30.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 328/65


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1897/2004

z dne 29. oktobra 2004

o dopolnitvi Priloge k Uredbi (ES) št. 2400/96 o vnosu nekaterih označb v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ (Cartoceto) – (ZOP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2081/92 z dne 14. julija 1992 o zaščiti geografskih oznak in označb porekla za kmetijske proizvode in živila (1) ter zlasti člena 6(3) in (4),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 6(2) Uredbe (EGS) št. 2081/92 je bil zahtevek Italije za vnos označbe „Cartoceto“ v register objavljen v Uradnem listu Evropske unije  (2).

(2)

Ker ni bila v smislu člena 7 Uredbe (EGS) št. 2081/92 Komisiji poslana nobena ugotovitev o možni kršitvi, je treba to označbo vpisati v „Register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih oznak“ –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga Uredbe (ES) št. 2400/96 se dopolni z označbo iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. oktobra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 208, 24.7.1992, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (ES) št. 1215/2004 (UL L 232, 1.7.2004, str. 21).

(2)  UL C 41, 17.2.2004, str. 2 (Cartoceto).


PRILOGA

PROIZVODI IZ PRILOGE I K POGODBI, NAMENJENI ZA PREHRANO LJUDI

Maščobe (maslo, margarina, olja itd.)

ITALIJA

Cartoceto – (ZOP)