32004R0817Úradný vestník L 153 , 30/04/2004 S. 0030 - 0083


Nariadenie Komisie (ES) 817/2004

z 29. apríla 2004,

ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF)

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) 1257/1999 zo 17. mája 1999 podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) a ktorým sa menia, dopĺňajú a rušia určité nariadenia [1], najmä na jeho články 34, 45 a 50,

keďže:

(1) nariadením (ES) 1257/1999 sa vytvoril jednotný právny rámec na podporu rozvoja vidieka z EPUZF. Najmä v jeho hlave II sa špecifikujú opatrenia oprávnené na podporu, ich ciele a kritériá spôsobilosti. Tento právny rámec sa vzťahuje na podporu rozvoja vidieka v spoločenstve;

(2) na doplnenie tohto rámca bolo prijaté nariadenie Komisie (ES) 445/2002 z 26. februára 2002, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) 1257/1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [2], berúc do úvahy skúsenosti získané s používaním nástrojov uplatňovaných podľa rôznych nariadení Rady zrušených článkom 55 ods. 1 nariadenia (ES) 1257/1999;

(3) nariadenie Komisie (ES) 445/2002 z 26. februára 2002 bolo značne zmenené a doplnené. Okrem toho, keď bolo zmenené a doplnené nariadenie (ES) 1257/1999, zaviedli sa štyri nové opatrenia, ktoré si vyžadujú podrobné pravidlá. Navyše vzhľadom na skúsenosti získané od začiatku obdobia programovania by sa určité ustanovenia mali vyjasniť, a to najmä tie, ktoré sa týkajú postupu pri zmene programových dokumentov, finančného riadenia programov a kontrol. V záujme jasnosti a racionálnosti je preto potrebné prijať nové nariadenie na ustanovenie podrobných pravidiel a zrušenie nariadenia (ES) 445/2002;

(4) tieto pravidlá by sa mali pridržiavať princípov subsidiarity a proporcionality, a preto by sa mali obmedzovať na to, čo je nevyhnutné na dosiahnutie sledovaných cieľov;

(5) pokiaľ sa jedná o kritériá spôsobilosti, nariadenie (ES) 1257/1999 stanovuje tri základné podmienky podpory investícií do poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov a podpory mladých poľnohospodárov. Malo by sa stanoviť, kedy sa tieto podmienky musia splniť, vrátane dĺžky tolerančnej lehoty, ktorú členské štáty môžu poskytnúť určitým užívateľom na splnenie minimálnych noriem, ak je cieľom investície dosiahnutie uvedených noriem;

(6) podpora spoločenstva, pokiaľ sa jedná o investície do poľnohospodárskych a spracovateľských podnikov, je viazaná na podmienku, že sa pre dotknuté produkty podarí nájsť obvyklé trhové odbytiská. Na posudzovanie takýchto trhových odbytísk by sa mali ustanoviť podrobné pravidlá;

(7) podpora odborného vzdelávania by sa nemala týkať bežného poľnohospodárskeho a lesného vzdelávania;

(8) pokiaľ sa jedná o podmienky podpory v prípade skoršieho odchodu do dôchodku, mali by sa vyriešiť špecifické problémy vznikajúce vtedy, keď podnik prevádza viacero prevodcov alebo keď poľnohospodár má daný podnik v prenájme;

(9) vyrovnávacie dávky v znevýhodnených oblastiach na pôdu obhospodarovanú spoločne niekoľkými poľnohospodármi by sa mali vyplácať každému príslušnému poľnohospodárovi úmerne tomu, ako je oprávnený uvedenú pôdu obhospodarovať;

(10) mali by sa špecifikovať kompetencie a prostriedky vyžadované od inštitúcií a orgánov vybratých na poskytovanie poradenských služieb pre poľnohospodárov;

(11) pokiaľ ide o podporu pre poľnohospodárske prostredie a životné podmienky zvierat, mali by minimálne požiadavky, ktoré musia poľnohospodári splniť v súvislosti s agroenvironmentálnymi záväzkami a záväzkami týkajúcimi sa životných podmienok zvierat, zabezpečiť vyvážené uplatňovanie podpory, pri ktorom sa zohľadňujú ciele, čím sa prispieva k trvalo udržateľnému rozvoju vidieka;

(12) pokiaľ ide o podporu poľnohospodárov, ktorí sa zúčastňujú na schéme kvality potravín, mali by sa špecifikovať produkty, ktorých sa táto podpora týka, a druhy fixných nákladov, ktoré je možné pri výpočte výšky pomoci zohľadniť;

(13) aby sa zabezpečilo dopĺňanie propagačných opatrení uvedených v článku 24 písm. d) nariadenia (ES) 1257/1999 a režimu týkajúceho sa informačných a propagačných opatrení zavedených nariadením (ES) 2826/2000 z 19. decembra 2000 o informačných a propagačných opatreniach pre poľnohospodárske produkty na vnútornom trhu [3], mali by sa stanoviť podrobné požiadavky na podporu propagácie kvalitných produktov, najmä pokiaľ sa jedná o užívateľov a oprávnené činnosti. Okrem toho, aby sa zamedzilo riziku dvojitého financovania, informačné a propagačné opatrenia podporované nariadením Rady (ES) 2826/2000 by nemali byť oprávnené na podporu rozvoja vidieka;

(14) mali by sa stanoviť výberové kritériá pre investície na zlepšenie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov. Skúsenosti poukazujú na to, že takéto výberové kritériá by mali vychádzať skôr z celkových princípov ako zo sektorových pravidiel;

(15) najodľahlejšie regióny spoločenstva by sa za určitých podmienok mali vyňať z druhej zarážky článku 28 ods. 1 nariadenia (ES) 1257/1999, na základe ktorej nie je možné poskytnúť žiadnu pomoc na investície určené na spracovanie alebo predajnosť produktov z tretích krajín;

(16) mali by sa podrobnejšie definovať lesy, ktoré nie sú oprávnené na podporu podľa článku 29 ods. 3 nariadenia (ES) 1257/1999;

(17) mali by sa stanoviť podrobné podmienky podpory na zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy a platby za činnosti súvisiace s udržiavaním a zlepšovaním ekologickej stability lesov;

(18) podľa článku 33 nariadenia (ES) 1257/1999 sa podpora poskytuje na iné opatrenia týkajúce sa poľnohospodárskych činností a ich konverziu a vidieckych činností, na ktoré sa nevzťahuje žiadne iné opatrenie rozvoja vidieka. Vzhľadom na rozsiahlu paletu opatrení, na ktoré by sa mohol vzťahovať tento článok, by sa malo ponechať hlavne na členských štátoch, aby stanovili podmienky podpory ako súčasť ich programovania;

(19) mali vy sa stanoviť pravidlá spoločné na niekoľko opatrení s cieľom zabezpečiť najmä uplatňovanie spoločných noriem správnej poľnohospodárskej praxe, ak opatrenia odkazujú na toto kritérium, a zaručiť pružnosť potrebnú na dlhodobé záväzky s cieľom zohľadniť udalosti, ktoré by mohli ovplyvniť takéto záväzky, a to bez ohrozenia účinného vykonávania rôznych podporných opatrení;

(20) mala by sa stanoviť jasná deliaca čiara medzi financovaním podpory rozvoja vidieka a financovaním podpory podľa spoločných organizácií trhu. Akékoľvek výnimky zo zásady, že opatrenia, ktoré sú zahrnuté do schém podpory podľa spoločných organizácií trhu, by nemali byť oprávnené na poskytovanie podpory na rozvoj vidieka, by členské štáty mali navrhnúť v rámci svojho programovania rozvoja vidieka podľa svojich konkrétnych potrieb a prehľadným spôsobom;

(21) platby na podporu rozvoja vidieka by sa mali poukázať užívateľom v plnej výške;.

(22) nariadenie komisie (ES) 1685/2000 [4] stanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie nariadenia rady (ES) 1260/1999 z 21. júna 1999, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o štrukturálnych fondoch [5], pokiaľ ide o oprávnenosť výdavkov na základe činností čiastočne financovaných štrukturálnymi fondmi, a tým pádom usmerňovacou sekciou EPUZF. V záujme zhody by sa nariadenie (ES) 1685/2000 malo vzťahovať taktiež na opatrenia čiastočne financované záručnou sekciou EPUZF, ak nariadenie (ES) 1257/1999, nariadenie Rady (ES) 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [6] alebo toto nariadenie neustanovuje inak;

(23) štandardné jednotkové náklady sa často stanovujú na určité investície čiastočne financované podľa prvej, druhej a šiestej zarážky článku 30 ods. 1 a podľa článku 31 nariadenia (ES) 1257/1999. V záujme jasnosti a s cieľom zjednodušiť riadenie takýchto opatrení by užívatelia mali byť oslobodení počnúc rokom 2000 od požiadavky predkladať faktúry podľa nariadenia Komisie (ES) 1685/2000. Aby sa zabezpečilo účinné riadenie, treba taktiež stanoviť podmienky, za ktorých členské štáty môžu uplatňovať takéto štandardné náklady;

(24) rozhodnutie Komisie 1999/659/ES z 8. septembra 1999, ktorým sa stanovuje indikatívna alokácia čiastok podľa členských štátov v rámci záručnej sekcie Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu na opatrenia týkajúce sa rozvoja vidieka na obdobie rokov 2000 až 2006 [7], špecifikuje druh výdavkov, ktoré tieto čiastky pre členské štáty zahŕňajú. Okrem toho, podľa nariadenia Komisie (ES) 2603/1999 z 9. decembra 1999, ktorým sa ustanovujú pravidlá prechodu na podporu rozvoja vidieka ustanovenú nariadením Rady (ES) 1257/1999 [8], platby vyplývajúce z určitých záväzkov realizovaných pred 1. januárom 2000 sa môžu za určitých podmienok zahrnúť do programovania rozvoja vidieka na roky 2000 – 2006. Z tohto dôvodu je potrebné špecifikovať, čo je zahrnuté do celkovej čiastky podpory spoločenstva stanovenej na každý plán rozvoja vidieka v rámci jednotného programového dokumentu schváleného Komisiou;

(25) aby sa zabezpečilo pružnejšie finančné riadenie, mali by členské štáty, ktoré si zvolili regionalizované programovanie rozvoja vidieka, mať tú možnosť a mať stanovenú celkovú výšku podpory spoločenstva na každý regionálny program v samostatnom rozhodnutí, ktorý by obsahoval upravenú tabuľku pre celý členský štát;

(26) článok 5 nariadenia Rady (ES) 1259/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá schém priamej podpory podľa spoločnej poľnohospodárskej politiky [9], ustanovuje, že čiastky získané z pokút za nedodržanie požiadaviek na ochranu životného prostredia alebo z modulácie zostávajú k dispozícii členským štátom ako dodatočná podpora spoločenstva na určité opatrenia rozvoja vidieka. Malo by sa špecifikovať, na čo presne sa schválenie Komisie vzťahuje v prípade takýchto opatrení;

(27) mali by sa stanoviť podrobné pravidlá na predkladanie plánov rozvoja vidieka a na ich zmenu;

(28) aby sa uľahčilo zostavovanie plánov rozvoja vidieka a ich preskúmanie a schválenie Komisiou, mali by sa ustanoviť spoločné pravidlá na štruktúru a obsah týchto plánov vychádzajúce predovšetkým z požiadaviek ustanovených v článku 43 nariadenia (ES) 1257/1999;

(29) mali by sa stanoviť požiadavky na zmeny a doplnky k programovým dokumentom rozvoja vidieka s cieľom umožniť Komisii rýchlo a účinne ich preskúmať;

(30) predmetom konania riadiaceho výboru by mali byť iba zmeny a doplnky týkajúce sa dôležitých zmien programových dokumentov rozvoja vidieka. O ostatných zmenách a doplnkoch by mali rozhodovať členské štáty a oznamovať ich Komisii;

(31) s cieľom zabezpečiť účinné a pravidelné monitorovanie by členské štáty mali vytvoriť upravenú a aktualizovanú elektronickú verziu svojich programových dokumentov, ktoré budú k dispozícii Komisii;

(32) mali by sa stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa finančného plánovania a príspevkov na financovanie opatrení financovaných záručnou sekciou EPUZF podľa článku 35 ods. 1 a 2 nariadenia (ES) 1257/1999;

(33) v tejto súvislosti by členské štáty mali pravidelne oznamovať Komisii stav financovania opatrení na rozvoj vidieka;

(34) mali by sa vykonať kroky s cieľom zabezpečiť, aby príspevky vyčlenené na podporu rozvoja vidieka boli používané účelne, a to najmä zabezpečením toho, aby Komisia poskytla zálohovú platbu platobným agentúram a aby sa príspevky upravovali v súlade s potrebami a vzhľadom na čerpanie v minulosti. Mala by taktiež existovať možnosť poskytovať za určitých podmienok preddavky určitým kategóriám užívateľov s cieľom uľahčiť vykonávanie investičných opatrení;

(35) okrem osobitných pravidiel ustanovených v tomto nariadení by sa mali uplatňovať aj všeobecné pravidlá o rozpočtovej disciplíne, a to najmä tie, ktoré sa týkajú neúplných alebo nesprávnych prehlásení členských štátov;

(36) podrobné finančné riadenie opatrení na rozvoj vidieka by sa malo riadiť nariadeniami, ktorými sa vykonáva nariadenie (ES) 1258/1999;

(37) postupy a požiadavky na monitorovanie a hodnotenie by mali byť založené na princípoch uplatniteľných aj pri ostatných opatreniach podpory spoločenstva, a to najmä pri tých, ktoré sú ustanovené nariadením (ES) 1260/1999;

(38) administratívne pravidlá by mali umožniť lepšie riadenie, monitorovanie a kontrolu podpory rozvoja vidieka. Z titulu jednoduchosti by sa mal všade tam, kde je to možné, uplatňovať integrovaný administratívny a kontrolný systém uvedený v hlave II kapitole IV nariadenia Rady (ES) 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá na schémy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa vytvárajú určité schémy podpory pre poľnohospodárov [10], na ktoré sú podrobné vykonávacie predpisy ustanovené nariadením Komisie (ES) 2419/2001 [11].

