19.11.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 343/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1982/2004

z dne 18. novembra 2004

o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami in o razveljavitvi uredb Komisije (ES) št. 1901/2000 in (EGS) št. 3590/92

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (1) in zlasti členov 3(4)(5), 6(2), 8(2), 9, 10, 12 in 13(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Statistični podatki v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami temeljijo na Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004, ki ponovno obravnava določbe o statistiki, da bi izboljšala preglednost in olajšala razumevanje, in je prilagojena trenutnim zahtevam glede podatkov. Posebni izvedbeni ukrepi so dodeljeni Komisiji v skladu s členom 14(2) omenjene uredbe. Zato je treba sprejeti novo uredbo Komisije, ki naj se omejeno nanaša na dodeljene odgovornosti in naj navaja izvedbene določbe. Uredbo Komisije (ES) št. 1901/2000 z dne 7. septembra 2000 o določitvi nekaterih določb za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 3330/91 o statističnih podatkih v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami (2), in Uredbo Komisije (EGS) št. 3590/92 z dne 11. decembra 1992 o nosilcih statističnih podatkov za statistiko blagovne menjave med državami članicami (3) je zato treba razveljaviti.

(2)

Iz metodoloških razlogov je treba izvzeti nekatere vrste blaga in nekatera gibanja blaga. Treba je sestaviti popoln seznam blaga, ki je izvzeto iz statističnih podatkov o blagovni menjavi, ki se pošiljajo Komisiji (Eurostat).

(3)

Blago je treba vključiti v zunanjetrgovinsko statistiko, ko zapusti statistično ozemlje države ali ko vanj vstopi. Posebne določbe so potrebne, ko se pri zbiranju podatkov upoštevajo davčni in carinski postopki.

(4)

Povezavo med podatki o davku na dodano vrednost in poročili za Intrastat je treba ohraniti z namenom preverjanja kakovosti zbranih podatkov. Primerno je določiti podatke, ki jih nacionalni davčni organ posreduje nacionalnim organom, odgovornim za statistične podatke.

(5)

Za podatke, zbrane v sistemu Intrastat, veljajo skupne definicije in skupni koncepti, da se olajša usklajeno delovanje sistema.

(6)

Z namenom preglednosti in enakega obravnavanja podjetij veljajo za vzpostavitev pragov usklajena in točna določila.

(7)

Treba je določiti ustrezne določbe za nekatero posebno blago in posebna gibanja blaga, da se zagotovi usklajen način zbiranja potrebnih podatkov.

(8)

Treba je določiti skupne in primerne roke ter tudi določbe o prilagoditvah in revizijah, ker je tako mogoče zadostiti potrebam uporabnikov po pravočasnih in primerljivih podatkih.

(9)

Zaradi izboljševanja kakovosti podatkov ter zagotavljanja preglednosti delovanja sistema je načrtovano redno ocenjevanje sistema.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistične podatke v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet

Ta uredba postavlja ukrepe, potrebne za izvajanje Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004.

Člen 2

Izvzeto blago

Blago iz Priloge I k tej uredbi je izvzeto iz statističnih podatkov o blagovni menjave med državami članicami, ki jih je treba posredovati Komisiji (Eurostat).

Člen 3

Obdobje poročanja

1.   Za blago Skupnosti lahko države članice prilagodijo obdobje poročanja, na obdobje, ko nastane obveznost za obračun DDV od pridobitev blaga znotraj Skupnosti, v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 638/2004.

Obdobje poročanja je lahko opredeljeno kot koledarski mesec, v katerem nastane obdavčljiv dogodek.

2.   Države članice lahko prilagodijo obdobje poročanja, če se kot podpora pri zbiranju podatkov uporabi carinska deklaracija, v skladu s členom 6(2) Uredbe (ES) št. 638/2004.

Obdobje poročanja je lahko opredeljeno kot koledarski mesec, v katerem carinski organ sprejme carinsko deklaracijo.

POGLAVJE 2

POSREDOVANJE PODATKOV DAVČNE UPRAVE

Člen 4

1.   Poročevalske enote za Intrastat morajo na zahtevo odgovornega nacionalnega organa dokazati pravilnost poslanih statističnih podatkov.

2.   Obveza iz odstavka 1 je omejena na podatke, ki jih poročevalska enota posreduje pristojnemu davčnemu organu v zvezi z gibanji njenega blaga znotraj Skupnosti.

Člen 5

1.   Odgovoren davčni organ v vsaki državi članici posreduje odgovornim nacionalnim organom sledeče podatke za identifikacijo subjektov, ki so poročali blago za davčne namene:

(a)

polno ime oziroma naziv fizične ali pravne osebe;

(b)

polni naslov, vključno s poštno številko;

(c)

identifikacijsko številko po členu 9(1)(a) Uredbe (ES) št. 638/2004.

2.   V skladu z Direktivo 77/388/EGS (4) posreduje odgovorni davčni organ v vsaki državi članici odgovornemu nacionalnemu organu za vsako fizično ali pravno osebo:

(a)

davčno osnovo od pridobitev in dobav blaga znotraj Skupnosti;

(b)

davčno obdobje.

Člen 6

Dodatni podatki iz člena 8(2)(b) Uredbe (ES) št. 638/2004 zadevajo vsaj nacionalne podatke sistema VIES (informacijski sistem za izmenjavo informacij o transakcijah blaga znotraj Skupnosti).

POGLAVJE 3

ZBIRANJE PODATKOV V SISTEMU INTRASTAT

Člen 7

Država partnerica in država porekla

Državo partnerico in, če se zbira, državo porekla je treba poročati v skladu z veljavno nomenklaturo držav in ozemelj.

Člen 8

Vrednost blaga

1.   Vrednost blaga je davčna osnova, tj. vrednost, določena za davčne namene v skladu z Direktivo 77/388/EGS.

Za blago, ki je zavezano plačilu dajatev, se znesek dajatev izključi.

Če davčne osnove ni treba poročati za davčne namene, je treba poročati pozitivno vrednost, ki ustreza znesku na računu brez DDV-ja ali, če tega ni bilo, znesku, ki bi bil obračunan v primeru prodaje ali nakupa.

V primeru poslov z namenom oplemenitenja in poslov, ki sledijo oplemenitenju, se poroča skupna vrednost, ki bi bila obračunana v primeru prodaje ali nakupa.

