32004R0796Úradný vestník L 141 , 30/04/2004 S. 0018 - 0058


Nariadenie Komisie (ES) č. 796/2004

z 21. apríla 2004,

ktoré ustanovuje podrobné pravidlá na uplatňovanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného správneho a kontrolného systému uvedeného v nariadení Rady (ES) č. 1782/2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 1782/2003 z 29. septembra 2003, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá pre režimy priamej podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky a ktorým sa zavádzajú niektoré režimy podpory pre poľnohospodárov, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EHS) č. 2019/93, (ES) č. 1452/2001, (ES) č. 1453/2001, (ES) č. 1454/2001, (ES) 1868/94, (ES) č. 1251/1999, (ES) č.1254/1999, (ES) č.1673/2000, (EHS) č. 2358/71 a (ES) č. 2329/2001 [1], a najmä na jeho články 7 ods. 1, 10 ods. 3, 24 ods. 2, 34 ods. 2, 52 ods. 2, 145 písm. b, c, d, g, j, k, l, m, n, p,

keďže:

(1) Nariadenie (ES) č. 1782/2003 zaviedlo režim jednotnej platby aj určité iné priame platby. V rovnakom čase spojilo niekoľko platobných režimov. Okrem toho ustanovilo princíp podľa ktorého priame platby poľnohospodárom, ktorí nespĺňajú určité podmienky v oblasti ochrany zdravia, zdravia zvierat, ochrany rastlín, životného prostredia a životných podmienok zvierat ("krížové plnenie") sa znížia alebo nevyplatia.

(2) Režimy priamych platieb boli prvýkrát zavedené v dôsledku reformy spoločnej poľnohospodárskej politiky v roku 1992, ďalšie vylepšenie sa uskutočnilo na základe opatrení Agendy 2000, keď sa opatrenia podrobili integrovanému správnemu a kontrolnému systému (ďalej len "integrovaný systém"). Tento systém preukázal svoju účinnosť a účinnosť znamená uplatňovanie režimu priamych platieb. Nariadenie (ES) č. 1782/2003 založené na základoch tohto integrovaného systému a podriadené správe a kontrole oboch režimov priamych platieb, ktoré ustanovilo a tiež dodržovanie krížového plnenia.

(3) Je preto vhodné zrušiť nariadenie Komisie (ES) č. 2419/2001 z 11. decembra 2001, stanovujúce podrobnépravidlá uplatňovania integrovaného správneho a kontrolného systému pre určité programy podpory spoločenstva, zriadené nariadením Rady (EHS) č. 3508/92 [2] a na základe tohto nariadenia na princípoch ustanovených nariadením (ES) č. 2419/2001.

(4) V záujme jednoznačnosti je vhodné ustanoviť určité definície.

(5) Nariadenie (ES) č. 1782/2003 ustanovuje, ako súčasť podmienok krížového plnenia, určité povinnosti pre členské štáty na jednej strane a samostatných poľnohospodárov na strane druhej, čo sa týka udržovania trvalých pasienkov. Je nevyhnutné ustanoviť podrobnosti na určenie pomeru trvalých pasienkov a poľnohospodárskej pôdy, ktorý sa má dodržiavať, a zaviesť povinnosti poľnohospodárom, ktoré majú dodržiavať, kde je uvedené, že pomer sa znižuje na úkor plôch trvalých pasienkov.

(6) Z dôvodu účinnej kontroly a aby sa predišlo viacnásobnému udeľovaniu podpory od platobných agentúr v jednom členskom štáte, zavedú členské štáty jednotný integrovaný systém na zaznamenávanie identity poľnohospodárov, ktorí predkladajú žiadosti o podporu.

(7) Je potrebné, aby členské štáty zaviedli podrobné pravidlá s ohľadom na systém identifikácie poľnohospodárskych pozemkov v súlade s článkom 20 nariadenia (ES) 1782/2003. Podľa tohto ustanovenia sa má zaviesť automatizovaná technológia geografického informačného systému (GIS). Je nevyhnutné vyjasniť na akej úrovni bude systém pracovať a akú úroveň podrobnosti bude GIS využívať.

(8) Okrem toho zavedenie plošných platieb za orechy v kapitole 4 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 vedie k potrebe zavedeniu novej vrstvy informácií v GIS. Je však vhodné nežiadať plnení týchto povinností od tých členských štátov, ktorých maximálna garantovaná plocha je 1500 ha alebo menej a namiesto toho zaviesť vyšší pomer kontrol na mieste.

(9) S cieľom zabezpečiť správne uplatňovanie jednotného platobného režimu, ako je uvedené v hlave III nariadenia 1782/2003, zavedú členské štáty identifikačný a regulačný systém podľa ktorého schválené platby budú vysledovateľné a ktorý okrem iného umožní sledovať krížové plnenie uvedené na účely jednotného platobného režimu so schválenými platbami každého poľnohospodára a medzi schválenými rozdielovými platbami ako takými.

(10) Monitorovanie dodržovania rozdielnych krížových plnení vyžaduje vybudovať kontrolný systém a určiť primerané sankcie. Na tieto účely rozdielne autority v členských štátoch odošlú informáciu o uplatňovaní podpory, kontrolných vzorkách, výsledkoch kontrol na mieste a podobne. Na základe týchto informácií o systéme sa vykonajú potrebné opatrenia.

(11) S cieľom prispieť k ochrane finančných záujmov spoločenstva treba predpokladať, že platby na základe nariadenia (ES) 1782/2003 je možné vykonať iba vtedy, keď sa dokončia kontroly splnenia podmienok oprávnenosti.

(12) Nariadenie (ES) 1782/2003 ponecháva na rozhodnutí členských štátov, ktoré režimy podpory sa v tomto prípade budú uplatňovať. V tomto nariadení sa preto musia zaviesť ustanovenia na potrebnú správu a kontrolu s ohľadom na akékoľvek možnosti, ktoré môžu nastať. Ustanovenia, ktoré sa majú zaviesť týmto nariadením sa preto môžu uplatňovať len na tie režimy, ktoré členský štát zavedie.

