29.1.2005   

SL

Uradni list Evropske unije

L 27/48


ODLOČBA KOMISIJE

z dne 26. januarja 2005

o izvajanju Direktive Sveta 92/65/EGS glede uvoznih pogojev za mačke, pse in bele dihurje za odobrene ustanove, inštitute ali središča

(notificirana pod dokumentarno številko K(2005) 118)

(Besedilo velja za EGP)

(2005/64/ES)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1), in zlasti člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki veljajo za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov. Navedena direktiva določa, da morajo biti uvozni pogoji za mačke, pse in bele dihurje vsaj enaki pogojem določenim v Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 998/2003 z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (2). Namen enakosti pogojev za netrgovske in trgovske premike teh vrst je preprečiti goljufije pri trgovanju s hišnimi živalmi.

(2)

Glede premike teh vrst med ustanovami, inštituti ali središči, odobrenimi v skladu z Direktivo 92/65/EGS, je nevarnost goljufij zanemarljiva.

(3)

Primerno je določiti posebne pogoje za uvoz mačk, psov in belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute ali središča, odobrene v skladu z Direktivo 92/65/EGS.

(4)

Treba je določiti vzorčno zdravstveno spričevalo za uvoz mačk, psov in belih dihurjev, namenjenih za odobrene ustanove, inštitute ali središča.

(5)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Uvoz mačk, psov in belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute ali središča, odobrene v skladu z Direktivo 92/65/EGS, mora biti v skladu z naslednjimi zahtevami:

a)

prihajati morajo iz tretjih držav ali ozemelj, naštetih v oddelku 2 dela B ali v delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003; in

b)

spremljati jih mora veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorčnemu zdravstvenemu spričevalu, določenemu v Prilogi k tej odločbi.

Člen 2

Ta odločba se uporablja od 1. februarja 2005.

Člen 3

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 26. januarja 2005

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/68/ES (UL L 139, 30.4.2004, str. 320).

(2)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 2054/2004 (UL L 355, 1.12.2004, str. 14).


PRILOGA

Image

Image