2.   Države članice lahko v skladu s Prilogo k Uredbi (ES) št. 638/2004 od dela poročevalskih enot zbirajo tudi statistično vrednost blaga, pri čemer njihova skupna vrednost blagovne menjave ne sme presegati 70 % vrednosti celotne blagovne menjave države članice.

3.   Vrednost blaga iz odstavkov 1 in 2 se izrazi v nacionalni valuti. Za menjalni tečaj se uporabi:

(a)

menjalni tečaj, uporabljen za določanje davčne osnove za davčne namene, če je določen, ali

(b)

uradni menjalni tečaj v času priprave poročila za Intrastat ali tečaj, ki se uporablja za izračun vrednosti za namene carinjenja, če države članice ne sprejmejo posebnih določb.

Člen 9

Količina blaga

1.   Neto masa blaga se poroča v kilogramih. Vendar pa se od poročevalskih enot ne zahteva poročanje neto mase za postavke Kombinirane nomenklature, v nadaljevanju besedila „KN“, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2658/87 (5), ki so določene v Prilogi II k tej uredbi.

2.   Količina v dodatni merski enoti se poroča v skladu z informacijami, določenimi v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87, navedenimi poleg postavk, ki jih to zadeva, in katerih seznam je objavljen v delu I „Uvodna določila“ omenjene uredbe.

Člen 10

Vrsta posla

Vrsto posla se poroča v skladu s šiframi, navedenimi v seznamu v Prilogi III k tej uredbi. Države članice uporabijo šifro iz stolpca A ali kombinacijo šifre iz stolpca A ter njene členitve iz stolpca B, kot je navedeno v tem seznamu.

Člen 11

Pogoji dobave

Države članice, ki zbirajo pogoje dobave v skladu s členom 9(2)(d) Uredbe (ES) št. 638/2004, uporabijo šifre, navedene v Prilogi IV k tej uredbi.

Člen 12

Vrsta transporta

Države članice, ki zbirajo vrsto transporta v skladu s členom 9(2)(e) Uredbe (ES) št. 638/2004, uporabijo šifre, navedene v Prilogi V k tej uredbi.

Poglavje 4

Poenostavitve znotraj sistema Intrastat

Člen 13

1.   Države članice izračunajo statistične prage za leto, ki sledi tekočemu koledarskemu letu, na podlagi zadnjih razpoložljivih podatkov o njihovi blagovni menjavi z drugimi državami članicami, za obdobje vsaj 12 mesecev. Določbe, sprejete v začetku leta, veljajo za celo leto.

2.   Vrednost blagovne menjave poročevalske enote je nad pragom:

(a)

če je vrednost njene blagovne menjave z drugimi državami članicami v prejšnjem letu presegla veljavne prage; ali

(b)

če je kumulativna vrednost njene blagovne menjave z drugimi državami članicami od začetka tekočega leta presegla veljavne prage. V tem primeru poročevalska enota poroča podatke od meseca, v katerem so bili pragi preseženi.

3.   Poročevalske enote lahko v skladu s poenostavitvenimi pravili člena 10(4)(c) Uredbe (ES) št. 638/2004 uporabijo šifro 9950 00 00 za poročanje ostalih proizvodov.

4.   Za posamezne transakcije, katerih vrednost ne presega 200 EUR, lahko poročevalske enote poročajo naslednje poenostavljene podatke:

šifro proizvoda 9950 00 00,

državo partnerico,

vrednost blaga.

Odgovorni nacionalni organi:

(a)

lahko zavrnejo ali omejijo uporabo te poenostavitve, če se jim zdi vzdrževanje zadovoljive kakovosti statističnih podatkov pomembnejše od želenega zmanjšanja bremena poročanja;

(b)

lahko od poročevalskih enot zahtevajo, da vnaprej zaprosijo za dovoljenje za uporabo poenostavitev.

POGLAVJE 5

PRAVILA ZA POROČANJE POSEBNEGA BLAGA IN POSEBNIH GIBANJ BLAGA

Člen 14

Za posebno blago in posebna gibanja blaga veljajo poleg določil Uredbe (ES) št. 638/2004 tudi pravila za posredovanje podatkov Komisiji (Eurostat) iz tega poglavja.

Člen 15

Industrijski obrat

1.   Za namene tega člena:

(a)

„industrijski obrat“ pomeni kombinacijo strojev, aparatov, naprav, opreme, instrumentov in materialov, ki skupaj tvorijo obsežne, nepremične enote za proizvodnjo blaga ali zagotavljanje storitev;

(b)

„sestavni del“ pomeni pošiljko za industrijski obrat, sestavljeno iz vrst blaga, ki spada v isto poglavje KN.

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami lahko pokrivajo le odpreme in prejeme sestavnih delov za izgradnjo industrijskih obratov ali za ponovno uporabo industrijskih obratov.

3.   Države članice, ki uporabljajo odstavek 2, lahko uporabijo naslednje posebne določbe pod pogojem, da celotna statistična vrednost zadevnega industrijskega obrata presega 3 milijone EUR, razen če gre za celovite industrijske obrate, namenjene ponovni uporabi:

(a)

šifra blaga se sestavi na naslednji način:

prve štiri številke so 9880;

peta in šesta številka ustrezata poglavju KN, v katerega spada blago sestavnega dela;

sedma in osma številka sta 0;

(b)

podatki o količini niso obvezni.

Člen 16

Postopne pošiljke razstavljenega blaga

1.   Za namen tega člena pomenijo „Postopne pošiljke razstavljenega blaga“ dobave sestavnih delov celotnega proizvoda v nesestavljenem ali razstavljenem stanju v več obdobjih poročanja iz trgovinskih razlogov ali iz razlogov, povezanih s transportom.

2.   Države članice posredujejo podatke o prejemih ali odpremah postopnih pošiljk razstavljenega blaga le enkrat, tj. v mesecu prejema ali odpreme zadnje pošiljke.

Člen 17

Plovila in zrakoplovi

1.   Za namene tega člena:

(a)

„plovilo“ pomeni plovilo, ki se uporablja za promet po morju iz točk 1 in 2 v Dodatnih opombah k poglavju 89 KN, in vojne ladje;

(b)

„zrakoplov“ pomeni letala za civilno uporabo, ki se uvrščajo v oznako KN 8802, pod pogojem, da jih uporablja letalska družba, ali letala za vojaško uporabo;

(c)

„lastništvo plovila ali zrakoplova“ pomeni dejstvo, da je fizična ali pravna oseba registrirana kot lastnik plovila ali zrakoplova.