(13) Z dôvodu účinnosti kontrol sa uvedú všetky momentálne možné oblasti použitia príslušných režimov podpory. Zavedú sa ustanovenia na ovládanie jednotného režimu podpory, ktoré budú zahŕňať všetky žiadosti o podporu, ktoré sa budú na danú oblasť vzťahovať.

(14) Formuláre s jednotnou žiadosťou budú môcť dokonca predkladať poľnohospodári, ktorí nepožiadali žiadnu žiadosť o podporu, pokiaľ majú právo nakladať s poľnohospodárskou pôdou.

(15) V súlade s článkom 34 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 členské štáty nesmú stanoviť na predloženie žiadostí o podporu podľa režimu jednotnej platby neskorší dátum, ako na 15. mája daného roku. Všetky podpory, ktoré sa vzťahujú na plochu sa budú predkladať na jednotnej žiadosti, je preto vhodné uplatniť toto pravidlo na všetky ostatné podpory, ktoré sa vzťahujú na plochu. Vzhľadom na zvláštne klimatické podmienky Fínska a Švédska, môžu tieto štáty, v zmysle druhého pododseku tohto ustanovenia, stanoviť tento dátum do 15. júna. Navyše z prípadu na prípad si však, v závislosti od klimatických podmienok, môže situácia vyžiadať výnimočné neuplatňovanie týchto právnych ustanovení.

(16) Na jednotnej žiadosti poľnohospodár nebude uvádzať len plochu, ktorú využíva na poľnohospodárske účely, ale aj jeho platobné nároky. Navyše spolu s jednotnou žiadosťou sa bude vyžadovať informácia o produkcii konope, pšenice tvrdej, ryže, orechov, energetických plodín, škrobových zemiakov a osív.

(17) S cieľom zjednodušiť procedúru podávania žiadostí a v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia č. 1782/2003 členské štáty urobia opatrenia na to, aby zabezpečili pre poľnohospodárov, pokiaľ je to možné, predtlačené informácie.

(18) Z dôvodov účinného monitorovania, musí každý členský štát okrem iného určiť minimálnu veľkosť poľnohospodárskych pozemkov na ktoré možno podať žiadosť o podporu.

(19) Má sa ustanoviť, že na tlačive jednotnej žiadosti sa uvedú aj plochy na ktoré sa nežiadala podpora. V závislosti od účelu použitia môže byť dôležité mať presnú informáciu prečo určité využitia musia byť uvedené oddelene, zatiaľ čo iné využitia môžu byť uvedené spoločne. V prípadoch keď členské štáty získajú takéto informácie, musia mať možnosť urobiť výnimky.

(20) S cieľom zabezpečiť poľnohospodárom čo najväčšiu flexibilitu v rámci plánovania využívania pôdy, mali by mať možnosť zmeniť a doplniť svoje žiadosti do obvyklého termínu sejby, za predpokladu že všetky požiadavky rôznych platobných režimov sú splnené a príslušné orgány neinformovali poľnohospodára o nedostatkoch v ním predloženej žiadosti, ani že kontroly na mieste neodhalili žiadne nedostatky vo vzťahu k tej časti, na ktorú sa vzťahuje zmena alebo doplnenie. Následne so zmenou a doplnením sa musí umožniť úprava príslušných súvisiacich dokumentov alebo predložených kontraktov.

(21) V prípade že členský štát umožňuje podať prihlášku do viacerých režimov podpory chovu dobytka zavedú sa podobné ustanovenia, čo sa týka podrobností obsiahnutých v žiadostiach o podporu na chov dobytka.

(22) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1760/2000 zo 17. júla 2000, zavádzajúce systém na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka a týkajúce sa označovania hovädzieho mäsa a výrobkov z hovädzieho mäsa a zrušujúce nariadenie Rady (ES) č. 820/97 [3] vyžaduje od chovateľov dobytka, aby odosielali údaje, ktoré sa týkajú týchto zvierat do automatizovanej databázy. V súlade s článkom 138 nariadenia (ES) č. 1782/2003, platby podľa režimu podpory chovu hovädzieho dobytka sa môžu vyplácať len za zvieratá, ktoré sú náležite identifikované a registrované v súlade s nariadením (ES) č. 1760/2000. Automatizovaná databáza nadobudla na význame aj čo sa týka riadenia režimu podpory. Poľnohospodári, ktorí predkladajú svoje žiadosti podľa príslušného režimu podpory musia preto dostať príslušné informácie včas.

(23) Členské štáty budú oprávnené využívať informácie z automatizovanej databázy s cieľom zaviesť zjednodušené postupy podávania žiadostí za predpokladu, že automatizovaná databáza bude spoľahlivá. Iné možnosti využitia umožnia členským štátom využívať informácie obsiahnuté v automatizovanej databáze hovädzieho dobytka na podávanie a spracovanie žiadostí o podporu. V prípadoch, že existuje možnosť, že poľnohospodár nemusí identifikovať jednotlivo tie zvieratá hovädzieho dobytka na ktoré žiada podporu, musí byť však jasné, že v prípade akéhokoľvek potenciálne vhodného zvieraťa pri ktorom sa zistia nedostatky ohľadom identifikačného a registračného systému, sa toto zviera bude na účely uplatňovania sankcií, považovať za zviera na ktoré sa žiadala podpora.

(24) Podrobnosti ohľadom predkladania a podstaty žiadostí o podporu produkcie mlieka a s tým spojené dodatočné platby sa musia stanoviť.

(25) Musí sa stanoviť všeobecný rámec inštrukcií na zjednodušenie postupov v kontexte komunikácie medzi poľnohospodármi a orgánmi členských štátov. Tento rámec stanoví najmä možnosť využitia elektronických prostriedkov. Musí sa však zaručiť, najmä že takto získané údaje sú spoľahlivé a takéto opatrenia sa zavádzajú bez akejkoľvek diskriminácie medzi poľnohospodármi.

