28.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/7


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1029/2004

z dne 27. maja 2004

določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki, vloženi maja 2004 za uvozna dovoljenja za nekatere proizvode iz perutninskega mesa v okviru mesa v okviru režima, predvidenega v Uredbi Sveta (ES) št. 2497/96

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 2497/96 z dne 18. decembra 1996 o določitvi pravil za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa, predvidenega s Pridružitvenim sporazumom in Začasnim sporazumom med Evropsko skupnostjo in Državo Izraelom (1), in zlasti člena 4(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004, vloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96, se odobrijo, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

2.   Zahtevki za uvozna dovoljenja za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004 se lahko vložijo v skladu z Uredbo (ES) št. 2497/96 za celotno količino, kot je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 28. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 27. maja 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 338, 28.12.1996, str. 48. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 361/2004 (UL L 63, 28.2.2004, str. 15).


PRILOGA

Skupina

Odstotek odobritve zahtevkov za uvozna dovoljenja, vložena za obdobje od 1. maj do 30. junij 2004

Celotna razpoložljiva količina za obdobje od 1. julija do 30. septembra 2004

(t)

IL1

14,93

360,50

IL2

128,75