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo le naslednje odpreme in prejeme plovil ali zrakoplovov:

(a)

prenos lastništva plovila ali zrakoplova od fizične ali pravne osebe, ki ima stalno bivališče ali sedež v drugi državi članici, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno bivališče ali sedež v državi članici poročevalki. Ta posel se šteje kot prejem;

(b)

prenos lastništva plovila ali zrakoplova od fizične ali pravne osebe, ki ima stalno bivališče ali sedež v državi članici poročevalki, na fizično ali pravno osebo, ki ima stalno bivališče ali sedež v drugi državi članici. Ta posel se šteje kot odprema.

Če je plovilo novo ali zrakoplov nov, se odprema evidentira v državi članici izgradnje;

(c)

odpreme in prejeme plovil ali zrakoplovov med ali po oplemenitenju po pogodbi, kot navaja opomba (e) Priloge III.

3.   Države članice pri statističnih podatkih o blagovni menjavi med državami članicami upoštevajo naslednje posebne določbe:

(a)

za plovila mora biti količina izražena v številu kosov ali v katerikoli dodatni merski enoti, določeni v KN, za zrakoplove pa mora biti količina izražena v neto masi in v dodatni merski enoti;

(b)

statistična vrednost je skupni znesek, brez stroškov prevoza in zavarovanja, ki bi bil obračunan v primeru prodaje ali nakupa celotnega plovila ali zrakoplova;

(c)

Za državo članico poročevalko pomeni država partnerica:

pri prejemih državo članico gradnje, če je plovilo ali zrakoplov novo in je bilo zgrajeno v Skupnosti.

v drugih primerih pomeni pri prejemih državo članico, kjer ima fizična ali pravna oseba, ki je prenesla lastnišvo nad plovilom ali zrakoplovom, stalno bivališče oziroma sedež; pri odpremah pa pomeni državo članico, kjer ima fizična ali pravna oseba, na katero se prenese lastništvo plovila ali zrakoplova, stalno bivališče oziroma sedež;

(d)

obdobje poročanja za prejeme in odpreme iz odstavkov 2(a) in (b) je mesec, v katerem pride do prenosa lastništva.

4.   Če ne pride do nasprotij z drugo nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti, imajo odgovorni nacionalni organi za Intrastat za uporabo tega člena poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine dostop do drugih virov podatkov, ki se uporabljajo za carinske in davčne namene.

Člen 18

Deli za motorna vozila in letala

Države članice lahko uporabijo poenostavitvene nacionalne določbe za dele za motorna vozila in letala, če pred uporabo obvestijo Komisijo (Eurostat) o njihovem posebnem ravnanju.

Člen 19

Blago za oskrbo plovil in zrakoplovov

1.   Za namene tega člena:

(a)

„oskrba plovil in zrakoplovov“ pomeni dobavo proizvodov za posadko in potnike ter za delovanje motorjev, strojev in druge opreme na plovilih ali zrakoplovih;

(b)

se smatra, da pripada plovilo ali zrakoplov državi članici, kjer je plovilo ali zrakoplov registrirano.

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo le odpreme blaga za oskrbo plovil in zrakoplovov druge države članice na ozemlju države članice poročevalke. Odpreme zajemajo vse blago, navedeno v členu 3(2)(a) in (b) Uredbe (ES) št. 638/2004.

3.   Države članice uporabljajo za blago za oskrbo plovil ali zrakoplovov naslednje šifre blaga:

9930 24 00: blago iz poglavij KN od 1 do 24;

9930 27 00: blago iz poglavja KN 27;

9930 99 00: drugam uvrščeno blago.

Posredovanje podatkov o količini ni obvezno. Vendar pa se za blago iz poglavja 27 navede podatke o neto masi.

Uporabi se lahko tudi poenostavljena oznaka države partnerice „QR“.

Člen 20

Objekti in naprave na morju

1.   Za namene tega člena:

(a)

„objekti in naprave na morju“ pomenijo opremo in sredstva, postavljene in mirujoče, ki so nameščeni na morju izven statističnega ozemlja katerekoli države;

(b)

smatra se, da ti objekti in naprave pripadajo državi članici, v kateri ima fizična ali pravna oseba, odgovorna za njihovo komercialno rabo, stalno bivališče oziroma sedež.

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo odpreme in prejeme blaga, dobavljenega na te objekte in naprave ter z njih.

3.   Države članice uporabijo za blago, namenjeno upravljalcem objektov in naprav na morju ali za delovanje motorjev, strojev ter ostale opreme na objektih in napravah na morju, naslednje šifre blaga:

9931 24 00: blago iz poglavij KN od 1 do 24;

9931 27 00: blago iz poglavja KN 27;

9931 99 00: drugam uvrščeno blago.

Posredovanje podatkov o količini ni obvezno. Vendar pa se za blago iz poglavja 27 navede podatke o neto masi.

Uporabi se lahko poenostavljena oznaka države partnerice „QV“.

Člen 21

Morski proizvodi

1.   Za namene tega člena:

(a)

„morski proizvodi“ pomenijo ribiške proizvode, minerale, blago, pobrano iz morja in vse druge proizvode, ki še niso iztovorjeni z morskega plovila;

(b)

Morski proizvodi pripadajo državi članici, v kateri je registrirano plovilo, ki jih je zajelo.

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo naslednje odpreme in prejeme:

(a)

prejeme, ko se morski proizvodi iztovorijo v pristaniščih države članice poročevalke ali ko jih pridobijo plovila, registrirana v državi članici poročevalki, s plovil, registriranih v drugi državi članici.

(b)

odpreme, ko se morski proizvodi iztovorijo v pristaniščih druge države članice ali jih pridobijo plovila, registrirana v drugi državi članici, s plovil, registriranih v državi članici poročevalki.

3.   Pri prejemih je država partnerica država članica, v kateri je registrirano plovilo, ki je zajelo morske proizvode, pri odpremah pa država članica, v kateri se iztovorijo morski proizvodi, ali država članica, v kateri je registrirano plovilo, ki je pridobilo morski proizvod.

