8.10.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/24


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1745/2004

z dne 6. oktobra 2004

o prenehanju lova na morsko ploščo za ladje, ki plujejo pod zastavo Belgije

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19. decembra 2003 o določitvi možnosti ribolova in s tem povezanih pogojev za določene staleže in skupine staležev rib za leto 2004, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer se zahtevajo omejitve ulova, za leto 2004 (2) predvideva kvote za ulov morske plošče.

(2)

Za zagotavljanje spoštovanja določb o količinskih omejitvah ulova staleža, za katerega veljajo kvote, je potrebno, da Komisija določi datum, od katerega dalje se šteje, da so ribiška plovila držav članic s svojimi ulovi izčrpala kvoto.

(3)

Glede na podatke, ki jih je prejela Komisija, je ulov morske plošče v vodah cone ICES VIIa za ladje, ki plujejo pod zastavo Belgije, ali so v Belgiji registrirane, dosegel dodeljeno kvoto za leto 2004. Belgija je prepovedala ribolov tega staleža od 1. septembra 2004 dalje. Potrebno je, da se ta datum sprejme tudi v tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ulov morske plošče v vodah cone ICES VIIa za ladje, ki plujejo pod zastavo Belgije ali so v Belgiji registrirane, velja, da je kvota, ki je bila za leto 2004 dodeljena Belgiji, izčrpana.

Za ladje, ki plujejo pod zastavo Belgije ali so v Belgiji registrirane, je prepovedan ulov morske plošče v vodah cone ICES VIIa, kot tudi shranjevanje na krovu, pretovarjanje in raztovarjanje tega staleža, ulovljenega po datumu uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 6. oktobra 2004

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribištvo


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(2)  UL L 344, 31.12.2003, str.1.