(26) Pokiaľ žiadosti o podporu obsahujú bežné chyby, možno ich kedykoľvek opraviť.

(27) Rešpektovanie časových lehôt na predkladanie žiadostí, zmien a doplnení žiadostí s ohľadom na plochy a na predkladanie akýchkoľvek iných súvisiacich dokumentov, kontraktov alebo prehlásení je neodmysliteľné k tomu, aby príslušné orgány členských štátov naprogramovali a následne vykonali účinné kontroly správnosti spracovania žiadostí o podporu. Je preto potrebné prijať opatrenia ohľadom najneskorších časových lehôt, kedy sú ešte príslušné úkony súvisiace s predkladaním žiadostí akceptovateľné. Navyše sa uplatnia zníženia na povzbudenie poľnohospodárov dodržiavať časové lehoty.

(28) Poľnohospodár má mať právo kedykoľvek zrušiť svoje žiadosti o podporu, alebo ich časti za predpokladu, že príslušný orgán ešte neinformoval poľnohospodára o žiadnych chybách v predloženej žiadosti, ani neoznámil chyby, ktoré zistil v prípade kontroly na mieste vo vzťahu k tej časti žiadosti, ktorej sa týka zrušenie.

(29) Súlad s ustanoveniami platobných režimov podpory riadený formou integrovaného systému sa bude účinne sledovať. Z tohto dôvodu a tiež z dôvodu harmonizácie úrovne sledovania vo všetkých členských štátoch, je nevyhnutné stanoviť podrobné pravidlá a technické postupy na vykonávanie administratívnych kontrol a kontrol na mieste pri dodržiavaní jednak oprávnenosti podmienok režimov podpory a krížových plnení. Navyše čo sa týka kontrol oprávnenosti nárokov, kontrol na mieste majú byť vo všeobecnosti neohlásené. Pokiaľ je to vhodné členské štáty vykonajú kombinovanú kontrolu na základe tohto nariadenia.

(30) Je potrebné stanoviť minimálny počet poľnohospodárov, ktorých je potrebné skontrolovať na mieste, čo sa týka rôznych režimov podpory. V prípadoch keď členské štáty poskytujú poľnohospodárom možnosť podať prihlášku do viacerých režimov podpory dobytka, zistí sa tento počet integrovane na základe podnikov v závislosti od podaných žiadostí do režimov podpory.

(31) Stanovenie významných nedostatkov si vyžaduje zvýšenie úrovne kontrol na mieste počas aktuálneho a následného roka, aby sa dosiahla prijateľná úroveň zabezpečenia správnosti dodržiavania príslušného režimu podpory.

(32) Minimálny pomer kontrol na mieste by sa mal vykonať čiastočne na základe analýzy rizika a čiastočne na základe náhodného výberu. Mali by sa špecifikovať hlavné faktory, ktoré by sa mali brať do úvahy pri analýze rizík.

(33) Počas kontroly na mieste v prípade poľnohospodárov, ktorí predložili žiadosti o podporu, sa nemusia nevyhnutne skontrolovať všetky zvieratá a každý pozemok. V niektorých prípadoch sa môžu uskutočniť kontroly systémom vzorkovania. Pokiaľ sa tak koná, vzorky musia byť reprezentatívne a na zodpovedajúcom stupni spoľahlivosti. V niektorých prípadoch sa vzorkovanie môže rozšíriť na úplnú kontrolu. Členské štáty ustanovia podmienky výberu vzoriek, ktoré sa majú skontrolovať.

(34) S cieľom dosiahnuť účinnosť kontrol na mieste, je dôležité pre pracovníkov, ktorí vykonávajú kontrolu, aby vedeli, z akého dôvodu sa kontrola uskutočňuje práve tam. Členské štáty by mali viesť záznamy o takýchto informáciách.

(35) Aby sa navyše umožnilo príslušným orgánom členského štátu, ako aj akýmkoľvek iným príslušným orgánom spoločenstva sledovať výkon kontrol na mieste, vypracuje sa podrobný záznam o kontrole. Poľnohospodárovi alebo príslušnému zástupcovi sa poskytne možnosť tento záznam podpísať. V prípade kontroly technickými prostriedkami na diaľku sa členským štátom umožňuje že toto právo poskytnú iba v prípadoch, keď sa zistili nedostatky. Bez ohľadu na druh kontroly vykonanej na mieste, poľnohospodárovi sa doručí kópia záznamu v prípade zistenia nedostatkov.

(36) Kontroly na mieste vo všeobecnosti pozostávajú z dvoch častí, prvá z nich pozostáva z overenia rozmerov prihlásených poľnohospodárskych pozemkov na základe grafických materiálov, leteckých snímok a podobne. Druhá časť pozostáva z fyzickej prehliadky pozemkov a overenia skutočnej veľkosti prihlásených poľnohospodárskych pozemkov v závislosti od režimu podpory, uvedenej plodiny a jej kvality. Pokiaľ je to nevyhnutné, vykonajú sa merania. Fyzická prehliadka na poli sa môže vykonať na základe vzorkovania.

(37) Je potrebné stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa určenia plôch a metódy merania, ktoré sa majú použiť. Pokiaľ sa uhrádza podpora na produkciu niektorých plodín, skúsenosti ukázali, že vo vzťahu určenia plochy spôsobilých poľnohospodárskych pozemkov je nevyhnutné definovať prijateľnú šírku, určitých častí pozemkov, najmä v prípade živých plotov, kanálov a stien. S ohľadom na špecifické potreby životného prostredia je vhodné využiť určitú flexibilitu v rámci podmienok, ktoré sa majú brať do úvahy pri stanovovaní regionálnych výnosov.

(38) S ohľadom na plochy určené na účely prijatia podpory podľa jednotného platobného režimu sa musí prijať odlišný prístup s ohľadom na skutočnosť, že tieto platby už nie sú viac spojené s povinnosťou vyrábať.

