11.1.2005   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 7/7


ROZHODNUTIE KOMISIE

zo 7. januára 2005

o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb

(oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 5769)

(Text s významom pre EHP)

(2005/15/ES)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (1), a najmä na jej článok 30 ods. 6,

keďže:

(1)

Aby sa zabezpečila právna istota, je vhodné stanoviť uverejňovanie oznámení, ktoré sa týkajú začatia postupu v zmysle článku 30 smernice 2004/17/ES v Úradnom vestníku Európskej únie a o predĺžení lehôt, ktoré má Komisia k dispozícii, ako aj uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 po uplynutí lehoty. Je takisto vhodné stanoviť informácie, ktoré je potrebné v týchto oznámeniach uviesť.

(2)

Po preskúmaní striktných lehôt, ktoré sú stanovené na uskutočnenie postupu v zmysle uvedeného článku 30 smernice 2004/17/ES, je vhodné stanoviť, aby žiadosti, ktoré sa týkajú uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 museli obsahovať užitočné a relevantné informácie na preskúmanie žiadosti. Na tento účel je vhodné zostaviť zoznam informácií, ktoré sa v týchto žiadostiach majú uvádzať, ako aj ďalších praktických podmienok, ktoré sa týkajú týchto žiadostí. Preskúmanie podmienok stanovených v článku 30 ods. 1 sa musí uskutočňovať výlučne na základe smernice 2004/17/ES a nesmie obmedzovať uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

(3)

Opatrenia uvedené v tomto rozhodnutí sú v súlade so stanoviskom Poradného výboru pre verejné obstarávanie,

PRIJALA TOTO ROZHODNUTIE:

Článok 1

1.   Žiadosti, ktoré sa týkajú uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES, musia prinajmenej obsahovať informácie uvedené v prílohe I tohto rozhodnutia.

2.   Keď nezávislý orgán, ktorý je príslušný pre danú činnosť prijal odôvodnený postoj, ktorý sa týka príslušných otázok na účely článku 30 ods. 1 a 2 smernice 2004/17/ES, tento postoj sa prikladá k žiadostiam.

3.   Žiadosti a postoje uvedené v odsekoch 1 a 2 sa zasielajú prostredníctvom elektronických prostriedkov na nasledujúcu e-mailovú adresu:

Markt-C3@cec.eu.int.

Ak zaslanie prostredníctvom elektronického prostriedku nie je možné, zasielajú sa tieto žiadosti a postoje v troch kópiách na nasledujúcu adresu:

Commission européenne

Direction générale Marché intérieur et Services

Direction D – Politiques des Marchés Publics

B-1049 Bruxelles

Článok 2

1.   Keď bude Komisii doručená žiadosť, ktorá sa týka uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES, Komisia uverejní oznámenie, ktoré bude obsahovať informácie uvedené v prílohe II tohto rozhodnutia, v časti A alebo B podľa pôvodu žiadosti.

2.   Ak sa v prípadoch, ktoré sú uvedené v druhej a tretej vete prvého pododseku článku 30 ods. 6 smernice 2004/17/ES predĺži lehota, ktorú má Komisia k dispozícii na prijatie rozhodnutia týkajúceho sa žiadosti, Komisia uverejní oznámenie, ktoré bude obsahovať informácie uvedené v prílohe III tohto rozhodnutia, v časti A alebo B podľa pôvodu žiadosti.

3.   Uplatniteľnosť článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES v súlade s druhým alebo tretím pododsekom článku 30 ods. 4 alebo v súlade so štvrtým pododsekom článku 30 ods. 5 uvedenej smernice podlieha oznámeniu, ktoré uverejňuje Komisia a ktoré obsahuje informácie uvedené v prílohe IV tohto rozhodnutia, v časti A alebo B podľa pôvodu žiadosti.

4.   Oznámenia uvedené v odsekoch 1, 2 a 3 sú uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie, séria C.

Článok 3

Toto rozhodnutie je určené členským štátom.

V Bruseli 7. januára 2005

Za Komisiu

Charlie McCREEVY

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA I

Informácie, ktoré je potrebné uviesť v žiadostiach, ktoré sa týkajú uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 smernice 2004/17/ES

1.   Časť 1 – Totožnosť a postavenie žiadateľa

Článok 30 smernice 2004/17/ES stanovuje, že žiadosti, ktoré sa týkajú uplatniteľnosti článku 30 ods. 1 môžu podávať členské štáty alebo ak to umožňuje legislatíva príslušného členského štátu, zadávatelia. V závislosti od jednotlivých prípadov sa teda označenie „žiadateľ“ vzťahuje buď na členský štát, alebo na zadávateľov. Toto označenie sa používa výlučne s cieľom zjednodušiť text.

1.1.   Názov a úplná adresa žiadateľa.

V prípade, ak by podniky (1) pridružené k zadávateľovi vykonávali činnosť uvedenú v tejto žiadosti, pod označením „žiadateľ“ sa bude rozumieť subjekt uvedený v bode 1.1, ako aj príslušné pridružené podniky. Bude teda vhodné, predovšetkým v častiach 5 a 6 nižšie, uviesť požadované informácie pre takto definovaného „žiadateľa“.