(39) malo by sa vytvoriť ustanovenie na systém penále na úrovni spoločenstva ako aj na úrovni členského štátu;

(40) informácie o situácii, pokiaľ sa jedná o vykonávanie predchádzajúcich sprievodných opatrení podľa nariadení Rady (EHS) 2078/92 [12], 2079/92 [13] a 2080/92 [14], by mali byť zahrnuté do výročnej správy uvedenej v článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) 1257/1999, ak takéto opatrenia tvoria súčasť finančného programovania na roky 2000 – 2006. Výdavky, ktoré vznikli na základe takýchto opatrení, by sa mali taktiež zahrnúť medzi informácie, ktorých dodanie sa požaduje od členských štátov každoročne do 30. septembra;

(41) opatrenia ustanovené v tomto nariadení sú v súlade so stanoviskom Výboru pre poľnohospodárske štruktúry a rozvoj vidieka,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

KAPITOLA I OPATRENIA NA ROZVOJ VIDIEKA

ODDIEL 1 Investície do poľnohospodárskych podnikov

Článok 1

Tolerančná lehota, ktorú členské štáty môžu poskytnúť podľa článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) 1257/1999 a v rámci ktorej sa má dosiahnuť súlad s novozavedenými normami, nesmie presiahnuť tridsaťšesť mesiacov od dátumu, ku ktorému sa stáva norma pre poľnohospodára povinnou.Koniec investičného obdobia uvedeného v článku 5 ods. 3 nariadenia (ES) 1257/1999 musí byť v rámci tolerančnej lehoty ustanovenej v prvom odseku.

Tolerančná lehota ustanovená v prvom odseku sa netýka žiadostí o podporu predložených pred 7. májom 2004.

Článok 2

1. Na účely článku 6 nariadenia (ES) 1257/1999 sa existencia obvyklých odbytísk posúdi na príslušnej úrovni z hľadiska:

a) dotknutých výrobkov;

b) typov investícií;

c) existujúcej a plánovanej kapacity.

2. Zohľadňujú sa akékoľvek obmedzenia výroby alebo obmedzenia podpory spoločenstva na základe spoločných organizácií trhu.

3. Ak spoločná organizácia trhu zavádza obmedzenia výroby alebo obmedzenia podpory spoločenstva na úrovni jednotlivých poľnohospodárov, poľnohospodárskych podnikov alebo spracovateľských podnikov, nesmú sa podporiť žiadne investície, ktoré by viedli k zvýšeniu výroby nad rámec týchto reštrikcií alebo obmedzení.

Článok 3

Článok 4 ods. 2 tohto nariadenia sa vzťahuje aj na investície realizované mladými poľnohospodármi.

ODDIEL 2 Podpora mladých začínajúcich poľnohospodárov

Článok 4

1. Podmienky pomoci pre mladých začínajúcich poľnohospodárov ustanovené v článku 8 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 musia byť splnené v čase, keď sa prijme individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory.

2. Ak mladý poľnohospodár potrebuje určitú dobu na prispôsobenie, v rámci ktorej začína hospodáriť alebo reštrukturalizovať podnik, je možné poskytnúť mu obdobie nepresahujúce päť rokov od začiatku podnikania na splnenie požiadaviek týkajúcich sa pracovných zručností a schopností, ekonomickej životaschopnosti a minimálnych noriem v oblasti životného prostredia, hygieny a životných podmienok zvierat,.

Článok 5

Individuálne rozhodnutie o poskytnutí podpory uvedené v článku 8 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa musí prijať najneskôr do 12 mesiacov od začiatku podnikania definovaného podľa platných ustanovení v členských štátoch.

ODDIEL 3 Vzdelávanie

Článok 6

Podpora odborného vzdelávania nezahŕňa školiace a výukové kurzy, ktoré tvoria súčasť bežných programov alebo systémov poľnohospodárskeho a lesníckeho vzdelávania na strednom stupni alebo na vyšších stupňoch.

ODDIEL 4 Skorší odchod do dôchodku

Článok 7

Ak poľnohospodársky podnik prevádza viacero prevodcov, sa celková podpora obmedzí čiastkou ustanovenou pre jedného prevodcu.

Článok 8

Nekomerčná poľnohospodárska činnosť, v ktorej prevodca pokračuje v súlade s prvou zarážkou článku 11 ods.1 nariadenia (ES) č. 1257/1999, nie je oprávnená na podporu na základe spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Článok 9

Poľnohospodár, ktorý si pôdu prenajíma, môže previesť uvoľnenú pôdu na vlastníka za predpokladu, že prenájom skončil a splnili sa podmienky týkajúce sa nadobúdateľa uvedené v článku 12 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Článok 10

Uvoľnená pôda sa môže zahrnúť do pozemkových úprav alebo do jednoduchej výmeny parciel.

V takýchto prípadoch sa podmienky vzťahujúce sa na uvoľnenú pôdu vzťahujú aj na plochy agronomicky rovnocenné s uvoľnenou pôdou.

Členské štáty môžu ustanoviť, aby za uvoľnenú pôdu prevzal zodpovednosť orgán, ktorý sa zaviaže previesť ju znovu v neskoršom období na nadobúdateľa, ktorý spĺňa podmienky ustanovené pre skorší odchod do dôchodku.

ODDIEL 5 Znevýhodnené oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami

Článok 11

Vyrovnávacie príspevky na plochy využívané spoločne niekoľkými poľnohospodármi s cieľom pasenia zvierat sa môžu poskytnúť každému príslušnému poľnohospodárovi úmerne k využívaniu alebo právu využívať danú pôdu zo strany príslušného poľnohospodára.

ODDIEL 6 Plnenie noriem

Článok 12

Inštitúcie a orgány vybraté na poskytovanie poľnohospodárskych poradenských služieb uvedené v článku 21 písmeno d) ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999 zabezpečia dostupnosť primeraných zdrojov formou kvalifikovaného personálu, administratívnych a technických zariadení a skúseností v oblasti poradenstva a spoľahlivosť, pokiaľ ide o zákonné požiadavky uvedené v článku 21 písmeno d) ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

ODDIEL 7 Agroenvironment a životné podmienky zvierat

Článok 13

Každý záväzok rozšíriť chov hospodárskych zvierat alebo ho riadiť odlišne, musí spĺňať aspoň tieto podmienky:

a) pokračuje pastvinové hospodárenie;

b) hospodárske zvieratá sú rozmiestnené po poľnohospodárskom podniku takým spôsobom, aby sa udržiavala celá spásaná plocha, čím sa zabráni nadmernému spásaniu, ako aj nedostatočnému využívaniu;

c) hustota dobytka musí byť definovaná tak, aby zohľadňovala všetok pasúci sa dobytokchovaný v poľnohospodárskom podniku alebo v prípade záväzku obmedzenia extrakcie živín všetky zvieratá chované v poľnohospodárskom podniku, ktoré sú z hľadiska daného záväzku dôležité.

Článok 14

1. Podpora sa môže týkať nasledovných záväzkov:

a) chovať hospodárske zvieratá miestnych plemien pochádzajúce z danej oblasti a pri ktorých hrozí zanechanie chovu;

b) chrániť rastlinné genetické zdroje prirodzene adaptované na miestne a regionálne podmienky a ktorým hrozí genetická erózia.

2. Miestne plemená a rastlinné genetické zdroje sa musia podieľať na zachovávaní životného prostredia na ploche, na ktorej sa uplatňuje opatrenie uvedené v ods. 1.

Oprávnené druhy hospodárskych zvierat a kritériá na stanovenie prahovej hodnoty zanechania chovu miestnych plemien sú definované v tabuľke v prílohe I k tomutonariadeniu.

Článok 15

Pre účely druhého pododseku článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa investičné činnosti považujú za nevýnosné za predpokladu, že za normálnych okolností nevedú k významnému čistému zvýšeniu hodnoty alebo ziskovosti poľnohospodárskeho podniku.

Článok 16

Agroenvironmentálne záväzky nad rámec minimálneho obdobia piatich rokov uvedené v článku 23 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 nesmú trvať dlhšie obdobie, ako je reálne potrebné pre dosiahnutie ich environmentálnych účinkov. Obvykle nesmú trvať dlhšie ako 10 rokov s výnimkou prípadu špecifických záväzkov, keď sa dlhšie obdobie považuje za nevyhnutné.

Článok 17

Rôzne agroenvironmentálne záväzky a/alebo záväzky týkajúce sa životných podmienok zvierat sa môžu kombinovať za predpokladu, že sa dopĺňajú a sú navzájom zlučiteľné.

Ak sú agroenvironmentálne opatrenia kombinované takýmto spôsobom, tak sa pri výške podpory musí brať do úvahy ušlý príjem a špecifické dodatočné náklady vzniknuté v dôsledku uvedenej kombinácie.

Článok 18

1. Referenčnou úrovňou pre výpočet ušlého príjmu a dodatočných nákladov vyplývajúcich z daných záväzkov je obvyklá správna poľnohospodárska prax na ploche, na ktorej sa uvedené opatrenie uplatňuje.

Ekonomické dôsledky opustenia pôdy alebo zanechania určitých poľnohospodárskych metód sa môžu vziať do úvahy vtedy, keď je to zdôvodnené agronomickými alebo environmentálnymi okolnosťami.

2. Ak sú záväzky obvykle vyjadrené v iných jednotkách, ako sú jednotky použité v prílohe nariadenia (ES) č. 1257/1999, členské štáty môžu vypočítať platby na základe takýchto iných jednotiek. V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia, aby sa dodržali maximálne čiastky za rok oprávnené na podporu zo spoločenstva uvedenú v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1257/1999. Za týmto účelom členský štát môže:

a) stanoviť limit počtu jednotiek na jeden hektár poľnohospodárskeho podniku, na ktorom sa uplatňujú agroenvironmentálne záväzky;

alebo

b) stanoviť celkovú maximálnu čiastku pre každý zúčastnený poľnohospodársky podnik a zabezpečiť, aby platby pre každý poľnohospodársky podnik boli v súlade s týmto limitom.

3. Pri platbách sa môže vychádzať z obmedzenia používať umelé hnojivá, prípravky na ochranu rastlín alebo iné vstupy len, ak sú takéto obmedzenia technicky a ekonomicky merateľné.

Článok 19

Členské štáty určia na základe objektívnych kritérií potrebu poskytnúť taký stimul, aký je uvedený v tretej zarážke prvého pododseku článku 24 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Stimuly nesmú presiahnuť 20 % ušlého príjmu a dodatočných nákladov spôsobených daným záväzkom s výnimkou prípadu špecifických záväzkov, keď sa vyššia sadzba považuje pre efektívne vykonávanie daného opatrenia za nevyhnutnú.

Článok 20

Poľnohospodár, ktorý prijal agroenvironmentálny záväzok alebo záväzok v oblasti životných podmienok zvierat týkajúci sa jednej časti poľnohospodárskeho podniku, musí dodržiavať prinajmenšom úroveň obvyklej správnej poľnohospodárskej praxe v celom poľnohospodárskom podniku.

Článok 21

1. Členské štáty môžu povoliť, aby sa jeden záväzok zmenil počas doby svoje j platnosti na iný pod podmienkou,:

a) že každá takáto zmena je nesporným prínosom pre životné prostredie alebo životné podmienky zvierat;

b) že sa existujúci záväzok významne posilní

a

c) že schválený program zahŕňa dotknuté záväzky.

Agroenvironmentálny záväzok sa môže zmeniť na záväzok zalesnenia poľnohospodárskej pôdy podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 za podmienokstanovených v bodoch a) a b) prvého pododseku tohto odseku. Platnosť agroenvironmentálneho záväzku skončí bez žiadania náhrady.

2. Členské štáty môžu povoliť, aby sa agroenvironmentálne záväzky alebo záväzky týkajúce sa životných podmienok zvierat počas obdobia, v ktorom sa uplatňujú, upravili za predpokladu, že schválený program stanovuje rozsah takejto úpravy a že takáto úprava je patrične zdôvodnená z hľadiska hlavných cieľov daného záväzku.