(39) Vzhľadom na zvláštnosti platobného režimu pre osivá v súlade s článkom 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa majú ustanoviť zvláštne kontrolné ustanovenia.

(40) Je potrebné stanoviť podmienky použitia diaľkového snímania v prípade kontrol na mieste a ustanovenia pre fyzické kontroly v prípadoch, v ktorých letecké snímky nevedú k jasným výsledkom.

(41) Článok 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003 ustanovuje určité kontroly na tetrahydrokanabinol (THC) v prípadoch, keď poľnohospodári pestujú konope na plochách určených na účely režimu jednotnej platby. Podrobnosti týkajúce sa týchto kontrol sa majú stanoviť.

(42) V prípade keď členský štát poskytuje možnosť využiť rôzne režimy podpory chovu dobytka, pri uplatňovaní podpory podľa týchto režimov sa musia stanoviť časové lehoty a minimálny počet kontrol na mieste. S cieľom účinne skontrolovať správnosť vyhlásení v žiadosti o podporu a oznámení pre automatizovanú databázu hovädzieho dobytka je podstatné vykonať hlavnú časť takých kontrol na mieste v čase keď zvieratá majú byť v podniku na základe retenčnej povinnosti.

(43) V prípade keď členský štát poskytuje možnosť využiť rôzne režimy podpory chovu hovädzieho dobytka, príslušná identifikácia a registrácia hovädzieho dobytka je podmienkou na schválenie spôsobilosti podľa článku 138 nariadenia (ES) č. 1782/2003, tým sa má zabezpečiť, že podpora spoločenstva na chov hovädzieho dobytka sa poskytne len na zvieratá správne identifikované a označené. Takéto kontroly sa tiež vykonajú v prípade zvierat hovädzieho dobytka, na ktoré sa ešte nepodala žiadosť, ale ktoré môžu byť predmetom podania žiadosti v budúcnosti, lebo na takéto zvieratá, dôsledku podmienok rozličných platobných režimov, sa v mnohých prípadoch podávajú žiadosti o podporu po tom, ako opustia podnik.

(44) V prípade keď členský štát poskytuje možnosť využiť jatočnú podporu, musia sa stanoviť zvláštne ustanovenia na kontrolu v bitúnkoch s cieľom skontrolovať že zvieratá, na ktoré sa žiada podpora sú spôsobilé a že informácie v automatizovanej databáze sú správne. Členské štáty majú mať možnosť uplatňovať dve rôzne bázy na výber bitúnkov na takéto kontroly.

(45) V takom prípade, keď sa poskytne jatočná podpora po vývoze zvierat hovädzieho dobytka sú potrebné zvláštne ustanovenia vzhľadom na ustanovenia kontroly spoločenstva týkajúce sa vo všeobecnosti vývozu, kvôli odlišnostiam v účeloch kontroly.

(46) Kontrolné ustanovenia pri zohľadnení podpory hovädzieho dobytka by mali, ak je to vhodné, uplatniť dodatočné platby podľa článku 133 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

(47) Zvláštne kontrolné ustanovenia boli ustanovené na základe nariadenia Komisie (ES) č. 1082/2003 z 23. júna 2003, ktoré stanovuje podrobné pravidlá na vykonanie nariadenia (ES) č. 1760/2000 Európskeho parlamentu a Rady vzhľadom na minimálnu úroveň kontrol, ktoré sa majú vykonať v rámci systému na identifikáciu a registráciu hovädzieho dobytka [4]. Keď sa takéto kontroly podľa tohto nariadenia vykonávajú, výsledky musia byť uvedené v zázname z kontroly na účely integrovaného systému.

(48) S ohľadom na uplatňovanie podpory na mlieko a s tým spojené platby, hlavným kritériom oprávnenosti je množstvo mlieka, ktoré sa môže vyprodukovať v uvedenej kvóte pridelenej poľnohospodárovi a či je poľnohospodár skutočne výrobcom mlieka. Kvóta mlieka je príslušným orgánom členského štátu už známa. Hlavnou podmienkou kontroly na miest v tom prípade je, či poľnohospodár skutočne je výrobcom mlieka. Takéto kontroly sa môžu uskutočniť najmä na základe účtovníctva poľnohospodára alebo iných registračných záznamov.

(49) Nariadenie (ES) 1782/2003 zaviedlo kontrolu krížového plnenia pre poľnohospodárov, ktorí dostávajú podporné platby podľa všetkých režimov priamych platieb uvedených v prílohe I tohto nariadenia. Ustanovuje systém obmedzení a výnimiek v prípade nedodržania týchto podmienok. Podrobnosti tohto systému sa musia ustanoviť.

(50) Podrobnosti týkajúce sa otázky ktoré orgány členských štátov vykonajú kontroly na dodržiavanie podmienok krížového plnenia sa musia ustanoviť.

(51) V určitých prípadoch môže byť užitočné pre členské štáty vykonať administratívne kontroly krížového plnenia. Tieto kontroly by však nemali byť len povinnosťou členských štátov, keďže je vhodné ponechať ich na báze dobrovoľnosti.

(52) Minimálny pomer kontrol krížového plnenia sa musí ustanoviť. Tento pomer by mal predstavovať 1 % z poľnohospodárov z celkového počtu poľnohospodárov na ktorých sa vzťahujú kompetencie každého kontrolného orgánu a mal by byť založený na vhodnej analýze rizika. Kontrolná vzorka sa bude vyberať z poľnohospodárov vybraných na kontroly na mieste alebo z celkového počtu poľnohospodárov, ktorí predložili žiadosti o priame platby. V druhom prípade sa musia povoliť určité ďalšie možnosti.

(53) Čo sa týka kontroly plnenia povinností krížového plnenia sa kontrola na mieste má zamerať na všetky povinnosti, ktoré je možné skontrolovať v čase návštevy. Navyše, čo sa týka požiadaviek a noriem, narušenie ktorých nie je možné jasne určiť v čase návštevy, kontrolór by mal určiť, ak je to potrebné, čo by sa ešte v nasledujúcich kontrolách malo skontrolovať.

