14.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 291/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1595/2004

z dne 8. septembra 2004

o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem za proizvodnjo, predelavo in trženje ribiških proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalnih državnih pomoči (1) in zlasti člena 1(1)(a)(i) Uredbe,

po objavi osnutka te uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državne pomoči,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 994/98 pooblašča Komisijo, da v skladu s členom 87 Pogodbe pod določenimi pogoji razglasi, da je pomoč malim in srednje velikim podjetjem skladna s skupnim trgom in zanjo ne velja zahteva za uradno priglasitev iz člena 88(3) Pogodbe.

(2)

Uredba Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe ES za državne pomoči malim in srednje velikim podjetjem (2) ne velja za dejavnosti, povezane s proizvodnjo, predelavo ali trženjem proizvodov, naštetih v Prilogi I k Pogodbi.

(3)

Komisija je uporabila člena 87 in 88 Pogodbe za mala in srednje velika podjetja, ki so dejavna v proizvodnji, predelavi in trženju ribiških proizvodov, v številnih odločitvah ter nedavno opredelila svojo politiko v Smernicah za preverjanje državnih pomoči ribištvu in ribogojstvu (3) („Smernice za ribištvo“). Ob upoštevanju znatnih izkušenj Komisije pri uporabi navedenih členov v malih in srednje velikih podjetjih za proizvodnjo, predelavo in trženje ribiških proizvodov je ustrezno, da Komisija za zagotovitev učinkovitega nadzora in poenostavitve uprave, ne da bi s tem oslabila svoje spremljanje, uporabi pristojnosti, ki so ji bile določene z Uredbo (ES) št. 994/98, tudi za mala in srednje velika podjetja za proizvodnjo, predelavo in trženje ribiških proizvodov, če je bilo določeno, da se člen 89 Pogodbe uporablja za takšne proizvode.

(4)

Združljivost državnih pomoči v ribiškem sektorju Komisija oceni na podlagi ciljev tako konkurenčne, kot tudi skupne ribiške politike (SRP).

(5)

Ta uredba mora zajeti dodeljene pomoči v ribiškem sektorju, ki jih je Komisija rutinsko odobrila za več let. Take pomoči od Komisije ne zahtevajo ocene o združljivosti s skupnim trgom za vsak posamezen primer, če ustrezajo pogojem, določenim za strukturne sklade iz Uredbe Sveta (ES) št. 2792/1999 z dne 17. decembra 1999 o podrobnih pravilih in ureditvah glede strukturne pomoči Skupnosti v ribiškem sektorju (4), in nekaterim drugim pogojem.

(6)

Temu ustrezno mora ta Uredba zajemati naslednje pomoči: pomoč za promocijo in/ali oglaševanje ribiških proizvodov, pomoč za skupine proizvajalcev, pomoč za varovanje in razvoj vodnih virov, pomoč za inovativne ukrepe in tehnično podporo, pomoč za zmogljivosti ribiških pristanišč, pomoč za razrez ribiških plovil, pomoč za nekatere socialno-ekonomske ukrepe, pomoč za naložbe v predelavo in/ali trženje ribiških proizvodov, pomoč za naložbe v ribogojstvo in ribolov v celinskih vodah.

(7)

Zaradi pravne varnosti morajo davčne oprostitve, ki veljajo za celotni ribiški sektor, ki jih države članice uvedejo na podlagi člena 15 Šeste direktive Sveta 77/388/EGS z dne 17. maja 1977 o usklajevanju zakonodaje držav članic o prometnih davkih – Skupni sistem davka na dodano vrednost: enotna osnova za odmero (5) ali člena 14 ali 15(1) Direktive Sveta 2003/96/ES o prestrukturiranju okvira Skupnosti za obdavčitev energentov in elektrike (6), če predstavljajo državno pomoč, biti združljive s skupnim trgom in izvzete iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Davčne olajšave, ki jih države članice morajo uvesti v skladu s temi določbami, ne predstavljajo državnih pomoči.

(8)

Ta uredba ne posega v možnost, da države članice priglasijo pomoči malim in srednje velikim podjetjem, ki delujejo v proizvodnji, predelavi in trženju ribiških proizvodov. Takšne priglasitve Komisija oceni v skladu s to uredbo in na podlagi Smernic za ribištvo.