1.2.   Štatút zadávateľa: verejný zadávateľ (2), verejný podnik (3) alebo súkromný podnik?

1.3.   Pre verejných zadávateľov: podávate žiadosť v mene a na úkor svojho členského štátu?

Ak áno, uveďte informácie stanovené pre každý bod v častiach 2 až 6 vrátane. Predovšetkým pokiaľ ide o časti 5 a 6, pri každom bode v týchto častiach uveďte požadované informácie pre každý zo subjektov, ktorý vykonáva činnosť uvedenú v tejto žiadosti. V každom prípade sa však, ak je počet týchto subjektov značný, tieto informácie môžu obmedziť len na subjekty, ktoré majú na uvažovanom geografickom trhu (4) podiel minimálne 10 %. Ak pri viac než jednom subjekte sú informácie podobné alebo totožné, je možné ich po upresnení zlúčiť.

1.4.   Pre zadávateľov (verejní zadávatelia, verejné podniky a súkromné podniky, ktoré vykonávajú jednu z činností uvedených v smernici 2004/17/ES (5)): Uveďte ustanovenie vnútroštátneho práva, ktoré stanovuje, že zadávatelia môžu podávať žiadosť v zmysle článku 30.

2.   Časť 2 – Opis činnosti uvedenej v tejto žiadosti

2.1.   Opíšte činnosť, na ktorú sa podľa vás vzťahujú podmienky článku 30 ods. 1 (6).

2.2.   Označte územie, ak sa líši od celoštátneho územia, na ktorom sa vykonáva činnosť, ktorá je predmetom tejto žiadosti. Označte jedine územie, ktoré podľa vášho odhadu spĺňa podmienky článku 30 ods. 1.

3.   Časť 3 – Predmetný trh

Predmetný trh s výrobkami zahŕňa všetky výrobky a/alebo služby, ktoré spotrebiteľ považuje za vzájomne zameniteľné alebo nahraditeľné z dôvodu ich charakteristických znakov, ceny a použitia, na ktoré sú určené (7).

Nasledujúce faktory sú zvyčajne považované za dôležité pri definovaní predmetného trhu s výrobkami a pri analýze sa berú do úvahy (8):

stupeň fyzickej podobnosti medzi príslušnými výrobkami a/alebo službami,

akýkoľvek rozdiel v konečnom využití výrobkov,

cenové rozdiely medzi dvoma výrobkami,

náklady spôsobené prechodom od jedného výrobku k druhému, ak ide o dva potenciálne konkurenčné výrobky,

zavedené alebo zakorenené preferencie spotrebiteľov pre typ alebo kategóriu výrobku,

roztriedenie výrobkov (názvoslovia odborných združení, atď.).

Predmetný geografický trh zodpovedá územiu, na ktorom príslušné subjekty prispievajú k ponuke výrobkov a služieb, ktoré vykazuje dostatočne homogénne podmienky hospodárskej súťaže a ktoré možno odlíšiť od susedných oblastí predovšetkým preto, že sú tam značne rozdielne podmienky hospodárskej súťaže.

Spomedzi faktorov, na ktoré treba prihliadať pri definovaní predmetného geografického trhu, spomeňme (8):

povahu a charakteristické znaky príslušných výrobkov alebo služieb,

existenciu prekážok pri vstupe,

preferencie spotrebiteľov,

dosť značné rozdiely v podieloch na trhu alebo podstatné cenové rozdiely v susedných oblastiach,

ako aj prepravné náklady.

3.1.   Vzhľadom na predchádzajúce dôvody vysvetlite definíciu, ktorú ste prisúdili predmetnému trhu (alebo predmetným trhom) s výrobkami, o ktorú sa podľa vás Komisia musí opierať pri svojej analýze.

Vo svojej odpovedi odôvodnite svoje odhady alebo závery a vysvetlite, ako ste prihliadali na vyššie poukázané faktory. Predovšetkým označte špecifické výrobky alebo služby, ktorých sa táto žiadosť priamo alebo nepriamo dotýka, a identifikujte kategórie výrobkov, ktoré sú podľa vašej definície trhu považované za nahraditeľné.

V nasledujúcich otázkach je/-sú táto (alebo tieto) definícia/-e označená/-é výrazom „predmetný/-é geografický/-é trh/-y s výrobkami.“

3.2.   Vysvetlite definíciu, ktorú ste prisúdili predmetnému/-ým geografickému/-ým trhu/-om, o ktorú sa podľa vás Komisia musí opierať pri svojej analýze. Vo svojej odpovedi odôvodnite svoje odhady alebo závery a vysvetlite, ako ste prihliadali na vyššie poukázané faktory. Predovšetkým identifikujte geografickú oblasť, v ktorej sú na predmetnom/-ých trhu/-och s výrobkami aktívne subjekty, ktorých sa táto žiadosť dotýka, a v prípade, že by ste sa nazdávali, že predmetný geografický trh je väčší než trh jediného členského štátu, uveďte na to svoje dôvody.

