24.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 379/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2229/2004

z dne 3. decembra 2004

o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (1), in zlasti drugega pododstavka člena 8(2) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Direktivo 91/414/EGS mora Komisija izpeljati delovni program v obdobju 12 let („delovni program“) po notifikaciji te direktive za postopno preverjanje aktivnih snovi na trgu dve leti po datumu notifikacije te direktive.

(2)

Uredba Komisije (EGS) št. 3600/92 z dne 11. decembra 1992 o podrobnih pravilih za izvajanje prve faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (2) predvideva prvo fazo delovnega programa in je še vedno v teku.

(3)

Uredba Komisije (ES) št. 451/2000 z dne 28. februarja 2000 o podrobnih določbah za izvajanje druge in tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (3), predvideva drugo fazo delovnega programa in je prav tako v teku.

(4)

Uredba (ES) št. 451/2000 prav tako predvideva tretjo fazo delovnega programa za dodatno število aktivnih snovi, ki jih prva in druga faza programa ne pokrivata. Uredba Komisije (ES) št. 1490/2002 z dne 14. avgusta 2002 o nadaljnjih podrobnih pravilih za izvajanje tretje faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS in o spremembi Uredbe (ES) št. 451/2002 (4), prav tako predvideva tretjo fazo delovnega programa. Tretja faza je prav tako v teku.

(5)

Uredba Komisije (ES) št. 1112/2002 z dne 20. junija 2002 o podrobnih pravilih za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (5) predvideva četrto fazo dela in je v teku. Proizvajalci, ki želijo podpreti vključitev aktivnih snovi, ki jih pokriva ta faza, v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, so se obvezali, da bodo posredovali potrebne podatke.

(6)

Zaradi pristopa Češke, Estonije, Cipra, Latvije, Litve, Madžarske, Malte, Poljske, Slovenije in Slovaške je potrebno omogočiti proizvajalcem v teh novih državah članicah, da sporočijo svoj interes za sodelovanje v četrti fazi delovnega programa za vse snovi, ki jih pokriva ta faza. Prav tako je primerno pripraviti pregled snovi, ki so bile na trgu v novih državah članicah pred 1. majem 2004 in ki niso vključene v omenjene štiri faze delovnega programa.

(7)

Postopki, ki jih določa ta uredba, ne smejo vplivati na izpeljavo postopkov in dejavnosti v okviru druge zakonodaje Skupnosti, zlasti Direktive Sveta 79/117/EGS z dne 21. decembra 1978 o prepovedi prometa in uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo nekatere aktivne snovi (6), če so podatki, iz katerih je razvidno, da bi lahko bile te zahteve izpolnjene, dostopni Komisiji.

(8)

Z Uredbo (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (7), je bila ustanovljena Evropska agencija za varno hrano (EFSA) z namenom zagotoviti Skupnosti dostop do visokokakovostne, neodvisne in učinkovite znanstvene in tehnične podpore za dosego visoke ravni zdravstvenega varstva v zvezi z zakonodajo o varnosti živil in krme. Torej je treba EFSA omogočiti sodelovanje v delovnem programu z aktivnimi snovmi.

(9)

Odnosi med proizvajalci, državami članicami, Komisijo in EFSA ter njihove obveznosti za izvajanje delovnega programa morajo biti določeni ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih med prvo in drugo fazo delovnega programa, cilja ločitve ocene tveganja od obvladovanja tveganja ter potrebe po čim bolj učinkoviti organizaciji dela.

(10)

Tesno sodelovanje med proizvajalci, državami članicami, Komisijo in EFSA ter natančno spoštovanje določenih rokov je nujno za zagotovitev učinkovitosti delovnega programa. Za zagotovitev izvedbe četrte faze programa v sprejemljivem časovnem obdobju morajo biti določeni strogi časovni roki, ki veljajo za vse elemente omenjene faze. Za določene aktivne snovi, pri katerih so zahteve, ki veljajo za njihovo dokumentacijo, omejene, je primerno določiti kratek rok za oddajo dokumentacije in tako omogočiti, da bodo nadaljnji podatki posredovani v celotnem časovnem obdobju, predvidenem za dokončanje programa pregleda.

(11)

Proizvajalce je treba spodbujati k oddaji skupne dokumentacije, da bi se izognili podvajanju dela, zlasti poskusov, ki se izvajajo na vretenčarjih.

(12)

Nujno je treba določiti obveznosti proizvajalcev glede oblike, časovnih obdobij in državnih organov ter EFSA za podatke, ki jih morajo oddati. Veliko aktivnih snovi, ki jih zajema faza 4 delovnega programa, se proizvaja v majhnih količinah za posebne namene. Nekatere so pomembne v ekoloških ali drugih kmetijskih sistemih z nizkimi vložki, zato je možno pričakovati, da bodo predstavljale nizko tveganje z vidika varstva ljudi in okolja.

(13)

Komisija je v svojem poročilu o napredku, naslovljenem na Evropski parlament in Svet – Ocena aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih (oddanem v skladu s členom 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet) (8), ugotovila, da je potrebno sprejeti posebne ukrepe glede spojin, ki predstavljajo nizko tveganje.

(14)

Za to fazo delovnega programa se zahteva spremenjen pristop z namenom zmanjšati tveganje, da bi bilo veliko število aktivnih snovi umaknjenih samo iz ekonomskih razlogov. Za nekatere skupine aktivnih snovi je tako primerno, da se oblika in zahteve za podatke, ki jih je potrebno predložiti, razlikujejo od tistih za aktivne snovi v prvih treh fazah delovnega programa.

(15)

V interesu doslednosti zakonodaje Skupnosti je potrebno zagotoviti, da so ukrepi, predvideni s to uredbo, skladni z ukrepi, sprejetimi v skladu z Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet (9).

(16)

Prijava in oddaja dokumentacije ne bi smela biti predpogoj za možnost, po vključitvi aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, dajanja fitofarmacevtskih sredstev v promet v skladu z določbami člena 13 navedene direktive. Torej bi morale biti osebe, ki niso oddale prijave, v vseh fazah ocenjevalnega postopka obveščene o možnih dodatnih zahtevah glede nadaljnjega trženja fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivne snovi v postopku ocenjevanja.

(17)

Zaradi zagotovitve upoštevanja vseh pomembnih podatkov o potencialno nevarnih učinkih aktivnih snovi ali njihovih ostankov je treba v ocenah upoštevati tudi tehnične ali znanstvene podatke, ki jih je v ustreznih časovnih rokih podala katera koli oseba.

(18)

V primeru prenehanja sodelovanja s prijavitelji je nemogoče učinkovito nadaljevati ocenjevanje aktivnih snovi, zato je potrebno ocenjevanje prekiniti, razen če ga ne prevzame država članica.

(19)

Nalogo ocenjevanja bi morali prevzeti pristojni organi v državah članicah. Tako bi morala biti za vsako aktivno snov imenovana država članica poročevalka. Kjer je to primerno, bi morala država članica poročevalka oceniti kontrolno listo popolnosti, ki jo poda prijavitelj, ter pregledati in oceniti posredovane podatke. Izide ocenjevanja bi morala predstaviti EFSA ter Komisiji podati priporočilo glede odločitve, ki naj bi bila sprejeta v zvezi z zadevno aktivno snovjo. Za določene skupine aktivnih snovi bi bilo primerno, če bi države članice poročevalke tesno sodelovale z drugimi državami članicami poročevalkami, zadolženimi za to skupino. Za vsako skupino bi bilo treba določiti vodilnega poročevalca, ki bi koordiniral takšno sodelovanje.

(20)

Država članica poročevalka bi morala poslati osnutke ocenjevalnih poročil o vrednotenju aktivnih snovi EFSA. Osnutke ocenjevalnih poročil bi morala EFSA strokovno pregledati, preden se pošljejo Komisiji.

(21)

V primeru očitnega nesorazmerja glede odgovornosti, ki jih države članice nosijo kot poročevalke pri vrednotenju in ocenjevanju, bi bilo treba zagotoviti možnost zamenjave države članice, prvotno imenovane za poročevalko o določeni aktivni snovi, z drugo državo članico.

(22)

Za zagotovitev ustreznega vira za to fazo delovnega programa bi bilo treba državi članici plačati nadomestilo za vodenje in ocenjevanje dokumentacije ter za osnutke ocenjevalnih poročil.

(23)

O predlaganih ukrepih se je treba posvetovati z EFSA.

(24)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

VSEBINA IN NAMEN, POMEN IZRAZOV IN IMENOVANI ORGAN DRŽAVE ČLANICE

Člen 1

Vsebina in namen

1.   Ta uredba določa:

(a)

nadaljnja podrobna pravila za izvajanja četrte faze delovnega programa iz drugega pododstavka člena 8(2) Direktive 91/414/EGS („delovni program“) glede stalnega ocenjevanja aktivnih snovi, prijavljenih v skladu z Uredbo (ES) št. 1112/2002;

(b)

pravila glede aktivnih snovi, ki so bile na trgu pred 1. majem 2004 na Češkem, v Estoniji, na Cipru, v Latviji, Litvi, na Madžarskem, Malti, Poljskem, v Sloveniji in na Slovaškem in ki niso vključene v faze 1 do 3 delovnega programa ter niso zajete z Uredbo (ES) št. 1112/2002.

2.   Člen 6(2) in (3) ter drugi odstavek člena 6(4) Direktive 91/414/EGS se ne uporabljata za aktivne snovi, naštete v Prilogi I k tej uredbi, vse dokler postopki v zvezi s temi snovmi, predpisani s to uredbo, ne bodo končani.

3.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v:

(a)

preglede aktivnih snovi, naštetih v Prilogi I k tej uredbi, ki jih opravijo države članice, predvsem v skladu s podaljšanjem registracije skladno s členom 4(4) Direktive 91/414/EGS;

(b)

preglede, ki jih opravi Komisija v skladu s členom 5(5) Direktive 91/414/EGS;

(c)

ocenjevanja, opravljena v skladu z Direktivo 79/117/EGS.

Člen 2

Pomen izrazov

Za namen te uredbe se uporabljajo izrazi, določeni v členu 2 Direktive 91/414/EGS in členu 2 Uredbe (ES) št. 1112/2002.

Uporabljajo se tudi naslednji izrazi:

(a)

„prijavitelj“ pomeni fizično ali pravno osebo, ki je podala prijavo v skladu z:

(i)

Uredbo (ES) št. 1112/2002, kot je navedeno v Prilogi II k tej uredbi, ali

(ii)

členom 4 te uredbe;

(b)

„država članica poročevalka“ pomeni državo članico, imenovano za poročanje o aktivni snovi, kot je določeno v Prilogi I.

(c)

„povzetek dosjeja“ pomeni dosje, ki vsebuje podatke, zahtevane po členu 10(2), kjer so podani povzetki izidov poskusov in študij iz tega odstavka.

(d)

„popoln dosje“ pomeni dosje, ki vsebuje podatke po členu 10(3), kjer so izidi poskusov ter študijska poročila iz povzetka dosjeja podani v celoti.

Člen 3

Imenovan organ države članice

1.   Vsaka država članica imenuje organ ali organe za izvrševanje obveznosti države članice, kot je določeno s to uredbo.

2.   Državni organi, navedeni v Prilogi III, sodelujejo in zagotavljajo vse potrebne stike s prijavitelji, drugimi državami članicami, Komisijo in Evropsko agencijo za varno hrano (EFSA) v skladu s to uredbo.

Vsaka država članica mora posredovati podrobnosti o imenovanem koordinacijskem državnem organu Komisiji, EFSA in imenovanim koordinacijskim državnim organom vsake države članice ter jih obveščati o morebitnih spremembah.

POGLAVJE II

PRIJAVE AKTIVNIH SNOVI S STRANI PROIZVAJALCEV V NOVIH DRŽAVAH ČLANICAH

Člen 4

Prijave s strani proizvajalcev v novih državah članicah

1.   Vsak proizvajalec v novi državi članici iz člena 1(1)(b) te uredbe, ki želi zagotoviti vključitev aktivne snovi, navedene v Prilogi I k tej uredbi, v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, prijavi podrobnosti, določene v Prilogi V k tej uredbi, Komisiji, drugim prijaviteljem te snovi in državi članici poročevalki najkasneje v treh mesecih od začetka veljavnosti te uredbe.

2.   Vsak proizvajalec, ki poda prijavo po odstavku 1, mora izpolniti obveznosti proizvajalca ali prijavitelja, določene za prijavljeno aktivno snov s to uredbo.

3.   Če proizvajalec iz nove države članice ni podal prijave za aktivno snov, navedeno v Prilogi I k tej uredbi, v skladu z odstavkom 1, mu bo dovoljeno sodelovati v delovnem programu le kolektivno, z enim ali več prijavitelji aktivne snovi, vključno z državo članico, ki je prijavo podala v skladu z odstavkom 4 tega člena.

4.   Če aktivna snov, navedena v Prilogi I k tej uredbi, ni bila prijavljena, lahko nova država članica pokaže zanimanje za podporo vključitvi te aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS s prijavo Komisiji in državi članici poročevalki.

Prijava mora biti podana čim prej in ne kasneje kot v treh mesecih od dne, ko je Komisija obvestila države članice, da za to aktivno snov ni bila podana nobena prijava.

Država članica, ki odda tako prijavo, bo obravnavana kot proizvajalec za namene ocenjevanja zadevne aktivne snovi.

5.   Komisija odloči, kot je predvideno v četrtem pododstavku člena 8(2) Direktive 91/414/EGS, da v Prilogo I navedene direktive ne bo vključila aktivnih snovi iz Priloge I k tej uredbi, za katere ni bila podana nobena prijava v skladu z odstavkoma 1 ali 4 tega člena. Odločba mora vsebovati razloge za nevključitev.

Države članice morajo razveljaviti registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo take aktivne snovi, v roku, določenem z odločbo.

POGLAVJE III

POGOJI ZA PREDLOŽITEV DOSJEJEV AKTIVNIH SNOVI IN PREDLOŽITEV PODATKOV S STRANI TRETJIH OSEB

Člen 5

Predložitev dosjejev s strani več kot enega prijavitelja

1.   Če za katero koli aktivno snov, navedeno v Prilogi I, obstaja več kot en prijavitelj, morajo zadevni prijavitelji narediti vse razumne korake, da bi dosje za to snov predložili skupno.

Če dosjeja ne predložijo vsi prijavitelji, mora ta vsebovati podrobnosti o vloženih prizadevanjih in razloge, zaradi katerih določeni prijavitelji niso sodelovali pri predložitvi.

2.   Če je določeno aktivno snov prijavilo več prijaviteljev, morajo ti za vsako študijo, ki vključuje poskuse z vretenčarji, podati podrobnosti o prizadevanjih, da bi se izognili podvajanju poskusov, v primeru podvajanja poskusov pa navesti razloge zanj.

Člen 6

Predložitev dosjejev državi članici poročevalki

1.   Prijavitelj mora predložiti dosje aktivne snovi („dosje“) državi članici poročevalki.

2.   Dosje mora vsebovati naslednje:

(a)

kopijo prijave; v primeru skupne prijave s strani več kot enega proizvajalca iz člena 5(1), mora vsebovati:

(i)

kopijo prijav, podanih v skladu s členom 4 ali 5 Uredbe (ES) št. 1112/2002 ali členom 4 te uredbe;

(ii)

ime osebe, ki jo določijo zadevni proizvajalci, ki bo, kot odgovorna oseba, v času trajanja postopka delovala kot kontaktna točka;

(b)

omejen obseg reprezentativnih uporab aktivne snovi, glede na katere bodo podatki, ki jih v dosjeju posreduje prijavitelj, pokazali, da je za enega ali več pripravkov mogoče izpolniti zahteve iz člena 5 Direktive 91/414/EGS za vključitev aktivne snovi v Prilogo I navedene direktive.

