4.12.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 359/1


NARIADENIE RADY (ES) č. 2073/2004

zo 16. novembra 2004

o správnej spolupráci v oblasti spotrebných daní

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 93,

so zreteľom na návrh Komisie,

so zreteľom na stanovisko Európskeho parlamentu (1),

so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (2),

keďže:

(1)

Podvod v Európskej únii má vážne dôsledky pre národné rozpočty a môže viesť k deformáciám hospodárskej súťaže v oblasti pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani. Má preto vplyv na fungovanie vnútorného trhu.

(2)

Medzi správnymi orgánmi všetkých členských štátov zodpovednými za výkon opatrení prijatých v tejto oblasti s cieľom boja proti daňovým podvodom sa vyžaduje úzka spolupráca.

(3)

Je preto nevyhnutné definovať pravidlá, podľa ktorých si musia správne orgány členských štátov navzájom pomáhať a spolupracovať s Komisiou, aby sa zabezpečilo správne uplatňovanie pravidiel o pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani a výbere spotrebných daní.

(4)

Smernica Rady 77/799/EHS z 19. decembra 1977 o vzájomnej pomoci príslušných úradov členských štátov v oblasti priamych daní, niektorých spotrebných daní a dane poistnej prémie (3) upravuje vzájomnú pomoc a správnu spoluprácu v oblasti spotrebných daní. Nariadenie (ES) č. 1798/2003 (4) upravuje vzájomnú pomoc a správnu spoluprácu v oblasti DPH.

(5)

Aj keď sa tento právny nástroj ukázal ako účinný, nedokáže sa prispôsobiť novým požiadavkám správnej spolupráce vyplývajúcim zo stále sa zvyšujúcej hospodárskej integrácie v rámci vnútorného trhu.

(6)

Aj smernica Rady 92/12/EHS z 25. februára 1992 o všeobecnom systéme pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani a o vlastníctve, pohybe a monitorovaní takýchto výrobkov (5) zaviedla celý rad nástrojov na výmenu informácií. Ich postupy by mali byť definované v rámci všeobecného právneho rámca pre správnu spoluprácu v oblasti spotrebných daní.

(7)

Existuje aj potreba jasnejších a záväznejších pravidiel o spolupráci medzi členskými štátmi, keďže práva a povinnosti všetkých dotknutých strán nie sú definované dostatočne.

(8)

Neexistujú dostatočné bezprostredné kontakty medzi miestnymi alebo vnútroštátnymi úradmi na boj proti podvodom, keďže štandardnou praxou je oznamovať informácie medzi ústrednými kontaktnými úradmi. Toto vedie k nedostatočnej výkonnosti, nedostatočnému využívaniu postupov správnej spolupráce a prílišnému oneskorovaniu pri oznamovaní informácií. Preto na zlepšenie a urýchlenie spolupráce by sa mali zabezpečiť bezprostrednejšie kontakty medzi správnymi odbormi.

(9)

Existuje tiež potreba užšej spolupráce, keďže, s výnimkou overovania pohybu podľa článku 15b smernice 92/12/EHS je len málo automatických alebo spontánnych výmen informácií medzi členskými štátmi. Výmena informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi a medzi týmito orgánmi a Komisiou by sa mala zintenzívniť a zrýchliť, ak sa má proti podvodom bojovať účinne.

(10)

V oblasti spotrebných daní následne existuje potreba osobitného nástroja zahrňujúceho ustanovenia smernice 77/799/EHS v tejto oblasti. Tento nástroj by sa mal zameriavať aj na oblasti, v ktorých sa môže spolupráca medzi členskými štátmi zlepšiť zavedením a zdokonalením systémov zasielania informácií o pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani. Tento nástroj sa nedotýka uplatňovania Dohovoru z 18. decembra 1997 o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi správami (6).

(11)

Toto nariadenie by nemalo brániť ostatným opatreniam spoločenstva bojovať proti podvodom v oblasti spotrebných daní.

(12)

Toto nariadenie by malo zahŕňať a definovať opatrenia obsiahnuté v smernici 92/12/EHS na uľahčenie správnej spolupráce medzi členskými štátmi. Tieto opatrenia zahŕňajú evidenciu dotknutých obchodníkov a priestorov a systém overovania pohybu. Toto nariadenie by malo tiež zaviesť systém včasného varovania medzi členskými štátmi.

(13)

Na účely tohto nariadenia je vhodné obmedziť určité práva a povinnosti stanovené smernicou Európskeho parlamentu a Rady 95/46/ES z 24. októbra 1995 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (7), aby sa ochránili záujmy uvedené v článku 13 ods. 1 písm. e) uvedenej smernice.

(14)

Opatrenia potrebné na vykonávanie tohto nariadenia by sa mali prijať v súlade s rozhodnutím Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí prenesených na Komisiu (8).

(15)

Nakoľko cieľ tohto nariadenia, konkrétne zjednodušenie a posilnenie správnej spolupráce medzi členskými štátmi, ktoré vyžaduje zosúladený prístup, nemôže byť dostatočne dosiahnutý členskými štátmi samotnými, a môže byť, z dôvodu požadovanej jednotnosti a účinnosti, lepšie dosiahnutý na úrovni Spoločenstva, Spoločenstvo môže prijať opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 zmluvy. V súlade so zásadou proporcionality stanovenou v tomto článku, toto nariadenie neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie tohto cieľa.

