

*

42

 

E 25 49

N 63 12

FI0900067

Palokankaan lammet

*

81

 

E 26 2

N 63 5

FI0900068

Rahkasuo

*

101

 

E 25 50

N 63 20

FI0900069

Pyhä-Häkin alue

*

2 125

 

E 25 27

N 62 50

FI0900070

Kolima-Keitele -koskireitti

*

471

 

E 25 57

N 63 7

FI0900072

Kolima

 

4 769

 

E 25 44

N 63 17

FI0900073

Valkeisenjärvi-Särkilampi-Utusuo

*

123

 

E 24 48

N 62 32

FI0900074

Haapasuo-Syysniemi-Rutajärvi-Kivijärvi

*

5 063,8

 

E 26 1

N 61 55

FI0900075

Suonteen pohjoisosa

*

5 453

 

E 26 15

N 61 46

FI0900076

Suonteen eteläosa

*

2 625

 

E 26 29

N 61 39

FI0900077

Onkisalo-Herjaanselkä

*

2 063

 

E 25 32

N 61 41

FI0900078

Edessalo-Haukkasalo

*

2 653,9

 

E 25 24

N 61 44

FI0900079

Vanhanselkä-Ruppavuori

*

306

 

E 25 30

N 61 50

FI0900080

Vahervuori

*

21

 

E 25 39

N 61 48

FI0900081

Tervajärvi

*

24

 

E 25 43

N 62 22

FI0900083

Iilijärven alue

*

889

 

E 25 53

N 62 5

FI0900084

Lullinvuori-Kustaanvuori-Härköpohja

*

96

 

E 25 44

N 62 5

FI0900085

Syrjäharju

*

65

 

E 25 3

N 62 19

FI0900086

Kivijärvenvuori-Mäyrämäen lehto

*

32

 

E 25 54

N 61 58

FI0900087

Pohjoisjärven metsä

*

27

 

E 25 22

N 62 22

FI0900088

Palstonvuori-Jääskelä

*

178

 

E 25 52

N 62 10

FI0900089

Pitkäjärvenvuoren metsät

*

210

 

E 25 9

N 62 1

FI0900090

Kivijärvi

*

5 366

 

E 25 11

N 63 3

FI0900091

Kylkisaaret - Raakkipuron metsä - Pohjoiskallio

*

116

 

E 25 26

N 62 57

FI0900092

Heinäsuon alue

*

86

 

E 25 6

N 63 1

FI0900093

Haukisuo-Härkäsuo-Kukkoneva

*

2 472

 

E 24 24

N 62 52

FI0900095

Hertunvuori

 

93

 

E 25 11

N 61 42

FI0900096

Särkijärven metsä - Myllyvuori

*

142

 

E 25 20

N 62 8

FI0900097

Pyhäjärven lintuvesi

 

176

 

E 26 8

N 62 45

FI0900098

Putkilahti

*

226

 

E 25 41

N 61 52

FI0900099

Ristisuo

*

52

 

E 25 27

N 62 4

FI0900100

Rotkovuoren alue

*

47

 

E 24 57

N 61 54

FI0900101

Isojärvi-Arvajanreitti

*

4 641

 

E 25 1

N 61 42

FI0900102

Huhkainvuori

 

28

 

E 25 10

N 61 28

FI0900103

Lapinjärvi-Teerikangas

*

106

 

E 26 15

N 62 13

FI0900104

Vatianjärven - Saraaveden alue

*

394

 

E 25 55

N 62 27

FI0900105

Kierälammen kalliot - Pyykkivuori

 

36

 

E 26 12

N 62 22

FI0900106

Rokasuo

*

99

 

E 26 11

N 61 56

FI0900107

Vällyvuori-Huuvuori-Haukkavuori

*

184

 

E 25 59

N 62 1

FI0900108

Myllyvuori-Vilhusenmäki

*

34

 

E 24 47

N 62 28

FI0900109

Vesilahdensuo-Kurkisuo

*

192

 

E 24 34

N 62 29

FI0900110

Joensuonkangas

*

52

 

E 24 59

N 62 28

FI0900111

Kuusmäki-Tikkamäki-Kirkkokangas-Valkeavuori

*

223

 

E 25 30

N 62 13

FI0900112

Kulhanvuoren alue

*

745

 