3.   Če država članica poročevalka, kot je predpisano v členu 20(2), zahteva posredovanje posodobljenega povzetka dosjeja ali, če je potrebno, popolnega dosjeja ali njegovih delov, mora prijavitelj to storiti najkasneje mesec dni po prejetju takšne zahteve.

Člen 7

Dosjeji za aktivne snovi, predloženi v skladu z Direktivo 98/8/ES

Če je aktivna snov prijavljena v skladu z Direktivo 98/8/ES, lahko prijavitelj z odstopanjem od členov 5 in 6 priloži:

(a)

kopijo dosjeja, predloženega po Direktivi 98/8/ES;

(b)

vse dodatne podatke, na katere se nanašata Prilogi II in III k Direktivi 91/414/EGS, potrebne za utemeljitev vključitve aktivne snovi v Prilogo I k navedeni direktivi ob upoštevanju uporabe, ki spada v področje navedene direktive.

Člen 8

Dosjeji za aktivne snovi, predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 1490/2002

Če je bil dosje predložen v skladu z Uredbo (ES) št. 1490/2002, lahko oseba, ki ga je predložila, skupaj z nadaljnjim dosjejem, predloženim po tej uredbi, poda:

(a)

sklicevanje na dosje, predloženo po Uredbi (ES) št. 1490/2002;

(b)

katere koli dodatne podatke, na katere se nanašata Prilogi II in III k Direktivi 91/414/EGS, potrebne za utemeljitev vključitve aktivne snovi v Prilogo I k navedeni direktivi ob upoštevanju uporabe, ki spada v področje navedene direktive.

Člen 9

Posebni pogoji za predložitev dosjejev za aktivne snovi, navedene v delu A Priloge I

1.   Če dosje zadeva aktivno snov, navedeno v delu A Priloge I, mora prijavitelj, poleg podatkov, zahtevanih po členu 5 in členu 6(2), predložiti naslednje podatke, ki zadevajo aktivno snov in fitofarmacevtsko sredstvo (kjer je primerno):

(a)

vse razpoložljive podatke o možnem tveganju za zdravje ljudi in živali ter okolje, vključno s podatki, omenjenim v literaturi, ter z navedbo podatkovnih baz, v katerih je prijavitelj iskal podatke, skupaj z iskalnimi gesli;

(b)

razpoložljiva poročila o ocenjevanju iz katere koli države, članice OECD;

(c)

za vse poskuse in študije, ki še potekajo in še niso popolnoma končani, podatke o teh poskusih in študijah ter predviden datum zaključka.

2.   Dosje mora fizično vsebovati poročila o posameznih poskusih in študijah, z vsemi podatki iz odstavka 1.

3.   Vsaka država članica, ki je v vlogi poročevalke ali prejema kopije po členu 20(2), mora določiti število kopij dosjeja, ki jih mora predložiti prijavitelj.

Pri obliki dosjeja se mora upoštevati priporočila, podana v skladu s postopki iz člena 19 Direktive 91/414/EGS.

Člen 10

Posebni pogoji za predložitev dosjejev za aktivne snovi, navedene v delih B do G Priloge I

1.   Če dosje zadeva aktivno snov, navedeno v delih B do G Priloge I, mora prijavitelj predložiti dosje in povzetek dosjeja.

2.   Prijavitelj(-i) mora(-jo) v povzetek dosjeja vključiti:

(a)

podatke, zahtevane po členu 5 in členu 6(2) te uredbe;

(b)

za vsako točko Priloge II (del A ali del B, kot je primerno) k Direktivi 91/414/EGS in za vsako točko Priloge III (del A ali del B, kot je primerno) k navedeni direktivi, povzetke in rezultate poskusov in študij ter ime osebe ali ustanove, ki je te poskuse in študije izvedla;

(c)

prijavitelj mora izpolniti kontrolni list, ter prikazati, da je dosje popoln v skladu s členom 18 te uredbe.

Poskusi in študije iz odstavka 2(b) tega člena morajo biti tisti, ki so pomembni za ocenjevanje meril iz člena 5 Direktive 91/414/EGS za enega ali več pripravkov za uporabo, upoštevajoč dejstvo, da lahko razlike v podatkih v dosjeju glede podatkov, zahtevanih po Prilogi II Direktive 91/414/EGS, ki izhajajo iz predlaganega omejenega obsega reprezentativnih uporab aktivne snovi, pripeljejo do omejitev pri vključevanju v Prilogo I Direktive 91/414/EGS.

3.   Popoln dosje mora fizično vsebovati posamezna poročila o poskusih in študijah, ki zadevajo vse podatke, na katere se nanaša točka (b) ter drugi pododstavek odstavka 2.

4.   Vsaka država članica mora določiti število kopij in obliko povzetka dosjeja ter popolnega dosjeja, ki jih morajo predložiti prijavitelji.

Pri določanju oblike popolnega dosjeja oziroma povzetkov dosjejev morajo države članice upoštevati priporočila, določena v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive 91/414/EGS.

Člen 11

Predložitev podatkov s strani tretjih oseb

Vsaka fizična ali pravna oseba, ki želi predložiti pomembne podatke, ki bi lahko prispevali k oceni aktivne snovi, navedene v Prilogi I, zlasti glede potencialno nevarnih učinkov te snovi ali njenih ostankov na zdravje ljudi in živali ter okolje, mora to storiti v ustreznem roku, določenem v členu 12.

Takšne podatke lahko predloži državi članici poročevalki ali EFSA. Na zahtevo države članice poročevalke mora ta oseba omenjene podatke posredovati tudi drugim državam članicam, in sicer najkasneje mesec dni od dne, ko je prejela zahtevo.

Člen 12

Roki za predložitev dosjejev

Prijavitelj(-i) mora(-jo) dosje predložiti ustrezni državi članici poročevalki do:

(a)

najkasneje 30. junija 2005 za aktivne snovi, navedene v delu A Priloge I;

(b)

najkasneje 30. novembra 2005 za aktivne snovi, navedene v delih B do G Priloge I.

Člen 13

Nepredložitev dosjejev

1.   Če prijavitelj dosjeja ali katerega koli njegovega dela ne predloži v ustreznem roku, določenem v členu 12, mora država članica poročevalka o tem obvestiti Komisijo in EFSA v dveh mesecih od dneva poteka roka in ob tem posredovati vsako obrazložitev zamude, ki ji jo posredujejo prijavitelji.

2.   Komisija bo na podlagi podatkov, ki jih pridobi od države članice poročevalke v skladu z odstavkom 1, odločila, ali je prijavitelj dokazal, da je zamuda pri predložitvi nastala zaradi višje sile.

V tem primeru bo določila nov rok za predložitev dosjeja ob izpolnjevanju zahtev iz členov 5, 6, 9, in 10 te uredbe v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive 91/414/EGS.

3.   Komisija bo, kot je predpisano v četrtem pododstavku člena 8(2) Direktive 91/414/EGS, odločila, da v Prilogo I k navedeni direktivi ne bo vključila aktivnih snovi, za katere dosje ni bil predložen v roku, določenem v členu 12 te uredbe ali drugem pododstavku odstavka 2 tega člena. V odločbi morajo biti navedeni razlogi za nevključitev.

Države članice morajo v roku, predpisanem v odločbi, umakniti registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo take aktivne snovi.

Člen 14

Zamenjava ali umik prijavitelja

1.   Če se prijavitelj odloči, da ne bo več sodeloval v delovnem programu za aktivne snovi, mora o tem nemudoma obvestiti državo članico poročevalko, Komisijo, EFSA in druge prijavitelje zadevne aktivne snovi, ter navesti razloge za svojo odločitev.

Če prijavitelj zaključi svoje sodelovanje ali ne izpolni svojih obveznosti po tej uredbi, se postopki v zvezi s tem dosjejem, ki jih predpisujejo členi 15 do 24, ustavijo.

2.   Če se prijavitelj strinja z drugim proizvajalcem, da bo prijavitelj zamenjan za namene nadaljnjega sodelovanja v delovnem programu po tej uredbi, morata prijavitelj in ta drugi proizvajalec obvestiti državo članico poročevalko, Komisijo in EFSA, in sicer s skupno izjavo, v kateri se strinjata, da bo ta drugi proizvajalec zamenjal prvotnega prijavitelja pri izvajanju prijaviteljevih dolžnosti v skladu z ustreznimi določbami členov 4, 5, 6, 9, 10, 12 in 24. Prav tako morata poskrbeti, da bodo o tem obveščeni tudi drugi prijavitelji zadevne snovi.

Drugi proizvajalec je v tem primeru skupaj s prvotnim prijaviteljem odgovoren za vse neplačane pristojbine v zvezi s prijaviteljevo vlogo na način, ki ga skladno s členom 30 določijo države članice.

3.   Če vsi prijavitelji aktivne snovi zaključijo svojo udeležbo v delovnem programu, se država članica lahko odloči delovati kot prijavitelji za namen nadaljnjega sodelovanja v delovnem programu.

Vsaka država članica, ki želi delovati kot prijavitelj, mora o tem obvestiti državo članico poročevalko, Komisijo in EFSA najkasneje mesec dni od dne, ko je bila obveščena, da so se vsi prijavitelji odločili zaključiti svojo udeležbo, ter zamenjati izvirnega prijavitelja pri izvajanju prijaviteljevih dolžnosti v skladu z ustreznimi določbami členov 4, 5, 6, 9, 10, 12 in 24.

4.   Vsi podani podatki ostanejo dostopni državi članici poročevalki, Komisiji in EFSA.

POGLAVJE IV

OCENJEVANJE DOSJEJEV

Člen 15

Splošni pogoji ocenjevanja dosjejev

1.   Brez poseganja v člen 18 mora država članica poročevalka oceniti vse prejete dosjeje.

2.   Brez poseganja v člen 7 Direktive 91/414/EGS, država članica poročevalka ne sme med ocenjevanjem sprejeti vložitve novih študij, razen v primerih, določenih v členu 9(1)(c) te uredbe.

Država članica poročevalka pa vendar lahko zahteva od prijavitelja, naj ji posreduje dodatne podatke, potrebne za razjasnitev dosjeja. V tem primeru mora država članica poročevalka določiti rok, v katerem mora prijavitelj posredovati podatke. Ta rok ne sme posegati v rok za oddajo osnutka ocenjevalnega poročila, ki ga mora država članica podati EFSA, kot je določeno v členu 21(1) ali členu 22(1).

3.   Država članica poročevalka lahko od dneva začetka ocenjevanja dosjeja:

(a)

za nasvet zaprosi strokovnjake EFSA;

(b)

zahteva dodatne tehnične ali znanstvene podatke od drugih držav članic, za pomoč pri v ocenjevanju.

4.   Prijavitelji lahko državo članico poročevalko zaprosijo za poseben nasvet.

Člen 16

Sodelovanje med državami članicami

1.   Država članica poročevalka sodeluje pri ocenjevanju znotraj vsake skupine, določene v Prilogi I, ter mora čim bolj učinkovito organizirati takšno sodelovanje.

2.   Država članica poročevalka, ki je v vsaki skupini v Prilogi I določena kot „vodilna poročevalka“, mora prevzeti vodenje organizacije tega sodelovanja ter svetovanja prijaviteljem, kjer to zadeva splošen interes ostalih zadevnih držav članic.

Člen 17

Posebni pogoji za ocenjevanje aktivnih snovi, navedenih v delu A Priloge I

Država članica poročevalka oceni nadaljnje podatke, ki jih je naknadno posredoval prijavitelj in so določeni v členu 9(1)(c), če je to možno in če ne vpliva na rok za oddajo osnutka ocenjevalnega poročila, kot je predpisano v členu 21(1).

Člen 18

Pregled popolnosti dosjejev za snovi, navedene v delih B do G Priloge I

1.   Država članica poročevalka oceni kontrolne sezname, ki jih posredujejo prijavitelji v skladu s členom 10(2)(c).

2.   Država članica poročevalka mora o popolnosti dosjejev poročati Komisiji najkasneje v treh mesecih od dneva prejetja vseh dosjejev za aktivno snov.

3.   Za aktivne snovi, za katere eden ali več dosjejev veljajo za popolne, država članica poročevalka opravi ocenjevanje iz členov 15 in 19, razen če Komisija obvesti državo članico poročevalko v dveh mesecih od datuma prejetja poročila države članice poročevalke o popolnosti dosjejev, da dosjeja nima za popolnega.

4.   Za aktivne snovi, za katere država članica poročevalka ali Komisija menita, da noben od prispelih dosjejev ni popoln v smislu členov 5, 6 in 10, mora Komisija v treh mesecih od datuma prejetja poročila države članice poročevalke o popolnosti dosjejev, posredovati takšno poročilo Stalnemu odboru za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali.

V skladu s postopkom iz člena 19 Direktive 91/414/EGS je treba določiti, ali se dosje šteje za popolnega v smislu členov 5, 6 in 10.

5.   Komisija bo odločila, kot je predvideno v četrtem pododstavku člena 8(2) Direktive 91/414/EGS, da v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS ne bo vključila aktivnih snovi, za katere ni bil predložen noben popoln dosje v roku, predpisanem v členu 12 te uredbe oziroma v drugem pododstavku člena 13(2).

Člen 19

Posebni pogoji za ocenjevanje dosjejev za snovi, navedene v delih B do G Priloge I

1.   Če so bile aktivne snovi, navedene v delu D Priloge I k tej uredbi, ocenjene po Direktivi 98/8/ES, se te ocene, kjer je to smiselno, upoštevajo za namene te uredbe.

2.   Če so bile aktivne snovi ocenjene v prejšnji fazi delovnega programa iz člena 8(2) Direktive 91/414/EGS, se te ocene, kjer je to smiselno, upoštevajo za namene te uredbe.

3.   Država članica poročevalka ocenjuje in poroča samo o tistih aktivnih snoveh, za katere je vsaj en dosje določen kot popoln v skladu s členi 5, 6, in 10. Pri dosjejih, ki zadevajo isto aktivno snov in ne veljajo pa za popolne, mora preveriti, ali sta identiteta in vsebnost nečistot aktivne snovi v teh dosjejih primerljivi z identiteto in vsebnostjo nečistot aktivne snovi v dosjejih, ki veljajo za popolne. Svoje poglede na to točko mora vnesti v osnutek ocenjevalnega poročila.

Država članica poročevalka mora upoštevati razpoložljive podatke o morebitnih nevarnih učinkih razvidnih iz drugih dosjejev, ki jih je predložil kateri koli prijavitelj ali tretja oseba, v skladu s členom 11.

Člen 20

Splošni pogoji za osnutke ocenjevalnih poročil

1.   Osnutek ocenjevalnega poročila mora biti predložen, kolikor je mogoče, v obliki, priporočeni v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive 91/414/EGS.

2.   Država članica poročevalka mora od prijaviteljev zahtevati, naj posodobljen povzetek dosjeja posredujejo EFSA, drugim državam članicam in, na zahtevo, Komisiji, ob istem času, kot je osnutek ocenjevalnega poročila s strani poročevalca poslan EFSA.

Države članice, Komisija ali EFSA lahko prek države članice poročevalke zahtevajo, da jim prijavitelj pošlje tudi posodobljen popoln dosje ali njegove dele. Prijavitelj mora poslati vsak tako posodobljen dosje do datuma, navedenega v zahtevi.

