19.11.2004   

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 343/3


NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 1982/2004

z 18. novembra 2004,

ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi a rušia sa nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 z 31. marca 2004 o štatistike Spoločenstva o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi (1) a najmä na jeho článok 3 ods. 4 a 5, článok 6 ods. 2, článok 8 ods. 2, články 9, 10, 12 a článok 13 ods. 3,

keďže:

(1)

Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi sa opiera o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, ktoré znovu preskúmava štatistické ustanovenia s cieľom zlepšiť transparentnosť a uľahčiť porozumenia a ktoré sú upravené tak, aby spĺňali súčasné požiadavky na údaje. Osobitné vykonávacie ustanovenia sú postúpené Komisii v súlade s článkom 14 ods. 2 uvedeného nariadenia. Preto je potrebné prijať nové nariadenie Komisie, ktoré by sa s obmedzením týkalo pridelenej zodpovednosti a konkretizovalo by vykonávacie ustanovenia. Nariadenia Komisie (ES) č. 1901/2000 zo 7. septembra 2000 ustanovujúce určité ustanovenia na vykonanie nariadenia Rady (EHS) č. 3330/91 o štatistike týkajúcej sa obchodu s tovarom medzi členskými štátmi (2) a (EHS) č. 3590/92 z 11. decembra 1992 týkajúce sa štatistických informačných médií pre štatistiku obchodu medzi členskými štátmi (3) by sa mali zrušiť.

(2)

Z metodických dôvodov by mal byť vyňatý celý rad druhov tovarov a pohybov. Je potrebné zostaviť súhrnný zoznam tých tovarov, ktoré majú byť vyňaté zo štatistiky určenej na zasielanie Komisii (Eurostatu).

(3)

Tovary majú byť zahrnuté do obchodnej štatistiky v čase, keď vstupujú na štatistické územie krajiny alebo keď ho opúšťajú. Ak však zber údajov zohľadňuje daňové a colné postupy, potrebné sú osobitné ustanovenia.

(4)

Malo by sa zachovať spojenie medzi informáciami o dani z pridanej hodnoty a hláseniami Intrastatu, aby bolo možné kontrolovať kvalitu zbieraných informácií. Je potrebné stanoviť informácie, ktoré má národná daňová správa zasielať národným orgánom zodpovedným za štatistiku.

(5)

Na údaje zbierané v systéme Intrastat by sa mali uplatňovať spoločné definície a pojmy s cieľom uľahčiť zosúladené uplatňovanie systému.

(6)

Na stanovenie prahov by sa mali uplatňovať zosúladené a presné ustanovenia na účely transparentnosti a rovnakého zaobchádzania s podnikmi.

(7)

Pre niektoré špecifické tovary a pohyby by sa mali stanoviť vhodné ustanovenia s cieľom zabezpečiť zosúladený zber potrebných informácií.

(8)

Aby sa vyhovelo potrebám užívateľov, pokiaľ ide o včasné a porovnateľné údaje, musia sa zahrnúť spoločné a vhodné časové rozvrhy ako aj ustanovenia o úpravách a revíziách.

(9)

S cieľom zlepšiť kvalitu údajov a zabezpečiť transparentnosť fungovania systému je plánované pravidelné hodnotenie systému.

(10)

Opatrenia stanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výbor pre štatistiku týkajúcu sa obchodu s tovarom medzi členskými štátmi,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA 1

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Predmet

Toto nariadenie stanovuje potrebné opatrenia pre vykonanie nariadenia (ES) č. 638/2004 Európskeho parlamentu a Rady.

Článok 2

Vyňaté tovary

Tovary uvedené v prílohe I k tomuto nariadeniu sa vylúčia zo štatistiky o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, ktorá sa má zasielať Komisii (Eurostat).

Článok 3

Sledované obdobie

1.   Členské štáty môžu upraviť sledované obdobie pre tovar Spoločenstva, z ktorého sa DPH stáva zdaniteľnou pre nadobudnutie v rámci Spoločenstva v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 638/2004.

Sledované obdobie je potom možné definovať ako kalendárny mesiac, v ktorom nastane zdaniteľná udalosť.

2.   Členské štáty môžu upraviť sledované obdobie, ak sa na podporu informácií v súlade s článkom 6 ods. 2 nariadenia (ES) č. 638/2004 používa colné vyhlásenie.

Sledované obdobie je potom možné definovať ako kalendárny mesiac, v ktorom colné orgány akceptujú vyhlásenie.

KAPITOLA 2

Poskytovanie informácií daňovou správou

Článok 4

1.   Spravodajské jednotky pre systém Intrastat sú povinné preukázať, na žiadosť národného orgánu, správnosť poskytovaných štatistických informácií.

2.   Povinnosť podľa odseku 1 sa obmedzuje na údaje, ktoré spravodajská jednotka musí doručiť príslušnej daňovej správe v spojení s jeho pohybmi tovarov vnútri Spoločenstva.

Článok 5

1.   Daňová správa zodpovedná v každom členskom štáte poskytne národným orgánom nasledovné informácie na účely identifikácie osôb, ktoré deklarovali tovar pre daňové účely:

a)

Úplné meno fyzickej alebo právnickej osoby;

b)

Úplnú adresu vrátane poštového smerového čísla;

c)

Identifikačné číslo v súlade s článkom 9 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 638/2004.

2.   Daňová správa zodpovedná v každom členskom štáte poskytne národným orgánom za každú fyzickú alebo právnickú osobu v súlade so smernicou 77/388/EHS (4):

a)

daňový základ pri nadobudnutí a dodávke tovaru v rámci Spoločenstva;

b)

zdaňovacie obdobie.

Článok 6

Doplnkové informácie uvedené v článku 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 638/2004 sa týkajú prinajmenšom národných údajov VIES (údaje Systému výmeny informácií o DPH).

KAPITOLA 3

ZBER INFORMÁCIÍ V RÁMCI SYSTÉMU INTRASTATU

Článok 7

Partnerský členský štát a krajina pôvodu

Partnerské členské štáty, a ak sa také údaje zhromažďujú, krajina pôvodu, sa musia vykazovať v súlade s platným znením nomenklatúry krajín a území.

Článok 8

Hodnota tovaru

1.   Hodnota tovaru je daňový základ, ktorý predstavuje hodnotu, ktorá má byť stanovená na daňové účely v súlade so smernicou 77/388/EHS.

Pre produkty podliehajúce clám, daniam a iným poplatkom sa čiastka týchto ciel, daní a poplatkov nezahrnuje.

