19.11.2004   

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

L 343/3


VERORDENING (EG) Nr. 1982/2004 VAN DE COMMISSIE

van 18 november 2004

tot uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en tot intrekking van de Verordeningen (EG) nr. 1901/2000 en (EEG) nr. 3590/92

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

Gelet op Verordening (EG) nr. 638/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 31 maart 2004 betreffende de communautaire statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten en houdende intrekking van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad (1), en met name op artikel 3, leden 4 en 5, artikel 6, lid 2, artikel 8, lid 2, de artikelen 9, 10 en 12 en artikel 13, lid 3,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten is gebaseerd op Verordening (EG) nr. 638/2004, waarbij de statistische bepalingen worden herzien teneinde het systeem doorzichtiger en begrijpelijker te maken en aan te passen aan de huidige gegevensbehoeften. Artikel 14, lid 2, van die verordening geeft de Commissie bijzondere uitvoeringsbevoegdheden. Daarom is het noodzakelijk nog een verordening van de Commissie goed te keuren waarin op restrictieve wijze naar deze bevoegdheden wordt verwezen en waarin de uitvoeringsbepalingen zijn neergelegd. Verordening (EG) nr. 1901/2000 van de Commissie van 7 september 2000 tot vaststelling van bepalingen ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 3330/91 van de Raad betreffende de statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten (2) en Verordening (EEG) nr. 3590/92 van de Commissie van 11 december 1992 betreffende de gegevensdragers voor de statistiek van de handel tussen de lidstaten (3) moeten daarom worden ingetrokken.

(2)

Om methodologische redenen moet vrijstelling worden gegeven voor een aantal soorten goederen en bewegingen. In verband daarmee moet een volledige lijst worden opgesteld van de goederen die niet in de aan de Commissie (Eurostat) toe te zenden statistieken behoeven te worden opgenomen.

(3)

Goederen moeten in de statistiek van het goederenverkeer worden opgenomen op het moment dat zij het statistische registratiegebied van een land binnenkomen of verlaten. Er zijn evenwel speciale regelingen nodig wanneer bij de gegevensverzameling rekening wordt gehouden met fiscale of douaneprocedures.

(4)

Er moet een koppeling tussen de informatie over de belasting over de toegevoegde waarde en de Intrastat-aangiften behouden blijven om de kwaliteit van de verzamelde informatie te kunnen controleren. Het is dienstig vast te stellen welke informatie door de nationale belastingautoriteiten naar de nationale met de statistiek belaste instanties moet worden gestuurd.

(5)

Op de in het kader van het Intrastat-systeem verzamelde gegevens moeten gemeenschappelijke definities en begrippen worden toegepast om een geharmoniseerde toepassing van dit systeem te vergemakkelijken.

(6)

Met het oog op de doorzichtigheid en de gelijke behandeling van bedrijven moeten bij de vaststelling van drempels geharmoniseerde, nauwkeurige bepalingen worden toegepast.

(7)

Voor enkele specifieke goederen en bewegingen moeten passende bepalingen worden vastgesteld om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke informatie op geharmoniseerde wijze wordt verzameld.

(8)

Er zijn passende gemeenschappelijke tijdschema's en bepalingen over correcties en herzieningen nodig om tegemoet te komen aan de behoefte van de gebruikers aan actuele en vergelijkbare cijfers.

(9)

Het systeem moet regelmatig worden geëvalueerd, teneinde de kwaliteit van de gegevens te verbeteren en de doorzichtigheid van het systeem te waarborgen.

(10)

De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de statistiek van het goederenverkeer tussen lidstaten,

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

HOOFDSTUK 1

ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

Onderwerp

Bij deze verordening worden de maatregelen vastgesteld die nodig zijn voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 638/2004.

Artikel 2

Goederen waarop de verordening niet van toepassing is

Ten aanzien van de in bijlage I opgenomen goederen hoeven de Commissie (Eurostat) geen statistieken van het goederenverkeer tussen lidstaten te worden verstrekt.

Artikel 3

Referentieperiode

1.   Voor communautaire goederen waarvoor bij intracommunautaire verwervingen BTW verschuldigd is, kunnen de lidstaten de referentieperiode overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 638/2004 aanpassen.

De referentieperiode kan dan worden gedefinieerd als de kalendermaand waarin het belastbare feit plaatsvindt.

2.   Wanneer de douaneaangifte als informatiedrager wordt gebruikt, kunnen de lidstaten de referentieperiode overeenkomstig artikel 6, lid 2, van Verordening (EG) nr. 638/2004 aanpassen.

De referentieperiode kan dan worden gedefinieerd als de kalendermaand waarin de aangifte door de douane wordt aanvaard.

HOOFDSTUK 2

MEDEDELING VAN INLICHTINGEN DOOR DE BELASTINGAUTORITEITEN

Artikel 4

1.   De informatieplichtigen voor het Intrastat-systeem zijn verplicht om de juistheid van de verstrekte statistische informatie aan te tonen als de nationale dienst daarom verzoekt.

2.   De verplichting uit hoofde van lid 1 is beperkt tot gegevens die de informatieplichtige in verband met zijn intracommunautaire goederenbewegingen aan de bevoegde belastingautoriteiten moet verstrekken.

Artikel 5

1.   De verantwoordelijke belastingautoriteiten van iedere lidstaat verstrekken de nationale diensten onderstaande informatie ter identificatie van degenen die voor belastingdoeleinden goederen hebben aangegeven:

a)

de volledige naam van de natuurlijke of rechtspersoon;

b)

het volledige adres met de postcode;

c)

het identificatienummer overeenkomstig artikel 9, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 638/2004.

2.   De verantwoordelijke belastingautoriteiten van iedere lidstaat verstrekken de nationale diensten voor iedere natuurlijke of rechtspersoon in de zin van Zesde Richtlijn 77/388/EEG van de Raad (4):

a)

het belastbare bedrag aan intracommunautaire verwervingen en leveringen van goederen;

b)

de aangifteperiode.

Artikel 6

De in artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening (EG) nr. 638/2004 bedoelde aanvullende informatie betreft ten minste de VIES-gegevens (Systeem voor de uitwisseling van BTW-informatie).

HOOFDSTUK 3

VERZAMELEN VAN INTRASTAT-GEGEVENS

Artikel 7

Partnerlidstaat en land van oorsprong

Gegevens over de partnerlidstaten en, indien hierover gegevens worden verzameld, het land van oorsprong worden verstrekt overeenkomstig de van kracht zijnde versie van de nomenclatuur van landen en gebieden.

Artikel 8

Waarde van de goederen

1.   De waarde van de goederen is de maatstaf van heffing, dat wil zeggen de waarde die krachtens Richtlijn 77/388/EEG voor belastingdoeleinden wordt bepaald.