V nasledujúcich otázkach je/sú táto (alebo tieto) definícia/-e označená/-é výrazom „predmetný/-é geografický/-é trh/-y s výrobkami“.

4.   Časť 4 – Uplatniteľnosť právnych predpisov, ktoré sú uvedené v prílohe XI smernice 2004/17/ES.

4.1.   Je činnosť uvedená v tejto žiadosti podriadená jednému alebo viacerým právnym predpisom, ktoré sú uvedené v prílohe XI smernice 2004/17/ES (9)? Ak áno, uveďte predpis alebo predpisy vnútroštátneho práva, ktoré sú prenesením príslušných právnych predpisov Spoločenstva.

5.   Časť 5 – Informácie, ktoré sa týkajú predmetného trhu a prístupu na trh

Táto časť sa musí vyplniť bez ohľadu na odpoveď v bode 4.1 vyššie.

5.1.   Vysvetlite dôvody, na základe ktorých si myslíte, že prístup na predmetný trh nie je obmedzený.

5.2.   Pre každý predmetný trh, pre každé z troch posledných zúčtovacích období (10) a pre každé z nasledujúcich území:

a)

územie Európskeho hospodárskeho priestoru;

b)

Spoločenstvo ako celok;

c)

územie štátov Európskeho združenia voľného obchodu ako celok;

d)

každý členský štát a každý štát Európskeho združenia voľného obchodu, v ktorom žiadateľ vykonáva svoju činnosť; a

e)

predmetný geografický trh (11), ak sa žiadateľ domnieva, že ide o odlišný trh;

uveďte nasledujúce informácie stanovené v bodoch 5.2.1 až 5.2.9:

5.2.1.   odhad veľkosti (dôležitosti) trhu tak, že uvediete uskutočnené predaje v hodnote (v eurách) a v objeme (v jednotkách) (12), a pritom stanovíte vypočítavacie základy a pramene, ktoré ste na tento účel použili, a poskytnete dokumenty, ak sú k dispozícii, potrebné na potvrdenie tohto výpočtu;

5.2.2.   uskutočnené predaje v hodnote a v objeme, ako aj odhad podielov na trhu, ktoré má žiadateľ;

5.2.3.   odhad podielu na trhu v hodnote (a v prípade potreby v objeme) všetkých konkurentov (vrátane dovozcov), ktorí ovládajú najmenej 10 % uvažovaného geografického trhu. Poskytnite dokumenty, ak sú k dispozícii, potrebné na potvrdenie výpočtu týchto podielov na trhu a uveďte názov, adresu, telefónne a faxové čísla týchto konkurentov, ako aj meno a funkciu kompetentnej kontaktnej osoby u týchto konkurentov;

5.2.4.   odhad celkovej výšky, v hodnote a v objeme, dovozov na územie Európskeho hospodárskeho priestoru, ako aj ich pôvod, a pritom presne uveďte:

a)

podiel týchto dovozov, ktorý možno pričítať žiadateľovi;

b)

v akej miere odhadujete, že by colné a necolné kvóty a prekážky v obchodovaní predstavovali prekážky v týchto dovozoch; a

c)

v akej miere odhadujete, že by prepravné náklady a ďalšie náklady vplývali na tieto dovozy;

5.2.5.   prekážky v obchodovaní medzi štátmi v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru predstavované:

a)

prepravnými nákladmi a ďalšími nákladmi; a

b)

inými necolnými prekážkami v obchodovaní;

5.2.6.   spôsob, akým žiadateľ vyrába a predáva produkty alebo služby; presne uveďte, či sa napríklad výroba uskutočňuje lokálne alebo či sa komercializácia uskutočňuje prostredníctvom lokálnych distribučných sietí;

5.2.7.   porovnanie cenových hladín, ktoré žiadateľ uplatňuje v každom členskom štáte a v každom štáte Európskeho združenia voľného obchodu a podobné porovnanie cenových hladín medzi Spoločenstvom, štátmi Európskeho združenia voľného obchodu a inými územiami, na ktorých sa tieto produkty vyrábajú (napríklad štáty východnej Európy, Spojené štáty americké, Japonsko a akákoľvek iná vhodná oblasť);

5.2.8.   povahu a stupeň vertikálnej integrácie žiadateľa vo vzťahu k jeho hlavným konkurentom;

5.2.9.   špecifikujte eventuálne aktíva alebo infraštruktúry, ktoré sa užívajú spoločne s ostatnými subjektmi alebo ktoré sa používajú na realizovanie niečoho iného než len činnosti, na ktorú sa vzťahuje smernica č. 2004/17/ES. V prípade, že by používanie takýchto aktív alebo infraštruktúr bolo podriadené špeciálnym podmienkam, ako napríklad povinnosti univerzálnej služby alebo špeciálne práva, uveďte ich.