Vždy keď sa daňový základ nemusí deklarovať pre daňové účely, musí sa vykazovať kladná hodnota, ktorá zodpovedá fakturovanej hodnote bez DPH, alebo, v opačnom prípade, sume, ktorá by bola fakturovaná v prípade akéhokoľvek predaja alebo nákupu.

V prípade spracovania, hodnota, ktorá sa má zbierať s prihliadnutím na tieto operácie a v nadväznosti na ne, predstavuje celkovú sumu, ktorá by bola fakturovaná v prípade predaja alebo nákupu.

2.   Naviac, členské štáty tiež môžu zbierať štatistickú hodnotu tovaru, ako je definovaná v prílohe k nariadeniu (ES) č. 638/2004, od spravodajských jednotiek, ktorých obchod činí najviac 70 % celkového obchodu príslušného členského štátu vyjadreného v hodnote.

3.   Hodnota tovarov definovaných v odsekoch 1 a 2 musí byť vyjadrená v národnej mene. Výmenný kurz, ktorý sa má použiť, je:

a)

výmenný kurz, ktorý sa uplatní pre stanovenie daňového základu na daňové účely, ak je tento ustanovený alebo

b)

oficiálny výmenný kurz v čase vypĺňania hlásenia alebo kurz, ktorý sa uplatní na výpočet hodnoty na colné účely, ak neexistujú nejaké osobitné ustanovenia, o ktorých rozhodli členské štáty.

Článok 9

Množstvo tovaru

1.   Čistá hmotnosť sa udáva v kilogramoch. Jednako, od spravodajských jednotiek sa nebude vyžadovať uvádzanie čistej hmotnosti pre podpoložky kombinovanej nomenklatúry ďalej uvádzanej ako „KN“ tak, ako bola ustanovená nariadením Rady (EHS) č. 2658/87 (5), stanovené v prílohe II k tomuto nariadeniu.

2.   Dodatkové merné jednotky musia byť uvedené v súlade s informáciami stanovenými v nariadení Rady (EHS) č. 2658/87 pri príslušných podpoložkách, ktorých zoznam je uverejnený v časti I „Predbežné ustanovenia“ uvedeného nariadenia.

Článok 10

Druh obchodu

Druh obchodu sa musí vykazovať podľa číselných znakov špecifikovaných v zozname prílohy III k tomuto nariadeniu. Členské štáty používajú kódy zo stĺpca A alebo kombináciu kódov v stĺpci A a ich podrozdelení v stĺpci B uvedených v tomto zozname.

Článok 11

Dodacie podmienky

Členské štáty, ktoré zbierajú informácie o dodacích podmienkach podľa článku 9 ods. 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 638/2004, môžu používať kódy stanovené v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

Článok 12

Druh dopravy

Členské štáty, ktoré zbierajú informácie o druhu dopravy podľa článku 9 ods. 2 písm. e) nariadenia (ES) č. 638/2004, môžu používať kódy stanovené v prílohe V k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 4

ZJEDNODUŠENIE V RÁMCI INTRASTATU

Článok 13

1.   Členské štáty vypočítajú svoje prahy pre rok nasledujúci po bežnom kalendárnom roku na základe najnovších výsledkov, ktoré majú k dispozícii za ich obchod s inými členskými štátmi za obdobie najmenej 12 mesiacov. Ustanovenia prijaté na začiatku roka sa uplatňujú po celý rok.

2.   Hodnota obchodu spravodajskej jednotky sa považuje za hodnotu presahujúcu prahy:

a)

ak hodnota obchodu s inými členskými štátmi počas predchádzajúceho roka prekročila platné prahy alebo

b)

ak súhrnná hodnota obchodu s inými členskými štátmi od začiatku roka uplatňovania presahuje platné prahy. V tomto prípade sa poskytujú informácie od mesiaca, v ktorom došlo k prekročeniu prahov.

3.   Spravodajské jednotky podľa zjednodušených pravidiel článku 10 ods. 4 písm. c) nariadenia (ES) č. 638/2004 použijú kód 9950 00 00 pre vykazovanie zostávajúcich produktov.

4.   V prípade individuálnych transakcií, ktorých hodnota je menej ako 200 eur, môžu spravodajské jednotky, vykazovať tieto zjednodušené informácie:

kód produktu 9950 00 00,

partnerský členský štát,

hodnota tovaru.

Národné orgány:

a)

môžu odmietnuť alebo obmedziť uplatňovanie tohto zjednodušenia, ak usúdia že cieľ zachovania dostatočnej kvality štatistických informácií je dôležitejší ako požadované zmenšenie záťaže spojenej s vykazovaním;

b)

môžu vyžadovať, aby spravodajské jednotky vopred požiadali o to, aby im bolo povolené využívať toto zjednodušenie.

KAPITOLA 5

PRAVIDLÁ TÝKAJÚCE SA ŠPECIFICKÝCH TOVAROV A POHYBOV

Článok 14

Okrem ustanovení nariadenia (ES) č. 638/2004, špecifické tovary a pohyby podliehajú pravidlám stanoveným v tejto kapitole, pokiaľ ide o údaje, ktoré majú byť zasielané Komisii (Eurostat).

Článok 15

Priemyselné zariadenie

1.   Na účely tohto článku,

a)

„Priemyselné zariadenie“ je spojením strojov, náradia, prístrojov, zariadení, nástrojov a materiálov, ktoré spolu tvoria veľkokapacitné stacionárne jednotky, ktoré vyrábajú tovary alebo poskytujú služby;

b)

„Komponent“ znamená dodávku pre priemyselné zariadenie pozostávajúcu z tovarov, pričom všetky tieto tovary patria pod tú istú kapitolu KN.

2.   Štatistika obchodu medzi členskými štátmi môže zahrnovať iba odoslania a prijatia komponentov použitých pre výstavbu priemyselných zariadení alebo opätovné použitie priemyselných zariadení.

3.   Členské štáty uplatňujúce ods. 2 môžu uplatňovať nasledujúce konkrétne ustanovenia pod podmienkou, že celková štatistická hodnota daného priemyselného zariadenia prevýši 3 milióny eur, pokiaľ sa nejedná o kompletné priemyselné zariadenia na opätovné použitie:

a)

Kódy tovarov sa zostavia takto:

Prvé štyri číselné znaky sú 9880

Piaty a šiesty číselný znak zodpovedá kapitole KN, pod ktorú tovar z komponentu patrí;

Siedmy a ôsmy číselný znak je nula.

b)

Množstvo nie je povinné.

Článok 16

Rozložené zásielky

1.   Na účely tohto článku „rozložené zásielky“ znamenajú dodávku komponentov kompletného zariadenia v nezloženom alebo rozloženom stave, ktoré boli dodané počas viac ako jedného sledovaného obdobia z obchodných dôvodov alebo dôvodov súvisiacich s dopravou.