(16)

Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady, ktoré uznáva Charta základných práv Európskej únie,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

1.   Toto nariadenie stanovuje podmienky, za ktorých majú správne orgány v členských štátoch zodpovedné za uplatňovanie právnych predpisov o spotrebných daniach spolupracovať navzájom medzi sebou a s Komisiou, aby zabezpečili dodržiavanie uvedených právnych predpisov.

Na tento účel stanovuje pravidlá a postupy, ktoré umožnia príslušným orgánom členských štátov, aby spolupracovali a vymieňali si akékoľvek informácie, ktoré im môžu pomôcť pri správnom vymeriavaní spotrebných daní.

Toto nariadenie tiež stanovuje pravidlá a postupy pre výmenu určitých informácií elektronickými prostriedkami, najmä čo sa týka obchodovania vo vnútri Spoločenstva s výrobkami podliehajúcimi spotrebnej dani.

2.   Toto nariadenie neovplyvňuje uplatňovanie pravidiel o vzájomnej spolupráci v trestných veciach v členských štátoch. Ustanovenia tohto nariadenia sa tiež nedotýkajú plnenia akýchkoľvek povinností ohľadom vzájomnej pomoci vyplývajúcej z iných právnych aktov vrátane dvojstranných alebo mnohostranných dohôd.

Článok 2

Na účely tohto nariadenia:

1.

„príslušný orgán“ znamená orgán určený v súlade s článkom 3 ods. 1;

2.

„dožadujúci orgán“ je ústredný kontaktný úrad členského štátu alebo akékoľvek kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý žiada o pomoc v mene príslušného orgánu;

3.

„dožiadaný orgán“ je ústredný kontaktný úrad členského štátu alebo akékoľvek kontaktné oddelenie alebo každý príslušný úradník členského štátu, ktorý prijíma žiadosť o pomoc v mene príslušného orgánu;

4.

„ústredný kontaktný úrad“ je úrad, ktorý bol podľa článku 3 ods. 3 určený ako najvyšší úrad zodpovedný za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti správnej spolupráce;

5.

„kontaktné oddelenie“ je akýkoľvek iný úrad ako ústredný kontaktný úrad, s osobitnou územnou pôsobnosťou alebo špecializovanou operačnou úlohou, ktorý bol príslušným úradom podľa článku 3 ods. 4 určený bezprostredne si vymieňať informácie na základe tohto nariadenia;

6.

„príslušný úradník“ je každý úradník, ktorý si na základe tohto nariadenia môže bezprostredne vymieňať informácie, na ktoré je oprávnený podľa článku 3 ods. 5;

7.

„daňový úrad“ je každý úrad, v ktorom sa môžu splniť niektoré náležitosti stanovené pravidlami o spotrebných daniach;

8.

„príležitostná automatická výmena“ je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho dožiadania vtedy, keď sú uvedené informácie dostupné;

9.

„pravidelná automatická výmena“ je systematické oznamovanie vopred určených informácií ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúcej žiadosti vo vopred stanovených pravidelných časových intervaloch;

10.

„spontánna výmena“ je príležitostné oznamovanie ďalšiemu členskému štátu bez predchádzajúceho dožiadania o informácie;

11.

„počítačový systém“ je počítačový systém na monitorovanie pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani zriadený rozhodnutím Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES (9);

12.

„osoba“ je:

a)

fyzická osoba;

b)

právnická osoba; alebo

c)

pokiaľ to platné právne predpisy tak ustanovujú, združenie osôb uznávaných ako osoby, ktoré majú spôsobilosť vykonávať právne úkony, ale chýba im právne postavenie právnickej osoby;

13.

„elektronickými prostriedkami“ znamená používanie elektronického zariadenia na spracovanie (vrátane digitálnej kompresie) a uchovávanie údajov a používanie káblov, rádiového prenosu, optických technológií alebo ostatných elektromagnetických prostriedkov;

14.

„identifikačné číslo“ je číslo ustanovené v článku 22 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia;

15.

„identifikačné číslo DPH“ je číslo ustanovené v článku 22 ods. 1 písm. c), d) a e) šiestej smernice Rady 77/388/EHS zo 17. mája 1977 o zosúladení právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa daní z obratu - spoločný systém dane z pridanej hodnoty: jednotný základ jej ustanovenia (10);

16.

„pohyb v rámci Spoločenstva výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani“ je pohyb, medzi dvoma alebo viacerými členskými štátmi, výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani v rámci dohôd o pozastavení spotrebných daní v zmysle hlavy III smernice 92/12/EHS alebo výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani uvoľnených na spotrebu v zmysle článkov 7 až 10 smernice 92/12/EHS;

17.

„správne šetrenie“ sú všetky kontroly, revízie a ostatné kroky prijaté úradníkmi alebo príslušnými orgánmi pri plnení svojich povinností s cieľom zabezpečenia náležitého uplatňovania právnych predpisov v oblasti spotrebných daní;

18.