4.   Če ne pride do nasprotij z drugo nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti, imajo nacionalni organi, odgovorni za Intrastat, za uporabo tega člena poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine dostop do drugih virov podatkov, ki se uporabljajo za carinske in davčne namene.

Člen 22

Vesoljska vozila

1.   „Vesoljsko vozilo“ pomeni za namene tega člena vozila, ki so zmožna potovati zunaj zemeljske atmosfere.

2.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo naslednje odpreme in prejeme vesoljskega vozila:

(a)

odpremo ali prejem vesoljskega vozila med ali po oplemenitenju po pogodbi, kot navaja opomba (e) Priloge III te uredbe;

(b)

izstrelitev v vesolje vesoljskega vozila, ki je bilo predmet prenosa lastništva med dvema fizičnima ali pravnima osebama, ki imata stalno bivališče ali sedež v različnih državah članicah, se zabeleži:

(i)

kot odprema v državi članici izgradnje dokončanega vesoljskega vozila,

(ii)

kot prejem v državi članici, kjer ima novi lastnik stalno bivališče oziroma sedež.

3.   Naslednje posebne določbe veljajo za statistične podatke iz odstavka 2(b):

(a)

statistična vrednost je opredeljena kot vrednost vesoljskega vozila „ranko tovarna“ v skladu z dobavnimi pogoji, določenimi v Prilogi IV k tej uredbi;

(b)

pri prejemih je država partnerica država članica izgradnje dokončanega vesoljskega vozila, pri odpremah pa država članica, kjer ima novi lastnik stalno bivališče oziroma sedež.

4.   Če ne pride do nasprotij z drugo nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti, imajo nacionalni organi, odgovorni za Intrastat, za uporabo tega člena poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine dostop do drugih virov podatkov, ki se uporabljajo za carinske in davčne namene.

Člen 23

Elektrika

1.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo odpreme in prejeme elektrike.

2.   Če ne pride do nasprotij z drugo nacionalno zakonodajo ali zakonodajo Skupnosti, imajo nacionalni organi, odgovorni za Intrastat, za posredovanje podatkov o trgovanju z elektriko med državami članicami Komisije (Eurostat), poleg podatkov iz sistema Intrastat ali enotne upravne listine dostop do drugih virov podatkov, ki se uporabljajo za carinske in davčne namene.

3.   Statistična vrednost, posredovana Komisiji (Eurostat), lahko temelji na ocenah. Države članice morajo v tem primeru predhodno obvestiti Komisijo (Eurostat) o uporabljeni metodologiji za oceno statistične vrednosti.

Člen 24

Vojaško blago

1.   Statistični podatki o blagovni menjavi med državami članicami zajemajo odpreme in prejeme blaga, namenjenega vojaški uporabi.

2.   Države članice lahko posredujejo manj podrobne podatke kot je navedeno v točkah od (b) do (h) člena 9(1) Uredbe (ES) št. 638/2004, če gre za podatke, ki so vojaška skrivnost, v skladu z opredelitvami, veljavnimi v državah članicah. Vendar pa je treba Komisiji (Eurostat) posredovati vsaj podatke o skupni statistični vrednosti odprem in prejemov.

POGLAVJE 6

POSREDOVANJE PODATKOV EUROSTATU

Člen 25

1.   Zbirni podatki iz člena 12(1)(a) Uredbe (ES) št. 638/2004 so opredeljeni kot skupna vrednost blagovne menjave z drugimi državami članicami za posamezen tok blaga. Države članice, ki spadajo v euroobmočje, posredujejo podatke o blagovni menjavi z državami izven območja eura, razčlenjene po blagovnih sektorjih Standardne mednarodne trgovinske klasifikacije, 3. revizija.

2.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da s podatki o blagovni menjavi podjetij nad pragom zajamejo vsaj 97 % celotne blagovne menjave med državami članicami.

3.   Prilagoditve, opredeljene v členu 12 Uredbe (ES) št. 638/2004, se posredujejo Eurostatu, razčlenjene vsaj po državah partnericah in šifrah blaga na dvomestni ravni KN.

4.   Če država članica ne zbira statistične vrednosti blaga, jo oceni.

5.   Države članice, ki so v skladu s členom 3(1) prilagodile obdobje poročanja, zagotovijo, da bodo posredovale mesečne podatke Komisiji (Eurostat); če obdobje poročanja, ki se uporablja za davčne namene, ne sovpada s koledarskim mesecem, se Komisiji (Eurostat) posredujejo ocene, če je to potrebno.

6.   Države članice Komisiji (Eurostatu) posredujejo zaupne podatke, da jih ta lahko objavi vsaj na 2-mestni ravni izvirne šifre postavke KN, če je s tem zagotovljena zaupnost.

7.   Če pride do revizije podatkov, ki so že bili posredovani Komisiji (Eurostat), države članice revidirane podatke posredujejo najkasneje v naslednjem mesecu po tem, ko so ti na voljo.

POGLAVJE 7

STANDARDNO POROČILO O KAKOVOSTI

Člen 26

1.   Države članice najkasneje v desetih mesecih po koncu koledarskega leta pošljejo Komisiji (Eurostat) standardno poročilo o kakovosti, ki vsebuje vse informacije, ki jih Komisija zahteva za ocenjevanje kakovosti posredovanih podatkov.

2.   Standardno poročilo o kakovosti je namenjeno spremljanju kakovosti statističnih podatkov z naslednjih vidikov:

ustreznosti statističnih konceptov,

točnosti ocen,

pravočasnosti posredovanja podatkov Komisiji (Eurostat),

dostopnosti in jasnosti podatkov,

primerljivosti statističnih podatkov,

skladnosti,

popolnosti.

3.   Kazalniki kakovosti so opredeljeni v Prilogi VI k tej uredbi.

POGLAVJE 8

KONČNE DOLOČBE

Člen 27

Uredba (ES) št. 1901/2000 in Uredba (EGS) št. 3590/92 se razveljavita s 1. januarjem 2005.

Člen 28

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2005.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. novembra 2004

Za Komisijo

Joaquín ALMUNIA

Član Komisije


(1)  UL L 102, 7.4.2004, str. 1.