2.   Členské štáty zasielajú údaje o prijatiach alebo odoslaniach rozložených zásielok iba raz, v tom mesiaci, v ktorom bola posledná zásielka prijatá alebo odoslaná.

Článok 17

Lode a lietadlá

1.   Na účely tohto článku,

a)

„Loď“ znamená plavidlo používané pre námornú dopravu, uvedené v doplnkových poznámkach 1 a 2 kapitoly 89 KN a vojnové lode;

b)

„Lietadlo“ znamená lietadlá patriace pod číselný znak KN 8802 pre osobnú dopravu, za predpokladu, že ich používa letecká spoločnosť, alebo pre vojenské použitie;

c)

„Vlastníctvo lode alebo lietadla“ znamená skutočnosť, že fyzická alebo právnická osoba je registrovaná ako vlastník lode alebo lietadla.

2.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o lode a lietadlá, zahrnuje iba tieto odoslania a prijatia:

a)

prevod vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby usadenej v inom členskom štáte na fyzickú alebo právnickú osobu usadenú vo vykazujúcom členskom štáte. Táto transakcia sa spracuje ako prijatie;

b)

prevod vlastníctva lode alebo lietadla z fyzickej alebo právnickej osoby usadenej vo vykazujúcom členskom štáte na fyzickú alebo právnickú osobu usadenú v inom členskom štáte. Táto transakcia sa spracuje ako odoslanie.

Ak sú loď alebo lietadlo nové, odoslanie sa zaznamenáva v členskom štáte výroby;

c)

odoslania a prijatia lodí a lietadiel pred alebo po spracovaní na základe zmluvy tak, ako je definované v prílohe III, poznámka pod čiarou e).

3.   Členské štáty uplatnia tieto špecifické ustanovenia na štatistiku o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi:

a)

Množstvo sa pre lode vyjadruje v počte položiek a akýchkoľvek iných dodatkových merných jednotkách stanovených v KN, a pre lietadlá v čistej hmotnosti a dodatkových merných jednotkách.

b)

Štatistická hodnota predstavuje celkovú čiastku, ktorá by bola fakturovaná – bez nákladov na dopravu a poistenie – v prípade predaja alebo nákupu celej lode alebo lietadla.

c)

Partnerský členský štát pre vykazujúci štát je:

Členský štát výroby pri prijatí v prípade novej lode alebo lietadla vyrobených v Európskej únii.

V ostatných prípadoch je partnerský členský štát ten členský štát, v ktorom je usadená fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočňuje prevod vlastníctva lode alebo lietadla pri prijatí, alebo, pri odoslaní, fyzická alebo právnická osoba na ktorú je vlastníctvo lode alebo lietadla prevedené.

d)

Sledovaným obdobím pre prijatia a odoslania uvedené v odseku 2 písm. a) a b) je mesiac, v ktorom sa uskutočňuje prevod vlastníctva.

4.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou národnou legislatívou alebo legislatívou Spoločenstva, majú národné orgány zodpovedné za Intrastat prístup k doplnkovým zdrojom údajov iným ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, ktoré môžu potrebovať na uplatnenie tohto článku.

Článok 18

Náhradné diely motorových vozidiel a lietadiel

Členské štáty môžu uplatňovať zjednodušené národné ustanovenia pre náhradné diely motorových vozidiel a lietadiel, za predpokladu, že pred uplatnením informujú Komisiu (Eurostat) o ich konkrétnom postupe.

Článok 19

Tovary dodávané lodiam a lietadlám

1.   Na účely tohto článku,

a)

„Dodávka tovaru lodiam a lietadlám“ znamená dodávku produktov pre posádku a cestujúcich a pre prevádzku motorov, strojov a iných zariadení lodí alebo lietadiel;

b)

Lode alebo lietadlá sa považujú za lode a lietadlá patriace tomu členskému štátu, v ktorom je loď alebo lietadlo registrované.

2.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi zahrnuje iba odoslania tovarov dodaných na území vykazujúceho členského štátu lodiam a lietadlám, ktoré patria inému členskému štátu. Odoslania sa vzťahujú na všetky tovary definované v článku 3 ods. 2 písm. a) a b) nariadenia (ES) č. 638/2004.

3.   Členské štáty použijú tieto kódy komodít pre tovary dodávané lodiam a lietadlám:

9930 24 00: tovar z kapitol KN 1 až 24;

9930 27 00: tovar z kapitoly KN 27;

9930 99 00: tovar klasifikovaný inde.

Prenos údajov o množstve je nepovinný. Avšak odošlú sa údaje o čistej hmotnosti tovarov, ktoré patria do kapitoly 27.

Okrem toho, môže sa používať zjednodušený kód partnerskej krajiny „QR“.

Článok 20

Inštalácie na šírom mori

1.   Na účely tohto článku,

a)

„Inštalácia na šírom mori“ znamená zariadenia a prístroje inštalované a stojace v mori mimo štatistického územia ktorejkoľvek danej krajiny;

b)

Tieto inštalácie v šírom mori sa považujú za inštalácie patriace tomu členskému štátu, v ktorom je fyzická alebo právnická osoba zodpovedná za ich komerčné využitie, usadená.

2.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi zahŕňa odoslania a prijatia tovaru týmto inštaláciám a z týchto inštalácií.

3.   Pre tovar určený pre prevádzkovateľov inštalácií na šírom mori alebo pre prevádzku motorov, strojov a iných zariadení inštalácií na šírom mori členské štáty použijú tieto kódy komodít:

9931 24 00: tovar z kapitol KN 1 až 24;

9931 27 00: tovar z kapitoly KN 27;

9931 99 00: tovar zaradený inde.

Prenos údajov o množstve je nepovinný. Avšak odošlú sa údaje o čistej hmotnosti tovarov, ktoré patria do kapitoly 27.

Môže sa používať zjednodušený kód partnerskej krajiny „QV“.

Článok 21

Morské produkty

1.   Na účely tohto článku,

a)

„Morské produkty“ znamenajú produkty rybolovu, minerály, zachránené náklady a všetky ostatné produkty, ktoré námorné lode zatiaľ nevyložili;

b)

Morské produkty sa považujú za produkty patriace tomu členskému štátu, v ktorom je plavidlo, ktoré uskutočňuje výlov, registrované.