Člen 21

Posebni pogoji za osnutke ocenjevalnih poroči in priporočil Komisiji za aktivne snovi, navedene v delu A Priloge I

1.   Država članica poročevalka mora čim prej poslati osnutek ocenjevalnega poročila EFSA, najkasneje pa v 12 mesecih od izteka roka, predpisanega v členu 12(a).

2.   Država članica poročevalka mora v osnutek ocenjevalnega poročila vnesti sklicevanje na vsak poskus ali študijo v zvezi z vsako točko Priloge II (del A ali del B, kot je primerno) k Direktivi 91/414/EGS ter za vsako točko Priloge III (del A ali del B, kot je primerno) k navedeni direktivi, na katere se je oprla za ocenjevanje.

Sklicevanje mora biti napisano v obliki seznama poročil o poskusih in študijah, vključno z naslovom, avtorjem(-ji), datumom poročila o poskusu ali študiji in datumom objave, standardom, po katerem je poskus ali študija potekal(-a), imenom imetnika, ter, če obstaja, zahtevo po varstvu podatkov, ki jo je podal imetnik dovoljenja ali prijavitelj.

3.   Istočasno z oddajo ocenjevalnega poročila EFSA, kot je določeno v odstavku 1, mora država članica poročevalka Komisiji priporočiti:

(a)

ali naj vključi aktivno snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ter navesti, kjer je primerno, predlagane pogoje za vključitev; ti pogoji:

(i)

lahko vsebujejo rok za vključitev;

(ii)

morajo določati, ali se zahtevajo kakršni koli podatki, ali so taki dodatni podatki vključeni v poskuse in študije iz člena 9(1)(c) te uredbe, in če je tako, možen časovni okvir za posredovanje teh podatkov; ali

(b)

naj aktivne snovi ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, z navedbo predlaganih razlogov za nevključitev.

4.   Poleg pogojev za vključitev, predlaganih po odstavku 2(a) tega člena, lahko država članica poročevalka navede, ali je za predlagan omejen obseg reprezentativne uporabe, omenjen v dosjeju, določila kateri koli podatek, ki manjka v dosjeju, ki pa bi ga lahko države članice zahtevale kot potrdilni podatek, pri registraciji fitofarmacevtskih sredstev po členu 4 Direktive 91/414/EGS, ki vsebujejo to aktivno snov.

Člen 22

Posebni pogoji za osnutke ocenjevalnih poročil in priporočil Komisiji za aktivne snovi, navedene v delih B do G Priloge I

1.   Država članica poročevalka mora čim prej poslati osnutek ocenjevalnega poročila EFSA, najkasneje pa v 12 mesecih od datuma, ko je bil dosje opredeljen kot popoln v skladu s členom 18(2).

2.   Država članica poročevalka mora v osnutek ocenjevalnega poročila vnesti sklicevanje na vsak poskus ali študijo v zvezi z vsako točko Priloge II (del A ali del B, kot je primerno) k Direktivi 91/414/EGS ter za vsako točko Priloge III (del A ali del B, kot je primerno) k navedeni direktivi, na katere se je oprla pri ocenjevanju.

Sklicevanje mora biti napisano v obliki seznama poročil o poskusih in študijah, vključno z naslovom, avtorjem(-ji), datumom poročila o poskusu ali študiji in datumom objave, standardom, po katerem je poskus ali študija potekal(-a), imenom imetnika, ter, če obstaja, zahtevo po varstvu podatkov, ki jo je podal imetnik dovoljenja ali prijavitelj.

3.   Istočasno z oddajo ocenjevalnega poročila EFSA, kot je določeno v odstavku 1, mora država članica poročevalka Komisiji priporočiti:

(a)

ali naj vključi aktivno snov v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, ter navesti razloge za vključitev;

(b)

ali naj aktivne snovi ne vključi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, z navedbo razlogov za nevključitev.

Člen 23

Zamenjava države članice poročevalke

1.   Država članica poročevalka mora Komisijo in EFSA obvestiti takoj, ko postane jasno, da se ne bo več mogla držati rokov, določenih v členih 21(1) in 22(1) za predložitev osnutka ocenjevalnega poročila EFSA, in navesti razloge za zamudo.

2.   Državo članico poročevalko za določeno aktivno snov, lahko nadomesti druga država članica, če:

(a)

med ocenjevanjem in vrednotenjem, predvidenim v členih 15, 16, 17 in 19 postane očitno, da obstaja nesorazmerje med odgovornostmi, ki jih je kot poročevalka prevzela ta država članica, in delom, ki ga še mora opraviti ali ga je dejansko opravila; ali

(b)

je jasno, da država članica ne more izpolniti obveznosti iz te uredbe.

O takšni zamenjavi se odloča v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive 91/414/EGS.

3.   Če je bila sprejeta odločitev o zamenjavi države članice poročevalke, mora prvotna država članica poročevalka takoj po sprejetju take odločitve o tem obvestiti prijavitelje ter na novo državo članico poročevalko prenesti vso korespondenco in podatke, ki jih je v zvezi z zadevno aktivno snovjo prejela kot država članica poročevalka.

Izvirna država članica poročevalka mora prijavitelju vrniti del denarnega nadomestila iz člena 30, ki še ni bil uporabljen. Nova država članica poročevalka lahko v skladu s členom 30 zahteva plačilo dodatnega nadomestila.

Člen 24

Ocenjevanje s strani EFSA

1.   EFSA mora v 30 dneh od prejetja osnutka ocenjevalnega poročila, kot določata člena 21(1) ali 22(1) te uredbe, preveriti, ali ta jasno ustreza obliki, priporočeni v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive 91/414/EGS.

V izjemnih primerih, če osnutek ocenjevalnega poročila očitno ne izpolnjuje teh zahtev, se mora Komisija uskladiti z EFSA in državo članico poročevalko glede roka za ponovno predložitev spremenjenega poročila, ki pa ne sme biti daljši od treh mesecev.

2.   EFSA mora razposlati osnutek ocenjevalnega poročila drugim državam članicam in Komisiji ter lahko pripravi posvetovanja strokovnjakov, vključno z državo članico poročevalko.

3.   EFSA se lahko posvetuje z nekaterimi ali vsemi prijavitelji o aktivnih snoveh iz Priloge I glede osnutka ocenjevalnega poročila ali njegovih delov o ustreznih aktivnih snoveh.

4.   Brez poseganja v člen 7 Direktive 91/414/EGS, EFSA ne bo sprejela predložitve novih študij po prejetju osnutka ocenjevalnega poročila iz odstavka 1 tega člena.

Država članica poročevalka pa vseeno lahko, v dogovoru z EFSA, zahteva od prijaviteljev, naj ji v določenem roku predložijo dodatne podatke, ki se državi članici poročevalki ali EFSA zdijo nujni za razjasnitev dosjeja.

5.   EFSA mora na posebno zahtevo ali za posvetovanja katere koli osebe omogočiti dostop do:

(a)

osnutka ocenjevalnega poročila, razen delov, ki so bili sprejeti kot zaupni v skladu s členom 14 Direktive 91/414/EGS;

(b)

seznama vseh podatkov, potrebnih za oceno morebitne vključitve aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, kot ga je dokončno oblikovala EFSA.

6.   EFSA bo ocenila osnutek ocenjevalnega poročila ter svojo oceno o tem, ali se lahko pričakuje, da bo aktivna snov izpolnila zahteve iz člena 5(1) Direktive 91/414/EGS, poslala Komisiji najkasneje eno leto od datuma, ko je prejela tako dosje od prijavitelja, po členu 15(3) te uredbe, kot tudi osnutek ocenjevalnega poročila, katerega ustreznost je bila preverjena v skladu z odstavkom 1 tega člena.

Kjer je primerno, bo EFSA podala svojo oceno o dosegljivih možnostih za izpolnitev zahtev člena 5(1) Direktive 91/414/EGS in katerih koli določenih podatkovnih zahtev.

Komisija in EFSA se bosta dogovorili glede načrta predložitve ocene, da bi tako pospešili načrtovanje dela. Komisija in EFSA se bosta prav tako sporazumeli o obliki ocene.

POGLAVJE V

PREDSTAVITEV OSNUTKA DIREKTIVE ALI OSNUTKA ODLOČBE GLEDE AKTIVNIH SNOVI TER ZAKLJUČNO POROČILO O PREGLEDU

Člen 25

Predstavitev osnutka direktive ali osnutka odločbe

1.   Komisija bo predstavila osnutek poročila o pregledu najkasneje v štirih mesecih od datuma prejetja ocene EFSA, predpisane v členu 24(6).

2.   Brez poseganja v kateri koli predlog, ki ga lahko vloži za spremembo Priloge k Direktivi 79/117/EGS, ter na podlagi zaključenega poročila o pregledu, predvidenega v členu 26 te uredbe, bo Komisija Stalnemu odboru za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali predstavila:

(a)

osnutek direktive za vključitev aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, z navedbo, kjer je to potrebno, pogojev za vključitev; ti pogoji lahko vsebujejo rok za takšno vključitev; ali

(b)

osnutek odločbe, naslovljene na države članice v skladu s četrtim pododstavkom člena 8(2) Direktive 91/414/EGS, o nevključitvi te aktivne snovi v Prilogo I k Direktivi 91/414/EGS, z navedbo razlogov za nevključitev ter zahtevo državam članicam, naj umaknejo registracije za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo to aktivno snov.

Direktiva ali odločba morata biti sprejeti v skladu s postopkom iz člena 19 Direktive 91/414/EGS.

3.   Poleg pogojev za vključitev, predlaganih po odstavku 2(a), lahko Komisija navede, ali je odkrila kateri koli manjkajoč podatek v dosjeju, ki bi ga lahko države članice zahtevale ob registraciji po členu 4 Direktive 91/414/EGS.

Člen 26

Zaključeno poročilo o pregledu

Zaključki Stalnega odbora za prehransko verigo in zdravstveno varstvo živali, pri čemer so izključeni deli, ki se nanašajo na podatke v dosjejih, ki veljajo za zaupne v skladu s členom 14 Direktive 91/414/EGS, morajo biti javno dostopni.

POGLAVJE VI

ODPRAVA ROKOV, UKREPI, KI JIH MORAJO SPREJETI DRŽAVE ČLANICE IN ZAČASNA POROČILA O NAPREDKU

Člen 27

Odprava rokov

Če Komisija v zvezi z aktivno snovjo, navedeno v Prilogi I k tej uredbi, poda predlog popolne prepovedi v obliki osnutka akta Sveta, temelječega na členu 6(3) Direktive 79/117/EGS, se roki, predpisani s to uredbo, odpravijo v času, ko Svet preučuje ta predlog.

Če Svet sprejme spremembo k Prilogi Direktive 79/117/EGS, s katero zahteva popolno prepoved te aktivne snovi, se postopek po tej uredbi za to aktivno snov neha.

Člen 28

Ukrepi držav članic

Vsaka država članica, ki na podlagi podatkov v dosjejih, na katere se nanašajo členi 5 do 10, ali v osnutku ocenjevalnega poročila, ki zadeva aktivno snov, na katero se nanašajo členi 19 do 22, namerava sprejeti ukrepe za umik te aktivne snovi s trga ali pa močno omejiti uporabo fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje to aktivno snov, mora o razlogih za to dejanje čim prej obvestiti Komisijo, EFSA, druge države članice ter prijavitelje.

Člen 29

Začasno poročilo o napredku

Vse države članice morajo Komisiji in EFSA predložiti poročilo o svojem napredku pri ocenjevanju aktivnih snovi, za katere so določene kot poročevalke. Poročilo mora biti poslano do:

(a)

30. novembra 2005 za aktivne snovi, navedene v delu A Priloge I;

(b)

30. novembra 2006 za aktivne snovi, navedene v delih B do G Priloge I.

POGLAVJE VII

PRISTOJBINE IN DRUGA PLAČILA

Člen 30

Pristojbine

1.   Za aktivne snovi, navedene v Prilogi I, lahko države članice oblikujejo ureditev, s katero zavežejo prijavitelje k plačilu pristojbine ali dajatve za upravno obravnavo ter ocenjevanje dosjejev.

Prihodek od teh pristojbin ali plačil se uporabi za financiranje izključno dejanskih stroškov, ki jih ima država članica poročevalka, ali pa za financiranje splošnih dejavnosti držav članic, ki izhajajo iz njihovih obveznosti po členih 15 do 24.

2.   Države članice morajo višino pristojbine ali dajatve iz odstavka 1 določiti na pregleden način, tako da te ne presežejo dejanskih stroškov pregleda in upravne obravnave dosjeja ali splošnih dejavnosti članic, ki izhajajo iz njihovih obveznosti po členih 15 do 24.

Države članice pa vseeno lahko določijo lestvico fiksnih stroškov, ki temeljijo na povprečnih stroškov za izračun končnega zneska pristojbine.

3.   Pristojbina ali dajatev mora biti plačana v skladu s postopkom, ki ga določijo pristojni organi v vsaki državi članic, navedeni v Prilogi IV.

Člen 31

Druga plačila, takse, dajatve ali pristojbine

Člen 30 ne sme posegati v pravice držav članic da ohranijo ali uvedejo, do zneska, dovoljenega z zakonodajo Skupnosti, plačila, takse, dajatve ali pristojbine za dovoljenje, dajanje v promet, uporabo ali nadzor nad aktivnimi snovmi in fitofarmacevtskimi sredstvi, drugačne kot je pristojbina ali plačilo, predvideno v tem členu.

POGLAVJE VIII

ZAČASNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 32

Začasni ukrepi

Če je potrebno in od primera do primera, lahko Komisija sprejme primerne začasne ukrepe, kot so predvideni v tretjem pododstavku člena 8(2) Direktive 91/414/EGS, za uporabo, za katero so bili pridobljeni dodatni tehnični dokazi, ki kažejo na nujno potrebo po nadaljnji uporabi aktivne snovi ter da zanjo ni učinkovitega nadomestila.

Člen 33

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah.

V Bruslju, 3. decembra 2004

Za Komisijo

Markos KYPRIANOU

Član Komisije


(1)  UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 2004/71/ES (UL L 309, 6.10.2004, str. 6).

(2)  UL L 366, 15.12.1992, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2266/2000 (UL L 259, 13.10.2000, str. 27).

(3)  UL L 55, 29.2.2000, str. 25. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1044/2003 (UL L 151, 19.6.2003, str. 32).

(4)  UL L 224, 21.8.2002, str. 23. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1744/2004 (UL L 311, 8.10.2004, str. 23).

(5)  UL L 168, 27.6.2002, str. 14.

(6)  UL L 33, 8.2.1979, str. 36. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo (ES) št. 850/2004 (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).

(7)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1642/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 4).

(8)  KOM(2001) 444 konč.

(9)  UL L 123, 24.4.1998, str. 1. Direktiva, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).