(54) Je potrebné stanoviť pravidlá na vypracovanie podrobných kontrolných správ. Špecializovaní kontrolóri v teréne by mali špecifikovať všetky zistenia a stupeň spoľahlivosti týchto zistení s cieľom umožniť platobnej agentúre stanoviť príslušné obmedzenia alebo, pokiaľ sa taký prípad vyskytne, rozhodnúť o zastavení vyplácania priamych platieb.

(55) Na ochranu finančných záujmov spoločenstva je potrebné priať primerane účinné opatrenia na boj proti nedostatkom a podvodom. V prípadoch zistených nedostatkov s ohľadom na podmienky posúdenia vhodnosti rôznych režimov podpory je potrebné urobiť samostatné ustanovenia.

(56) Systém obmedzení a výnimiek predpokladaných v nariadení (ES) č. 1782/2003 s ohľadom na povinnosti krížového plnenia sleduje odlišný cieľ, menovite podnietiť poľnohospodárov dodržiavať už existujúcu legislatívu v iných oblastiach krížového plnenia.

(57) Zníženia a vylúčenia by sa mali stanoviť s ohľadom na princíp proporcionality a v prípade podmienok určovania vhodnosti, zvláštne problémy, spojené s prípadmi vyššej moci, ako aj výnimočnými a prirodzenými okolnosťami. V prípade krížových plnení povinnosti zníženia a vylúčenia by sa mali uplatňovať len v prípade keď poľnohospodár koná úmyselne alebo z nedbanlivosti. Zníženia alebo vylúčenia by sa mali stupňovať podľa závažnosti zisteného nedostatku a mali by viesť až k celkovému vylúčeniu z jedného alebo niekoľkých režimov podpory na určité obdobie. Mali by, s ohľadom na podmienky vhodnosti, vziať do úvahy zvláštnosti rôznych režimov podpory.

(58) Vo vzťahu k žiadostiam o podporu na plochu, nedostatky normálne ovplyvňujú časti plôch. Nadmerné vyhlásenia ohľadom plochy môžu byť započítané voči nižším vyhláseniam iných plôch tej istej skupiny plodín. V rámci určitej tolerancie možno predpokladať, že žiadosti o podporu sa vzťahujú na už určenú plochu a redukcie sa začnú uplatňovať až po prekročení tejto tolerancie.

(59) Je preto nevyhnutné stanoviť plochy na ktoré sa vzťahuje rovnaká skupina plodín. Plochy určené na účely jednotného režimu platieb by v princípe mali podliehať pod jednu skupinu plodín. Je však potrebné stanoviť zvláštne pravidlá s ohľadom na určenie, ktoré z príslušných platieb sa musia vykonať v prípade že nastal nesúlad medzi deklarovanou plochou a určenou plochou. V súlade s článkom 54 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 navyše treba uspokojiť vyčlenené nároky pred uspokojením akýchkoľvek iných nárokov. Čo sa týka kontextu týchto dvoch situácií, je potrebné zaviesť príslušné ustanovenia. Po prvé, ak sa zistí že, plocha deklarovaná ako odložená na účely prijatia nárokov z toho vyplývajúcich sa v skutočnosti neodložila, musí sa odčítať od celkovej plochy deklarovanej na účely jednotného režimu platieb, ako neurčená. Po druhé, to isté nastane v prípade fiktívnej základne, vo vzťahu k ploche zodpovedajúcej nárokom vyplývajúcim z odloženia, ak sa tieto ešte nevyplatili, pokiaľ sa v rovnakom čase uskutočnili iné nároky, týkajúce sa tejto plochy.

(60) Je nevyhnutné zohľadniť zvláštne ustanovenia, pokiaľ sa týka platobného režimu škrobových a sadbových zemiakov. V prípadoch keď členský štát poskytuje možnosť prihlásiť sa v rôznych režimoch podpory chovu hovädzieho dobytka a poľnohospodári podajú žiadosť o podporu na dobytok a deklarujú plochy krmovín na tieto účely, pokiaľ nadmerné vyhlásenie týchto plôch nevedie k zvýšeným platbám za dobytok, neuplatnia sa žiadne pokuty.

(61) Pokiaľ ide o žiadosti o podporu chovu dobytka, nedostatky vedú k nevhodnosti príslušného zvieraťa. S nedostatkami je potrebné počítať od prvého zisteného zvieraťa, ale bez ohľadu na úroveň zníženia platieb by mali byť menej prísne sankcie tam, kde sa zistia tri zvieratá alebo menej s nedostatkami. Vo všetkých ostatných prípadoch by mala tvrdosť sankcie závisieť na percente zvierat, zistených s nedostatkami.

(62) Poľnohospodári musia mať možnosť nahradiť zvieratá hovädzieho dobytka, oviec a kôz povolených v rámci príslušných pravidiel sektora. Tam, kde v dôsledku prirodzených okolností poľnohospodár nie je schopný splniť povinnosti retencie, podľa sektorových pravidiel by sa zníženia a vylúčenia platieb nemali uplatňovať.

(63) V prípade keď členský štát poskytuje možnosť využiť jatočnú podporu, pre dôležitosť bitúnkov pre riadne fungovanie niektorých režimov podpory chovu hovädzieho dobytka by sa mali zaviesť ustanovenia pre prípady keď bitúnky hrubou nedbalosťou alebo zámerne vydajú falošné certifikáty alebo vyhlásenia.

(64) Pokiaľ ide o nedostatky, týkajúce sa dodatočných platieb, stanovených v článku 133 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty by mali stanoviť sankcie, ktoré by mali byť ekvivalentné k sankciám, stanoveným v súvislosti s programami podpory na plochu a programami podpory chovu dobytka, pokiaľ toto nie je neprimerané. V tomto druhom prípade by mali členské štáty stanoviť vhodné ekvivalentné sankcie.