„sieť CCN/CSI“ je spoločná platforma založená na spoločnej komunikačnej sieti (CCN) a spoločnom systémovom rozhraní (CSI), ktoré vyvinulo Spoločenstvo na zabezpečenie všetkých prenosov elektronickými prostriedkami medzi príslušnými orgánmi v oblasti ciel a zdaňovania;

19.

„spotrebné dane“ sú dane, ktoré podliehajú právnym predpisom Spoločenstva v oblasti spotrebných daní a zahŕňajú zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny podľa smernice 2003/96/ES (11);

20.

„Sprievodný administratívny dokument (SAD)“ je dokument uvedený v článku 18 ods. 1 smernice 92/12/EHS;

21.

„Zjednodušený sprievodný dokument (ZSD)“ je dokument uvedený v článku 7 ods. 4 smernice 92/12/EHS.

Článok 3

1.   Každý členský štát informuje ostatné členské štáty a Komisiu o príslušnom orgáne, ktorý určil ako orgán, v mene ktorého sa toto nariadenie má uplatňovať, či už priamo alebo prostredníctvom poverenia.

2.   Každý členský štát určí ústredný kontaktný úrad, ktorý na základe poverenia ponesie najvyššiu zodpovednosť za kontakty s ostatnými členskými štátmi v oblasti správnej spolupráce. Informuje o tom Komisiu a príslušné orgány ostatných členských štátov.

3.   Ústredný kontaktný úrad má najvyššiu zodpovednosť za výmenu informácií o pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, a najmä má najvyššiu zodpovednosť za:

a)

výmenu údajov uchovávaných v elektronickom registri uvedenom v článku 22;

b)

systém včasného varovania uvedený v článku 23;

c)

žiadosti o overenie pre ostatné členské štáty alebo z ostatných členských štátov uvedené v článku 24.

4.   Príslušný orgán každého členského štátu môže tiež určiť iné kontaktné oddelenia, než je ústredný kontaktný úrad na bezprostrednú výmenu informácií podľa tohto nariadenia. Príslušné orgány zabezpečia aktualizáciu zoznamu týchto oddelení a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných dotknutých členských štátov.

5.   Príslušný orgán jednotlivého členského štátu môže na základe ním stanovených podmienok vymenovať aj príslušných úradníkov, ktorí si môžu bezprostredne vymieňať informácie podľa tohto nariadenia. Pokiaľ tak urobí, môže rozsah takéhoto poverenia ohraničiť. Ústredný kontaktný úrad je zodpovedný za aktualizované vedenie zoznamu uvedených úradníkov a jeho sprístupňovanie ústredným kontaktným úradom ostatných dotknutých členských štátov.

6.   Úradníci, ktorí si vymieňajú informácie podľa článku 11 a 13, sa považujú za príslušných úradníkov na tento účel v súlade s podmienkami stanovenými príslušnými orgánmi.

7.   Pokiaľ kontaktné oddelenia alebo príslušní úradníci posielajú alebo prijímajú žiadosti alebo odpovede na žiadosti o pomoc, informujú ústredný kontaktný úrad svojho členského štátu na základe podmienok svojho členského štátu.

8.   Pokiaľ kontaktné oddelenie alebo príslušný úradník prijíma žiadosti o pomoc, ktoré si vyžadujú kroky mimo jeho územnej alebo funkčnej právomoci, bezodkladne takéto žiadosti doručí ústrednému kontaktnému úradu svojho členského štátu a informuje o tom dožadujúci orgán. V takomto prípade lehota stanovená v článku 8 začína v deň nasledujúci po dni, keď bola žiadosť o pomoc doručená ústrednému kontaktnému úradu.

Článok 4

1.   Povinnosť poskytovať pomoc ustanovená v tomto nariadení sa nevzťahuje na poskytovanie informácií alebo dokumentov získaných správnymi orgánmi uvedenými v článku 1 konajúcimi so schválením alebo na žiadosť súdneho orgánu.

2.   Ak však má príslušný orgán v súlade s vnútroštátnym právom právomoci oznamovať informácie uvedené v odseku 1, tieto informácie sa môžu oznamovať ako súčasť správnej spolupráce ustanovenej v tomto nariadení. Akékoľvek takéto oznámenie má predchádzajúce schválenie súdneho orgánu, ak sa takéto schválenie vyžaduje podľa vnútroštátneho práva.

KAPITOLA II

SPOLUPRÁCA NA ZÁKLADE ŽIADOSTI

ODDIEL 1

Žiadosť o informácie a o správne šetrenia

Článok 5

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán oznamuje informácie uvedené v článku 1 vrátane informácií o jednotlivom prípade alebo prípadoch.

2.   Na účely oznamovania informácií uvedených v odseku 1 dožiadaný orgán zabezpečí vykonávanie akýchkoľvek správnych prešetrení potrebných na získanie takýchto informácií.

3.   Žiadosť uvedená v odseku 1 môže obsahovať odôvodnenú žiadosť o osobitné správne prešetrenie. Ak členský štát rozhodne, že nie je potrebné žiadne správne prešetrenie, okamžite informuje dožadujúci orgán o dôvodoch svojho rozhodnutia.

