32004R0871Uradni list L 162 , 30/04/2004 str. 0029 - 0031


Uredba Sveta (ES) št. 871/2004

z dne 29. aprila 2004

o uvedbi nekaterih novih funkcij za schengenski informacijski sistem, vključno v zvezi z bojem proti terorizmu

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 66 Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Španije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Schengenski informacijski sistem, v nadaljnjem besedilu "SIS", vzpostavljen v skladu z določbami naslova IV Konvencije iz leta 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z dne 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah [3], v nadaljnjem besedilu "Schengenska konvencija iz leta 1990", predstavlja pomembno orodje za uporabo določb schengenskega pravnega reda, kakor je vključen v okvir Evropske unije.

(2) Priznava se potreba po razvitju nove, druge generacije schengenskega informacijskega sistema, v nadaljevanju "SIS II", zaradi širitve Evropske unije, ki omogoča uvedbo novih funkcij ob uporabi najnovejšega razvoja na področju informacijske tehnologije; prvi koraki za razvoj tega sistema so že bili narejeni.

(3) Nekatere prilagoditve obstoječih določb in uvedba nekaterih novih funkcij se lahko izvedejo že v okviru sedanje verzije SIS, zlasti kar zadeva zagotovitev dostopa organom, vključno z Europolom in nacionalnimi člani Eurojusta, do določenih vrst podatkov, vnesenih v SIS, če bi jim iskanje teh podatkov olajšalo izvrševanje njihovih nalog, razširitev seznama kategorij pogrešanih predmetov, za katere se lahko vnesejo razpisi ukrepov, in beleženje prenosov osebnih podatkov. Tehnični pogoji, potrebni za ta namen, morajo biti v državah članicah šele vzpostavljeni.

(4) Sklepi Evropskega sveta iz Laekna z dne 14. in 15. decembra 2001, zlasti sklepa 17 (sodelovanje med specializiranimi službami za boj proti terorizmu) in 43 (Eurojust in policijsko sodelovanje v zvezi z Europolom) ter Akcijski načrt z dne 21. septembra 2001 o boju proti terorizmu opozarjajo na potrebo po okrepitvi SIS in izboljšanju njegovih sposobnosti.

(5) Poleg tega je koristno sprejeti določbe o izmenjavi vseh dodatnih informacij s strani organov, ki so bili v državah članicah v ta namen imenovani (Supplementary Information Request at National Entry), s čimer se v okviru določb Schengenske konvencije iz leta 1990 za te organe vzpostavi skupna pravna podlaga in določijo pravila o izbrisu podatkov, ki jih hranijo ti organi.

(6) Spremembe določb schengenskega pravnega reda, ki jih je treba v ta namen sprejeti v zvezi z določbami o schengenskem informacijskem sistemu, obsegajo dva dela: to uredbo in sklep Sveta na podlagi členov 30(1)(a) in (b), 31(a) in (b) ter 34(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji. Razlog za to je, kot je razvidno iz člena 93 Schengenske konvencije iz leta 1990, cilj schengenskega informacijskega sistema, da na ozemljih držav članic z uporabo informacij, sporočenih preko SIS v skladu z določbami te konvencije, ohranja javni red in varnost, vključno z nacionalno varnostjo, in zagotovi uporabo določb omenjene konvencije o gibanju oseb na teh ozemljih. Ker se nekatere določbe Schengenske konvencije iz leta 1990 uporabljajo hkrati za oba namena, je ustrezno, da se te določbe na enak način spremenijo z vzporednimi akti, ki temeljijo na obeh pogodbah.

(7) Ta uredba ne posega v prihodnje sprejemanje potrebne zakonodaje, ki bo podrobno opisovala pravno strukturo, cilje, delovanje in uporabo SIS II, kot so med drugim pravila za nadaljnje opredeljevanje kategorij podatkov, ki naj se vnesejo v sistem, namenov, zaradi katerih jih je treba vnesti, ter meril za njihov vnos, pravil v zvezi z vsebino zapisov SIS, pravil o medsebojni povezanosti razpisov ukrepov in njihovi združljivosti ter nadaljnjih pravil o dostopu do podatkov SIS in pravil o varstvu osebnih podatkov in njihovem nadzoru.

(8) V zvezi z Islandijo in Norveško predstavlja ta uredba nadaljnji razvoj določb schengenskega pravnega reda v smislu Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško, v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav k izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda, ki sodijo v področje točke G člena 1 Sklepa Sveta 1999/437/ES [4] z dne 17. maja 1999 o nekaterih izvedbenih predpisih za uporabo tega sporazuma.

(9) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in k Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe in zato zanjo ni zavezujoča, niti je ni zavezana uporabljati. Ker ta uredba temelji na schengenskem pravnem redu v skladu z določbami naslova IV, dela III Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 omenjenega protokola v šestih mesecih po tem, ko Svet sprejme to uredbo, odloči, ali jo bo prenesla v svoje nacionalno pravo.

(10) Ta uredba predstavlja razvoj SIS za namene njegove uporabe glede določb schengenskega pravnega reda v zvezi z gibanjem oseb; Združeno kraljestvo se ni pridružilo in ne sodeluje v SIS v te namene v skladu s Sklepom Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o prošnji Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske za sodelovanje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [5]; Združeno kraljestvo torej ne sodeluje pri njenem sprejetju in zanj ni zavezujoča, niti je ni zavezano uporabljati.

(11) Ta uredba predstavlja razvoj SIS za namene njegove uporabe glede določb schengenskega pravnega reda v zvezi z gibanjem oseb; Irska se ni pridružila in ne sodeluje v SIS v te namene v skladu s Sklepom Sveta 2002/192/ES z dne 28. februarja 2002 o prošnji Irske, da sodeluje pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [6]; Irska torej ne sodeluje pri njenem sprejetju in ta zanjo ni zavezujoča, niti je ni zavezana uporabljati.