2.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi zahŕňa tieto odoslania a prijatia:

a)

Prijatia, keď sú morské produkty vyložené v prístavoch vykazujúceho členského štátu alebo keď sú nadobudnuté plavidlami registrovanými vo vykazujúcom členskom štáte z plavidla registrovaného v inom členskom štáte.

b)

Odoslania, ak sú morské produkty vyložené v prístavoch iného členského štátu alebo ak sú nadobudnuté plavidlami registrovanými v inom členskom štáte z plavidla registrovaného vo vykazujúcom členskom štáte.

3.   Partnerský členský štát je, v prípade prijatia, ten členský štát, v ktorom je plavidlo, ktoré vykonáva výlov, registrované a v prípade odoslania, ten členský štát, v ktorom je morský produkt vyložený alebo štát, v ktorom je plavidlo, ktoré nadobúda morský produkt, registrované.

4.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou národnou legislatívou alebo legislatívou Spoločenstva, národné orgány zodpovedné za Intrastat majú prístup k doplnkovým zdrojom údajov iným, ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, ktoré môžu potrebovať na uplatnenie tohto článku.

Článok 22

Kozmické lode

1.   Na účely tohto článku, „kozmické lode“ znamenajú lode, ktoré sú schopné lietať mimo zemskej atmosféry.

2.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi zahŕňa tieto odoslania a prijatia kozmických lodí:

a)

Odoslanie alebo prijatie kozmickej lode pred alebo po spracovaní na základe zmluvy, ako je definované v prílohe III poznámka pod čiarou (e) k tomuto nariadeniu;

b)

Vypustenie kozmickej lode do vesmíru, ktorá bola predmetom prevodu vlastníctva medzi dvomi fyzickými alebo právnickými osobami usadenými v rôznych členských štátoch sa má považovať za:

i)

ako odoslanie v členskom štáte výroby hotovej kozmickej lode,

ii)

ako prijatie v členskom štáte, v ktorom je usadený nový vlastník.

3.   Na štatistiku uvedenú v odseku 2 písm. b) sa uplatnia tieto špecifické ustanovenia:

a)

Údaje o štatistickej hodnote sa majú definovať ako hodnota kozmickej lode „zo závodu“ v súlade s dodacími podmienkami špecifikovanými v prílohe IV k tomuto nariadeniu.

b)

Údajmi o partnerskom členskom štáte sú údaje o členskom štáte výroby hotovej lode v prípade prijatia a v prípade odoslania, o členskom štáte, v ktorom je usadený nový vlastník.

4.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou národnou legislatívou alebo legislatívou Spoločenstva, musia mať národné orgány zodpovedné za Intrastat prístup k doplnkovým zdrojom údajov iným, ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, ktoré môžu potrebovať na uplatnenie tohto článku.

Článok 23

Elektrická energia

1.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi zahŕňa odoslania a prijatia elektrickej energie.

2.   Za predpokladu, že nedochádza ku konfliktu s inou národnou legislatívou alebo legislatívou Spoločenstva, musia mať národné orgány zodpovedné za Intrastat prístup k doplnkovým zdrojom údajov iným, ako sú údaje zo systému Intrastat alebo z jednotného colného dokladu na colné alebo daňové účely, ktoré môžu potrebovať, aby zaslali údaje o obchodovaní s elektrickou energiou medzi členskými štátmi Komisii (Eurostat).

3.   Údaje o štatistickej hodnote, ktoré sa zasielajú Komisii (Eurostat) môžu byť založené na odhadoch. Ešte pred uplatnením členské štáty musia informovať Komisiu (Eurostat) o metodike použitej pre odhady.

Článok 24

Vojenský tovar

1.   Štatistika o obchodovaní s tovarom medzi členskými štátmi zahŕňa odoslania a prijatia tovaru určeného pre vojenské účely.

2.   Členské štáty môžu zasielať menej podrobné informácie, ako je uvedené v článku 9 ods. 1 písm. b) až h) nariadenia (ES) č. 638/2004, ak informácie spadajú pod vojenské tajomstvo v zhode s definíciami platnými v členských štátoch. Avšak, ako minimum sa Komisii (Eurostat) musia zasielať údaje o celkovej mesačnej štatistickej hodnote odoslaní a prijatí.

KAPITOLA 6

PRENOS ÚDAJOV DO EUROSTATU

Článok 25

1.   Súhrnné výsledky uvedené v článku 12 ods. 1 písm. a) nariadenia (ES) č. 638/2004 sú definované, pre každý tok, ako celková hodnota obchodu s inými členskými štátmi. Okrem toho, členské štáty, ktoré patria do eurozóny, musia poskytovať členenie ich obchodu mimo eurozóny podľa produktov v súlade s oddielmi Štandardnej medzinárodnej klasifikácie obchodu, 3. revidované vydanie.

2.   Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby bol zber údajov o obchode od spoločností presahujúcich štatistický prah 97 % úplný.

3.   Úpravy uskutočnené pri uplatňovaní článku 12 nariadenia (ES) č. 638/2004 musia byť odoslané do Eurostatu prinajmenšom v členení podľa partnerských krajín a kódov komodít na úrovni dvoch číselných znakov KN.

4.   Čo sa týka štatistickej hodnoty tovarov, členské štáty musia túto hodnotu odhadnúť, v prípade, ak sa údaje o nej nezbierajú.

5.   Členské štáty, ktoré upravili sledované obdobie podľa článku 3 ods. 1, zabezpečia, aby sa mesačné výsledky odosielali Komisii (Eurostatu), v prípade potreby aj s použitím odhadov, ak sledované obdobie pre daňové účely nezodpovedá kalendárnemu mesiacu.

6.   Členské štáty zasielajú Komisii (Eurostat) údaje vyhlásené za dôverné tak, aby mohli byť uverejnené aspoň pod pôvodnými prvými dvoma číselnými znakmi KN, ak je týmto zabezpečená dôvernosť.

7.   Ak sú mesačné výsledky, ktoré už boli zaslané Komisii (Eurostat) predmetom revízií, členské štáty odošlú revidované výsledky najneskôr v mesiaci, ktorý nasleduje po termíne, kedy sú revidované údaje dostupné.

KAPITOLA 7

SPRÁVA O KVALITE

Článok 26

1.   Členské štáty preložia Komisii (Eurostat) správu o kvalite obsahujúcu všetky informácie, ktoré vyžaduje, aby mohla posúdiť kvalitu prenášaných údajov, najneskôr 10 mesiacov od konca kalendárneho roka.

2.   Správa o kvalite sa zameriava na kvalitu štatistiky s odvolaním sa na tieto parametre:

relevantnosť štatistických pojmov

presnosť odhadov

včasnosť prenosu výsledkov Komisii (Eurostat)

dostupnosť a zreteľnosť informácií

porovnateľnosť štatistiky

koherencia

úplnosť.