4.   S cieľom získať požadované informácie alebo vykonávať požadované správne šetrenie, dožiadaný orgán alebo správny orgán, na ktorý sa dožiadaný orgán odvoláva, postupuje akoby konal za seba alebo na žiadosť ďalšieho orgánu vo svojom vlastnom členskom štáte.

Článok 6

Žiadosti o informácie a o správne prešetrenia podľa článku 5 sa, pokiaľ je to možné, posielajú na štandardnom tlačive prijatom v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2. Za okolností uvedených v článku 24, štandardný dokument na overenie pohybu pre výrobky podliehajúce spotrebnej dani uvedený v článku 24 ods. 2, je však zjednodušeným tlačivom žiadosti o informácie.

Článok 7

1.   Na žiadosť dožadujúceho orgánu mu dožiadaný orgán oznamuje akékoľvek relevantné informácie, ktoré má vo forme správ, vyhlásení a ostatných dokumentov alebo ich overených verných kópií alebo výpisov, ako aj výsledky správnych prešetrení.

2.   Originály dokumentov sa poskytujú iba vtedy, ak toto nie je v rozpore s ustanoveniami platnými v členskom štáte, v ktorom sídli dožiadaný orgán.

ODDIEL 2

Časová lehota na poskytovanie informácií

Článok 8

Dožiadaný orgán poskytne informácie uvedené v článkoch 5 a 7 čo možno najrýchlejšie, najneskôr tri mesiace po dni prijatia žiadosti.

Článok 9

V niektorých osobitných kategóriách prípadov môžu byť medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom dohodnuté iné časové lehoty, ako sú ustanovené v článku 8.

Článok 10

Pokiaľ dožiadaný orgán nie je schopný odpovedať na žiadosť v rámci časovej lehoty, okamžite informuje dožadujúci orgán o dôvodoch, prečo tak neurobil, a uvedie, kedy bude schopný odpovedať.

ODDIEL 3

Prítomnosť v správnych úradoch a účasť na správnych prešetreniach

Článok 11

1.   Dohodou medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s opatreniami stanovenými dožiadaným orgánom, úradníci schválení dožadujúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1, prítomní v úradoch, kde správne orgány členského štátu, v ktorom sídli dožiadaný orgán, plnia svoje úlohy. Pokiaľ sú žiadané informácie obsiahnuté v dokumentoch, ku ktorým úradníci dožiadaného orgánu majú prístup, úradníci dožadujúceho orgánu dostanú kópie dokumentov obsahujúcich požadované informácie.

2.   Dohodou medzi dožadujúcim orgánom a dožiadaným orgánom a v súlade s opatreniami stanovenými dožiadaným orgánom, úradníci určení dožadujúcim orgánom môžu byť s cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1, prítomní pri správnych prešetreniach. Správne prešetrenia vykonávajú výlučne úradníci dožiadaného orgánu. Úradníci dožadujúceho orgánu nevykonávajú právomoci kontroly zverené úradníkom dožiadaného orgánu. Môžu mať však prístup do tých istých priestorov a k tým istým dokumentom ako úradníci dožiadaného orgánu prostredníctvom svojho sprostredkovateľa a výlučne na účely prebiehajúceho správneho prešetrenia.

3.   Úradníci dožadujúceho orgánu prítomní v inom členskom štáte v súlade s odsekmi 1 a 2 sú vždy schopní predložiť k nahliadnutiu písomné poverenie uvádzajúce ich totožnosť a ich úradnú funkciu.

ODDIEL 4

Súčasne vykonávané kontroly

Článok 12

S cieľom výmeny informácií uvedenej v článku 1 môžu dva alebo viac členských štátov súhlasiť so súčasným vykonávaním kontrol situácie v oblasti spotrebných daní jednej alebo viacerých osôb na svojom vlastnom území, ktoré majú spoločné alebo dopĺňajúce sa záujmy, kedykoľvek by sa takéto kontroly ukázali účinnejšími ako kontroly vykonávané iba jedným členským štátom.

Článok 13

1.   Členský štát nezávisle určuje osoby, ktoré zamýšľa navrhnúť na súčasne vykonávanú kontrolu. Príslušný orgán uvedeného členského štátu oznámi príslušnému orgánu v ostatných dotknutých členských štátoch prípady navrhované na súčasne vykonávané kontroly. Poskytnutím informácií, ktoré viedli k jeho rozhodnutiu, uvedie dôvody pre svoju voľbu, pokiaľ je to len možné. Stanoví časové obdobie, počas ktorého by sa takéto kontroly mali vykonávať.

2.   Dotknuté členské štáty potom rozhodujú, či si želajú zúčastniť sa na súčasne vykonávaných kontrolách. Po obdržaní návrhu na súčasne vykonávanú kontrolu príslušný orgán členského štátu svoj súhlas potvrdí alebo oznámi svoje zdôvodnené odmietnutie partnerskému orgánu.