PRILOGA I

Seznam aktivnih snovi (stolpec A), država članica poročevalka (stolpec B) in proizvajalci prijavitelji (identifikacijska koda) (stolpec C) (1)

DEL A

SKUPINA 1

GLAVNA POROČEVALKA: IRSKA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Ocetna kislina

Nemčija

PAB-SE

PUN-DK

TEM-DE

Aminokisline/Gama aminomaslena kislina

Nemčija

AGR-ES

Aminokisline/L-Glutaminska kislina

Nemčija

AGR-ES

Aminokisline/L-Triptofan

Nemčija

VAL-IT

Amonijev karbonat

Irska

ABC-GB

Kalijev hidrogen karbonat

Irska

PPP-FR

Natrijev hidrogen karbonat

Irska

CLM-NL

SLY-FR

Kazein

Češka

 

3-fenil-2-propenal (Cinamaldehid)

Poljska

 

Etoksikvin

Nemčija

XED-FR

Maščobne kisline/dekanojska kislina

Irska

PBI-GB

Maščobne kisline/Metilester maščobne kisline (CAS 85566-26-3)

Irska

OLE-BE

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline

Irska

FBL-DE

IAB-ES

NEU-DE

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline (CAS 7740-09-7)

Irska

DKI-NL

Maščobne kisline/kalijeva sol maščobne kisline (CAS 10124-65-9)

Irska

ERO-IT

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline (CAS 13429-27-1, 2624-31-9, 593-29-3, 143-18-0, 3414-89-9, 38660-45-6, 18080-76-7)

Irska

DXN-DK

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline (CAS 18175-44-5, 143-18-0, 3414-89-9)

Irska

DXN-DK

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline (CAS 61788-65-6)

Irska

TBE-ES

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline (CAS 61790-44-1)

Irska

VAL-IT

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline (CAS 61790-44-1, 70969-43-6)

Irska

STG-GB

Maščobne kisline/Kalijeva sol maščobne kisline (CAS 67701-09-1)

Irska

CRU-IT

Maščobne kisline/Heptanojska kislina

Irska

DKI-NL

Maščobne kisline/Oktanojska kislina

Irska

PBI-GB

Maščobne kisline/Oleinska kislina

Irska

ALF-ES

Maščobne kisline/Pelargonska kislina

Irska

ERO-IT

NEU-DE

Maščobne kisline/Kalijeva sol – dekanojska kislina (CAS 334-48-5)

Irska

NSC-GB

Maščobne kisline/Kalijeva sol – kaprilna kislina (CAS 124-07-2)

Irska

ADC-DE

Maščobne kisline/Kalijeva sol – lavrinska kislina (CAS 143-07-7)

Irska

NSC-GB

Maščobne kisline/Kalijeva sol – oleinska kislina (CAS 112-80-1)

Irska

NSC-GB

Maščobne kisline/kalijeva sol – oleinska kislina (CAS 112-80-1, 1310-58-3)

Irska

BCS-DE

Maščobne kisline/kalijeva sol – oleinska kislina (CAS 142-18-0)

Irska

SBS-IT

Maščobne kisline/kalijeva sol – oleinska kislina (CAS 143-18-0)

Irska

VIO-GR

STG-GB

Maščobne kisline/kalijeva sol – pelargonska kislina (CAS 112-05-0)

Irska

NSC-GB

Maščobne kisline/kalijeva sol – maščobna kislina talovega olja (CAS 61790-12-3)

Irska

ADC-DE

Maščobne kisline/Maščobna kislina talovega olja (CAS 61790-12-3)

Irska

ACP-FR

Maščobne kisline/Izomaslena kislina

Poljska

 

Maščobne kisline/Izovalerinska kislina

Poljska

 

Maščobne kisline/Lavrinska kislina

Irska

 

Maščobne kisline/Valerinska kislina

Poljska

 

Maščobne kisline/Kalijeva sol kislin naravnega olja

Poljska

 

Mravljična kislina

Nemčija

KIR-NL

Železov pirofosfat

Slovenija

 

Maltodekstrin

Nemčija

BCP-GB

Mlečni albumin

Češka

 

Smole

Češka

 

Natrijev metabisulfit

Nemčija

ESS-IT

FRB-BE

Sečnina

(glej tudi skupino 6.2)

Grčija

FOC-GB

OMX-GB

Pšenični gluten

Finska

ESA-NL

Propolis

Poljska

 

SKUPINA 2

Skupina 2.1

GLAVNA POROČEVALKA: FRANCIJA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

1-Naftilacetamid

Francija

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

SHC-FR

SPU-DE

1-Naftilocetna kislina

Francija

AIF-IT

ALF-ES

AMV-GB

CFP-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

LUX-NL

PRO-ES

RHZ-NL

SHC-FR

VAL-IT

2-Naftiloksicetamid

Francija

BCS-FR

2-Naftiloksiocetna kislina

Francija

AIF-IT

ASP-NL

HAS-GR

HOC-GB

SHC-FR

6-Benziladenin

Francija

ALF-ES

CAL-FR

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HOC-GB

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

VAL-IT

Azadirahtin

Nemčija

AGI-IT

ALF-ES

CAP-FR

CRU-IT

FBL-DE

IAB-ES

MAS-BE

NDC-SE

PBC-ES

PRO-ES

SIP-IT

TRF-DE

VAL-IT

Cis-Zeatin

Italija

VAL-IT

Folna kislina

Francija

AMI-IT

CHE-DK

ISA-IT

Indolilocetna kislina

Francija

ALF-ES

GOB-IT

RHZ-NL

Indolilmaslena kislina

Francija

ALF-ES

BCS-FR

CRT-GB

GOB-IT

GTL-GB

HOC-GB

RHZ-NL

Giberelna kislina

Madžarska

AIF-IT

ALF-ES

ALT-FR

CEQ-ES

FIN-GB

GLO-BE

HRM-BE

NLI-AT

PRO-ES

SUM-FR

VAL-IT

Giberellin

Madžarska

ALF-ES

FIN-GB

GLO-BE

GOB-IT

HRM-BE

NLI-AT

SUM-FR

Nikotin

Združeno kraljestvo

JAH-GB

PBC-ES

UPL-GB

Piretrini

Italija

ALF-ES

BRA-GB

CAP-FR

FBL-DE

MGK-GB

ORI-GB

PBC-ES

PBK-AT

PYC-FR

SAM-FR

SBS-IT

Rotenon

Francija

FBL-DE

IBT-IT

SAP-FR

SBS-IT

SFS-FR

Skupina 2.2

GLAVNA POROČEVALKA: ZDRUŽENO KRALJESTVO

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Citronelol

(glej tudi skupino 6.1)

Združeno kraljestvo

ACP-FR

Izvleček agrumov, prijavljen kot baktericid

Združeno kraljestvo

ALF-ES

Izvleček agruma/izvleček grenivke

Združeno kraljestvo

 

Izvleček agruma/Izvleček semen grenivke, prijavljen kot razkužilo

Združeno kraljestvo

BOB-DK

Prah iglic iglavca

Latvija

 

Izvleček česna, prijavljen kot repelent

Poljska

ALF-ES-016

CRU-IT-005

ECY-GB-001

IAB-ES-001

PBC-ES-004

SBS-IT-003

SIP-IT-002

TRD-FR-001

VAL-IT-011

Česnove tropine

Poljska

 

Izvleček Equisetuma

Latvija

 

Lecitin

Italija

DUS-DE

FBL-DE

PBC-ES

Izvleček ognjiča

Španija

ALF-ES

Izvleček mimoze Tenuiflora

Španija

ALF-ES

Prah gorjušice

Latvija

 

Poper

Prijavljen kot repelent

Združeno kraljestvo

BOO-GB

PBI-GB

Rastlinska olja/Olje popkov črnega ribeza

Prijavljeno kot repelent

Švedska

IAS-SE

Rastlinska olja/Olje citronele

Združeno kraljestvo

BAR-GB

PBI-GB

Rastlinska olja/Olje nageljnovih žbic

Prijavljeno kot repelent

Združeno kraljestvo

IAS-SE

XED-FR

Rastlinska olja/Eterično olje (Eugenol)

Prijavljeno kot repelent

Švedska

DEN-NL

DKI-NL

Rastlinska olja/Evkaliptovo olje

Švedska

CFP-FR

SIP-IT

Rastlinska olja/Olje Gaiac lesa

Španija

IAS-SE

Rastlinska olja/Česnovo olje

Združeno kraljestvo

DEN-NL

GSO-GB

Rastlinska olja/Olje limonske trave

Prijavljeno kot repelent

Združeno kraljestvo

IAS-SE

Rastlinska olja/Majaronovo olje

Prijavljeno kot repelent

Združeno kraljestvo

DEN-NL

Rastlinska olja/Olivno olje

Združeno kraljestvo

DKI-NL

Rastlinska olja/Pomarančno olje

Prijavljeno kot repelent

Združeno kraljestvo

GSO-GB

Rastlinska olja/Borovo olje

Švedska

ACP-FR

DKI-NL

IBT-IT

MIB-NL

SPU-DE

Rastlinska olja/Olje semen oljne ogrščice

Španija

CEL-DE

CRU-IT

DKI-NL

FBL-DE

NEU-DE

NOV-FR

PBI-GB

VIT-GB

Rastlinska olja/Sojino olje

Prijavljeno kot repelent

Švedska

DEN-NL

DKI-NL

PBC-ES

Rastlinska olja/Metino olje

Švedska

XED-FR

Rastlinska olja/Sončnično olje

Španija

DKI-NL

PBI-GB

TRD-FR

Rastlinska olja/Timijanovo olje

Prijavljeno kot repelent

Švedska

DEN-NL

Rastlinska olja/Olje Ylang-Ylanga

Prijavljeno kot repelent

Švedska

IAS-SE

Quassia

Italija

AGE-IT

CAP-FR

FBL-DE

TRF-DE

ALF-ES

Izvleček morskih alg

Italija

ASU-DE

LGO-FR

OGT-IE

VAL-IT

Morske alge

Italija

ASF-IT

OGT-IE

VAL-IT

ALF-ES

ESA-NL

BAL-IE

AGC-FR

Izvleček rdečega hrasta, kaktusa Pronikly hruške, Fragrant sumac, rdeče mangrove

Poljska

 

Izvleček poprove mete

Poljska

 

Izvleček čajevca

Latvija

 

SKUPINA 3

GLAVNA POROČEVALKA: DANSKA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Chitosan

Danska

ALF-ES

CLM-NL

IDB-ES

Želatina

Danska

MIB-NL

Hidrolizirane beljakovine

(glej tudi skupino 6.2)

Grčija

SIC-IT

SKUPINA 4

GLAVNA POROČEVALKA: ZDRUŽENO KRALJESTVO

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

1-Dekanol

Italija

CRO-GB

OLE-BE

JSC-GB

Aluminijev sulfat

Španija

FBL-DE

GSO-GB

Kalcijev klorid

Španija

FBL-DE

Kalcijev hidroksid

Španija

PZD-NL

Ogljikov monoksid

Španija

 

Ogljikov dioksid

Prijavljen kot insekticid/Razkužilo

Združeno kraljestvo

FBL-DE

EDTA in njene soli

Madžarska

DKI-NL

Maščobni alkoholi/Alifatni alkoholi

Italija

JSC-GB

Železov sulfat

Združeno kraljestvo

BNG-IE

HTO-GB

KRO-DE

MEL-NL

Kieselgur (diatomejska zemlja)

Grčija

ABP-DE

AGL-GB

AMU-DE

DKI-NL

FBL-DE

Apneno žveplo (kalcijev polisulfid)

Španija

FBL-DE

PLS-IT

STI-IT

Parafinsko olje

Grčija

FBL-DE

Parafinsko olje/(CAS 64741-88-4)

Grčija

BPO-GB

SUN-BE

Parafinsko olje/(CAS 64741-89-5)

Grčija

BPO-GB

PET-PT

SUN-BE

SUN-BE

XOM-FR

Parafinsko olje/(CAS 64741-97-5)

Grčija

BPO-GB

Parafinsko olje/(CAS 64742-46-7)

Grčija

TOT-FR

TOT-FR

TOT-FR

Parafinsko olje/(CAS 64742-54-7)

Grčija

CVX-BE

Parafinsko olje/(CAS 64742-55-8/64742-54-7)

Grčija

SAG-FR

Parafinsko olje/(CAS 64742-55-8)

Grčija

CPS-ES

CVX-BE

XOM-FR

Parafinsko olje/(CAS 64742-65-0)

Grčija

XOM-FR

Parafinsko olje/(CAS 72623-86-0)

Grčija

TOT-FR

Parafinsko olje/(CAS 8012-95-1)

Grčija

AVA-AT

Parafinsko olje/(CAS 8042-47-5)

Grčija

ASU-DE

ECP-DE

NEU-DE

Parafinsko olje/(CAS 97862-82-3)

Grčija

TOT-FR

TOT-FR

Naftna olja

Španija

FBL-DE

Naftna olja/ (CAS 64742-55-8/64742-57-7)

Španija

GER-FR

Naftna olja/(CAS 74869-22-0)

Španija

CVX-BE

RLE-ES

Naftna olja/(CAS 92062-35-6)

Španija

RML-IT

Kalijev permanganat

Španija

CNA-ES

FBL-DE

VAL-IT

Aluminijev silikat (Kaolin)

Madžarska

PPP-FR

Natrijev aluminijev silikat

Prijavljen kot repelent

Madžarska

FLU-DE

Žveplo

Francija

ACI-BE

AGN-IT

BAS-DE

CER-FR

CPS-ES

FBL-DE

GOM-ES

HLA-GB

JCA-ES

NSC-GB

PET-PT

RAG-DE

RLE-ES

SAA-PT

SML-GB

STI-IT

SYN-GB

UPL-GB

ZOL-IT

Žveplova kislina

Francija

NSA-GB

Kalcijev karbonat

Španija

 

SKUPINA 5

GLAVNA POROČEVALKA: ŠPANIJA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

2-Fenilfenol

Španija

BCH-DE

Etanol

Francija

CGL-GB

Etilen

Združeno kraljestvo

BRM-GB

COL-FR

SKUPINA 6

Skupina 6.1

GLAVNA POROČEVALKA: BELGIJA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Aluminijev amonijev sulfat

Portugalska

SPL-GB

Amonijev acetat

Portugalska

LLC-AT

Antrakinon

Belgija

TOM-FR

Kostno olje

Prijavljeno kot repelent

Belgija

BRI-GB

FLU-DE

IOI-DE

ASU-DE

Kalcijev karbid

Portugalska

CFW-DE

Citronellol

Prijavljen kot repelent (glej tudi skupino 2.2)

Združeno kraljestvo

ASU-DE

CAL-FR

Denatonijev benzoat

Portugalska

ASU-DE

MFS-GB

Dodecil alkohol

Portugalska

SEI-NL

Lanolin

Slovaška

 

Metil nonil keton

Belgija

PGM-GB

Polimer stirena in akrilamida

Slovaška

 

Polivinil acetat

Slovaška

 

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/Krvna moka

Belgija

GYL-SE

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/Esencialna olja

Bélgica

BAR-GB

Trimetilamin hidroklorid

Belgija

LLC-AT

Repelent (po okusu) rastlinskega in živalskega izvora/izvleček food grade/fosforna kislina in ribja moka

Belgija

 

2-hidroksietil butil sulfid

Poljska

 

Asfalti

Poljska

 

Skupina 6.2

GLAVNA POROČEVALKA: GRČIJA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Amonijev bituminosulfonat

Madžarska

 

Volčinovo olje

Slovenija

FLU-DE

Hidrolizirani proteini

Prijavljen kot atraktant (glej tudi skupino 3)

Grčija

BIB-ES

PHY-GR

SIC-IT

Apnenec – v prahu

Avstrija

 

Olein

Madžarska

 

Kvarčni pesek

Avstrija

ASU-DE

AVA-AT

DKI-NL

FLU-DE

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/Maščobne kisline, ribje olje

Grčija

ASU-DE

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/Ribje olje

Grčija

FLU-DE

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/Ovčja mast

Grčija

KWZ-AT

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/Talovo olje (CAS 8016-81-7)

