32004R0881Úradný vestník L 164 , 30/04/2004 S. 0001 - 0043


Nariadenie (ES) č. 881/2004 Európskeho parlamentu a Rady

z 29. apríla 2004,

ktorým sa ustanovuje Európska železničná agentúra

(nariadenie o agentúre)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 71 ods. 1,

so zreteľom na návrh Komisie [1],

so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru [2],

so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov [3],

konajúc v súlade s postupom stanoveným v článku 251 zmluvy [4] na základe spoločného znenia schváleného zmierovacím výborom 23. marca 2004,

keďže:

(1) postupné vytváranie európskeho železničného priestoru bez hraníc si vyžaduje opatrenie spoločenstva v oblasti technických predpisov platných pre železnice so zreteľom na technické a bezpečnostné aspekty, ktoré sú navzájom neoddeliteľne spojené;

(2) smernica Rady 91/440/EHS z 29. júla 1991 o rozvoji železníc spoločenstva [5] stanovuje postupné otváranie prístupových práv k infraštruktúre pre všetky licencované železničné podniky spoločenstva, ktoré chcú prevádzkovať nákladnú dopravu;

(3) smernica Rady 95/18/ES z 19. júna 1995 o udeľovaní licencií železničným podnikom [6] stanovuje, že všetky železničné podniky musia byť držiteľmi licencie a že licencia vydaná v členskom štáte bude platná v celom spoločenstve;

(4) smernica 2001/14/ES Európskeho parlamentu a Rady z 26. februára 2001 o prideľovaní kapacity železničnej infraštruktúry, vyberaní poplatkov za používanie železničnej infraštruktúry a bezpečnostnej certifikácii [7] stanovuje nový rámec s cieľom vytvoriť európsky železničný priestor bez hraníc;

(5) technické a prevádzkové rozdiely medzi železničnými systémami členských štátov rozdelili národné železničné trhy a zabránili dynamickému rozvoju tohto odvetvia v európskom merítku. Smernica Rady 96/48/ES z 23. júla 1996 o interoperabilite systému transeurópskych vysokorýchlostných železníc [8] a smernica 2001/16/ES Európskeho parlamentu a Rady z 19. marca 2001 o interoperabilite systému transeurópskych konvenčných železníc [9] definujú základné požiadavky a vytvárajú mechanizmus stanovenia záväzných technických špecifikácií interoperability;

(6) súčasné sledovanie cieľov bezpečnosti a interoperability si vyžaduje rozsiahlu technickú prácu, ktorú musí riadiť špecializovaný orgán. Preto je nevyhnutné vytvoriť v existujúcom inštitucionálnom rámci a so zreteľom na rovnováhu síl v spoločenstve európsku agentúru zodpovednú za bezpečnosť železníc a interoperabilitu (ďalej len "agentúra"). Vytvorenie takej agentúry poskytne prostriedky na to, aby sa ciele bezpečnosti a interoperability európskej železničnej siete stanovovali spoločne a s vysokou úrovňou odbornosti, a tým sa prispeje k revitalizácii železníc a k dosiahnutiu všeobecných cieľov spoločnej dopravnej politiky;

(7) aby sa podporilo vytváranie európskeho železničného priestoru bez hraníc a pomohlo revitalizácii železničného sektoru pri súčasnom posilňovaní jeho základných výhod z hľadiska bezpečnosti, agentúra by mala prispieť k rozvoju pravej európskej železničnej kultúry a predstavovať základný prostriedok dialógu, konzultácie a výmeny medzi všetkými aktérmi v železničnom sektore s patričným zreteľom na ich súčasné kompetencie;

(8) smernica 2004/49/ES Európskeho parlamentu a Rady z 30. apríla 2004 o bezpečnosti železníc spoločenstva (smernica o bezpečnosti železníc) [10] plánuje vypracovanie spoločných indikátorov bezpečnosti, spoločných bezpečnostných cieľov a spoločných bezpečnostných metód. Vypracovanie týchto nástrojov si vyžaduje nezávislý technický posudok;

(9) na uľahčenie postupov vydávania bezpečnostných osvedčení železničným podnikom je dôležité vypracovať harmonizovaný formát na bezpečnostné osvedčenia a harmonizovaný formát žiadostí o bezpečnostné osvedčenia;

(10) smernica o bezpečnosti železníc plánuje preskúmanie národných bezpečnostných opatrení z hľadiska bezpečnosti a interoperability. Na tento účel je dôležité stanovisko založené na nezávislom a nestrannom odbornom posudku;

(11) v oblasti bezpečnosti je dôležité zabezpečiť najväčšiu možnú transparentnosť a účinný tok informácií. Analýza výkonov založená na spoločných indikátoroch a spájajúca všetkých aktérov v danom sektore ešte neexistuje a je potrebné zaviesť takýto nástroj. Pokiaľ ide o štatistiku, je nutná úzka spolupráca s Eurostatom;

(12) národné železničné bezpečnostné organizácie, regulačné a iné národné orgány musia mať možnosť vyžiadať si nezávislé technické stanovisko vždy, keď potrebujú informácie, ktoré sa týkajú niekoľkých členských štátov;

(13) smernica 2001/16/ES stanovuje, že prvá skupina technických špecifikácií interoperability (TSI) sa vypracuje najneskôr do 20. apríla 2004. Komisia poverila vykonávaním tejto činnosti Európske združenie pre interoperabilitu železníc (AEIF), ktoré združuje výrobcov železničných zariadení, manažérov infraštruktúry a prevádzkovateľov. Mali by sa prijať opatrenia na zachovanie skúseností, ktoré dosiahli odborníci z daného odvetvia v rámci AEIF. Kontinuita prác a následne ďalší rozvoj TSI si vyžaduje stály technický rámec;

(14) interoperabilita transeurópskej siete by sa mala zlepšiť a nové investičné projekty, ktoré na podporu vybralo spoločenstvo, musia byť v súlade s cieľom interoperability stanoveným v rozhodnutí č. 1692/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 23. júla 1996 o usmernení spoločenstva na rozvoj transeurópskej dopravnej siete [11].