Voor producten die zijn onderworpen aan invoerrechten, blijft het bedrag van deze rechten buiten beschouwing.

Wanneer voor belastingdoeleinden geen maatstaf van heffing behoeft te worden aangegeven, wordt een positieve waarde vermeld, die overeenkomt met het factuurbedrag, exclusief BTW, of, indien een factuur ontbreekt, met een bedrag dat in geval van aan- of verkoop in rekening zou zijn gebracht.

De waarde van goederen die een veredelingsbewerking zullen ondergaan of hebben ondergaan, komt overeen met het totale bedrag dat in geval van aan- of verkoop in rekening zou zijn gebracht.

2.   Daarnaast hebben de lidstaten ook de mogelijkheid om de statistische waarde van de goederen, zoals gedefinieerd in de bijlage bij Verordening (EG) nr. 638/2004, te verzamelen bij een deel van de informatieplichtigen, wier handel, in waarde uitgedrukt, maximaal 70 % van de totale handel van de desbetreffende lidstaat mag uitmaken.

3.   De in de leden 1 en 2 gedefinieerde waarde van de goederen wordt uitgedrukt in de nationale valuta. Hierop wordt de volgende wisselkoers toegepast:

a)

die welke wordt vastgesteld voor de bepaling van de maatstaf van heffing voor belastingdoeleinden, wanneer deze wordt vastgesteld, of

b)

de officiële wisselkoers op het moment van de opstelling van de aangifte of de wisselkoers die wordt toegepast voor de berekening van de douanewaarde, tenzij de lidstaten hiervoor bijzondere bepalingen hebben vastgesteld.

Artikel 9

Hoeveelheid goederen

1.   De nettomassa wordt in kilogram vermeld. Van informatieplichtigen wordt evenwel geen vermelding van de nettomassa verlangd voor de in bijlage II bij deze verordening genoemde onderverdelingen van de gecombineerde nomenclatuur, hierna „GN” genoemd, die is vastgesteld bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 van de Raad (5).

2.   De bijzondere maatstaven, waarvan de lijst in het eerste deel „Inleidende bepalingen” van Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gepubliceerd, worden vermeld overeenkomstig de aanwijzingen die in die verordening voor de betrokken onderverdelingen zijn opgenomen.

Artikel 10

Aard van de transactie

De aard van de transactie wordt vermeld aan de hand van de in de lijst in bijlage III opgenomen codes. De lidstaten gebruiken de in die lijst in kolom A opgenomen codes dan wel een combinatie van de codenummers in kolom A en de onderverdelingen ervan in kolom B.

Artikel 11

Leveringsvoorwaarden

Lidstaten die overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder d), van Verordening (EG) nr. 638/2004 gegevens over de leveringsvoorwaarden verzamelen, kunnen gebruikmaken van de in bijlage IV bij deze verordening opgenomen codes.

Artikel 12

Wijze van vervoer

Lidstaten die overeenkomstig artikel 9, lid 2, onder e), van Verordening (EG) nr. 638/2004 gegevens over de wijze van vervoer verzamelen, kunnen gebruik maken van de in bijlage V bij deze verordening opgenomen codes.

HOOFDSTUK 4

VEREENVOUDIGINGEN BIJ INTRASTAT

Artikel 13

1.   De lidstaten berekenen hun drempels voor het jaar volgende op het lopende kalenderjaar op basis van de laatst beschikbare resultaten voor hun handel met andere lidstaten over een periode van ten minste twaalf maanden. De aan het begin van een jaar vastgestelde bepalingen gelden voor het gehele jaar.

2.   De waarde van de handel van een informatieplichtige wordt geacht boven de drempels te liggen:

a)

wanneer de waarde van de handel met andere lidstaten gedurende het voorgaande jaar boven de van toepassing zijnde drempels ligt, of

b)

wanneer de gecumuleerde waarde van de handel met andere lidstaten sinds het begin van het jaar in kwestie zelf boven de van toepassing zijnde drempels ligt. In dat geval wordt informatie verstrekt vanaf de maand waarin de drempels worden overschreden.

3.   Informatieplichtigen voor wie de vereenvoudigde regels van artikel 10, lid 4, onder c), van Verordening (EG) nr. 638/2004 gelden, gebruiken de code 99 50 00 00 voor de aangifte van de andere producten.

4.   Voor afzonderlijke transacties met een waarde van minder dan 200 EUR verstrekken de informatieplichtigen onderstaande vereenvoudigde informatie:

de productcode 9950 00 00,

de naam van de partnerlidstaat,

de waarde van de goederen.

De nationale diensten:

a)

kunnen toepassing van deze vereenvoudiging weigeren of beperken als zij van mening zijn dat het doel om een bevredigende kwaliteit van de statistische informatie te handhaven zwaarder weegt dan de wenselijkheid om de rapportagelast te verminderen;

b)

kunnen eisen dat de informatieplichtigen vooraf toestemming voor het gebruik van de vereenvoudiging vragen.

HOOFDSTUK 5

REGELS VOOR BIJZONDERE GOEDEREN EN BEWEGINGEN

Artikel 14

Naast de bepalingen in Verordening (EG) nr. 638/2004 gelden voor bijzondere goederen en bewegingen de in dit hoofdstuk neergelegde regels voor de gegevens die aan de Commissie (Eurostat) moeten worden toegezonden.

Artikel 15

Complete fabrieksinstallaties

1.   Voor de doeleinden van dit artikel wordt verstaan onder:

a)

„complete fabrieksinstallatie”: een combinatie van machines, apparaten, toestellen, uitrustingen, instrumenten en materiaal, die tezamen een stationaire installatie voor de productie van goederen of het verrichten van diensten vormt;

b)

„component”: een levering voor een complete fabrieksinstallatie die bestaat uit goederen die allemaal tot hetzelfde hoofdstuk van de GN behoren.

2.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten kan beperkt blijven tot verzendingen en aankomsten van componenten die worden gebruikt voor de bouw of het hergebruik van complete fabrieksinstallaties.

3.   Tenzij het gaat om complete fabrieksinstallaties voor hergebruik kunnen lidstaten die lid 2 toepassen, de volgende bijzondere bepalingen toepassen mits de totale statistische waarde van de complete fabrieksinstallatie in kwestie meer dan 3 miljoen EUR bedraagt:

a)

De goederencodes worden als volgt samengesteld:

de eerste vier cijfers zijn 9880;

het vijfde en zesde cijfer komen overeen met het GN-hoofdstuk waartoe de goederen van de component behoren;

het zevende en achtste cijfer zijn 0.

b)

De hoeveelheid is facultatief.

