13.4.2005   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 94/37


UTTALANDE FRÅN KOMMISSIONEN

om artikel 2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter

(2005/295/EG)

I artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (1) anges det att direktivet skall tillämpas på varje intrång i de immateriella rättigheter som följer av gemenskapsrätten och/eller den berörda medlemsstatens nationella rätt.

Kommissionen anser att åtminstone följande immateriella rättigheter omfattas av direktivets tillämpningsområde:

Upphovsrätt.

Rättigheter närstående upphovsrätten.

En databasframställares sui generis-rätt.

Rättigheter som tillhör skaparen av kretsmönster i halvledarprodukter.

Varumärkesrättigheter.

Designskydd.

Patenträttigheter, inklusive rättigheter som härrör från certifikat om tilläggsskydd.

Geografiska angivelser.

Bruksmodellskydd.

Växtförädlarrättigheter.

Firmanamn, om dessa är skyddade som exklusiva rättigheter i den berörda nationella lagstiftningen.


(1)  EUT L 157, 30.4.2004, s. 45. Direktivet rättat och offentliggjort på nytt i EUT L 195, 2.6.2004, s. 16.