4.9.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 285/3


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1565/2004

z dne 3. septembra 2004

o posebnem intervencijskem ukrepu za oves na Finskem in Švedskem za tržni leti 2004/2005

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1784/2003 z dne 29. septembra 2003 o skupni ureditvi trga za žita (1), in zlasti člena 7 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oves je eden od proizvodov, ki ga zajema Skupna ureditev trga za žita. Vendar pa ni vključen med osnovna žita iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1784/2003, za katere je predviden intervencijski odkup.

(2)

Na Finskem in Švedskem je oves pomemben tradicionalni pridelek in je dobro prilagojen podnebnim razmeram v teh državah. V teh dveh državah proizvodnja močno presega potrebe, zaradi česar sta ti dve državi prisiljeni, da se znebita presežkov tako, da jih izvozita v tretje države. Članstvo v Skupnosti ni spremenilo razmer pred vstopom v Skupnost.

(3)

Kakršno koli zmanjšanje količine ovsa, pridelanega na Finskem in Švedskem, bi koristilo drugim vrstam žita, ki so pokrite z intervencijsko ureditvijo, zlasti ječmenu. Za proizvodnjo ječmena so značilni presežki tako v teh dveh državah kot v Skupnosti v celoti. Prehod iz ovsa na ječmen bi dodatno poslabšal razmere in ustvaril nadaljnje presežke. Zaradi vsega tega je nujno zagotoviti nadaljnji izvoz ovsa v tretje države.

(4)

V skladu s členom 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 se za oves lahko odobrijo nadomestila. Geografski položaj Finske in Švedske ti dve državi z vidika izvoza postavlja v manj ugoden položaj v primerjavi z drugimi državami članicami. Določitev nadomestila na podlagi člena 13 koristi predvsem drugim državam članicam. Možno je torej pričakovati, da bo na Finskem in Švedskem proizvodnjo ovsa vse bolj nadomeščala proizvodnja ječmena. Posledično je možno v naslednjih letih pričakovati, da bodo v intervencijska skladišča na Finskem in Švedskem prišle občutne količine ječmena na podlagi člena 5 Uredbe (EGS) št. 1784/2003, pri čemer je izvoz v tretje države edina možnost za odstranitev teh količin. Izvoz iz intervencijskih skladišč je za proračun Skupnosti bolj obremenjujoč kot neposredni izvoz.

(5)

Tem dodatnim stroškom se je moč izogniti z uvedbo posebnega intervencijskega ukrepa v smislu člena 7 Uredbe (ES) št. 1784/2003. Ta intervencijski ukrep se sprejme v obliki ukrepa, namenjenega razbremenitvi trga ovsa na Finskem in Švedskem. Odobritev nadomestila na podlagi natečaja, ki bi veljal izključno za proizvodnjo ovsa v teh dveh državah in izvoz ovsa iz teh dveh držav, bi bila najprimernejši ukrep v sedanjih razmerah.

(6)

Zaradi narave in ciljev navedenega ukrepa je primerno v zvezi z njim smiselno uporabiti člen 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in uredbe, ki predpisujejo izvajanje navedene uredbe, zlasti Uredbo Komisije (ES) št. 1501/95 z dne 29. junija 1995 o določitvi nekaterih podrobnih pravil izvajanja Uredbe Sveta (EGS) št. 1766/92 o odobritvi nadomestil za žita in o ukrepih v primeru motenj na trgu žita (2).

(7)

Uredba (ES) št. 1501/95 od ponudnikov med drugim zahteva, da oddajo prošnjo za pridobitev izvoznega dovoljenja. Potrebno je določiti višino varščine.

(8)

Zadevno žito je treba dejansko izvoziti iz držav članic, v zvezi s katerimi je bil sprejet posebni intervencijski ukrep. Zato je uporabo izvoznih dovoljenj potrebno omejiti na izvoz iz države članice, v kateri je bila vložena prošnja za dovoljenje in na oves, pridelan na Finskem in Švedskem.

(9)

Z obzirom na sporazum „o dvojnem dobičku“ z Bolgarijo in Romunijo, je potrebno ti dve državi izločiti iz seznama upravičenih destinacij. Poleg tega so te podpore računane za oddaljene destinacije, zato je potrebno izključiti bližnje destinacije, ki so najbolj dovzetne za izkoriščanje ukrepa (Švica in Norveška).

(10)

Zaradi zagotovitve enake obravnave vseh udeležencev je treba določiti enako obdobje veljavnosti za vsa izdana dovoljenja.

(11)

Za zagotovitev nemotenega poteka postopka natečaja za izvoz je treba predpisati najmanjšo količino ter časovni rok in obrazec za oddajo ponudb pristojnim agencijam.