Artikel 16

Deelzendingen

1.   Voor de doeleinden van dit artikel wordt onder „deelzendingen” verstaan de levering van onderdelen van een compleet goed in niet-gemonteerde of gedemonteerde staat, die, om redenen die verband houden met commerciële of transportvereisten, gedurende meer dan een referentieperiode worden verzonden.

2.   De lidstaten dienen de gegevens over de aankomsten of verzendingen van deelzendingen in één keer in, in de maand waarin de laatste deelzending aankomt of wordt verzonden.

Artikel 17

Schepen en luchtvaartuigen

1.   Voor de doeleinden van dit artikel wordt verstaan onder:

a)

„schip”: een voor de zeevaart bestemd schip, zoals bedoeld in de aanvullende aantekeningen 1 en 2 op hoofdstuk 89 van de GN, alsmede oorlogsschepen;

b)

„luchtvaartuig”: een onder GN-code 8802 begrepen burgerluchtvaartuig, mits dit door een luchtvaartmaatschappij wordt geëxploiteerd, alsmede militaire luchtvaartuigen;

c)

„eigendom van een schip of van een luchtvaartuig”: het feit dat een natuurlijke of rechtspersoon als eigenaar van een schip of van een luchtvaartuig is geregistreerd.

2.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten omvat voor schepen en luchtvaartuigen uitsluitend de volgende verzendingen en aankomsten:

a)

de overdracht van de eigendom van een schip of van een luchtvaartuig van een in een andere lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon aan een in de meldende lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon. Deze verrichting wordt behandeld als een aankomst;

b)

de overdracht van de eigendom van een schip of van een luchtvaartuig van een in de meldende lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon aan een in een andere lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersoon. Deze verrichting wordt behandeld als een verzending.

Indien het schip of het luchtvaartuig nieuw is, wordt de verzending geregistreerd in de lidstaat waarin het schip of het luchtvaartuig is gebouwd;

c)

verzendingen of aankomsten van schepen of van luchtvaartuigen met het oog op dan wel na afloop van loonveredeling, zoals omschreven in bijlage III, voetnoot (e).

3.   De lidstaten passen de volgende bijzondere bepalingen toe op de statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten:

a)

de hoeveelheid wordt voor schepen uitgedrukt in aantal stuks en in andere eventueel in de GN genoemde bijzondere maatstaven, en voor luchtvaartuigen in nettomassa en in bijzondere maatstaven;

b)

de statistische waarde is het totale bedrag dat bij verkoop of bij aankoop van het gehele schip of het gehele luchtvaartuig in rekening wordt gebracht, waarbij de kosten voor vervoer en verzekering buiten beschouwing blijven;

c)

voor de meldende lidstaat is de partnerlidstaat:

bij aankomst, wanneer het schip of het luchtvaartuig nieuw is en in de Europese Unie is gebouwd, de lidstaat waarin het is gebouwd;

in de overige gevallen, bij aankomst, de lidstaat waarin de natuurlijke of rechtspersoon die de eigendom van het schip of het luchtvaartuig overdraagt, gevestigd is, dan wel, bij verzending, de lidstaat waarin de natuurlijke persoon aan wie of de rechtspersoon waaraan de eigendom van het schip of het luchtvaartuig wordt overgedragen, gevestigd is;

d)

de referentieperiode voor de in lid 2, onder a) en b), bedoelde aankomsten en verzendingen is de maand waarin de eigendomsoverdracht plaatsvindt.

4.   Tenzij andere nationale of communautaire wetgeving zich ertegen verzet, hebben de met Intrastat belaste nationale diensten toegang tot andere gegevensbronnen dan die van het Intrastat-systeem of het enig document voor fiscale of douanedoeleinden, indien zij deze nodig mochten hebben voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 18

Delen van automobielen en van luchtvaartuigen

De lidstaten kunnen vereenvoudigde nationale bepalingen voor delen van automobielen en van luchtvaartuigen toepassen, mits zij de Commissie (Eurostat) van hun bijzondere praktijk in kennis stellen voordat zij deze toepassen.

Artikel 19

Aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen

1.   Voor de doeleinden van dit artikel wordt:

a)

onder „levering van goederen aan schepen en luchtvaartuigen” verstaan de levering van producten voor de bemanning en de passagiers, of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen van schepen of luchtvaartuigen;

b)

een schip of een luchtvaartuig geacht te behoren tot de lidstaat waarin het is geregistreerd.

2.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten omvat uitsluitend verzendingen van goederen die op het grondgebied van de meldende lidstaat worden geleverd aan schepen en luchtvaartuigen die tot een andere lidstaat behoren. De verzendingen hebben betrekking op alle in artikel 3, lid 2, onder a) en b), van Verordening (EG) nr. 638/2004 omschreven goederen.

3.   De lidstaten gebruiken voor de aan schepen en luchtvaartuigen geleverde goederen de volgende productcodes:

9930 24 00: voor goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN;

9930 27 00: voor goederen van hoofdstuk 27 van de GN;

9930 99 00: voor elders ingedeelde goederen.

Indiening van gegevens over de hoeveelheid is facultatief. Voor goederen die vallen onder hoofdstuk 27 moeten evenwel gegevens over de nettomassa worden verstrekt.

Bovendien mag voor het partnerland de vereenvoudigde code „QR” worden gebruikt.

Artikel 20

Installaties op volle zee

1.   Voor de doeleinden van dit artikel wordt:

a)

onder „installaties op volle zee” verstaan de inrichtingen en het materieel die stationair op zee buiten het statistische registratiegebied van een land zijn geïnstalleerd;

b)

een installatie op volle zee geacht te behoren tot de lidstaat waarin de natuurlijke of rechtspersoon die de installatie commercieel exploiteert, gevestigd is.

2.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten omvat verzendingen en aankomsten van goederen die aan of door de installaties op volle zee worden geleverd.

3.   De lidstaten gebruiken voor goederen die zijn bestemd voor de op de installatie op volle zee werkzame personen of voor de werking van de motoren, machines en andere toestellen op deze installaties de volgende productcodes:

9931 24 00: voor goederen van de hoofdstukken 1 tot en met 24 van de GN;

9931 27 00: voor goederen van hoofdstuk 27 van de GN;

9931 99 00: voor elders ingedeelde goederen.

Indiening van gegevens over de hoeveelheid is facultatief. Voor goederen die vallen onder hoofdstuk 27 moeten evenwel gegevens over de nettomassa worden verstrekt.

Voor het partnerland mag de vereenvoudigde code „QV” worden gebruikt.

Artikel 21

Producten van de zee

1.   Voor de doeleinden van dit artikel:

a)

wordt onder „producten van de zee” verstaan visserijproducten, mineralen, geborgen goederen en alle andere producten die nog niet door zeeschepen aan land zijn gebracht;

b)

worden producten van de zee geacht te behoren tot de lidstaat waarin het eerste schip dat de producten aan boord neemt, geregistreerd is.