(9)

Za pomoč, ki jih države članice nameravajo dodeliti v ribiškem sektorju, vendar ne sodi v področje uporabe te uredbe ali drugih uredb, sprejetih v skladu s členom 1 Uredbe (ES) št. 994/98, še naprej velja obveznost priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe. Takšna pomoč se oceni ob upoštevanju Smernic za ribištvo. To zlasti velja v primeru pomoči za obnovo ribiškega ladjevja in za opremo ali modernizacijo ribiških plovil, za pomoč pri finančnih kompenzacijah za začasno ukinitev ribolovnih dejavnosti, za pomoč pri trajnem prenosu ribiških plovil tretji državi, za dohodkovno pomoč in pomoč za tekoče poslovanje, za povrnitev škode, ki jo je povzročila naravna nesreča ali izjemni dogodki.

(10)

Ta uredba mora izvzeti vse pomoči, ki ustrezajo zahtevam, ki jih določa, ter vse programe pomoči, če vsaka pomoč, ki bi se jo lahko dodelilo po takšnih programih, ustreza vsem zahtevam te uredbe. Programi pomoči in posamezne podpore zunaj kakšnih koli programov se morajo izrecno sklicevati na to uredbo.

(11)

V interesu skladnosti z ukrepi pomoči, ki jih financira Skupnost, morajo biti zgornje meje pomoči, ki jih zajema ta uredba, enake tistim, določenim za isto vrsto pomoči v Uredbi (ES) št. 2792/1999.

(12)

Bistveno je, da se nobena pomoč ne dodeli v okoliščinah, kjer zakonodaja Skupnosti in zlasti pravila skupne ribiške politike niso upoštevana. Pomoč torej lahko država članica v ribiškem sektorju dodeli le, če so financirani ukrepi in njihovi učinki usklajeni z zakonodajo Skupnosti. Pred dodelitvijo kakršne koli pomoči morajo torej države članice zagotoviti, da upravičenci do državne pomoči upoštevajo predpise SRP.

(13)

V skladu z ustaljeno prakso Komisije ter z namenom zagotoviti sorazmerno pomoč, ki je omejena na potreben znesek, morajo biti pragovi običajno izraženi v obliki intenzivnosti pomoči glede na upravičene stroške in ne v obliki maksimalnih zneskov pomoči.

(14)

Ob upoštevanju potrebe po doseganju primernega ravnotežja med zmanjšanjem izkrivljanja konkurence v sektorju, ki mu je bila dodeljena pomoč, ter cilji te uredbe, ta ne sme izvzeti posameznih podpor, ki presegajo določeni maksimalni znesek, ne glede na to, ali so bile dodeljene v okviru programa pomoči, izvzetega po tej uredbi.

(15)

Da bi se odpravile razlike, ki bi lahko povzročile izkrivljanje konkurence, in da bi se omogočilo usklajevanje med različnimi pobudami Skupnosti in nacionalnimi pobudami v zvezi z malimi in srednje velikimi podjetji, mora biti opredelitev „malih in srednje velikih podjetij“ v tej uredbi enaka kot tista, določena z Uredbo (ES) št. 70/2001.

(16)

Da bi določili, ali je pomoč združljiva s skupnim trgom v skladu s to uredbo ali ne, je treba upoštevati intenzivnost pomoči ter s tem znesek pomoči, izražen v ekvivalentu podpore. Izračun ekvivalenta podpore, plačljivega v več obrokih, in pomoči v obliki ugodnega posojila zahteva uporabo tržnih obrestnih mer, ki prevladujejo v času dodelitve. Za enotno, transparentno in enostavno uporabo pravil o državnih pomočeh morajo tržne obrestne mere za namen te uredbe šteti za referenčne obrestne mere, če je, v primeru ugodnega posojila, posojilo zavarovano z običajnim jamstvom in ne vključuje neobičajnih tveganj. Referenčne obrestne mere morajo biti tiste, ki jih na podlagi objektivnih meril periodično določa Komisija in so objavljene v Uradnem listu Evropske unije ter na internetu.