ODDIEL 8 Kvalita potravín

Pododdiel 1 Účasť na schémach kvality potravín

Článok 22

1. Pomoc uvedená v článku 24 ods. b) nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa môže poskytnúť poľnohospodárom, ktorí sa zúčastňujú na schéme kvality iba vtedy, ak bolpoľnohospodársky produkt alebo potravina úradne uznaná podľa nariadení uvedených v odseku 2 tohto článku alebo podľa národnej schémy kvality ustanovenej v odseku 3 daného článku.

2. Ak je podľa článku 24 písmeno b) nariadenia (ES) č. 1257/1999 podpora účasti na schéme kvality potravín podľa nariadenia Rady (EHS) č. 2092/91 [15] pre špecifický produkt zahrnutá v programovom dokumente rozvoja vidieka, sa fixné náklady vyplývajúce z účasti na tejto schéme kvality pri výpočte výšky podpory v rámci agroenvironmentálneho opatrenia na podporu ekologického poľnohospodárstva pri rovnakom produkte už nesmú zohľadňovať.

3. Pre účely článku 24 písmeno c) nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa pod pojmom "fixnénáklady" rozumejú náklady vzniknuté v dôsledku vstupu do schémy kvality a ročnýpríspevok za účasť na tejto schéme vrátane, v prípade potreby, výdavkov nakontroly požadované na overenie súladu s technickými podmienkami tejto schémy.

Pododdiel 2 Propagácia kvalitných produktov

Článok 23

Pre účely článku 24 písmeno d) ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa pod pojmom "skupina výrobcov" rozumie akákoľvek organizácia v akejkoľvek právnej forme, ktorá spája subjekty aktívne sa podieľajúce na schéme kvality, na ktorú sa vzťahuje článok 24 písmeno b) nariadenia (ES) č. 1257/1999, pre konkrétny poľnohospodársky produkt alebo potravinu.

Profesijné a/alebo interprofesijné organizácie zastupujúce jeden alebo viacero sektorov sa nemôžu v zmysle prvého odseku považovať za "skupiny výrobcov".

Článok 24

Pre účely článku 24 písmeno d) ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sú na podporu oprávnené také informačné, propagačné a reklamné činnosti, ktoré podnecujú spotrebiteľov kupovať poľnohospodárske produkty alebo potraviny zahrnuté do schém kvality a ktoré sú obsiahnuté v programovom dokumente pod opatrením "Účasť na schémach kvality potravín".

Tieto činnosti musia upozorňovať na špecifické vlastnosti alebo výhody dotknutých produktov, a to najmä na kvalitu, špecifické výrobné postupy, vysokú úroveň životných podmienok zvierat a ochranu životného prostredia spojené s príslušnou schémou kvality a môžu zahŕňať aj šírenie vedecko-technických poznatkov o takýchto produktoch.

Tieto činnosti musia zahŕňať najmä organizovanie a/alebo účasť na veľtrhoch a výstavách, podobné akcie v oblasti styku s verejnosťou a reklamu prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov alebo na predajných miestach.

Článok 25

1. Podľa článku 24 písmeno d) nariadenia (ES) č. 1257/1999 sú oprávnené na podporu iba informačné, propagačné a reklamné aktivity na vnútornom trhu.

2. Činnosti podľa článku 24 sa nesmú týkať obchodných značiek. Nesmú podnecovaťzákazníkov kupovať určitý produkt na základe jeho konkrétneho pôvodu okremproduktov zahrnutých do schémy kvality zavedenej nariadením Rady (ES) č.2081/92 [16] a tých produktov, na ktoré sa vzťahuje nariadenie Rady (ES) č. 1493/1999 o spoločnej organizácii trhu s vínom [17].

Napriek tomu je však možné uviesť pôvod produktu za predpokladu, že zmienka o pôvode je podriadená hlavnému odkazu.

3. Ak sa činnosti, na ktoré sa vzťahuje článok 24 tohto nariadenia, týkajú produktu zahrnutého do schémy kvality uvedeného v článku 24b ods. 2, písmeno a), b) aleboc) nariadenia (ES) č. 1257/1999, logo spoločenstva ustanoveného na základe týchtoschém sa musí byť uviesť na informačnom, propagačnom a/alebo reklamnommateriáli.

4. Informačné a propagačné aktivity podporované nariadením Rady (ES) č. 2826/2000nemajú nárok na podporu podľa článku 24d nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Článok 26

Členské štáty zabezpečia, aby všetky návrhy informačných, propagačných a reklamných materiálov vypracované v súvislosti s činnosťou podporovanou podľa článku 24d nariadenia (ES) č. 1257/1999 boli v súlade s legislatívou spoločenstva. Za týmto účelom užívatelia zašlú všetky návrhy takýchto materiálov kompetentnému orgánu členského štátu.

ODDIEL 9 Zlepšovanie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov

Článok 27

Medzi oprávnené výdavky možno zahrnúť:

a) výstavbu a nadobudnutie nehnuteľného majetku s výnimkou kúpy pôdy;

b) nové strojné zariadenia a vybavenie vrátane počítačového softvéru;

c) všeobecné náklady ako sú poplatky architektom, inžinierom a konzultantom, štúdie uskutočniteľnosti, získanie patentov a licencií.

Náklady uvedené v bode c) prvého odseku sú navyše k nákladom uvedeným v a) a b) a považujú sa za oprávnené výdavky až do maximálnej výšky 12 % z týchto nákladov. V prípade nových technológií uvedených v článku 25 ods. 2, štvrtá zarážka nariadenia (ES) č. 1257/1999 môže byť maximálna výška zvýšená až na 25 %.

Článok 28

1. Pre účely druhého pododseku článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa podpojmom "malé spracovateľské jednotky" rozumejú podniky s menej ako 10zamestnancami a s ročným obratom alebo s celkovou ročnou bilanciounepresahujúcou 2 milióny EUR.

2. Tolerančné obdobie, ktoré členské štáty môžu poskytnúť podľa druhého pododseku článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 na dosiahnutie súladu s novo zavedenými minimálnymi normami, nemôže presiahnuť tridsaťšesť mesiacov od dátumu, ku ktorému sa norma stáva pre malú spracovateľskú jednotku záväznou.

Koniec investičného obdobia uvedeného v druhom pododseku článku 26 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 musí byť v rámci tolerančného obdobia stanoveného v druhom odseku.

Článok 29

1. Pre účely článku 26 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa existencia obvyklých odbytísk musí posúdiť na príslušnej úrovni z hľadiska:

a) dotknutých výrobkov;

b) druhov investícií;

c) existujúcej a plánovanej kapacity.

2. Musia sa zohľadňovať akékoľvek obmedzenia výroby alebo obmedzenia podpory spoločenstva na základe spoločných organizácií trhu.

Článok 30

V najodľahlejších regiónoch sa môže podpora poskytnúť na investície do spracovania alebo predajnosti výrobkov z tretích krajín za predpokladu, že spracované výrobky sú určené pre trh daného regiónu.

S cieľom dosiahnutia súladu s podmienkou ustanovenou v prvom pododseku sa podpora musí obmedziť na spracovateľskú kapacitu, ktorá zodpovedá regionálnym potrebám, a to za predpokladu, že táto spracovateľská kapacita nepresiahne takéto potreby.

ODDIEL 10 Lesné hospodárstvo

Článok 31

Z podpory lesného hospodárstva podľa článku 29 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sú vylúčené tieto lesy:

a) les alebo iná zalesnená pôda vlastnená ústrednými alebo regionálnymi vládami alebovládnymi korporáciami;

b) kráľovský les a ostatná kráľovská zalesnená pôda;

c) lesy vlastnené právnickými osobami, ktorých aspoň 50 % kapitálu vlastní jedna z inštitúcií uvedených v bodoch a) a b).

Článok 32

Poľnohospodársku pôdu oprávnenú na podporu na zalesňovanie podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 vymedzí členský štát a musí zahŕňať najmä ornú pôdu, lúčiny, stále pasienky a pôdu využívanú na viacročné plodiny, ak sa táto pôda pravidelne obhospodaruje.

Článok 33

1. Pre účely druhej zarážky druhého pododseku článku 31 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa pod pojmom "poľnohospodár" rozumie osoba, ktorá venuje podstatnú časť svojej pracovnej doby poľnohospodárskym činnostiam a získava z nich významnú časť svojich príjmov v súlade s podrobnými kritériami, ktoré stanoví členský štát.

2. Pre účely druhého pododseku článku 31 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa podpojmom "rýchlo rastúce druhy pestované krátkodobo" rozumejú druhy s doboustriedania, t. j. obdobím medzi dvoma ťažbami z tej istej parcely kratším ako 15rokov.

Článok 34

1. Podpora podľa článku 32 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa nesmie poskytnúť na plochy, na ktoré bola poskytnutá podpora podľa článku 31 daného nariadenia.

2. Podpora na zachovanie ochranných priesekov proti šíreniu lesného požiaru prostredníctvom poľnohospodárskych opatrení podľa druhej zarážky článku 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa nesmie poskytnúť na plochy podporené z agroenvironmentálnej podpory.

Takéto platby musia byť v súlade s akýmikoľvek obmedzeniami výroby alebo obmedzeniami podpory zo spoločenstva podľa spoločných organizácií trhu a musia zohľadňovať platby realizované na základe takýchto spoločných organizácií trhu.

ODDIEL 11 Pravidlá spoločné pre niekoľko opatrení

Článok 35

1. Pre účely tretej zarážky článku 14 ods. 2 a prvého pododseku článku 23 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa pod pojmom "obvyklá správna poľnohospodárska prax" rozumie úroveň hospodárenia, ktorú by rozumný poľnohospodár v dotknutej oblasti dodržiaval.

Členské štáty zadefinujú vo svojich plánoch rozvoja vidieka overiteľné normy. Tieto normy musia prinajmenšom zahŕňať súlad so všeobecnýmipovinnými environmentálnymi požiadavkami. Pokiaľ ide o podporu v oblasti životných podmienok zvierat podľa článku 22, druhý pododsek, bod f) nariadenia (ES) č. 1257/1999, tieto normy obsahujú aspoň povinné požiadavky pre túto oblasť.

2. Ak členský štát poskytne lehotu na dosiahnutie súladu s novou normou uvedenou v článku 1 tohto nariadenia alebo lehotu na dosiahnutie súladu mladých poľnohospodárov s minimálnymi normami uvedenými v článku 4, druhý pododsek tohto nariadenia, poľnohospodári sú počas tejto lehoty naďalej oprávnení na vyrovnávacie príspevky uvedené v kapitole V nariadenia (ES) č. 1257/1999 a/alebo na agroenvironentálnu podporu alebo na podporu v oblasti životných podmienok zvierat uvedenú v kapitole VI daného nariadenia za predpokladu, že sú splnené ostatné podmienky pre poskytnutie takýchto podpôr a za predpokladu, že poľnohospodár dosiahne na konci danej lehoty súlad s príslušnými normami.

Článok 36

Ak užívateľ prevedie celý podnik alebo jeho časť na inú osobu počas obdobia, v ktorom platí záväzok ako podmienka na poskytnutie pomoci, nadobúdateľ môže na zvyšok daného obdobia tento záväzok prevziať. Ak sa záväzok nepreberie, tak užívateľ musí poskytnutú pomoc vrátiť.

Členské štáty však nemusia uvedené vrátenie pomoci vyžadovať, ak užívateľ, ktorý už splnil podstatnú časť príslušného záväzku, s konečnou platnosťou ukončí poľnohospodársku činnosť a pre nástupcu nie je realizovateľné takýto záväzok prevziať.

V prípade menších zmien, pokiaľ ide o situáciu v podniku, členské štáty môžu prijať špecifické opatrenia, ktorými zabezpečia, aby uplatňovanie prvého pododseku neviedlo k nenáležitým výsledkom, pokiaľ ide o prevzatý záväzok.

Článok 37

1. Ak užívateľ zväčší plochu podniku počas obdobia, kedy platí záväzok ako podmienka pre poskytnutie pomoci, tak členské štáty môžu ustanoviť, aby sa záväzok rozšíril aj na ďalšiu plochu počas zostávajúcej doby platnosti záväzku v súlade s odsekom 2, alebo aby sa pôvodný záväzok nahradil novým v súlade s odsekom 3.

Takáto náhrada sa môže stanoviť aj v prípadoch, ak sa zväčšila plocha v podniku, na ktorú sa vzťahuje záväzok.

2. Rozšírenie uvedené odseku 1 sa môže povoliť iba za nasledovných podmienok:

a) pre dotknuté opatrenie predstavuje nesporný prínos;

b) je opodstatnené z hľadiska charakteru záväzku, dĺžky zostávajúceho obdobia a veľkosti ďalšej plochy;

c) neznižuje účinnosť kontrol na zabezpečenie súladu s podmienkami na poskytnutie pomoci.

Veľkosť ďalšej plochy uvedenej v písmene b) musí byť podstatne menšia ako pôvodná plocha, a nie väčšia ako dva hektáre.

3. Nový záväzok uvedený v odseku 1 sa vzťahuje na celú dotknutú plochu, a to za podmienok aspoň takých prísnych, ako sú podmienky pôvodného záväzku.

