4.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/13


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1568/2004

z dne 2. septembra 2004

o ukinitvi lova na veliko srebrenko za plovila, ki plujejo pod francosko zastavo

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2847/93 z dne 12. oktobra 1993 o oblikovanju nadzornega sistema na področju skupne ribiške politike (1), in zlasti člena 21(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (ES) št. 2340/2002 z dne 16. decembra 2002 o možnosti ribolova in s tem povezanih pogojev za določene staleže rib in skupine staležev rib za leti 2003 in 2004, ki veljajo v vodah Skupnosti, in za plovila Skupnosti v vodah, za katere veljajo omejitve ulova, določa kvote za veliko srebrenko za leto 2004 (2).

(2)

Za zagotovitev izpolnjevanja določb o količinskih omejitvah ulova staleža, za katerega velja kvota, mora Komisija določiti datum, od katerega se šteje, da je ulov plovil pod zastavo države članice izčrpal dodeljeno kvoto.

(3)

Po podatkih, sporočenih Komisiji, je ulov velike srebrenke v vodah območij ICES V, VI, VII (vode Skupnosti in vode, ki ne spadajo pod suverenost ali pristojnost tretjih držav) s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo ali so registrirana v Franciji, dosegel dodeljeno kvoto za leto 2004. Francija je prepovedala ribolov tega staleža od 17. julija 2004. Zato se upošteva ta datum –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za ulov velike srebrenke v vodah območij ICES V, VI, VII (vode Skupnosti in vode, ki ne spadajo pod suverenost ali pristojnost tretjih držav) s plovili, ki plujejo pod francosko zastavo ali so registrirana v Franciji, se šteje, da je izčrpal Franciji dodeljeno kvoto za leto 2004.

Ribolov velike srebrenke v vodah območij ICES V, VI, VII (vode Skupnosti in vode, ki ne spadajo pod suverenost ali pristojnost tretjih držav) je za plovila, ki plujejo pod francosko zastavo ali so registrirana v Franciji, prepovedan. Prav tako je prepovedano skladiščenje v plovilu, pretovarjanje in iztovarjanje staleža, ki so ga ta plovila ulovila po datumu začetka uporabe te uredbe.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 17. julija 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 2. septembra 2004

Za Komisijo

Jörgen HOLMQUIST

Generalni direktor za ribolov


(1)  UL L 261, 20.10.1993, str. 1. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1954/2003 (UL L 289, 7.11.2003, str. 1).

(2)  UL L 356, 31.12.2002, str.1.