(17)

Ob upoštevanju člena 87(3)(c) Pogodbe pomoč navadno ne bi smela samo nenehno ali periodično zniževati stroškov poslovanja, ki bi jih upravičenec običajno moral kriti, in mora biti sorazmerna z ovirami, ki jih je treba premagati, da bi se zagotovile socialno-ekonomske ugodnosti, ki naj bi bile v interesu Skupnosti. Ukrepi državne pomoči, ki naj bi preprosto izboljšali finančno stanje proizvajalcev, a ne prispevajo k razvoju sektorja, in še zlasti pomoč, ki je dodeljena samo na podlagi cene, količine, enote proizvodnje ali enote proizvajalnih sredstev, se šteje za pomoč za tekoče poslovanje, ki ni združljiva s skupnim trgom. Še več, takšna pomoč lahko vpliva tudi na mehanizme skupnih ureditev trgov. Zato je primerno omejiti obseg te uredbe na pomoč za naložbe ter pomoč za nekatere socialno-ekonomske ukrepe.

(18)

Da bi zagotovili, da je pomoč nujna in deluje kot spodbuda za razvoj nekaterih dejavnosti, ta uredba ne sme izvzeti pomoči za dejavnosti, katere bi upravičenec že izvajal izključno pod tržnimi pogoji. Nobena pomoč ne sme biti dodeljena v zvezi z dejavnostmi, ki se že opravljajo.

(19)

Ta uredba ne sme izvzeti pomoči, kumuliranih z drugimi državnimi pomočmi, vključno s pomočmi, ki jih dodelijo nacionalni, regionalni ali lokalni organi, z javno podporo, dodeljeno v okviru Uredbe (ES) št. 2792/1999, ali s pomočjo Skupnosti v zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, ko takšna kumulacija presega pragove, določene v navedeni uredbi.

(20)

Da bi zagotovili transparentnost in učinkovito spremljanje v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 994/98, je zaradi objave v Uradnem listu Evropske unije primerno uvesti standardno obliko, v kateri morajo države članice v skladu s to uredbo Komisiji priskrbeti povzetek podatkov vedno, ko se izvede program pomoči ali dodeli posamična pomoč izven takšnih programov. Iz istih razlogov je primerno vzpostaviti pravila o evidencah, ki jih morajo države članice voditi glede pomoči, izvzetih po tej uredbi. Za namene letnega poročila, ki ga morajo države članice predložiti Komisiji, je primerno, da Komisija določi svoje posebne zahteve. Zaradi široke razpoložljivosti potrebne tehnologije morajo biti povzetki podatkov in letno poročilo v elektronski obliki.

(21)

Neizpolnjevanje obveznosti poročanja, določene v tej uredbi, s strani države članice lahko Komisiji onemogoči izvajanje spremljanja iz člena 88(1) Pogodbe in zlasti ocenitve, ali je skupni gospodarski učinek pomoči, izvzetih v skladu s to uredbo, takšen, da lahko škodi trgovinskim pogojem v obsegu, ki je v nasprotju s skupnim interesom. Zato je zelo pomembno, da države članice hitro predložijo ustrezne podatke, ko izvajajo pomoči v skladu s to uredbo. Še posebej je nujno oceniti kumulativni učinek državnih pomoči takrat, ko so istemu upravičencu lahko dodeljene pomoči iz več virov.

(22)

Ob upoštevanju izkušenj Komisije na tem področju in zlasti pogostosti s katero je na splošno potrebno spreminjati politiko državnih pomoči, je primerno omejiti obdobje uporabe te uredbe. Če ta uredba preneha veljati in se je ne podaljša, morajo biti programi pomoči, ki so že izvzeti po tej uredbi, izvzeti še nadaljnjih šest mesecev.

(23)

Primerno je določiti prehodne določbe za priglasitve, nepotrjene na dan začetka veljavnosti te uredbe, in pomoči, ki so bile dodeljene pred začetkom veljavnosti te uredbe in niso bile priglašene tako, da bi bila kršena obveznost iz člena 88(3) Pogodbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE 1

PODROČJE UPORABE, OPREDELITVE POJMOV IN POGOJI

Člen 1

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za pomoči, dodeljene malim in srednje velikim podjetjem, ki so dejavna v proizvodnji, predelavi ali trženju ribiških proizvodov.