3.   Každý príslušný orgán vymenuje zástupcu, ktorý zodpovedá za dohľad a koordináciu kontroly.

4.   Po súčasne vykonanej kontrole príslušné orgány bezodkladne informujú kontaktné úrady pre spotrebné dane ostatných členských štátov o podvodoch zistených počas tejto súčasne vykonanej kontroly, ak sa usudzuje, že takéto informácie sú v osobitnom záujme ostatných členských štátov. Príslušné orgány môžu informovať aj Komisiu.

ODDIEL 5

Žiadosť o oznámenie správnych rozhodnutí a opatrení

Článok 14

Na požiadanie dožadujúceho orgánu dožiadaný orgán v súlade s pravidlami upravujúcimi podobné oznámenia platnými v jeho členskom štáte oznámi adresátovi všetky správne rozhodnutia a opatrenia, ktoré prijali správne orgány dožadujúceho členského štátu týkajúce sa uplatňovania právnych predpisov o spotrebných daniach okrem tých, ktoré sú uvedené v článku 5 smernice Rady 76/308/EHS z 15. marca 1976 o vzájomnej pomoci pri vymáhaní pohľadávok týkajúcich sa určitých poplatkov, odvodov, daní a ďalších opatrení (12).

Článok 15

V žiadostiach o oznamovanie sa uvádza predmet rozhodnutia alebo opatrenia, ktoré sa má oznámiť, meno, adresa a všetky ostatné relevantné informácie potrebné na určenie adresáta.

Článok 16

Dožiadaný orgán bezodkladne informuje dožadujúci orgán o svojej odpovedi na žiadosť o oznámenie a oznámi mu najmä deň odoslania rozhodnutia alebo opatrenia adresátovi, alebo dôvod neodoslania. Žiadosť sa nesmie zamietnuť z dôvodu obsahu rozhodnutia alebo opatrenia, ktoré sa má oznámiť.

KAPITOLA III

VÝMENA INFORMÁCIÍ BEZ PREDCHÁDZAJÚCEJ ŽIADOSTI

Článok 17

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia kapitoly IV, príslušný orgán každého členského štátu posúva informácie uvedené v článku 1 prostredníctvom príležitostnej automatickej alebo pravidelnej automatickej výmeny príslušnému orgánu ktoréhokoľvek iného dotknutého členského štátu v týchto prípadoch:

1.

ak sa v inom členskom štáte vyskytla, alebo je podozrenie, že sa vyskytla, nezrovnalosť alebo porušenie právnych predpisov o spotrebných daniach;

2.

ak sa na území jedného členského štátu vyskytla, alebo je podozrenie, že sa vyskytla, nezrovnalosť alebo porušenie právnych predpisov o spotrebných daniach, ktoré môže mať dôsledky v inom členskom štáte;

3.

ak existuje riziko daňového podvodu alebo straty spotrebnej dane v inom členskom štáte.

Článok 18

V súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2 sa určí toto:

1.

presné kategórie informácií, ktoré sa majú vymieňať;

2.

frekvencia týchto výmen;

3.

praktické opatrenia na výmenu informácií.

Každý členský štát určí, či sa zúčastní na výmene konkrétnej skupiny informácií, ako aj to, či tak urobí pravidelnou automatickou alebo príležitostnou automatickou výmenou.

Článok 19

Príslušné orgány členských štátov si môžu kedykoľvek bez predchádzajúcej žiadosti a prostredníctvom spontánnej výmeny posielať navzájom informácie uvedené v článku 1, o ktorých majú vedomosť.

Článok 20

Členské štáty prijmú potrebné správne a organizačné opatrenia na uľahčenie výmen ustanovených v tejto kapitole.

Článok 21

Od členského štátu nemožno na účely vykonávania ustanovení tejto kapitoly vyžadovať ukladanie nových povinností osobám s cieľom zhromažďovania informácií ani im ukladať neprimerané správne záťaže.

KAPITOLA IV

UCHOVÁVANIE A VÝMENA INFORMÁCIÍ OSOBITNÝCH PRE TRANSAKCIE VO VNÚTRI SPOLOČENSTVA

Článok 22

1.   Príslušný orgán každého členského štátu si zachováva elektronickú databázu s týmito registrami:

a)

register oprávnených vlastníkov skladu alebo obchodníkov registrovaných na účely spotrebných daní v zmysle článku 4 písm. a) a d) smernice 92/12/EHS;

b)

register priestorov oprávnených ako daňové sklady.

2.   Register obsahuje tieto informácie sprístupnené ostatným členským štátom:

a)

identifikačné číslo, ktoré vydáva príslušný orgán s ohľadom na osobu alebo priestory;

b)

meno a adresu osoby alebo priestoru;

c)

skupinu a kombinovanú nomenklatúru týkajúcu sa výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, výrobkov, ktoré môže vlastniť alebo prijať osoba alebo, ktoré sa môžu nachádzať alebo prijať v týchto priestoroch;

d)

určenie centrálneho kontaktného úradu alebo daňového úradu, z ktorého sa môžu získať ďalšie informácie;

e)

dátum vydania, zmeny a, podľa vhodnosti, dátum ukončenia platnosti oprávnenia v prípade oprávneného vlastníka skladu alebo registrovaného obchodníka;

f)

informácie potrebné na určenie osôb, ktoré prevzali záväzky v zmysle článku 15 ods. 3 smernice 92/12/EHS;

g)

informácie potrebné na určenie osôb príležitostne zapojených do pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, ak sú tieto informácie k dispozícii.