(15) na zabezpečenie kontinuity by sa pracovné skupiny zriadené agentúrou mali podľa možností vytvárať zo štruktúry AEIF, doplnenej o ďalších členov;

(16) údržba vozového parku je významnou časťou bezpečnostného systému. Neexistuje pravý európsky trh na údržbu železničných zariadení, pretože neexistuje systém certifikácie údržbárskych dielní. Táto situácia zvyšuje náklady tohto sektora a jej výsledkom sú jazdy bez nákladu. Preto sa postupne vytvorí európsky certifikačný systém údržbárskych dielní;

(17) odborná spôsobilosť vyžadovaná u rušňovodičov je hlavným faktorom bezpečnosti a interoperability v Európe. Je tiež nevyhnutným predpokladom voľného pohybu pracovníkov v železničnom sektore. Táto otázka by sa mala riešiť so zreteľom na existujúci rámec pre sociálny dialóg. Agentúra by mala poskytnúť technickú podporu nevyhnutnú na zohľadnenie tohto aspektu na európskej úrovni;

(18) registrácia je prvým a najdôležitejším aktom uznania spôsobilosti vozového parku na prevádzku v špecifických podmienkach. Registrácia by mala byť transparentná a nediskriminačná a patriť do pôsobnosti verejných orgánov. Agentúra by mala poskytnúť technickú podporu na účely vytvorenia systému registrácie;

(19) na zabezpečenie najväčšej možnej transparentnosti a rovnoprávneho prístupu všetkých strán k informáciám by dokumenty určené na proces interoperability mali byť verejne prístupné. To isté platí pre licencie a bezpečnostné osvedčenia. Agentúra by mala zabezpečiť účinné prostriedky na výmenu týchto informácií;

(20) podpora inovácie v oblasti železničnej bezpečnosti a interoperability je významnou úlohou, ktorú by mala železničná agentúra podporovať. Každá finančná pomoc poskytnutá v rámci aktivít agentúry by v tomto ohľade nemala viesť k deformácii na príslušnom trhu;

(21) aby sa tieto úlohy vykonávali správne, agentúra by mala mať právnu subjektivitu a samostatný rozpočet financovaný hlavne prostredníctvom príspevku spoločenstva. Na zabezpečenie nezávislosti agentúry pri každodennom riadení a pri stanoviskách a odporúčaniach, ktoré vydáva, výkonný riaditeľ agentúry by mal mať plnú zodpovednosť a personál agentúry by mal byť nezávislý;

(22) na zabezpečenie efektívneho vykonávania funkcií agentúry by mali byť členské štáty a Komisia zastúpené v správnej rade, ktorá má právomoc vypracovať rozpočet, overovať jeho realizáciu, prijímať príslušné finančné pravidlá, stanovovať transparentné pracovné postupy na rozhodovanie agentúry, schvaľovať jej pracovný program, prijímať jej rozpočet, definovať stratégiu návštev v členských štátoch a menovať výkonného riaditeľa;

(23) na zaručenie transparentnosti rozhodnutí správnej rady by sa zástupcovia príslušných sektorov mali zúčastňovať na jej rokovaniach, ale bez práva hlasovať; toto právo by bolo vyhradené zástupcom verejných orgánov, ktorí sú zodpovední voči demokratickým kontrolným orgánom. Zástupcov sektora by mala menovať Komisia na základe ich reprezentatívnosti na európskej úrovni za železničné podniky, manažérov infraštruktúry, železničný priemysel, zamestnanecké odbory, cestujúcich a zákazníkov nákladnej dopravy;

(24) práca agentúry by mala byť transparentná. Mala by byť zabezpečená účinná kontrola zo strany Európskeho parlamentu a na tento účel by mal mať Európsky parlament možnosť vypočuť výkonného riaditeľa agentúry. Agentúra by mala tiež uplatňovať príslušnú legislatívu spoločenstva týkajúcu sa prístupu verejnosti k dokumentom;

(25) pretože v posledných rokoch bolo vytvorených čoraz viac decentralizovaných agentúr, pokúsil sa rozpočtový orgán zlepšiť transparentnosť a kontrolu spravovania prostriedkov spoločenstva, ktoré im boli pridelené, a to najmä pokiaľ ide o rozpočtovanie poplatkov, finančnú kontrolu, právomoc udeliť absolutórium, príspevky do systému dôchodkového zabezpečnia (kódex správania). Podobne by malo nariadenie (ES) č. 1073/1999 Európskeho parlamentu a Rady z 25. mája 1999 o vyšetrovaniach vykonávaných Európskym úradom na boj proti podvodom (OLAF) [12] platiť bez obmedzenia na agentúru, ktorá by mala tiež pristúpiť k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Komisiou Európskych spoločenstiev, ktorá sa týka vnútorných vyšetrovaní Európskym úradom na boj proti podvodom [13];

(26) pretože ciele navrhovaného opatrenia, t. j. zriadenie špecializovaného orgánu na formulovanie spoločných riešení v záležitostiach týkajúcich sa bezpečnosti železníc a interoperability, nemôžu dostatočne dosiahnuť členské štáty z dôvodu spoločného charakteru práce, ktorá sa má vykonať, a preto sa môžu lepšie dosiahnuť na úrovni spoločenstva, môže spoločenstvo prijať opatrenia v súlade s princípom subsidiarity stanoveným v článku 5 zmluvy. V súlade s princípom proporcionality stanoveným v uvedenom článku nejde toto nariadenie rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie týchto cieľov,

PRIJALI TÚTO SMERNICU:

KAPITOLA 1

PRINCÍPY

Článok 1

Ustanovenie a ciele agentúry

Týmto nariadením sa ustanovuje Európska železničná agentúra, ďalej len "agentúra".

Cieľom agentúry je v technických záležitostiach prispieť k vykonávaniu legislatívy spoločenstva zameranej na zlepšenie konkurenčného postavenia železničného sektora zvýšením úrovne interoperability železničných systémov a k vypracovaniu spoločného prístupu k bezpečnosti európskeho železničného systému, s cieľom vytvorenia európskeho železničného priestoru bez hraníc a zaručenia vysokej úrovne bezpečnosti.

Pri plnení týchto cieľov agentúra plne zohľadní proces rozširovania Európskej únie a osobitné prekážky, ktoré súvisia so železničnými spojeniami s tretími štátmi.

Agentúra má mať výlučnú zodpovednosť v rámci funkcií a právomocí, ktoré jej boli pridelené.