2.   Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

pomoči za z izvozom povezane dejavnosti, kot je pomoč, neposredno povezana z izvoženimi količinami, z ustanovitvijo in delovanjem distribucijske mreže ali drugimi tekočimi izdatki, povezanimi z izvozno dejavnostjo;

(b)

pomoči, pogojene s prednostjo rabe domačega blaga pred rabo uvoženega blaga.

3.   Ta uredba se ne uporablja za posamične projekte z upravičenimi izdatki, ki presegajo 2 milijona evrov ali kjer znesek pomoči presega en milijon evrov na upravičenca letno.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„pomoč“ pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje vsa merila, določena v členu 87(1) Pogodbe ES;

2.

„ribiški proizvod“ pomeni tako proizvode, ulovljene na morju ali v celinskih vodah, kot proizvode ribogojstva, naštete v členu 1 Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (7);

3.

„predelava in trženje“ pomenita vse delovanje, vključno z ravnanjem, obdelavo, proizvodnjo in distribucijo v času med iztovarjanjem ali nabiranjem in stopnjo končnega proizvoda;

4.

„mala in srednje velika podjetja“ („MSP“) pomenijo podjetja, kot so opredeljena v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 70/2001.

Člen 3

Pogoji za izvzetje

1.   Posamične pomoči zunaj katerega koli programa, ki izpolnjujejo vse pogoje po tej uredbe, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in so izvzete iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če je predložen povzetek podatkov iz člena 16(1) te uredbe, ki se izrecno sklicuje na to uredbo z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Programi pomoči, ki izpolnjujejo vse pogoje, določene v tej uredbi, so združljivi s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in so izvzeti iz dolžnosti priglastive iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

vse pomoči, ki bi lahko bile dodeljene po takšnem programu, izpolnjujejo vse pogoje, določene v tej uredbi;

(b)

se program izrecno sklicuje na to uredbo z navedbo njenega naslova in sklica na objavo v Uradnem listu Evropske unije;

(c)

je bil predložen povzetek podatkov iz člena 16(1) te uredbe.

3.   Pomoči, dodeljene po programih iz drugega odstavka, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in so izvzete iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če neposredno dodeljene pomoči izpolnjujejo vse pogoje iz te uredbe.

4.   Pred dodelitvijo kakršnih koli pomoči v skladu s to uredbo države članice preverijo, ali so financirani ukrepi in njihovi učinki združljivi s predpisi Skupnosti. V času dodelitve pomoči države članice preverijo, ali upravičenci do pomoči delujejo skladno s pravili skupne ribiške politike.

POGLAVJE 2

VRSTE POMOČI

Člen 4

Pomoč za skupine proizvajalcev ali združenja ali člane panoge

Pomoč za ustanovitev in delovanje skupin proizvajalcev ali združenj proizvajalcev in pomoč za ukrepe, ki jih te skupine, združenja ali člani panoge izvajajo, je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 15 Uredbe (ES) št. 2792/1999

in

(b)

znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999 za takšno pomoč.

Člen 5

Pomoč za naložbe v varovanje in razvoj vodnih virov

Pomoč za naložbe v varovanje in razvoj vodnih virov je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 13 ter točk 2 in 2.1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 2792/1999

in

(b)

znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999 za takšno pomoč.

Člen 6

Pomoč za naložbe v inovativne ukrepe in tehnično podporo

1.   Pomoč za naložbe v inovativne ukrepe in tehnično podporo je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 17 Uredbe (ES) št. 2792/1999

in

(b)

znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999 za takšno pomoč.

2.   Pomoči za naložbe v inovativne ukrepe in tehnično podporo sta izključeni iz področja uporabe prvega odstavka, če sta povezani z običajnimi izdatki poslovanja upravičenca.