Článok 38

Ak užívateľ nie je schopný naďalej dodržiavať dané záväzky, pretože jeho podnik bol opakovane rozparcelovaný, alebo je predmetom iných podobných verejných opatrení pozemkových úprav, členské štáty prijmú potrebné opatrenia, ktoré umožnia prispôsobenie záväzkov novej situácii v podniku. Ak sa takéto prispôsobenie ukáže byť nemožným, platnosť záväzku sa ukončí a nebude sa požadovať náhrada za obdobie, v ktorom platil záväzok.

Článok 39

1. Bez toho, aby tým boli dotknuté skutočné okolnosti, ktoré sa musia vziať do úvahyv jednotlivých prípadoch, členské štáty môžu uznať najmä nasledovné kategórie vyššejmoci:

a) úmrtie poľnohospodára;

b) dlhodobá odborná nespôsobilosť poľnohospodára;

c) vyvlastnenie veľkej časti podniku, pokiaľ sa toto vyvlastnenie nedalo predpokladať v deň prijatia záväzku;

d) ťažká prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla poľnohospodársku pôdu v podniku;

e) náhodné zničenie stavieb slúžiacich pre hospodárske zvieratá v podniku;

f) epizootická choroba, ktorá postihla všetky hospodárske zvieratá poľnohospodára alebo ich časť.

Členské štáty oznámia Komisii kategórie, ktoré uznávajú za vyššiu moc.

2. Prípady vyššej moci musia byť oznámené kompetentnému orgánu písomne spolu s príslušnými dôkazmi do desiatich pracovných dní od dátumu, odkedy je poľnohospodár schopný tak učiniť. Tento termín sa môže predĺžiť o 20 pracovných dní, pokiaľ je takáto možnosť ustanovená v programovom dokumente.

KAPITOLA II VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ A ADMINISTRATÍVNE A FINANČNÉ USTANOVENIA

ODDIEL 1 Všeobecné pravidlá

Článok 40

Pre účely druhého pododseku článku 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa uplatňujú články 41, 42 a 43 tohto nariadenia.

Článok 41

1. Environmentálne opatrenia vykonávané v rámci spoločných organizácií trhu, opatrenia týkajúce sa poľnohospodárskej kvality, zdravia a opatrenia týkajúce sarozvoja vidieka iné ako agroenvironmentálna podpora vopred nevylučujú agroenvironmentálnu podporu rovnakej výroby za predpokladu, že takáto podpora je doplnková a v súlade s dotknutými opatreniami a že nie je ňou dotknutý odsek 3.

2. Ak je podpora kombinovaná v súlade s odsekom 1, sa pri výške pomoci musí brať do úvahy ušlý príjem a špecifické dodatočné náklady spôsobené takouto kombináciou.

3. Agroenvironmentálne opatrenia na pôde vyňatej podľa článku 6 nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999 [18] z obrábania majú nárok na podporu iba v prípade, ak záväzky idú nad rámec vhodných environmentálnych opatrení uvedených v článku 6 ods. 2 daného nariadenia.

Od 1. januára 2005 budú mať nové agroenvironmentálne opatrenia pre pôdu vyňatú podľa článku 54 alebo článku 107 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003 z hospodárenia nárok na podporu iba v prípade, ak záväzky pôjdu nad rámec základných požiadaviek ustanovených v článku 3 ods. 1 daného nariadenia.

V prípade rozširovania výroby hovädzieho mäsa sa pri podpore musí brať do úvahy platba na rozšírenie podľa článku 13 nariadenia Rady (ES) č. 1254/1999 [19].

V prípade podpory znevýhodnených oblastí a oblastí s environmentálnymi obmedzeniami sa pri agroenvironmentálnych záväzkoch musia brať do úvahy podmienky ustanovené pre podporu dotknutých oblastí.

Článok 42

Za žiadnych okolností nemôže byť ten istý záväzok predmetom súbežných platieb na základe agroenvironmentálnej podpory a inej schémy podpory zo spoločenstva.

Článok 43

Členské štáty musia podľa prvej zarážky druhého pododseku článku 37 odsek 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999 navrhnúť všetky výnimky vo svojich plánoch rozvoja vidieka alebo v programových dokumentoch predložených pre ciele 1 a 2 ustanovené v článku 18 odsek 1 a 2 alebo v článku 19 odsek 1, 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1260/1999.

Článok 44

Platby na základe opatrení na rozvoj vidieka sa musia v plnej výške poukázať užívateľom.

Článok 45

Nariadenie (ES) č. 1685/2000 sa vzťahuje na opatrenia zahrnuté do programovania uvedeného v článku 40 ods. 2 a 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999, ak nariadenia (ES) č. 1257/1999, č. 1258/1999 a toto nariadenie neustanovuje inak.

Článok 46

1. Členské štáty uplatňujúce štandardné jednotkové náklady na stanovenie nákladov naurčité investície do lesného hospodárstva podľa prvej, druhej a šiestej zarážkyčlánku 30 ods. 1 a podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999 môžu oslobodiťužívateľov od požiadavky predložiť prijaté faktúry alebo účtovné dokumentys rovnocennou dôkaznou hodnotou pre dotknuté investície, ako to ustanovuje bod2 pravidla 1 prílohy k nariadeniu (ES) č. 1685/2000.

2. Môžu sa uplatňovať náklady uvedené v odseku 1 za predpokladu, že sú splnené nasledovné podmienky:

a) náklady vypočítali príslušné verejné orgány na základe objektívnych kritérií umožňujúcich stanovenie nákladov jednotlivých činností berúc do úvahy špecifické miestne podmienky a zabraňujúc akejkoľvek nadmernej kompenzácii;

b) čiastočne financované investície sa vykonali medzi dátumom podania žiadosti o podporu a dátumom realizácie poslednej platby danej podpory.

ODDIEL 2 Programovanie

Článok 47

Plány rozvoja vidieka podľa kapitoly II hlavy III nariadenia (ES) č. 1257/1999 sa predložia v súlade s prílohou II tohto nariadenia.

Článok 48

1. Pri schválení programových dokumentov uvedených v článku 44 ods. 2 nariadenia(ES) č. 1257/1999 sa stanoví celková výška podpory zo spoločenstva. Ak si členskéštáty zvolia možnosť regionálneho programovania rozvoja vidieka, tak celková čiastka môže byť predmetom samostatného rozhodnutia obsahujúceho upravenú finančnú tabuľku pre všetky programy rozvoja vidieka dotknutého členského štátu.

Do čiastky uvedenej v prvom pododseku sú zahrnuté:

a) výdavky na opatrenia predložené na základe nového programovania rozvoja vidieka vrátane výdavkov na hodnotenie podľa článku 49 ods. 2 nariadenia(ES) č. 1257/1999;

b) výdavky, ktoré vznikli v rámci skorších sprievodných opatrení, na ktoré sa vzťahujú nariadenia Rady (EHS) č. 2078/92 [20], 2079/92 [21], 2080/92 [22] a v rámci opatrení, na ktoré sa vzťahujú skoršie nariadenia zrušené vyššie uvedenými nariadeniami;

c) výdavky vzniknuté na základe opatrení podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 2603/1999.

2. Schválenie taktiež zahŕňa alokáciu a použitie čiastok zostávajúcich k dispozícii členským štátom ako dodatočná podpora spoločenstva podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1259/1999. Ak sa prijme samostatné rozhodnutie uvedené v prvom pododseku odseku 1, tak sa tieto čiastky uvedú vo finančnej tabuľke priloženej k tomuto rozhodnutiu.

Tieto čiastky sa však nesmú zahrnúť do celkovej čiastky podpory spoločenstva uvedenej v odseku 1.

3. Schválenie môže zahŕňať štátnu pomoc určenú na poskytnutie dodatočného financovania opatrení na rozvoj vidieka iba vtedy, ak je štátna pomoc stanovenáv súlade s bodom 16 prílohy II.

Článok 49

Členské štáty sprístupnia programové dokumenty rozvoja vidieka verejnosti.

Článok 50

Ak sa opatrenia na rozvoj vidieka predkladajú vo forme všeobecných rámcových nariadení, v plánoch rozvoja vidieka musí byť uvedený primeraný odkaz na takéto nariadenia.

V prípade uvedenom v prvom odseku sa uplatňujú aj články 47, 48 a 49.

Článok 51

1. Zmeny a doplnky k programovým dokumentom rozvoja vidieka a k opatreniam narozvoj vidieka zahrnuté v jednotných programových dokumentoch v rámci cieľa 2financované záručnou sekciou EPUZF musia byť riadne zdôvodnené, a to najmäs uvedením nasledovných informácií:

a) dôvody a všetky problémy spojené s vykonávaním, ktoré zdôvodňujú úpravu programového dokumentu;

b) očakávané účinky zmeny a doplnku;

c) dopady na financovanie a overovanie záväzkov.

2. Konajúc v súlade s postupmi uvedenými v článkoch 50 ods. 2 a 48 ods. 3 nariadenia(ES) 1260/1999 Komisia schvaľuje všetky zmeny a doplnky k programovýmdokumentom rozvoja vidieka, finančnú tabuľku pripojenú k rozhodnutiu uvedenúv prvom pododseku článku 48 ods. 1 a opatrenia na rozvoj vidieka zahrnutév jednotných programových dokumentoch v rámci cieľa 2 financované záručnousekciou EPUZF zakaždým, ak sa týkajú:

a) priorít;

b) hlavných znakov podporných opatrení uvedených v prílohe II;

c) celkovej maximálnej čiastky podpory spoločenstva a/alebo celkových minimálnych všetkých oprávnených nákladov alebo oprávnených verejných výdavkov stanovených v rozhodnutí, ktorým sa schvaľuje programový dokument alebo v rozhodnutí uvedenom v prvom pododseku článku 48, ods. 1;

d) rozdelenia finančnej alokácie pre opatrenia obsiahnuté v programovom dokumente, ak presahuje:

- 15 % z celkových oprávnených nákladov na dotknutý program za celé programovacie obdobie, ak sa pri príspevku spoločenstva vychádzaloz celkových oprávnených nákladov,

- 20 % z celkových oprávnených verejných výdavkov na dotknutý program za celé programovacie obdobie, ak sa pri príspevku spoločenstva vychádzalo z oprávnených verejných výdavkov,

vypočítanému na základe posledného stĺpca (celkom) finančnej tabuľky pripojenej k rozhodnutiu Komisie, ktorým sa schvaľuje programový dokument alebo pripojenej k rozhodnutiu uvedenému v prvom pododseku článku 48 ods. 1 v znení neskorších zmien a doplnkov.

3. Zmeny a doplnky uvedené v odseku 2 sa predkladajú Komisii v jedinom návrhu prejeden program najviac jedenkrát za kalendárny rok.

Prvý pododsek sa neuplatňuje:

a) ak vyžadujú zmeny a doplnky v dôsledku prírodnej katastrofy alebo inej výnimočnej udalosti so závažným dopadom na programovanie členského štátu;

b) ak je zmena alebo doplnok finančnej tabuľky pripojenej k rozhodnutiu uvedenému v článku 48 ods. 1 potrebný vzhľadom na zmenu alebo doplnok regionálneho programovacieho dokumentu rozvoja vidieka.

4. Zmeny a doplnky finančného charakteru, na ktoré sa nevzťahuje odsek 2 písmeno g) azmeny a doplnky k výške príspevku spoločenstva uvedené v prvej zarážke bodu 9 (2)B prílohy II sa oznámia Komisii spolu s finančnou tabuľkou zmenenou a doplnenou v súlade s bodom 8 prílohy II. Účinnosť nadobudnú k dátumu, ku ktorému ich obdrží Komisia.

Zmeny a doplnky finančného charakteru uvedené v prvom pododseku nesmú presiahnuť povolené maximá ustanovené v odseku 2 d) zosumarizované za kalendárny rok.

5. Zmeny a doplnky iné ako sú tie, na ktoré sa vzťahujú odseky 2 a 4, sa oznámia Komisii aspoň tri mesiace pred nadobudnutím ich účinnosti.

Takéto zmeny a doplnky môžu nadobudnúť účinnosť aj skôr, ak Komisia potvrdí členskému štátu pred uplynutím takejto trojmesačnej lehoty, že notifikované zmeny adoplnky sú v súlade s legislatívou spoločenstva.

Ak notifikované zmeny a doplnky nie sú v súlade s legislatívou spoločenstva, tak Komisia bude o tejto skutočnosti informovať členský štát a trojmesačná lehotaustanovená v prvom pododseku sa pozastaví až dovtedy, pokým Komisia neobdržízmeny a doplnky zosúladené s legislatívou spoločenstva.

Článok 52

Ak sa mení a dopĺňa legislatíva spoločenstva, programové dokumenty rozvoja vidieka a jednotné programové dokumenty v rámci cieľa 2 sa v prípade potreby upravia v súlade s týmito zmenami a doplnkami.

Článok 51 ods. 3 sa na takéto úpravy nevzťahuje.

Zmeny a doplnky programových dokumentov rozvoja vidieka alebo jednotných programových dokumentov v rámci cieľa 2, ktoré sa týkajú len uvedenia daného dokumentu do súladu s novou legislatívou spoločenstva, sa Komisii zašlú pre informáciu.

Článok 53

Členské štáty sprístupnia Komisii upravenú elektronickú verziu svojich programových dokumentov aktualizovanú po každej zmene a doplnení. Komisii poskytnú elektronickú adresu, na ktorej možno do upravených verzií programových dokumentov nahliadnuť a Komisiu budú informovať o každej aktualizácii.

