32004R0917Uradni list L 163 , 30/04/2004 str. 0083 - 0087


Uredba Komisije (ES) št. 917/2004

z dne 29. aprila 2004

o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 o ukrepih za izboljšanje splošnih pogojev za proizvajanje in trženje čebelarskih proizvodov

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta 797/2004 [1] in zlasti člena 6 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba (ES) št. 797/2004, ki je nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1221/97 [2], določa ukrepe za izboljšanje pogojev, pod katerimi se proizvajajo in tržijo čebelarski proizvodi. Zaradi jasnosti je treba razveljaviti Uredbo Komisije (ES) št. 2300/97 z dne 20. novembra 1997 o podrobnih pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1221/97 o določitvi splošnih pravil za uporabo ukrepov za izboljšanje proizvodnje in trženja medu [3] in jo nadomestiti z novo Uredbo.

(2) Člen 1 Uredbe (ES) št. 797/2004 določa, da lahko države članice vzpostavijo čebelarske programe. Treba je določiti osnovne elemente, ki jih morajo vsebovati ti programi, in rok za njihovo predložitev Komisiji.

(3) Finančni prispevek Skupnosti k nacionalnim programom je treba omejiti glede na delež v celotnem številu panjev v Skupnosti, ki ga ima posamezna država članica.

(4) Države članice morajo spremljati izvajane programe v skladu s to uredbo. Komisijo je treba uradno obvestiti o teh nadzornih ukrepih.

(5) Med izvajanjem programov mora biti zagotovljena doslednost med ukrepi čebelarskih programov in drugimi ukrepi različnih politik Skupnosti. Predvsem se je treba izogibati vsaki prekomerni kompenzaciji zaradi kombinacije pomoči in vseh drugih nedoslednosti pri opredelitvi ukrepov.

(6) Da bi omogočili določeno fleksibilnost pri izvajanju programa, se lahko finančne omejitve, prijavljene za vsak ukrep, za določen odstotek razlikujejo, vendar ne da bi pri tem presegle skupno zgornjo mejo za letni program. Če se uporabi fleksibilnost, dovoljena pri izvajanju programa, finančni prispevek Skupnosti ne sme presegati meje 50 % izdatkov, ki jih dejansko nosi zadevna država članica.

(7) Da bi omogočili večjo fleksibilnost pri izvajanju programa, se lahko med izvajanjem programa ukrepi programov prilagodijo, vendar mora biti spremenjeno ukrepanje isto kot ukrepi, ki so predvideni v Uredbi Sveta (ES) št. 797/2004.

(8) Treba je sprejeti pravila za določanje menjalnih razmerij, ki se uporabijo za financiranje nacionalnih programov.

(9) Treba je določiti pravila glede vsebine študije, da se dosledno zagotovi ažurirana izvedba le-teh iz člena 3 Uredbe (ES) št. 797/2004.

(10) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za perutninsko meso in jajca –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Nacionalni programi iz člena 1 Uredbe (ES) št. 797/2004 (v nadaljnjem besedilu "čebelarski programi"):

(a) opisujejo položaj v sektorju in tako omogočajo redno ažuriranje strukturnih podatkov v študiji iz člena 3 Uredbe (ES) št. 797/2004;

(b) navajajo svoje cilje;

(c) podajajo podroben opis vključenih ukrepov s stroški na enoto, kjer je to primerno;

(d) navajajo oceno stroškov in finančni plan, razčlenjen letno na nacionalni in regionalni ravni;

(e) se sklicujejo na veljavne zakone in druge predpise;

(f) navajajo predstavniške organizacije in čebelarske zadruge, ki so sodelovale pri sestavljanju čebelarskih programov;

(g) vzpostavljajo načine spremljanja in presoje čebelarskega programa.

Člen 2

1. Države članice uradno obvestijo Komisijo o svojem čebelarskem programu pred 15. aprilom prvega leta triletnega obdobja programa.

Za leto 2004 pa države članice uradno obvestijo o svojem čebelarskem programu najkasneje do 15. maja.

2. Letna izvajanja čebelarskega programa potekajo od 16. oktobra vsakega leta do 15. oktobra naslednjega leta.

3. Ukrepi čebelarskega programa, ki so določeni za vsako leto triletnega obdobja, se v celoti izvedejo pred 31. avgustom naslednjega leta. Plačila se vršijo med potekom izvajanja.