2.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten omvat de volgende verzendingen en aankomsten:

a)

aankomsten wanneer de producten van de zee in een haven van de meldende lidstaat aan land worden gebracht door een in een andere lidstaat geregistreerd schip of wanneer ze door een in de meldende lidstaat geregistreerd schip zijn verworven van een in een andere lidstaat geregistreerd schip;

b)

verzendingen wanneer de producten van de zee door een in de meldende lidstaat geregistreerd schip in een haven van een andere lidstaat aan land worden gebracht of wanneer ze door een in een andere lidstaat geregistreerd schip zijn verworven van een in de meldende lidstaat geregistreerd schip.

3.   Bij aankomst is de partnerlidstaat de lidstaat waarin het eerste schip dat de producten van de zee aan boord neemt, geregistreerd is en bij verzending de lidstaat waarin de producten aan land worden gebracht of waar het schip dat de producten heeft verworven, geregistreerd is.

4.   Tenzij andere nationale of communautaire wetgeving zich ertegen verzet, hebben de met Intrastat belaste nationale diensten toegang tot andere gegevensbronnen dan die van het Intrastat-systeem of het enig document voor fiscale of douanedoeleinden, indien zij deze nodig mochten hebben voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 22

Ruimtevaartuigen

1.   Voor de doeleinden van dit artikel wordt onder „ruimtevaartuigen” verstaan voertuigen die zich buiten de aardatmosfeer kunnen voortbewegen.

2.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten omvat de volgende verzendingen en aankomsten van ruimtevaartuigen:

a)

de verzending of de aankomst van een ruimtevaartuig met het oog op of na afloop van loonveredeling, zoals omschreven in bijlage III, onder e);

b)

de lancering van een ruimtevaartuig waarvan de eigendom door een natuurlijke of rechtspersoon in een lidstaat is overgedragen aan een natuurlijke of rechtspersoon in een andere lidstaat wordt beschouwd:

i)

als een verzending in de lidstaat waarin het voltooide ruimtevaartuig is gebouwd,

ii)

als een aankomst in de lidstaat waarin de nieuwe eigenaar gevestigd is.

3.   De volgende bijzondere bepalingen zijn van toepassing op de in lid 2, onder b), bedoelde statistieken:

a)

de gegevens over de statistische waarde worden gedefinieerd als de waarde van het ruimtevaartuig „af fabriek” in overeenstemming met de in bijlage IV bedoelde leveringsvoorwaarden;

b)

de gegevens over de partnerlidstaat hebben bij aankomst betrekking op de lidstaat waarin het voltooide ruimtevaartuig is gebouwd, en bij verzending de lidstaat waarin de nieuwe eigenaar gevestigd is.

4.   Tenzij andere nationale of communautaire wetgeving zich ertegen verzet, hebben de met Intrastat belaste nationale diensten toegang tot andere gegevensbronnen dan die van het Intrastat-systeem of het enig document voor fiscale of douanedoeleinden, indien zij deze nodig mochten hebben voor de toepassing van dit artikel.

Artikel 23

Elektriciteit

1.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten omvat de verzendingen en aankomsten van elektriciteit.

2.   Tenzij andere nationale of communautaire wetgeving zich ertegen verzet, hebben de met Intrastat belaste nationale diensten toegang tot andere gegevensbronnen dan die van het Intrastat-systeem of het enig document voor fiscale of douanedoeleinden, indien zij deze nodig mochten hebben om de Commissie (Eurostat) gegevens over de handel in elektriciteit tussen de lidstaten te verstrekken.

3.   De gegevens over de statistische waarde die aan de Commissie (Eurostat) worden toegezonden, kunnen worden gebaseerd op schattingen. De lidstaten stellen de Commissie (Eurostat) in kennis van de voor de schatting gebruikte methode voordat zij deze toepassen.

Artikel 24

Militaire goederen

1.   De statistiek van het goederenverkeer tussen de lidstaten omvat de verzendingen en aankomsten van goederen die zijn bestemd voor militair gebruik.

2.   De lidstaten kunnen informatie verstrekken die minder gedetailleerd is dan in artikel 9, lid 1, onder b) tot en met h), van Verordening (EG) nr. 638/2004 is aangegeven, wanneer deze informatie overeenkomstig de in de lidstaten van kracht zijnde definities onder de militaire geheimhouding valt. In ieder geval worden gegevens over de totale statistische waarde van de verzendingen en aankomsten per maand aan de Commissie (Eurostat) toegezonden.

HOOFDSTUK 6

TOEZENDING VAN GEGEVENS AAN EUROSTAT

Artikel 25

1.   De in artikel 12, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 638/2004 bedoelde geaggregeerde gegevens worden voor iedere stroom gedefinieerd als de totale waarde van de handel met de andere lidstaten. Bovendien maken de lidstaten die tot de eurozone behoren, van hun handel buiten de eurozone een indeling naar product overeenkomstig de secties van de Standard International Trade Classification, Revision 3.

2.   De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat bij de bedrijven volledige gegevens worden verzameld die ten minste 97 % van de totale handel bestrijken.

3.   Ingevolge artikel 12 van Verordening (EG) nr. 638/2004 aangebrachte correcties worden aan de Commissie (Eurostat) toegezonden met ten minste een indeling naar partnerland en productcode op tweecijferniveau van de GN.

4.   Wanneer de lidstaten geen gegevens over de statistische waarde van de goederen verzamelen, schatten zij deze waarde.

5.   Lidstaten die de referentieperiode overeenkomstig artikel 3, lid 1, hebben aangepast, zorgen voor een maandelijkse toezending van de resultaten aan de Commissie (Eurostat), waarbij zij zo nodig, wanneer de referentieperiode voor fiscale doeleinden niet overeenkomt met een kalendermaand, gebruikmaken van schattingen.

6.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) ook gegevens waarvoor geheimhouding geldt, zodat deze ten minste onder de originele eerste twee cijfers van de GN-code kunnen worden gepubliceerd, wanneer de geheimhouding hierbij verzekerd is.

7.   Wanneer al aan de Commissie (Eurostat) toegezonden resultaten worden herzien, verstrekken de lidstaten de herziene resultaten uiterlijk in de maand nadat deze beschikbaar zijn.

HOOFDSTUK 7

VERSLAG OVER DE KWALITEIT

Artikel 26

1.   De lidstaten verstrekken de Commissie (Eurostat) uiterlijk tien maanden na het kalenderjaar een verslag over de kwaliteit met alle informatie die zij verlangt om de kwaliteit van de ingediende gegevens te kunnen beoordelen.