E 24 57

N 62 34

FI0900113

Ristiniemen lähteikkö

*

14

 

E 25 26

N 62 39

FI0900114

Katajaneva - Vuorilammen alue - Huhtalampi

*

236

 

E 26 9

N 62 3

FI0900115

Kaitajärvi

*

206

 

E 25 20

N 61 41

FI0900116

Muurainkorpi-Niittosuo

*

147

 

E 26 0

N 63 13

FI0900117

Kivineva-Karhukangas

*

201

 

E 25 22

N 63 16

FI0900118

Ruokomäki

*

54

 

E 25 21

N 63 12

FI0900119

Ylä-Keitele

*

3 641

 

E 25 40

N 63 6

FI0900120

Hakovuori-Koljatti

*

124

 

E 25 43

N 63 2

FI0900121

Kivetyn alue

*

168

 

E 25 44

N 62 51

FI0900122

Ison Särkijärven metsä - Metsokangas

*

53

 

E 25 38

N 62 42

FI0900123

Pihlajavesi ja yläjuoksun pienvedet

*

2 592

 

E 24 16

N 62 21

FI0900124

Hallinmäki

*

211

 

E 25 6

N 62 9

FI0900125

Honkaneva

*

62

 

E 26 15

N 62 36

FI0900126

Kärppäjärven alue

*

809

 

E 25 19

N 61 38

FI0900127

Silmäsuo-Kiminginjoki

*

55

 

E 24 43

N 62 36

FI0900128

Tervaniemen alue

*

104

 

E 24 38

N 62 41

FI0900129

Koivuvuori - Pienen Palojärven metsä

*

101

 

E 25 23

N 63 6

FI0900130

Mertajärvi - Pieni-Selkiäinen

*

84

 

E 26 14

N 62 44

FI0900131

Vihtamäen lettoräme

*

3

 

E 26 38

N 62 26

FI0900132

Virkamäen letto-Kovasräme

*

33,8

 

E 25 51

N 63 21

FI0900133

Kummunpuro

*

4,9

 

E 25 9

N 62 50

FI0900134

Syväojanmäki

*

18,6

 

E 25 35

N 62 23

FI0900136

Louhuvuori

*

95

 

E 25 11

N 63 28

FI0900137

Lehtisenneva

*

28,7

 

E 25 39

N 62 45

FI0900139

Rajala

*

91

 

E 25 6

N 61 44

FI0900140

Kilpisuo

*

247

 

E 24 46

N 62 59

FI0900144

Palosenranta

*

4,4

 

E 26 7

N 62 3

FI0900145

Aholan laitumet

*

1,8

 

E 25 6

N 63 19

FI0900146

Lampuodinsuo

*

82

 

E 25 5

N 62 30

FI0900148

Jousmäki

*

21

 

E 25 17

N 62 5

FI1000001

Isosaaren tulvalehto

*

39

 

E 23 18

N 63 48

FI1000003

Rummelön-Harrbådan

*

236

 

E 23 4

N 63 52

FI1000004

Laajalahti

 

194

 

E 23 0

N 63 47

FI1000005

Rahjan saaristo

*

8 381

 

E 23 36

N 64 11

FI1000006

Mustakorpi

*

13,6

 

E 25 5

N 64 5

FI1000007

Vihas-Keihäslahti

*

138

 

E 23 50

N 64 15

FI1000008

Jäkäläneva

*

233

 

E 24 9

N 64 2

FI1000009

Iso Mällineva - Pieni Mällineva

*

676

 

E 24 27

N 63 58

FI1000010

Maakannuskarinlahti ja Viirretjoen suisto

*

204

 

E 23 36

N 64 2

FI1000011

Etelä-Sydänmaa

*

706

 

E 25 2

N 63 29

FI1000012

Kalajoen suisto

*

327

 

E 23 54

N 64 17

FI1000013

Kåtölandet

*

435

 

E 22 53

N 63 52

FI1000014

Ritaneva-Vipusalonneva-Märsynneva

*

2 206

 

E 24 2

N 63 46

FI1000016

Jokisuunlahti ja Valmosanneva

*

235

 

E 23 29

N 63 22

FI1000017

Vattajanniemi

*

3 960

 

E 23 20

N 63 58

FI1000018

Vainionhaka

*

1

 