Grčija

FLU-DE

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/Surovo talovo olje (CAS 93571-80-3)

Grčija

ASU-DE

Repelenti (po vonju) živalskega in rastlinskega izvora/talovo olje

Grčija

 

Sečnina

Prijavljena kot atraktant (glej tudi skupino 1)

Grčija

PHY-GR

Kinin hidroklorid

Madžarska

 

DEL B

PONENTE PRINCIPAL: GLAVNA POROČEVALKA: AVSTRIJA

POROČEVALKA: AVSTRIJA

(Češka, Poljska in Italija se štejejo kot države članice poročevalke v smislu obveznosti sodelovanja z Avstrijo pri ocenjevanju, v skladu s predpisi iz člena 16)

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

(2E,13Z)-Oktadekadien-1-il acetat

 

SEI-NL

SEI-NL

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadien acetat

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

(7E,9Z)-Dodekadienil acetat; (7E,9E)-Dodecadienil acetat

 

SHC-FR

(7Z,11E)-Heksadekadien-1-il acetat

 

SEI-NL

SEI-NL

(7Z,11Z)-Heksadekadien-1-il acetat; (7Z,11E)-Heksadekadien-1-il acetat

 

ABC-GB

LLC-AT

(9Z,12E)-Tetradekadien-1-il acetat

 

RUS-GB

(E)-11-Tetradecenil acetat

 

SEI-NL

(E)-8-Dodecenil acetat

 

CAL-FR

SEI-NL

(E,E)-8,10-Dodekadien-1-ol

 

BAS-DE

CAL-FR

ISA-IT

LLC-AT

RUS-GB

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

VIO-GR

MAS-BE

(E/Z)-8-Dodecenil acetat

 

BAS-DE

CAL-FR

(E/Z)-8-Dodecenil acetat; (Z)-8-Dodecenol

 

ISA-IT

LLC-AT

SDQ-ES

(E/Z)-9-Dodecenil acetat; (E/Z)-9-Dodecen-1-ol; (Z)-11-Tetradecen-1-il acetat

 

TRF-DE

(Z)-11-Heksadecen-1-ol

 

SEI-NL

(Z)-11-Heksadecen-1-il acetat

 

SEI-NL

(Z)-11-Heksadecenal

 

SEI-NL

(Z)-11-Heksadecenal; (Z)-11-Heksadecen-1-il acetat

 

LLC-AT

(Z)-11-Tetradecen-1-il acetat

 

BAS-DE

SEI-NL

(Z)-13-Heksadecen-11-inil acetat

 

SDQ-ES

(Z)-13-Oktadecenal

 

SEI-NL

(Z)-7-Tetradecenal

 

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenol

 

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenil acetat

 

CAL-FR

SDQ-ES

SEI-NL

(Z)-8-Dodecenil acetat; Dodekan-1-il acetat

 

ISA-IT

(Z)-9-Dodecenil acetat

 

BAS-DE

LLC-AT

SDQ-ES

SEI-NL

SHC-FR

(Z)-9-Dodecenil acetat; Dodecan-1-il acetat

 

ISA-IT

(Z)-9-Heksadecenal

 

SEI-NL

(Z)-9-Heksadecenal; (Z)-11-Heksadecenal; (Z)-13-Oktadecenal

 

RUS-GB

SDQ-ES

(Z)-9-Tetradecenil acetat

 

SEI-NL

(Z,E)-3,7,11-trimetil-2,6,10-dodekatrien-1-ol (Farnesol)

 

CAL-FR

(Z,Z,Z,Z)-7,13,16,19-Dokosatetraen-1-il izobutirat

 

SHC-FR

1,4-Diaminobutan (Putrescine)

Avstrija

LLC-AT

1,7-Dioksaspiro-5,5-undekan

 

VIO-GR

1-Tetradekanol

 

SEI-NL

2,6,6-Trimetilbiciklo[3.1.1]hept-2-ene(alpha-Pinen)

 

SHC-FR

3,7,7-Trimetilbiciklo[4.1.0]hept-3-ene (3-Carene)

 

 

3,7,11-Trimetil-1,6,10-dodekatrien-3-ol (Nerolidol)

 

CAL-FR

3,7-Dimetil-2,6-oktadien-1-ol (Geraniol)

 

CAL-FR

5-Decen-1-ol

 

BAS-DE

SEI-NL

5-Decen-1-il acetat

 

BAS-DE

SEI-NL

5-Decen-1-il acetat; 5-Decen-1-ol

 

LLC-AT

ISA-IT

(8E, 10E)-8, 10-Dodekadien 1-il acetat

 

 

Dodekan-1-il acetat

 

 

(E)-9-Dodecen-1-il acetat

 

 

(E)-8-Dodecen-1-il acetat

 

 

2-Metil-6-metilen-2,7-oktadien-4-ol (ipsdienol)

 

 

4,6,6-Trimetil-biciklo[3.1.1]hept-3-en-ol,((S)-cis-verbenol)

 

 

2-Ethi-1,6-dioksaspiro(4,4) nonan(kalkogran)

 

 

(1R)-1,3,3-Trimetil-4,6-dioksatriciklo[3.3.1.02 , 7]nonan (lineatin)

 

 

(E,Z)-8,10-Tetradekadienil

 

 

2-etil-1,6-Dioksaspiro (4,4) nonan

 

 

2-Metoksipropan-1-ol

 

 

2- Metoksipropan-2-ol

 

 

2-Metil-3-buten-2-ol

 

 

(E)-2-Metil-6-metilen-2,7-oktadien-1-ol(mircenol)(mircenol)

 

 

(E)-2-Metil-6-metilen-3,7-oktadien-2-ol(izomircenol)

 

 

2-Metil-6-metilen-7-okten-4-ol (Ipsenol)

 

 

3-Metil-3-buten-1-ol

 

 

Etil 2,4-dekadienoat

 

 

Metil p-hidroksibenzoat

 

 

p-Hidroksibenzoic kislina

 

 

1-Metoks-4-propenilbenzen (Anetol)

 

 

1-Metill-4-izopropilidenecikloheks-1-en (Terpinolen)

 

 

DEL C

GLAVNI POROČEVALKI: NIZOZEMSKA, ŠVEDSKA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Agrobacterium radiobacter K 84

Danska

 

Bacillus sphaericus

Francija

SUM-FR

Bacillus subtilis strain IBE 711

Nemčija

 

Bacillus thuringiensis aizawai

Italija

ISA-IT

MAS-BE

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis israelensis

Italija

SIP-IT

SUM-FR

Bacillus thuringiensis kurstaki

Danska

ALF-ES

ASU-DE

IAB-ES

MAS-BE

PRO-ES

SIP-IT

SUM-FR

IBT-IT

ISA-IT

Bacillus thuringiensis tenebrionis

Italija

SUM-FR

Baculovirus GV

Nemčija

 

Beauveria bassiana

Nemčija

AGB-IT

AGR-ES

CAL-FR

MEU-GB

Beauveria brongniartii

Nemčija

CAL-FR

Cydia pomonella granulosis virus

Nemčija

MAS-BE

CAL-FR

PKA-DE

SIP-IT

Metarhizium anisopliae

Nizozemska

AGF-IT

IBT-IT

TAE-DE

Neodiprion sertifer nuclear polyhedrosis virus

Finska

VRA-FI

Phlebiopsis gigantea

Estonija

FOC-GB

VRA-FI

Pythium oligandrun

Švedska

 

Streptomyces griseoviridis

Estonija

VRA-FI

Trichoderma harzianum

Švedska

BBI-SE

IAB-ES

IBT-IT

ISA-IT

AGF-IT

BOB-DK

KBS-NL

Trichoderma polysporum

Švedska

BBI-SE

Trichoderma viride

Francija

AGB-IT

ISA-IT

Verticillium dahliae

Nizozemska

ARC-NL

Verticillium lecanii

Nizozemska

KBS-NL

DEL D

GLAVNA POROČEVALKA: NEMČIJA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Aluminijev fosfid

Nemčija

CAT-PT

DET-DE

Brodifakum

Italija

PEL-GB

Bromadiolon

Švedska

ABB-GB

CAL-FR

LIP-FR

Kloraloza

Portugalska

PHS-FR

Klorofacinon

Španija

CAL-FR

CFW-DE

FRU-DE

LIP-FR

Difenakum

Finska

APT-GB

CAL-FR

SOX-GB

Magnezijev fosfid

Nemčija

DET-DE

Trikalcijev fosfat

Nemčija

CHM-FR

Cinkov fosfid

Nemčija

CFW-DE

Ogljikov monoksid

Italija

 

DEL E

Aktivna snov

RMS

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Aluminijev fosfid

Nemčija

DET-DE

UPL-GB

Magnezijev fosfid

Nemčija

DET-DE

UPL-GB

DEL F

GLAVNA POROČEVALKA: NIZOZEMSKA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

Didecil-dimetilamonijev klorid

Nizozemska

LON-DE

Formaldehid

Prijavljen kot razkužilo

Nizozemska

PSD-GB

Glutaraldehid

Belgija

BAS-DE

HBTA (High Boiling Tar Acid)

Prijavljen kot razkužilo

Irska

JEY-GB

Hidrogen peroksid

Finska

FBL-DE

KIR-NL

SPU-DE

Perocetna kislina

Nizozemska

SOL-GB

Foksim

Finska

BCS-DE

Natrijev hipoklorit

Nizozemska

SPU-DE

Natrijev lavril sulfat

Nizozemska

ADC-DE

Natrijev p-toluenesulfon-kloramid

Nizozemska

PNP-NL

DEL G

GLAVNA POROČEVALKA: POLJSKA

Aktivna snov

Država članica poročevalka

Prijavitelj

(A)

(B)

(C)

2-Metoksi-5-nitrofenol natrijeva sol

Poljska

 

3(3-Benziloksikarbonil-metil)-2-benzotiazolinon (Benzolinon)

Slovaška

 

Kumilfenol

Poljska

 

Ostanki maščobne destilacije

Češka

 

Flufenzin

Madžarska

 

Flumetsulam

Slovaška

 

Etandial (glioksal)

Poljska

 

Heksametilen tetramin (urotropin)

Slovaška

 

Laktofen

Češka

 

Propisoklorr

Madžarska

 

2-Merkaptobenzotiazol

Poljska

 

Biohumus

Poljska

 

Di-1-p-menten

Poljska

 

Jasmonska kislina

Madžarska

 

N-fenilphthalamic kislina

Madžarska

 

Kompleks bakra: 8-hidroksikinolin s salicilno kislino

Poljska

 

1,3,5-Tir-(2-hidroksietil)-heksa-hidro-s-triazin

Poljska

 


(1)  Aktivne snovi, za katere v stolpcu C ni določen prijavitelj, so aktivne snovi v smislu člena 1(1)(b) te uredbe.


PRILOGA II

Seznam identifikacijskih kod prijaviteljev, imen in naslovov

Identifikacijska koda

Ime

Naslov

ABB-GB

Activa/Babolna Bromadiolone Task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ABC-GB

AgriSense-BCS Ltd

Treforest Industrial Estate

Pontypridd

Mid Glamorgan CF37 5SU

United Kingdom

Tel. (44-1443) 84 11 55

Fax (44-1443) 84 11 52

mail@agrisense.demon.co.uk

ABP-DE

Agrinova GmbH

Hauptstraße 13

D-67283 Obrigheim/Mühlheim

Tel.: (49) 6359 32 14

Fax: (49) 6359 32 14

agrinova@t-online.de

ACI-BE

Agriculture Chimie Industrie International

Avenue Albert 233

B-1190 Bruxelles

Téléphone (32-2) 508 10 93

Télécopieur (32-2) 514 06 32

roland.levy@swing.be

ACP-FR

Action Pin

ZI de Cazalieu

BP 30

F-40260 Castets des Landes

Téléphone (33) 558 55 07 00

Télécopieur (33) 558 55 07 07

actionpin@action-pin.fr

ADC-DE

ADC Agricultural Development Consulting

Am Vilser Holz 17

D-27305 Bruchhausen-Vilsen

Tel.: (49) 4252-27 81

Fax: (49) 4252-35 98

stratmannb@adc-eu.com

AGB-IT

Agribiotec srl

Via San Bernardo, 22

I-26100 Cremona

Tel. (39) 0535 467 02

Fax (39) 0535 591 95

paolo.lameri@agribiotec.com

AGC-FR

Agrimer

BP 29

Prat Menan

F-29880 Plouguerneau

Téléphone (33) 298 04 54 11

Télécopieur (33) 298 04 55 15

fnicolas@agrimer.com

AGE-IT

Agrivet S.a.s. di Martinelli Maurizio & C.

Via S. Giovanni, 6050

I-40024 Castel San Pietro (BO)

Tel. (39) 051 94 91 19

Fax (39) 051 615 31 85

r.martinelli@bo.nettuno.it

AGF-IT

Agrifutur srl

Agrifutur srl

Via Campagnole, 8

I-25020 Alfianello (Brescia)

Tel. (39) 030 993 47 76

Fax (39) 030 993 47 77

rkm@numerica.it

AGI-IT

Agrimix s.r.l.

Viale Città d'Europa 681

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 529 62 21

Fax (39) 06 529 14 22

info@agrimix.com

AGL-GB

Agil Ltd

Hercules 2, Calleva Park

Aldermaston

Reading RG7 8DN

United Kingdom

Tel. (44-118) 981 33 33

Fax (44-118) 981 09 09

murray@agil.com

AGN-IT

Zolfindustria Srl

Via Cantarana, 17

I-27043 San Cipriano Po (PV)

Tel. (39) 0385 24 17 00

Fax (39) 0385 24 17 05

agrindustria.srl@tin.it

AGR-ES

Agrichem, SA

Plaza de Castilla, 3, 14A

E-28046 Madrid

Tel. (34) 913 14 98 88

Fax (34) 913 14 98 87

info@agrichembio.com

AIF-IT

Aifar Agricola SRL

Registration Department

Via Bazzano 12

I-16019 Ronco Scrivia (GE)

Tel. (39) 010 935 02 67

Fax (39) 010 935 05 32

posta@aifar.it

ALF-ES

Alfarin Química SA

Ibiza 35, 5oC

E-28009 Madrid

Tel. (34) 915 74 87 07

Fax (34) 915 04 31 59

alfarin@asertel.es

ALT-FR

Alltech France

EU Regulatory Affairs Department

2-4 avenue du 6 juin 1944

F-95190 Goussainville

Téléphone (33) 134 38 98 98

Télécopieur (33) 134 38 98 99

gbertin@alltech.com

AMI-IT

Aminco Srl

Via Mandilli 14

I-12071 Bagnasco (Cn)

Tel. (39) 0174 71 66 06

Fax (39) 0174 71 39 63

aminco@isiline.it

AMU-DE

Amu-Systeme

Büschem 13

D-53940 Hellenthal

Tel.: (49) 2482 10 24

Fax: (49) 2482 70 89

amu-hellenthal@t-online.de

AMV-GB

Amvac Chemical UK LTD

Surrey Technology Centre

40 Occam Rd

The Surrey Research Park

Guildford GU2 7YG

United Kingdom

Tel. (44-1483) 29 57 80

Fax (44-1483) 28 57 81

amvacat@easynet.co.uk

APT-GB

Activa/PelGar Brodifacoum and Difenacoum task Force

8 Cabbage Moor

Great Shelford

Cambridge CB2 5NB

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

ARC-NL

Arcadis PlanRealisatie B.V.