3.   Ukazovatele kvality sú definované v prílohe VI k tomuto nariadeniu.

KAPITOLA 8

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 27

Nariadenie (ES) č. 1901/2000 a nariadenie (EHS) č. 3590/92 sa týmto rušia s účinnosťou od 1. januára 2005.

Článok 28

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dvadsiaty deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 18. novembra 2004

Za Komisiu

Joaquín ALMUNIA

člen Komisie


(1)  Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Ú. v. ES L 228, 8.9.2000, s. 28. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2207/2003 (Ú. v. EÚ L 330, 18.12.2003, s. 15).

(3)  Ú. v. ES L 364, 12.12.1992, s. 32.

(4)  Ú. v. ES L 145, 13.6.1977, s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 2004/66/ES (Ú. v. EÚ L 168, 1.5.2004, s. 35).

(5)  Ú. v. ES L 256, 7.9.1987, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2344/2003 (Ú. v. EÚ L 283, 2.9.2004, s. 7).


PRÍLOHA I

Zoznam tovarov vyňatých zo štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, ktorá sa má odosielať Komisii (Eurostat)

a)

Zákonné platidlá a cenné papiere.

b)

Menové zlato.

c)

Núdzová pomoc pre oblasti postihnuté živelnými pohromami.

d)

Tovar, na ktorý sa vzťahuje diplomatická, konzulárna alebo podobná imunita.

e)

Tovar určený na dočasné použitie a tovar po dočasnom použití, za predpokladu, že sú splnené všetky nasledovné podmienky:

1.

Žiadne spracovanie nie je plánované, ani sa neuskutočnilo,

2.

Predpokladané trvanie dočasného použitia nie je dlhšie ako 24 mesiacov,

3.

Odoslanie/prijatie sa nemusí deklarovať ako dodávka/nadobudnutie pre účely DPH.

f)

Tovar používaný ako nosiče informácií, napríklad diskety, počítačové pásky, filmy, plány, audio a videokazety, CD-ROMy s uloženým počítačovým programovým vybavením, ak boli vytvorené na objednávku konkrétneho klienta, alebo ak nie sú predmetom obchodnej transakcie, ako aj tovar, ktorý dopĺňa predchádzajúcu zásielku, napríklad aktualizácia, ktorá sa príjemcovi nefakturuje.

g)

Za predpokladu, že nie sú predmetom obchodnej transakcie

1.

Reklamné materiály,

2.

Obchodné vzorky.

h)

Tovar určený na opravu a tovar po oprave a s tým súvisiace náhradné diely. Oprava je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom operácie je jednoducho udržať tovar v prevádzke; môže to zahrnovať určitú prestavbu alebo zlepšenia, ale nijako to nemení charakter tovaru.

i)

Tovar odoslaný národným ozbrojeným silám umiestneným mimo štatistického územia a tovar prijatý z iného členského štátu, ktorý bol prevezený mimo štatistického územia národnými ozbrojenými silami, ako aj tovar získaný alebo vyradený na štatistickom území členského štátu ozbrojenými silami iného členského štátu, ktoré sú tu umiestnené.

j)

Odpaľovacie zariadenia satelitov, po odoslaní a prijatí pred vypustením do vesmíru a v čase vypustenia do vesmíru.

k)

Predaj nových dopravných prostriedkov fyzickými alebo právnickými osobami, ktoré sú platiteľmi DPH, súkromným osobám z iných členských štátov.


PRÍLOHA II

Zoznam podpoložiek KN podľa článku 9 ods. 1

 

0105 11 11

 

0105 11 19

 

0105 11 91

 

0105 11 99

 

0105 12 00

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

*********

 

0407 00 11

 

*********

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

*********

 

2203 00 01

 

2203 00 09

 

2203 00 10

 

*********

 

2204 10 11

 

2204 10 19

 

2204 10 91

 

2204 10 99

 

2204 21 10

 

2204 21 11

 

2204 21 12

 

2204 21 13

 

2204 21 17

 

2204 21 18

 

2204 21 19

 

2204 21 22

 

2204 21 23

 

2204 21 24

 

2204 21 26

 

2204 21 27

 

2204 21 28

 

2204 21 32

 

2204 21 34

 

2204 21 36

 

2204 21 37

 

2204 21 38

 

2204 21 42

 

2204 21 43

 

2204 21 44

 

2204 21 46

 

2204 21 47

 

2204 21 48

 

2204 21 62

 

2204 21 66

 

2204 21 67

 

2204 21 68

 

2204 21 69

 

2204 21 71

 

2204 21 74

 

2204 21 76

 

2204 21 77

 

2204 21 78

 

2204 21 79

 

2204 21 80

 

2204 21 81

 

2204 21 82

 

2204 21 83

 

2204 21 84

 

2204 21 85

 

2204 21 87

 

2204 21 88

 

2204 21 89

 

2204 21 91

 

2204 21 92

 

2204 21 94

 

2204 21 95

 

2204 21 96

 

2204 21 98

 

2204 21 99

 

2204 29 10

 

2204 29 11

 

2204 29 12

 

2204 29 13

 

2204 29 17

 

2204 29 18

 

2204 29 42

 

2204 29 43

 

2204 29 44

 

2204 29 46

 

2204 29 47

 

2204 29 48

 

2204 29 58

 

2204 29 62

 

2204 29 64

 

2204 29 65

 

2204 29 71

 

2204 29 72

 

2204 29 75

 

2204 29 77

 

2204 29 78

 

2204 29 82

 

2204 29 83

 

2204 29 84

 

2204 29 87

 

2204 29 88

 

2204 29 89

 

2204 29 91

 

2204 29 92

 

2204 29 94

 

2204 29 95

 

2204 29 96

 

2204 29 98

 

2204 29 99

 

*********

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

*********

 

2206 00 10

 

2206 00 31

 

2206 00 39

 

2206 00 51

 

2206 00 59

 

2206 00 81

 

*********

 

2207 10 00

 

2207 20 00

 

*********

 

2209 00 99

 

*********

 

2716 00 00

 

*********

 

3702 51 00

 

3702 53 00

 

3702 54 10

 

3702 54 90

 

*********

 

5701 10 10

 

5701 10 90

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

*********

 

5702 20 00

 

5702 31 10

 

5702 31 80

 

5702 32 10

 

5702 32 90

 

5702 39 00

 

5702 41 00

 

5702 42 00

 

5702 49 00

 

5702 51 00

 

5702 52 10

 

5702 52 90

 

5702 59 00

 

5702 91 00

 

5702 92 10

 

5702 92 90

 