E 23 58

N 64 20

FI1000019

Vionneva

*

878

 

E 23 54

N 63 38

FI1000022

Pyhäjärvi

*

4 018

 

E 25 58

N 63 36

FI1000025

Viitajärvi

*

155

 

E 24 11

N 63 52

FI1000026

Etelänevan-Viitasalonnevan-Seljäsennevan alue

*

2 506

 

E 23 48

N 63 49

FI1000028

Vähäjärven lehto ja Ruotsalon letot

*

81

 

E 23 23

N 63 53

FI1000029

Iso Ristineva - Pikku Ristineva

*

272

 

E 23 30

N 63 46

FI1000031

Isoraivio ja Pilleskytö

*

15

 

E 24 8

N 63 13

FI1000034

Kotkanneva ja Pikku-Koppelon metsät

*

3 305

 

E 24 21

N 63 32

FI1000036

Lähdeneva

*

246

 

E 23 51

N 63 45

FI1000040

Siiponjoki

*

419

 

E 23 48

N 64 11

FI1000047

Hautahuhta

*

31

 

E 23 56

N 63 21

FI1000056

Hirsineva

*

327

 

E 25 29

N 63 54

FI1000058

Maristonpakat

*

215

 

E 23 51

N 64 15

FI1001001

Pilvineva

*

3 667

 

E 23 59

N 63 28

FI1001002

Linjalamminkangas

*

461

 

E 24 30

N 63 22

FI1001003

Patanajärvenkangas

*

298

 

E 24 14

N 63 12

FI1001004

Kivinevan alue

*

2 120

 

E 24 36

N 63 39

FI1001006

Mattilansaari

*

59

 

E 24 35

N 63 30

FI1001007

Lestijärven saaret

*

2 152

 

E 24 44

N 63 31

FI1001008

Lehtosenjärvi

*

1 038

 

E 24 45

N 63 23

FI1001009

Isoneva

*

632

 

E 24 37

N 63 34

FI1001010

Hangasneva-Säästöpiirinneva

*

3 550

 

E 24 22

N 63 19

FI1001011

Hötölamminneva

*

1 316

 

E 24 20

N 63 8

FI1001012

Linjasalmenneva

*

2 656

 

E 24 35

N 63 24

FI1001013

Salamajärvi

*

8 948

 

E 24 45

N 63 15

FI1002001

Tervaneva-Sivakkaneva-Pitkäkangas

*

1 321

 

E 25 35

N 63 37

FI1002002

Kärsämäenjärvet

*

431

 

E 26 14

N 63 54

FI1002003

Iso Karsikkoneva

*

223

 

E 25 33

N 63 35

FI1002004

Haudanneva

*

289

 

E 26 4

N 63 50

FI1002005

Lohijoen lehto

*

18

 

E 25 26

N 63 40

FI1002006

Korteojan korpi

*

8

 

E 25 16

N 63 41

FI1002007

Jämsänkallio

*

40

 

E 25 11

N 63 44

FI1002008

Alakangas

*

59

 

E 24 48

N 63 43

FI1002009

Niinikorpi

*

2

 

E 25 53

N 63 29

FI1002010

Lehtoniemi

*

11

 

E 25 58

N 63 28

FI1002011

Ryökönkangas

*

25

 

E 24 24

N 64 14

FI1002012

Sauviinmäki

 

6

 

E 25 21

N 63 47

FI1002013

Pesäneva

*

161

 

E 24 50

N 63 48

FI1002014

Rimpineva-Linttineva

*

673

 

E 24 52

N 63 51

FI1002015

Pitkäneva

*

625

 

E 24 56

N 63 48

FI1002017

Pajuperänkangas

*

37,1

 

E 25 16

N 63 37

FI1002018

Vihtanevan aarnimetsä

*

12

 

E 25 8

N 63 44

FI1002019

Hepomäen haka

 

0,8

 

E 25 33

N 63 33

FI1002021

Kursun yhteislaidun

*

23

 

E 25 56

N 63 39

FI1100001

Haapaveden lintuvedet ja suot

*

3 616

 

E 25 30

N 64 15

FI1100002

Korkattivuori

*

30

 

E 25 31

N 64 11

FI1100006

Iso Honkaneva-Pieni Honkaneva

*

179

 

