3.12.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 358/2


UREDBA SVETA (ES) št. 2068/2004

z dne 29. novembra 2004

o spremembah Uredbe (ES) št. 2667/2000 o Evropski agenciji za obnovo

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, zlasti prvega stavka člena 181a(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Evropska agencija za obnovo izvaja pomoč Skupnosti iz Uredbe (ES) št. 2666/2000 (2) v Srbiji in Črni gori, vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999, ter v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji.

(2)

Uredba (ES) št. 2667/2000 (3) se uporablja do 31. decembra 2004.

(3)

V Uredbi (ES) št. 2667/2000 je določeno, da Komisija Svetu predloži poročilo o oceni njene uporabe ter predlog glede statusa Agencije.

(4)

Komisija je takšno poročilo objavila 4. junija 2004.

(5)

Pomoč Skupnosti za Srbijo in Črno goro, vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999, in za Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo se načrtuje v državnih strategijah za obdobje 2002–2006, skladno s finančnimi perspektivami Skupnosti. Komisija za te države in ozemlja pripravlja predlog večletnih indikativnih programov za obdobje 2005–2006.

(6)

V luči pozitivne ocene dejavnosti Agencije in dejstva, da okvir pomoči Skupnosti pokriva obdobje do leta 2006, je pomembno, da se zagotovi kontinuiteta pri izvajanju pomoči Skupnosti. Zaradi tega je treba mandat Evropske agencije za obnovo podaljšati do 31. decembra 2006.

(7)

V Zvezni republiki Jugoslaviji je bila 4. februarja 2003 sprejeta ustavna listina, s katero se je država preimenovala v „Srbijo in Črno goro“ (4). To spremembo imena je treba upoštevati.

(8)

Zato je treba Uredbo (ES) št. 2667/2000 ustrezno spremeniti —

SPREJEL TO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2667/2000 se spremeni, kakor sledi:

1.

V členu 1 se besede „Zvezno republiko Jugoslavijo“ nadomestijo z besedami „Srbijo in Črno goro“.

2.

V členu 2(1)(b) se besede „Zvezne republike Jugoslavije“ nadomestijo z besedami „Srbije in Črne gore“.

3.

V členu 4(10) se besede „Zvezni republiki Jugoslaviji“ nadomestijo z besedami „Srbiji in Črni gori“.

4.

Člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Do 31. decembra 2005 Komisija poroča Svetu o prihodnosti mandata Agencije. Predlog za podaljšanje mandata Agencije po 31. decembru 2006 mora Komisija predložiti Svetu do 31. marca 2006.“

5.

Člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Komisija lahko na Agencijo prenese izvrševanje pomoči Skupnosti, določeno za Srbijo in Črno goro ter Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo na podlagi Uredbe (ES) št. 1628/96.“

6.

V členu 16 se besede „31. decembra 2004“ nadomestijo z besedami „31. decembra 2006“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. novembra 2004

Za Svet

Predsednik

L. J. BRINKHORST


(1)  Mnenje z dne 17. novembra 2004 (še ni bilo objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 306, 7.12.2000, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2415/2001 (UL L 327, 12.12.2001, str. 3).

(3)  UL L 306, 7.12.2000, str. 7. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1646/2003 (UL L 245, 29.9.2003, str. 16).

(4)  Vključno s Kosovom, kakor je opredeljeno z Resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1244 z dne 10. junija 1999.