5702 99 00

 

*********

 

5703 10 00

 

5703 20 11

 

5703 20 19

 

5703 20 91

 

5703 20 99

 

5703 30 11

 

5703 30 19

 

5703 30 81

 

5703 30 89

 

5703 90 10

 

5703 90 90

 

*********

 

5704 10 00

 

5704 90 00

 

*********

 

5705 00 10

 

5705 00 30

 

5705 00 90

 

*********

 

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

*********

 

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

*********

 

6103 11 00

 

6103 12 00

 

6103 19 00

 

6103 21 00

 

6103 22 00

 

6103 23 00

 

6103 29 00

 

6103 31 00

 

6103 32 00

 

6103 33 00

 

6103 39 00

 

6103 41 00

 

6103 42 00

 

6103 43 00

 

6103 49 00

 

*********

 

6104 11 00

 

6104 12 00

 

6104 13 00

 

6104 19 00

 

6104 21 00

 

6104 22 00

 

6104 23 00

 

6104 29 00

 

6104 31 00

 

6104 32 00

 

6104 33 00

 

6104 39 00

 

6104 41 00

 

6104 42 00

 

6104 43 00

 

6104 44 00

 

6104 49 00

 

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 00

 

6104 62 00

 

6104 63 00

 

6104 69 00

 

*********

 

6105 10 00

 

6105 20 10

 

6105 20 90

 

6105 90 10

 

6105 90 90

 

*********

 

6106 10 00

 

6106 20 00

 

6106 90 10

 

6106 90 30

 

6106 90 50

 

6106 90 90

 

*********

 

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 00

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

*********

 

6108 11 00

 

6108 19 00

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 00

 

6108 32 00

 

6108 39 00

 

6108 91 00

 

6108 92 00

 

6108 99 00

 

*********

 

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

6109 90 90

 

*********

 

6110 11 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 12 10

 

6110 12 90

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 20 10

 

6110 20 91

 

6110 20 99

 

6110 30 10

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 90 10

 

6110 90 90

 

*********

 

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

*********

 

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 00

 

*********

 

6210 20 00

 

6210 30 00

 

*********

 

6211 11 00

 

6211 12 00

 

6211 20 00

 

6211 32 31

 

6211 32 41

 

6211 32 42

 

6211 33 31

 

6211 33 41

 

6211 33 42

 

6211 42 31

 

6211 42 41

 

6211 42 42

 

6211 43 31

 

6211 43 41

 

6211 43 42

 

*********

 

6212 10 10

 

6212 10 90

 

6212 20 00

 

6212 30 00

 

*********

 

6401 10 10

 

6401 10 90

 

6401 91 00

 

6401 92 10

 

6401 92 90

 

6401 99 00

 

*********

 

6402 12 10

 

6402 12 90

 

6402 19 00

 

6402 20 00

 

6402 30 00

 

6402 91 00

 

6402 99 10

 

6402 99 31

 

6402 99 39

 

6402 99 50

 

6402 99 91

 

6402 99 93

 

6402 99 96

 

6402 99 98

 

*********

 

6403 12 00

 

6403 19 00

 

6403 20 00

 

6403 30 00

 

6403 40 00

 

6403 51 11

 

6403 51 15

 

6403 51 19

 

6403 51 91

 

6403 51 95

 

6403 51 99

 

6403 59 11

 

6403 59 31

 

6403 59 35

 

6403 59 39

 

6403 59 50

 

6403 59 91

 

6403 59 95

 

6403 59 99

 

6403 91 11

 

6403 91 13

 

6403 91 16

 

6403 91 18

 

6403 91 91

 

6403 91 93

 

6403 91 96

 

6403 91 98

 

6403 99 11

 

6403 99 31

 

6403 99 33

 

6403 99 36

 

6403 99 38

 

6403 99 50

 

6403 99 91

 

6403 99 93

 

6403 99 96

 

6403 99 98

 

*********

 

6404 11 00

 

6404 19 10

 

6404 19 90

 

6404 20 10

 

6404 20 90

 

*********

 

6405 10 00

 

6405 20 10

 

6405 20 91

 

6405 20 99

 

6405 90 10

 

6405 90 90

 

*********

 

7101 10 00

 

7101 21 00

 

7101 22 00

 

*********

 

7103 91 00

 

7103 99 00

 

*********

 

7104 10 00

 

7104 20 00

 

7104 90 00

 

*********

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

*********

 

7106 10 00

 

7106 91 10

 

7106 91 90

 

7106 92 20

 

7106 92 80

 

*********

 

7108 11 00

 

7108 12 00

 

7108 13 10

 

7108 13 80

 

7108 20 00

 

*********

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 80

 

7110 21 00

 

7110 29 00

 

7110 31 00

 

7110 39 00

 

7110 41 00

 

7110 49 00

 

*********

 

7116 10 00

 

7116 20 11

 

7116 20 19

 

7116 20 90

 

*********

 

8504 10 10

 

8504 10 91

 

8504 10 99

 

8504 21 00

 

8504 22 10

 

8504 22 90

 

8504 23 00

 

8504 31 10

 

8504 31 31

 

8504 31 39

 

8504 31 90

 

8504 32 10

 

8504 32 30

 

8504 32 90

 

8504 33 10

 

8504 33 90

 

8504 34 00

 

8504 40 10

 

8504 40 20

 

8504 40 50

 

8504 40 93

 

8504 50 10

 

*********

 

8518 21 90

 

8518 22 90

 

8518 29 20

 

8518 29 80

 

*********

 

8539 10 10

 

8539 10 90

 

8539 21 30

 

8539 21 92

 

8539 21 98

 

8539 22 10

 

8539 29 30

 

8539 29 92

 

8539 29 98

 

8539 31 10

 

8539 31 90

 

8539 32 10

 

8539 32 50

 

8539 32 90

 

8539 39 00

 

8539 41 00

 

8539 49 10

 

8539 49 30

 

*********

 

8540 11 11

 

8540 11 13

 

8540 11 15

 

8540 11 19

 

8540 11 91

 

8540 11 99

 

8540 12 00

 

8540 20 10

 

8540 20 80

 

8540 40 00

 

8540 50 00

 

8540 71 00

 

8540 72 00

 

8540 79 00

 

8540 81 00

 

8540 89 00

 

*********

 

8542 21 01

 

8542 21 05

 

8542 21 11

 

8542 21 13

 

8542 21 15

 

8542 21 17

 

8542 21 20

 

8542 21 25

 

8542 21 31

 

8542 21 33

 

8542 21 35

 

8542 21 37

 

8542 21 39

 

8542 21 45

 

8542 21 50

 