E 24 52

N 64 8

FI1100201

Hailuoto, pohjoisranta

*

3 671

 

E 24 44

N 65 5

FI1100202

Kirkkosalmi

*

1 019

 

E 24 42

N 64 57

FI1100203

Isomatala-Maasyvänlahti

*

1 531

 

E 24 47

N 64 56

FI1100204

Ojakylänlahti ja Kengänkari

*

291

 

E 24 48

N 65 2

FI1100206

Härkinneva-Hanhisjärvensuo

*

556

 

E 24 49

N 64 59

FI1100400

Poikainlammit-Karhusuo

*

1 025

 

E 25 57

N 65 15

FI1100402

Joutsensuo-Vareputaanojanlehto

*

41

 

E 25 24

N 65 13

FI1100403

Iso Kalliosuo ja Satamosuo

*

251

 

E 25 59

N 65 12

FI1100404

Kumpulampien-Uikulaisjärvien alue

*

297

 

E 25 35

N 65 7

FI1100405

Laitakari-Häyrysenniemi-Purjekari

*

91

 

E 25 16

N 65 14

FI1100600

Hiastinlahti

 

168

 

E 25 19

N 65 21

FI1100601

Iijoen suisto

*

1 661,9

 

E 25 16

N 65 20

FI1100602

Röyttä

*

58,3

 

E 25 12

N 65 16

FI1101002

Veneneva-Pelso

*

12 039

 

E 26 10

N 64 28

FI1101201

Kiimingin lettoalue

*

1 083

 

E 25 57

N 65 6

FI1101202

Kiiminkijoki

 

10 883,63

2 131,59

E 26 9

N 65 8

FI1101203

Kiiminkijoen suisto

*

208,8

 

E 25 19

N 65 11

FI1101204

Ylä-Kourilehto

*

5

 

E 26 0

N 65 5

FI1101205

Haara

*

15,4

 

E 25 52

N 65 8

FI1101400

Iso Hirviaapa-Lähteenaapa

*

1 306

 

E 25 39

N 65 37

FI1101401

Jänessuo

*

1 092,3

 

E 25 54

N 65 44

FI1101402

Tuuliaapa- Iso Heposuo

*

1 075

 

E 25 23

N 65 34

FI1101403

Viitaojanlatvasuo

*

819

 

E 25 51

N 65 34

FI1101405

Rimpijärvi-Uusijärvi

*

1 391

 

E 25 31

N 65 43

FI1101406

Kyyttikarinnokka

*

0,02

 

E 25 10

N 65 33

FI1101600

Sukerijärvi

*

3 394

 

E 28 54

N 66 22

FI1101601

Valtavaara - Pyhävaara

*

1 027

 

E 29 12

N 66 11

FI1101603

Kouvervaaran lehdot ja suot

*

123

 

E 28 49

N 66 7

FI1101611

Iivaara - Jousivaara

*

2 407

 

E 29 42

N 65 47

FI1101612

Siikalampi - Hiidensuo- Palovaaransuo

*

382

 

E 29 26

N 66 2

FI1101614

Muojärvi

*

4 521

 

E 29 39

N 65 55

FI1101615

Suininki

*

725

 

E 29 36

N 66 3

FI1101616

Kitka

*

12 413

 

E 28 41

N 66 9

FI1101617

Isosuo - Kivisuo

*

2 590

 

E 28 47

N 65 44

FI1101618

Vapalampi - Lohilampi - Kuntivaara

*

1 170

 

E 29 50

N 66 9

FI1101619

Oravisuo

*

444

 

E 29 36

N 66 15

FI1101620

Pötkönsuo

*

666

 

E 28 59

N 65 54

FI1101622

Harjasuo - Laurinkorpi

*

172

 

E 29 17

N 66 18

FI1101625

Ruoppisuo, Nojosenvaarankurun ja Valkeaisenpuron lehdot

*

110

 

E 28 52

N 66 2

FI1101626

Kumpuvaaran suot

*

23

 

E 29 14

N 66 14

FI1101627

Särkiperä - Löyhkönen - Antinvaara

*

799

 

E 29 17

N 66 8

FI1101628

Reposuo

*

47

 

E 29 11

N 66 5

FI1101629

Vasaraniemen suot

 