Tree Services

Marowijne 80

NL-7333 PJ Apeldoorn

Tel.: (31-55) 599 94 44

Fax: (31-55) 533 88 44

r.valk@arcadis.nl

ASF-IT

Asfaleia SRL.

Via Mameli, 6

I-06124 Perugia

Tel. (39) 075 573 49 35

Fax (39) 017 82 25 26 32

postmaster@asfaleia.it

ASP-NL

Asepta B.V.

PO Box 33

Cyclotronweg 1

NL-2600 AA Delft

Tel.: (31-15) 256 92 10

Fax: (31-15) 257 19 01

a.vandenende@asepta.nl

ASU-DE

Stähler Agrochemie GmbH & Co. KG

Stader Elbstraße

D-21683 Stade

Tel.: (49) 4141 92 040

Fax: (49) 4141 92 0410

staehler-agro@staehler.com

AVA-AT

Avenarius-Agro GmbH

Industriestraße 51

A-4600 Wels

Tel.: (43) 7242-489-0

Fax: (43) 7242-489-5

d.stroh@avenarius-agro.at

BAR-GB

Barrier Biotech Limited

36 Haverscroft Ind. Est.

New Road

Attleborough Norfolk NR17 1YE

United Kingdom

Tel. (44-1953) 45 63 63

Fax (44-1953) 45 55 94

nigelb@barrier-biotech.com

BAS-DE

BASF Aktiengesellschaft

APT/EQM — V 005

D-67056 Ludwigshafen

Tel.: (49) 621 607 90 26

Fax: (49) 621 605 20 40

siegfried.kersten@basf-ag.de

BBI-SE

Binab Bio-Innovation AB

Florettgatan 5

S-254 67 Helsingborg

Tfn (46-42) 16 37 04

Fax (46-42) 16 24 97

info@binab.se

BCH-DE

Bayer/Dow Task Force via Bayer AG, Bayer Chemicals

D-51368 Leverkusen

Tel.: (49) 214 306 22 68

Fax: (49) 214 307 23 39

klaus.stroech.ks@bayerchemicals.com

BAL-IE

BioAtlantis Ltd

Baylands, Ballyard

Tralee

County Kerry

Ireland

Tel. (353-66) 71-28592

Fax (353-66) 711 98 02

jtostralee@eircom.net

BCP-GB

Biological Crop Protection Ltd

Occupation Road, Wye

Ashford TN25 5EN

United Kingdom

Tel. (44-1233) 81 32 40

Fax (44-1233) 81 33 83

richardc@biological-crop-protection.co.uk

BCS-DE

Bayer CropScience AG

Alfred-Nobel-Straße 50

D-40789 Monheim am Rhein

Tel.: (49) 2173 38 33 63

Fax: (49) 2173 38 49 27

norbert.hesse@bayercropscience.com

BCS-FR

Bayer CropScience SA

14-20 rue Pierre Baizet

BP 9163

F-69263 Lyon Cedex 09

Téléphone (33) 472 85 25 25

Télécopieur (33) 472 85 30 82

martyn.griffiths@bayercropscience.com

BIB-ES

Bioibérica, SA

Polígono Industrial Mas Puigvert

Ctra. N-II Km. 680,6

E-08389 Palafolls, Barcelona

Tel. (34) 937 65 03 90

Fax (34) 937 65 01 02

ibartoli@bioiberica.com

BNG-IE

Brown & Gillmer LTD.

Florence Lodge

199 Strand Road, Merrion

Dublin 4

Ireland

Tel. (353-1) 283 82 16

Fax (353-1) 269 58 62

bgfeeds@indigo.ie

BOB-DK

Borregaard BioPlant ApS

Helsingforsgade 27 B

DK-8200 Århus N

Tlf. (45) 86 78 69 88

Fax (45) 86 78 69 22

borregaard@bioplant.dk

BOO-GB

Bootman Chemical Safety Ltd.

Diss Business Centre

Diss IP21 4HD

United Kingdom

Tel. (44-1379) 64 05 34

Fax (44-1379) 64 08 35

info@bootmanchem.com

BPO-GB

BP Global Special Products Ltd

Witan Gate House

500-600 Witan Gate

Milton Keynes MK9 1ES

United Kingdom

Tel. (44-1908) 85 33 44

Fax (44-1908) 85 38 96

gspinfo@bp.com

BRA-GB

BRA-Europe

33 Khattoun Road

Tooting Broadway

London SW17 OJA

United Kingdom

Tel. (44-208) 378 05 17

Fax (44-208) 378 05 17

braeurope@aol.com

BRI-GB

Brimac Carbon Services

21 Dellingburn Street

Greenock PA15 4TP

United Kingdom

Tel. (44-1475) 72 02 73

Fax (44-1475) 72 00 16

info@brimacservices.com

BRM-GB

BRM Agencies

Cheshire House

164 Main Road

Goostrey CW4 8JP

United Kingdom

Tel. (44-1477) 54 40 52

Fax (44-1477) 53 71 70

brianmartin@cheshirehouse.co.uk

CAL-FR

Calliope SAS

Route d'Artix

BP 80

F-64150 Noguères

Téléphone (33) 559 60 92 92

Télécopieur (33) 559 60 92 19

fleconte@calliope-sa.com

CAP-FR

Capiscol

160 route de la Valentine

F-13011 Marseille

Téléphone (33) 491 24 45 45

Télécopieur (33) 491 24 46 11

anne.coutelle@capiscol.com

CAT-PT

Cafum

Centro Agro Técnico de Fumigações Lda.

Rua de Moçambique 159 A2

PT-3000 Coimbra

Tel.: (351-239) 40 10 60 ou (351-239) 40 59 70

Fax: (351-239) 70 43 76

cafum@cafum.pt

CEL-DE

Scotts Celaflor GmbH

Konrad-Adenauer-Straße 30

D-55218 Ingelheim

Tel.: (49) 6132 78 03-0

Fax: (49) 6132 20 67

otto.schweinsberg@scotts.com

CEQ-ES

Cequisa

Muntaner, 322, 1o

E-08021 Barcelona

Tel. (34) 932 40 29 10

Fax (34) 932 00 56 48

xavier@cequisa.com

CER-FR

Cerexagri SA

1 rue des Frères Lumière

F-78373 Plaisir

Téléphone (33) 130 81 73 00

Télecopieur (33) 130 81 72 50

mark.egsmose@cerexagri.com

CFP-FR

Nufarm SA

Département „Homologations et Règlementation“

28 boulevard Camélinat

F-92230 Gennevilliers

Téléphone (33) 140 85 50 20

Télecopieur (33) 140 85 51 56

claude.chelle@fr.nufarm.com

CFW-DE

Chemische Fabrik Wülfel GmbH & Co. KG

Hildesheimer Straße 305

D-30519 Hannover

Tel.: (49) 511 984 96-0

Fax: (49) 511 984 96-40

cfw@wuelfel.de

CGL-GB

Catalytic Generators UK Limited

Mariel T Monk

2 Priory Court Pilgrim Street

London

United Kingdom

Tel. (44-207) 236 14 14

Fax (44-207) 329 87 87

london@merricks.co.uk

CHE-DK

Cheminova A/S

Registration Department

P.O. Box 9

DK-7620 Lemvig

Tel. (45) 96 90 96 90

Fax (45) 96 90 96 91

info@cheminova.dk

CHM-FR

Chemimpex SA/Mauer

1817 Route de Tutegny

F-01170 Cessy

Téléphone (33) 450 41 48 60

amselian@aol.com

CLM-NL

CLM research and advice Plc

PO Box 10015

Amsterdamsestraatweg 877

NL-3505 AA Utrecht

Tel.: (31-30) 244 13 01

Fax: (31-30) 244 13 18

clm@clm.nl

CNA-ES

Carus Nalon SL

Barrio Nalon s/n

E-33100 Trubia/Oviedo

Tel. (34) 985 78 55 13

Fax (34) 985 78 55 10

carus@carusnalon.com

COL-FR

Coleacp

5 rue de la Corderie

CENTRA 342

F-94586 Rungis Cedex

Téléphone (33) 141 80 02 10

Télécopieur (33) 141 80 02 19

coleacp@coleacp.org

CPS-ES

Cepsa

Av. Partenón, 12

Campo de las Naciones

E-28042 Madrid

Tel. (34) 913 37 96 69

Fax (34) 913 37 96 09

aranzazu.guzman@madrid.cepsa.es

CRO-GB

Crompton Europe Limited

Kennet House

4 Langley Quay, Langley

Slough SL3 6EH

United Kingdom

Tel. (44-1753) 60 30 48

Fax (44-1753) 60 30 77

phil.pritchard@cromptoncorp.com

CRT-GB

Certis

1b Mills Way

Boscombe Bown Business Park

Amesbury SP4 7RX

United Kingdom

Tel. (44-1980) 67 65 00

Fax (44-1980) 62 65 55

certis@certiseurope.co.uk

CRU-IT

Cerrus sas

Via Papa Giovanni XXIII, 84

I-21040 Uboldo (VA)

Tel. (39) 02 96 78 21 08

Fax (39) 02 96 78 29 01

cerrus@tiscalinet.it

PZD-NL

Plantenziektenkundige Dienst

PO Box 9102

NL-6700 HC Wageningen

Tel.: (31-31) 749 69 11

Fax: (31-31) 742 17 01

p.jellema@pd.agro.nl

CVX-BE

ChevronTexaco Technology Ghent

Technologiepark — Zwijnaarde 2

B-9052 Gent/Zwijnaarde

Tel. (32) 9 240 71 11

Fax (32) 9 240 72 22

arickjl@chevrontexaco.com

DEN-NL

DeruNed bv

Marconistraat 10

NL-2665 JE Bleiswijk

Tel.: (31-10) 522 15 14

Fax: (31-10) 522 02 50

deruned@deruned.nl

DET-DE

Detia Freyberg GmbH

Dr.-Werner-Freyberg-Straße 11

D-69514 Laudenbach

Tel.: (49) 6201 708-0

Fax: (49) 6201 708-427

zulassung@detia-degesch.de

DKI-NL

Denka International B.V.

Hanzeweg 1

NL-3771 NG Barneveld

Tel.: (31-34) 245 54 55

Fax: (31-34) 249 05 87

info@denka.nl

DUS-DE

Degussa Texturant Systems Deutschland GmbH & Co. KG

Ausschläger Elbdeich 62

D-20539 Hamburg

Tel.: (49) 40 789 55-0

Fax: (49) 40 789 55 83 29

reception.hamburg@degussa.com

DXN-DK

Duxon ApS

Skovgaardsvænget 628

DK-8310 Tranbjerg J

Tlf. (45) 96 23 91 00

Fax (45) 96 23 91 02

duxon@mail.tele.dk

ECP-DE

Elefant Chemische Produkte GmbH

Ringstraße 35—37

D-70736 Fellbach

Tel.: (49) 711 58 00 33

Fax: (49) 711 58 00 35

elefant-gmbh@web.de

ECY-GB

ECOspray Ltd

Grange Farm

Cockley Cley Road

Hilborough Thetford

IP26 5BT

United Kingdom

Tel. (44-176) 75 61 00

Fax (44-176) 75 63 13

enquiries@ecospray.com

ERO-IT

Euroagro s.r.l.

via Lazzaretti 5/A

I-42100 Reggio Emilia

Tel. (39) 0522 51 86 86

Fax (39) 0522 51 49 91

euroagro_italia@libero.it

ESA-NL

ECOstyle BV

Vaart Noordzijde 2a

NL-8426 AN Appelscha

Tel.: (31-51) 643 21 22

Fax: (31-51) 643 31 13

info@ecostyle.nl

ESS-IT

Esseco SpA

Via San Cassiano 99

I-28069 Trecate (Novara)

Tel. (39) 0321 790-1

Fax (39) 0321 790-215

chemsupport@esseco.it

FBL-DE

FiBL Berlin e.V.

Dr. K. Wilbois

Rungestraße 29

D-10179 Berlin

Tel.: (49) 6257 50 54 89

Fax: (49) 6257 50 54 98

klaus-peter.wilbois@fibl.de

FER-GB

Feralco (UK) Limited

Ditton Road

Widnes WA8 0PH

United Kingdom

Tel. (44-151) 802 29 10

Fax (44-151) 802 29 99

barry.lilley@feralco.com

FIN-GB

Fine Agrochemicals Ltd

Hill End House

Whittington

Worcester WR5 2RQ

United Kingdom

Tel. (44-1905) 36 18 00

Fax (44-1905) 36 18 10

enquire@fine-agrochemicals.com

FLU-DE

Flügel GmbH

Westerhöfer Straße 45

D-37520 Osterode/Harz

Tel.: (49) 5522 823 60

Fax: (49) 5522 843 26

info@fluegel-gmbh.de

FOC-GB

Forestry Commission

Forestry Commission Silvan House

231 Corstorphine Road

Edinburgh EH12 7AT

United Kingdom

Tel. (44-131) 334 03 03

Fax (44-131) 334 30 47

james.dewar@forestry.gsi.gov.uk

FRB-BE

Mr. John Ivey

Les Clos des Coulerins

F-74580 Viry

Téléphone (33) 450 04 76 01

Télécopieur (33) 450 04 76 01

JIvey94819@aol.com

FRU-DE

Frunol Delizia GmbH

Dübener Straße 145

D-04509 Delitzsch

Tel.: (49) 34202 65 30-0

Fax: (49) 34202 65 30-9

info@frunol-delicia.de

GER-FR

Germicopa SAS

1 allée Loeiz-Herrieu

F-29334 Quimper Cedex

Téléphone (33) 298 10 01 00

Télécopieur (33) 298 10 01 42

jeanyves.abgrall@germicopa.fr

GLO-BE

Globachem NV

Leeuwerweg 138

B-3803 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 178 57 17

Fax (32-1) 168 15 65

globachem@globachem.com

GOB-IT

L. Gobbi s.r.l.

Registration Department

Via Vallecalda 33

I-16013 Campo Ligure (GE)

Tel. (39) 010 92 03 95

Fax (39) 010 92 14 00

info@lgobbi.it

GOM-ES

Gomensoro Química SA

Torneros, 14

Polígono Industrial Los Ángeles

E-28906 Getafe, Madrid

Tel. (34) 916 95 24 00

Fax (34) 916 82 36 99

gomenki@arrakis.es

GSO-GB

Growing Success Organics Limited

Hill Top Business Park

Devizes Road

Salisbury SP3 4UF

United Kingdom

Tel. (44-1722) 33 77 44

Fax (44-1722) 33 31 77

info@growingsucess.org.uk

GTL-GB

Growth Technology Ltd

Unit 66, Taunton Trading Estate

Taunton TA2 6RX

United Kingdom

Tel. (44-1823) 32 52 91

Fax (44-1823) 32 54 87

info@growthtechnology.com

GYL-SE

Gyllebo Gödning AB

Vessmantorpsvägen 16

S-260 70 Ljungbyhed

Tfn (46-435) 44 10 40

Fax (46-435) 44 10 40

gyllebo.plantskydd@telia.com

HAS-GR

House of Agriculture Spirou Aebe

Dr Dinos Chassapis, Assistant

Professor in Chemistry

5, Markoni Str.