8542 21 69

 

8542 21 71

 

8542 21 73

 

8542 21 81

 

8542 21 83

 

8542 21 85

 

8542 21 99

 

8542 29 10

 

8542 29 20

 

8542 29 90

 

*********

 

8903 91 10

 

8903 91 92

 

8903 91 99

 

8903 92 10

 

8903 92 91

 

8903 92 99

 

8903 99 10

 

8903 99 91

 

8903 99 99

 

*********

 

9001 30 00

 

9001 40 20

 

9001 40 41

 

9001 40 49

 

9001 40 80

 

9001 50 20

 

9001 50 41

 

9001 50 49

 

9001 50 80

 

*********

 

9003 11 00

 

9003 19 10

 

9003 19 30

 

9003 19 90

 

*********

 

9006 53 10

 

9006 53 90

 

*********

 

9202 10 10

 

9202 10 90

 

9202 90 30

 

9202 90 80

 

*********

 

9204 10 00

 

9204 20 00

 

*********

 

9205 10 00

 

*********

 

9207 90 10

 

*********


PRÍLOHA III

Kódovanie druhov obchodov

A

B

1.

Transakcie so skutočným alebo plánovaným prevodom vlastníctva za náhradu (finančnú alebo inú) (okrem transakcií uvedených pod kódom 2, 7, 8) (1)  (2)  (3)

1.

Priama kúpa/predaj (2)

2.

Dodávka na predaj na súhlas alebo po schválení, na konsignáciu alebo so sprostredkovaním agenta za províziu

3.

Barterový obchod (náhrada v naturáliách)

4.

Nákupy súkromných osôb

5.

Finančný prenájom (nákup na splátky) (3)

2.

Vrátenie tovaru po zaznamenaní pôvodnej transakcie pod kódom 1 (4); bezplatná náhrada tovaru (4)

1.

Vrátenie tovaru

2.

Náhrada za vrátený tovar

3.

Náhrada (napríklad v rámci záruky) tovaru, ktorý nebol vrátený

3.

Transakcie (nie dočasné) s prevodom vlastníctva bez náhrady (finančnej alebo inej)

1.

Tovar dodaný v rámci podporných programov riadených alebo financovaných čiastočne alebo úplne Európskym spoločenstvom

2.

Iné všeobecné dodávky v rámci vládnej pomoci

3.

Iné dodávky v rámci pomoci (jednotlivci, nevládne organizácie)

4.

Iné

4.

Operácie na účely spracovania na základe zmluvy (5) (okrem tých, ktoré sú zaznamenané pod kódom 7)

 

5.

Operácie nasledujúce po spracovaní na základe zmluvy (5) (okrem tých, ktoré sú zaznamenané pod kódom 7)

 

6.

Určité operácie označené kódom na národné účely (6)

 

7.

Operácie v rámci projektov spoločnej obrany alebo iných spoločných medzivládnych výrobných programov

 

8.

Dodávka stavebného materiálu a zariadenia pre práce, ktoré sú súčasťou všeobecnej zmluvy o výstavbe alebo inžinierskej zmluvy (7)

 

9.

Iné transakcie

 


(1)  Táto položka zahŕňa väčšinu odoslaní a prijatí, t. j. transakcie, v súvislosti s ktorými:

je vlastníctvo prevedené z osoby, ktorá sídli v krajine na osobu, ktorá tam nesídli

platba alebo náhrada v naturáliách sa uskutočňuje alebo sa uskutoční.

Treba upozorniť, že sa to tiež vzťahuje na tovar zasielaný medzi príbuznými podnikmi alebo z/do centrálnych distribučných skladov, dokonca aj keď sa neuskutoční okamžitá platba.

(2)  Vrátane dodávok náhradných dielov a iných náhradných tovarov za úhradu.

(3)  Vrátane finančného prenájmu: splátky na prenájom sú vypočítané tak, aby pokryli celú alebo takmer celú hodnotu tovaru. Riziká a výnosy z vlastníctva prechádzajú na nájomcu. Po ukončení zmluvy sa nájomca stáva zákonným vlastníkom tovaru.

(4)  Dodávky vráteného a náhradného tovaru pôvodne zaznamenaného pod kódmi 3 až 9 stĺpca A by malo byť zaznamenané pod zodpovedajúcimi kódmi.

(5)  Spracovanie zahŕňa operácie (premena, výstavba, montáž, zlepšenie, renovácia…) s cieľom vyrobiť nový alebo skutočne kvalitnejší druh tovaru. To nevyhnutne neznamená zmenu v zaradení produktu. Spracovateľské aktivity na účet spracovateľa nie sú zahrnuté pod týmto kódom a mali by byť zaznamenané pod kódom 1 stĺpca A.

Tovary určené na spracovanie alebo po spracovaní sa musia zaznamenávať ako prijatia a odoslania.

Oprava by sa však pod týmto bodom zaznamenávať nemala. Oprava je spojená s obnovením pôvodnej funkcie alebo stavu tovaru. Cieľom operácie je jednoducho udržať tovar v prevádzke; môže to zahrnovať určitú prestavbu alebo zlepšenia, ale nijako to nemení charakter tovaru.

Tovar určený na opravu a po oprave je vyňatý zo štatistiky obchodovania s tovarom medzi členskými štátmi, ktorá sa má zasielať Komisii (Eurostat) (pozri prílohu I, písm. h).

(6)  Transakcie zaznamenávané pod týmto bodom by mohli byť, napríklad: transakcie, ktoré nezahrňujú prevod vlastníctva, napríklad oprava, prenájom, pôžička, operatívny leasing a iné spôsoby dočasného použitia trvajúce menej ako dva roky, okrem spracovania na základe zmluvy (dodávka alebo vrátenie). Údaje o transakciách zaznamenávaných s týmto číselným znakom by sa nemali zasielať Komisii (Eurostat).

(7)  Transakcie zaznamenávané pod kódom 8 stĺpca A zahrňujú iba tovar, ktorý nie je faktúrovaný samostatne, ale na ktorý je vystavená jedna faktúra, ktorá pokrýva celú hodnotu práce. Ak to neplatí, transakcie by sa mali zaznamenávať pod kódom 1.


