21.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 19/53


ROZHODNUTIE RADY

zo 7. decembra 2004

o podpise Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov a o podpise sprievodného memoranda o porozumení

(2005/35/ES)

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 94 v spojení s článkom 300 ods. 2 prvým pododsekom,

so zreteľom na návrh Komisie,

keďže:

(1)

Rada poverila 16. októbra 2001 Komisiu rokovať s Monackým kniežatstvom o dohode, ktorá zaistí, aby tento štát prijal opatrenia rovnocenné tým, ktoré sa musia uplatňovať v rámci Spoločenstva, a to na účely zabezpečenia efektívneho zdaňovania príjmov z úspor v podobe výplaty úrokov.

(2)

Text dohody, ktorý je výsledkom týchto rokovaní, je v súlade so smernicami pre rokovania prijatými Radou. Prílohou textu je memorandum o porozumení medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom.

(3)

S výhradou prijatia rozhodnutia o uzavretí dohody k neskoršiemu dátumu je žiaduce podpísať dva dokumenty, ktoré boli iniciované 1. júla 2004, a mať potvrdené schválenie memoranda o porozumení Radou,

ROZHODLA TAKTO:

Článok 1

S výhradou prijatia rozhodnutia o uzavretí Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov (1), k neskoršiemu dátumu sa týmto predseda Rady poveruje určiť osobu(-y) splnomocnenú(-é) na podpis uvedenej dohody a sprievodného memoranda o porozumení, ako aj listov, ktoré sa musia vymeniť v súlade s článkom 21 ods. 2 dohody a memoranda o porozumení, s cieľom zaviazať Spoločenstvo.

Memorandum o porozumení schváli Rada.

Texty dohody a memoranda o porozumení sú pripojené k tomuto rozhodnutiu.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli 7. decembra 2004.

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38.


DOHODA

medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúca opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov

EURÓPSKE SPOLOČENSTVO

a

MONACKÉ KNIEŽATSTVO,

ďalej len „zmluvná strana“ alebo „zmluvné strany“, podľa kontextu,

s cieľom zaviesť opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, ďalej len „smernica“,

SA ROZHODLI UZAVRIEŤ TÚTO DOHODU:

Článok 1

Cieľ

1.   S cieľom umožniť, aby príjmy z úspor v podobe výplaty úrokov vykonanej na území Monackého kniežatstva v zmysle článku 2 v prospech vlastníkov požitkov, ktorí sú fyzickými osobami s bydliskom v členskom štáte Európskeho spoločenstva, mohli byť zohľadnené na účely efektívneho zdanenia v súlade s právnymi predpismi daného štátu, vyplácajúci zástupcovia usadení na území Monackého kniežatstva vyrúbia zrážanú daň vo výške takejto výplaty úrokov za podmienok ustanovených v článkoch 7 a 8 tejto dohody, za predpokladu opatrení o dobrovoľnom poskytovaní informácií, ktoré sú ustanovené v článku 9 tejto dohody.

2.   Monacké kniežatstvo prijme požadované opatrenia, aby sa zabezpečilo, že vyplácajúci zástupca usadený na jeho území uskutočňuje úlohy, ktoré sú potrebné na vykonávanie tejto dohody bez ohľadu na miesto usadenia dlžníka pohľadávky, z ktorej plynie úrok.

Článok 2

Vymedzenie pojmu vlastník požitkov

1.   Na účely tejto dohody „vlastník požitkov“ znamená každú fyzickú osobu, ktorá je príjemcom výplaty úrokov, alebo každú fyzickú osobu, v prospech ktorej sa zabezpečuje výplata úrokov, pokiaľ nepredloží dôkaz, že výplatu úrokov neprijala alebo nebola zabezpečená v jej prospech, to znamená, že:

a)

koná ako vyplácajúci zástupca v zmysle článku 4;

b)

koná v mene právnickej osoby, subjektu podliehajúceho zdaneniu svojho zisku podľa Ordonnance Souveraine č. 3162 z 19. marca 1964, podniku kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) alebo rovnocenného subjektu ako je PKIPCP, usadeného na území Monackého kniežatstva na účely investovania úspor;

c)

koná v mene inej fyzickej osoby, ktorá je vlastníkom požitkov a ktorá oznamuje vyplácajúcemu zástupcovi totožnosť vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods. 2.

2.   Ak má vyplácajúci zástupca informácie, ktoré naznačujú, že fyzická osoba, ktorá prijíma výplatu úroku alebo v prospech ktorej je výplata úroku zabezpečená, nemusí byť vlastníkom požitkov, a ak sa na takúto fyzickú osobu nevzťahuje ani odsek 1 písm. a), ani odsek 1 písm. b), vyplácajúci zástupca podnikne kroky na určenie totožnosti vlastníka požitkov v súlade s článkom 3 ods. 2. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť vlastníka požitkov, k fyzickej osobe, ktorá je príjemcom výplaty úrokov alebo v prospech ktorej je výplata úroku zabezpečená, pristupuje ako k vlastníkovi požitkov.

Článok 3

Totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov

1.   Monacké kniežatstvo prijme a zabezpečí uplatňovanie postupov, ktoré sú potrebné, aby sa umožnilo vyplácajúcemu zástupcovi určiť totožnosť vlastníkov požitkov a ich bydlisko na účely tejto dohody.