Členské štáty musia uchovávať elektronickú verziu všetkých predchádzajúcich verzií svojich programových dokumentov.

ODDIEL 3 Ďalšie opatrenia a iniciatívy spoločenstva

Článok 54

Rozsah pomoci z usmerňovacej sekcie EPUZF sa v prípade opatrení na základe iniciatívy spoločenstva pre rozvoj vidieka rozširuje na celé spoločenstvo a jej financovanie sa rozširuje na opatrenia oprávnené na základe nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 [23] a 1784/1999 [24].

ODDIEL 4 Finančné ustanovenia

Článok 55

1. Každý rok najneskôr však do 30. septembra členské štáty zašlú Komisii nasledovnéinformácie týkajúce sa každého programovacieho dokumentu rozvoja vidieka a každého jednotného programového dokumentu v rámci cieľa 2, pokiaľ ide o opatrenia na rozvoj vidieka financované záručnou sekciou EPUZF:

a) prehlásenie o výdavkoch vzniknutých počas bežného finančného roku a výdavky, ktoré je potrebné uhradiť do konca daného roku a ktoré sú zahrnuté do podpory spoločenstva stanovenej v článku 48 ods. 1,

a

b) upravené odhady takýchto výdavkov na nasledujúce finančné roky až do konca príslušného programovacieho obdobia pridržiavajúc sa alokácie pre každý členského štátu.

Tieto informácie sa musia zaslať vo forme tabuľky s použitím počítačového vzoru dodaného Komisiou.

2. Bez toho, aby tým boli dotknuté všeobecné pravidlá o rozpočtovej disciplíne, ak sú informácie, ktorých zaslanie Komisii sa vyžaduje od členských štátov podľa ods. 1, neúplné, alebo ak sa nedodržala lehota, Komisia zníži zálohy na položky v účtoch poľnohospodárskych výdavkov na dočasnom a paušálnom základe.

Článok 56

1. Za mesiac, počas ktorého sa prijme rozhodnutie o schválení programovacieho dokumentu rozvoja vidieka alebo jednotného programovacieho dokumentu pre cieľ 2 vzhľadom na opatrenia na rozvoj vidieka financované záručnou sekciou EPUZF, platobné agentúry môžu zaúčtovať ako výdavok zálohu nepresahujúcu 12,5 % priemerného ročného príspevku EPUZF ustanoveného v programovacom dokumente, ktorý zahŕňa výdavky uvedené v článku 48 ods. 1.

Táto záloha predstavuje prevádzkový kapitál, ktorý sa refunduje v prípade každého programovacieho dokumentu:

a) akonáhle sa celková suma výdavkov uhradí z EPUZF a výška zálohy sa rovná celkovému príspevku EPUZF ustanovenému v programovacom dokumente,

alebo

b) na konci programovacieho obdobia, ak sa nedosiahne celková výška príspevku EPUZF.

Členské štáty sa však môžu rozhodnúť splatiť zálohu pred ukončením programového obdobia.

2. V prípade krajín, ktorých menou nie je k dátumu takéhoto zaúčtovania euro, sa zálohy podľaods. 1 zaúčtujú s použitím výmenného kurzu prevládajúceho v predposledný pracovný deň Komisie v mesiaci, ktorý predchádza mesiacu, v ktorom platobné agentúry zaúčtujú zálohy.

Článok 57

1. V prípade každého členského štátu sa výdavky prehlásené pre každý daný finančný rok budú financovať až do výšky čiastok notifikovaných Komisii podľa bodu b) prvého pododseku článku 55 ods. 1, ktoré sú zahrnuté do príspevkov zaúčtovaných v rozpočte na dotknutý finančný rok.

2. Ak celková čiastka odhadov notifikovaných podľa bodu b) prvého pododseku článku 55 ods. 1 presiahne celkové príspevky zaúčtované v rozpočte na dotknutý finančný rok, sa maximálna výška výdavkov, ktoré sa majú financovať v prípade každého členského štátu obmedzí s použitím vzorca použitého na zistenie zodpovedajúcej ročnej alokácie stanovenej v rozhodnutí 1999/659/ES.

Ak po tomto znížení zostanú príspevky k dispozícii, pretože niektoré členské štáty vypracovali odhady, ktoré sú nižšie ako ich ročné alokácie, sa prebytok rozdelí úmerne príslušným ročným alokáciám príslušných členských štátov, pričom sa zároveň zabezpečí, aby sa neprekročila čiastka odhadnutá pre každý členský štát uvedená v prvom pododseku. Komisia upraví počiatočné alokácie pre každý členský štát stanovené rozhodnutím 1999/659/ES do dvoch mesiacov od schválenia rozpočtu pre príslušný finančný rok. Do šiestich týždňov po uvedenej úprave členské štáty oznámia Komisii pre každý program rozvoja vidieka a pre každý jednotný programovací dokument pre cieľ 2, pokiaľ ide o opatrenia na rozvoj vidieka financované záručnou sekciou EPUZF, novú finančnú tabuľku, ktorá bude v súlade s upravenými odhadmi na príslušný finančný rok a s alokáciami stanovenými rozhodnutím 1999/659/ES v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

Pre rok 2004 by sa oznámenie novej finančnej tabuľky uvedenej v druhom pododseku malo vykonať do ôsmich týždňov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

3. Ak skutočne vynaložené výdavky členského štátu v ľubovoľnom danom finančnom roku presiahnu sumy notifikované podľa bodu b) prvého pododseku článku 55 ods. 1 alebo sumy vyplývajúce z uplatňovania odseku 2 tohto článku, sa prekročenia výdavkov v bežnom finančnom roku zohľadnia pomerným dielom až do výšky príspevkov, ktoré sú naďalej k dispozícii po úhrade vzniknutých výdavkov ostatným členským štátom.

4. Ak skutočne vynaložené výdavky určitého členského štátu v danom finančnom roku predstavujú menej ako 75 % súm uvedených v odseku 1, sa výdavky, ktoré sa majú uznať pre nasledujúci finančný rok, znížia o tretinu rozdielu medzi touto prahovou hodnotou alebo čiastkami vyplývajúcimi z uplatňovania odseku 2, ak sú nižšie ako takéto čiastky a skutočnými výdavkami vzniknutými počas dotknutého finančného roku.

Toto zníženie sa nesmie brať do úvahy pri stanovovaní skutočných výdavkov vo finančnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom sa takéto zníženie uskutočnilo.

Článok 58

Články 55, 56 a 57 tohto nariadenia sa nevzťahujú na výdavky, ktoré vznikli podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1259/1999.

Článok 59

Spoločenstvo prispeje k financovaniu hodnotení v členských štátoch podľa článku 49 odsek 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999, ak takéto hodnotenia skutočne prispejú k hodnoteniu na úrovni spoločenstva na základe ich rozsahu najmä prostredníctvom ich odpovedí na všeobecné hodnotiace otázky a prostredníctvom ich kvality.

Príspevok spoločenstva nepresiahne 50 % maximálnej výšky, ktorá s výnimkou riadne zdôvodnených prípadov predstavuje 1 % z celkových nákladov programu rozvoja vidieka.

Článok 60

1. Užívatelia investičných podporných opatrení podľa kapitol I, VII, VIII a IX hlavy II nariadenia (ES) č. 1257/1999 môžu požadovať vyplatenie zálohy od príslušných platobných agentúr, pokiaľ je táto alternatíva zahrnutá v programovom dokumente. Pokiaľ ide verejných užívateľov, táto záloha sa môže poskytnúť iba obciam, ich združeniam a verejnoprávnym orgánom.

2. Výška zálohy nesmie presiahnuť 20 % celkových nákladov na investíciu a jej vyplatenie podlieha zriadeniu bankovej záruky alebo rovnocennej záruky zodpovedajúcej 110 % výšky zálohy.

V prípade verejných užívateľov uvedených v odseku 1 môže platobná agentúra akceptovať záruku v písomnej forme od ich orgánu v súlade s ustanoveniamiuplatňovanými v členských štátoch, ktorá zahŕňa čiastku rovnajúcu sa percentušpecifikovanom v prvom pododseku za predpokladu, že orgán sa zaviaže uhradiť čiastku pokrytú jeho zárukou, pokiaľ by nevznikol nárok na vyplatenú zálohu.

3. Záruka sa uvoľní vtedy, ak príslušná agentúra akceptuje, že výška skutočných výdavkov na investíciu presahuje výšku zálohy.

4. Platobné agentúry musia pre záručú sekciu EPUZF prehlásiť čiastku, ktorá zodpovedá čiastočnému financovaniu zo strany spoločenstva,:

a) vyplatenej zálohy;

b) skutočných výdavkov následne uhradených užívateľom po odčítaní čiastky už vyplatenej zálohy.

ODDIEL 5 Monitorovanie a hodnotenie

Článok 61

1. Výročné správy o vývoji uvedené v článku 48 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999 sapredkladajú Komisii každoročne do 30. júna a musia sa vzťahovať na predchádzajúcikalendárny rok.

Správy o vývoji musia obsahovať nasledovné informácie:

a) každú zmenu vo všeobecných podmienkach, ktorá je dôležitá pre vykonávanie daného opatrenia, a najmä všetky závažné spoločensko-ekonomické trendy alebo zmeny v národnej, regionálnej alebo odvetvovejpolitike;

b) vývoj opatrení a priorít vzhľadom na ich operačné a špecifické ciele vyjadrené pomocou kvantitatívnych ukazovateľov;

c) kroky, ktoré vykonal riadiaci orgán a monitorovací výbor, ak bol takýto výbor ustanovený, s cieľom zabezpečiť vysokú kvalitu a efektívne vykonávanie, a najmä:

i) monitorovacie opatrenia, finančnú kontrolu a hodnotenie vrátane postupov zberu dát;

ii) zhrnutie najväčších problémov, ktoré vznikajú pri riadení daného opatrenia a všetky podniknuté kroky;

d) opatrenia prijaté s cieľom zabezpečiť zlučiteľnosť s politikami spoločenstva.

2. Ukazovatele uvedené v bode b) druhého pododseku odseku 1 musia v čo možno najväčšej miere odrážať spoločné ukazovatele definované v usmernenívypracovaného Komisiou. Ak sú potrebné ďalšie ukazovatele na efektívnemonitorovanie pokroku pri dosahovaní cieľov programových dokumentov rozvoja vidieka, tieto musia byť zahrnuté.

Článok 62

1. Hodnotenia vykonávajú nezávislí hodnotitelia v súlade s uznávanou praxou.

2. Hodnotenia musia dať odpovede najmä na spoločné hodnotiace otázky definované Komisiou na základe konzultácií s členskými štátmi a musia byť spravidla sprevádzané výkonnostnými kritériami a ukazovateľmi.

3. Orgán zodpovedný za riadenie programového dokumentu pre rozvoj vidieka musí zhromaždiť vhodné zdroje pre hodnotenie, pričom využije výsledky monitorovania a v prípade potreby zhromaždí aj ďalšie informácie.

Článok 63

1. Hodnotenie ex-ante musí analyzovať rozdielnosti, nedostatky a možnosti súčasnej situácie, posúdiť konzistentnosť navrhnutej stratégie s danou situáciou a cieľmi azvážiť problémy nastolené vo všeobecných hodnotiacich otázkach. Musí posúdiťočakávaný dopad zvolených priorít a ak je to možné kvantifikovať ich ciele. Musí taktiežoveriť navrhované vykonávacie opatrenia a konzistentnosť so spoločnou poľnohospodárskou politikou a ostatnými politikami.

2. Za hodnotenie ex-ante zodpovedajú orgány, ktoré vypracovávajú plán rozvoja vidieka a musí byť jeho súčasťou.

Článok 64

1. Strednodobé hodnotenie a hodnotenie ex-post sa musí zaoberať špecifickými otázkami, ktoré vyplynú z dotknutého programovacieho dokumentu rozvoja vidieka a spoločnými hodnotiacimi otázkamirelevantnými na úrovni spoločenstva. Tieto sa musia týkať životných podmienok a štruktúry vidieckeho obyvateľstva, zamestnanosti a príjmov z poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych činností, poľnohospodárskychštruktúr, poľnohospodárskych komodít, kvality, konkurencieschopnosti, lesných zdrojov a životného prostredia.

Ak sa určitá spoločná hodnotiaca otázka nepovažuje za relevantnú z hľadiska konkrétneho programovacieho dokumentu pre rozvoj vidieka, musí sa to zdôvodniť.

2. Strednodobé hodnotenie sa musí zaoberať hodnotiacimi otázkami a musí preskúmať najmä počiatočné výsledky, ich relevantnosť z hľadiska programového dokumentu rozvoja vidieka, konzistentnosť s uvedeným dokumentom a mieru, do akej boli ciele dosiahnuté. Musí taktiež posúdiť využívanie finančných zdrojov a fungovanie monitorovania a vykonávania.

Hodnotenie ex-post musí odpovedať na hodnotiace otázky venujúc osobitnú pozornosť využitiu zdrojov a efektívnosti a účinnosti pomoci a jej dopadu. Musí sformulovať závery týkajúce sa politiky rozvoja vidieka vrátane jej prínosu pre spoločnú poľnohospodársku politiku.

