27.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/12


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1024/2004

z dne 26. maja 2004

o določitvi obsega, v katerem se lahko sprejmejo zahtevki za uvozna dovoljenja, vloženi maja 2004, v skladu z režimom, predvidenim v okviru tarifnih kvot za nekatere proizvode v sektorju prašičjega mesa za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 1458/2003 z dne 18. avgusta 2003 o uvedbi in določitvi upravljanja s tarifnimi kvotami za nekatere proizvode v sektorju prašičjega mesa (1) in zlasti člena 5(6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahtevkom za uvozna dovoljenja, vloženim za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004 v skladu z Uredbo (ES) št. 1458/2003, se ugodi, kakor je določeno v Prilogi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 27. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2004

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 208, 19.8.2003, str. 3.


PRILOGA

Skupina

Odstotek odobritve uvoznih dovoljenj, vloženih za obdobje od 1. maja do 30. junija 2004

G2

100

G3

100

G4

100

G5

100

G6

100

G7

100