57

 

E 28 42

N 66 4

FI1101630

Oijusluoma

*

1 179

 

E 29 0

N 65 50

FI1101631

Paljakan metsät ja suot

*

1 141

 

E 29 47

N 66 11

FI1101632

Lohivaara

*

1 470

 

E 28 37

N 65 52

FI1101633

Kätkytvaara

*

407

 

E 28 39

N 66 24

FI1101635

Etelä-Kuusamon metsät (Näränkä, Virmajoki, Pajupuronsuo, Romevaara, Hyöteikönsuo, Närängäntalon palsta)

*

15 368

 

E 29 45

N 65 39

FI1101645

Oulanka

*

29 390

 

E 29 20

N 66 27

FI1101800

Lauttaneva

*

195

 

E 26 5

N 63 59

FI1101801

Lauttanevan metsät

*

22

 

E 26 4

N 63 59

FI1101803

Lapinniemi

*

31

 

E 25 53

N 63 54

FI1101804

Latvakangas

*

26

 

E 25 44

N 63 54

FI1102000

Loukkuneva-Isoneva

*

780

 

E 25 50

N 64 34

FI1102200

Liminganlahti

*

11 823

 

E 25 15

N 64 54

FI1102201

Haarasuo

*

683

 

E 25 1

N 64 46

FI1102601

Muhos- ja Poikajoen alueet

*

498

 

E 26 10

N 64 44

FI1102602

Tikanlantto-Isolantto

*

8,2

 

E 26 2

N 64 42

FI1102605

Päijänne-Välisuo ja Ruostesuo

*

1 157

 

E 26 7

N 64 40

FI1102606

Röölantto-Murtokoski ja Syväojansuu

*

79

 

E 26 4

N 64 43

FI1102607

Löytösuo-Karpassuo-Reikäsuo

*

1 516

 

E 26 15

N 64 42

FI1102800

Hirvineva

*

631

 

E 25 10

N 64 17

FI1102801

Salmineva-Piurukkajärvi

*

276

 

E 24 54

N 64 21

FI1102802

Mustakydön metsä

*

18,8

 

E 25 1

N 64 16

FI1102803

Ohinevan metsä

*

25,5

 

E 24 55

N 64 13

FI1103000

Kempeleenlahden ranta

*

192

 

E 25 28

N 64 57

FI1103001

Pilpasuo

*

367

 

E 25 45

N 64 58

FI1103002

Letonniemi

*

42

 

E 25 24

N 65 3

FI1103004

Oulujoen suisto

*

44,7

 

E 25 25

N 65 0

FI1103200

Akionlahti

*

260

 

E 25 17

N 64 59

FI1103400

Olkijokisuu-Pattijoen pohjoishaara

*

202

 

E 24 33

N 64 43

FI1103401

Lähdeneva

*

21

 

E 24 42

N 64 36

FI1103402

Pitkäsneva

*

567

 

E 24 48

N 64 27

FI1103600

Pellikaisenneva

*

237

 

E 26 3

N 64 5

FI1103602

Iso Suksineva-Ahvenjärvenneva-Turvakonneva

*

476

 

E 26 16

N 64 10

FI1103800

Seipikangas ja Seipikankaan korpi

*

314

 

E 27 15

N 65 41

FI1103801

Venkaan lähde

 

5

 

E 26 27

N 65 25

FI1103802

Ohtosensuo

*

2 161

 

E 27 15

N 65 29

FI1103803

Kuusisuo-Hattusuo

*

3 870

 

E 26 31

N 65 12

FI1103804

Soininsuo-Kapustasuo

*

2 491

 

E 26 48

N 65 34

FI1103805

Kärppäsuo-Räinänsuo

*

1 592

 

E 26 19

N 65 24

FI1103806

Sumusuo

*

683

 

E 26 24

N 65 36

FI1103807

Luhtarämiä ja Haaposuo-Korppisuo

*

1 666

 

E 27 9

N 65 17

FI1103808

Tyräsuo

*

763

 

E 26 36

N 65 27

FI1103809

Ruosuo-Isosuo

*

508

 

E 27 18

N 65 38

FI1103810

Naamanganjoen niitty

*

1,4

 

E 27 40

N 65 30

FI1103811

Sulanvaaranpaljakka