3. Strednodobé hodnotenie a hodnotenie ex-post sa vykoná po konzultáciách s Komisiou. Za jeho vykonanie zodpovedá orgán, ktorý je zodpovedný za riadenie programovania rozvoja vidieka.

4. Kvalitu jednotlivých hodnotení posúdi pomocou uznávaných metód orgán zodpovedný za riadenie programového dokumentu pre rozvoj vidieka a ak existuje, tak aj monitorovací výbor a Komisia. Výsledky hodnotení sa sprístupnia verejnosti.

Článok 65

1. Správa o strednodobom hodnotení sa zašle Komisii najneskôr do 31. decembra 2003. Orgánzodpovedný za riadenie programového dokumentu pre rozvoj vidieka informuje Komisiu o dôsledkoch odporúčaní v hodnotiacej správe. Komisia po získaní hodnotiacich správ vypracuje zhrnutie na úrovni spoločenstva. V prípade potreby sa do 31. decembra 2005 vypracuje aktualizácia strednodobého hodnotenia.

2. Správa o hodnotení ex-post sa zašle Komisii najneskôr do dvoch rokov od skončeniaprogramovacieho obdobia. Do troch rokov od skončenia programovacieho obdobia apo získaní jednotlivých hodnotiacich správ Komisia vypracuje zhrnutie na úrovnispoločenstva.

3. V hodnotiacich správach sa vysvetlia použité metódy vrátane ich dopadov na kvalitu dát a zistení. Správy musia obsahovať opis kontextu a obsahu programu,finančné informácie a odpovede – vrátane použitých ukazovateľov – na spoločnéhodnotiace otázky a na hodnotiace otázky definované na národnej alebo regionálnejúrovni, ako aj závery a odporúčania. Ich štruktúra musí odrážať v najväčšej možnejmiere spoločnú štruktúru hodnotiacich správ definovanú v usmernení, ktoré vypracovala Komisia.

ODDIEL Žiadosti, kontroly a penále

Článok 66

1. V žiadostiach o podporu pre rozvoj vidieka na plochy alebo na zvieratá, ktoré sa podávajú oddelene od žiadostí o podporu podľa článku 6 nariadenia (ES) č. 2419/2001musia byť uvedené všetky plochy a zvieratá v podniku, ktoré sú dôležité prekontrolu žiadostí na základe daného opatrenia vrátane tých, na ktoré sa nežiada žiadnapodpora.

2. Ak sa opatrenie na podporu rozvoja vidieka týka plôch, parcely musia byť uvedené samostatne. Počas obdobia, na ktoré sa vzťahuje daný záväzok, sa parcely, ktoré dostávajú podporu, nesmú vymeniť s výnimkou prípadov osobitne ustanovených v programovacom dokumente.

3. Ak je žiadosť o platbu zahrnutá do žiadosti o platbu na plochu v kontexte integrovaného administratívneho a kontrolného systému, členský štát zabezpečí, aby boli parcely, na ktoré sa vzťahujú žiadosti o podporu na rozvoj vidieka, deklarovanésamostatne.

4. Zvieratá a pozemky musia byť identifikované v súlade s článkami 18 a 20 nariadenia (EHS) č. 1782/2003.

5. Ak sa jedná o podporu na viacero rokov, platby nasledujúce po platbe v roku, v ktorom bola podaná žiadosť, sa vykonajú ako odpoveď na ročnú žiadosť o platbu s výnimkou prípadov, ak členský štát zaviedol postup efektívneho ročného overovania uvedeného v článku 66 ods. 1.

Článok 67

1. Prvotné žiadosti o zapojenie sa do schémy a následné žiadosti o platbu sa skontrolujú spôsobom, ktorý zabezpečí efektívne overenie súladu s podmienkami poskytnutia podpory.

Členské štáty stanovia vhodné metódy a prostriedky na overenie každého podporného opatrenia, ako aj osôb, ktoré budú predmetom kontrol.

Ak je to vhodné, členské štáty využijú integrovaný administratívny a kontrolný systém zavedený nariadením (ES) č. 1782/2003.

2. Overovanie pozostáva z administratívnych kontrol a z kontrol na mieste.

Článok 68

Administratívne kontroly musia byť dôkladné a musia zahŕňať krížové kontroly, kdekoľvek je to vhodné, okrem iného s údajmi z integrovaného administratívneho a kontrolného systému. Musia sa týkať pozemkov a hospodárskych zvierat, na ktoré sa vzťahuje podporné opatrenie s cieľom zamedziť všetkým neoprávneným platbám podpory. Súlad s dlhodobými záväzkami je taktiež predmetom kontroly.

Článok 69

Kontroly na mieste sa vykonajú v súlade s hlavou III nariadenia (ES) č. 2419/2001. Musia sa týkať minimálne 5 % užívateľov ročne a všetkých rôznych typov opatrení na rozvoj vidieka stanovených v programových dokumentoch. Pokiaľ sa jedná o opatrenie Skorší odchod do dôchodku uvedené v kapitole IV nariadenia (ES) č. 1257/1999 a o opatrenie Zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy uvedené v článku 31 daného nariadenia, sa toto percento môže znížiť na 2,5 % od šiesteho roku podpory pre tieto opatrenia bez zvýšenia frekvencie kontrol pre ostatné opatrenia.

Kontroly na mieste musia byť rozložené počas celého roka na základe analýzy rizík zahrnutých v každom opatrení rozvoja vidieka. Pokiaľ sa jedná o opatrenia na podporu investícií podľa kapitol I, VII, VIII a IX hlavy II nariadenia (ES) č. 1257/1999, členské štáty môžu stanoviť, aby sa kontroly na mieste týkali iba tých projektov, ktoré sa nachádzajú v štádiu dokončovania.

Kontroly sa musia týkať všetkých záväzkov a povinností užívateľa, ktoré sa dajú skontrolovať počas návštev.

Článok 70

Články 30, 31 a článok 32 ods. 1 nariadenia (ES) č. 2419/2001 sa vzťahujú na platby na plochu. Tieto ustanovenia sa netýkajú podpory v rámci iných lesníckych opatrení, než je zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy.

Články 36, 38 a 40 daného nariadenia sa vzťahujú na podporu na hospodárske zvieratá.

Článok 71

1. Článok 44 nariadenia (ES) č. 2419/2001 sa vzťahuje na podporu poskytovanú na všetky opatrenia na rozvoj vidieka.

2. V prípade nenáležitej platby sa na užívateľa v rámci opatrenia na rozvoj vidieka vzťahuje povinnosť vrátiť dotknutú čiastku v súlade s článkom 49 nariadenia (ES) č. 2419/2001.

Článok 72

1. Každý užívateľ, u ktorého sa zistí, že vykonal nepravdivé prehlásenie v dôsledku závažnej nedbalosti, sa na základe príslušnej kapitoly nariadenia (ES) č. 1257/1999 vylúči zo všetkých opatrení na rozvoj vidieka pre daný kalendárny rok.

V prípade, že sa nepravdivé prehlásenie vykonalo zámerne, tak sa užívateľ vylúči z podpory aj v nasledujúcom roku.

2. Penále ustanovené v odseku 1 sa uplatnia bez toho, aby tým boli dotknuté ďalšie penále ustanovené národnými pravidlami.

Článok 73

Členské štáty stanovia pravidlá o penále uplatniteľné v prípade porušenia ustanovení tohto nariadenia a vykonajú všetky opatrenia potrebné na zabezpečenie ich vykonania. Ustanovené penále musia byť efektívne, primerané a odrádzajúce.

KAPITOLA III ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 74

1. Nariadenie (ES) č. 445/2002 sa týmto zrušuje.

Článok 65 ods. 2 nariadenia (ES) č. 445/2002 platí naďalej.

2. Odkazy na zrušené nariadenie sa chápu ako odkazy na toto nariadenie a znejú v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe III.

Článok 75

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň odo dňa jeho uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 46 sa uplatňuje od 1. januára 2000.

Toto nariadenie je záväzné v celom rozsahu a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 29. apríla 2004.

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) 1783/2003 (Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003).

[2] Ú. v. ES L 74, 15.3.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 963/2003 (Ú. v. EÚ L 138, 5.6.2003, s. 2).

[3] Ú. v. ES L 328, 23.12.2000, s. 2.

[4] Ú. v. ES L 193, 29.7.2000, s. 39. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) 448//2004 (Ú. v. EÚ L 72, 11.3.2004. s. 66).

[5] Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 1105/2003 (Ú. v. EÚ L 158, 27.6.2003, s. 3).

[6] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[7] Ú. v. ES L 259, 6.10.1999, s. 27. Rozhodnutie zmenené a doplnené rozhodnutím 2000/426/ES (Ú. v. ES L 165, 6.7.2000, s. 33).

[8] Ú. v. ES L 316, 10.12.1999, s. 26. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) 2055/2001 (Ú. v. ES L 277, 20.10.2001, s. 12).

[9] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 113. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 41/2004 (Ú. v. EÚ L 6, 10.1 2004, s. 19).

[10] Ú. v. EÚ L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 583/2004 (Ú. v. EÚ L 91, 30.3.2004, s. 1).

[11] Ú. v. ES L 327, 12.12.2001, s. 11. Nariadenie zmenené a doplnené nariadením (ES) 2550/2001 (Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 105).

[12] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 2772/95 (Ú. v. ES L 288, 1.12.1995, s. 35) a zrušené nariadením (ES) 1257/1999.

[13] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 91. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 2773/95 (Ú. v. ES L 288, 1.12.1995, s. 37) a zrušené nariadením (ES) 1257/1999.

[14] Ú. v. ES 215, 30.7.1992, s. 96. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (ES) 231/96 (Ú. v. ES L 30, 8.2.1996, s. 33) a zrušené nariadením (ES) 1257/1999.

[15] Ú. v. ES L 198. 22.7.1991, s. 1.

[16] Ú. v. ES L 208, 24.7.1992, s. 1.

[17] Ú. v. ES L 179, 14.7.1999, s. 1.

[18] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

[19] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 21.

[20] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

[21] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 91.

[22] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 96.

[23] Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 1.

[24] Ú. v. ES L 213, 13.8.1999, s. 5.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

(článok 14)

Oprávnené druhy hospodárskych zvierat | Hranica, pri ktorej miestnemu plemenu hrozí zanechanie chovu (počet chovných samíc [1]) |

Dobytok | 7500 |

Ovce | 10000 |

Kozy | 10000 |

Kone | 5000 |

Ošípané | 15000 |

Hydina | 25000 |

[1] Počet chovných samíc toho istého plemena, vypočítaný pre všetky členské štáty, ktorý je k dispozícii na čistokrvnú reprodukciu zahrnutý v registri uznanom členským štátom (napr. plemenná kniha alebo zootechnická kniha).

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

PLÁNY ROZVOJA VIDIEKA

1. Názov plánu rozvoja vidieka.

2. Členský štát a administratívna oblasť (ak je to relevantné).

3.1. Zemepisná oblasť, na ktorú sa vzťahuje plán.

Článok 41 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

3.2. Regióny klasifikované ako ciele 1 a 2.

Článok 40 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Uveďte:

- regióny cieľa 1 a regióny cieľa 1 v prechodnom období. Toto sa týka iba sprievodných opatrení (skorší odchod do dôchodku, vyrovnávacie príspevky, agroenvironment a zalesňovanie poľnohospodárskej pôdy podľa článku 31 nariadenia (ES) č. 1257/1999);

- regióny cieľa 2. Toto sa vzťahuje na:

1) sprievodné opatrenia,

2) ostatné opatrenia, ktoré nie sú súčasťou programovania cieľa 2.

4. Plánovanie na príslušnej zemepisnej úrovni.

Článok 41 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Ak sa v danom regióne uplatňuje výnimočne viac ako jeden plán rozvoja vidieka, uveďte:

- všetky príslušné plány;

- prečo nie je možné integrovať opatrenia do jediného plánu;

- vzťah medzi opatreniami v rôznych plánoch a podrobné údaje o tom, ako bude zabezpečená zlučiteľnosť a konzistentnosť medzi jednotlivými plánmi.

5. Kvantifikovaný opis súčasnej situácie.

Prvá zarážka článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

1. Opis súčasnej situácie.

Opíšte súčasnú situáciu zemepisnej oblasti s použitím kvantifikovaných údajov s dôrazom na silné stránky, rozdielnosti, nedostatky a možnosti rozvojavidieka. Tento opis by sa mal týkať poľnohospodárstva, ako aj lesnéhohospodárstva (vrátane druhu a rozsahu nevýhod negatívne vplývajúcich na hospodárenie v znevýhodnených oblastiach), ekonomiky vidieka, demografickejsituácie, ľudských zdrojov, zamestnanosti a stavu životného prostredia.

2. Dopad predchádzajúceho programovacieho obdobia.

Opíšte dopad finančných zdrojov z EPUZF alokovaných na rozvoj vidieka počas predchádzajúceho programovacieho obdobia a na základe sprievodných opatrení počnúc rokom 1992. Predložte výsledky hodnotení.