Článok 2

Druh činností agentúry

Agentúra môže:

a) adresovať odporúčania Komisii týkajúce sa uplatnenia článkov 6, 7, 12, 14, 16, 17 a 18;

b) poskytnúť stanoviská Komisii podľa článkov 8, 13, a 15 a príslušným orgánom členských štátov podľa článku 10.

Článok 3

Zloženie pracovných skupín

1. Na vypracovanie odporúčaní uvedených v článkoch 6, 7, 12, 14, 16, 17 a 18 agentúra stanoví obmedzený počet pracovných skupín. Tieto pracovné skupiny sa budú opierať na jednej strane o odborný posudok vypracovaný odborníkmi zo železničného sektoru, predovšetkým skúsenosti získané Európskym združením pre interoperabilitu železníc (AEIF), a na druhej strane odborný posudok príslušných národných orgánov. Agentúra zabezpečí, aby jej pracovné skupiny boli kompetentné a reprezentatívne a aby zahŕňali adekvátne zastúpenie tých odvetví priemyslu a tých užívateľov, ktorých sa budú týkať prípadné opatrenia navrhnuté Komisiou na základe odporúčaní adresovaných agentúrou. Činnosť pracovných skupín je transparentná.

Kedykoľvek majú práce uvedené v článkoch 6, 12, 16 a 17 priamy dopad na pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť pracovníkov v danom odvetví, predstavitelia organizácií pracovníkov budú mať zastúpenie v príslušných pracovných skupinách.

2. Agentúra pošle prijatý pracovný program zastupiteľským orgánom železničného sektora pôsobiacim na európskej úrovni. Zoznam týchto orgánov vypracuje výbor uvedený v článku 21 smernice 96/48/ES. Každý orgán a/alebo skupina orgánov pošle agentúre zoznam najkvalifikovanejších odborníkov poverených ich zastupovaním v každej pracovnej skupine.

3. Národné bezpečnostné orgány definované v článku 16 smernice o bezpečnosti železníc vymenujú svojich zástupcov pre pracovné skupiny, v ktorých chcú mať účasť.

4. Agentúra môže v prípade potreby rozšíriť pracovné skupiny o nezávislých odborníkov, ktorých odborné vedomosti v príslušnej oblasti sa uznávajú.

5. Pracovným skupinám predsedá zástupca agentúry.

Článok 4

Rokovanie so sociálnymi partnermi

Kedykoľvek majú práce uvedené v článkoch 6, 7, 12, 16 a 17 priamy dopad na sociálne prostredie alebo pracovné podmienky pracovníkov v odvetví, agentúra bude rokovať so sociálnymi partnermi v rámci výboru pre sektorový dialóg ustanoveného podľa rozhodnutia 98/500/ES [14].

Tieto rokovania sa budú konať predtým, než agentúra predloží svoje odporúčania Komisii. Agentúra primerane zohľadní tieto rokovania a bude vždy k dispozícii, aby vysvetlila svoje odporúčania. Stanoviská vyjadrené výborom pre medziodvetvový dialóg pošle agentúra Komisii a Komisia výboru uvedenému v článku 21 smernice 96/48/ES.

Článok 5

Rokovania so zákazníkmi železničnej nákladnej dopravy a cestujúcimi

Kedykoľvek majú práce uvedené v článkoch 6 a 12 priamy dopad na zákazníkov železničnej nákladnej dopravy a cestujúcich, agentúra bude rokovať s organizáciami, ktoré ich zastupujú. Zoznam organizácií, s ktorými sa bude rokovať vyhotoví výbor uvedený v článku 21 smernice 96/48/ES.

Tieto rokovania sa budú konať predtým, než agentúra predloží svoje návrhy Komisii. Agentúra primerane zohľadní tieto rokovania a bude kedykoľvek k dispozícii, aby vysvetlila svoje odporúčania. Stanoviská vyjadrené príslušnými organizáciami pošle agentúra Komisii a Komisia výboru uvedenému v článku 21 smernice 96/48/ES.

KAPITOLA 2

BEZPEČNOSŤ

Článok 6

Technická podpora

1. Agentúra odporučí Komisii spoločné bezpečnostné metódy (CSM) a spoločné bezpečnostné ciele (CST) uvedené v článkoch 6 a 7 smernice o bezpečnosti železníc.

2. Agentúra na žiadosť Komisie alebo výboru uvedeného v článku 21 smernice 96/48/ES alebo na základe vlastnej iniciatívy odporučí Komisii ďalšie opatrenia v oblasti bezpečnosti.

3. Počas prechodného obdobia, ktoré predchádza prijatiu spoločných bezpečnostných cieľov, spoločných bezpečnostných metód a technických špecifikácií interoperability (TSI), ako aj otázok súvisiacich so zariadeniami a infraštruktúrou, ktoré nie sú predmetom TSI, agentúra môže predložiť Komisii príslušné odporúčanie. Agentúra zabezpečí súlad medzi týmito odporúčaniami a už existujúcimi alebo pripravovanými TSI.

4. Agentúra na podporu odporúčaní, ktoré predkladá na základe tohto článku predloží podrobnú analýzu nákladov a výnosov.

5. Agentúra koordinuje a uľahčuje spoluprácu medzi národnými bezpečnostnými orgánmi a vyšetrujúcimi orgánmi uvedenými v článkoch 16 a 21 smernice o bezpečnosti železníc.

Článok 7

Bezpečnostné osvedčenia

Z hľadiska uplatňovania článkov 10 a 15 smernice o bezpečnosti železníc, týkajúcich sa harmonizácie bezpečnostných osvedčení, agentúra navrhne a odporučí harmonizovaný formát bezpečnostných osvedčení, vrátane elektronickej verzie a harmonizovaný formát žiadostí o bezpečnostné osvedčenia vrátane zoznamu základných údajov, ktoré sa majú poskytnúť.

Článok 8

Nacionalni varnostni predpisi

1. Na žiadosť Komisie vykoná agentúra technické preskúmanie nových národných bezpečnostných predpisov predložených Komisii v súlade s článkom 8 smernice o bezpečnosti železníc.

2. Agentúra preskúma zlučiteľnosť vyššie uvedených predpisov so spoločnými bezpečnostnými metódami definovanými smernicou o bezpečnosti železníc a s platnými TSI. Agentúra tiež preskúma, či tieto predpisy umožnia dosiahnutie spoločných bezpečnostných cieľov definovaných uvedenou smernicou.