(65) Zníženia a sankcie podpory na mlieko by sa mali zaviesť a dodatočné platby v prípade že poľnohospodár, ktorý požiadal o podporu neplní svoje povinnosti vo výrobe mlieka.

(66) S ohľadom na povinnosti krížového plnenia, odhliadnuc od znižovania alebo vylúčenie vyplatenia podpory s ohľadom na princíp proporcionality je treba uviesť, že od určitého momentu opakované narušenia povinností krížového plnenia sa môžu, po predchádzajúcom varovaní poľnohospodára, považovať za úmyselné nedodržiavanie.

(67) Zníženia a vylúčenia výplaty podpory s ohľadom na podmienky oprávnenosti by sa, vo všeobecnosti, nemali uplatňovať tam, kde poľnohospodár predložil fakticky správne informácie, alebo kde môže inak preukázať, že nie je vinný.

(68) Poľnohospodárom, ktorí kedykoľvek oznámia príslušným vnútroštátnym orgánom chyby v žiadostiach o podporu, sa nezníži alebo nezamietne podpora, bez ohľadu na chyby za predpokladu, že poľnohospodár nebol informovaný o zámere príslušného orgánu uskutočniť kontrolu na mieste a orgán ešte neinformoval poľnohospodára o akomkoľvek nedostatku v podanej žiadosti. To isté nastane v prípade nesprávnych údajov v automatizovanej databáze a databáze zvierat hovädzieho dobytka, pre ktoré takéto nedostatky nespôsobujú len nedodržanie krížového plnenia, ale porušujú aj podmienku oprávnenosti, vo vzťahu k hovädziemu dobytku, na ktorý sa ešte nenárokovala podpora, sú také nepresnosti možné len na základe podmienok krížového plnenia.

(69) Správa malých čiastok je úlohou, ktorá je príslušným orgánom členských štátov na príťaž. Je preto vhodné oprávniť členské štáty, aby neplatili čiastky podpory, ktoré sú pod určitý minimálny limit a aby nepožadovali preplatenie nesprávne platených čiastok, keď príslušné sumy sú minimálne.

(70) Špecifické a podrobné ustanovenia sa musia prijať s cieľom zabezpečiť príslušné uplatňovanie rôznych obmedzení, ktoré sa majú uplatniť vo vzťahu k jednej alebo viacerým žiadostiam o podporu od jedného poľnohospodára. Zníženia a vylúčenia stanovené na základe tohto nariadenia by sa mali uplatňovať bez toho, aby boli dotknuté dodatočné sankcie na základe akýchkoľvek iných ustanovení spoločenstva alebo vnútroštátneho práva.

(71) Tam, kde v dôsledku vyššej moci alebo výnimočných okolností poľnohospodár nie je schopný splniť povinnosti stanovené na základe sektorových pravidiel, nemal by stratiť svoje právo na platbu podpory. Malo by sa konkrétne špecifikovať, ktoré prípady sa môžu uznať príslušnými orgánmi za prípady výnimočných okolností.

(72) S cieľom zabezpečiť jednotné uplatňovanie princípu konania v dobrej viere v rámci spoločenstva, pri vymáhaní nesprávne vyplatených súm, by sa mali stanoviť podmienky, v prípade ktorých je možné tento princíp uplatniť bez toho, aby bolo dotknuté nakladanie s príslušnými výdavkami v rámci zúčtovania účtov podľa nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 zo 17. mája 1999 o financovaní spoločnej poľnohospodárskej politiky [5].

(73) Je potrebné stanoviť pravidlá na transfer tých podnikov, ktoré majú určité záväzky v súvislosti so schémami priamych platieb podľa integrovaného systému.

(74) Ako všeobecné pravidlo, členské štáty by mali prijať akékoľvek ďalšie opatrenia, potrebné na zabezpečenie riadneho fungovania tohto nariadenia. Tam, kde je potrebné, by si členské štáty mali navzájom poskytnúť pomoc.

(75) Komisia by mala byť informovaná, keď je to vhodné, o akýchkoľvek opatreniach prijatých členskými štátmi na zavedenie zmien a ich uplatňovaní v integrovanom systéme. S cieľom umožniť Komisii účinne monitorovať integrovaný systém, by jej mali členské štáty zaslať výročné kontrolné štatistiky. Členské štáty navyše by mali Komisiu informovať o všetkých opatreniach, ktoré prijímajú s ohľadom na udržiavanie plôch trvalých pasienkov.

(76) Je potrebné ustanoviť pravidlá, ktoré sa budú týkať základu pre výpočet redukcií, ktoré sa majú uplatniť pri modulácie v súlade s článkom 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003, následne sa tak stanoví príslušný spôsob určenia výšky finančných prostriedkov na výpočet dodatočných platieb podpory uvedený v článku 12 tohto nariadenia s cieľom stanoviť pravidlá na určenie, či sa dosiahla prahová hodnota 5000 EUR, ktorá je uvedená v tomto článku.

(77) Súčasné nariadenie by sa malo začať uplatňovať od 1. januára 2005. K tomu istému dátumu by sa malo zrušiť nariadenie (ES) č. 2419/2001. S ohľadom na uplatňovanie podpory však vo vzťahu k hospodárskym rokom alebo obdobiam poskytovania podpory, ktoré začali pred 1. januárom 2005 by sa toto nariadenie malo uplatňovať ďalej. Na zabezpečenie uplatňovania redukcií je potrebné zaviesť, aby sa dôsledku zvláštnych opatrení ustanovených nariadením (ES) č. 2419/2001, transferom na tento nový režim platby neznižovali.

(78) Opatrenia ustanovené týmto nariadením sú v súlade so stanoviskom Riadiaceho výboru pre priame platby,

PRIJALA TOTO NARIADENIE:

ČASŤ I OBLASŤ PÔSOBNOSTI A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Pôsobnosť

Toto nariadenie ustanovuje podrobné pravidlá na vykonávanie krížového plnenia, modulácie a integrovaného administratívneho a kontrolného systému (ďalej len "integrovaný systém") ustanovený v hlave II nariadenia (ES) č. 1782/2003 bez toho, aby boli dotknuté zvláštne ustanovenia nariadení, ktoré sa týkajú jednotlivých podporných režimov.