5.3.   Uveďte nasledujúce informácie:

5.3.1.   Uskutočnil sa v priebehu posledných piatich rokov významný vstup na predmetný/-é geografický/-é trh/-y (11)? V prípade kladnej odpovede uveďte, v medziach možností, názov, adresu, telefónne a faxové čísla príslušného podniku, ako aj meno a funkciu kompetentnej kontaktnej osoby, ktorá bude schopná vyhodnotiť, aký je súčasný podiel na trhu daného podniku.

5.3.2.   Existujú, podľa názoru žiadateľa, podniky (vrátane tých, ktoré v súčasnej dobe vykonávajú svoju činnosť výlučne na trhoch mimo Spoločenstva alebo na trhoch mimo Európskeho hospodárskeho priestoru), ktoré by mohli vstúpiť na trh? V prípade kladnej odpovede uveďte dôvody, o ktoré sa opierate, určte názov, adresu, telefónne a faxové čísla týchto podnikov, ako aj meno a funkciu kompetentnej kontaktnej osoby, ktorá poskytne odhad predpokladaných termínov vstupu takýchto podnikov na trh.

5.3.3.   Opíšte rozličné faktory, ktoré v danom prípade ovplyvňujú vstup na predmetné trhy, tak z hľadiska geografického, ako aj z hľadiska výrobkov. Keď to bude potrebné, berte pri tom do úvahy:

a)

celkové náklady vstupu na trh (výskum a vývoj, potrebné distribučné systémy, podpora predaja, reklama, popredajný servis, atď.) v miere, ktorá sa rovná miere životaschopného a dôležitého konkurenta, s označením trhového podielu, ktorý by tento konkurent mal;

b)

zákonné alebo regulačné prekážky vstupu ako napríklad povolenie štátnych orgánov alebo existencia akýchkoľvek noriem;

c)

akékoľvek obmedzenie v podobe existencie patentov, know-how a iných práv duševného vlastníctva na týchto trhoch a akékoľvek obmedzenie, ktoré je vytvorené udeľovaním licencií na tieto práva;

d)

mieru, v akej je žiadateľ poskytovateľom alebo užívateľom licencií patentov, know-how a iných práv na predmetných trhoch;

e)

veľkosť úspor v dôsledku zvýšenia výrobnej kapacity pri výrobe výrobkov na daných trhoch;

f)

prístup k zdrojom zásobovania ako napríklad disponovanie surovinami.

Výskum a vývoj

5.3.4.

Určte dôležitosť výskumu a vývoja na schopnosť podniku, ktorý pôsobí na predmetných trhoch, dlhodobo čeliť konkurencii. Vysvetlite povahu výskumných a vývojových prác, ktoré žiadateľ na predmetných trhoch uskutočnil.

Keď to bude potrebné, berte pritom do úvahy nasledujúce body:

a)

vývoj a intenzitu výskumu a vývoja (13) na týchto trhoch a pre žiadateľa;

b)

vývoj technológie na týchto trhoch počas primeraného obdobia (predovšetkým vývoj výrobkov a/alebo služieb, výrobných postupov, distribučných systémov, atď.);

c)

hlavné inovácie, ktoré sa na týchto trhoch objavili, a podniky, ktoré sú autormi týchto inovácií;

d)

inovačný cyklus na týchto trhoch a fázu cyklu, v ktorej sa nachádza žiadateľ.

Dohody o spolupráci

5.3.5.

V akej miere existujú na predmetných trhoch dohody o spolupráci (horizontálne alebo vertikálne)?

5.3.6.

Uveďte presné údaje o najdôležitejších dohodách o spolupráci, ktoré žiadateľ na predmetných trhoch uzavrel, ako napríklad dohody o výskume a vývoji, licenčné dohody, dohody o spoločnej výrobe, o špecializácii, o distribúcii, o dlhodobom zásobovaní a o výmene informácií.

6.   Časť 6 – Vystavenie hospodárskej súťaži

V zmysle článku 30 ods. 2 je potrebné na stanovenie, či je činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži, oprieť sa o také kritériá, ktoré sú v súlade s ustanoveniami zmluvy, ktoré sa týkajú hospodárskej súťaže, akými sú napríklad vlastnosti príslušných výrobkov alebo služieb, existencia alternatívnych výrobkov alebo služieb, ceny a skutočná alebo potencionálna prítomnosť viac ako jedného dodávateľa príslušných výrobkov alebo služieb.

6.1.   Vysvetlite dôvody, pre ktoré si myslíte, že činnosť uvedená v tejto žiadosti je úplne vystavená hospodárskej súťaži na trhu s objednávkou/-ami predmetných výrobkov na predmetnom/-ých geografickom/-ých trhu/-och. Predovšetkým uveďte:

Všeobecné podmienky na predmetnom trhu

6.1.1.

