20.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/4


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1988/2004

z dne 18. novembra 2004

o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1501/2004 o prenehanju lova na severno kozico za ladje, ki plujejo pod zastavo Švedske

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1502/2004 (2) prepoveduje ribolov na severno kozico v norveških vodah južno od 62°00' S za ladje, ki plujejo pod zastavo Švedske ali so v Švedski registrirane.

(2)

Po prenosu možnosti ribolova kvota za Švedsko ni več izčrpana. Zato je treba dovoliti ribolov na severno kozico južno od 62°00' S za ladje, ki plujejo pod zastavo Švedske ali so v Švedski registrirane. Zato je treba razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 1501/2004 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (ES) št. 1501/2004 se razveljavi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2004

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(2)  UL L 275, 25.8.2004, str. 13.