Článok 2

Definície

Na účely tohto nariadenia sa budú využívať nasledovné definície:

1. "orná pôda": predstavuje pôdu obrábanú na pestovanie rastlín a pôdu odloženú alebo udržiavanú v dobrom poľnohospodárskom a environmentálnom stave v súlade s článkom 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo pôdu skleníkov alebo pod trvalými alebo mobilnými krytmi;

2. "trvalý pasienok": predstavuje pôdu využívanú na pestovanie tráv alebo iných bylinných krmovín (samovysiatych) alebo pestovaných (siatych), ktoré nie sú zahrnuté do rotácie podniku už päť alebo viac rokov;

3. "systém na identifikáciu a registráciu kusov hovädzieho dobytka": predstavuje systém na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka ustanovenú nariadením (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 1760/2000; [6]

4. "ušný štítok": predstavuje ušný štítok na identifikovanie zvierat uvedený v článku 3 písm. a a článku 4 nariadenia (ES) č. 1760/2000;

5. "automatizovaná databáza zvierat hovädzieho dobytka": predstavuje automatizovanú databázu uvedenú v článku 3 písm. b) a článku 5 nariadenia (ES) č. 1760/2000;

6. "pas zvieraťa": predstavuje pas zvieraťa uvedený v článku 3 písm. c) a článku 6 nariadenia (ES) č. 1760/2000;

7. "register" predstavuje register udržiavaný držiteľom zvierat v súlade s článkom 4 smernice Rady 92/102/EHS [7], s článkom 5 nariadenia Rady (ES) č. 21/2004 [8] alebo s článkami 3 písm. d) a 7 nariadenia (ES) č. 1760/2000;

8. "prvky systému na identifikáciu a registráciu kusov hovädzieho dobytka": predstavujú prvky uvedené v článku 3 nariadenia (ES) č. 1760/2000;

9. "identifikačný kód" predstavuje identifikačný kód, ako je uvedené v článku 4 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1760/2000;

10. "nedostatky": predstavujú akékoľvek nedodržania príslušných pravidiel týkajúcich sa poskytovania príslušnej podpory;

11. "jednotná žiadosť": predstavuje žiadosť o priame platby vo vzťahu jednotným platobným režimom a inými režimami, ktoré závisia od plochy ustanovenými v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/1782;

12. "platobné režimy závislé od plochy": predstavujú jednotný platobný režim a všetky režimy ustanovené podľa hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, okrem tých, ktoré sú stanovené podľa kapitol 7, 11 a 12 tejto hlavy;

13. "žiadosti o podporu na chov dobytka" predstavujú žiadosti o podporu na chov oviec a kôz a hovädzieho dobytka a teliat uvedené v kapitolách 11 a 12 hlavy IV alebo v nariadení (ES) č. 1782/2003;

14. "žiadosť o podporu na produkciu mlieka": predstavuje žiadosti o platby podpory produkcie mlieka a dodatočné platobné režimy uvedené v kapitole 7 alebo hlave IV nariadenia (ES) č. 1782/2003;

15. "využitie": predstavuje využitie plochy v zmysle typu plodiny alebo zeleného porastu alebo absencie plodiny;

16. "režim podpory chovu hovädzieho dobytka": predstavuje režimy podpory uvedené v článku 121 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

17. "program podpory chovu oviec/kôz": predstavuje režimy podpory uvedené v článku 111 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

18. "prihlásené zvieratá hovädzieho dobytka": predstavujú zvieratá hovädzieho dobytka uvedené v žiadosti o podporu chovu dobytka na základe režimu podpory hovädzieho dobytka;

19. "neprihlásené zvieratá hovädzieho dobytka": predstavujú zvieratá hovädzieho dobytka, ktoré ešte nepodliehajú žiadosti o podporu chovu dobytka, ale potenciálne sú vhodné na podporu na základe režimu podpory chovu hovädzieho dobytka.

20. "retenčné obdobie": predstavuje obdobie, počas ktorého zviera, na ktoré sa žiada podpora, je držané v podniku, ako je stanovené v nasledovných ustanoveniach:

a) články 5 a 9 nariadenia Komisie (ES) č. 2342/1999 z 28. októbra 1999 o spoločnej organizácii trhu s hovädzím a teľacím mäsom, čo sa týka režimov podpory [9], vo vzťahu k špecifickej podpore samčích zvierat hovädzieho dobytka,

b) článok 16 nariadenia (ES) č. 2342/1999 vo vzťahu k prémii za kravy s teľaťom,

c) článok 37 nariadenia (ES) č. 2342/1999 vo vzťahu k bitúnkovej prémii,

d) článok 2 ods. 3 nariadenia Komisie (ES) č. 2550/2001 z 21 decembra 2001 ustanovujúci podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 2529/2001 o spoločnom organizovaní trhu s ovčím a kozím mäsom vo vzťahu k režimom podpory a ktorý mení a dopĺňa nariadenie (ES) 2419/2001 [10] vo vzťahu k podporám vyplácaným na podporu chovu oviec a kôz;

21. "chovateľ zvierat": predstavuje akúkoľvek fyzickú alebo právnickú osobu zodpovednú za zvieratá, či už trvale alebo prechodne, vrátane počas dopravy alebo na trhu;

22. "stanovená plocha": predstavuje plochu pre ktorú boli splnené všetky podmienky ustanovené v pravidlách na udelenie podpory; v prípade jednotného platobného režimu, deklarovaná plocha sa môže považovať za stanovenú len ak sa skutočne na ňu vzťahuje zodpovedajúci počet platobných nárokov;

23. "stanovené zviera": predstavuje zviera, pre ktoré boli splnené všetky podmienky, stanovené v pravidlách na udeľovanie podpory;