2.   In het verslag over de kwaliteit wordt de kwaliteit van de statistieken aan de hand van de volgende criteria beoordeeld:

relevantie van statistische begrippen;

nauwkeurigheid van schattingen;

tijdige toezending van de resultaten aan de Commissie (Eurostat);

toegankelijkheid en duidelijkheid van de informatie;

vergelijkbaarheid van de statistieken;

samenhang;

volledigheid.

3.   De kwaliteitsindicatoren worden in bijlage VI gedefinieerd.

HOOFDSTUK 8

SLOTBEPALINGEN

Artikel 27

Verordening (EG) nr. 1901/2000 en Verordening (EEG) nr. 3590/92 worden per 1 januari 2005 ingetrokken.

Artikel 28

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van 1 januari 2005.

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel, 18 november 2004.

Voor de Commissie

Joaquín ALMUNIA

Lid van de Commissie


(1)  PB L 102 van 7.4.2004, blz. 1.

(2)  PB L 228 van 8.9.2000, blz. 28. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 2207/2003 (PB L 330 van 18.12.2003, blz. 15).

(3)  PB L 364 van 12.12.1992, blz. 32.

(4)  PB L 145 van 13.6.1977, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 2004/66/EG (PB L 168 van 1.5.2004, blz. 35).

(5)  PB L 256 van 7.9.1987, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Verordening (EG) nr. 1558/2004 (PB L 283 van 2.9.2004, blz. 7).


BIJLAGE I

Lijst van de goederen die bij de aan de Commissie (Eurostat) toe te zenden statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten buiten beschouwing blijven

a)

Wettige betaalmiddelen, waardepapieren;

b)

Monetair goud;

c)

Eerstehulpgoederen bestemd voor rampgebieden;

d)

Goederen die onder de diplomatieke, consulaire of soortgelijke onschendbaarheid vallen;

e)

Goederen bestemd voor dan wel na tijdelijk gebruik, mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

1)

veredeling is niet beoogd of heeft niet plaatsgevonden

2)

de verwachte duur van het tijdelijke gebruik bedraagt niet meer dan 24 maanden

3)

de verzending/aankomst is niet voor BTW-doeleinden als levering/verwerving aangegeven

f)

Informatiedragers, zoals diskettes, magneetbanden, films, ontwerpen, audio- en videocassettes en cd-rom's met computersoftware, wanneer ze op verzoek van een bepaalde cliënt zijn ontworpen of wanneer ze niet commercieel worden verhandeld, alsmede aanvullingen op een eerdere levering (bv. in verband met een update) die de ontvanger van het goed niet in rekening worden gebracht

g)

Voorzover zij niet het voorwerp van een handelstransactie zijn:

1)

reclamemateriaal

2)

handelsmonsters

h)

Goederen bestemd voor dan wel na reparatie en de onderdelen hiervoor. Een reparatie behelst de restauratie van goederen in hun oorspronkelijke functie of toestand. Met de reparatie wordt uitsluitend beoogd dat de goederen goed blijven functioneren; hiervoor kan tot op zekere hoogte een reconstructie of een verbetering nodig zijn, zolang de aard van de goederen hierdoor niet verandert;

i)

Goederen die worden verzonden naar buiten het statistische registratiegebied gelegerde nationale strijdkrachten, goederen die uit een andere lidstaat aankomen nadat ze door de nationale strijdkrachten buiten het statistische registratiegebied waren meegenomen, en goederen die in het statistische registratiegebied van een lidstaat worden verworven of overgedragen door aldaar gelegerde buitenlandse strijdkrachten;

j)

Draagraketten voor ruimtevaartuigen bij verzending en aankomst met het oog op lancering en op het moment van hun lancering;

k)

Nieuwe vervoermiddelen die door BTW-plichtige natuurlijke of rechtspersonen aan particulieren uit een andere lidstaat worden verkocht.


BIJLAGE II

Lijst van GN-onderverdelingen, bedoeld in artikel 9, lid 1

 

0105 11 11

 

0105 11 19

 

0105 11 91

 

0105 11 99

 

0105 12 00

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

*********

 

0407 00 11

 

*********

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

*********

 

2203 00 01

 

2203 00 09

 

2203 00 10

 

*********

 

2204 10 11

 

2204 10 19

 

2204 10 91

 

2204 10 99

 

2204 21 10

 

2204 21 11

 

2204 21 12

 

2204 21 13

 

2204 21 17

 

2204 21 18

 

2204 21 19

 

2204 21 22

 

2204 21 23

 

2204 21 24

 

2204 21 26

 

2204 21 27

 

2204 21 28

 

2204 21 32

 

2204 21 34

 

2204 21 36

 

2204 21 37

 

2204 21 38

 

2204 21 42

 

2204 21 43

 

2204 21 44

 

2204 21 46

 

2204 21 47

 

2204 21 48

 

2204 21 62

 

2204 21 66

 

2204 21 67

 

2204 21 68

 

2204 21 69

 

2204 21 71

 

2204 21 74

 

2204 21 76

 

2204 21 77

 

2204 21 78

 

2204 21 79

 

2204 21 80

 

2204 21 81

 

2204 21 82

 

2204 21 83

 

2204 21 84

 

2204 21 85

 

2204 21 87

 

2204 21 88

 

2204 21 89

 

2204 21 91

 

2204 21 92

 

2204 21 94

 

2204 21 95

 

2204 21 96

 

2204 21 98

 

2204 21 99

 

2204 29 10

 

2204 29 11

 

2204 29 12

 

2204 29 13

 

2204 29 17

 

2204 29 18

 

2204 29 42

 

2204 29 43

 

2204 29 44

 

2204 29 46

 

2204 29 47

 

2204 29 48

 

2204 29 58

 

2204 29 62

 

2204 29 64

 

2204 29 65

 

2204 29 71

 

2204 29 72

 

2204 29 75

 

2204 29 77

 

2204 29 78

 

2204 29 82

 

2204 29 83

 

2204 29 84

 

2204 29 87

 

2204 29 88

 

2204 29 89

 

2204 29 91

 

2204 29 92

 

2204 29 94

 

2204 29 95

 

2204 29 96

 

2204 29 98

 

2204 29 99

 

*********

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

*********

 

2206 00 10

 

2206 00 31

 

2206 00 39

 

2206 00 51

 

2206 00 59

 

2206 00 81

 

*********

 

2207 10 00

 

2207 20 00

 

*********

 

2209 00 99

 

*********

 

2716 00 00

 

*********

 

3702 51 00

 

3702 53 00

 

3702 54 10

 

3702 54 90

 

*********

 

5701 10 10

 

5701 10 90

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

*********

 

5702 20 00

 

5702 31 10

 

5702 31 80

 

5702 32 10

 

5702 32 90

 

5702 39 00

 

5702 41 00

 

5702 42 00

 

5702 49 00

 

5702 51 00

 

5702 52 10

 

5702 52 90

 