3. Ak agentúra po zvážení dôvodov uvedených členským štátom usúdi, že ktorýkoľvek z týchto predpisov je buď nezlučiteľný s TSI alebo CSM, alebo neumožňuje aby sa dosiahli CST, predloží Komisii stanovisko do dvoch mesiacov potom, čo Komisia postúpila tieto predpisy agentúre.

Článok 9

Monitorovanie bezpečnosti

1. Agentúra s národnými orgánmi zodpovednými za bezpečnosť a národnými orgánmi zodpovednými za vyšetrovania, uvedenými v smernici o bezpečnosti železníc zriadi sieť, aby stanovila obsah spoločných bezpečnostných indikátorov uvedených v prílohe 1 tejto smernice a získala relevantné údajov o bezpečnosti železníc.

2. Na základe spoločných bezpečnostných indikátorov, národných správ o bezpečnosti a nehodách a svojich vlastných informácií agentúra predloží každé dva roky správu o bezpečnosti, ktorá sa zverejní. Prvá takáto správa sa uverejní v treťom roku činnosti agentúry.

3. Agentúra čerpá z údajov zhromaždených Eurostatom a spolupracuje s ním, aby sa zabránilo duplicite prác a aby bol zabezpečený metodologický súlad medzi spoločnými bezpečnostnými indikátormi a indikátormi používanými v iných druhoch dopravy.

Článok 10

Technické stanoviská

1. Národné regulačné orgány uvedené v článku 30 smernice 2001/14/ES môžu od agentúry požadovať technické stanovisko týkajúce sa bezpečnostných aspektov záležitostí, na ktoré boli upozornené.

2. Výbory uvedené v článku 35 smernice 2001/14/ES a článku 11 smernice 91/440/ES môžu od agentúry požadovať technické stanovisko týkajúce sa bezpečnostných aspektov v rámci ich vlastných oblastí kompetencie.

3. Agentúra predloží svoje stanovisko do dvoch mesiacov. Toto stanovisko agentúra verejne sprístupní vo verzii, z ktorej bude vyňatý všetok materiál podliehajúci obchodnému tajomstvu.

Článok 11

Verejná databáza dokumentov

1. Agentúra je zodpovedná za vedenie verejnej databázy týchto dokumentov:

a) licencie vydané v súlade so smernicou 95/18/ES;

b) bezpečnostné osvedčenia vydané v súlade s článkom 10 smernice o bezpečnosti železníc;

c) vyšetrovacie správy poslané agentúre v súlade s článkom 24 smernice o bezpečnosti železníc;

d) národné bezpečnostné predpisy oznámené Komisii v súlade s článkom 8 smernice o bezpečnosti železníc.

2. Národné orgány zodpovedné za vydávanie dokumentov uvedených v odseku 1 písmená a) a b) oznámia agentúre do jedného mesiaca každé jednotlivé rozhodnutie týkajúce sa ich vydania, obnovy, zmeny alebo doplnenia alebo zrušenia.

3. Agentúra môže túto verejnú databázu doplniť o ľubovolný verejný dokument alebo odkaz relevantný pre ciele tohto nariadenia.

KAPITOLA 3

INTEROPERABILITA

Článok 12

Technická podpora poskytovaná agentúrou

Agentúra prispieva k rozvoju a uskutočňovaniu železničnej interoperability v súlade s princípmi a definíciami stanovenými v smerniciach 96/48/ES a 2001/16/ES. Na tento účel agentúra:

a) na základe mandátu Komisie koordinuje a riadi činnosť pracovných skupín uvedených v článku 3 pri navrhovaní TSI a posiela návrhy TSI Komisii;

b) zabezpečí, aby boli TSI prispôsobené technickému pokroku, trendom na trhu a sociálnym požiadavkám a navrhuje Komisii zmeny tých TSI, ktoré považuje za potrebné;

c) zabezpečí koordináciu medzi vypracovaním a aktualizáciou TSI na jednej strane a vypracovaním európskych noriem, ktoré sa ukážu ako potrebné z hľadiska interoperability na strane druhej a udržiava príslušné kontakty s európskymi normalizačnými orgánmi;

d) pomáha Komisii pri organizovaní a uľahčovaní spolupráce notifikovaných orgánov podľa článku 20 ods. 5 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES;

e) radí a adresuje Komisii odporúčania týkajúce sa pracovných podmienok personálu, ktorý vykonáva úlohy dôležité z hľadiska bezpečnosti.

Článok 13

Monitorovanie práce notifikovaných orgánov

Bez toho, aby bola dotknutá zodpovednosť členských štátov za notifikované orgány, ktoré menovali, agentúra na žiadosť Komisie môže monitorovať kvalitu práce notifikovaných orgánov. V prípade potreby predloží agentúra Komisii stanovisko.

Článok 14

Monitorovanie interoperability

1. Agentúra na žiadosť Komisie odporučí postupy realizácie interoperability železničných systémov tým, že podporí koordináciu medzi železničnými podnikmi a manažérmi infraštruktúry, najmä pokiaľ ide o organizovanie presunu systémov.

2. Agentúra monitoruje vývoj interoperability železničných systémov. Každé dva roky predloží a uverejní správu o vývoji v oblasti interoperability. Prvá takáto správa sa uverejní počas druhého roku činnosti agentúry.

Článok 15

Interoperabilita transeurópskej siete

Na žiadosť Komisie agentúra z hľadiska interoperability preskúma každý infraštrukturálny projekt, na ktorý sa požaduje finančná podpora spoločenstva. Agentúra predloží stanovisko o zhode projektu s príslušnými TSI do dvoch mesiacov od predloženia žiadosti. Toto stanovisko plne zohľadní výnimky stanovené v článku 7 smernice 96/48/ES a smernice 2001/16/ES.

Článok 16

Certifikácia údržbárskych dielní

Do troch rokov od zahájenia svojej činnosti agentúra vypracuje európsky systém certifikácie údržbárskych dielní pre vozový park a vypracuje odporúčania z hľadiska zavedenia tohto systému.

Tieto odporúčania budú obsahovať najmä tieto body:

- štruktúrovaný systém riadenia,

- personál s potrebnou spôsobilosťou,

- zariadenia, nástroje a náradie,

- technickú dokumentácia a údržbárske predpisy.