2.   Takéto postupy zahŕňajú tieto požiadavky:

a)

v prípade zmluvných vzťahov, ktoré vznikli pred 1. januárom 2004, vyplácajúci zástupca určí totožnosť vlastníka požitkov v zmysle článku 2 a jeho bydlisko na základe dostupných informácií, ktoré získal z úradného dokladu o totožnosti alebo z akéhokoľvek iného dokladu preukazujúceho totožnosť, ktorý predloží vlastník požitkov, najmä z úradného dokladu s fotografiou vlastníka požitkov;

b)

v prípade zmluvných vzťahov, ktoré vznikli po 1. januári 2004, alebo transakcií uskutočnených na inom ako zmluvnom základe sa v zmysle článku 2 totožnosť vlastníka požitkov a jeho bydlisko určujú na základe cestovného pasu, úradnej identifikačnej karty alebo dokladu preukazujúceho totožnosť, ktorý predloží vlastník požitkov. Fyzické osoby, ktoré predložia cestovný pas alebo identifikačnú kartu vydanú členským štátom Európskeho spoločenstva a ktoré vyhlasujú, že majú bydlisko v štáte, ktorý nie je členským štátom Európskeho spoločesntva alebo Monackým kniežatstvom, preukazujú svoje bydlisko prostredníctvom osvedčenia o sídle na daňové účely, ktoré je vydané príslušným orgánom štátu, o ktorom fyzická osoba tvrdí, že v ňom má bydlisko. V prípade nepredloženia takéhoto osvedčenia sa za štát bydliska považuje členský štát Európskeho spoločenstva, ktorý vydal cestovný pas alebo akýkoľvek iný relevantný úradný doklad o totožnosti.

Článok 4

Vymedzenie pojmu vyplácajúci zástupca

Na účely tejto dohody „vyplácajúci zástupca“ znamená banku, fyzickú osobu, právnickú osobu, osobnú obchodnú spoločnosť, dcérsku spoločnosť medzinárodnej spoločnosti, v Monackom kniežatstve, ktorá v rámci svojej podnikateľskej činnosti prijíma, má v držbe, investuje alebo prevádza aktíva a, hoci aj príležitostne, vypláca úroky alebo zabezpečuje výplatu úrokov v okamžitý prospech vlastníka požitkov.

Článok 5

Vymedzenie pojmu príslušný orgán

Na účely tejto dohody sú príslušnými orgánmi zmluvných strán tie, ktoré sú vymenované v prílohe 1.

Pre tretie štáty je príslušným orgánom ten orgán, ktorý má právomoc vydávať osvedčenia o bydlisku na daňové účely.

Článok 6

Vymedzenie pojmu výplata úrokov

1.   Na účely tejto dohody „výplata úrokov“ znamená:

a)

úrok zaplatený alebo pripísaný na účet, ktorý súvisí s pohľadávkami alebo vkladmi klientov bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zabezpečené hypotékou, a bez ohľadu na to, či ich súčasťou je tiež právo na účasť na ziskoch dlžníka, a najmä príjem z vládnych cenných papierov, dlhopisov alebo obligácií vrátane prémií a ziskov spojených s takýmito cennými papiermi, dlhopismi alebo obligáciami. Penále za oneskorenú výplatu sa nepovažujú za výplatu úrokov. Úrok z pôžičiek medzi súkromnými fyzickými osobami, ktoré nekonajú v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je však vylúčený;

b)

úrok, ktorý sa nahromadil alebo kapitalizoval pri predaji, náhrade alebo umorení pohľadávok uvedených v písmene a);

c)

príjem pochádzajúci z výplat úrokov buď priamo, alebo prostredníctvom subjektu uvedeného v článku 4 ods. 2 smernice, ktorý je usadený v členskom štáte Európskeho spoločenstva, rozdeľovaný:

i)

podnikmi kolektívneho investovania usadenými v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Monackom kniežatstve;

ii)

subjektmi usadenými v členskom štáte Európskeho spoločenstva, ktoré si zvolili možnosť podľa článku 4 ods. 3 smernice a oznámili vyplácajúcemu zástupcovi túto skutočnosť; a

iii)

podnikmi kolektívneho investovania usadenými mimo územia uvedeného v článku 19;

d)

príjem realizovaný pri predaji, náhrade alebo umorení akcií alebo podielov v týchto podnikoch a subjektoch, ktoré priamo alebo nepriamo prostredníctvom iných podnikov kolektívneho investovania alebo iných subjektov uvedených nižšie investujú viac než 40 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v písmene a):

i)

podniky kolektívneho investovania usadené v členskom štáte Európskeho spoločenstva alebo v Monackom kniežatstve;

ii)

subjekty usadené v členskom štáte Európskeho spoločenstva, ktoré si zvolili možnosť podľa článku 4 ods. 3 smernice a oznámili vyplácajúcemu zástupcovi túto skutočnosť; a

iii)

podniky kolektívneho investovania usadené mimo územia uvedeného v článku 19.

2.   S ohľadom na odsek 1 písm. c), keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o podiele príjmu, ktorý pochádza z výplaty úrokov, za výplatu úrokov sa považuje celková čiastka príjmu.

3.   S ohľadom na odsek 1 písm. d), keď vyplácajúci zástupca nemá žiadne informácie o percentuálnom podiele aktív investovaných do pohľadávok, akcií alebo podielov vymedzených v uvedenom odseku, uvedený percentuálny podiel sa považuje za vyšší ako 40 %.

Ak zástupca nemôže určiť čiastku príjmu realizovaného vlastníkom požitkov, za príjem sa považuje zodpovedajúci výnos z predaja, náhrady alebo umorenia akcií alebo podielov.

4.   Príjem od podnikov alebo subjektov, ktoré investovali najviac 15 % svojich aktív do pohľadávok uvedených v odseku 1 písm. a), sa nepovažujú za výplatu úrokov v zmysle odseku 1 písm. c) a d).

5.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) a odseku 3 je 25 % od 31. decembra 2010.

6.   Percentuálny podiel uvedený v odseku 1 písm. d) a v odseku 5 sa určuje v závislosti od investičnej politiky ustanovenej v akte o založení alebo stanovách podnikov alebo subjektov a, v prípade, že nie sú k dispozícii, v závislosti od skutočného zloženia aktív príslušných podnikov alebo subjektov.