Uveďte piatich hlavných nezávislých dodávateľov (14) žiadateľa a podiel každého z nich na nákupoch (surovín alebo tovarov, ktoré slúžia na výrobu príslušných výrobkov) žiadateľa. Presne určte názov, adresu, telefónne a faxové čísla dodávateľov, ako aj meno a funkciu kompetentnej kontaktnej osoby u týchto dodávateľov.

Rovnako uveďte pridružené podniky žiadateľa a podiel každého z nich na nákupoch (surovín alebo tovarov, ktoré slúžia na výrobu príslušných výrobkov) žiadateľa. Presne určte názov, adresu, telefónne a faxové čísla pridružených podnikov, ako aj meno a funkciu kompetentnej kontaktnej osoby v týchto pridružených podnikoch.

Štruktúra ponuky na predmetných trhoch

6.1.2.

Opíšte distribučné kanály a siete popredajného servisu, ktoré existujú na predmetných trhoch. V prípade potreby pritom berte do úvahy nasledujúce body:

a)

existujúce distribučné systémy a ich veľkosť (dôležitosť) na týchto trhoch. Do akej miery je distribúcia zabezpečovaná tretími osobami alebo pridruženými podnikmi žiadateľa?

b)

existujúce siete popredajného servisu (napríklad údržbárske a opravárenské služby) a ich veľkosť (dôležitosť) na týchto trhoch. Do akej miery sú tieto služby zabezpečované tretími osobami alebo pridruženými podnikmi žiadateľa?

6.1.3.

V prípade potreby uveďte odhad celkovej kapacity na úrovni Spoločenstva alebo na úrovni Európskeho združenia voľného obchodu za posledné tri roky. Aká bola kapacita žiadateľa počas tohto obdobia a aká bola miera využitia tejto kapacity?

6.1.4.

Uveďte všetky ďalšie informácie, ktoré sa týkajú ponuky a ktoré sa vám zdajú dôležité.

Štruktúra dopytu na predmetných trhoch

6.1.5.

Uveďte piatich hlavných nezávislých zákazníkov žiadateľa na predmetnom trhu a podiel každého z nich na celkových predajoch predmetných výrobkov, ktoré žiadateľ uskutočnil. Presne uveďte názov, adresu, telefónne a faxové čísla a meno a funkciu kontaktnej osoby u týchto zákazníkov.

6.1.6.

Opíšte štruktúru dopytu a presne uveďte:

a)

rozličné fázy, ktorými trhy prechádzajú, napríklad: rast, expanzia, vyspelosť a pokles, ako aj mieru predpokladaného rastu dopytu;

b)

dôležitosť preferencií zákazníkov tak, že uvediete vernosť značke, rozlišovanie výrobkov a poskytovanie kompletného sortimentu výrobkov;

c)

stupeň koncentrácie alebo fragmentácie trhu na strane dopytu;

d)

rozdelenie klientely do rozličných skupín a opíšte „typického zákazníka“ každej skupiny;

e)

dôležitosť výhradných distribútorských kontraktov alebo iných typov dlhodobých kontraktov;

f)

v akej miere je dôležitý podiel dopytu, ktorý predstavujú verejní zadávatelia alebo verejné/štátne podniky, alebo podobné právnické osoby.

6.1.7.

Uveďte odhady stupňa aktivity spotrebiteľov tak, že uvediete zmeny dodávateľov alebo nové prerokovania kontraktu v priebehu posledných piatich rokov. Rovnako uveďte pramene, ktoré ste na tento účel použili, a poskytnite dokumenty, ak sú k dispozícii, potrebné na potvrdenie odhadu.


(1)  V zmysle článku 23 ods. 1 smernice 2004/17/ES sa pridruženým podnikom rozumie „akýkoľvek podnik, ktorého ročné účtovné uzávierky sú konsolidované s ročnými uzávierkami zadávateľa v súlade s požiadavkami siedmej smernice Rady 83/349/EHS z 13. júna 1983 o konsolidovaných účtovných uzávierkach, založenej na článku 44 ods. 2 písm. g) zmluvy alebo, v prípade subjektov, na ktoré sa vyššie uvedená smernica nevzťahuje, akýkoľvek podnik, v ktorom môže zadávateľ priamo alebo nepriamo vykonávať dominantný vplyv v zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) alebo ktorý môže vykonávať dominantný vplyv nad zadávateľom alebo ktorý spoločne so zadávateľom podlieha dominantnému vplyvu iného podniku v dôsledku vlastníctva, majetkovej účasti alebo pravidiel, ktorými sa riadia.“

(2)  V zmysle článku 2 ods. 1 písm. a) smernice 2004/17/ES verejnými zadávateľmi sú: „štát, regionálne a miestne orgány, verejnoprávne subjekty, združenia tvorené jedným alebo viacerými takýmito orgánmi či jedným alebo viacerými verejnoprávnymi subjektmi. ‚Verejnoprávnym subjektom’ sa rozumie akýkoľvek subjekt:

zriadený špecificky na uspokojovanie potrieb verejného záujmu, ktorý nemá priemyselnú ani obchodnú povahu,

ktorý má právnu subjektivitu, a

ktorý je buď financovaný prevažne štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi subjektmi, alebo je týmito orgánmi riadený, alebo v ktorého správnych, riadiacich alebo kontrolných orgánoch je viac ako polovica členov menovaná štátom, regionálnymi alebo miestnymi orgánmi alebo inými verejnoprávnymi subjektmi.“

(3)  V zmysle článku 2 ods. 1 písm. b) smernice 2004/17/ES verejným podnikom je: „akýkoľvek podnik, v ktorom verejní zadávatelia môžu vykonávať priamo alebo nepriamo dominantný vplyv na základe vlastníctva, majetkovej účasti alebo predpisov, ktorými sa daný podnik riadi.