(2)  UL L 228, 8.9.2000, str. 28. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2207/2003 (UL L 330, 18.12.2003, str. 15).

(3)  UL L 364, 12.12.1992, str. 32.

(4)  UL L 145, 13.6.1977, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/15/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35).

(5)  UL L 256, 7.9.1987, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1558/2004 (UL L 283, 2.9.2004, str. 7).


PRILOGA I

Seznam blaga, ki je izvzeto iz statističnih podatkov o blagovni menjavi med državami članicami, ki se posredujejo Komisiji (Eurostat)

(a)

Plačilna sredstva, ki so zakonita plačilna sredstva, in vrednostni papirji;

(b)

monetarno zlato;

(c)

nujna pomoč za območja elementarnih nesreč;

(d)

blago, ki je predmet diplomatske, konzularne ali podobne imunitete;

(e)

blago za začasno rabo in po njej, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1.

ni prišlo do oplemenitenja in oplemenitenje tudi ni načrtovano,

2.

pričakovano trajanje začasne rabe ni daljše od 24 mesecev,

3.

odpreme/prejema ni treba prijaviti kot dobave/pridobitve za namene DDV;

(f)

blago, ki se uporablja kot nosilec informacij kot so diskete, računalniški trakovi, filmi, načrti, audio in videotrakovi, CD-ROM-i s programsko opremo, če so razviti po naročilu za posamezno stranko ali če niso predmet trgovinskega posla, kot tudi blago, ki dopolnjuje predhodno pošiljko, npr. posodobitev le-te, in za katero se prejemniku ne izda fakture;

(g)

pod pogojem, da niso predmet trgovinskega posla:

1.

reklamni material,

2.

komercialni vzorci;

(h)

blago za popravilo in po njem ter s tem povezani nadomestni deli. Popravilo pomeni obnovo blaga za vzpostavitev njegove prvotne funkcije ali njegovega prvotnega stanja. Cilj postopka je vzdrževanje pravilnega delovanja blaga, kar lahko vključuje nekaj vgradnje materiala in izboljšav, vendar na nikakršen način ne spremeni narave blaga;

(i)

blago, odpremljeno nacionalnim oboroženim silam, nameščenim zunaj statističnega ozemlja, kot tudi blago, prejeto iz druge države članice, ki so ga nacionalne oborožene sile poslale zunaj statističnega ozemlja, in tudi blago, ki so ga na statističnem ozemlju države članice pridobile ali odložile oborožene sile druge države članice, ki so tam nameščene;

(j)

sredstva za lansiranje vesoljskih vozil, ob odpremi in prejemu do izstrelitve v vesolje in v času izstrelitve v vesolje;

(k)

prodaja novih prevoznih sredstev s strani fizičnih ali pravnih oseb, ki so davčni zavezanci, privatnim osebam iz drugih držav članic.


PRILOGA II

Seznam postavk KN iz člena 9(1)

 

0105 11 11

 

0105 11 19

 

0105 11 91

 

0105 11 99

 

0105 12 00

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

*********

 

0407 00 11

 

*********

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

*********

 

2203 00 01

 

2203 00 09

 

2203 00 10

 

*********

 

2204 10 11

 

2204 10 19

 

2204 10 91

 

2204 10 99

 

2204 21 10

 

2204 21 11

 

2204 21 12

 

2204 21 13

 

2204 21 17

 

2204 21 18

 

2204 21 19

 

2204 21 22

 

2204 21 23

 

2204 21 24

 

2204 21 26

 

2204 21 27

 

2204 21 28

 

2204 21 32

 

2204 21 34

 

2204 21 36

 

2204 21 37

 

2204 21 38

 

2204 21 42

 

2204 21 43

 

2204 21 44

 

2204 21 46

 

2204 21 47

 

2204 21 48

 

2204 21 62

 

2204 21 66

 

2204 21 67

 

2204 21 68

 

2204 21 69

 

2204 21 71

 

2204 21 74

 

2204 21 76

 

2204 21 77

 

2204 21 78

 

2204 21 79

 

2204 21 80

 

2204 21 81

 

2204 21 82

 

2204 21 83

 

2204 21 84

 

2204 21 85

 

2204 21 87

 

2204 21 88

 

2204 21 89

 

2204 21 91

 

2204 21 92

 

2204 21 94

 

2204 21 95

 

2204 21 96

 

2204 21 98

 

2204 21 99

 

2204 29 10

 

2204 29 11

 

2204 29 12

 

2204 29 13

 

2204 29 17

 

2204 29 18

 

2204 29 42

 

2204 29 43

 

2204 29 44

 

2204 29 46

 

2204 29 47

 

2204 29 48

 

2204 29 58

 

2204 29 62

 

2204 29 64

 

2204 29 65

 

2204 29 71

 

2204 29 72

 

2204 29 75

 

2204 29 77

 

2204 29 78

 

2204 29 82

 

2204 29 83

 

2204 29 84

 

2204 29 87

 

2204 29 88

 

2204 29 89

 

2204 29 91

 

2204 29 92

 

2204 29 94

 

2204 29 95

 

2204 29 96

 

2204 29 98

 

2204 29 99

 

*********

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

*********

 

2206 00 10

 

2206 00 31

 

2206 00 39

 

2206 00 51

 

2206 00 59

 

2206 00 81

 

*********

 

2207 10 00

 

2207 20 00

 

*********

 

2209 00 99

 

*********

 

2716 00 00

 

*********

 

3702 51 00

 

3702 53 00

 

3702 54 10

 

3702 54 90

 

*********

 

5701 10 10

 

5701 10 90

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

*********

 

5702 20 00

 

5702 31 10

 

5702 31 80

 

5702 32 10

 

5702 32 90

 

5702 39 00

 

5702 41 00

 

5702 42 00

 

5702 49 00

 

5702 51 00

 

5702 52 10

 

5702 52 90

 

5702 59 00

 

5702 91 00

 

5702 92 10

 

5702 92 90

 

5702 99 00

 

*********

 

5703 10 00

 

5703 20 11

 

5703 20 19

 

5703 20 91

 

5703 20 99

 

5703 30 11

 

5703 30 19

 

5703 30 81

 

5703 30 89

 

5703 90 10

 

5703 90 90

 

*********

 

5704 10 00

 

5704 90 00

 

*********

 

5705 00 10

 

5705 00 30

 