3. Ostatné informácie.

Ak je to relevantné, opíšte taktiež všetky doplnkové opatrenia popri opatreniach spoločenstva na rozvoj vidieka a sprievodných opatreniach, ktoré mali dopad na dotknutú programovaciu oblasť.

6. Opis navrhnutej stratégie, jej kvantifikovaných hlavných cieľov, zvolených priorít rozvoja vidieka a zemepisnú oblasť, na ktorú sa vzťahujú.

Druhá zarážka článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

1. Navrhnutá stratégia, kvantifikované ciele a zvolené priority.

Vzhľadom na silné stránky, rozdielnosti, nedostatky a možnosti rozvoja identifikované v dotknutej oblasti opíšte najmä:

- priority činnosti;

- vhodnú stratégiu na dosiahnutie cieľov;

- operačné ciele a očakávaný dopad, pokiaľ je to možné kvantifikovaný, taktiež v zmysle monitorovania a odhadov, ktoré je možné využiť na účely hodnotenia;

- miera, do akej daná stratégia zohľadňuje špecifické znaky dotknutých oblastí;

- spôsob, akým sa uplatňuje integrovaný prístup;

- miera, do akej stratégia zabezpečuje zahrnutie žien a mužov;

- miera, do akej stratégia zohľadňuje všetky dôležité medzinárodné záväzky spoločenstva a národné záväzky v oblasti životného prostredia vrátane tých, ktoré sa týkajú trvalo udržateľného rozvoja, najmä kvality a využívania vôd, ochrany biodiverzity vrátane zachovania odrôd plodín v poľnohospodárskom podniku a globálne otepľovanie.

2. Opis a účinky ostatných opatrení.

Ak je to relevantné, takýto opis musí zahŕňať aj všetky opatrenia prijaté mimo plánu rozvoja vidieka (iné opatrenia spoločenstva alebo národné opatrenia ako sú povinné pravidlá, kódexy praxe a opatrenia štátnej pomoci) a mieru, do akej tieto opatrenia uspokojujú identifikované potreby.

3. Oblasti, na ktoré sa vzťahujú špecifické územné opatrenia.

Opíšte zemepisné pokrytie všetkých opatrení definovaných v bode 8, ktoré sa neuplatňujú v celom regióne uvedenom v bode 3.

Zahrňte najmä:

- zoznam znevýhodnených oblastí prijatých pre dotknutú oblasť;

- všetky zmeny a doplnky zoznamu znevýhodnených oblastí s uvedením dôvodov (článok 55 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1257/1999);

- oblasti s environmentálnymi obmedzeniami s uvedením dôvodov.

4. Časový harmonogram a čerpanie

Navrhovaný časový harmonogram vykonávania rôznych opatrení, očakávané čerpanie a trvanie (pozri taktiež bod 8).

7. Posúdenie s uvedením očakávaného ekonomického, environmentálneho a sociálneho dopadu

Tretia zarážka článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Podrobný opis v súlade s článkom 43 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

8. Indikatívna celková finančná tabuľka (finančný rok EPUZF).

Článok 43 ods. 1, tvrtá zaráka nariadenia (ES) č. 1257/1999.

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

9. Opis opatrení určených na vykonávanie plánov.

Piata zarážka článku 43 ods.1 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

Pre každý z nižšie uvedených bodov uveďte:

a) A. hlavné charakteristické znaky podporných opatrení,

b) B. ostatné informácie.

1. Všeobecné požiadavky.

A. Hlavné charakteristické znaky podporných opatrení:

- zoznam opatrení v poradí uvedenom v nariadení (ES) č. 1257/1999;

- uveďte konkrétny článok (a odsek), ktorý sa vzťahuje na každé platobné opatrenie na rozvoj vidieka. V prípade, že sa citujú dva alebo viaceré články, platobné opatrenie sa musí rozdeliť na svoje zložky.

- celkový cieľ každého opatrenia.

B. Ostatné informácie:

Žiadne.

2. Požiadavky týkajúce sa všetkých alebo niekoľkých opatrení (1).

A. Hlavné charakteristické znaky:

- výnimky uvedené v prvej zarážke druhého pododseku článku 37 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

B. Ostatné informácie:

- príspevok spoločenstva vychádzajúci buď z celkových nákladov alebo z verejných výdavkov;

- intenzita pomoci a/alebo čiastka a uplatňovaná diferenciácia (kapitoly I až VIII);

- podrobné údaje o podmienkach spôsobilosti;

- kritériá preukazovania ekonomickej životaschopnosti (kapitoly I, II, IV a VII);

- obvyklá správna poľnohospodárska prax (kapitoly V a VI);

- minimálne normy týkajúce sa životného prostredia, hygieny a životných podmienok zvierat (kapitoly I, II, a VII);

- úroveň požadovaných odborných zručností a schopností (kapitoly I, II a IV);

- dostatočné posúdenie existencie bežných odbytísk pre dotknuté výrobky (kapitoly I a VII) v súlade s článkami 6 a 26 nariadenia (ES) č. 1257/1999;

- opis všetkých trvajúcich zmlúv (z predchádzajúceho obdobia) vrátane finančných podmienok a postupov/pravidiel, ktoré sa na tieto zmluvy vzťahujú.

3. Informácie požadované pri špecifických opatreniach.

Okrem iného sa pre opatrenia podľa jednotlivých kapitol požadujú nasledovné špecifické informácie:

I. Investície do poľnohospodárskych podnikov.

A. Hlavné charakteristické znaky:

- sektory prvovýroby a typy investícií.

B. Ostatné informácie:

- maximálne limity celkovej výšky oprávnených investícií;

- druhy podpory;

- označenie noriem, na ktoré môže byť poľnohospodárovi poskytnuté tolerančné obdobie v súlade s článkom 5 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999, zdôvodnenie týkajúce sa špecifických problémov súvisiacich s dodržiavaním týchto noriem a maximálna dĺžka obdobia pre každú dotknutú normu.

II. Pomoc mladým začínajúcim poľnohospodárom.

A. Hlavné charakteristické znaky:

Žiadne.

B. Ostatné informácie:

- lehota poskytnutá mladým poľnohospodárom na splnenie kritérií spôsobilosti v rámci päťročného obdobia povoleného podľa článku 4 ods. 2 tohto nariadenia,

- vekový limit,

- podmienky týkajúce sa mladých poľnohospodárov neustanovených za jediného vedúceho podniku alebo tých, ktorí začínajú ako členovia združení alebo družstiev, ktorých hlavným účelom je riadiť poľnohospodársky podnik,

- type of start-up support,

- označenie poľnohospodárskych poradenských služieb spojených s pomocou pre mladých začínajúcich poľnohospodárov v prípadoch, keď je poskytnutá podpora vyššia než čiastka ustanovená v druhom pododseku článku 8 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1257/1999.

III. Vzdelávanie.

A. Hlavné charakteristické znaky:

Žiadne.

B. Ostatné informácie:

- oprávnené opatrenia a užívatelia;

- uistenie, že sa na financovanie nenavrhuje žiadny bežný systém alebo programy vzdelávania.

IV. Skorší odchod do dôchodku.

A. Hlavné charakteristické znaky:

Žiadne.

B. Ostatné informácie:

- podrobný opis podmienok týkajúcich sa prevodcu, nadobúdateľa, pracovníka a uvoľnenej pôdy, najmä využívania pôdy ktorú si má prevodca ponechať, na nekomerčné účely a lehota poskytnutá na zlepšenie životaschopnosti;

- druh podpory vrátane opisu metódy použitej na výpočet maximálnej čiastky, ktorá má byť čiastočne financovaná, na jeden podnik a zdôvodnenie pre každý typ užívateľa;

- opis národných schém odchodu do dôchodku a skoršieho odchodu do dôchodku;

- podrobnosti o dobe trvania podpory.

V. Znevýhodnené oblasti a oblasti s environmentálnymi obmedzeniami

A. Hlavné charakteristické znaky:

- výška pomoci:

1) pre vyrovnávacie príspevky podľa článku 13a) nariadenia (ES) č. 1257/1999: návrhy na prekročenie maximálnej čiastky, ktorá môže byť čiastočne financovaná v súlade s druhým pododsekom článku 15 ods. 3 nariadenia 1257/1999, musia obsahovať potrebné zdôvodnenie. Špecifikujte, ako bude zabezpečené, že sa dodrží horný limit vyrovnávacích príspevkov v takýchto prípadoch a vysvetlite administratívny postup, ktorým bude zabezpečené dodržanie maximálnej čiastky, ktorá môže byť čiastočne financovaná; ak sa uplatňuje maximálna platba ustanovená v prílohe k nariadeniu (ES) č. 1257/1999, uveďte objektívne okolnosti zdôvodňujúce toto uplatňovanie;

2. pre vyrovnávacie príspevky podľa článkov 13b) a 16 nariadenia (ES) č. 1257/1999: prvotné podrobné agronomické výpočty s uvedením: a) ušlého príjmu a nákladov vynaložených v dôsledku environmentálnych obmedzení, b) agronomických odhadov použitých ako referenčný bod;

3) pre vyrovnávacie príspevky uvedené v článku 16 nariadenia (ES) č. 1257/1999:

- uveďte v prípade potreby špecifické problémy zdôvodňujúce vyššiu podporu, než je maximálna čiastka ustanovená v prvom pododseku článku 16 ods. 3 horeuvedeného nariadenia;

- uveďte v prípade potreby zdôvodnenie vyššej podpory na začiatku ustanovenej v druhom pododseku článku 16 ods. 3 horeuvedeného nariadenia.

B. Ostatné informácie:

- podrobnosti o podmienkach spôsobilosti najmä:

1) definícia minimálnej plochy;

2) opis primeraného konverzného mechanizmu používaného v prípade spoločných pasienkov;

3) čiastka pomoci pre platby uvedené v bode a) článku 13 nariadenia (ES) č. 1257/1999: zdôvodnenie diferenciácie čiastky pomoci s použitím kritérií stanovených v článku 15 ods. 2 daného nariadenia;

4) pre vyrovnávacie príspevky uvedené v bode b) článku 13 a v článku 16 nariadenia (ES) č. 1257/1999: zmeny podrobných agronomických výpočtov stanovených v schválenom programovom dokumente;

- zmeny a doplnky zoznamov znevýhodnených oblastí prijatých alebo zmenených a doplnených smernicami Rady a Komisie a zoznamu oblastí s environmentálnymi obmedzeniami.

VI. Dodržiavanie noriem.

VI.1. Vykonávanie náročných noriem.

A. Hlavné charakteristické znaky:

- zoznam noriem vychádzajúcich z legislatívy spoločenstva oprávnených na podporu podľa článku 21b nariadenia (ES) č. 1257/1999, dátum, od ktorého je norma povinná v súlade s legislatívou spoločenstva a zdôvodnenie výberu.

B. Ostatné informácie:

- opis významného dopadu na prevádzkové náklady poľnohospodárskeho podniku pochádzajúce zo záväzkov alebo obmedzení uložených novou normou;

- čiastka podpory na oprávnenú normu a podrobné výpočty zdôvodňujúce takúto čiastku.

VI.2. Využívanie poľnohospodárskych poradenských služieb.

A. Hlavné charakteristické znaky:

Žiadne.

B. Ostatné informácie:

- opis poľnohospodárskeho poradenského systému uplatňovaného členským štátom vrátane postupu pre výber orgánov zodpovedných za poradenské služby.

- Frekvencia podpory poskytovanej poľnohospodárovi na využívanie poľnohospodárskych poradenských služieb v štyroch oblastiach uvedených v článku 21d ods. 1 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

VII. Agroenvironment a životné podmienky zvierat.

A. Hlavné charakteristické znaky:

- zdôvodnenie záväzkov založené na ich očakávanom dopade;

- prvotné podrobné agronomické výpočty s uvedením: a) ušlého príjmu a nákladov vynaložených v súvislosti s obvyklou správnou poľnohospodárskou praxou; b) agronomických odhadov použitých ako referenčný bod; c) úrovne motivačného stimulu a jeho zdôvodnenia na základe objektívnych kritérií;

B. Ostatné informácie:

- zoznam miestnych plemien, ktorým hrozí zanechanie chovu a počet chovných samíc pre dotknuté oblasti. Tento počet musí byť certifikovaný riadne uznaným technickým orgánom – alebo organizáciou/združením chovateľov – ktorý musí viesť a aktualizovať plemennú knihu alebo knihu stáda pre dané plemeno. Dotknutý orgán musí disponovať schopnosťami a znalosťami potrebnými na identifikáciu zvierat daných plemien,

- pri genetických zdrojoch rastlín ohrozených genetickou eróziou dôkaz o genetickej erózii na základe vedeckých výsledkov a ukazovatele výskytu hospodárskych plemien/primitívnych (miestnych) druhov, ich populačná rôznorodosť a prevládajúce poľnohospodárske metódy na miestnej úrovni;

- podrobné údaje o povinnostiach poľnohospodárov a všetkých ostatných podmienkach záväzku vrátane rozsahu a postupov pri úpravách platných kontraktov,

- zmeny vo výške podpory až do 120 % nákladov a ušlých príjmov uvedených v agronomických výpočtoch stanovených v schválenom programovom dokumente a zdôvodnenie takýchto zmien,

- opis rozsahu opatrenia s uvedením jeho oblasti pôsobnosti vzhľadom na potreby a jeho stupeň zamerania, pokiaľ ide o zemepisné, odvetvové alebo iné pokrytie;

- spolu pri všetkých záväzkoch týkajúcich sa agroenvironmentu a životných podmienok zvierat by sa mali uviesť možné spôsoby kombinovania záväzkov a zabezpečiť vzájomná zlučiteľnosť záväzkov.