Dominantný vplyv sa predpokladá, keď tieto orgány, priamo alebo nepriamo, vo vzťahu k podniku:

sú vlastníkmi väčšiny upísaného základného kapitálu podniku alebo

disponujú väčšinou hlasovacích práv, ktoré vyplývajú z podielu na podniku, alebo

môžu menovať viac ako polovicu členov v správnych, riadiacich alebo kontrolných orgánoch podniku.“

(4)  Pozri časť 3.

(5)  Príslušné činnosti alebo odvetvia sa môžu zhrnúť takto: elektrina (výroba, preprava, distribúcia); plyn (výroba, preprava, distribúcia); teplo (výroba, preprava, distribúcia); uhľovodíky (prieskum a ťažba); uhlie a iné pevné palivá (prieskum a ťažba); pitná voda (výroba, preprava, distribúcia); mestská doprava (autobus, metro a podobné prostriedky); železnica (preprava osôb a tovaru; poskytnutie infraštruktúr a riadenie/vykonávanie samotných prepravných služieb) ; prístavy (morské alebo vnútrozemské, poskytnutie infraštruktúr a riadenie/vykonávanie); letiská (poskytnutie infraštruktúr a riadenie/vykonávanie); a poštové služby. Pre presnú definíciu uvedených činností pozri články 3 až 7 smernice 2004/17/ES.

(6)  

„Objednávky určené na umožnenie vykonávania činnosti uvedenej v článkoch 3 až 7 sa neriadia touto smernicou, pokiaľ v členskom štáte, v ktorom sa činnosť vykonáva, je táto činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup.“

(7)  V prípade potreby je vhodné upresniť, či ide o ľahko nahraditeľné výrobky; najdokonalejšie (najlepšie) náhradné výrobky; najmenej dokonalé (najhoršie) náhradné výrobky alebo tiež o výrobky čiastočne nahraditeľné.

Pre akýkoľvek daný výrobok (pre potreby tejto definície označenie „výrobok“ označuje výrobky alebo služby) existuje séria náhradných výrobkov. Táto séria sa skladá zo všetkých náhradných výrobkov, ktoré pri uvažovanom výrobku prichádzajú do úvahy, t.j. zo všetkých výrobkov, ktoré vo väčšej alebo menšej miere spĺňajú požiadavky spotrebiteľa. Škála náhradných výrobkov je v rozmedzí od veľmi blízkych (alebo dokonalých) náhradných výrobkov (výrobky, pre ktoré by sa spotrebitelia okamžite rozhodli v prípade napríklad veľmi mierneho zvýšenia ceny uvažovaného výrobku) až po veľmi vzdialené (alebo nedokonalé) náhradné výrobky (výrobky, pre ktoré by sa spotrebitelia rozhodli jedine v prípade veľmi veľkého zvýšenia ceny uvažovaného výrobku).

Pri definovaní predmetného trhu berie Komisia do úvahy jedine ľahko nahraditeľné výrobky k uvažovaným výrobkom. Ľahko nahraditeľné výrobky sú tie, pre ktoré by sa spotrebitelia rozhodli v prípade mierneho, ale významného zvýšenia ceny uvažovaného výrobku (napríklad 5 %). To umožní Komisii posúdiť konkurenčnú situáciu v kontexte predmetného trhu, ktorý pozostáva zo všetkých výrobkov, pre ktoré by sa spotrebitelia uvažovaných výrobkov ľahko rozhodli.

To však neznamená, že Komisia zabudne vziať do úvahy tlaky, pri konkurenčnom správaní sa príslušných subjektov, ktoré vyplývajú z existencie nedokonalých náhradných výrobkov [tie, pre ktoré by sa spotrebiteľ nerozhodol pri miernom, ale významnom zvýšení ceny uvažovaného výrobku (napríklad 5 %)]. Takéto účinky sa zoberú do úvahy po vymedzení trhu a stanovení podielov na trhu. V dôsledku toho je pre Komisiu dôležité, aby mala informácie tak o ľahko nahraditeľných výrobkoch k uvažovaným výrobkom, ako aj o menej dokonalých náhradných výrobkoch.

[Príklad na dokonalú náhradu: elektrina vyrábaná z uhlia a elektrina vyrábaná z obnoviteľných zdrojov.]