Článok 7

Zrážaná daň

1.   Ak má vlastník požitkov bydlisko v členskom štáte Európskeho spoločenstva, Monacké kniežatstvo vyrúbi zrážanú daň vo výške 15 % počas prvých troch rokov od dátumu uvedeného v článku 17, s výhradou článku 14 ods. 2, vo výške 20 % počas nasledovných troch rokov a potom vo výške 35 %.

2.   Vyplácajúci zástupca vyberá zrážanú daň takto:

a)

v prípade výplaty úrokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a): z čiastky vyplatených alebo na účet pripísaných úrokov;

b)

v prípade výplaty úrokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) alebo d): z čiastky úrokov alebo príjmu, ktoré sú uvedené v týchto odsekoch, alebo výberom s rovnakým účinkom, ktorý znáša vlastník požitkov, z plnej čiastky výnosov z predaja, umorenia alebo náhrady;

c)

v prípade výplaty úrokov v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c): z čiastky príjmu uvedeného v tom odseku.

3.   Na účely odseku 2 písm. a), b) a c) sa zrážaná daň vyberá pomerne k obdobiu držby pohľadávky, akcií alebo podielov, ktoré vytvárajú príjem, vlastníkom požitkov. Ak vyplácajúci zástupca nedokáže určiť obdobie držby na základe informácií, ktoré má k dispozícii, pristupuje k vlastníkovi požitkov, akoby mal pohľadávku, akcie alebo podiely v držbe počas celého obdobia jej existencie, pokiaľ vlastník požitkov neposkytne dôkaz o dátume nadobudnutia.

4.   Dane a zrážky vyrúbené na výplatu úrokov, iné ako zrážaná daň ustanovená v tejto dohode, sa odpočítajú od zrážanej dane vypočítanej vo vzťahu k uvedenej výplate úrokov v súlade s týmto článkom.

5.   Vyrúbenie zrážanej dane vyplácajúcim zástupcom usadeným v Monackom kniežatstve nebráni členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, aby zdaňoval príjem v súlade s jeho vnútroštátnym právom. Ak daňový poplatník prizná svoj príjem z úrokov od vyplácajúceho zástupcu usadeného v Monackom kniežatstve daňovým orgánom v členskom štáte Európskeho spoločenstva, v ktorom má bydlisko, takýto príjem podlieha zdaneniu v rovnakej výške a za rovnakých podmienok ako úroky získané v uvedenom členskom štáte.

Článok 8

Delenie zrážanej dane

1.   Monacké kniežatstvo si ponechá 25 % z výnosu zo zrážanej dane vyrúbenej v súlade s článkom 7 a prevedie 75 % výnosu členskému štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov z úrokov bydlisko v súlade s článkom 3 ods. 2 písm. b).

2.   Takéto prevody sa uskutočnia každoročne jednorazovo pre každý členský štát najneskôr v priebehu šiestich mesiacov od konca daňového roka v Monackom kniežatstve.

3.   Monacké kniežatstvo prijme opatrenia, ktoré sú potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania systému delenia výnosov.

Na tento účel Monacké kniežatstvo prevádza výnosy, ktoré možno pripísať dotknutému členskému štátu Európskeho spoločenstva, príslušnému orgánu vymenovanému v prílohe 1 k tejto dohode.

Článok 9

Dobrovoľné poskytovanie informácií

1.   Monacké kniežatstvo ustanoví postup, ktorý dovoľuje vlastníkovi požitkov, v zmysle článku 2, vyhnúť sa zrážkam dane ustanovenej v článku 7 tak, že výslovne splnomocní svojho vyplácajúceho zástupcu usadeného v Monackom kniežatstve, aby oznámil výplatu úrokov príslušnému orgánu Monackého kniežatstva. Takéto splnomocnenie sa vzťahuje na všetky výplaty úrokov vykonané vo vzťahu k vlastníkovi požitkov zo strany vyplácajúceho zástupcu.

2.   Minimálny rozsah informácií, ktoré má oznamovať vyplácajúci zástupca v prípade výslovného splnomocnenia vlastníkom požitkov, obsahujú:

a)

totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov stanovené v súlade s článkom 3;

b)

meno a adresu vyplácajúceho zástupcu;

c)

číslo účtu vlastníka požitkov alebo identifikáciu pohľadávky, ktorá je dôvodom na výplatu úrokov;

d)

výšku výplaty úrokov vypočítanú v súlade s článkom 6.

3.   Príslušný orgán Monackého kniežatstva postúpi informácie uvedené v ods. 2 príslušnému orgánu členského štátu Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko. Tieto informácie sa poskytujú najmenej raz ročne v priebehu šiestich mesiacov od konca daňového roka v Monackom kniežatstve za všetky výplaty úrokov vykonané počas daného roka.

Článok 10

Zamedzenie dvojitého zdanenia a/alebo navrátenia zrážanej dane

1.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, zabezpečí, aby nedochádzalo k dvojitému zdaneniu, ktoré by mohlo vyplývať z vyrúbenia zrážanej dane uvedenej v článku 7, v súlade s ustanoveniami odsekov 2 a 3.

2.   Ak vyplácajúci zástupca v Monackom kniežatstve vyrúbil zrážanú daň uvedenú v článku 7 na úroky pripísané v prospech vlastníka požitkov, členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, mu poskytne daňový úver vo výške uvedenej zrážanej dane. Ak je táto suma vyššia ako suma splatnej dane v súlade s jeho vnútroštátnym právom pre celkovú sumu úrokov podliehajúcich zrážanej dani, členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, vráti vlastníkovi požitkov bez ohľadu na akýkoľvek mechanizmus štandardného poskytovania daňových úverov alebo na rôzne administratívne postupy preplatok zrazenej dane.