3.   Každý vnútroštátny register sa sprístupní príslušným orgánom ostatných členských štátov len na účely spotrebných daní.

4.   Centrálny kontaktný úrad alebo kontaktné oddelenie každého členského štátu zabezpečí, aby mohli osoby zapojené do pohybu výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani vo vnútri Spoločenstva získať potvrdenie o informáciách uchovávaných podľa tohto článku.

5.   Podrobné informácie uvedené v odseku 2, podrobné postupy zavedenia a aktualizácie registrov, zosúladené normy zaznamenávania identifikačných čísel a zber informácií potrebných na určenie osôb a priestorov uvedených v odseku 2 a mechanizmy sprístupňovania registrov všetkým členským štátom stanovené v odseku 3 sa definujú v súlade s postupom stanoveným v článku 34 ods. 2.

6.   Ak sa obchodník môže identifikovať len pomocou identifikačného čísla DPH, uplatní sa na tento účel článok 27 nariadenia (ES) č. 1798/2003.

Článok 23

1.   Členské štáty zavedú elektronický systém včasného varovania, podľa ktorého centrálny kontaktný úrad alebo kontaktné oddelenie v členskom štáte, v ktorom sa odosielajú výrobky podliehajúce spotrebnej dani, môže zaslať informáciu alebo varovnú správu kontaktnému úradu v cieľovom členskom štáte hneď, ako má kontaktný úrad alebo kontaktné oddelenie informácie z SAD, najneskôr vtedy, keď sa výrobky odošlú. Skôr ako sa zašle správa, a ak je to potrebné, aj po jej obdržaní, a ako súčasť tejto výmeny informácií, sa urobí analýza rizík na základe informácií z SAD.

2.   Informácie, ktoré sa majú vymieňať a príslušné opatrenia sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

Článok 24

1.   V súlade s článkom 5 počas alebo po pohybe výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, centrálny kontaktný úrad členského štátu si môže vyžiadať informácie z centrálneho kontaktného úradu alebo kontaktného oddelenia iného členského štátu. Skôr ako sa zašle žiadosť, a ak je to považované za potrebné, aj po jej obdržaní, a na účely tejto výmeny informácií, sa urobí analýza rizík na základe informácií z SAD alebo ZSD.

2.   Výmena informácií uvedená v odseku 1 sa vykoná podľa štandardného overovacieho dokumentu o príslušných pohyboch. Forma a obsah tohto dokumentu a opatrenia na výmenu informácií sa stanovia v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

3.   Príslušné orgány v členskom štáte, v ktorom sídli odosielateľ výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, môže poskytnúť pomoc použijúc dokument uvedený v odseku 2, ak nedostane 3. kópiu SAD alebo ZSD a ak vyčerpal všetky možnosti, ktoré mal k dispozícii, na získanie dôkazov, že pohyb výrobkov bol zaznamenaný. Ak aj poskytne takúto pomoc, odosielateľ sa tým žiadnym spôsobom nezbavuje svojej daňovej povinnosti.

Príslušné orgány členského štátu určenia vynaložia všetko úsilie na splnenie každej žiadosti, ktorú im v priebehu takejto pomoci predložia príslušné orgány členského štátu odosielateľa.

Článok 25

1.   Ak sa monitorovanie pohybu a dohľad nad výrobkami podliehajúcimi spotrebnej dani vykonáva pomocou počítačového systému, príslušný orgán každého členského štátu uchová a spracuje informácie v tomto systéme.

S cieľom využívať uvedené informácie v postupoch ustanovených v tomto nariadení, informácie sa uchovávajú aspoň tri roky od skončenia kalendárneho roku, v ktorom sa pohyb začal.

2.   Členské štáty zabezpečia aktuálnosť, úplnosť a presnosť ich databáz.

KAPITOLA V

VZŤAHY S KOMISIOU

Článok 26

1.   Členské štáty a Komisia preskúmajú a zhodnotia, ako fungujú opatrenia pre správnu spoluprácu ustanovené v tomto nariadení. Na uplatňovanie tohto článku Komisia zhromaždí skúsenosti členských štátov s cieľom zlepšenia fungovania uvedených opatrení. Na tento účel informácie, ktoré poskytnú členské štáty, neobsahujú individuálne alebo osobné údaje.

2.   Členské štáty oznámia Komisii akékoľvek dostupné informácie, ktoré sa týkajú uplatňovania tohto nariadenia vrátane všetkých štatistických údajov potrebných na hodnotenie jeho vykonávania. Príslušné štatistické údaje sa určia v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2 a oznámia sa len vtedy, ak sú dostupné, a oznámenie pravdepodobne nezahrňuje neoprávnené správne záťaže.

3.   Členské štáty oznámia Komisii všetky dostupné informácie o metódach alebo praxi používaných alebo domnelo používaných v rozpore s právnymi predpismi o spotrebných daniach, ktoré odhaľujú nedostatky alebo medzery vo fungovaní opatrení správnej spolupráce stanovenej v tomto nariadení, ak sa usudzuje, že takéto informácie sú v osobitnom záujme ostatných členských štátov.