GR-122 42 Athens

Τηλ.: (30) 210-349 75 00

Φαξ: (30) 210-342 85 01

agrospir@spirou.gr

HLA-GB

Headland Agrochemicals Ltd

Norfolk House

Great Chesterford CB10 1PF

United Kingdom

Tel. (44-1799) 53 01 46

Fax (44-1799) 53 02 29

stephen.foote@headlandgroup.com

HOC-GB

Hockley International Limited

Hockley House

354 Park Lane

Poynton Stockport SK12 1RL

United Kingdom

Tel. (44-1625) 87 85 90

Fax (44-1625) 87 72 85

mail@hockley.co.uk

HRM-BE

Hermoo Belgium NV

Zepperenweg 257

B-3800 Sint-Truiden

Tel. (32-1) 168 68 66

Fax (32-1) 170 74 84

hermoo@hermoo.be

HTO-GB

Tioxide Europe Ltd

Haverton Hill Road

Billingham TS23 1PS

United Kingdom

Tel. (44-1642) 37 03 00

Fax (44-1642) 37 02 90

greg_s_mcnulty@huntsman.com

IAB-ES

IAB, SL (Investigaciones y Aplicaciones Biotecnológicas, SL)

Ctra. Moncada-Náquera, km 1,7

E-46113 Moncada (Valencia)

Tel. (34) 961 30 90 24

Fax (34) 961 30 92 42

iab@iabiotec.com

IAS-SE

Interagro Skog AB

Eliselund

S-247 92 Södra Sandby

Tfn (46-46) 532 00

Fax (46-46) 532 08

walde@interagroskog.se

IBT-IT

Intrachem Bio Italia Spa

Via XXV Aprile 44

I-24050 Grassobbio Bergamo

Tel. (39) 035 33 53 13

Fax (39) 035 33 53 34

info@intrachem.it

IDB-ES

Idebio SL

Bell, 3 — Polígono El Montalvo

E-37188 Carbajosa De La Sagrada

Salamanca

Tel. (34) 92 31 92 40

Fax (34) 92 31 92 39

idebio@helcom.es

IOI-DE

Imperial-Oel-Import Handelsgesellschaft mbH

Bergstraße 11

D-20095 Hamburg

Tel.: (49) 4033 85 33-0

Fax: (49) 4033 85 33 85

info@imperial-oel-import.de

ISA-IT

Isagro S.p.A.

Via Caldera 21

20153 Milano

Tel. (39) 0240 90 11

Fax (39) 0240 90 12 87

agiambelli@isagro.it

JAH-GB

J A Humphrey Agriculture

189 Castleroe Road

Coleraine BT51 3QT

United Kingdom

Tel. (44-28) 70 86 87 33

Fax (44-28) 70 86 87 35

rhumphrey@nicobrand.com

JCA-ES

Julio Cabrero y Cía, SL

Puerto De Requejada

E-39312-Requejada (Cantabria)

Tel. (34) 942 82 40 89

Fax (34) 942 82 50 57

julio.cabrero@juliocabrero.com

JEY-GB

Jeyes Ltd

Brunel Way

Thetford IP24 1HF

United Kingdom

Tel. (44-1842) 75 45 67

Fax (44-1842) 75 76 83

nigel.cooper@jeyes.co.uk

JSC-GB

JSC International Ltd

Osborne House

20 Victoria Avenue

Harrogate HG1 5QY

United Kingdom

Tel. (44-1423) 52 02 45

Fax (44-1423) 52 02 97

terry.tooby@jsci.co.uk

KBS-NL

Koppert Beheer BV

Department R&D Microbials and Regulatory Affairs

Veilingweg 17/PO Box 155

NL-2650 AD Berkel en Rodenrijs

Tel.: (31-10) 514 04 44

Fax: (31-10) 511 52 03

info@koppert.nl

KIR-NL

Kemira Chemicals B.V.

PO Box 1015

NL-3180 AA Rozenburg

Tel.: (31-18) 128 25 40

Fax: (31-18) 128 25 36

dees_van.kruyssen@kemira.com

KRO-DE

Kronos International, INC.

Peschstraße 5

D-51373 Leverkusen

Tel.: (49) 214 356-0

Fax: (49) 214 421 50

kronos.leverkusen@nli-usa.com

KWZ-AT

F. Joh. Kwizda GmbH

Sarea Saatguttechnik

Freilingerstraße 44

A-4614 Marchtrenk

Tel.: (43) 7243 535 26-0

Fax: (43) 7243 535 26-12

office@sarea.at

LGO-FR

Laboratoires GOËMAR SA

ZAC La Madeleine

Avenue Général-Patton

F-35400 Saint-Malo

Téléphone (33) 299 21 53 70

Télécopieur (33) 299 82 56 17

labo@goemar.com

LIP-FR

LiphaTech SA

201 rue Carnot

F-94126 Fontenay-sous-Bois

Téléphone (33) 143 94 55 50

Télécopieur (33) 148 77 44 31

ahoussin@merck.fr

LLC-AT

Consep GmbH

Furth 27

A-2013 Gollersdorf

Tel.: (43) 2954 30244

Fax: (43) 2954 30245

wmaxwald@lander.es

LON-DE

Lonza GmbH

Morianstraße 32

D-42103 Wuppertal

Tel.: (49) 202 245 38 33

Fax: (49) 202 245 38 30

gisbert.mehring@lonzagroup.com

LUX-NL

Luxan B.V.

Industrieweg 2

NL-6662 PA Elst

Tel.: (31-48) 136 08 11

Fax: (31-48) 137 67 34

luxan@luxan.nl

MAK-BE

Makhteshim-Agan International Coordination Centre (MAICC)

Avenue Louise 283

B-1050 Bruxelles

Téléphone (32-2) 646 86 06

Télécopieur (32-2) 646 91 52

steve.kozlen@maicc.be

MAS-BE

Mitsui AgriScience International SA/BV

Boulevard de la Woluwe 60

Woluwedal 60

B-1200 Brussel

Tel.: (32-2) 331 38 94

Fax: (31-2) 331 38 60

thorez@certiseurope.fr

MEL-NL

Melchemie Holland B.V.

Postbus 143

NL-6800 AC Arnhem

Tel.: (31-26) 445 12 51

Fax: (31-26) 442 50 93

info@melchemie.com

MEU-GB

Mycotech Europe LTD.

12 Lonsdale Gardens

Tunbridge Wells TN1 1PA

United Kingdom

Tel. (44-1580) 88 20 59

Fax (44-1580) 88 20 57

fjr@agrilexuk.com

MFS-GB

Macfarlan Smith Limited

Wheatfield Road

Edinburgh EH11 2QA

United Kingdom

Tel. (44-131) 337 24 34

Fax (44-131) 337 98 13

melanie.jackson@macsmith.com

MGK-GB

MGK Europe Limited

21 Wilson Street

London EC2M 2TD

United Kingdom

Tel. (44-207) 588 08 00

Fax (44-207) 588 05 55

glazer.barry@dorseylaw.com

MIB-NL

Micro Biomentor BV

PO Box 50

Middelbroekweg 67

2675 ZH Honselersdijk

Tel.: (31-17) 462 67 63

Fax: (31-17) 461 40 76

info@microbiomentor.nl

NDC-SE

NIM Distribution Center AB

Stigbergsvägen 4

S-141 32 Huddinge

Tfn (46-8) 740 26 30

Fax (46-8) 740 2618

info@bionim.com

NEU-DE

W. Neudorff GmbH KG

An der Mühle 3

D-31860 Emmerthal

Tel.: (49) 5155 624-126

Fax: (49) 5155 60 10

wilhelmy@neudorff.de

NLI-AT

Nufarm GmbH & Co KG

Registration Department

St.-Peter-Straße 25

A-4021 Linz

Tel.: (43) 732 69 18-0

Fax: (43) 732 69 18-2004

eric.gibert@at.nufarm.com

NOV-FR

Novance SA

Venette

BP 20609

F-60206 Compiègne

Téléphone (33) 344 90 70 96

Télécopieur (33) 344 90 70 70

p.ravier@novance.com

NSA-GB

National Sulphuric Acid Association Limited

19 Newgate Street

Chester CH1 1DE

United Kingdom

Tel. (44-1244) 32 22 00

Fax (44-1244) 34 51 55

tomfleet@nsaa.org.uk or pamlatham@nsaa.org.uk

NSC-GB

Novigen Sciences Ltd

2D Hornbeam Park Oval

Harrogate HG2 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1423) 85 32 00

Fax (44-1423) 81 04 31

charris@novigensci.co.uk

OGT-IE

Oilean Glas Teoranta

Meenmore

Dungloe

County Donegal

Ireland

Tel. (353-75) 213 19

Fax (353-75) 218 07

smgo11@gofree.indigo.ie

OLE-BE

Oleon nv

Assenedestraat 2

B-9940 Ertvelde

Tel.: (32-9) 341 10 11

Fax: (32-9) 341 10 00

info@oleon.com

OMX-GB

Omex Agriculture Ltd

Bardney Airfield

Tupholme

Lincoln LN3 5TP

United Kingdom

Tel. (44-1526) 39 60 00

Fax (44-1526) 39 60 01

enquire@omex.com

ORI-GB

Organic Insecticides

Parkwood, Maltmans Lane

Gerrards Cross SL9 8RB

United Kingdom

Tel. (44-1494) 81 65 75

Fax (44-1494) 81 65 78

OSK-ES

Osku España, SL

Polígono Industrial El Zurdo, nave 13

Ctra. de la Estación

E-Abarán, Murcia

Tel. (34) 968 77 06 23

Fax (34) 968 77 06 12

oskuesp@oskuesp.e.telefonica.net

PAB-SE

Perstorp Specialty Chemicals AB

S-284 80 Perstorp

Tfn (46-435) 380 00

Fax (46-435) 381 00

perstorp@perstorp.com

PBC-ES

Procesos Bioquímicos Claramunt-Forner, SL

Senda de les Deu, 11

E-46138 Rafelbunol, Valencia

Tel. (34) 961 40 21 69

Fax (34) 961 40 21 69

ana.perez@acgbioconsulting.com

PBI-GB

pbi Home & Garden Ltd

Durhan House

214-224 High Street

Waltham Cross EN8 7DP

United Kingdom

Tel. (44-1992) 78 42 00

Fax (44-1992) 78 49 50

teresa.jones@pbi.co.uk

PBK-AT

Manfred Pfersich, Kenya Pyrethrum Information Centre

Kenya Pyrethrum Information Centre

Haslaustraße 807

A-5411 Oberalm

Tel.: (43) 6245 83 38 10

Fax: (43) 6245 823 56

manfred.pfersich@kenya-pyrethrum.com

PEL-GB

PelGar International Ltd.

Index House, Peak Centre

Midhurst Rd

Liphook GU30 7TN

United Kingdom

Tel. (44-1428) 72 22 50

Fax (44-1428) 72 28 11

info@pelgar.demon.co.uk

PET-PT

Petrogal, S.A.

Rua Tomás da Fonseca, Torre C

PT-1600-209 Lisboa

Tel.: (351-21) 724 26 08

Fax: (351-21) 724 29 53

luis.brito.soares@galpenergia.com

PGM-GB

Pet and Garden Manufacturing plc

Queens Rd.

Sanquhar DG4 6DN

United Kingdom

Tel. (44-1223) 84 04 89

Fax (44-1223) 84 04 89

hancock@chemregservs.co.uk

PHS-FR

Physalys

3 rue de l'Arrivée — BP 215

F-75749 Paris Cedex 15

Téléphone (33) 143 21 70 62

Télécopieur (33) 143 21 70 63

ybassat@physalys.com

PHY-GR

Phytophyl N·G· Stavrakis

Averof 16

GR-104 33 Athens

Τηλ.: (30) 22620 586 70

Φαξ: (30) 22620 587 35

nista@otenet.gr

PKA-DE

Probis GmbH & Andermatt Biocontrol Taskforce

Daimlerstraße 16/1

D-75446 Wiernheim

Tel.: (49) 7044 91 42 21

Fax: (49) 7044 91 42 25

probis.knoch@t-online.de

PLS-IT

Polisenio srl.

Via S. Andrea 10

I-48022 Lugo (RA)

Tel. (39) 0545 245 60

Fax (39) 0545 245 87

polisenio@lamiarete.com

PNP-NL

PNP Holding bv

Nijverheidsplein 21 G

NL-3771 MR Barneveld

Tel.: (31-34) 240 47 60

Fax: (31-34) 240 47 67

info@axcentive.com

PPP-FR

Plant Protection Projects

Le Pont Neuf

Route de Gordes

F-84220 Cabriéres d'Avignon

Téléphone (33) 432 52 17 51

Télécopieur (33) 490 76 80 71

stephen.shires@wanadoo.fr

PRO-ES

Probelte, SA

Ctra. Madrid, km. 384,6 Polígono Industrial

El Tiro

E-30100 Espinardo (Murcia)

Tel. (34) 968 30 72 50

Fax (34) 968 30 54 32

probelte@probelte.es

PSD-GB

Pesticides Safety Directorate

Mallard House, Kings Pool

3 Peasholme Green

York YO1 7PX

United Kingdom

Tel. (44-1904) 64 05 00

Fax (44-1904) 45 57 33

Information@psd.defra.gsi.gov.uk

PUN-DK

Punya Innovations

Almevej 180

DK-3250 Gilleleje

Tlf (45) 48 30 17 27

Fax (45) 48 30 22 27

punya@worldonline.dk

PYC-FR

Pyco SA

Route de Saint-Sever — Haut-Mauco

BP 27

F-40001 Mont-de-Marsan Cedex

Téléphone (33) 558 05 89 37

Télécopieur (33) 558 05 89 36

alain.dini@bayercropscience.com

RAG-DE

agrostulln GmbH

Werksweg 2

D-92551 Stulln

Tel.: (49) 9435 39 32 27

Fax: (49) 9435 39 32 28

m.meier@agrostulln.de

RHZ-NL

Rhizopon B.V.

PO Box 110

NL-2394 ZG Hazerswoude

Tel.: (31-71) 341 51 46

Fax: (31-71) 341 58 29

info@rhizopon.com

RLE-ES

Repsolypf Lubricantes y Especialidades

Orense, 34

E-28020 Madrid

Tel. (34) 913 48 78 00

Fax (34) 913 23 70 32

msalinasg@repsolypf.com

RML-IT

R.A.M.OIL S.p.A.

Via Filichito 16/A

Tavernanova di Casalnuovo

I-80013 Napoli

Tel. (39) 081 519 51 11

Fax (39) 081 842 10 79

info@ramoil.it

RUS-GB

Russell Fine Chemicals Ltd

68 Third Avenue

Deeside Industrial Park

Deeside CH5 2LA

United Kingdom

Tel. (44-1244) 28 13 33

Fax (44-1244) 28 18 78

alzaidi@Russellipm.com

SAA-PT

Sapec Agro, S.A.

Rua Victor Cordon, 19

PT-1200-482 Lisboa

Tel.: (351-21) 322 27 49

Fax: (351-21) 322 27 35

cesmeraldo@agro.sapec.pt

SAG-FR

JP Industrie

16 avenue des Chateaupieds

F-92565 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 155 47 96 60

Télécopieur (33) 155 47 96 69

service.client@jp-industrie.com

SAM-FR

Samabiol SA

La Grande Marine

F-84800 Isle-sur-la-Sorgue

Téléphone (33) 490 21 44 44

Télécopieur (33) 490 38 10 55

samabiol@samabiol.com

SAP-FR

Saphyr

ZI des Terriers

F-06600 Antibes

Téléphone (33) 493 74 73 13

Télécopieur (33) 493 74 82 30

saphyr@rotenone.com

SBS-IT

Serbios S.r.l.