5705 00 90

 

*********

 

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

*********

 

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

*********

 

6103 11 00

 

6103 12 00

 

6103 19 00

 

6103 21 00

 

6103 22 00

 

6103 23 00

 

6103 29 00

 

6103 31 00

 

6103 32 00

 

6103 33 00

 

6103 39 00

 

6103 41 00

 

6103 42 00

 

6103 43 00

 

6103 49 00

 

*********

 

6104 11 00

 

6104 12 00

 

6104 13 00

 

6104 19 00

 

6104 21 00

 

6104 22 00

 

6104 23 00

 

6104 29 00

 

6104 31 00

 

6104 32 00

 

6104 33 00

 

6104 39 00

 

6104 41 00

 

6104 42 00

 

6104 43 00

 

6104 44 00

 

6104 49 00

 

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 00

 

6104 62 00

 

6104 63 00

 

6104 69 00

 

*********

 

6105 10 00

 

6105 20 10

 

6105 20 90

 

6105 90 10

 

6105 90 90

 

*********

 

6106 10 00

 

6106 20 00

 

6106 90 10

 

6106 90 30

 

6106 90 50

 

6106 90 90

 

*********

 

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 00

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

*********

 

6108 11 00

 

6108 19 00

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 00

 

6108 32 00

 

6108 39 00

 

6108 91 00

 

6108 92 00

 

6108 99 00

 

*********

 

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

6109 90 90

 

*********

 

6110 11 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 12 10

 

6110 12 90

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 20 10

 

6110 20 91

 

6110 20 99

 

6110 30 10

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 90 10

 

6110 90 90

 

*********

 

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

*********

 

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 00

 

*********

 

6210 20 00

 

6210 30 00

 

*********

 

6211 11 00

 

6211 12 00

 

6211 20 00

 

6211 32 31

 

6211 32 41

 

6211 32 42

 

6211 33 31

 

6211 33 41

 

6211 33 42

 

6211 42 31

 

6211 42 41

 

6211 42 42

 

6211 43 31

 

6211 43 41

 

6211 43 42

 

*********

 

6212 10 10

 

6212 10 90

 

6212 20 00

 

6212 30 00

 

*********

 

6401 10 10

 

6401 10 90

 

6401 91 00

 

6401 92 10

 

6401 92 90

 

6401 99 00

 

*********

 

6402 12 10

 

6402 12 90

 

6402 19 00

 

6402 20 00

 

6402 30 00

 

6402 91 00

 

6402 99 10

 

6402 99 31

 

6402 99 39

 

6402 99 50

 

6402 99 91

 

6402 99 93

 

6402 99 96

 

6402 99 98

 

*********

 

6403 12 00

 

6403 19 00

 

6403 20 00

 

6403 30 00

 

6403 40 00

 

6403 51 11

 

6403 51 15

 

6403 51 19

 

6403 51 91

 

6403 51 95

 

6403 51 99

 

6403 59 11

 

6403 59 31

 

6403 59 35

 

6403 59 39

 

6403 59 50

 

6403 59 91

 

6403 59 95

 

6403 59 99

 

6403 91 11

 

6403 91 13

 

6403 91 16

 

6403 91 18

 

6403 91 91

 

6403 91 93

 

6403 91 96

 

6403 91 98

 

6403 99 11

 

6403 99 31

 

6403 99 33

 

6403 99 36

 

6403 99 38

 

6403 99 50

 

6403 99 91

 

6403 99 93

 

6403 99 96

 

6403 99 98

 

*********

 

6404 11 00

 

6404 19 10

 

6404 19 90

 

6404 20 10

 

6404 20 90

 

*********

 

6405 10 00

 

6405 20 10

 

6405 20 91

 

6405 20 99

 

6405 90 10

 

6405 90 90

 

*********

 

7101 10 00

 

7101 21 00

 

7101 22 00

 

*********

 

7103 91 00

 

7103 99 00

 

*********

 

7104 10 00

 

7104 20 00

 

7104 90 00

 

*********

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

*********

 

7106 10 00

 

7106 91 10

 

7106 91 90

 

7106 92 20

 

7106 92 80

 

*********

 

7108 11 00

 

7108 12 00

 

7108 13 10

 

7108 13 80

 

7108 20 00

 

*********

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 80

 

7110 21 00

 

7110 29 00

 

7110 31 00

 

7110 39 00

 

7110 41 00

 

7110 49 00

 

*********

 

7116 10 00

 

7116 20 11

 

7116 20 19

 

7116 20 90

 

*********

 

8504 10 10

 

8504 10 91

 

8504 10 99

 

8504 21 00

 

8504 22 10

 

8504 22 90

 

8504 23 00

 

8504 31 10

 

8504 31 31

 

8504 31 39

 

8504 31 90

 

8504 32 10

 

8504 32 30

 

8504 32 90

 

8504 33 10

 

8504 33 90

 

8504 34 00

 

8504 40 10

 

8504 40 20

 

8504 40 50

 

8504 40 93

 

8504 50 10

 

*********

 

8518 21 90

 

8518 22 90

 

8518 29 20

 

8518 29 80

 

*********

 

8539 10 10

 

8539 10 90

 

8539 21 30

 

8539 21 92

 

8539 21 98

 

8539 22 10

 

8539 29 30

 

8539 29 92

 

8539 29 98

 

8539 31 10

 

8539 31 90

 

8539 32 10

 

8539 32 50

 

8539 32 90

 

8539 39 00

 

8539 41 00

 

8539 49 10

 

8539 49 30

 

*********

 

8540 11 11

 

8540 11 13

 

8540 11 15

 

8540 11 19

 

8540 11 91

 

8540 11 99

 

8540 12 00

 

8540 20 10

 

8540 20 80

 

8540 40 00

 

8540 50 00

 

8540 71 00

 

8540 72 00

 

8540 79 00

 

8540 81 00

 

8540 89 00

 

*********

 

8542 21 01

 

8542 21 05

 

8542 21 11

 

8542 21 13

 

8542 21 15

 

8542 21 17

 

8542 21 20

 

8542 21 25

 

8542 21 31

 

8542 21 33

 

8542 21 35

 

8542 21 37

 

8542 21 39

 

8542 21 45

 

8542 21 50

 

8542 21 69

 

8542 21 71

 

8542 21 73

 