Člen 7

Pomoč za naložbe v promocijo in oglaševanje ribiških proizvodov

Pomoč za naložbe v promocijo in oglaševanje ribiških proizvodov je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč zadeva celotni sektor ali proizvod ali skupino proizvodov tako, da ne promovira proizvodov enega ali več specifičnih podjetij,

(b)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 14 ter točke 3 Priloge III k Uredbi (ES) št. 2792/1999

in

(c)

znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k navedeni Uredbi za takšno pomoč.

Člen 8

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje

Pomoč za naložbe v predelavo in trženje ribiških proizvodov je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 13 ter točk 2 in 2.4 Priloge III k Uredbi (ES) št. 2792/1999

in

(b)

znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999 za takšno pomoč.

Člen 9

Pomoč za naložbe v zmogljivosti ribiških pristanišč

Pomoč za naložbe v zmogljivosti ribiških pristanišč, namenjena za pomoč pri iztovarjanju ter oskrbovanju ribiških plovil je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 13 ter točk 2 in 2.3 Priloge III k Uredbi (ES) št. 2792/1999

in

(b)

znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999 za takšno pomoč.

Člen 10

Pomoč za trajno ukinitev ribolovnih dejavnosti z razrezom ribiškega plovila ali spremembo njegove uporabe v nepridobitne namene, ki niso ribolov

Pomoč za razrez ribiških plovil ali pomoč za trajno prerazporeditev ribiških plovil v nepridobitne namene, ki niso ribolov, sta združljivi s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe ter izvzeti iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 7 ter točke 1.1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 2792/1999

in

(b)

znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999 ali v Uredbi Sveta (8) (ES) št. 2370/2002 za takšno pomoč.

Člen 11

Pomoč za naložbe v ribogojstvo in sektorje ribolova v celinskih vodah

Pomoč za naložbe v ribogojstvo in sektorje ribolova v celinskih vodah je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če:

(a)

pomoč izpolnjuje pogoje iz člena 13 ter točk 2, 2.2 in 2.5 Priloge III k Uredbi (ES) št. 2792/1999

in

(b)

znesek pomoči v enaki vrednosti subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določenih v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 2792/1999 za takšno pomoč.

Člen 12

Socialno-ekonomski ukrepi

Pomoč za predčasno upokojitev za ribiče ter posamezne pavšalne premije, usklajene z določbami iz členov 12(1) in (2), 12(3)(a) (b) in (c) in členom 12(4)(a) do (e) ter Priloge III k Uredbi (ES) št. 2792/1999 je združljiva s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) Pogodbe in je izvzeta iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, če znesek pomoči v ekvivalentu subvencije ne presega skupne stopnje državnih subvencij in subvencij Skupnosti, določene v Prilogi IV k navedeni uredbi za takšno pomoč.

Člen 13

Davčne oprostitve v skladu z direktivama Sveta 77/388/EGS in 2003/96/ES

Davčne oprostitve, ki jih države članice izvajajo v celotnem ribiškem sektorju v skladu s členom 15 Direktive 77/388/EGS ali v skladu s členoma 14 ali 15(1) Direktive Sveta 2003/96/ES, so, v kolikor predstavljajo državno pomoč, združljive s skupnim trgom in so izvzete iz dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe.

POGLAVJE 3

SKUPNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 14

Postopek pred dodelitvijo pomoči

1.   Za upravičenost do izvzetja v skladu s to uredbo se pomoč v okviru programa pomoči za opravljene dejavnosti ali prejete storitve dodeli šele, ko je bil program izdelan in objavljen v skladu s to uredbo.

Če program pomoči ustvari avtomatično pravico do prejemanja pomoči in ne zahteva nobenega nadaljnjega delovanja na upravni ravni, se lahko pomoč dodeli šele, ko je bil program pomoči že izdelan in objavljen v skladu s to uredbo.

Če program pomoči zahteva predložitev vloge zadevnemu pristojnemu organu, se pomoč lahko dodeli šele, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

program pomoči je moral biti pripravljen in objavljen v skladu s to uredbo;

(b)

vloga za pomoč je morala biti pravilno predložena zadevnemu pristojnemu organu;

(c)

vlogo je moral zadevni pristojni organ odobriti na način, ki ga zavezuje, da pomoč dodeli tako, da jasno navede znesek dodeljene pomoči ali kako je ta znesek izračunan; vlogo pa pristojni organ lahko odobri le, če je na voljo proračun za pomoč ali če programi pomoči še niso izčrpani.