PRÍLOHA IV

Kódovanie dodacích podmienok

 

Význam

Miesto, ktoré má byť uvedené, ak sa vyžaduje

Kód Incoterm

Incoterm ICC/Ženeva ECE

EXW

zo závodu

umiestnenie závodu

FCA

vyplatené dopravcovi

dohodnuté miesto

FAS

vyplatené k boku lode

dohodnutý prístav nalodenia

FOB

vyplatené na palubu

dohodnutý prístav nalodenia

CFR

náklady a prepravné

dohodnutý prístav určenia

CIF

náklady, poistné a prepravné

dohodnutý prístav určenia

CPT

preprava platená do

dohodnuté miesto určenia

CIP

preprava, poistné platené do

dohodnuté miesto určenia

DAF

s dodaním na hranicu

dohodnuté miesto dodávky na hranici

DES

s dodaním z lode

dohodnutý prístav určenia

DEQ

s dodaním z nábrežia

po colnom odbavení, dohodnutý prístav

DDU

s dodaním clo neplatené

dohodnuté miesto určenia v krajine dovozu

DDP

s dodaním clo platené

dohodnuté miesto dodávky v krajine dovozu

XXX

dodacie podmienky iné ako vyššie uvedené

presné stanovenie podmienok uvedených v zmluve

Doplnkové informácie (podľa potreby)

1.

miesto na území príslušného členského štátu;

2.

miesto v inom členskom štáte;

3.

iné (miesto mimo Spoločenstva).


PRÍLOHA V

Kódovanie spôsobu dopravy

Kód

Názov

1

Námorná doprava

2

Železničná doprava

3

Cestná doprava

4

Letecká doprava

5

Poštová zásielka

7

Vedením a potrubím

8

Vnútrozemská vodná doprava

9

Vlastný pohon


PRÍLOHA VI

Ukazovatele kvality

Informácie o kvalite údajov poskytovaných členskými štátmi musia byť založené na spoločnom súbore ukazovateľov kvality a potrebných opisných metaúdajov.

1.

Relevantnosť štatistických pojmov znamená, že údaje spĺňajú potreby užívateľa.

2.

Presnosť je jednou z hlavných potrieb užívateľov. Môže sa posudzovať podľa ukazovateľov zostavených takto:

a)

Štatistické prahy

i)

Členské štáty vykážu úrovne bežných prahov.

ii)

Na účely monitorovania úrovní, na akých boli stanovené prahy, vykážu členské štáty:

Pokrytie (%) obchodu presahujúceho prah vyňatia v hodnotovom vyjadrení.

iii)

Na účely monitorovania dopadu prahov vykážu členské štáty:

Metódu úpravy použitú na odhad obchodu pod prahom vyňatia.

Podiel (%) odhadovaného obchodu pod prahom vyňatia.

b)

Neplnenie spravodajskej povinnosti

Na účely posúdenia úrovne neplnenia spravodajskej povinnosti vykážu členské štáty:

Metódu úpravy použitú na odhad chýbajúceho obchodu.

Podiel (%) hodnoty odhadovaného chýbajúceho obchodu.

c)

Štatistická hodnota

Na účely posúdenia dopadu výpočtu štatistickej hodnoty vykážu členské štáty:

Metodiku použitú na výpočet štatistickej hodnoty.

Kvantitatívny dopad výpočtu štatistickej hodnoty.

d)

Revízie

Na účely posúdenia dopadu revíznych postupov členské štáty vykážu:

Opis revíznej politiky.

Zmenu (%) celkovej hodnoty obchodu medzi prvými výsledkami a poslednými dostupnými výsledkami.

e)

Utajenie

Na účely posúdenia dopadu utajených obchodov členské štáty vykážu:

Opis pravidiel pre utajenie.

Podiel (%) utajeného obchodu v hodnotovom vyjadrení.

Počet kódov produktov v KN ovplyvnených utajením.

f)

Iné súvislosti s presnosťou

Pre posudzovanie kvality údajov sú užitočné aj iné ukazovatele, takže členské štáty zahrnú do správy o kvalite nasledovné:

Opis kontrolných postupov.

Priemerný mesačný počet riadkov v hláseniach.

Počet SJ (spravodajských jednotiek).

% elektronických hlásení.

% hodnôt deklarovaných elektronicky.

3.

Včasnosť bude Eurostat posudzovať tak, že sa vypočíta priemerná doba, ktorá uplynie medzi koncom sledovaného mesiaca a prenosom údajov do Eurostatu takto:

Priemerné ročné oneskorenie (+ X dní) alebo predstih (– Y dní) pri prenose súhrnných výsledkov, v kalendárnych dňoch, s odkazom na zákonom stanovený termín.

Priemerné ročné oneskorenie (+ X dní) alebo predstih (– Y dní) pri prenose podrobných výsledkov v kalendárnych dňoch, s odkazom na zákonom stanovený termín.

4.

Dostupnosť pre užívateľov dodáva štatistickým údajom hodnotu, ktorá sa zvyšuje, ak sú údaje ľahko dostupné vo formátoch, ktoré vyžadujú užívatelia. Zrozumiteľnosť dostupných údajov závisí od pomoci poskytovanej pri používaní a výklade štatistiky a od dostupných pripomienok a analýz výsledkov.

V dôsledku toho členské štáty zahrnú do správy o kvalite prostriedky používané na šírenie štatistiky zahraničného obchodu a odkazy na ďalšie informácie, ktoré môžu pomôcť užívateľom štatistiky (napr. metodické informácie, predošlé alebo podobné publikácie, atď.).

5.

Porovnateľnosť sa zameriava na hodnotenie dopadu rozdielov v uplatňovaných štatistických pojmoch a definíciách, ak sa porovnávajú štatistiky medzi geografickými oblasťami, negeografickými doménami alebo sledovanými obdobiami.

Používanie odlišných pojmov a definícií v členských štátoch môže ovplyvniť porovnateľnosť v štatistike zahraničného obchodu (porovnateľnosť v priestore).

Aby mohol byť vyhodnotený dopad, informujú o zrkadlových porovnaniach, ktoré vykonali, a preskúmaniach asymetrií, ak je zrkadlový efekt významný.

Porovnateľnosť v čase je ďalším dôležitým aspektom kvality. Členské štáty musia vykazovať všetky zmeny definícií, pokrytia alebo metód, ktoré budú mať dopad na kontinuitu.

6.

Koherencia je definovaná tým, do akej miery sa štatistické súbory dajú používať spoločne. Okrem štatistiky zahraničného obchodu sa informácie o zahraničnom obchode dajú nájsť v štatistike národných účtov, obchodnej štatistike a štatistike platobnej bilancie.

V tomto kontexte musia členské štáty vykazovať všetky informácie o spojitosti štatistiky zahraničného obchodu a štatistiky pochádzajúcej z iných zdrojov.

7.

Úplnosť sa vzťahuje k skutočnosti, že oblasti, za ktoré sa zostavuje štatistika, odrážajú potreby a priority vyjadrované užívateľmi Európskeho štatistického systému.