5702 59 00

 

5702 91 00

 

5702 92 10

 

5702 92 90

 

5702 99 00

 

*********

 

5703 10 00

 

5703 20 11

 

5703 20 19

 

5703 20 91

 

5703 20 99

 

5703 30 11

 

5703 30 19

 

5703 30 81

 

5703 30 89

 

5703 90 10

 

5703 90 90

 

*********

 

5704 10 00

 

5704 90 00

 

*********

 

5705 00 10

 

5705 00 30

 

5705 00 90

 

*********

 

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

*********

 

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

*********

 

6103 11 00

 

6103 12 00

 

6103 19 00

 

6103 21 00

 

6103 22 00

 

6103 23 00

 

6103 29 00

 

6103 31 00

 

6103 32 00

 

6103 33 00

 

6103 39 00

 

6103 41 00

 

6103 42 00

 

6103 43 00

 

6103 49 00

 

*********

 

6104 11 00

 

6104 12 00

 

6104 13 00

 

6104 19 00

 

6104 21 00

 

6104 22 00

 

6104 23 00

 

6104 29 00

 

6104 31 00

 

6104 32 00

 

6104 33 00

 

6104 39 00

 

6104 41 00

 

6104 42 00

 

6104 43 00

 

6104 44 00

 

6104 49 00

 

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 00

 

6104 62 00

 

6104 63 00

 

6104 69 00

 

*********

 

6105 10 00

 

6105 20 10

 

6105 20 90

 

6105 90 10

 

6105 90 90

 

*********

 

6106 10 00

 

6106 20 00

 

6106 90 10

 

6106 90 30

 

6106 90 50

 

6106 90 90

 

*********

 

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 00

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

*********

 

6108 11 00

 

6108 19 00

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 00

 

6108 32 00

 

6108 39 00

 

6108 91 00

 

6108 92 00

 

6108 99 00

 

*********

 

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

6109 90 90

 

*********

 

6110 11 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 12 10

 

6110 12 90

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 20 10

 

6110 20 91

 

6110 20 99

 

6110 30 10

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 90 10

 

6110 90 90

 

*********

 

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

*********

 

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 00

 

*********

 

6210 20 00

 

6210 30 00

 

*********

 

6211 11 00

 

6211 12 00

 

6211 20 00

 

6211 32 31

 

6211 32 41

 

6211 32 42

 

6211 33 31

 

6211 33 41

 

6211 33 42

 

6211 42 31

 

6211 42 41

 

6211 42 42

 

6211 43 31

 

6211 43 41

 

6211 43 42

 

*********

 

6212 10 10

 

6212 10 90

 

6212 20 00

 

6212 30 00

 

*********

 

6401 10 10

 

6401 10 90

 

6401 91 00

 

6401 92 10

 

6401 92 90

 

6401 99 00

 

*********

 

6402 12 10

 

6402 12 90

 

6402 19 00

 

6402 20 00

 

6402 30 00

 

6402 91 00

 

6402 99 10

 

6402 99 31

 

6402 99 39

 

6402 99 50

 

6402 99 91

 

6402 99 93

 

6402 99 96

 

6402 99 98

 

*********

 

6403 12 00

 

6403 19 00

 

6403 20 00

 

6403 30 00

 

6403 40 00

 

6403 51 11

 

6403 51 15

 

6403 51 19

 

6403 51 91

 

6403 51 95

 

6403 51 99

 

6403 59 11

 

6403 59 31

 

6403 59 35

 

6403 59 39

 

6403 59 50

 

6403 59 91

 

6403 59 95

 

6403 59 99

 

6403 91 11

 

6403 91 13

 

6403 91 16

 

6403 91 18

 

6403 91 91

 

6403 91 93

 

6403 91 96

 

6403 91 98

 

6403 99 11

 

6403 99 31

 

6403 99 33

 

6403 99 36

 

6403 99 38

 

6403 99 50

 

6403 99 91

 

6403 99 93

 

6403 99 96

 

6403 99 98

 

*********

 

6404 11 00

 

6404 19 10

 

6404 19 90

 

6404 20 10

 

6404 20 90

 

*********

 

6405 10 00

 

6405 20 10

 

6405 20 91

 

6405 20 99

 

6405 90 10

 

6405 90 90

 

*********

 

7101 10 00

 

7101 21 00

 

7101 22 00

 

*********

 

7103 91 00

 

7103 99 00

 

*********

 

7104 10 00

 

7104 20 00

 

7104 90 00

 

*********

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

*********

 

7106 10 00

 

7106 91 10

 

7106 91 90

 

7106 92 20

 

7106 92 80

 

*********

 

7108 11 00

 

7108 12 00

 

7108 13 10

 

7108 13 80

 

7108 20 00

 

*********

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 80

 

7110 21 00

 

7110 29 00

 

7110 31 00

 

7110 39 00

 

7110 41 00

 

7110 49 00

 

*********

 

7116 10 00

 

7116 20 11

 

7116 20 19

 

7116 20 90

 

*********

 

8504 10 10

 

8504 10 91

 

8504 10 99

 

8504 21 00

 

8504 22 10

 

8504 22 90

 

8504 23 00

 

8504 31 10

 

8504 31 31

 

8504 31 39

 

8504 31 90

 

8504 32 10

 

8504 32 30

 

8504 32 90

 

8504 33 10

 

8504 33 90

 

8504 34 00

 

8504 40 10

 

8504 40 20

 

8504 40 50

 

8504 40 93

 

8504 50 10

 

*********

 

8518 21 90

 

8518 22 90

 

8518 29 20

 

8518 29 80

 

*********

 

8539 10 10

 

8539 10 90

 

8539 21 30

 

8539 21 92

 

8539 21 98

 

8539 22 10

 

8539 29 30

 

8539 29 92

 

8539 29 98

 

8539 31 10

 

8539 31 90

 

8539 32 10

 

8539 32 50

 

8539 32 90

 

8539 39 00

 

8539 41 00

 

8539 49 10

 

8539 49 30

 

*********

 

8540 11 11

 

8540 11 13

 

8540 11 15

 

8540 11 19

 

8540 11 91

 

8540 11 99

 

8540 12 00

 

8540 20 10

 

8540 20 80

 

8540 40 00

 

8540 50 00

 

8540 71 00

 

8540 72 00

 

8540 79 00

 

8540 81 00

 

8540 89 00

 

*********

 

8542 21 01

 

8542 21 05

 

8542 21 11

 

8542 21 13

 

8542 21 15

 

8542 21 17

 

8542 21 20

 

8542 21 25

 

8542 21 31

 

8542 21 33

 

8542 21 35

 

8542 21 37

 

8542 21 39

 

8542 21 45

 

8542 21 50

 

8542 21 69

 

8542 21 71

 

8542 21 73

 

