28.1.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 25/64


KOMISJONI OTSUS,

20. jaanuar 2005,

millega muudetakse Ameerika Ühendriikide suhtes komisjoni otsust 2003/881/EÜ, mis käsitleb loomatervishoiu ja sertifitseerimise nõudeid mesilaste (Apis mellifera) ja kimalaste (Bombus spp.) impordil kolmandatest riikidest

(teatavaks tehtud numbri K(2004) 5567 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2005/60/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded direktiivi 90/425/EMÜ lisa A I jaos osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõuetega hõlmamata loomade, sperma, munarakkude ja embrüote ühendusesise kaubanduse ning impordi kohta, (1) ja eriti selle artikli 17 lõike 2 punkti b ja lõike 3 punkti a ning artikli 19 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni otsuses 2003/881/EÜ (2) sätestatakse loomatervishoiu ja sertifitseerimise nõuded mesilaste (Apis mellifera) ja kimalaste (Bombus spp.) importimisel kolmandatest riikidest.

(2)

Tarumardikas (Aethina tumida) ja lest liigist Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) on meemesilasi ja kimalasi mõjutavad haruldased kahjurid, kes on levinud mitmetes kolmandates riikides, tekitades mesindusele tõsiseid probleeme. Et ära hoida nende kahjurite levimist ELi, on otsuses 2003/881/EÜ sätestatud kaitsemeetmed, mida rakendatakse elusmesilaste importimisel.

(3)

Arvestades nende haiguste iseloomu ja asjaolu, et puudub rahvusvahelise episootiaameti kohustuslik teatamisstandard, nähakse elus mesilasemade ELi importimise nõuetega ette kohustus teatada tarumardikate ning liigi Tropilaelaps lestade esinemisest ükskõik millises eksportiva kolmanda riigi territooriumi osas. Ameerika Ühendriikide pädev asutus (APHIS – Looma- ja Taimetervishoiu Inspektsioon) on teatanud komisjoni talitustele, et Ameerika Ühendriikide kõigis osariikides seda ei tehta. Sellepärast palusid nad komisjonil teha erand, mis lubaks eksportida elusaid emamesilasi Havailt, mis on teistest ühendriikide osariikidest geograafiliselt eraldatud ja kus haiguste suhtes kehtib teatamiskohustus.

(4)

Ameerika Ühendriikide pädev asutus on edastanud kogu vajaliku teabe, mis puudutab mesilastega seotud loomatervishoiualast olukorda Havail, rõhutades, et Havai territooriumile ei ole alates 1985. aastast imporditud ühtegi mesilast ja et korrapäraselt on rakendatud vaatluskavasid mesilaste haiguste, sealhulgas ka tarumardikate (Aethina tumida) ja liigi Tropilaelaps lestade (Tropilaelaps spp.) avastamiseks.

(5)

Võttes arvesse Havai geograafilist asendit ja sealset tervishoiualast olukorda mesilaste haiguste osas, tuleks eraldatud alade jaoks kehtestada kord, mis võimaldab piirkonniti teha asjakohaseid erandeid, ja selline erand tuleks teha Havaile, et võimaldada elus mesilas- ja kimalasemade importi ainuüksi sellest ühendriikide osast.

(6)

Komisjoni otsuse 2003/881/EÜ artiklit 1 ja lisasid tuleks vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervise alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Komisjoni otsust 2003/881/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkkel 1 asendatakse järgmisega:

“Artikkel 1

1.   Liikmesriigid lubavad importida mesilasi ja kimalasi (Apis mellifera ja Bombus spp.), nagu direktiiviga 92/65/EMÜ ette nähtud, tingimusel et täidetakse järgmisi nõudeid:

mesilased ja kimalased on pärit III lisa 1. osas loetletud kolmandatest riikidest või nende osadest ja

nendega on kaasas veterinaarsertifikaat kooskõlas I lisas sätestatud näidisega ja nad vastavad selles näidises sätestatud garantiidele ja

saadetise piirsuurus on 20 saatjamesilast ühe mesilasema kohta ühe mesilasemaga tarus.

2.   Liikmesriigid lubavad importida lõikes 1 nimetatud mesilasi ja kimalasi (Apis mellifera ja Bombus spp.) kolmandast riigist ainult juhul, kui ameerika haudemädaniku, tarumardika (Aethina tumida) ja liigi Tropilaelaps lesta (Tropilaelaps spp.) esinemise suhtes kehtib selles kolmandas riigis kõikjal haigustest/kahjuritest teatamise kohustus.

Erandina võib lubada mesilasi ja kimalasi importida kolmanda riigi geograafiliselt ja epidemioloogiliselt eraldatud osast, mis on loetletud III lisa 2. osas. Kui sellist erandit on kohaldatud, on mesilaste ja kimalaste import kõnealuse kolmanda riigi kõigist ülejäänud osadest, mida ei ole III lisa 2. osas nimetatud, iseenesest välistatud.

3.   Määratud sihtkohas, kus tarusid ametlikult üle vaadatakse, viiakse mesilasemad enne kohalikesse peredesse asustamist üle uutesse tarudesse

4.   Tarud, saatjamesilased ja mesilasemaga päritolukohaks olevast kolmandast riigist kaasa tulnud materjal saadetakse laborisse tarumardikate, nende munade või vastsete ja liigi Tropilaelaps lesta tundemärkide tuvastamiseks. Pärast laborikontrolli kogu materjal hävitatakse.”

2)

I lisa asendatakse käesoleva otsuse I lisaga.

3)

Käesoleva otsuse II lisa lisatakse uue, III lisana.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 7. veebruaril 2005.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 20. jaanuar 2005

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2004/68/EÜ (ELT L 139, 30.4.2004, lk 320; parandatud ELT L 226, 25.6.2004, lk 128).

(2)  ELT L 328, 17.12.2003, lk 26.


I LISA

“I LISA

Veterinaarsertifikaadi näidis mesilasemade (Apis mellifera) ja kimalasemade (Bombus spp.) ning nende saatjamesilaste saatmiseks Euroopa Ühendusse

Märkus importijale: käesolev tõend on ette nähtud kasutamiseks ainult veterinaareesmärkidel ja see peab saadetisega piiripunktini kaasas olema.

Image

Image


II LISA

“III LISA

1. osa:

Loend kolmandatest riikidest, mis põhimõtteliselt täidavad loomatervisealaseid põhieeldusi mesilasemade eksportimiseks EÜsse:

riigid, mis on loetletud nõukogu otsuse 79/542/EMÜ II lisa 1. osas (nagu viimati muudetud).

2. osa:

Kolmanda riigi piirkonnad, mis on geograafiliselt ja epidemioloogiliselt eraldatud ameerika haudemädaniku, tarumardika ja liigi Tropilaelaps lesta suhtes ja mis täidavad nendest haigustest/kahjuritest teatamise kohustust ning mis seega võivad eksportida mesilasemasid EÜsse:

Havai osariik (Ameerika Ühendriigid).”