7.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 360/19


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 2084/2004

z dne 6. decembra 2004

o odstopanju od Uredbe (EGS) st. 2837/1993 v zvezi z rokom za plačilo pomoči za ohranjanje oljčnih nasadov na tradicionalnih območjih pridelovanja oljk na manjših otokih v Egejskem morju

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2019/1993 z dne 19. julija 1993 o uvedbi posebnih ukrepov za manjše egejske otoke (1) glede nekaterih kmetijskih proizvodov in zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Tretji pododstavek člena 2(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2837/1993 z dne 18. oktobra 1993 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2019/1993 o ohranjanju oljčnih nasadov na tradicionalnih območjih pridelovanja (2) določa, da se pavšalna pomoč na hektar za ohranjanje oljčnih nasadov na tradicionalnih območjih pridelovanja oljk na manjših otokih v Egejskem morju izplača vsako leto v obdobju od 16. oktobra do 30. novembra.

(2)

Možno je, da se plačilo pomoči na otokih Egejskega morja izvrši s podporo programske opreme, ki pokriva celotno regijo. Ta programska oprema je bila uvedena kot pilotni projekt leta 2003 in sedaj potrebuje nekatere popravke. Zaradi tega je treba Grčiji za leto 2004 podaljšati predpisane roke za plačilo Zato je treba dati Grčiji možnost, da izvede plačila pavšalne pomoči na hektar v obdobju med 16. oktobrom 2004 in 31. januarjem 2005 namesto med 16. oktobrom in 30. novembrom vsakega koledarskega leta.

(3)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za olja in masti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 2(1) Uredbe (EGS) št. 2837/1993 se Grčiji za leto 2004 dovoli plačilo pavšalne pomoči na hektar za ohranjanje oljčnih nasadov iz člena 11(1) Uredbe (EGS) št. 2019/1993 v obdobju od 16. oktobra 2004 do 31. januarja 2005.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. decembra 2004

Za Komisijo

Mariann FISCHER BOEL

Članica Komisije


(1)  UL L 184, 27.7.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1782/2003 (UL L 270, 21.10.2003, str. 1).

(2)  UL L 260, 19.10.1993, str. 5. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2384/2002 (UL L 358, 31.12.2002, str. 124).