14.8.2004   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 267/32


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 1450/2004

av den 13 augusti 2004

om genomförande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG med avseende på produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om innovation

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG av den 22 juli 2003 om produktion och utveckling av gemenskapsstatistik om vetenskap och teknologi (1), särskilt artikel 3 i detta, och

av följande skäl:

(1)

I beslut nr 1608/2003/EG fastställs vilka särskilda statistiska åtgärder som behövs för att kunna utarbeta gemenskapsstatistik om vetenskap, teknologi och innovation.

(2)

Det är nödvändigt att vidta åtgärder för genomförandet av särskilda statistiska åtgärder enligt artikel 2 i beslut nr 1608/2003/EG.

(3)

De särskilda statistiska åtgärderna bör vidtas med hänsyn till Europaparlamentets och rådets beslut nr 2367/2002/EG av den 16 december 2002 om gemenskapens statistiska program 2003–2007 (2), i vilket arbetsprogrammet för produktion och förbättring av statistik om vetenskap och teknologi fastställdes för perioden 2003–2007.

(4)

Det är nödvändigt att se till att gemenskapsstatistiken om innovation överensstämmer med andra internationella standarder, vilket innebär att hänsyn också bör tas till det arbete som utförs av OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) och andra internationella organisationer.

(5)

Vid genomförandet av beslut nr 1608/2003/EG bör den ram som utgörs av rådets förordning (EG) nr 322/97 av den 17 februari 1997 om gemenskapsstatistik (3) beaktas då man fastställer bestämmelser som rör tillgången till administrativa källor och sekretesskydd för statistiska uppgifter.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från Statistiska programkommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

I denna förordning fastställs de åtgärder som är nödvändiga för genomförandet av beslut nr 1608/2003/EG med avseende på gemenskapsstatistik om innovation.

Artikel 2

1.   Denna förordning gäller gemenskapsstatistik om innovation. En förteckning över statistiska variabler, verksamheter och sektorer som omfattas, uppdelning av resultaten, frekvens, tidsfrister för uppgiftsinlämning samt en övergångsperiod skall fastställas i bilagan.

2.   På grundval av slutsatserna i de rapporter som lagts fram för Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 5 i beslut nr 1608/2003/EG kan förteckningen över de statistiska variablerna, de verksamheter och sektorer som omfattas, uppdelningen av resultaten, frekvensen, tidsfristerna för dataleveranser och andra faktorer som fastställs i bilagan till denna förordning revideras med jämna mellanrum.

Artikel 3

Medlemsstaterna skall samla in nödvändiga uppgifter genom att använda en kombination av olika källor, t.ex. urvalsundersökningar, administrativa källor eller andra. Dessa andra källor skall i fråga om kvalitet och statistiska skattningsförfaranden vara likvärdiga med urvalsundersökningarna och de administrativa källorna.

Artikel 4

Den gemenskapsstatistik om innovation som förtecknas i bilagan skall baseras på de harmoniserade begrepp och definitioner som finns i den senaste versionen av Oslomanualen. Medlemsstaterna skall tillämpa dessa harmoniserade begrepp och definitioner på all statistik som skall utarbetas.

I de rapporter som läggs fram för Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel 5 i beslut nr 1608/2003/EG skall det hänvisas till begrepp och definitioner och deras tillämpning.

Artikel 5

Det skall vara obligatoriskt för medlemsstaterna att överföra den aggregerade statistik som förtecknas i bilagan och frivilligt att överföra enskilda dataposter till kommissionen (Eurostat) med hjälp av ett standardöverföringsformat som skall fastställas av kommissionen (Eurostat) i samarbete med dem.

Artikel 6

Medlemsstaterna och kommissionen (Eurostat) skall göra en kvalitetsbedömning.

Medlemsstaterna skall på kommissionens (Eurostats) begäran överföra den information som behövs för kvalitetsbedömningen av den statistik som fastställs i bilagan till denna förordning och som är nödvändig för att uppfylla de rapporteringskrav som fastställs i artikel 5 i beslut nr 1608/2003/EG.

Artikel 7

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 13 augusti 2004.

På kommissionens vägnar

Joaquín ALMUNIA

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 230, 16.9.2003, s. 1.

(2)  EGT L 358, 31.12.2002, s. 1.

(3)  EGT L 52, 22.2.1997, s. 1. Förordningen ändrad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).