Článok 17

Odborná spôsobilosť

1. Agentúra vypracuje odporúčania týkajúce sa stanovenia spoločných jednotných kritérií odbornej spôsobilosti a hodnotenie personálu zapojeného do prevádzky a údržby železničného systému. Prioritu pritom majú rušňovodiči a školitelia. Agentúra bude rokovať so zástupcami sociálnych partnerov v súlade s opatreniami stanovenými v článku 4.

2. Agentúra vypracuje odporúčania z hľadiska zavedenia systému akreditácie školiacich stredísk.

3. Agentúra pomáha pri výmene rušňovodičov a školiteľov medzi železničnými spoločnosťami z rôznych členských štátov a podporuje ju.

Článok 18

Registrácia vozového parku

Agentúra zhotoví a odporučí Komisii štandardný formát pre národný register vozidiel v súlade s článkom 14 smerníc 96/48/ES a 2001/16/ES.

Článok 19

Zoznam dokumentov o interoperabilite

1. Agentúra vedie verejný zoznam nasledovných dokumentov uvedených v smerniciach 2001/16/ES a 96/48/ES:

a) ES vyhlásenia o overení subsystémov;

b) ES vyhlásenia o zhode komponentov;

c) povolenia na uvedenie do prevádzky, vrátane zodpovedajúcich registračných čísel;

d) registre infraštruktúry a vozového parku.

2. Príslušné orgány predložia tieto dokumenty agentúre, ktorá po dohode s členskými štátmi stanoví vhodné postupy ich predkladania.

3. Pri prenose dokumentov uvedených v odseku 1 môžu príslušné orgány uviesť, ktoré dokumenty nebudú uverejnené z bezpečnostných dôvodov.

4. Agentúra vytvorí elektronickú databázu dokumentov, berúc plne do úvahy odsek 3 Táto databáza bude prístupná pre verejnosť na webovej stránke.

KAPITOLA 4

ŠTÚDIE A PODPORA INOVÁCIÍ

Článok 20

Štúdie

Pokiaľ je to potrebné na splnenie úloh stanovených týmto nariadením, agentúra si objedná štúdie financované z jej vlastného rozpočtu.

Článok 21

Podpora inovácií

Komisia, v súlade s pracovným programom agentúry a rozpočtom, môže poveriť agentúru úlohou podpory inovácií zameraných na zlepšenie železničnej interoperability a bezpečnosti, najmä využívanie nových informačných technológií a systémov určovania polohy a navigačných systémov.

KAPITOLA 5

VNÚTORNÁ ŠTRUKTÚRA A ČINNOSŤ

Článok 22

Právne postavenie

1. Agentúra je orgánom spoločenstva. Má právnu subjektivitu.

2. V každom členskom štáte má agentúra najširšiu právnu spôsobilosť na právne úkony priznávanú právnickým osobám na základe legislatívy členského štátu. Predovšetkým môže nadobúdať alebo zbavovať sa hnuteľného a nehnuteľného majetku a môže byť účastníkom právnych konaní.

3. Agentúru zastupuje jej výkonný riaditeľ.

Článok 23

Výsady a imunita

Na agentúru a jej personál sa bude vzťahovať protokol o výsadách a imunite Európskych spoločenstiev.

Článok 24

Personál

1. Na personál agentúry sa vzťahujú zamestnanecké predpisy úradníkov Európskych spoločenstiev, podmienky zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev a pravidlá prijaté spoločne inštitúciami Európskych spoločenstiev na účely uplatňovania uvedených zamestnaneckých predpisov a podmienok zamestnávania.

2. Bez toho, aby bol dotknutý článok 26, právomoci prenesené na menovací orgán a zmluvný orgán podľa uvedených zamestnaneckých predpisov a podmienok zamestnávania, uplatňuje agentúra na svoj vlastný personál.

3. Bez toho, aby bol dotknutý článok 26 ods. 1, personál agentúry pozostáva z:

- dočasných zamestnancov, ktorých prijala agentúra maximálne na päť rokov z radov odborníkov sektora na základe ich kvalifikácie a skúseností v oblasti bezpečnosti a interoperability železničnej dopravy,

- úradníkov, ktorých pridelila alebo delegovala Komisia alebo členské štáty na maximálne päť rokov,

a

- iných pracovníkov definovaných v podmienkach zamestnávania iných zamestnancov Európskych spoločenstiev na vykonávanie implementačných alebo kancelárskych úloh.

4. Odborníci, ktorí sa podieľajú na činnosti pracovných skupín organizovaných agentúrou, nepatria k personálu agentúry. Ich cestovné výdavky a výdavky na pobyt, založené na predpisoch a sadzbách, ktoré prijala správna Rada, uhradí agentúra.

Článok 25

Ustanovenie a právomoci správnej rady

1. Týmto sa ustanovuje správna rada.

2. Správna rada:

a) menuje výkonného riaditeľa podľa článku 31;

b) každý rok do 30. apríla prijme všeobecnú správu agentúry za predchádzajúci rok a pošle ju členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii;

c) každý rok do 31. októbra prijme a zohľadní stanovisko Komisie, pracovný program agentúry pre nadchádzajúci rok a pošle ho členským štátom, Európskemu parlamentu, Rade a Komisii. Tento pracovný program sa prijme bez toho, aby bol dotknutý každoročný rozpočtový postup spoločenstva. Ak Komisia do 15 dní od dátumu prijatia pracovného programu vyjadrí svoj nesúhlas s týmto programom, správna rada program znovu preskúma a prijme ho, prípadne zmenený a doplnený, v druhom čítaní buď dvojtretinovou väčšinou vrátane zástupcov Komisie, alebo jednomyseľne zástupcami členských štátov;

d) vykonáva svoje funkcie vo vzťahu k rozpočtu agentúry podľa kapitoly 6;

e) stanoví postupy rozhodovania výkonného riaditeľa;

f) stanoví stratégiu návštev vykonávaných podľa článku 33;

g) vykonáva disciplinárnu právomoc nad výkonným riaditeľom a vedúcimi útvarov uvedenými v článku 30 ods. 3;

h) stanoví svoj rokovací poriadok.

