4.5.2004   

SL

Uradni list Evropske unije

L 170/1


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 943/2004

z dne 3. maja 2004

o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (ES) št. 3223/94 z dne 21. decembra 1994 o podrobnih pravilih za uporabo uvoznega režima za sadje in zelenjavo (1), in zlasti člena 4(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 3223/94 v skladu z rezultati večstranskih trgovinskih pogajanj urugvajskega kroga oblikuje merila, po katerih Komisija določa pavšalne vrednosti za uvoz iz tretjih držav, za proizvode in obdobja, predpisana v Prilogi k Uredbi.

(2)

V skladu z zgornjimi merili je treba določiti pavšalne uvozne vrednosti v višini, podani v Prilogi k tej uredbi –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Pavšalne uvozne vrednosti iz člena 4 Uredbe (ES) št. 3223/94 so določene v Prilogi k Uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 4. maja 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. maja 2004.

Za Komisijo

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Generalni direktor za kmetijstvo


(1)  UL L 337, 24.12.1994, str. 66. Uredba, nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1947/2002 (UL L 299, 1.11.2002, str. 17).


PRILOGA

k Uredbi Komisije z dne 3. maja 2004 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave

Tarifna oznaka KN

Oznaka tretje države (1)

Pavšalna uvozna vrednost

0702 00 00

052

125,5

204

83,4

212

120,5

999

109,8

0707 00 05

052

131,7

999

131,7

0709 90 70

052

100,0

204

57,9

999

79,0

0805 10 10, 0805 10 30, 0805 10 50

052

55,0

204

44,7

220

52,6

400

44,8

624

67,8

999

53,0

0805 50 10

388

90,1

528

68,5

999

79,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90

388

84,8

400

127,3

404

107,0

508

62,4

512

85,4

524

68,3

528

78,5

720

75,8

804

113,1

999

89,2


(1)  Nomenklatura držav je določena z Uredbo Komisije (ES) št. 2020/2001 (UL L 273, 16.10.2001, str. 6). Oznaka »999« pomeni »drugega porekla«.