3.   Ak okrem zrážanej dane uvedenej v článku 7 podlieha výplata úrokov prijatá vlastníkom požitkov akémukoľvek inému druhu zrážanej dane a členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom sa nachádza bydlisko na daňové účely, poskytuje alebo by poskytlo na takúto zrážanú daň daňový úver v súlade s jeho vnútroštátnym právom alebo dohovormi o dvojitom zdanení, takáto iná zrážaná daň sa pripíše k dobru pred uplatnením postupu ustanoveného v odseku 2.

4.   Členský štát Európskeho spoločenstva, v ktorom má vlastník požitkov bydlisko na daňové účely, môže mechanizmus poskytovania daňových úverov uvedený v odsekoch 2 a 3 nahradiť priamym a úplným vrátením zrážanej dane uvedenej v článku 7.

Článok 11

Obchodovateľné dlhové cenné papiere

1.   Odo dňa uvedeného v článku 17, s výhradou článku 14 ods. 2, dovtedy, pokiaľ Monacké kniežatstvo vyrubuje zrážanú daň uvedenú v článku 7 a pokiaľ aspoň jeden členský štát Európskeho spoločenstva uplatňuje aj podobné ustanovenia, najneskôr do 31. decembra 2010, sa domáce a medzinárodné dlhopisy a iné obchodovateľné dlhové cenné papiere, ktoré boli po prvýkrát emitované pred 1. marcom 2001 alebo pre ktoré príslušné orgány schválili pôvodné emisné prospekty do tohto dátumu, nepovažujú za pohľadávky v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) za predpokladu, že sa žiadne ďalšie emisie takýchto obchodovateľných dlhových cenných papierov neuskutočnili dňa 1. marca 2002 alebo neskôr.

Avšak ak aspoň jeden členský štát Európskeho spoločenstva tiež uplatňuje podobné opatrenia, ustanovenia tohto článku sa naďalej uplatňujú aj po 31. decembri 2010 so zreteľom na takéto obchodovateľné dlhové cenné papiere:

ktoré obsahujú doložky o pripočítaní a predčasnom umorení, a

ak vyplácajúci zástupca vymedzený v článku 4 je usadený v Monackom kniežatstve, a

ak vyplácajúci zástupca vypláca priamo alebo zabezpečuje vyplácanie úroku na okamžitý prospech vlastníka požitkov s bydliskom v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak a v prípade, že všetky členské štáty Európskeho spoločenstva prestanú uplatňovať ustanovenia, ktoré sú podobné ustanoveniam článku 7, ustanovenia tohto článku sa uplatňujú naďalej len so zreteľom na tieto obchodovateľné cenné papiere:

ktoré obsahujú doložky o pripočítaní a predčasnom umorení, a

ak vyplácajúci zástupca emitenta je usadený v Monackom kniežatstve, a

ak vyplácajúci zástupca vypláca priamo alebo zabezpečuje vyplácanie úroku na okamžitý prospech vlastníka požitkov s bydliskom v členskom štáte Európskeho spoločenstva.

Ak sa 1. marca 2002 alebo neskôr uskutoční ďalšia emisia vyššie uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera emitovaného vládou alebo príbuzným subjektom, ktorý koná ako orgán verejnej moci alebo ktorého úloha je uznaná medzinárodnou zmluvou, ako je uvedené v prílohe II, celá emisia takéhoto cenného papiera, ktorá pozostáva z pôvodnej emisie a každej ďalšej emisie, sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

Ak sa 1. marca 2002 alebo neskôr uskutoční emisia vyššie uvedeného obchodovateľného dlhového cenného papiera emitovaného akýmkoľvek iným emitentom, na ktorého sa nevzťahuje predchádzajúci pododsek, takáto ďalšia emisia sa považuje za pohľadávku v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a).

2.   Žiadne ustanovenie tohto článku nebráni členským štátom Európskeho spoločenstva zdaňovať príjem z obchodovateľných dlhových cenných papierov uvedených v odseku 1 v súlade so svojím vnútroštátnymi právom.

Článok 12

Poskytovanie informácií na základe žiadosti

1.   Príslušné orgány Monackého kniežatstva a členských štátov Európskeho spoločenstva si vymieňajú informácie o konaniach, ktoré podľa vnútroštátneho práva dožiadaného štátu predstavujú daňový podvod s ohľadom na zdanenie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Ak je dožiadaným štátom Monacké kniežatstvo, za daňový podvod, s ohľadom na zdanenie príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, sa považujú tieto konania:

používanie falošného alebo sfalšovaného dokladu, alebo takého dokladu, ktorý obsahuje nepresné informácie, s úmyslom vyhnúť sa alebo sa pokúsiť vyhnúť celkovému alebo čiastočnému zdaneniu príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, trestané pokutou ustanovenou v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona, ktorej výška môže dosiahnuť až štvornásobok ušlej dane, a/alebo odňatím slobody na osem dní až dva roky,

podvodné získanie náhrady niektorej alebo všetkých splatných daní z príjmu z úspor, trestané pokutou ustanovenou v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona, ktorej výška môže dosiahnuť až štvornásobok ušlej dane, a/alebo odňatím slobody na osem dní až dva roky,

konanie každej osoby, ktorá je povinná vybrať daň z príjmu úspor, spočívajúce v svojvoľnom nevybratí niektorej alebo všetkých splatných daní, trestané pokutou vo výške stanovenej v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona,

konanie každej osoby, ktorá je povinná vybrať daň z príjmu úspor, spočívajúce v svojvoľnej sprenevere vybraných čiastok vo svoj vlastný prospech alebo v prospech tretej osoby, trestané pokutou vo výške stanovenej v článku 26 ods. 4 monackého trestného zákona.