Za čiastočne nahraditeľné sa považujú výrobky a služby, ktoré sa môžu vzájomne nahrádzať jedine v rámci istého geografického priestoru, jedine počas určitej časti roku alebo jedine na niektoré použitia. [Príklady: pri doprave osôb by železničná doprava, doprava metrom, doprava električkou a autobusová doprava boli považované na celoštátnej úrovni za čiastočne nahraditeľné, pretože tieto formy existujú vedľa seba jedine v rámci istého geografického priestoru. V rámci tohto geografického priestoru by mohli byť, naopak, považované za dokonalé náhrady.]

(8)  Tento zoznam však nie je úplný, žiadateľ sa môže odvolať na iné faktory.

(9)  Príloha XI je formulovaná takto:

„A.

PREPRAVA ALEBO DISTRIBÚCIA PLYNU ALEBO TEPLA Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/30/ES z 22. júna 1998 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom (Ú. v. ES L 204, 21.7.1998, s. 1).

B.

VÝROBA, PREPRAVA ALEBO DISTRIBÚCIA ELEKTRINY Smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/92/ES z 19. decembra 1996 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (Ú. v. ES L 27, 30.1.1997, s. 20)

C.

VÝROBA, PREPRAVA ALEBO DISTRIBÚCIA PITNEJ VODY –

D.

ZADÁVATELIA V OBLASTI ŽELEZNIČNÝCH SLUŽIEB –

E.

ZADÁVATELIA V OBLASTI MESTSKÝCH ŽELEZNIČNÝCH, ELEKTRIČKOVÝCH, TROLEJBUSOVÝCH ALEBO AUTOBUSOVÝCH SLUŽIEB –

F.

ZADÁVATELIA V OBLASTI POŠTOVÝCH SLUŽIEB – Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách pre rozvoj vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zvyšovania kvality služby (Ú. v. ES L 15, 21.1.1998, s. 14). Smernica naposledy zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. ES L 284, 31.10.2003, s. 1).

G.

PRIESKUM A ŤAŽBA ROPY A ZEMNÉHO PLYNU Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a užívania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Ú. v. ES L 164, 30.6.1994, s. 3).

H.

PRIESKUM A ŤAŽBA UHLIA ALEBO INÝCH TUHÝCH PALÍV –

I.

ZADÁVATELIA V OBLASTI MORSKÝCH ALEBO VNÚTROZEMSKÝCH PRÍSTAVOV ALEBO INÝCH TERMINÁLOVÝCH ZARIADENÍ –

J.

ZADÁVATELIA V OBLASTI LETISKOVÝCH ZARIADENÍ – .“

(10)  Informácie požadované v nasledujúcich rubrikách 5.2.1a 5.2.2 musia byť uvedené pre všetky oblasti, ktoré sú stanovené v bodoch a), b), c), d) a e).

(11)  Pozri časť 3.

(12)  Hodnota a objem trhu v uvažovaných geografických oblastiach musia zodpovedať výrobe, ktorá je zvýšená o dovoz a znížená o vývoz.

(13)  Intenzita výskumu a vývoja sa definuje ako pomer nákladov na výskum a vývoj a obchodného obratu.

(14)  Nezávislí dodávatelia sú dodávatelia, ktorí nie sú pridruženými podnikmi žiadateľa. Pre definíciu pridružených podnikov pozri poznámku 1 k bodu 1.1.


PRÍLOHA II

Vzory oznámení, ktoré sa týkajú žiadosti na základe článku 30 smernice 2004/17/ES

A.   Žiadosť podaná členským štátom

Dňa … Komisia obdržala žiadosť v zmysle článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES (1). Prvý pracovný deň nasledujúci po prijatí žiadosti je …

Táto žiadosť, podaná (názov dotyčného členského štátu), sa týka (krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti) v tejto krajine. Uvedený článok 30 stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, keď je daná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Vyhodnocovanie týchto podmienok sa uskutočňuje výlučne na základe smernice 2004/17/ES a neobmedzuje uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má k dispozícii trojmesačnú lehotu od pracovného dňa uvedeného vyššie na prijatie rozhodnutia, ktoré sa týka tejto žiadosti. Uvedená lehota teda uplynie dňa …

Ustanovenia tretieho pododseku vyššie uvedeného odseku 4 sú/nie sú (2) uplatniteľné. V dôsledku toho sa lehota, ktorú má Komisia k dispozícii, môže prípadne predĺžiť o mesiac/o tri mesiace (2). Takéto predĺženie je predmetom uverejnenia.

B.   Žiadosť podaná zadávateľom

Dňa … Komisia obdržala žiadosť v zmysle článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES. Prvý pracovný deň nasledujúci po prijatí žiadosti je …

Táto žiadosť podaná (názov dotyčného zadávateľa), sa týka (krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti) v (označenie dotyčného členského štátu). Uvedený článok 30 stanovuje, že smernica 2004/17/ES sa neuplatňuje, keď je daná činnosť priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhoch, na ktoré nie je obmedzený prístup. Vyhodnocovanie týchto podmienok sa uskutočňuje výlučne na základe smernice 2004/17/ES a neobmedzuje uplatňovanie pravidiel hospodárskej súťaže.

