21.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 373/20


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2189/2004

z dne 20. decembra 2004

o določitvi standardnega plačila na poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2005 v okviru mreže računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta št. 79/65/EGS z dne 15. junija 1965 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski gospodarski skupnosti (1),

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EGS) št. 1915/83 z dne 13. julija 1983 o nekaterih podrobnih pravilih glede vodenja knjigovodstva za določitev dohodkov kmetijskih gospodarstev (2) in zlasti člena 5(3) Uredbe

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83 predvideva standardno plačilo Komisije državi članici za vsako ustrezno izpolnjeno poročilo s kmetijskega gospodarstva, ki ji je poslano v obdobju, predpisanem v členu 3 te uredbe.

(2)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 134/2004 (3) je bilo določeno standardno plačilo za poročilo s kmetijskega gospodarstva za obračunsko leto 2004 v višini 140 EUR. Zaradi gibanja stroškov in njihovega vpliva na stroške izpolnjevanja poročila s kmetijskega gospodarstva je sprememba višine plačila upravičena.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora Skupnosti za mrežo računovodskih podatkov s kmetijskih gospodarstev –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določi se standardno plačilo, predvideno v členu 5(1) Uredbe (EGS) št. 1915/83, v višini 142 EUR.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se v obračunskem letu 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL 109, 23.6.1965, str. 1859/65. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 660/2004 (UL L 104, 8.4.2004, str. 97).

(2)  UL L 190, 14.7.1983, str. 25. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1388/2004 (UL L 255, 31.7.2004, str. 5).

(3)  UL L 21, 28.1.2004, str. 8.