8542 21 81

 

8542 21 83

 

8542 21 85

 

8542 21 99

 

8542 29 10

 

8542 29 20

 

8542 29 90

 

*********

 

8903 91 10

 

8903 91 92

 

8903 91 99

 

8903 92 10

 

8903 92 91

 

8903 92 99

 

8903 99 10

 

8903 99 91

 

8903 99 99

 

*********

 

9001 30 00

 

9001 40 20

 

9001 40 41

 

9001 40 49

 

9001 40 80

 

9001 50 20

 

9001 50 41

 

9001 50 49

 

9001 50 80

 

*********

 

9003 11 00

 

9003 19 10

 

9003 19 30

 

9003 19 90

 

*********

 

9006 53 10

 

9006 53 90

 

*********

 

9202 10 10

 

9202 10 90

 

9202 90 30

 

9202 90 80

 

*********

 

9204 10 00

 

9204 20 00

 

*********

 

9205 10 00

 

*********

 

9207 90 10

 

*********


PRILOGA III

Šifrant vrste posla

A

B

1.

Posli, ki vključujejo dejanski ali nameravan prenos lastništva proti nadomestilu (finančnemu ali drugačnemu) (razen poslov, naštetih pod 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1.

Dokončen nakup/prodaja (2)

2.

Dobava za prodajo po ogledu ali po poskušnji, dobava na konsignacijo ali dobava s posredovanjem komisionarja

3.

Neposredna menjava blaga (nadomestilo v naravi)

4.

Zasebni nakupi posameznikov

5.

Finančni lizing (najem-nakup) (3)

2.

Vračilo blaga, ki je bilo predhodno že evidentirano pod šifro 1 (4); brezplačna zamenjava oz. nadomestilo blaga (4)

1.

Vračilo blaga

2.

Zamenjava oz. nadomestilo za vrnjeno blago

3.

Zamenjava oz. nadomestilo (npr. zaradi garancije) za nevrnjeno blago

3.

Posli (ne začasni), ki vključujejo prenos lastništva, a brez nadomestila (finančnega ali drugačnega)

1.

Blago, dobavljeno na podlagi programov pomoči, ki jih delno ali v celoti vodi ali financira Evropska skupnost

2.

Druge dobave vladnih pomoči

3.

Druge dobave pomoči (posamezniki, nevladne organizacije)

4.

Drugi posli

4.

Posli z namenom oplemenitenja po pogodbi (5) (razen tistih, ki so evidentirani pod 7)

 

5.

Posli, ki sledijo oplemenitenju po pogodbi (5) (razen tistih, ki so evidentirani pod 7)

 

6.

Posebni posli za nacionalne potrebe (6)

 

7.

Posli v okviru skupnih obrambnih projektov ali drugih skupnih medvladnih proizvodnih programov

 

8.

Dobava gradbenega materiala in opreme za dela, ki predstavljajo del splošne gradbene ali tehnične pogodbe (7)

 

9.

Drugi posli

 


(1)  Ta postavka zajema večino odprem in prejemov, t.j. poslov, pri katerih:

se lastništvo prenese z rezidenta na nerezidenta, in

plačilo ali nadomestilo v naravi je ali bo izvršeno.

Upoštevati je treba, da to velja tudi za gibanja blaga med povezanimi podjetji ali iz/v centralna distribucijska skladišča, tudi če ni izvedeno takojšnje plačilo.

(2)  Vključno z rezervnimi deli in drugimi nadomestnimi dobavami, izvršenimi proti plačilu.

(3)  Vključno s finančnim lizingom; obroki se obračunajo tako, da pokrijejo vso ali skoraj vso vrednost blaga. Tveganje in koristi lastništva se prenesejo na lizingojemalca. Z iztekom pogodbe postane lizingojemalec zakoniti lastnik blaga.

(4)  Vračila in nadomestne odpreme blaga, ki so bile prvotno evidentirane pod postavkami od 3 do 9 stolpca A, je treba evidentirati po pripadajočih ustreznih postavkah.

(5)  Oplemenitenje zajema postopke (preoblikovanje, gradnja, sestavljanje, izboljšanje, prenova, …) z namenom izdelave novega ali zares izboljšanega izdelka. To ne vključuje nujno spremembe pri klasifikaciji izdelka. Ta postavka ne zajema oplemenitenja, ki jo na lasten račun opravi predelovalec in jo je treba evidentirati pod postavko 1 stolpca A.

Blago za oplemenitenje ali po oplemenitenju mora biti evidentirano kot prejem in odprema.

Popravila niso evidentirana pod to postavko. Popravilo pomeni obnovo blaga za vzpostavitev njegove prvotne funkcije ali njegovega prvotnega stanja. Cilj postopka je vzdrževanje pravilnega delovanja blaga, kar lahko vključuje nekaj vgradnje materiala in izboljšav, vendar na nikakršen način ne spremeni narave blaga;

Blago za popravilo ali po njem je izvzeto iz podatkov o statistiki blagovne menjave med državami članicami, ki se posredujejo Komisiji (Eurostat) (glej točko (h) Priloge I).

(6)  Posli, evidentirani pod to postavko, so lahko: posli brez prenosa lastništva, npr. popravilo, najem, posojilo, operativni lizing in druge vrste začasne rabe, ki ne trajajo več kot dve leti, razen oplemenitenja po pogodbi (dobava ali vračilo). Poslov, evidentiranih pod to postavko, se ne posreduje Komisiji (Eurostat).

(7)  Posli, evidentirani pod postavko 8 stolpca A, vključujejo blago, za katero niso izdane ločene fakture, ampak ena sama faktura zajema skupno vrednost del. Kjer ni tako, je treba posle evidentirati pod postavko 1.


