28.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 381/8


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2244/2004

z dne 23. decembra 2004

o odprtju tarifnih kvot za leto 2005 za uvoz v Evropsko skupnost nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom iz Romunije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 3448/93 z dne 6. decembra 1993 o trgovinskih režimih za nekatero blago, pridobljeno s predelavo kmetijskih proizvodov (1), in zlasti člena 7(2) Uredbe,

ob upoštevanju Sklepa Sveta 98/626/ES z dne 5. oktobra 1998 v zvezi s sklenitvijo Protokola za prilagoditev trgovinskih vidikov Evropskega sporazuma med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani ter Romunijo na drugi strani, da se upoštevajo pristop Republike Avstrije, Republike Finske in Kraljevine Švedske k Evropski uniji ter rezultati urugvajskega kroga kmetijskih pogajanj, vključno z izboljšavami obstoječega preferencialnega režima (2), in zlasti člena 2(1) Sklepa,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Protokol 3 o trgovini s predelanimi kmetijskimi proizvodi k Evropskemu sporazumu z Romunijo, kakor je spremenjen s Protokolom za prilagoditev trgovinskih vidikov Sporazuma, določa znižanje kmetijske komponente dajatev na uvoz nekaterih predelanih kmetijskih proizvodov s poreklom v Romuniji v mejah tarifnih kvot. Te kvote je treba odpreti za leto 2005.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (3) določa pravila za upravljanje tarifnih kvot. Primerno je določiti, da se tarifne kvote, odprte s to uredbo, upravljajo v skladu s temi pravili.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za horizontalna vprašanja v zvezi s trgovino s predelanimi kmetijskimi proizvodi, ki niso navedeni v Prilogi I –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Letne tarifne kvote Skupnosti za predelane kmetijske proizvode s poreklom iz Romunije, navedene v Prilogi, se odprejo od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2005 pod pogoji iz te priloge.

Člen 2

Tarifno kvoto Skupnosti iz člena 1 upravlja Komisija v skladu s členi 308a, 308b in 308c Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. decembra 2004

Za Komisijo

Günter VERHEUGEN

Podpredsednica


(1)  UL L 318, 20.12.1993, str. 18. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2580/2000 (UL L 298, 25.11.2000, str. 5).

(2)  UL L 301, 11.11.1998, str. 1.

(3)  UL L 253, 11.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2286/2003 (UL L 343, 31.12.2003, str. 1).


PRILOGA

Zaporedna številka

Oznaka KN

Poimenovanje

Kvota za 2005

(v tonah)

Stopnja dajatve (1)

09.5431

ex 1704

Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), ki ne vsebujejo kakava, razen ekstrakta sladke koreninice, ki vsebuje več kot 10 mas % saharoze, vendar ne vsebuje drugih dodatkov, pod oznako KN 1704 90 10 (2)

2 100

0 + ZKK

09.5433

ex 1806

Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav (2), razen tistih pod oznako KN 1806 10 15 ali 1806 20 70

1 500

0 + ZKK

09.5435

ex 1902

Testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače pripravljene, razen polnjenih testenin pod oznako KN 1902 20 10 in 1902 20 30, kuskus, pripravljen ali ne

600

0 + ZKK

09.5437

ex 1904

Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze), v obliki zrn ali v obliki kosmičev ali drugače obdelana zrna (razen moke in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, razen proizvodov pod oznako KN 1904 20 10

438

0 + ZKK

09.5439

1905

Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule, primerne za farmacevtsko uporabo, oblati za pečatenje, rižev papir in podobni izdelki

1 875

0 + ZKK

09.5441

2101 30 19

2101 30 99

Praženi kavni nadomestki

Ekstrakti, esence in koncentrati praženih kavnih nadomestkov razen iz pražene cikorije

163

0 + ZKK

09.5443

2105 00

Sladoled in druge ledene sladice, ki vsebujejo kakav ali ne

114

0 + ZKK

09.5445

0405 20 10

0405 20 30

ex 2106

ex 3302 10

3302 10 29

Mlečni namazi z vsebnostjo maščob 39 mas. % ali več, pa do vključno 75 mas. % maščobe

Živila, ki niso navedena ali zajeta na drugem mestu, razen tistih pod oznako KN 2106 10 20, 2106 90 20 in 2106 90 92 ter razen aromatiziranih ali obarvanih sladkornih sirupov (2)

Mešanice dišav in mešanice (vključno alkoholne raztopine) na osnovi ene ali več teh snovi, ki se uporabljajo v proizvodnji pijač:

Drugo

1 050

0 + ZKK

09.5447

2202 90 91

2202 90 95

2202 90 99

Brezalkoholne pijače, razen sadnih ali zelenjavnih sokov pod oznako KN 2009, ki vsebujejo proizvode pod oznakami KN od 0401 do 0404 ali maščobo, pridobljeno iz proizvodov pod oznakami KN od 0401 do 0404

100

0 + ZKK


(1)  ZKK = znižane kmetijske komponente (izračunane v skladu z osnovnimi količinami iz Protokola 3 k Sporazumu), ki se uporabljajo znotraj količinskih omejitev kvot. Take znižane kmetijske komponente so zavezane najvišji dajatvi iz skupne carinske tarife, če obstaja, v primeru proizvodov pod oznakami KN 1704 10 91, 1704 10 99, 2105 00 10, 2105 00 91 ali 2106 90 10 pa najvišji dajatvi iz Sporazuma.

(2)  Razen blaga, ki vsebuje 70 mas % ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem, izraženim kot saharoza), pod oznako KN ex 1704 90 51, ex 1704 90 99, ex 1806 20 80, ex 1806 20 95, ex 1806 90 90 ali ex 2106 90 98.