2.   Za upravičenost do izvzetja v skladu s to Uredbo se posamične pomoči izven katerega koli programa pomoči za opravljene dejavnosti ali prejete storitve dodelijo potem, ko izpolnjujejo pogoje iz točk (b) in (c) pododstavka 3 odstavka 1.

Člen 15

Kumulacija

Pomoč, izvzeta po tej uredbi, se ne kumulira z nobeno drugo državno pomočjo v smislu člena 87(1) Pogodbe v zvezi z istimi upravičenimi stroški, če bi takšna kumulacija pomenila intenzivnost pomoči ali znesek pomoči, ki bi presegal zgornje meje, določene v tej uredbi.

Člen 16

Transparentnost in spremljanje

1.   Najpozneje 10 delovnih dni pred začetkom veljavnosti programa pomoči ali dodelitve posamične pomoči zunaj katerega koli programa, izvzetega po tej uredbi, države članice z namenom objave v Uradnem listu Evropske unije Komisiji posredujejo povzetek podatkov o takšnem programu pomoči ali posamični pomoči v elektronski obliki in kot je to določeno v Prilogi I. V petih delovnih dneh od prejema navedenega povzetka Komisija pošlje obvestilo o prejemu z identifikacijsko številko ter objavi povzetek na internetu.

2.   Države članice vodijo natančno evidenco o programih pomoči, izvzetih po tej uredbi, posamičnih pomočeh, dodeljenih po teh programih, ter posamičnih pomočeh, izvzetih po tej uredbi, ki so dodeljene izven katerega koli programa pomoči. Takšne evidence vsebujejo vse podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogojev za izvzetje, kot so določeni v tej uredbi, vključno s podatki o tem, da ima podjetje status MSP.

Države članice vodijo evidenco o posamičnih pomočeh 10 let od dneva, ko so bile te dodeljene, o programih pomoči pa 10 let od dneva, ko je bila dodeljena zadnja posamična pomoč po takšnem programu.

Na pisno zahtevo zadevna država članica Komisiji v 20 delovnih dneh ali več, če je tako določeno v zahtevi, predloži vse podatke, za katere Komisija meni, da so potrebni za oceno, ali so izpolnjeni pogoji iz te uredbe.

3.   Države članice zagotovijo, da se nobena pomoč, izvzeta v skladu s to uredbo ne dodeli, če ta povzroči intenzivnost pomoči ali znesek, ki bi presegal zgornje meje, določene v tej uredbi. V ta namen države članice od zadevnega podjetja pridobijo vse podatke o drugih podobnih prejetih pomočeh ali vodijo sistem spremljanja, ki omogoča izračun skupnega zneska pomoči, ki jih je prejel upravičenec do pomoči, izvzete po tej uredbi, vključno z vsako pomočjo, izplačano na različnih ravneh zadevne države članice, ter vsake podpore Skupnosti, ki bi jo upravičenec lahko prejel.

4.   Države članice sestavijo poročilo v elektronski obliki o uporabi te uredbe v zvezi s celotnim ali delom koledarskega leta, za katerega ta uredba velja, tako, kot je določeno v Prilogi II. To poročilo je lahko vključeno v letno poročilo, ki ga morajo države članice predložiti v skladu s členom 21(1) Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 (9), in se predloži do 30. marca v letu, ki sledi koledarskemu letu, ki ga zajema poročilo.

5.   Takoj ko program pomoči začne veljati ali se posamične pomoči dodelijo izven programa pomoči, izvzetega po tej uredbi, države članice na internetu objavijo celotno besedilo takšnega programa pomoči ali merila in pogoje, pod katerimi se takšne posamične pomoči dodelijo. Naslov spletnih strani se posreduje Komisiji skupaj s povzetkom podatkov o pomoči, zahtevani v skladu s prvim odstavkom. Objavi se tudi v letnem poročilu, predloženem v skladu s četrtim odstavkom.