BILAGA

INNOVATIONSSTATISTIK

Avsnitt 1

Medlemsstaterna skall utarbeta följande gemenskapsstatistik om innovation:

Kod

Benämning

Anmärkningar

1

Antal företag med innovationsverksamhet

I absoluta tal och i procent av alla företag

2

Antal företag med innovationsverksamhet som introducerat nya eller väsentligt förbättrade produkter som är nya på marknaden

I absoluta tal, i procent av alla företag och i procent av alla företag med innovationsverksamhet

3

Omsättning från innovation som hänför sig till nya eller väsentligt förbättrade produkter som är nya på marknaden

I absoluta tal, i procent av den totala omsättningen och i procent av den totala omsättningen i företag med innovationsverksamhet

4

Omsättning från innovation som hänför sig till nya eller betydligt förbättrade produkter som dock inte är nya på marknaden

I absoluta tal, i procent av den totala omsättningen och i procent av den totala omsättningen i företag med innovationsverksamhet

5

Antal företag med innovationsverksamhet som deltar i innovationssamarbete

I absoluta tal och i procent av alla företag med innovationsverksamhet

6

Innovationsutgifter

I absoluta tal, i procent av den totala omsättningen och i procent av den totala omsättningen i företag med innovationsverksamhet – frivilligt

7

Antal företag med innovationsverksamhet som angett att innovationerna haft betydande effekter

I absoluta tal och i procent av alla företag med innovationsverksamhet

8

Antal företag med innovationsverksamhet som angett mycket viktiga uppgiftskällor för innovation

I absoluta tal och i procent av alla företag med innovationsverksamhet – frivilligt

9

Antal företag som har stött på betydande hinder

I absoluta tal, i procent av alla företag, i procent av alla företag med innovationsverksamhet och i procent av företag utan innovationsverksamhet

Utöver de uppgifter som förtecknas ovan skall medlemsstaterna utarbeta ytterligare statistik (inklusive uppdelningar) i enlighet med de huvudteman som anges i Oslomanualen. Beslutet om dessa ytterligare statistiska uppgifter skall fattas i nära samarbete med medlemsstaterna.

Avsnitt 2

Minimikravet är att företag som omfattas av avdelningarna C, D, E, I och J, huvudgrupperna 51 och 72 samt grupperna 74.2 och 74.3 i NACE Rev. 1.1 skall tas med.

Avsnitt 3

Alla variabler skall rapporteras vart fjärde år, med undantag för variablerna 1, 2, 3, 4 och 5, som skall rapporteras vartannat år.

Avsnitt 4

Det första referensåret för vilket statistik skall utarbetas är kalenderåret 2004.

Avsnitt 5

1.

Samtliga resultat skall delas upp efter näringsgren (NACE Rev. 1.1) på avdelningsnivå och efter följande kategorier baserade på antalet anställda: 10–49 anställda, 50–249 anställda, över 249 anställda.

2.

Samtliga resultat skall också delas upp efter näringsgren (NACE Rev. 1.1) på huvudgruppsnivå.

3.

Resultaten av variabel 5 skall delas upp efter typ av innovationssamarbete. Resultaten av variabel 7 skall delas upp efter typ av effekter av innovationerna. Resultaten av variabel 8 skall delas upp efter typ av uppgiftskälla. Resultaten av variabel 9 skall delas upp efter typen av hinder. Beslut om uppdelningen skall fattas i nära samarbete med medlemsstaterna.

Avsnitt 6

1.

Samtliga resultat skall lämnas in senast 18 månader efter utgången av det kalenderår som utgör referensperioden.

2.

Medlemsstaterna får på frivillig grund överföra enskilda dataposter som täcker alla statistikenheter som ingår i de nationella innovationsundersökningarna till kommissionen (Eurostat).

Avsnitt 7

1.

Frågeformuläret, som används för de innovationsundersökningar som gemenskapen utför vart fjärde år från och med referensåret 2004, skall omfatta de huvudteman som anges i Oslomanualen när det gäller mätning av innovation i företag.

2.

Kommissionen (Eurostat) skall i nära samarbete med medlemsstaterna utarbeta rekommendationer om vilka metoder som skall användas i gemenskapens innovationsundersökningar i syfte att så långt som möjligt harmonisera resultaten av undersökningarna. Rekommendationerna skall åtminstone gälla målpopulationen, undersökningsmetoderna (inbegripet regionala aspekter), det harmoniserade frågeformuläret, insamlingen, bearbetningen och överföringen av uppgifter samt kvalitetskraven för uppgifterna.

3.

Rekommendationer skall också utarbetas i nära samarbete med medlemsstaterna om metoderna i de andra innovationsundersökningarna, som skall utföras vart fjärde år från och med referensåret 2006.

4.

Medlemsstaterna skall se till att kommissionen (Eurostat) får nödvändiga uppgifter om de nationella metoder som används i nationell innovationsstatistik.

Avsnitt 8

Om det är nödvändigt att i större utsträckning anpassa de nationella statistiksystemen kan kommissionen bevilja medlemsstaterna undantag för den statistik som skall utarbetas för det första referensåret 2004. Ytterligare undantag kan komma att beviljas när det gäller näringsgrenar i enlighet med NACE Rev. 1.1 eller uppdelningen efter storlekskategori för den statistik som skall utarbetas för referensåret 2006.