Len čo sú splnené podmienky ustanovené v článku 13 ods. 3, zásady pre výmenu informácií, ktoré sú ustanovené v tomto článku, sa uplatňujú na rovnocenné porušenia právnych predpisov podľa právnych predpisov dožiadaného štátu, ktoré s ohľadom na stupeň závažnosti možno prirovnať k daňovému podvodu vymedzenému vyššie.

V odpovedi na náležite opodstatnenú žiadosť v súlade s odsekom 3 poskytuje dožiadaný štát informácie o prípadoch, v ktorých sa v dožadujúcom štáte začalo správne, občianske alebo trestné konanie so zreteľom na vyššie uvedené konania, pričom sa obmedzí na informácie o príjme z úspor, ktoré podliehajú zdaneniu v dožadujúcom štáte.

Informácie, ktoré možno poskytovať, sú tie, ktoré sú uvedené v článku 9 ods. 2.

2.   S cieľom určiť, či v odpovedi na žiadosť môžno poskytnúť informácie, dožiadaný štát uplatňuje ustanovenia týkajúce sa doby premlčania podľa právnych predpisov dožadujúceho štátu, a nie podľa právnych predpisov dožiadaného štátu.

3.   Na účely určenia, či je žiadosť prípustná, príslušný orgán dožadujúcej zmluvnej strany poskytuje tieto informácie, ktoré musia byť vypracované v úradnom jazyku dožiadaného štátu:

a)

názov orgánu podávajúceho žiadosť;

b)

totožnosť fyzickej osoby, ktorej sa týka žiadosť o informácie, dôkaz o postavení takejto osoby ako daňového poplatníka dožadujúceho štátu a akýkoľvek doklad, vyhlásenie dotknutej fyzickej osoby alebo iný presvedčivý dôkaz odôvodňujúci žiadosť;

c)

dôvody vysvetľujúce, že požadované informácie má k dispozícii dožiadaná strana alebo že sú v držbe alebo pod kontrolou osoby, ktorá patrí do jej právomoci;

d)

vyhlásenie, že žiadosť je v súlade so zákonmi dožadujúcej zmluvnej strany, a najmä že nie je premlčaná;

e)

vyhlásenie, že dožadujúca zmluvná strana použila na získanie informácií na svojom území všetky dostupné prostriedky a/alebo tie, ktoré sú ustanovené jej zákonmi alebo inými právnymi predpismi, okrem tých, ktoré by mohli viesť k ťažkostiam;

f)

vyhlásenie, že skutočnosti, ktoré sú dožadujúcej zmluvnej strane už známe, predstavujú podľa jej práva indície, že bol spáchaný daňový podvod alebo rovnocenné porušenie právnych predpisov, ako je vymedzené v odseku 1.

4.   Dožiadaná zmluvná strana môže odmietnuť poskytnutie požadovaných informácií, ak žiadosť nie je v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Každá výmena informácií uskutočnená týmto spôsobom sa musí považovať za dôvernú a môže byť sprístupnená len osobám alebo príslušným orgánom zmluvnej strany, ktoré sú zodpovedné za zdanenie výplaty úrokov uvedených v článku 1. Tieto osoby alebo orgány môžu sprístupniť prijaté informácie len v dožadujúcom štáte, a to v rámci verejného pojednávania alebo rozsudkov, ktoré sa vzťahujú na takéto zdanenie.

Informácie nemôžu byť poskytnuté žiadnej inej osobe alebo orgánu s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu zmluvnej strany, ktorá takéto informácie poskytla.

Článok 13

Konzultácie a revízia

1.   Ak sa príslušné orgány Monackého kniežatstva a jeden alebo viac príslušných orgánov členských štátov Európskeho spoločenstva v zmysle článku 5 nezhodnú na výklade alebo uplatňovaní tejto dohody, usilujú sa to vyriešiť vzájomnou dohodou. Bezodkladne informujú Európsku komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov Eúrópskeho spoločenstva o výsledkoch svojich konzultácií.

Európska komisia sa môže zúčastniť na konzultáciách o otázkach výkladu na žiadosť niektorého príslušného orgánu.

2.   Bez ohľadu na ustanovenia odseku 1 sa zmluvné strany navzájom poradia najmenej raz za tri roky alebo na žiadosť niektorej zmluvnej strany s cieľom revízie, a ak to považujú za potrebné, zlepšenia technickej stránky uplatňovania tejto dohody.

V každom prípade zmluvné strany uznávajú význam medzinárodného vývoja v oblasti, ktorá je upravená touto dohodou, a navzájom sa poradia v prípade, že sú potrebné konzultácie ustanovené v tomto odseku s cieľom preskúmať všetky zmeny dohody s ohľadom na medzinárodný vývoj.

3.   So zreteľom na uzavretie dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a tretími krajinami, ktoré podliehajú rovnakým záväzkom ako Monacké kniežatstvo v oblasti zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, Monacké kniežatstvo preskúma rozsah pôsobnosti a podmienky vykonávania zásad ustanovených v článku 12 v prípade rovnocenných porušení právnych predpisov, ktoré možno prirovnať s ohľadom na stupeň závažnosti k daňovému podvodu vymedzenému v uvedenom článku. Na tento účel dá Monacké kniežatstvo podnet na uskutočnenie konzultácií s Európskou komisiou.

4.   Konzultácie sa uskutočnia do jedného mesiaca od podania žiadosti alebo v naliehavých prípadoch ihneď, ako je to možné.

5.   Na účely vyššie uvedených konzultácií sa zmluvné strany navzájom informujú o vývoji, ktorý by mohol ovplyvniť riadne uplatňovanie tejto dohody. Uvedené tiež zahŕňa akúkoľvek príslušnú dohodu medzi niektorou zo zmluvných strán a treťou krajinou.