Článok 26

Zloženie správnej rady

1. Správna rada je zložená z jedného zástupcu každého členského štátu a štyroch zástupcov Komisie, ako aj zo šiestich zástupcov bez hlasovacieho práva, ktorí zastupujú na európskej úrovni tieto skupiny:

- železničné podniky,

- manažérov infraštruktúry,

- železničný priemysel,

- odborové zväzy pracovníkov,

- cestujúcich,

- zákazníkov nákladnej dopravy;

menovaných Komisiou z užšieho zoznamu troch mien, ktoré predložili ich príslušné európske organizácie.

Členovia rady sú menovaní na základe stupňa ich príslušných skúseností a odborných znalostí.

2. Každý členský štát a Komisia menuje svojich členov správnej rady ako aj náhradníka.

3. Funkčné obdobie je päť rokov a môže sa raz predĺžiť.

4. Prípadná účasť zástupcov tretích štátov a príslušné podmienky sa stanovia v opatreniach uvedených v článku 36 ods. 2.

Článok 27

Predseda správnej rady

1. Správna rada si zvolí zo svojich členov predsedu a podpredsedu. Podpredseda zastupuje predsedu v prípade, keď predseda nemôže plniť svoje povinnosti.

2. Funkčné obdobie predsedu a podpredsedu je tri roky a môže sa raz predĺžiť. Ak však skončí ich členstvo v správnej rade kedykoľvek počas ich funkčného obdobia ako predsedu alebo podpredsedu, potom sa aj ich funkčné obdobie automaticky skončí k tomuto dátumu.

Článok 28

Zasadania

1. Zasadania správnej rady zvoláva jej predseda. Výkonný riaditeľ agentúry sa zúčastňuje na týchto zasadnutiach.

2. Správna rada sa schádza najmenej dvakrát do roka. Schádza sa aj na výzvu predsedu, na žiadosť Komisie, na žiadosť väčšiny členov alebo jednej tretiny zástupcov členských štátov v rade.

Článok 29

Hlasovanie

Pokiaľ nie je stanovené inak, správna rada prijíma svoje rozhodnutia dvoj tretinovou väčšinou svojich členov, ktorí sú oprávnení hlasovať. Každý člen oprávnený hlasovať má jeden hlas.

Článok 30

Funkcie a právomoci výkonného riaditeľa

1. Agentúru riadi jej výkonný riaditeľ, ktorý je úplne nezávislý pri vykonávaní svojich funkcií bez toho, aby boli dotknuté príslušné právomoci Komisie a správnej rady.

2. Výkonný riaditeľ:

a) pripravuje pracovný program a po konzultácii s Komisiou ho predkladá správnej rade;

b) vykonáva potrebné opatrenia na realizáciu tohto pracovného programu a pokiaľ možno odpovedá na žiadosti Komisie o pomoc pokiaľ ide úlohy agentúry v súlade s týmto nariadením;

c) podniká potrebné kroky, najmä prijíma interné administratívne pokyny a uverejňuje nariadenia, aby bolo zaručené fungovanie agentúry v súlade s týmto nariadením;

d) zriadi efektívny monitorovací systém na porovnávanie výsledkov agentúry s prevádzkovými cieľmi, a pravidelný hodnotiaci systém zodpovedajúci uznávaným odborným štandardom. Na tomto základe výkonný riaditeľ pripraví každý rok návrh všeobecnej správy a predloží ho správnej rade;

e) vykonáva právomoci uvedené v článku 24 ods. 2 voči personálu agentúry;

f) pripraví návrh správy o odhade príjmov a výdavkov agentúry podľa článku 38 a vykonáva rozpočet podľa článku 39.

3. Výkonnému riaditeľovi môže pomáhať jeden alebo viacerí vedúci útvarov. Ak je výkonný riaditeľ neprítomný alebo nemôže plniť svoje povinnosti, jeden z vedúcich útvarov zaujme jeho miesto.

Článok 31

Menovanie personálu agentúry

1. Výkonného riaditeľa menuje správna rada na základe vlastností a preukázaných organizačných a riadiacich schopností, ako aj spôsobilosti a skúseností relevantných pre železničný sektor. Správna rada rozhoduje štvorpätinovou väčšinou všetkých členov oprávnených hlasovať. Komisia môže navrhnúť kandidáta alebo kandidátov.

Právomoc prepustiť výkonného riaditeľa má správna rada podľa rovnakého postupu.

2. Výkonný riaditeľ menuje ďalších členov personálu agentúry v súlade s článkom 24.

3. Funkčné obdobie výkonného riaditeľa je päť rokov. Toto funkčné obdobie sa môže raz predĺžiť.

Článok 32

Vypočutie výkonného riaditeľa

Výkonný riaditeľ každý rok predloží Európskemu parlamentu všeobecnú správu o činnostiach agentúry. Európsky parlament alebo Rada môže tiež kedykoľvek požiadať výkonného riaditeľa o vypočutie vzhľadom k akejkoľvek téme vzťahujúcej sa k činnosti agentúry.

Článok 33

Návštevy v členských štátoch

1. Na plnenie úloh, ktorými je agentúra poverená podľa článkov 8, 9, 10, 13 a 15, môže agentúra vykonať návštevy v členských štátoch v súlade s politikou stanovenou správnou radou. Národné orgány členských štátov uľahčia prácu personálu agentúry.

2. Agentúra informuje príslušný členský štát o plánovanej návšteve, menách delegovaných úradníkov agentúry a dátume začiatku návštevy. Delegovaní úradníci agentúry vykonajú tieto návštevy na základe predloženia rozhodnutia výkonného riaditeľa, v ktorom je špecifikovaný účel a ciele ich návštevy.

3. Po skončení každej návštevy vypracuje agentúra správu a pošle ju Komisii a príslušnému členskému štátu.

Článok 34

Zodpovednosť

1. Zmluvná zodpovednosť agentúry sa riadi zákonom vzťahujúcim sa na príslušnú zmluvu.

2. Súdny dvor Európskych spoločenstiev má súdnu právomoc vyniesť rozsudok podľa akejkoľvek rozhodcovskej doložky obsiahnutej v zmluve, ktorú uzavrela agentúra.

3. V prípade nezmluvnej zodpovednosti, agentúra v súlade so všeobecnými princípmi spoločnými pre zákony členských štátov, nahradí všetky škody spôsobené svojimi oddeleniami alebo svojim personálom pri vykonávaní svojich povinností.