Člen 3

Delno financiranje čebelarskih programov s strani Skupnosti je omejeno za vsako državo članico na znesek, ki odgovarja njenemu deležu v celotnem številu panjev v Skupnosti, kot je navedeno v Prilogi I k tej Uredbi.

Če ena ali več držav članic uradno ne obvestijo o svojih čebelarskih programih v rokih, ki so določeni v členu 2(1), ali ne uporabijo vsega zneska delnega financiranja iz prvega odstavka, se lahko deleži ostalih držav članic povečajo v sorazmerju z njihovim deležem.

Člen 4

Skupaj s svojimi čebelarskimi programi države članice posredujejo Komisiji dokumente o tem, kako se bo nadzorovalo programe.

Določijo se nadzorni pregledi za preverjanje skladnosti s pogoji, pod katerimi se po nacionalnih programih zagotovi pomoč. Ti so sestavljeni tako iz administrativnih pregledov kot pregledov na kraju samem.

Plačilne agencije imajo na voljo zadostna dokazila o teh nadzorih.

Člen 5

1. Države članice sporočijo Komisiji seznam ukrepov o čebelarstvu, ki je vključen v nacionalne operativne programe na podlagi ciljev 1 in 2, ki jih določa Uredba Sveta (ES) št. 1260/1999 [4], pred datumom, ki je naveden v členu 2(1).

2. Isti ukrep ne more biti istočasno predmet plačil na podlagi Uredbe (ES) št. 797/2004 in še na podlagi druge sheme pomoči Skupnosti, predvsem glede na Uredbo Sveta (ES) št. 1257/1999 [5].

Člen 6

Finančne omejitve za posamezni ukrep se lahko povečajo ali zmanjšajo za največ 20 %, če skupna zgornja meja za letni program ni presežena in prispevek Skupnosti k financiranju čebelarskega programa ne presega 50 % izdatkov, ki jih nosi zadevna država članica.

Člen 7

Ukrepi čebelarskih programov bi se lahko med letnim izvajanjem prilagodili, vendar morajo biti v skladu s členom 2 Uredbe Sveta (ES) št. 797/2004 in se odobrijo v skladu s členom 5 iste uredbe.

Člen 8

Menjalno razmerje, ki se uporablja za znesek iz člena 3, je veljavno razmerje na dan 1. maja tistega leta, v katerem je program prijavljen.

Člen 9

V študijah iz člena 3 Uredbe (ES) št. 1221/97 se navedejo točke, navedene v Prilogi II k tej uredbi.

Člen 10

Uredba (ES) št. 2300/97 se razveljavi.

Sklicevanje na razveljavljeno Uredbo se razume kot sklicevanje na to uredbo in v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 11

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 125, 28.4.2004, str. 1.

[2] UL L 173, 1.7.1997, str. 1.

[3] UL L 319, 21.11.1997, str. 4. Uredba, kamor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 1387/2003 (UL L 196, 2.8.2003, str. 22).

[4] UL L 161, 26.6.1999, str. 1.

[5] UL L 160, 26.6.1999, str. 80.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

Država članica | Popis čebel Število panjev |

BE | 100000 |

DK | 155000 |

DE | 893000 |

EL | 1380000 |

ES | 2397840 |

FR | 1150000 |

IE | 20000 |

IT | 1100000 |

LU | 10213 |

NL | 80000 |

AT | 336139 |

PT | 590000 |

FI | 47000 |

SE | 145000 |

UK | 274000 |

Skupaj | 8678192 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

PRILOGA III

Korelacijska tabela

Uredba (ES) št. 2300/97 | Ta uredba |

Člen 1 | Člen 1 |

Člen 2(1) | Člen 2(1) |

| Člen 2(2) |

Člen 2(2) | Člen 2(3) |

Člen 3 | Člen 3 |

Člen 4(1) | Člen 4, pododstavka 1 in 2 |

Člen 4(2) | Člen 5(1) |

Člen 4(3) | Člen 5(2) |

Člen 4bis | Člen 6 |

| Člen 7 |

Člen 5 | Člen 8 |

Člen 6 | Člen 9 |

| Člen 10 |

Člen 7 | Člen 11 |

Priloga I | Priloga I |

Priloga II | Priloga II |

- | Priloga III |

--------------------------------------------------