Článok 14

Uplatňovanie a pozastavenie uplatňovania

1.   Uplatňovanie tejto dohody je podmienené prijatím a vykonávaním opatrení, ktoré sú rovnaké alebo rovnocenné opatreniam uvedeným v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov alebo v tejto dohode zo strany závislých a pridružených území členských štátov, ktoré sú vymenované v správe Rady (hospodárske a finančné záležitosti) Európskej rade zo Santa Maria de Feira z 19. a 20. júna 2000, ako aj Spojenými štátmi americkými, Andorrou, Lichtenštajnskom, Švajčiarskom a San Marínom, v tomto poradí, ako aj stanovením rovnakých dátumov uplatňovania.

2.   Zmluvné strany na základe vzájomnej dohody rozhodnú, najneskôr šesť mesiacov pred dátumom stanoveným v článku 17, či sú splnené podmienky uvedené v odseku 1, so zreteľom na nadobudnutie účinnosti príslušných opatrení v členských štátoch Európskeho spoločenstva, dotknutých tretích krajinách a závislých alebo pridružených územiach. Ak zmluvné strany nerozhodnú o tom, že podmienky sú splnené, na základe vzájomnej dohody stanovia nový dátum na účely článku 17. Na tento účel Európske spoločenstvo oznámi Monackému kniežatstvu vykonávanie rovnakých alebo rovnocenných opatrení zo strany členských štátov Európskeho spoločenstva, dotknutých závislých a pridružených území a dotknutých tretích krajín.

3.   Bez ohľadu na svoje inštitucionálne dojednania a s výhradou vyššie uvedených ustanovení vykonáva Monacké kniežatstvo túto dohodu k dátumu uvedenému v článku 17 a oznámi toto opatrenie Európskemu spoločenstvu.

4.   Uplatňovanie tejto dohody alebo jej častí môže ktorákoľvek zmluvná strana pozastaviť s okamžitým účinkom oznámením druhej zmluvnej strane, a to v prípade, že sa smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 alebo jej časť dočasne alebo trvalo prestane uplatňovať v súlade s právom Európskeho spoločenstva, alebo v prípade, že niektorý z členských štátov Európskeho spoločenstva pozastaví uplatňovanie jej vykonávacích právnych predpisov.

5.   Každá zo zmluvných strán môže tiež pozastaviť uplatňovanie tejto dohody oznámením druhej zmluvnej strane, ak jedna z piatich vyššie uvedených tretích krajín (Spojené štáty americké, Andorra, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko a San Maríno) alebo niektoré zo závislých alebo pridružených území členských štátov Európskej únie uvedených v odseku 2 prestane následne uplatňovať opatrenia, ktoré sú v príslušnom rozsahu rovnaké alebo rovnocenné opatreniam uvedeným v smernici Rady 2003/48/ES o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov. Pozastavenie uplatňovania nadobudne účinnosť najneskôr dva mesiace po oznámení. Uplatňovanie dohody sa obnoví, akonáhle sa opätovne zavedú opatrenia.

Článok 15

Iné centrá/ázijské centrá

Počas prechodného obdobia ustanoveného v smernici Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov začne Európske spoločenstvo diskusie s inými veľkými finančnými centrami s cieľom prijatia a uplatňovania opatrení, ktoré sú rovnocenné opatreniam uplatňovaným v Spoločenstve, zo strany príslušných súdnych orgánov.

Článok 16

Podpis, nadobudnutie platnosti a vypovedanie

1.   Táto dohoda podlieha ratifikácii alebo súhlasu zmluvných strán v súlade s ich vlastnými postupmi. Zmluvné strany si navzájom oznámia ukončenie týchto postupov. Táto dohoda nadobúda platnosť prvým dňom druhého mesiaca po poslednom oznámení.

2.   Táto dohoda zostáva v platnosti až do jej vypovedania niektorou zo zmluvných strán.

3.   Každá so zmluvných strán môže vypovedať túto dohodu oznámením druhej zmluvnej strane. V takom prípade sa platnosť tejto dohody končí dvanásť mesiacov po takomto oznámení.

Článok 17

Vykonávacie predpisy

Zmluvné strany bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 14, vykonávajú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia, ktoré sú potrebné na umožnenie uplatňovania tejto dohody od 1. júla 2005.

Článok 18

Pohľadávky a konečné vyrovnanie

1.   Vypovedanie alebo úplné alebo čiastočné pozastavenie uplatňovania tejto dohody nemá dosah na pohľadávky tretích strán v súlade s článkom 10.

2.   V takom prípade Monacké kniežatstvo zostaví záverečný účet pred tým, ako sa táto dohoda prestane uplatňovať, a vykoná záverečnú platbu každému členskému štátu Európskeho spoločenstva.

Článok 19

Územná pôsobnosť

Táto dohoda sa na jednej strane vzťahuje na územia, na ktoré sa vzťahuje Zmluva o založení Európskeho spoločenstva a za podmienok ustanovených v tejto zmluve, a na druhej strane na územie Monackého kniežatstva.

Článok 20

Prílohy

1.   Obe prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

2.   Zoznam príslušných orgánov v prílohe I sa môže meniť a dopĺňať jednoduchým oznámením Monackého kniežatstva druhej zmluvnej strane s ohľadom na orgán uvedený v písmene a) uvedenej prílohy a zo strany Európskeho spoločenstva s ohľadom na iné orgány.

Zoznam príbuzných subjektov v prílohe II sa môže meniť a dopĺňať vzájomnou dohodou.