(12)

Ukrepi v tej uredbi so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za žita –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Izvede se posebni intervencijski ukrep v obliki izvoznega nadomestila za 400 000 ton ovsa, pridelanega na Finskem in Švedskem in namenjenega za izvoz iz Finske in Švedske, v vse tretje države razen Bolgarije, Norveške, Romunije in Švice.

Za navedeno nadomestilo se smiselno uporablja člen 13 Uredbe (ES) št. 1784/2003 in uredbe, ki predpisujejo izvajanje navedene uredbe.

2.   Izvajanje ukrepa iz prvega odstavka je v pristojnosti odgovorne finske in švedske intervencijske agencije.

Člen 2

1.   Zaradi določitve nadomestila iz člena 1(1) se izvede natečaj za zbiranje ponudb.

2.   Natečaj za zbiranje ponudb se nanaša na količino ovsa iz člena 1(1) za izvoz v tretje države z izjemo Bolgarije, Norveške, Romunije in Švice.

3.   Natečaj se razpiše do 30. junija 2005. V obdobju veljavnosti natečaja se odobrijo tedenske količine, v zvezi s katerimi se časovni roki za oddajo ponudb določijo v obvestilu o razpisu natečaja.

Ne glede na člen 4(4) Uredbe (ES) št. 1501/95 je rok za oddajo ponudb v okviru prvega delnega natečaja 16. september 2004.

4.   Ponudbe se predložijo finski in švedski intervencijski agenciji, navedenima v obvestilu o razpisu natečaja.

5.   Natečaj se izvede v skladu s to Uredbo (ES) št. 1501/95.

Člen 3

Ponudba je veljavna samo, če:

(a)

se nanaša na količino najmanj 1 000 ton;

(b)

jo spremlja pisna izjava ponudnika, da se ponudba nanaša izključno na oves, pridelan na Finskem in Švedskem in namenjen za izvoz iz teh dveh držav.

Če pogoj iz pododstavka (b) ni izpolnjen, se varščina iz člena 12 Uredbe Komisije (ES) št. 1342/2003 (3) zaseže, razen v primerih višje sile.

Člen 4

V skladu z razpisnim postopkom iz člena 2, se v polje 20 prošnje za dovoljenje in v izvoznih dovoljenjih vnese ena od naslednjih navedb:

Asetus (EY) N:o 1565/2004 – Todistus on voimassa ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa,

Förordning (EG) nr 1565/2004 – Licensen giltig endast i Finland och Sverige.

Člen 5

Nadomestilo velja izključno za izvoz iz Finske in Švedske.

Člen 6

Varščina iz člena 5(3)(a) Uredbe (ES) št. 1501/95 znaša 12 evrov za vsako tono.

Člen 7

1.   Ne glede na člen 23(1) Uredbe Komisije (ES) št. 1291/2000 (4) se šteje, zaradi določitve obdobja njihove veljavnosti, da so izvozna dovoljenja, izdana na podlagi člena 8(1) Uredbe (ES) št. 1501/95, izdana na dan oddaje ponudbe.

2.   Izvozna dovoljenja, izdana na podlagi tega natečaja iz člena 2, veljajo od dneva njihove izdaje v skladu s prvim odstavkom tega člena do poteka četrtega meseca od dneva izdaje.

3.   Ne glede na člen 11 uredbe (ES) št. 1291/2000 veljajo izvozna dovoljenja, izdana na podlagi tega natečaja iz člena 2 te uredbe, izključno na Finskem in Švedskem.

Člen 8

Finska in Švedska intervencijska agencija posredujeta Komisiji oddane ponudbe najpozneje v eni uri in pol po izteku roka za tedensko oddajo ponudb, določenega v obvestilu o razpisu natečaja. Posredovane morajo biti na elektronski naslov in v obliki, prikazani v Prilogi.

Če finska in švedska intervencijska agencija ne prejmeta nobene ponudbe, o tem obvestita Komisijo v roku iz prvega odstavka.

Ura za oddajo ponudb je določena po belgijskem času.

Člen 9

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. septembra 2004

Za Komisijo

Franz FISCHLER

Član Komisije


(1)  UL L 270, 21.10.2003, str. 78.

(2)  UL L 147, 30.6.1995, str. 7. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 777/2004 (UL L 123, 27.4.2004, str. 50).

(3)  UL L 189, 29.7.2003, str. 12.

(4)  UL L 152, 24.6.2000, str. 1.


PRILOGA

OBRAZEC (1)

Natečaj za nadomestilo za izvoz ovsa iz Finske in Švedske v vse tretje države z izjemo Bulgarije, Norveške, Romunije in Švice

(Uredba (ES) št. 1565/2004)

(Rok za oddajo ponudb)

1

2

3

Številka ponudnika

Količina v tonah

Znesek izvoznega nadomestila (EUR/t)

1

 

 

2

 

 

3

 

 

itd.

 

 


(1)  Elektronski naslov za pošiljanje obvestil: agri-c1-revente-marche-ue@cec.eu.int