4. Súdny dvor Európskych spoločenstiev má právomoc v sporoch súvisiacich s náhradou škôd uvedených v odseku 3.

5. Osobná zodpovednosť personálu voči agentúre sa riadi ustanoveniami uvedenými v zamestnaneckých predpisoch alebo v podmienkach zamestnávania, ktoré sa ne vzťahujú.

Článok 35

Jazyky

1. Správna rada rozhodne o lingvistických opatreniach pre agentúru. Na žiadosť člena správnej rady sa toto rozhodnutie prijme jednomyseľne. Členské štáty sa môžu obrátiť na agentúru v jazyku spoločenstva podľa vlastného výberu.

2. Prekladateľské služby potrebné na fungovanie agentúry zabezpečí prekladateľské centrum orgánov Európskej únie.

Článok 36

Účasť tretích štátov

1. Agentúra je otvorená pre účasť európskych štátov, ktoré uzavreli so spoločenstvom dohody, prostredníctvom ktorých tieto štáty prijali a uplatňujú legislatívu spoločenstva v oblasti pôsobnosti tohto nariadenia.

2. V súlade s príslušnými ustanoveniami vyššie uvedených dohôd sa uskutočnia opatrenia, ktoré špecifikujú podrobné pravidlá účasti týchto štátov na činnosti agentúry, najmä charakter a rozsah takej účasti. Tieto opatrenia budú okrem iného obsahovať ustanovenia o finančných príspevkoch a personáli. Tieto opatrenia môžu zahŕňať zastúpenie v správnej rade bez hlasovacieho práva.

Článok 37

Transparentnosť

Na dokumenty, ktoré vlastní agentúra sa vzťahuje nariadenie (ES) č. 1049/2001 Európskeho parlamentu a Rady z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie [15].

Správna rada do 1. októbra 2004 prijme praktické opatrenia na vykonávanie nariadenia (ES) č. 1049/2001.

Rozhodnutia prijaté agentúrou podľa článku 8 nariadenia (ES) č. 1049/2001 môžu tvoriť predmet sťažnosti ombudsmanovi alebo žaloby pred súdnym dvorom Európskych spoločenstiev podľa článkov 195 a 230 zmluvy.

KAPITOLA 6

FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 38

Rozpočet

1. Za každý finančný rok zodpovedajúci kalendárnemu roku sa vyhotovia odhady všetkých príjmov a výdavkov agentúry a uvedú sa v rozpočte agentúry. Príjmy a výdavky musia byť vyvážené.

2. Príjmy agentúry pozostávajú z:

- príspevku spoločenstva,

- akéhokoľvek príspevku tretích štátov podieľajúcich sa na činnosti agentúry podľa článku 36,

- poplatkov za publikácie, školenia a všetky ostatné služby poskytované agentúrou.

3. Výdavky agentúry zahŕňajú výdavky na personál, administratívu, infraštruktúru a prevádzku.

4. Každý rok správna rada na základe návrhu vypracovaného výkonným riaditeľom vyhotoví správu o odhade príjmov a výdavkov agentúry na nasledujúci finančný rok. Túto správu o odhade, ktorá bude obsahovať návrh plánu pracovných miest predloží správna rada Komisii najneskôr do 31. marca.

5. Správu o odhade pošle Komisia Európskemu parlamentu a Rade (ďalej len rozpočtový orgán) spolu s predbežným návrhom všeobecného rozpočtu Európskej únie.

6. Na základe správy o odhade Komisia začlení do predbežného návrhu všeobecného rozpočtu Európskej únie odhady, ktoré považuje za potrebné pre plán pracovných miest a čiastku príspevku, ktorou sa zaťaží všeobecný rozpočet predložený rozpočtovému orgánu v súlade s článkom 272 zmluvy.

7. Rozpočtový orgán schvaľuje prostriedky pre príspevok agentúre. Rozpočtový orgán prijíma plán pracovných miest agentúry.

8. Správna rada prijíma rozpočet. Stáva sa platným po konečnom prijatí všeobecného rozpočtu Európskej únie. V prípade potreby sa príslušne upraví.

9. Správna rada čo možno najskôr oznámi rozpočtovému orgánu svoj úmysel realizovať akýkoľvek projekt, ktorý môže mať značné finančné dôsledky na financovanie rozpočtu, najmä všetky projekty súvisiace s majetkom, ako napr. prenájom alebo nákup budov. Ten o tom informuje Komisiu. Keď odbor rozpočtového orgánu oznámil svoj úmysel predložiť stanovisko k projektu, pošle svoje stanovisko správnej rade do šiestich týždňov po dátume oznámenia projektu.

Článok 39

Vykonávanie a kontrola rozpočtu

1. Rozpočet agentúry vykonáva výkonný riaditeľ.

2. Najneskôr do 1. marca po každom finančnom roku účtovník agentúry oznámi predbežnú účtovnú uzávierku účtovníkovi Komisie spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za príslušný finančný rok. Účtovník Komisie konsoliduje predbežné účtovné závierky inštitúcií a decentralizovaných orgánov v súlade s článkom 128 rozpočtového nariadenia.

3. Najneskôr do 31. marca po každom finančnom roku účtovník Komisie zašle predbežnú účtovnú závierku agentúry Dvoru audítorov spolu so správou o rozpočtovom a finančnom hospodárení za tento finančný rok. Správa o rozpočtovom a finančnom hospodárení za finančný rok sa pošle tiež Európskemu parlamentu a Rade.

Dvor audítorov túto závierku preskúma v súlade s článkom 248 zmluvy. Každý rok uverejní správu o činnosti agentúry.

4. Po prijatí pripomienok Dvora audítorov k predbežnej účtovnej závierke agentúry podľa článku 129 nariadenia o rozpočtových pravidlách, výkonný riaditeľ vyhotoví konečnú účtovnú závierku agentúry na vlastnú zodpovednosť a predloží ju správnej rade na posúdenie.

5. Správna rada predloží stanovisko týkajúce sa finančnej závierky agentúry.

6. Najneskôr do 1. júla po každom finančnom roku výkonný riaditeľ pošle konečnú účtovnú závierku Európskemu parlamentu, Rade, Komisii a Dvoru audítorov spolu so stanoviskom správnej rady.