4.   S cieľom zhodnotenia účinnosti tohto systému správnej spolupráce v boji proti daňovým únikom a daňovým podvodom môžu členské štáty oznamovať Komisii akékoľvek iné dostupné informácie uvedené v článku 1.

5.   Komisia zasiela informácie uvedené v odseku 2, 3 a 4 ostatným dotknutým členským štátom.

KAPITOLA VI

VZŤAHY S TRETÍMI KRAJINAMI

Článok 27

1.   Pokiaľ príslušný orgán členského štátu prijme informácie od tretej krajiny, uvedený orgán môže tieto informácie postúpiť príslušným orgánom tých členských štátov, ktoré by mohli mať o ne záujem, a za každých okolností všetkým tým, ktoré o ne žiadajú, pokiaľ to dovoľujú dojednania o pomoci s danou treťou krajinou. Tieto informácie sa môžu postúpiť aj Komisii vždy, keď je to v záujme Spoločenstva.

2.   Za podmienky, že dotknutá tretia krajina sa právne zaviazala poskytovať pomoc potrebnú na zhromažďovanie dôkazov o podvodnej povahe transakcií, ktoré sa javia ako porušujúce právne predpisy o spotrebných daniach, tejto tretej krajine sa môžu oznamovať informácie získané na základe tohto nariadenia so súhlasom príslušných orgánov, ktoré informácie poskytli, v súlade s ich vnútroštátnymi ustanoveniami uplatňovanými na oznamovanie osobných údajov tretím krajinám.

KAPITOLA VII

PODMIENKY UPRAVUJÚCE VÝMENU INFORMÁCIÍ

Článok 28

Informácie oznamované podľa tohto nariadenia sa, pokiaľ je to možné, poskytujú elektronickými prostriedkami na základe opatrení, ktoré sa prijmú v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

Článok 29

Žiadosti o pomoc vrátane žiadostí o oznamovanie, a pripojené dokumenty, sa môžu vypracovať v akomkoľvek jazyku dohodnutom medzi dožiadaným a dožadujúcim orgánom. K uvedeným žiadostiam sú pripojené preklady do úradného jazyka alebo jedného z úradných jazykov členského štátu, v ktorom dožiadaný orgán sídli, iba v osobitných prípadoch, keď dožiadaný orgán poskytne zdôvodnenie žiadosti o takýto preklad.

Článok 30

1.   Dožiadaný orgán v jednom členskom štáte poskytne dožadujúcemu orgánu v inom členskom štáte informácie uvedené v článku 1 za podmienky, že:

a)

počet a povaha žiadosti o informácie podaných dožadujúcim orgánom v rámci konkrétneho obdobia nespôsobuje uvedenému dožiadanému orgánu neprimeranú správnu záťaž;

b)

dožadujúci orgán vyčerpal svoje zvyčajné zdroje informácií, ktoré mohol použiť za daných okolností na získavanie žiadaných informácií bez toho, aby riskoval ohrozenie dosiahnutia želaného cieľa.

2.   Ak vzájomná pomoc zahŕňa konkrétne problémy vedúce k nadmerným nákladom, dožadujúci aj dožiadaný orgán sa v daných prípadoch môžu dohodnúť na osobitnom mechanizme úhrady.

3.   Toto nariadenie neukladá žiadny záväzok vykonávať prešetrenia alebo poskytovať informácie, ak zákony alebo správna prax členského štátu, ktorý by musel poskytovať informácie, nepovoľujú príslušnému orgánu vykonávať tieto šetrenia alebo zbierať alebo používať uvedené informácie na vlastné účely tohto členského štátu.

4.   Príslušný orgán členského štátu môže odmietnuť zaslať informácie, ak dožadujúci členský štát z právnych dôvodov nemôže podobné informácie poskytovať.

5.   Poskytovanie informácií sa môže odmietnuť, pokiaľ by viedlo k zverejňovaniu obchodného, priemyselného alebo profesionálneho tajomstva alebo obchodného postupu, alebo ktorých zverejnenie by bolo v protiklade s verejným poriadkom.

6.   Dožiadaný orgán informuje dožadujúci orgán o dôvodoch pre odmietnutie žiadosti o pomoc. Komisia je každý rok informovaná aj o skupinách dôvodov pre takéto odmietnutie na štatistické účely.

7.   Minimálna čiastka potrebná na podanie žiadosti o pomoc sa môže prijať v súlade s postupom uvedeným v článku 34 ods. 2.

Článok 31

1.   Na informácie oznamované podľa tohto nariadenia sa vzťahuje povinnosť dodržiavania úradného tajomstva a požívajú ochranu rozšírenú na podobné informácie tak na základe vnútroštátneho práva členského štátu, ktorý ich prijal, ako aj príslušných ustanovení uplatňovaných na orgány Spoločenstva.

Takéto informácie sa môžu používať na účely stanovovania vymeriavacieho základu, výberu alebo správnej kontroly spotrebných daní, monitorovania pohybov výrobkov podliehajúcich spotrebnej dani, na analýzu rizík a na šetrenia.