Člen 17

Prehodne določbe

1.   Priglasitve v postopku ob začetku veljavnosti te uredbe, se ocenijo v skladu z njenimi določbami. Kjer pogoji iz te uredbe niso izpolnjeni, Komisija preuči takšne nepotrjene priglasitve v skladu s smernicami Komisije za državne pomoči v ribiškem sektorju.

Posamične pomoči in programi pomoči, ki so se izvajali pred dnevom začetka veljavnosti te uredbe, ter pomoči, dodeljene po teh programih v odsotnosti pooblastila Komisije ter s kršenjem dolžnosti priglasitve iz člena 88(3) Pogodbe, so združljive s skupnim trgom v smislu člena 87(3)(c) in so izvzete, če izpolnjujejo pogoje iz člena 3 te uredbe, razen zahtev iz prvega odstavka in odstavka 2(b) in (c) navedenega člena ob izrecnem sklicu na to uredbo in če je bil posredovan povzetek podatkov. Vsako pomoč, ki ne izpolnjuje navedenih pogojev, Komisija oceni v skladu z ustreznimi okviri, smernicami, sporočili in obvestili.

2.   Programi pomoči, izvzeti v skladu s to uredbo, ostanejo izvzeti v prilagoditvenem obdobju šestih mesecev po datumu iz drugega odstavka člena 18.

Člen 18

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati 1. novembra 2004.

Uporablja se do 31. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. septembra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 142, 14.5.1998, str. 1.

(2)  UL L 10, 13.1.2001, str. 33. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) 364/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 22).

(3)  UL C 229, 14.9.2004, str. 5.

(4)  UL L 337, 30.12.1999, str. 10. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1421/2004 (UL L 260, 6.8.2004, str. 1).

(5)  UL L 145, 13.6.1977 str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/66/ES (UL L 168, 1.5.2004, str. 35).

(6)  UL L 283, 31.10.2003, str. 51. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2004/75/ES (UL L 157, 30.4.2004, str. 100).

(7)  UL L 17, 21.1.2000, str. 22.

(8)  UL L 358, 31.12.2002, str. 57.

(9)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.


PRILOGA I

Oblika povzetka podatkov, ki jih je treba zagotoviti vedno, kadar se izvaja program pomoči, izvzet po tej uredbi, in vedno, kadar se posamična pomoč, izvzeta po tej uredbi, dodeli zunaj katerega koli programa pomoči

Povzetek podatkov o državni pomoči, dodeljeni v skladu z Uredbo (ES) št. …/2004.

Povzetek podatkov, ki jih je treba vpisati.

Pojasnjevalne opombe.

Država članica.

Regija (navedite ime regije, če pomoč dodeli podcentralni organ).

Naziv programa pomoči ali ime podjetja, ki prejema posamično pomoč (napišite naziv programa pomoči ali, v primeru posamične pomoči, ime upravičenca).

Pravna podlaga (natančno navedite nacionalno pravno podlago za program pomoči ali za posamične pomoči).

Letni izdatki, načrtovani po programu, ali skupni znesek posamičnih pomoči, dodeljenih podjetju (zneske je treba navesti v evrih ali, če je to primerno, v nacionalni valuti). V primeru programa pomoči navedite letni skupni znesek odobrenih proračunskih sredstev ali predvideno letno davčno izgubo za vse instrumente pomoči, vsebovane v programu. V primeru dodelitve posamične pomoči navedite skupni znesek pomoči/davčne izgube. Če je primerno, navedite tudi, koliko let se bo pomoč izplačevala po obrokih, ali koliko let bo prihajalo do davčnih izgub. Za garancije v obeh primerih navedite (najvišji) znesek zajamčenih posojil.

Najvišja intenzivnost pomoči (navedite največjo intenzivnost pomoči ali najvišji znesek pomoči za vsak upravičeni element).

Datum izvajanja (navedite datum, od katerega se lahko dodeli pomoč po programu ali ko je dodeljena posamična pomoč).

Trajanje programa ali dodelitve posamičnih pomoči navedite datum (leto in mesec), do katerega se pomoč lahko dodeli po programu, ali v primeru posamičnih pomoči in če je primerno, predvideni datum (leto in mesec) zadnjega obroka, ki ga je treba izplačati.