PRILOGA IV

Šifrant pogojev dobave

 

Pomen

Kraj, ki se navede, če je potrebno

Oznaka Incoterm

Incoterm ICC/ECE Ženeva

EXW

franko tovarna

lokacija tovarne

FCA

franko prevoznik

dogovorjen kraj

FAS

franko ob ladijski bok

dogovorjena odpremna luka

FOB

franko na ladijski krov

dogovorjena odpremna luka

CFR

stroški in prevoznina

dogovorjena namembna luka

CIF

stroški, zavarovanje in prevoznina

dogovorjena namembna luka

CPT

prevoz plačan do

dogovorjen namembni kraj

CIP

prevoz in zavarovanje plačana do

dogovorjen namembni kraj

DAF

dobavljeno na meji

dogovorjen kraj dobave na meji

DES

dobavljeno na ladji

dogovorjena namembna luka

DEQ

dobavljeno na obali

po opravljenem carinjenju dogovorjena namembna luka

DDU

dobavljeno neocarinjeno

dogovorjen namembni kraj v državi prejema

DDP

dobavljeno ocarinjeno

dogovorjen kraj dobave v državi prejema

XXX

dobavni pogoji, ki se razlikujejo od zgoraj omenjenih

natančna izjava o pogojih, določenih v pogodbi

Dodatne šifre (če je potrebno)

1.

kraj, ki se nahaja na ozemlju zadevne države članice;

2.

kraj, ki se nahaja v drugi državi članici;

3.

drugo (kraj, ki je izven Skupnosti).


PRILOGA V

Šifrant vrste transporta

Oznaka

Naslov

1

prevoz po morju

2

železniški prevoz

3

cestni prevoz

4

zračni prevoz

5

poštna pošiljka

7

transportne napeljave

8

prevoz po notranjih vodnih poteh

9

lastni pogon


PRILOGA VI

Kazalniki kakovosti

Podatki o kakovosti podatkov, ki jih posredujejo države članice, temeljijo na skupnih kazalnikih kakovosti in na potrebnih opisnih metapodatkih.

1.

Ustreznost statističnih konceptov pomeni, da podatki zadovoljujejo potrebe uporabnikov.

2.

Točnost je ena od glavnih potreb uporabnikov. Oceniti jo je mogoče z naslednjimi kazalniki:

(a)

Pragi

(i)

Države članice sporočijo raven veljavnih pragov.

(ii)

Za spremljanje ravni postavljenih pragov države članice sporočijo:

stopnjo zajetja (%) blagovne menjave nad izključitvenim pragom, izražene v vrednosti.

(iii)

Za spremljanje vpliva pragov države članice sporočijo:

metodo prilagoditve, ki se uporablja za oceno blagovne menjave pod pragi,

delež (%) ocenjene blagovne menjave pod pragi.

(b)

Neodgovor

Za oceno stopnje neodgovora države članice sporočijo:

metodo prilagoditve, ki se uporablja za oceno manjkajočih podatkov o blagovni menjavi,

delež (%) vrednosti, ki je bil ocenjen zaradi manjkajočih podatkov o blagovni menjavi.

(c)

Statistična vrednost

Za oceno vpliva izračuna statistične vrednosti države članice sporočijo:

metodologijo, uporabljeno za izračun statistične vrednosti,

kvantitativni vpliv izračuna statistične vrednosti.

(d)

Revizije

Za oceno vpliva postopkov revizij države članice sporočijo:

opis uporabljene politike pri revizijah,

spremembo (%) skupne vrednosti blagovne menjave med prvo objavo podatkov in zadnjimi razpoložljivimi podatki.

(e)

Zaupnost

Za oceno vpliva zaupnosti na podatke o blagovni menjavi države članice sporočijo:

opis pravil pri zaupnosti,

delež (%) zaupnih podatkov o blagovni menjavi, izraženi v vrednosti,

število postavk KN, na katere vpliva zaupnost.

(f)

Drugi vidiki točnosti

Drugi kazalniki so koristni za oceno kakovosti podatkov, zato države članice v Standardno poročilo o kakovosti vključijo tudi naslednje podatke:

opis postopkov za kontrole podatkov,

mesečno povprečno število postavk v poročilih za Intrastat,

število poročevalskih enot,

% elektronsko poročanih poročil za Intrastat,

% vrednosti, poročane elektronsko.

3.

Pravočasnost oceni Eurostat, tako da izračuna povprečni čas med koncem meseca poročanja in dnem posredovanja podatkov Eurostatu, in sicer:

povprečno letno zamudo (+ X dni) ali predčasno (– Y dni) posredovanje zbirnih podatkov, v koledarskih dnevih, glede na zakonsko predpisan rok,

povprečno letno zamudo (+ X dni) ali predčasno (– Y dni) posredovanje podrobnih podatkov, v koledarskih dnevih, glede na zakonsko predpisan rok.

4.

Dostopnost uporabnikom, ki daje vrednost statističnim podatkom, se poveča, če so podatki pravočasno dostopni v oblikah, ki jih zahtevajo uporabniki. Jasnost razpoložljivih podatkov je odvisna od posredovane pomoči pri uporabi in razlagi statističnih podatkov ter razpoložljivih komentarjev in analiz rezultatov.

Tako države članice v Standardno poročilo o kakovosti vključijo medije, ki se uporabljajo za diseminacijo zunanjetrgovinskih podatkov, ter povezave na dodatne informacije za pomoč uporabnikom statističnih podatkov (npr. informacije o metodologiji, prejšnje ali podobne publikacije, itd.).

5.

Primerljivost meri vpliv razlik med uporabljenimi statističnimi koncepti in definicijami, ko primerjamo statistične podatke med geografskimi območji, ne-geografskimi domenami ali referenčnimi obdobji.

Uporaba različnih konceptov in definicij v državah članicah lahko vpliva na primerljivost zunanjetrgovinskih statistik (geografska primerljivost).

Za oceno teh vplivov države članice poročajo o rezultatih zrcalnih analiz, ki so jih opravile, in o proučevanju odstopanj, če so ta občutna.

Časovna primerljivost je še en pomemben vidik kakovosti. Države članice poročajo o kakršnihkoli spremembah v definicijah, zajetju ali metodah, ki bodo vplivale na kontinuiteto.

6.

Skladnost je določena s tem, kako uspešno se lahko različne statistike povezujejo. Razen v statistiki zunanje trgovine so podatki o zunanji trgovini na voljo tudi v nacionalnih računih, poslovnih statistikah in plačilni bilanci.

Države članice v tem smislu poročajo o kakršnihkoli podatkih, ki zadevajo skladnost statističnih podatkov zunanje trgovine s podatki iz drugih virov.

7.

Popolnost se nanaša na dejstvo, da razpoložljivi statistični podatki odražajo potrebe in prednostne naloge, ki jih izrazijo uporabniki evropskega statističnega sistema.