Komisia má k dispozícii trojmesačnú lehotu od pracovného dňa uvedeného vyššie na prijatie rozhodnutia, ktoré sa týka tejto žiadosti. Uvedená lehota teda uplynie …

Táto lehota sa prípadne môže predĺžiť o tri mesiace. Takéto predĺženie je predmetom uverejnenia.

Podľa druhého pododseku článku 30 ods. 6 nové žiadosti, ktoré sa týkajú (krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti) v (označenie dotyčného členského štátu), ktoré by boli podané pred koncom lehoty stanovenej pre túto žiadosť, sa nepovažujú za dôvod na začatie nových konaní a budú prerokúvané v rámci tejto žiadosti.


(1)  Ú. v. ES L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17).

(2)  Nehodiace sa škrtnite.


PRÍLOHA III

Vzory oznámení, ktoré sa týkajú žiadosti na základe článku 30 smernice 2004/17/ES – Predĺženie lehoty

A.   Žiadosť podaná členským štátom

Dňa … Komisia obdržala žiadosť v zmysle článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES (1).

Táto žiadosť, podaná [názov dotyčného členského štátu], sa týka [krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti] v tejto krajine. Žiadosť bola predmetom uverejnenia v Ú. v. ES C …/… z … Pôvodná lehota uplynie …

Vzhľadom na [stručné odôvodnenie dôvodov na predĺženie] a v súlade s ustanoveniami druhej/tretej vety článku 30 ods. 6 sa lehota, ktorú má Komisia k dispozícii na prijatie rozhodnutia, ktoré sa týka tejto žiadosti, predlžuje o tri mesiace/o jeden mesiac.

Konečná lehota teda uplynie …

B.   Žiadosť podaná zadávateľom

Dňa … Komisia obdržala žiadosť v zmysle článku 30 ods. 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES.

Táto žiadosť, podaná [názov dotyčného zadávateľa], sa týka [krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti] v [označenie dotyčného členského štátu]. Žiadosť bola predmetom uverejnenia v Ú. v. ES C …/… z … Pôvodná lehota uplynie …

Vzhľadom na [stručné odôvodnenie dôvodov na predĺženie] a v súlade s ustanoveniami druhej vety článku 30 ods. 6 sa lehota, ktorú má Komisia k dispozícii na prijatie rozhodnutia, ktoré sa týka tejto žiadosti, predlžuje o tri mesiace.

Konečná lehota teda uplynie …


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17).


PRÍLOHA IV

Vzory oznámení, ktoré sa týkajú žiadosti na základe článku 30 smernice 2004/17/ES – Uplatniteľnosť článku 30 ods. 1 v prípade neprijatia rozhodnutí v stanovených lehotách

A.   Žiadosť podaná členským štátom

Dňa … Komisia obdržala žiadosť v zmysle článku 30 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES (1).

Táto žiadosť, podaná [názov dotyčného členského štátu], sa týka [krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti] v tejto krajine. Žiadosť bola predmetom uverejnenia v Ú. v. ES C …/… z … [Pôvodná lehota bola predĺžená, pozri uverejnenie v Ú. v. ES C …/… z … (2)].

Lehota na prijatie rozhodnutia uplynula … bez toho, aby bolo rozhodnutie prijaté, nepodriadenie sa stanovené v článku 30 ods. 1 sa považuje za uplatniteľné. V dôsledku toho sa ustanovenia smernice 2004/17/ES neuplatňujú na objednávky určené na umožnenie vykonávania činnosti spočívajúcej v [krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti] v [označenie dotyčného členského štátu].

B.   Žiadosť podaná zadávateľom

Dňa … Komisia obdržala žiadosť v zmysle článku 30 ods. 5 smernice 2004/17/ES.

Táto žiadosť, podaná [názov dotyčného dodávateľa], sa týka [krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti] v [označenie dotyčného členského štátu]. Žiadosť bola predmetom uverejnenia v Ú. v. ES C …/… z … [Pôvodná lehota bola predĺžená, pozri uverejnenie v Ú. v. ES C …/… z … (2)].

Lehota na prijatie rozhodnutia uplynula … bez toho, aby bolo rozhodnutie prijaté, nepodriadenie sa stanovené v článku 30 ods. 1 sa považuje za uplatniteľné. V dôsledku toho sa ustanovenia smernice 2004/17/ES neuplatňujú na objednávky určené na umožnenie vykonávania činnosti spočívajúcej v [krátke označenie príslušného odvetvia alebo príslušnej činnosti] v [označenie dotyčného členského štátu].


(1)  Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1. Smernica zmenená a doplnená nariadením Komisie (ES) č. 1874/2004 (Ú. v. EÚ L 326, 29.10.2004, s. 17).

(2)  Doplňte v prípade potreby.