VIII. Kvalita potravín.

VIII.1. Účasť na schémach kvality potravín.

A. Hlavné charakteristické znaky:

- zoznam schém kvality spoločenstva a národných schém kvality oprávnených na podporu. V prípade národných schém opis schémy týkajúci sa kritérií uvedených v článku 24b ods. 3 nariadenia (ES) č. 1257/1999.

B. Ostatné informácie:

- výška podpory pre jeden druh oprávnenej schémy a zdôvodnenie fixných nákladov uvedených v článku 24c nariadenia (ES) 1257/99.

VIII.2. Propagácia kvalitných výrobkov.

A. Hlavné charakteristické znaky.

Žiadne.

B. Ostatné informácie:

- zoznam výrobkov oprávnených na podporu podľa schémy kvality vybratej podľa opatrenia uvedeného v VIII.1;

- postup, ktorým sa zabezpečí, aby činnosti podporené v rámci rozvoja vidieka neboli podporené aj podľa nariadenia rady (ES) 2826/2000;

- postup kontrol ex-ante informačných, propagačných a reklamných materiálov (článok 26 tohto nariadenia);

- opis oprávnených nákladov.

IX. Zlepšovanie spracovania a predajnosti poľnohospodárskych produktov.

A. Hlavné charakteristické znaky:

- sektory základnej poľnohospodárskej výroby.

B. Ostatné informácie:

- kritériá na preukazovanie ekonomického prínosu pre prvovýrobcov,

- označenie noriem, pre ktoré je možné poskytnúť tolerančnú lehotu pre malé spracovateľské jednotky v súlade s článkom 26 ods. 1, druhá zarážka, nariadenia (ES) 1257/1999, zdôvodnenie týkajúce sa špecifických problémov vyplývajúcich z dodržiavania týchto noriem a maximálna doba danej lehoty pre dotknutú normu.

X. Lesné hospodárstvo.

A. Hlavné charakteristické znaky.

Žiadne.

B. Ostatné informácie:

- definícia:

i) pojmu "poľnohospodárska pôda" vzhľadom na článok 32 tohto nariadenia;

ii) pojmu "poľnohospodár" vzhľadom na článok 33 tohto nariadenia;

iii) ustanovenia, ktorými sa zabezpečí vhodnosť plánovaných opatrení pre miestne podmienky a ich zlučiteľnosť so životným prostredím, ako aj s udržanie vyváženosti medzi lesným hospodárstvom a populáciami zveri, ak je to uplatniteľné;

iv) zmluvné opatrenia medzi regiónmi a potenciálnymi užívateľmi týkajúce sa opatrení uvedených v článku 32 nariadenia (ES) 1257/1999.

- ak sa uplatňujú štandardné náklady uvedené v článku 46:

i) štandardné jednotkové náklady;

ii) metóda použitá na stanovenie takýchto nákladov;

iii) dodržanie kritéria na zamedzenie nadmernej kompenzácii;

- opis oprávnených opatrení a užívateľov;

- prepojenie medzi navrhovanými opatreniami a národnými/subnárodnými lesnými programami alebo rovnocennými nástrojmi;

- odkaz na plány ochrany lesov pre oblasti klasifikované ako vysoko alebo stredne rizikové z hľadiska lesných požiarov a zhoda navrhovaných opatrení s takýmito plánmi ochrany.

XI. Podpora prispôsobovania a rozvoja vidieckych oblastí.

A. Hlavné charakteristické znaky:

- opis a zdôvodnenie akcie navrhnutej v rámci každého opatrenia.

B. Ostatné informácie:

- definícia finančného inžinierstva, ktoré musí byť v súlade so všeobecnými kritériami spôsobilosti.

10. Potreba akýchkoľvek štúdií, modelových projektov, školení alebo činností technickej pomoci (ak je to uplatniteľné).

Šiesta zarážka článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) 1257/1999.

11. Označenie príslušných orgánov a zodpovedných inštitúcií.

Siedma zarážka článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) 1257/1999.

12. Ustanovenia na zabezpečenie efektívneho a správneho vykonávania plánov vrátane monitorovania a hodnotenia, definícia kvantifikovaných ukazovateľov pre hodnotenie, opatrení na kontroly a sankcie a primeraná publicita.

Ôsma zarážka článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) 1257/1999.

1. Podrobné informácie o vykonávaní článkov 60 až 65 tohto nariadenia.

Tieto by mali zahŕňať najmä:

- možnosť poskytnutia záloh určitým užívateľom investičných opatrení,

- opis finančných okruhov pre platbu pomoci konečným užívateľom,

- opatrenia v oblasti monitorovania a hodnotenia programu, a to menovite systémy a postupy zberu, organizovania a koordinovania údajov týkajúcich sa finančných a fyzických ukazovateľov a ukazovateľov dopadu,

- úloha, zloženie a štatút monitorovacieho výboru,

- kodifikácia. Táto kodifikácia musí byť v súlade so vzorom ustanoveným Komisiou.

2. Podrobné informácie o vykonávaní článkov 66 až 73 tohto nariadenia.

Tieto by mali obsahovať špecifické kontrolné opatrenia určené na overenie podstaty nárokov a súladu s podmienkami podpory, ako aj špecifické pravidlá o penále.

3. Podrobné informácie o dodržiavaní všeobecných kritérií spôsobilosti ustanovených v nariadení (ES) 1685/2000.

Článok 45 tohto nariadenia.

4. Ostatné informácie:

Ak je to vhodné, informácie o tom, že lehota pre notifikovanie prípadov vyššej moci, bola predĺžená (článok 39 ods. 2 tohto nariadenia).

13. Výsledky konzultácií a označenie zúčastnených inštitúcií a orgánov, ako aj ekonomických a sociálnych partnerov.

Deviata zarážka článku 43 ods. 1 nariadenia (ES) 1257/1999.

1. Opíšte:

- ekonomických a sociálnych partnerov a ostatné relevantné národné orgány, s ktorými sa konzultovalo v súlade s národnými pravidlami a praxou,

- poľnohospodárske a environmentálne inštitúcie a orgány, ktoré majú byť zapojené najmä do prípravy, vykonávania, monitorovania, hodnotenia a skúmania agroenvironmentálnych opatrení a ostatných opatrení zameraných na životné prostredie, aby sa tak zabezpečila vyváženosť medzi týmito opatreniami a ostatnými opatreniami na rozvoj vidieka.

2. Zhrňte výsledky konzultácií a uveďte, do akej miery boli prijaté stanoviská a rady zohľadnené.

14. Vyváženosť rôznych podporných opatrení.

Druhá zarážka článku 43 ods. 2 nariadenia (ES) 1257/1999.

1. Opíšte s odkazom na silné stránky potreby a potenciál:

- vyváženosť rôznych opatrení rozvoja vidieka;

- do akej miery sa uplatňujú agroenvironmentálne opatrenia na celom území.

2. Tento opis sa musí (podľa okolností) týkať:

- opatrení prijatých mimo rámca nariadenia rady (ES) 1257/1999,

- opatrení prijatých alebo plánovaných v rámci samostatných plánov rozvoja vidieka.

15. Zlučiteľnosť a zhoda.

Článok 37 ods. 2 nariadenia (ES) 1257/1999.

A. Hlavné charakteristické znaky

1. Posúdenie zlučiteľnosti a zhody s:

- ostatnými politikami spoločenstva a opatreniami vykonanými na základe týchto politík, najmä politiky hospodárskej súťaže,

- ostatnými nástrojmi spoločnej poľnohospodárskej politiky, najmä ak sa ustanovili výnimky podľa článku 37 ods. 3 nariadenia (ES) 1257/1999,

- ostatnými podpornými opatreniami zahrnutými do plánov rozvoja vidieka,

- všeobecnými kritériami spôsobilosti.

2. V prípade opatrení podľa článku 33 nariadenia(ES) 1257/1999 zabezpečte a v prípade potreby preukážte, že:

- opatrenia prijaté podľa šiestej, siedmej a deviatej zarážky nedostávajú finančnú pomoc z ERDF (Európsky fond regionálneho rozvoja) pre vidiecke oblasti, na ktoré sa vzťahuje cieľ 2 a pre prechodné oblasti,

- opatrenia, nie sú obsiahnuté v žiadnom inom opatrení uvedenom v hlave II nariadenia (ES) 1257/1999.

B. Ostatné informácie.

Posúdenie zahŕňa najmä mechanizmy na zabezpečenie náležitej koordinácie s rôznymi orgánmi zodpovednými za:

- rozvojové opatrenia ustanovené v rámci organizácií trhu,

- opatrenia na rozvoj vidieka ustanovené na základe národnej legislatívy.

16. Dodatočná štátna pomoc.

Článok 52 nariadenia (ES) 1257/1999.

A. Hlavné charakteristické znaky.

Uveďte opatrenia, na ktoré sa poskytne dodatočné financovanie vo forme štátnej pomoci [článok 52 nariadenia rady (ES) 1257/1999]. Výška dodatočnej podpory, ktorá sa má poskytnúť pre každé z dotknutých opatrení počas každého roku, na ktorý sa plán vzťahuje, by sa mala uviesť v indikatívnej tabuľke.

B. Ostatné informácie:

- zrušenie štátnej pomoci;

- zmeny dodatočného financovania vo forme štátnej pomoci poskytovanej pre ktorékoľvek z opatrení v schválenom programovacom dokumente;

- výška pomoci.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

KORELAČNÁ TABUĽKA

Nariadenie (ES) 445/2002 | Súčasné nariadenie |

Článok 1 | - |

- | Článok 1 |

Článok 2 | Článok 2 |

Článok 3 ods. 1 | - |

Článok 3 ods. 2 | Článok 3 |

Článok 4 | Článok 4 |

Článok 5 ods. 1 | Článok 5 |

Článok 5 ods. 2 a 3 | - |

Článok 6 | Článok 6 |

Článok 7 | Článok 7 |

Článok 8 | Článok 8 |

Článok 9 | Článok 9 |

Článok 10 | Článok 10 |

Článok 11 | Článok 11 |

Článok 12 | - |

- | Článok 12 |

Článok 13 | Článok 13 |

Článok 14 | Článok 14 |

Článok 15 | Článok 15 |

Článok 16 | Článok 16 |

Článok 17 | Článok 17 |

Článok 18 | Článok 18 |

Článok 19 | Článok 19 |

Článok 20 | Článok 20 |

Článok 21 | Článok 21 |

- | Článok 22 |

- | Článok 23 |

- | Článok 24 |

- | Článok 25 |

- | Článok 26 |

Článok 22 | Článok 27 |

- | Článok 28 |

Článok 23 | Článok 29 |

Článok 24 | Článok 30 |

Článok 25 | Článok 31 |

Článok 26 | Článok 32 |

Článok 27 | Článok 33 |

Článok 28 | Článok 34 |

Článok 29 | Článok 35 |

Článok 30 | Článok 36 |

Článok 31 | Článok 37 |

Článok 32 | Článok 38 |

Článok 33 | Článok 39 |

Článok 34 | Článok 40 |

Článok 35 ods.1 | Článok 41 ods.1 |

Článok 35 ods.2 | Článok 41 ods. 3 |

Článok 35 ods. 3 | Článok 41 ods. 2 |

Článok 36 | Článok 42 |

Článok 37 | Článok 43 |

Článok 38 | Článok 44 |

Článok 39 | Článok 45 |

Článok 39a | Článok 46 |

Článok 40 | Článok 47 |

Článok 41 | Článok 48 |

Článok 42 | Článok 49 |

Článok 43 | Článok 50 |

Článok 44 | Článok 51 |

Článok 45 | Článok 52 |

Článok 45a | Článok 53 |

Článok 46 | Článok 54 |

Článok 47 | Článok 55 |

Článok 48 | Článok 56 |

Článok 49 | Článok 57 |

Článok 50 | Článok 58 |

Článok 51 | Článok 59 |

Článok 52 | Článok 60 |

Článok 53 | Článok 61 |

Článok 54 | Článok 62 |

Článok 55 | Článok 63 |

Článok 56 | Článok 64 |

Článok 57 | Článok 65 |

Článok 58 | Článok 66 |

Článok 59 | Článok 67 |

Článok 60 | Článok 68 |

Článok 61 | Článok 69 |

Článok 62 | Článok 70 |

Článok 62a | Článok 71 |

Článok 63 | Článok 72 |

Článok 64 | Článok 73 |

Článok 65 ods.1 | Článok 74 ods. 1, prvý pododsek a 74 ods. 2 |

Článok 65 ods. 2 | Článok 74 ods. 1, druhý pododsek |

Článok 66 | Článok 75, prvý pododsek |

- | Článok 75, druhý pododsek |

Príloha I | Príloha I |

Príloha II | Príloha II |

Príloha III | Príloha III |

--------------------------------------------------