7. Konečná účtovná uzávierka sa uverejní.

8. Výkonný riaditeľ najneskôr do 30. septembra pošle Dvoru audítorov odpoveď na jeho pripomienky. Túto odpoveď pošle aj správnej rade.

9. Výkonný riaditeľ predloží Európskemu parlamentu na jeho žiadosť všetky informácie potrebné na plynulé uplatnenie postupu udelenia absolutória za príslušný finančný rok v súlade s článkom 146 ods. 3 rozpočtového nariadenia.

10. Európsky parlament na odporúčanie Rady na základe kvalifikovanej väčšiny do 30. apríla roku N + 2 udelí absolutórium výkonnému riaditeľovi z hľadiska vykonávania rozpočtu za rok N.

Článok 40

Rozpočtové nariadenie

Finančné pravidlá platné pre agentúru schváli správna rada po rokovaní s Komisiou. Nesmú sa odchyľovať od nariadenia (ES, Euratom) č. 2343/2002 [16], iba ak si takúto odchýlku špeciálne vyžaduje činnosť agentúry a Komisia s tým vopred súhlasila.

Článok 41

Boj proti podvodom

1. Na účely boja proti podvodom, korupcii a ďalším protiprávnym skutkom sa plne uplatňuje nariadenie (ES) č. 1073/1999.

2. Agentúra pristúpi k medziinštitucionálnej dohode z 25. mája 1999 týkajúcej sa vnútorných vyšetrovaní vykonávaných Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) a bezodkladne prijme potrebné ustanovenia platné pre všetkých zamestnancov agentúry.

3. Rozhodnutia týkajúce sa financovania a vykonávania z nich vyplývajúcich dohôd a nástrojov výslovne stanovia, že Dvor audítorov a OLAF môžu, ak je to potrebné, vykonať okamžité kontroly príjemcov finančných prostriedkov agentúry.

KAPITOLA 7

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 42

Začiatok činnosti agentúry

Agentúra začne svoju činnosť do 24 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

Článok 43

Hodnotenie

Päť rokov po tom, ako agentúra prevezme svoje povinnosti, vykoná Komisia hodnotenie vykonávania tohto nariadenia, výsledkov dosiahnutých agentúrou a jej pracovných metód. Toto hodnotenie zohľadní stanoviská zástupcov železničného sektora, sociálnych partnerov a organizácií zákazníkov. Výsledky hodnotenia sa uverejnia. Komisia v prípade potreby navrhne zmenu a doplnenie tohto nariadenia.

V tejto súvislosti Komisia prípadne predloží návrh na revíziu ustanovení tohto nariadenia vzhľadom na vývoj pokiaľ ide o regulačné agentúry v súlade s postupom uvedeným v článku 251 zmluvy. Európsky parlament a Rada preskúmajú tento návrh a najmä posúdia, či je potrebné zloženie správnej rady zmeniť v súlade so všeobecným rámcom prijatým pre regulačné agentúry.

Článok 44

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2004

Za Európsky parlament

predseda

P. Cox

Za Radu

predseda

M. McDowell

[1] Ú. v. ES C 126 E, 28.5.2002, s. 323.

[2] Ú. v. EÚ C 61, 14.3.2003, s. 131.

[3] Ú. v. EÚ C 66, 19.3.2003, s. 5.

[4] Stanovisko Európskeho parlamentu zo 14.1.2003 (Ú. v. EÚ C 38 E, 12.2.2004, s. 135), spoločné stanovisko Rady z 26. júna 2003 (Ú. v. EÚ C 270 E, 11.11.2003, s. 48) a stanovisko Európskeho parlamentu z 23. októbra 2003 (zatiaľ nebolo uverejnené v úradnom vestníku). Legislatívna rezolúcia z 22. apríla 2004 a rozhodnutie Rady z 26. apríla 2004.

[5] Ú. v. ES L 237, 24.8.1991, s. 25, smernica zmenená a doplnená smernicou 2001/12/ES Európskeho parlamentu a rady Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 1).

[6] Ú. v. ES L 143, 27.6.1995, s. 70, smernica zmenená a doplnená smernicou 2001/13/ES Európskeho parlamentu a rady (Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 26).

[7] Ú. v. ES L 75, 15.3.2001, s. 29, smernica zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 2002/844/ES (Ú. v. ES L 289, 26.10.2002, s. 30).

[8] Ú. v. ES L 235, 17.9.1996, s. 6, smernica zmenená a doplnená nariadením (ES) č. 1882/2003 Európskeho parlamentu a Rady (Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1).

[9] Ú. v. ES L 110, 20.4.2001, s. 1.

[10] Ú. v. EÚ L 164, 30.4.2004, s. 16.

[11] Ú. v. ES L 228, 9.9.1996, s. 1. Smernica zmenená a doplnená rozhodnutím č. 1346/2001/ES (Ú. v. ES L 185, 6.7.2001, s. 1).

[12] Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 136, 31.5.1999, s. 15.

[14] Rozhodnutie Komisie 98/500/ES z 20. mája 1998 o zriadení Výborov pre medziodvetvový dialóg na podporu dialógu medzi sociálnymi partnermi na európskej úrovni (Ú. v. ES L 225, 12.8.1998, s. 27).

[15] Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s.43.

[16] Nariadenie Komisie (ES, Euratom) č. 2343/2002 z 23. decembra 2002 o rámcovom rozpočtovom nariadení pre subjekty uvedené v článku 185 nariadenia Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Európskych spoločenstiev (Ú. v. ES L 357, 31.12.2002, s. 72).

--------------------------------------------------

VYHLÁSENIE KOMISIE

Komisia pripomína svoje oznámenie z decembra 2002 o rámci pre európske regulačné agentúry a svoj návrh ustanovujúci Európsku železničnú agentúru. Komisia sa v súlade s rezolúciou Európskeho parlamentu z 13. januára 2004 k vyššie uvedenému oznámeniu domnieva, že Rada s obmedzeným počtom členov menovaných exekutívou spoločenstva, by zabezpečila lepšie fungovanie agentúry v rozšírenej EÚ. V tejto súvislosti Komisia očakáva, že dostane od Rady odpoveď na svoje oznámenie o rámci pre regulačné agentúry. Komisia potvrdzuje svoj úmysel, v prípade potreby predložiť návrh o rámci pre európske agentúry, ktorý sa bude zaoberať aj zložením správnej rady.

--------------------------------------------------