Článok 21

Jazyky

1.   Táto dohoda je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

2.   Verzia v maltskom jazyku sa overí zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentická ako jazykové verzie uvedené v odseku 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

A FENTIEK HITELÉÜL az alulírott meghatalmazottak e megállapodást alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

NA DOWÓD CZEGO niżej podpisani pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

Podpisano v Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pour la Principauté de Monaco

Image

PRÍLOHA I

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ORGÁNOV ZMLUVNÝCH STRÁN

Na účely tejto dohody príslušnými orgánmi zmluvných strán sú:

a)

v Monackom kniežatstve: le Conseiller de Gouvernement pour les Finances et l'Economie alebo poverený zástupca;

b)

v Belgickom kráľovstve: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances alebo poverený zástupca;

c)

v Českej republike: Ministr financí alebo poverený zástupca;

d)

v Dánskom kráľovstve: Skatteministeren alebo poverený zástupca;

e)

v Nemeckej spolkovej republike: Der Bundesminister der Finanzen alebo poverený zástupca;

f)

v Estónskej republike: Rahandusminister alebo poverený zástupca;

g)

v Helénskej republike: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών alebo poverený zástupca;

h)

v Španielskom kráľovstve: El Ministro de Economía y Hacienda alebo poverený zástupca;

i)

vo Francúzskej republike: Le Ministre chargé du budget alebo poverený zástupca;

j)

v Írsku: The Revenue Commissioners alebo poverený zástupca;

k)

v Talianskej republike: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali alebo poverený zástupca;

l)

v Cyperskej republike: Υπουργός Οικονομικών alebo poverený zástupca;

m)

v Lotyšskej republike: Finanšu ministrs alebo poverený zástupca;

n)

v Litovskej republike: Finansų ministras alebo poverený zástupca;

o)

v Luxemburskom veľkovojvodstve: Le Ministre des Finances alebo poverený zástupca; avšak na účely článku 12 je príslušným orgánom le Procureur Général d’Etat luxembourgeois;

p)

v Maďarskej republike: A pénzügyminiszter alebo poverený zástupca;

q)

v Maltskej republike: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi alebo poverený zástupca;

r)

v Holandskom kráľovstve: De Minister van Financiën alebo poverený zástupca;

s)

v Rakúskej republike: Der Bundesminister für Finanzen alebo poverený zástupca;

t)

v Poľskej republike: Minister Finansów alebo poverený zástupca;

u)

v Portugalskej republike: O Ministro das Finanças alebo poverený zástupca;

v)

v Slovinskej republike: Minister za financií alebo poverený zástupca;

w)

v Slovenskej republike: minister financií alebo poverený zástupca;

x)

vo Fínskej republike: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet alebo poverený zástupca;

y)

vo Švédskom kráľovstve: Chefen för Finansdepartementet alebo poverený zástupca;

z)

v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska a na európskych územiach, na ktorých je za vonkajšie vzťahy zodpovedné Spojené kráľovstvo: the Commissioners of Inland Revenue alebo ich poverený zástupca, ako aj príslušný orgán Gibraltáru, ktorý Spojené kráľovstvo určí v súlade s odsúhlasenými dojednaniami vzťahujúcimi sa na orgány Gibraltáru v súvislosti s právnymi aktmi Európskej únie a Európskeho spoločenstva a súvisiacimi zmluvami oznámenými členským štátom a inštitúciám Európskej únie 19. apríla 2000, kópiu ktorých oznámi Monackému kniežatstvu Generálny sekretariát Rady Európskej únie a ktoré sa vzťahujú na túto dohodu.

PRÍLOHA II

ZOZNAM PRÍBUZNÝCH SUBJEKTOV

Na účely článku 11 tejto dohody sa za „príbuzný subjekt, ktorý koná ako orgán verejnej moci alebo ktorého úloha je uznaná medzinárodnou zmluvou“, považujú tieto subjekty:

 

SUBJEKTY V RÁMCI EURÓPSKEJ ÚNIE:

 

Belgicko

Région flamande (Vlaams Gewest)

Région wallone

Région de Bruxelles-Capitale (Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Communauté française

Communauté flamande (Vlaamse Gemeenschap)

Communauté germanophone (Deutschsprachige Gemeinschaft)

 

Španielsko

Xunta de Galicia

Junta de Andalucía

Junta de Extremadura

Junta de Castilla-La Mancha

Junta de Castilla-León

Gobierno Foral de Navarra

Govern de les Illes Balears

Generalitat de Catalunya

Generalitat de Valencia

Diputación General de Aragón

Gobierno de las Islas Canarias

Gobierno de Murcia

Gobierno de Madrid

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi

Diputación Foral de Guipúzcoa

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia

Diputación Foral de Alava

Ayuntamiento de Madrid

Ayuntamiento de Barcelona

Cabildo Insular de Gran Canaria

Cabildo Insular de Tenerife

Instituto de Crédito Oficial

Instituto Catalán de Finanzas

Instituto Valenciano de Finanzas

 

Grécko

Оργανισμός Тηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Subjekt gréckych telekomunikácií)

Оργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Subjekt gréckych železníc)

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Verejný elektrárenský podnik)

 

Francúzsko

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES)

L'Agence française de développement (AFD)

Réseau Ferré de France (RFF)

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA)

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP)

Charbonnages de France (CDF)

Entreprise minière et chimique (EMC)

 

Taliansko

Regióny

Provincie

Obce a mestá

Cassa Depositi e Prestiti

 

Lotyšsko

Pašvaldības (miestne samosprávy)

 

Poľsko

gminy (obce)

powiaty (okresy)

województwa (kraje)

związki gmin (združenie obcí)

związki powiatów (združenia okresov)

związki województw (združenia krajov)

miasto stołeczne Warszawa (Varšava, hlavné mesto)

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agentúra pre reštrukturalizáciu a modernizáciu poľnohospodárstva)

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agentúra poľnohospodárskeho vlastníctva)

 

Portugalsko

Região Autónoma da Madeira (samostatná oblasť Madeira)

Região Autónoma dos Açores (samostatná oblasť Azorské ostrovy)

