1.5.2004   

PL

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej

L 169/1


ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 930/2004

z dnia 1 maja 2004 r.

w sprawie tymczasowych środków stanowiących odstępstwa odnoszących się do sporządzania aktów prawnych instytucji Unii Europejskiej w języku maltańskim

RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 290,

uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 28 i 41,

uwzględniając rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (1) oraz rozporządzenie Rady nr 1 z dnia 15 kwietnia 1958 r. w sprawie określenia systemu językowego Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (2), oba rozporządzenia nazywane dalej jako „rozporządzenie nr 1”,

uwzględniając regulamin wewnętrzny Rady, w szczególności jego art. 14 ust 1,

uwzględniając wniosek rządu maltańskiego z dnia 31 marca 2004 r.,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)

W następstwie przystąpienia Malty do Unii Europejskiej oraz zgodnie z art. 1 rozporządzenia nr 1, język maltański jest językiem urzędowym i językiem roboczym instytucji Unii,

(2)

W związku z tym rozporządzenia i inne dokumenty o zasięgu ogólnym są sporządzane także w języku maltańskim, jak przewidziano w art. 4 rozporządzenia nr 1. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej powinien być opublikowany także w języku maltańskim, jak przewidziano w art. 5 tego rozporządzenia.

(3)

Z kontaktów pomiędzy władzami maltańskimi i instytucjami Unii Europejskiej wynika, że z powodu obecnej sytuacji dotyczącej rekrutacji lingwistów maltańskich i wynikającego z tego braku wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych nie ma możliwości zagwarantowania sporządzania wszystkich aktów prawnych przyjmowanych przez instytucje w języku maltańskim.

(4)

Sytuacja taka będzie utrzymywać się do czasu wprowadzenia w życie środków przejściowych podejmowanych w ścisłej współpracy między władzami maltańskimi a instytucjami Unii Europejskiej w celu rozwiązania kwestii braku wykwalifikowanych tłumaczy pisemnych. W międzyczasie sytuacja ta nie powinna mieć negatywnego wpływu na działania Unii, przez spowalnianie prac jej instytucji.

(5)

Art. 8 rozporządzenia nr 1 pozwala Radzie, stanowiącej na wniosek zainteresowanego Państwa Członkowskiego, na podjęcie decyzji o stosowaniu danych języków w odniesieniu do Państw Członkowskich, w których funkcjonuje więcej niż jeden język urzędowy. Zgodnie z Konstytucją Malty, język maltański i język angielski są językami urzędowymi Malty, a wszystkie ustawy są wprowadzane zarówno w języku maltańskim, jak i angielskim, tekst maltański ma pierwszeństwo w sytuacjach spornych, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

(6)

Uwzględniając sytuację określoną powyżej oraz na wniosek rządu maltańskiego, należy podjąć decyzję, że, na zasadzie wyjątkowej i przejściowej, instytucje Unii nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w języku maltańskim lub ich tłumaczenia na ten język. Jednakże stosownym jest, by takie odstępstwo było częściowe, a w związku z tym, aby wyłączyć z jego zakresu rozporządzenia przyjmowane wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.

(7)

Status języka maltańskiego jako języka urzędowego i języka roboczego instytucji pozostaje nienaruszony.

(8)

Pod koniec okresu przejściowego wszystkie akty prawne, które w tym czasie nie zostały jeszcze opublikowane w języku maltańskim, będą także opublikowane w tym języku.

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł 1

Na zasadzie odstępstwa od rozporządzenia nr 1 i na okres trzech lat rozpoczynający się dnia 1 maja 2004 r., instytucje Unii Europejskiej nie są zobowiązane do sporządzania wszystkich aktów prawnych w języku maltańskim ani publikowania ich w tym języku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejszy artykuł nie ma zastosowania do rozporządzeń przyjmowanych wspólnie przez Parlament Europejski i Radę.

Artykuł 2

Nie później niż w terminie 30 miesięcy po przyjęciu niniejszego rozporządzenia, Rada podda jego działanie przeglądowi i podejmie decyzje, czy przedłużyć jego obowiązywanie o kolejny okres jednego roku.

Artykuł 3

Pod koniec okresu przejściowego wszystkie akty prawne, które w tym czasie nie zostaną jeszcze opublikowane w języku maltańskim, będą także opublikowane w tym języku.

Artykuł 4

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dnia 1 maja 2004 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 1 maja 2004 r.

W imieniu Rady

B. COWEN

Przewodniczący


(1)  Dz.U. 17 z dnia 6.10.1958. str. 385/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.

(2)  Dz.U. 17 z dnia 6.10.1958. str. 401/58. Rozporządzenie ostatnio zmienione Aktem Przystąpienia z 2003 r.