Môžu sa používať v spojitosti so súdnymi alebo správnymi konaniami, ktoré môžu zahŕňať pokuty uložené v dôsledku porušení daňových zákonov bez toho, aby boli dotknuté všeobecné predpisy a právne ustanovenia upravujúce práva žalovaných strán a svedkov v takýchto konaniach.

Môžu sa používať aj pri stanovovaní ostatných daní, ciel a poplatkov uvedených v článku 2 smernice 76/308/EHS.

Osoby, ktoré sú náležite akreditované Bezpečnostným akreditačným orgánom Komisie, môžu mať prístup k týmto informáciám len pokiaľ je to potrebné pre starostlivosť, údržbu a vývoj siete CCN/CSI.

2.   Odchylne od odseku 1 povolí príslušný orgán členského štátu poskytujúci informácie ich využívanie na iné účely v členskom štáte dožadujúceho orgánu, ak právne predpisy členského štátu dožiadaného orgánu umožňujú používanie informácií na podobné účely.

3.   Ak dožadujúci orgán usúdi, že informácie, ktoré prijal od dožiadaného orgánu, môžu byť užitočné pre príslušný orgán tretieho členského štátu, môže mu ich zaslať. O tom, že tak urobil, informuje dožiadaný orgán. Dožiadaný orgán môže požadovať, aby oznamovanie informácií tretiemu štátu podliehalo jeho predchádzajúcemu súhlasu.

4.   Členské štáty obmedzia rozsah povinností a práv ustanovených v článku 10, článku 11 ods. 1, článku 12 a 21 smernice 95/46/ES, ak je to potrebné na ochranu záujmov uvedených v článku 13 písm. e) uvedenej smernice.

Článok 32

Správy, vyhlásenia a akékoľvek iné dokumenty alebo ich overené verné kópie alebo výpisy z nich získané pracovníkmi dožiadaného orgánu a oznámené dožadujúcemu orgánu v rámci pomoci ustanovenej týmto nariadením sa môžu používať ako dôkaz zo strany príslušných orgánov členského štátu dožadujúceho orgánu na tom istom základe ako podobné dokumenty, ktoré poskytuje iný orgán uvedenej krajiny.

Článok 33

1.   Na účely uplatňovania tohto nariadenia členský štát prijme všetky potrebné opatrenia na:

a)

zabezpečenie účinnej vnútornej koordinácie medzi príslušnými orgánmi uvedenými v článku 3;

b)

nadviazanie bezprostrednej spolupráce medzi orgánmi oprávnenými na účely takejto koordinácie;

c)

zabezpečenie hladkého fungovania systému výmeny informácií ustanovených v tomto nariadení.

2.   Komisia bezodkladne oznámi príslušnému orgánu každého členského štátu akékoľvek informácie, ktoré dostáva a ktoré dokáže poskytnúť.

KAPITOLA VIII

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 34

1.   Komisii pomáha Výbor pre spotrebné dane zriadený článkom 24 ods. 1 smernice 92/12/ES.

2.   Ak je uvedený odkaz na tento odsek, platia články 5 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES.

Lehota stanovená v článku 5 ods. 6 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace.

3.   Výbor prijme svoj rokovací poriadok.

Článok 35

1.   Každých päť rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, a najmä na základe informácií, ktoré poskytujú členské štáty, Komisia podáva správu o uplatňovaní tohto nariadenia Európskemu parlamentu a Rade.

2.   Členské štáty oznámia Komisii znenie ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti, na ktorú sa vzťahuje táto smernica.

Článok 36

1.   Ak príslušné orgány uzatvárajú iné dojednania o dvojstranných záležitostiach, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, než s cieľom riešiť jednotlivé prípady, bezodkladne informujú Komisiu. Komisia vzápätí informuje príslušné úrady ostatných členských štátov.

Článok 37

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. júla 2005.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 16. novembra 2004

Za Radu

predseda

G. ZALM


(1)  Stanovisko vydané 1. apríla 2004 (zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku).

(2)  Ú. v. EÚ C 112, 30.4.2004, s. 64.

(3)  Ú. v. ES L 336, 27.12.1977, s. 15. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/56/ES (Ú. v. EÚ L 127, 29.4.2004, s. 70).

(4)  Ú. v. EÚ L 264, 15.10.2003, s. 1. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 885/2004 (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 1).

(5)  Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 807/2003 (Ú. v. EÚ L 122, 16.5.2003, s. 36).

(6)  Akt Rady z 18. decembra 1997 (Ú. v. ES C 24, 23.1.1998, s. 1).

(7)  Ú. v. ES L 281, 23.11.1995, s. 31. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1882/2003 (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

(8)  Ú. v. ES L 184, 17.7.1999, s. 23.

(9)  Ú. v. EÚ L 162, 1.7.2003, s. 5.

(10)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(11)  Ú. v. EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/75/ES (Ú. v. EÚ L 157, 30.4.2004, s. 100).

(12)  Ú. v. ES L 73, 19.3.1976, s. 18. Smernica naposledy zmenená a doplnená Aktom o pristúpení z roku 2003.