VIA E.FERMI, 112

I-45021 Badia Polesine (RO)

Tel. (39) 0425 59 06 22

Fax (39) 0425 59 08 76

info@serbios.it

SDQ-ES

Sociedad Española de Desarrollos Químicos, SA (SEDQ)

Avenida Diagonal, 352, entresuelo

E-08013 Barcelona

Tel. (34) 934 58 40 00

Fax (34) 934 58 40 07

jcastella@sedq.es

SEI-NL

Shin-Etsu International Europe B V

World Trade Center Amsterdam

Strawinskylaan B-827

NL-1077 XX Amsterdam

Tel.: (31-20) 662 13 59

Fax: (31-20) 664 90 00

shinint@attglobal.net

SFS-FR

Scotts France SAS

21 chemin de la Sauvegarde

BP 92

F-69136 Écully Cedex

Téléphone (33) 472 86 67 00

Télécopieur (33) 472 86 67 86

nicolas.le-brun-keris@scottsco.com

SHC-FR

SiberHegner & Cie. (France) S.A.

1475 quai du Rhône — BP 266

F-01702 Miribel Cedex

Téléphone (33) 478 55 78 73

Télécopieur (33) 478 55 78 87

thomas.steinmann@SiberHegner.com

SIC-IT

SICIT 2000 S.p.A.

Via Arzignano 80

I-36072 Chiampo (VI)

Tel. (39) 0444 62 31 32

Fax (39) 0444 62 59 03

sicitspa@tin.it

SIP-IT

Sipcam SpA

Via Sempione 195

I-20016 Pero (Milano)

Tel. (39) 02 35 37 84 00

Fax (39) 02 339 02 75

sipcam@sipcam.it

SLY-FR

Solvay SA

12 cours Albert 1er

F-75383 Paris cedex 08

Téléphone (33) 140 75 80 00

Télécopieur (33) 142 89 12 57

frederik.degraeve@Solvay.com

SML-GB

M/s Sulphur Mills Limited

C/o Unity Garments Ltd

Unity House, Fletcher Street

Bolton BL36 N3

United Kingdom

Tel. (44-1204) 49 73 78

Fax (44-1204) 49 73 78

sml@sulphurmills.com

SOL-GB

Solvay Interox Ltd

PO Box 7

Warrington WA4 6HB

United Kingdom

Tel. (44-1925) 64 35 12

Fax (44-1925) 65 58 56

tom.candy@solvay.com

SOX-GB

Sorex Limited

St Michael's Industrial Estate

Widnes WA8 8TJ

United Kingdom

Tel. (44-151) 420-7151

Fax (44-151) 495-1163

rogers@sorex.com

SPL-GB

Sphere Laboratories (London) Ltd

The Yews

Main Street

Chilton OX11 0RZ

United Kingdom

Tel. (44-1235) 83 18 02

Fax (44-1235) 83 38 96

bobn@jrfint.demon.co.uk

SPU-DE

Spiess-Urania Chemicals GmbH

Heidenkampsweg 77

D-20097 Hamburg

Tel.: (49) 4023 65 20

Fax: (49) 4023 65 22 80

mail@spiess-urania.com

STG-GB

Stephenson Group Limited

PO Box 305

Listerhills Road

Bradford BD7 1HY

United Kingdom

Tel. (44-1274) 72 38 11

Fax (44-1274) 37 01 08

ssc@stephensongroup.co.uk

STI-IT

S.T.I. — Solfotecnica Italiana S.p.A.

Via Evangelista Torricelli, 2

I-48010 Cotignola (RA)

Tel. (39) 0545 99 24 55

Fax (39) 0545 90 82 87

aamenta@solfotecnica.com

SUM-FR

Valent BioSciences

Parc d'affaires de Crécy

2 rue Claude-Chappe

F-69370 Saint-Didier-au-Mont-d'Or

Téléphone (33) 478 64 32 60

Télécopieur (33) 478 47 70 05

denise.munday@valentbiosciences.ch

SUN-BE

Sun Oil Company Belgium NV

Ingberthoeveweg 4

B-2630 Aartselaar

Tel.: (32-3) 458 12 30

Fax: (31-3) 458 14 78

info@sunoco.be

SYN-GB

Syngenta

European Regional Centre

Surrey Research Park, Priestley Road

Guildford GU2 7YH

United Kingdom

Tel. (44-1483) 26 02 40

Fax (44-1483) 26 00 19

simon.baker@syngenta.com

TAE-DE

Earth BioScience, Inc. (formerly Taensa, Inc.)

c/o Bayer AG

Agricultural Centre Monheim

D-51368 Leverkusen

dhd@dhd-consulting.de

TBE-ES

Tratamientos Bio-Ecológicos, SA

Polígono Industrial Los Urreas, 31

E-30730 San Javier (Murcia)

Tel. (34) 968 57 20 04

Fax (34) 968 19 22 51

trabe1@telefonica.net

TEM-DE

Temmen GmbH

Ankerstraße 74

D-65795 Hattersheim

Tel.: (49) 6145 99 19-0

Fax: (49) 6145 99 19-19

temmen@aol.com

TOM-FR

Arysta Paris SAS

18 avenue de l'Opéra

F-75001 Paris

Téléphone (33) 142 96 14 56

Télécopieur (33) 142 97 52 91

oudar@par.tomen.co.uk

TOT-FR

Total Solvants

51 esplanade du Général-de-Gaulle

La Défense 10

F-92069 Paris-La Défense

Téléphone (33) 141 35 59 83

Télécopieur (33) 141 35 51 34

christian.varescon@totalfinaelf.com

TRD-FR

La Toulousaine de Recherche et de Développement

Zone industrielle de Pompignal

F-31190 Miremont

Téléphone (33) 561 50 61 58

Télécopieur (33) 561 50 84 42

anne.paulhe@latoulousaine.fr

TRF-DE

Trifolio-M GmbH

Sonnenstraße 22

D-35633 Lahnau

Tel.: (49) 6441 631 14

Fax: (49) 6441 646 50

info@trifolio-m.de

UPL-GB

United Phosphorus Ltd

Chadwick House

Birchwood Park

Warrington XWA3 6AE

United Kingdom

Tel. (44-1925) 85 90 09

Fax (44-1925) 85 19 51

julie@uplukreg.demon.co.uk

VAL-IT

Valagro S.p.A.

Zona Industriale

I-66040 Piazzano di Atessa — Chieti

Tel. (39) 0872 88 11

Fax (39) 0872 88 13 95

o.larocca@valagro.com

VIO-GR

Vioryl S.A.

36 Viltaniotis St.

Kato Kifissia

GR-145 64 Athens

Τηλ.: (30) 210-807 46 03

Φαξ: (30) 210-807 46 81

vioryl@vioryl.gr

VIT-GB

Vitax Ltd

Owen Street

Coalville LE67 3DE

United Kingdom

Tel. (44-530) 51 00 60

Fax (44-530) 51 02 99

tech@vitax.co.uk

VRA-FI

Verdera Oy

P.O. Box 330

Porkkalankatu 3

FI-00101 Helsinki

Tel. (358) 10 86 15 11

Fax (358) 108 62 11 26

maiju.heith@kemira.com

XED-FR

Xeda International SA

2 ZA de la Crau

F-13670 Saint-Andiol

Téléphone (33) 490 90 23 23

Télécopieur (33) 490 90 23 20

xeda.int@wanadoo.fr

XOM-FR

ExxonMobil

2 rue des Martinets

F-92500 Rueil-Malmaison

Téléphone (33) 147 10 60 00

Télécopieur (33) 147 10 66 03

olivier.traversaz@exxonmobil.com

ZOL-IT

Zolfital SpA

Via di S. Teresa 23

I-00198 Roma RM

Tel. (39) 06 854 10 96

Fax (39) 06 854 31 49

zolfital@tin.it


PRILOGA III

Pristojni organi v državah članicah (več na spletni strani: http://www.europa.eu.int/comm/food/fs/ph_ps/pro/index_en.htm)

 

AVSTRIJA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIJA

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CIPER

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

ČEŠKA

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DANSKA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Pesticide Division

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTONIJA

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINSKA

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

P.O. BOX 42

FI-00501 Helsinki

 

FRANCIJA

Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche et des affaires rurales

Sous direction de la qualité et de la protection des végétaux

Bureau de la réglementation et de la mise sur le marché des intrans

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NEMČIJA

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GRČIJA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MADŽARSKA

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRSKA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALIJA

Ministero della Salute

Direzione Generale della Sanità Pubblica Veterinaria, degli Alimenti e della Nutrizione

Piazza G. Marconi, 25

I-00144 Roma

 

LATVIJA

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUKSEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Service de la protection des Végétaux

Boîte postale 1904

16, route d’Esch

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

NIZOZEMSKA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLJSKA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALSKA

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês

P-2780 Oeiras

 

SLOVAŠKA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIJA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ŠPANIJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ŠVEDSKA

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


PRILOGA IV

Ustanove v državah članicah, na katere se je treba obrniti v zvezi z nadaljnimi podrobnostmi glede plačevanja pristojbin iz člena 30 in ki jim je omenjene pristojbine treba plačati

 

AVSTRIJA

Bundesamt für Ernährungssicherheit

Landwirtschaftliche Untersuchungen und Forschung Wien

Spargelfeldstraße 191

A-1220 Wien

 

BELGIJA

Fonds budgétaire des matières premières et des produits

Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Alimentation

Direction-générale Animaux, Végétaux et Alimentation

Centre administratif de l'État, bâtiment Arcades

B-1010 Bruxelles

 

CIPER

Ministry of Agriculture,

Natural resources and Environment

Department of Agriculture

Loukis Akritas Ave.

1412 Lefkosia

 

ČEŠKA

State Phytosanitary Administration,

PPP Division

Zemědělská 1A

61300 Brno

 

DANSKA

Ministry of Environment and Energy

Danish Environmental Protection Agency

Strandgade 29

DK-1401 Copenhagen K

 

ESTONIJA

Estonian Plant Production Inspectorate

Plant Protection Department

Teaduse 2

75501 Saku

Harju Country

Estonia

 

FINSKA

Plant Production Inspection Centre

Pesticide Division

PO BOX 42

FI-00501 Helsinki

Bank and account:

Nordea Bank

Account: 166030-101330

IBAN: FI3716603000101330

SWIFT: NDEAFIHH

FI-00501 Helsinki

 

FRANCIJA

Ministère de l’Agriculture et de la Pêche

Bureau de la Réglementation des Produits antiparasitaires — 251 rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

 

NEMČIJA

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL)

Abteilung 2, Pflanzenschutzmittel

Dienststelle Braunschweig

Messeweg 11—12

D-38104 Braunschweig

 

GRČIJA

Hellenic Republic

Ministry of Agriculture

General Directorate of Plant Produce

Directorate of Plant Produce Protection

Department of Pesticides

3-4 Hippokratous Street

GR-10164 Athens

 

MADŽARSKA

Central Service for Plant Protection and Soil conservation

Budaörsi út 141–145.

1118 Budapest

 

IRSKA

Pesticide Control Service

Department of Agriculture, Food and Rural Development

Abbotstown Laboratory Complex

Abbotstown, Castleknock

IRL-Dublin 15

 

ITALIJA

Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo

N. di conto corrente postale n. 52744570

IBAN: IT 43

CIN: E

BIC: BPPIITRRXXX

ABI: 7601

CAB: 14500

 

LATVIJA

State Plant Protection Service

Plant Protection Department

Republikas laukums 2,

Riga, LV-1981

Latvia

 

LITVA

State Plant Protection Service

Kalvarijų 62

09304 Vilnius

Lithuania

 

LUKSEMBURG

Administration des Services Techniques de l’Agriculture

Boîte postale 1904

L-1019 Luxembourg

 

MALTA

Ministry for rural Affairs & The Environment

Plant Health Department

Plant Biotechnology Centre

Annibale Preca Street

 

NIZOZEMSKA

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

PO Box 217

NL-6700 AE Wageningen

 

POLJSKA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

 

PORTUGALSKA

Direcção-Geral de Protecção das Culturas,

Quinta do Marquês,

P-2780 OEIRAS

Número de conta: 003505840003800793097

Banco: Caixa Geral de Depósitos

 

SLOVAŠKA

Ministry of Agriculture of the Slovak Republic,

Plant Commodities Department

Dobrovičova 12

81266 Bratislava

 

SLOVENIJA

Ministry of Agriculture, Forestry and Food,

Phytosanitary Administration Republic of Slovenia

6 Einspielerjeva,

SI-1000 Ljubljana

 

ŠPANIJA

Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

Avda. Alfonso XII, 62

E-28014 Madrid

 

ŠVEDESKA

The Swedish Chemicals Inspectorate, KemI

P.O. Box 2

SE-172 13 Sundbyberg

National Giro Account: 4465054 – 7

 

ZDRUŽENO KRALJESTVO

Pesticides Safety Directorate

Department for Environment, Food and Rural Affairs

Mallard House,

Kings Pool,

3 Peasholme Green,

York, YO1 7PX


PRILOGA V

Podrobnosti, ki jih proizvajalci morajo prijaviti v novih državah članicah

Prijava mora biti oddana pisno in po elektronski pošti.

Prijava mora vsebovati naslednje podatke:

1.

IDENTIFIKACIJSKI PODATKI O PRIJAVITELJU

1.1

Proizvajalec aktivne snovi, kot je določeno v točki (b) člena 2 Uredbe (ES) št. 1112/2002 (ime, naslov, vključno z lokacijo objekta):

1.2

Ime in naslov proizvajalca, kot je opredeljeno v točki (a) člena 2 Uredbe (ES) št. 1112/2002, vključno z imenom (fizične) osebe, odgovorne za prijavo in druge dejavnosti, ki izhajajo iz te uredbe.

1.2.1

(a)

Telefon

(b)

Faks

(c)

Naslov elektronske pošte

1.2.2

(a)

Stik:

(b)

Alternativno:

2.

PODATKI ZA POSPEŠITEV IDENTIFIKACIJE

2.1

Ime (predlagano ali sprejeto po ISO standardih, kjer je primerno) s specifikacijo, kjer je potrebno, vseh njenih različic, kot so soli, estri ali amini, ki jih izdeluje proizvajalec. Za mikroorganizme se navede vrste in, kjer je pomembno, imena podvrst.

2.2

Kemijsko ime (IUPAC in CAS nomenklatura) (kjer je primerno).

2.3

CAS, CIPAC in EGS številke (če so dostopne).

2.4

Empirična in strukturna formula, molekulska masa (kjer je primerno).

2.5

Kateri koli drug podatek, za katerega prijavitelj meni, da je pomemben za lažjo identifikacijo, npr. metoda proizvodnje/ekstrakcije ali izvor snovi, iz katerih je snov proizvedena.

2.6

Specifikacija čistosti aktivne snovi v g/kg ali g/l (če je primerno).

3.

NADALJNJI PODATKI

3.1

Za vsako državo članico seznam kultur/uporab, na/v katerih je trenutno dovoljena ali poteka uporaba fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov.

4.

ZAVEZA

Prijavitelj se zavezuje, da bo pristojnemu organu države članice poročevalke predložil dosjeje v roku, določenem v členu 12 Uredbe (ES) št. 2229/2004.

Prijavitelj izjavlja, da je seznanjen, da bo ob predložitvi popolnega dosjeja državi članici plačal pristojbino.

Prijavitelj potrjuje, da so zgoraj navedeni podatki pristni in točni.

Prijavitelj izjavlja, da se dovoljenje proizvajalca, po katerem lahko deluje kot njegov osnovni predstavnik s ciljem izpolnitve zahtev iz te uredbe, po potrebi lahko priloži k dosjeju.

Podpis (osebe, pristojne za delovanje za proizvajalca, kot je omenjeno pod 1.1).