(12) Ta uredba je akt, ki temelji na schengenskem pravnem redu oz. je z njim kako drugače povezan v smislu člena 3(2) Akta o pristopu –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Določbe Schengenske konvencije iz leta 1990 se spremenijo na naslednji način:

1. členu 92 se doda naslednji odstavek:

"4. Države članice preko organov, imenovanih v ta namen (SIRENE), v skladu z nacionalno zakonodajo izmenjajo vse dodatne informacije, potrebne v zvezi z vnosom razpisov ukrepov in ki omogočajo uvedbo ustreznih ukrepov, če se za osebe ali predmete, za katere so bili vneseni podatki v schengenski informacijski sistem, iskanje v tem sistemu zaključi z zadetkom. Te informacije se uporabijo le za namen, za katerega so bile posredovane.";

2. točke od (a) do (i) v prvem pododstavku člena 94(3) se nadomestijo z naslednjim:

"(a) priimek in ime, morebitni alias, po potrebi v novem podatkovnem zapisu;

(b) morebitne objektivne fizične posebnosti, ki se ne spreminjajo;

(c) (…);

(d) kraj in datum rojstva;

(e) spol;

(f) državljanstvo;

(g) ali so zadevne osebe oborožene, nasilne ali na begu;

(h) razlog za razpis ukrepa;

(i) predlagani ukrep;";

3. na koncu člena 101(1) se doda naslednji stavek:

"Vendar imajo dostop do podatkov, vnesenih v schengenski informacijski sistem, in pravico neposrednega preverjanja podatkov tudi nacionalni sodni organi, med drugim tisti, ki so v okviru izvajanja svojih nalog v skladu z nacionalno zakonodajo pristojni za uvedbo javnega pregona v kazenskem postopku in za sodne preiskave pred vložitvijo obtožnice.";

4. člen 101(2) se nadomesti z naslednjim:

"2. Poleg tega imajo dostop do podatkov, shranjenih v skladu s členom 96, in do podatkov o dokumentih v zvezi z osebami, shranjenih v skladu s členom 100(3)(d) in (e), ter pravico njihove neposredne uporabe organi, pristojni za izdajanje vizumov, centralni organi, pristojni za obravnavanje prošenj za izdajo vizumov, in tudi organi, pristojni za izdajanje dovoljenj za bivanje in izvajanje predpisov o tujcih v okviru uporabe te konvencije v zvezi z gibanjem oseb. Dostop do podatkov ureja nacionalno pravo posamezne države članice.";

5. drugi stavek člena 102(4) se nadomesti z naslednjim:

"Izjemoma se lahko podatki, vneseni v skladu s členom 96, in podatki v zvezi z dokumenti o osebah, vneseni v skladu s členom 100(3)(d) in (e), v skladu z nacionalno zakonodajo posamezne države članice uporabijo samo za namene člena 101(2).";

6. člen 103 se nadomesti z naslednjim:

"Člen 103

Vsaka država članica zagotovi, da upravljavec podatkovne zbirke vsak prenos osebnih podatkov evidentira v nacionalnem delu schengenskega informacijskega sistema zaradi preverjanja, ali je iskanje dopustno. Zapis se lahko uporablja samo za ta namen in se izbriše ne prej kot po enem letu in najpozneje po treh letih.";

7. vstavi se naslednji člen:

"Člen 112A

1. Osebni podatki, ki jih v datotekah hranijo organi iz člena 92(4) in pridobljeni na podlagi izmenjave informacij v skladu s tem odstavkom, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. V vsakem primeru se izbrišejo najpozneje leto dni potem, ko se iz schengenskega informacijskega sistema izbriše razpis ukrepa ali razpisi ukrepov v zvezi z zadevno osebo ali predmetom.

2. Odstavek 1 ne posega v pravico države članice, da v nacionalnih datotekah hrani podatke o posebnem razpisu ukrepa s strani te države članice, ali o razpisu ukrepa, v zvezi s katerim so bili sprejeti ukrepi na njenem ozemlju. Časovno obdobje za hranjenje podatkov v teh datotekah ureja nacionalno pravo.";

8. vstavi se naslednji člen:

"Člen 113A

1. Podatki, razen osebnih podatkov, ki jih v datotekah hranijo organi iz člena 92(4) in pridobljeni na podlagi izmenjave informacij v skladu s tem odstavkom, se hranijo le toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili posredovani. V vsakem primeru se izbrišejo najpozneje leto dni potem, ko se iz schengenskega informacijskega sistema izbriše razpis ukrepa ali razpisi ukrepov v zvezi z zadevno osebo ali predmetom.

2. Odstavek 1 ne posega v pravico države članice, da v nacionalnih datotekah hrani podatke o posebnem razpisu ukrepa s strani te države članice, ali o razpisu ukrepa, v zvezi s katerim so bili sprejeti ukrepi na njenem ozemlju. Časovno obdobje za hranjenje podatkov v teh datotekah ureja nacionalno pravo.".

Člen 2

1. Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske Unije.

2. Uporablja se od datuma, ki ga soglasno določi Svet, takoj ko so izpolnjeni potrebni predpogoji. Svet lahko določi različne datume za začetek uporabe različnih določb.

3. Sklepi Sveta v skladu z odstavkom 2 se objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 29. aprila 2004

Za Svet

Predsednik

M. McDowell

[1] UL C 160, 4.7.2002, str. 5.

[2] UL C 31 E, 5.2.2004, str. 122.

[3] UL L 239, 22.9.2000, str. 19.

[4] UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

[5] UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

[6] UL L 64, 7.3.2002, str. 20.

--------------------------------------------------