Communes

 

Slovensko

mestá a obce

Železnice Slovenskej republiky

Štátny fond cestného hospodárstva

Slovenské elektrárne

Vodohospodárska výstavba

 

MEDZINÁRODNÉ SUBJEKTY A PODNIKY:

Európska banka pre obnovu a rozvoj

Európska investičná banka

Ázijská rozvojová banka

Africká rozvojová banka

Svetová banka/MBOR/MMF

Medzinárodné finančné združenie

Medziamerická rozvojová banka

Sociálny rozvojový fond Rady Európy

EURATOM

Európske spoločenstvo

Andské rozvojové združenie (CAF)

Eurofima

Ustanovenia článku 11 sa uplatňujú bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek medzinárodné záväzky, ktoré mohli zmluvné strany uzavrieť s vyššie uvedenými medzinárodnými subjektami.

 

SUBJEKTY V TRETÍCH ŠTÁTOCH:

 

Subjekty, ktoré spĺňajú tieto kritériá:

1.

Subjekt sa považuje za verejnoprávny subjekt podľa vnútroštátnych kritérií.

2.

Takýto verejnoprávny subjekt je nekomerčným výrobcom, ktorý spravuje a financuje skupinu činností, hlavne poskytovaním nekomerčných tovarov alebo služieb určených v prospech Spoločenstva, ktoré sú účinne kontrolované verejnou správou.

3.

Tento verejnoprávny subjekt je veľkým a pravidelným emitentom dlhu.

4.

Dotknutý štát je schopný zaručiť, že takýto verejnoprávny subjekt nebude vykonávať predčasné umorenie v prípade doložiek o pripočítaní.


MEMORANDUM O POROZUMENÍ

medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom

Keď bola dohoda, ktorá upravuje opatrenia rovnocenné s tými, ktoré ustanovuje smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov, ďalej len „smernica“, uzavretá, Európske spoločenstvo a Monacké kniežatstvo podpísali toto memorandum o porozumení, ktoré je doplnením tejto dohody.

Ak niektorá zo zmluvných strán zistí, že podstatné rozdiely, ktoré sa týkajú vykonávania výmeny informácií, znamenajú, že dohoda by sa neuplatňovala zjavne rovnocenným spôsobom, zmluvné stany bezodkladne uskutočnia konzultácie s cieľom určenia úprav, ktoré sú potrebné na zavedenie rovnakého zaobchádzania. Európska komisia podá ihneď správu Rade o týchto konzultáciách a navrhne opatrenia, ktoré sú potrebné na opätovné zavedenie rovnakého zaobchádzania. Počas tejto doby, akákoľvek nová žiadosť o informácie podľa článku 12 tejto dohody, ktoré majú rovnaký charakter ako informácie, ktoré boli dôvodom uplatnenia tohto odseku, sa preskúmajú v rámci konzultácií.

Ak by sa objavil výrazný rozdiel medzi rozsahom pôsobnosti smernice Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 a rozsahom pôsobnosti tejto dohody, najmä s ohľadom na články 4 a 6 dohody, zmluvné strany sa bezodkladne navzájom poradia v súlade s článkom 13 ods. 1 dohody, aby zabezpečili, že opatrenia ustanovené dohodou zostanú rovnocenné.

Signatári tohto memoranda o porozumení vyhlasujú, že považujú dohodu uvedenú v prvom odseku a toto memorandum o porozumení za dokumenty, ktoré zabezpečujú prijateľné a vyvážené dojednanie, ktoré možno považovať za dojednanie chrániace záujmy zmluvných strán. Preto budú vykonávať dohodnuté opatrenia v dobrej viere a nebudú konať jednostranne takým spôsobom, aby poškodili toto dojednanie bez náležitého dôvodu.

Európske spoločenstvo je pripravené s vládou Monackého kniežatstva začať preskúmanie podmienok, ktoré by podporili rozvoj obchodu medzi Monakom a Spoločenstvom, pokiaľ ide o niektoré finančné nástroje a služby v oblasti poisťovníctva, od okamihu, keď bude stanovené, že pravidlá o obozretnosti a opatrenia dohľadu vzťahujúce sa na dotknutých monackých prevádzkovateľov príslušných monackých operátorov sú schopné zaručiť bezproblémové fungovanie vnútorného trhu v daných odvetviach. Takto a v súlade so zahraničnou politikou Spoločenstva, prijatou s ohľadom na podobné žiadosti v minulosti, by prípadná dohoda mala byť založená na prijatí a uplatňovaní súčasného a budúceho acquis Spoločenstva Monackým kniežatstvom v dotknutých odvetviach. Je tiež pravdepodobné, že iné pravidlá, tak súčasné, ako aj budúce, ktoré súvisia s bezproblémovým fungovaním vnútorného trhu v dotknutých odvetviach, napríklad pravidlá hospodárskej súťaže alebo daňové pravidlá, by mali byť uplatňované Monackým kniežatstvom.

Signatári tohto memoranda o porozumení berú na vedomie, že vymedzenie pojmu daňového podvodu podľa Dohody medzi Európskym spoločenstvom a Monackým kniežatstvom ustanovujúcej opatrenia rovnocenné tým, ktoré sú ustanovené v smernici, sa vzťahuje výlučne na účely zdaňovania úspor.

V Bruseli dňa 7. decembra 2004 v jazyku anglickom, českom, dánskom, estónskom, fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom, lotyšskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, portugalskom, slovenskom, slovinskom, španielskom, švédskom a talianskom, pričom každý z týchto textov je rovnako autentický.

Verzia v maltskom jazyku sa overí zmluvnými stranami na základe výmeny listov. Je rovnako autentická ako jazykové verzie uvedené v predchádzajúcom odseku.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Pour la Principauté de Monaco

Image