8542 21 81

 

8542 21 83

 

8542 21 85

 

8542 21 99

 

8542 29 10

 

8542 29 20

 

8542 29 90

 

*********

 

8903 91 10

 

8903 91 92

 

8903 91 99

 

8903 92 10

 

8903 92 91

 

8903 92 99

 

8903 99 10

 

8903 99 91

 

8903 99 99

 

*********

 

9001 30 00

 

9001 40 20

 

9001 40 41

 

9001 40 49

 

9001 40 80

 

9001 50 20

 

9001 50 41

 

9001 50 49

 

9001 50 80

 

*********

 

9003 11 00

 

9003 19 10

 

9003 19 30

 

9003 19 90

 

*********

 

9006 53 10

 

9006 53 90

 

*********

 

9202 10 10

 

9202 10 90

 

9202 90 30

 

9202 90 80

 

*********

 

9204 10 00

 

9204 20 00

 

*********

 

9205 10 00

 

*********

 

9207 90 10

 

*********


BIJLAGE III

Codering van de aard van de transactie

A

B

1)

Transacties die gepaard gaan met een feitelijke of voorziene eigendomsoverdracht tegen een tegenprestatie (financieel of anderszins) (met uitzondering van de onder 2, 7 en 8 te registreren transacties) (1)  (2)  (3)

1)

Definitieve aankoop/verkoop (2)

2)

Zicht of proefzending, levering in consignatie of via een commissionair

3)

Ruilhandel (tegenprestatie in natura)

4)

Aankopen door particulieren

5)

Financiële lease (huurkoop) (3)

2)

Retourzendingen na registratie van de oorspronkelijke transactie onder code 1 (4); gratis vervanging van goederen (4)

1)

Retourzendingen van goederen

2)

Vervanging van teruggezonden goederen

3)

Vervanging (bv. onder garantie) van goederen die niet zijn teruggezonden

3)

(Niet-tijdelijke) transacties die gepaard gaan met een eigendomsoverdracht zonder tegenprestatie (financieel of anderszins)

1)

Zending van goederen in het kader van geheel of gedeeltelijk door de Europese Gemeenschap beheerde of gefinancierde hulpprogramma's

2)

Andere hulpzendingen van overheidswege

3)

Andere hulp (particuliere sector, niet-gouvernementele organisaties)

4)

Andere

4)

Verrichtingen met het oog op loonveredeling (5) (met uitzondering van onder 7 te registreren verrichtingen)

 

5)

Verrichtingen na loonveredeling (5) (met uitzondering van onder 7 te registreren verrichtingen)

 

6)

Bijzondere voor nationale doeleinden gecodeerde transacties (6)

 

7)

Verrichtingen in verband met gecoördineerde defensieprojecten of andere intergouvernementele programma's voor gecoördineerde fabricage

 

8)

Levering van bouwmaterialen en materieel voor de bouw in het kader van een algemene bouwovereenkomst (7)

 

9)

Andere transacties

 


(1)  Deze rubriek bestrijkt de meeste verzendingen en aankomsten, namelijk de transacties waarbij:

een eigendomsoverdracht tussen een ingezetene en een niet-ingezetene plaatsvindt, en

een financiële tegenprestatie of een tegenprestatie in natura is of zal worden verricht.

Dit geldt ook voor bewegingen tussen bedrijven die tot dezelfde groep behoren, en voor bewegingen van en naar distributiecentra, ook al is er geen sprake van onmiddellijke betaling.

(2)  Met inbegrip van de vervanging tegen betaling van reserveonderdelen of andere goederen.

(3)  Met inbegrip van financiële lease: de leasesom wordt zo berekend dat de waarde van de goederen volledig of bijna volledig wordt gedekt. De risico's en de winsten in verband met het bezit van de goederen gaan over op de lessee. Bij het einde van de overeenkomst wordt de lessee eigenaar van de goederen.

(4)  Retourzendingen en de vervanging van goederen die oorspronkelijk werden geregistreerd in de rubrieken 3 tot en met 9 van kolom A, moeten bij de desbetreffende rubrieken worden opgetekend.

(5)  Onder veredeling vallen handelingen (transformatie, bouw, montage, verbetering, renovatie enz.) die ten doel hebben een nieuw of een werkelijk verbeterd product te vervaardigen. Dit hoeft niet altijd tot een wijziging van de productclassificatie te leiden. Veredelingsactiviteiten die de bewerker voor eigen rekening verricht, vallen niet onder deze rubrieken, maar moeten in rubriek 1 van kolom A worden opgetekend.

Goederen bestemd voor of na veredeling moeten als aankomsten en verzendingen worden opgetekend.

Reparaties mogen hier niet worden opgetekend. Een reparatie behelst de restauratie van goederen in hun oorspronkelijke functie of toestand. Met de reparatie wordt uitsluitend beoogd dat de goederen goed blijven functioneren; hiervoor kan tot op zekere hoogte een reconstructie of een verbetering nodig zijn, zolang de aard van de goederen hierdoor niet verandert.

Goederen bestemd voor of na reparatie blijven bij de aan de Commissie (Eurostat) toe te zenden statistieken van het goederenverkeer tussen de lidstaten buiten beschouwing (zie bijlage I, onder h).

(6)  Tot de transacties die hier worden opgetekend, behoren onder meer: transacties zonder eigendomsoverdracht, zoals reparatie, verhuur, bruikleen, operationele lease en ander tijdelijk gebruik gedurende minder dan twee jaar, met uitzondering van loonveredeling (levering of retourzending). Transacties met deze code worden niet aan de Commissie (Eurostat) opgegeven.

(7)  Voor in rubriek 8 van kolom A te registreren transacties mogen de goederen niet afzonderlijk worden gefactureerd, maar moet het werk in zijn geheel in rekening worden gebracht. Indien dit niet het geval is, moeten de transacties in rubriek 1 worden opgetekend.


BIJLAGE IV

Codering van leveringsvoorwaarden

 

Betekenis

In voorkomend geval aan te geven plaats

Code Incoterm

Incoterm IKK/ECE Genève

EXW

Af fabriek

Plaats van de fabriek

FCA

Franco vervoerder

Overeengekomen plaats

FAS

Vrij langs boord

Overeengekomen haven van inscheping

FOB

Vrij aan boord

Overeengekomen haven van inscheping

CFR

Kosten en vrachtkosten

Overeengekomen haven van bestemming

CIF

Kosten, verzekering en vrachtkosten

Overeengekomen haven van bestemming

CPT

Vervoer betaald tot

Overeengekomen plaats van bestemming

CIP

Vervoer en verzekering betaald tot

Overeengekomen plaats van bestemming

DAF

Geleverd aan grens

Overeengekomen plaats van levering aan de grens

DES

Geleverd af schip

Overeengekomen haven van bestemming

DEQ

Geleverd af kade

Vrijgemaakt, overeengekomen haven

DDU

Geleverd, rechten niet betaald

Overeengekomen haven van bestemming in het land van aankomst

DDP

Geleverd, rechten betaald

Overeengekomen plaats van levering in het land van aankomst

XXX

Andere leveringsvoorwaarden dan hierboven vermeld

Duidelijke vermelding van de in het contract opgenomen voorwaarden

Aanvullende informatie (indien vereist):

1)

Plaats op het grondgebied van de betrokken lidstaat.