Cilj pomoči razume se, da je primarni cilj pomoč MSP. Navedite druge (sekundarne) zastavljene cilje.

Navedite, kateri izmed členov od 4 do 12 se uporablja in upravičene stroške, ki jih zajema/zajemajo program ali posamične pomoči.

Zadevni sektor/sektorji (navedite, ali se program nanaša na ribolovni sektor in/ali ribogojni sektor in/ali sektor za predelavo in/ali trženje). Kjer je primerno, navedite podsektorje.

Naziv in naslov organa, ki dodeli pomoč.

Spletni naslov (navedite internetni naslov, kjer je možno najti celotno besedilo programa ali meril in pogojev, po katerih se dodelijo posamične pomoči zunaj programa pomoči).

Drugi podatki.


PRILOGA II

Oblika periodičnega poročila, ki ga je treba predložiti Komisiji

Oblika letnega poročanja o programih pomoči, izvzetih po skupinski uredbi o izvzetju, sprejeti v skladu s členom 1 Uredbe Sveta (ES) št. 994/98.

Države članice morajo v skladu s predpisi o skupinski izjemi, sprejetih na podlagi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98, za obvezno poročanje Komisiji uporabiti spodnjo obliko.

Poročila se predložijo tudi v elektronski obliki.

Zahtevani podatki za vse programe pomoči, izvzete v skladu s predpisi o skupinskem izvzetju, sprejetih v skladu s členom 1 Uredbe Sveta (ES) št. 994/98.

1.

Naziv programa pomoči.

2.

Uporabljena uredba Komisije o izvzetju.

3.

Izdatki (številke je treba navesti za vsak instrument pomoči znotraj programa ali posamičnih pomoči posebej (npr. podpore, ugodna posojila itd.). Številke morajo biti izražene v evrih ali, če je primerno, v nacionalni valuti. V primeru davčnih izdatkov je treba navesti letne davčne izgube. Če natančne številke niso na voljo, se takšne izgube lahko ocenijo.

Številke o izdatkih je treba navesti na naslednji način.

Za leto, zajeto v poročilu, naj se za vsak instrument pomoči znotraj programa (npr. dotacijo, ugodno posojilo, garancijo itd.) posebej navedejo:

3.1.

namenjeni zneski, (predvidene) davčne izgube ali drugi izpad prihodka, podatki o garancijah itd. za nove projekte, ki prejemajo pomoč. V primeru jamstvenih programov je treba navesti skupni znesek nove dodeljene garancije;

3.2.

dejanska izplačila, (predvidene) davčne izgube ali drugi izpad prihodka, podatki o garancijah itd. za nove in tekoče projekte. V primeru jamstvenih programov je potrebno navesti naslednje: skupni znesek neplačanih garancij, dohodek od premij, povračila, izplačane odškodnine, rezultat poslovanja programa v letu, zajetem v pregledu;

3.3.

število projektov in/ali podjetij, ki jim je dodeljena pomoč;

3.4.

celotni predvideni zneski:

za pomoč, dodeljeno skupinam proizvajalcev; združenjem ali članom panoge,

za pomoč, dodeljeno za naložbe v promocijo in/ali oglaševanje ribiških proizvodov,

za pomoč, dodeljeno za naložbe v varovanje in razvoj vodnih virov,

za pomoč, dodeljeno za naložbe v inovativne ukrepe in tehnično pomoč,

za pomoč, dodeljeno za naložbe v zmogljivosti ribiških pristanišč,

za pomoč, dodeljeno za socialno-ekonomske ukrepe iz člena 12,

za pomoč, dodeljeno za trajno ukinitev ribolovnih aktivnosti iz člena 10,

za pomoč, dodeljeno za naložbe v predelavo in trženje kakovostnih ribiških proizvodov,

za pomoč, dodeljeno za naložbe v ribogojstvo in ribolov v celinskih vodah;

3.5.

regijska razčlenitev zneskov pod točko 3.1. po regijah, opredeljenih kot regije iz Cilja 1, ter drugih področjih.

4.

Drugi podatki in opombe.