32004R0875Uradni list L 162 , 30/04/2004 str. 0051 - 0051


Uredba Komisije (ES) št. 875/2004

z dne 29. aprila 2004

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1362/2000 zaradi odprtja preferencialne tarifne kvote za filete tuna, znane kot "loins", s poreklom iz Mehike

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 133 Pogodbe,

ob upoštevanju člena 4 Uredbe Sveta/ES) št. 1362/2000,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Skupni svet Evropska unija - Mehika je s Sklepom št. 2/2004 z dne 28. aprila 2004 sklenil uvesti tarifno kvoto za nekatere proizvode po poreklu iz Mehike in naštete v Prilogi I k Sklepu 2/2000 Skupnega sveta EU-Mehika o odprtju preferencialne tarifne kvote za filete tuna, znane kot "loins", s poreklom iz Mehike.

(2) Uredbo (ES) št. 1362/2000 z dne 29. junija 2000 o izvajanju, za Skupnost, tarifnih določb Sklepa št. 2/2000 Skupnega sveta iz Začasnega sporazuma o trgovini in s trgovino povezanimi zadevami med Evropsko skupnostjo in Združenimi mehiškimi državami [1], je zato treba ustrezno spremeniti.

(3) Ukrepi, predvideni s to uredbo, so skladni z mnenjem Odbora za carinski zakonik –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1362/2000 se spremeni kakor sledi:

1. V člen 2(5) se doda naslednji stavek:

"Carinska stopnja za proizvode oznake KN 16041416 znotraj tarifne kvote po zaporedni št. 09.1854 v Prilogi k tej uredbi je 6 %."

2. Člen 2(6) se nadomesti z naslednjim:

"6. Razen tarifnih kvot pod zaporednimi št. 09.1854 in 09.1899 so tarifne kvote iz Priloge k tej uredbi odprte vsako leto za dvanajst mesecev od 1. julija do 30. junija. Te kvote se prvič odprejo 1. julija 2000."

3. V Prilogi se vstavi naslednja vrstica:

"09.1854 | 16041416 | Fileti tuna, znani kot "loins" | 5000 ton | Uporabi se fiksna carinska stopnja |

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od datuma začetka veljavnosti Sklepa Skupnega sveta Evropska unija-Mehika št. 2/2004 z dne 28. aprila 2004.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2004

Za Komisijo

Frederik Bolkestein

Član Komisije

[1] UL L 157, 30.6.2000, str. 1.

--------------------------------------------------