2)

Plaats in een andere lidstaat.

3)

Andere (plaats buiten de Gemeenschap).


BIJLAGE V

Codering van de wijze van vervoer

Code

Titel

1

Vervoer over zee

2

Vervoer per spoor

3

Wegvervoer

4

Luchtvervoer

5

Postzendingen

7

Vaste transportinrichtingen

8

Vervoer over binnenwateren

9

Eigen voortstuwing


BIJLAGE VI

Kwaliteitsindicatoren

De door de lidstaat verstrekte informatie over de kwaliteit van de gegevens wordt gebaseerd op een gemeenschappelijke set kwaliteitsindicatoren en de noodzakelijke beschrijvende metagegevens.

1)

Relevantie van statistische begrippen wil zeggen dat de gegevens aan de behoeften van de gebruikers beantwoorden.

2)

Nauwkeurigheid is een van de belangrijkste behoeften van de gebruikers. De nauwkeurigheid kan worden beoordeeld aan de hand van de volgende indicatoren:

a)

Drempels

i)

De lidstaten melden de hoogte van de gehanteerde drempels.

ii)

Ter controle van de hoogte van de drempels geven de lidstaten de volgende informatie:

de dekkingsgraad (%), uitgedrukt in de waarde, van de handel boven de vrijstellingsdrempel.

iii)

Ter controle van het effect van de drempels geven de lidstaten de volgende informatie:

de voor de schatting van de handel beneden de drempels gebruikte correctiemethode;

het aandeel (%) van de geschatte handel beneden de drempels.

b)

Non-respons

Ter beoordeling van de omvang van de non-respons geven de lidstaten de volgende informatie:

de voor de schatting van de ontbrekende handel gebruikte correctiemethode;

het aandeel (%) van de voor de ontbrekende handel geschatte waarden.

c)

Statistische waarde

Ter beoordeling van het effect van de berekening van de statistische waarde geven de lidstaten de volgende informatie:

de voor de berekening van de statistische waarde gebruikte methode;

het kwantitatieve effect van de berekening van de statistische waarde.

d)

Herzieningen

Ter beoordeling van het effect van de herzieningsprocedures geven de lidstaten de volgende informatie:

een beschrijving van het herzieningsbeleid;

de wijziging (%) van de totale waarde van de handel tussen de eerste resultaten en de resultaten die het laatst beschikbaar zijn gekomen.

e)

Geheimhouding

Ter beoordeling van het effect van de handel waarvoor geheimhouding geldt, geven de lidstaten de volgende informatie:

een beschrijving van de geheimhoudingsregels;

het aandeel (%) van de handel waarvoor geheimhouding geldt, uitgedrukt in waarde;

het aantal GN-codes waarvoor geheimhouding geldt.

f)

Andere indicatoren voor de nauwkeurigheid

Er zijn ook andere nuttige indicatoren voor de beoordeling van de kwaliteit van de gegevens; daarom nemen de lidstaten in het kwaliteitsverslag ook de volgende gegevens op:

een beschrijving van de controleprocedures;

het gemiddelde aantal regels in de aangiften per maand;

het aantal informatieplichtigen;

het aandeel (%) van de elektronische aangiften;

het aandeel (%) van de elektronisch aangegeven waarde.

3)

De tijdigheid wordt door Eurostat beoordeeld door de gemiddelde tijd tussen het einde van de referentiemaand en het tijdstip van toezending van de gegevens aan Eurostat te berekenen. Dit geschiedt als volgt:

gemiddeld aantal kalenderdagen per jaar dat de geaggregeerde resultaten ten opzichte van de wettelijke uiterste termijn te laat (+ X dagen) of te vroeg (– Y dagen) worden ingediend;

gemiddeld aantal kalenderdagen per jaar dat de gedetailleerde resultaten ten opzichte van de wettelijke uiterste termijn te laat (+ X dagen) of te vroeg (– Y dagen) worden ingediend.

4)

De toegankelijkheid voor de gebruikers verleent de statistische gegevens een waarde die toeneemt wanneer de gebruikers de gegevens direct kunnen gebruiken in het door hen verlangde formaat. De duidelijkheid van de gegevens hangt af van de hulp die bij het gebruik en de interpretatie van de statistieken geboden wordt en van de beschikbaarheid van een toelichting en een analyse van de resultaten.

Daarom geven de lidstaten in het kwaliteitsverslag aan welke media voor de verspreiding van de statistiek van de buitenlandse handel zijn gebruikt, alsmede verwijzingen naar andere informatie die voor de gebruikers van de statistieken van nut kan zijn (informatie over de gebruikte methoden, eerdere of soortgelijke publicaties enz.).

5)

De vergelijkbaarheid beoogt de meting van het effect van verschillen in de toegepaste statistische begrippen en definities wanneer de statistieken voor verschillende geografische of niet-geografische gebieden of verschillende referentieperiodes worden vergeleken.

Het gebruik van verschillende begrippen en definities door de lidstaten kan van invloed zijn op de vergelijkbaarheid van de statistiek van de buitenlandse handel (vergelijkbaarheid in de ruimte).

Om het effect te beoordelen brengen de lidstaten verslag uit over door hen opgestelde spiegelstatistieken en over het onderzoek naar de asymmetrie dat zij uitvoeren wanneer het spiegeleffect significant wordt.

De vergelijkbaarheid in de tijd is een ander belangrijk kwaliteitsaspect. De lidstaten maken melding van alle veranderingen in de definities, de dekking of de methoden die van invloed zijn op de continuïteit.

6)

De samenhang wordt bepaald door de mate waarin reeksen statistieken tezamen kunnen worden gebruikt. Afgezien van de statistiek van de buitenlandse handel is er ook informatie over de buitenlandse handel te vinden in de nationale rekeningen, in bedrijfsstatistieken en in de betalingsbalans.

In dit verband maken de lidstaten melding van alle informatie over de samenhang tussen de statistiek van de buitenlandse handel en statistieken die uit andere bronnen afkomstig zijn.

7)

De volledigheid heeft betrekking op het feit dat de onderwerpen waarvoor statistieken beschikbaar zijn, in overeenstemming zijn met de behoeften en de prioriteiten van de gebruikers van het Europese statistische systeem.