24. "lehota vyplácania podpory": predstavuje lehotu, na ktorú sa žiadosti o podporu vzťahujú, bez ohľadu na čas ich predloženia;

25. "geografický informačný systém" (ďalej len "GIS"): predstavuje automatizovaný geografický informačný systém uvedený v článku 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

26. "referenčná plocha": predstavuje geograficky vymedzenú plochu, ktorá sa vzťahuje k jedinečnej identifikácii, ako je uvedená v GIS v identifikačnom systéme členského štátu uvedenom v článku 18 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

27. "grafický materiál": predstavuje mapy alebo iné dokumenty používané na odosielanie obsahu GIS medzi žiadateľmi o podporu a členskými štátmi;

28. "vnútroštátny geodetický systém": predstavuje koordinátny referenčný systém, ktorý umožňuje štandardizovať meranie a jedinečnú identifikáciu poľnohospodárskych pozemkov príslušného členského štátu; pokiaľ sa používajú rozličné koordinátne systémy, musia byť kompatibilné v každom členskom štáte;

29. "platobná agentúra": predstavuje orgány a organizácie uvedené v článku 4 nariadenia Rady (ES) č. 1258/1999 [11];

30. "krížové plnenie": predstavuje základné požiadavky týkajúce sa správy a správnej poľnohospodárskej praxe a správnych zásad ochrany životného prostredia v súlade s článkami 4 a 5 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

31. "oblasti krížového plnenia": predstavujú rozdielne oblasti základných požiadaviek správy v zmysle článku 4 ods. 1 nariadenia č. 1782/2003 a správnej poľnohospodárskej praxe a správnych zásad ochrany životného prostredia, ako je stanovené v článku IV tohto nariadenia;

32. "dokument": predstavuje každú jednu smernicu a nariadenie uvedené v prílohe III nariadenia (ES) č. 1782/2003; na základe smernice a nariadení uvedených v bodoch 6, 7, 8 a 8a prílohy III sa však má ustanoviť jeden jednotný dokument;

33. "štandard": predstavuje štandardy, ako je uvedené v členských štátoch v súlade s článkom 5 a prílohou IV nariadenia (ES) č. 1782/2003.

34. "požiadavka": pokiaľ sa tento termín použije v zmysle krížového plnenia, bude znamenať ktorúkoľvek základnú požiadavku vyplývajúcu z článkov uvedených v prílohe III nariadenia (ES) č. 1782/2003, odlišnú svojou podstatou od ktorejkoľvek inej požiadavky v tomto dokumente;

35. "nesúlad": predstavuje akékoľvek nedodržanie požiadaviek a štandardov; nesúlad s požiadavkami článku 4 tohto nariadenia bude taktiež znamenať nesúlad;

36. "špecializované orgány": predstavujú vnútroštátne príslušné orgány zodpovedné, v súlade s prvým pododsekom článku 25 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, za zabezpečenia súladu so základnými požiadavkami a správnou poľnohospodárskou praxou a správnymi zásadami ochrany životného prostredia,

37. "individuálne určené referenčné množstvá": predstavujú individuálne určené referenčné množstvá, ktoré sú poľnohospodárovi povolené.

Článok 3

Obrábanie trvalých pasienkov na úrovni členského štátu

1. Bez toho, aby boli dotknuté výnimky uvedené v treťom pododseku článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty podľa prvého odseku toho istého článku zabezpečia dodržiavanie pomeru plochy trvalých pasienkov vo vzťahu k celkovej poľnohospodárskej pôde, ako je uvedené v článku 2 písm. a) nariadenia (ES) č. 796/2004. Táto povinnosť sa bude uplatňovať na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.

Pokiaľ je však plocha trvalých pasienkov v absolútnych podmienkach ustanovená v súlade s odsekom 4 písm. a), povinnosť ustanovená v prvom pododseku článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa bude považovať za splnenú.

2. Na účely uplatňovania druhého pododseku článku 5 ods. 2 nariadenia 1782/2003 členské štáty zabezpečia, aby pomer uvedený v odseku 1 nepoklesol na úkor trvalých pasienkov relatívne o viac ako 10 % k pomeru uvedenému v roku 2003.

3. Tento pomer uvedený v odseku 1 sa stanoví každoročne na základe poľnohospodármi deklarovaných plôch v príslušnom roku.

4. Referenčný pomer z roku 2003 uvedený v pododseku 2 sa stanoví nasledovne:

a) plocha trvalých pasienkov bude plocha trvalých pasienkov deklarovaná poľnohospodármi v roku 2003 plus plocha trvalých pasienkov deklarovaná v roku 2005 podľa článku 14 ods. 1 tohto nariadenia a plocha, ktorá nebola deklarovaná na akýkoľvek iný účel okrem zatrávnenia v roku 2003, pokiaľ poľnohospodár môže preukázať, že táto plocha nebola zaradená do trvalých pasienkov v roku 2003.

Plochy deklarované v roku 2005 ako plochy trvalých pasienkov, ktoré boli v roku 2003 schválené ako plochy plodín na ornej pôde v súlade s článkom 1 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1251/1999 zo 17. mája 1999, ktorým sa ustanovil podporný systém pestovania niektorých plodín [12] na ornej pôde sa nebude brať do úvahy.

Pôda, na ktorej boli v roku 2003 trvalé pasienky a bola zalesnená od roku 2003 alebo sa má zalesniť v súlade s tretím pododsekom článku 5 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa nebude brať do úvahy.

b) celková plocha poľnohospodárskej pôdy bude celková poľnohospodárska plocha deklarovaná poľnohospodármi v roku 2005.

Článok 4

Obrábanie trvalých pasienkov na individuálnej úrovni

1. Pokiaľ sa zistí, že pomer uvedený v článku 3 ods. 1 tohto nariadenia sa znižuje, príslušný členský štát na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni zavedie pre poľnohospodárov, ktorí žiadajú o podporu z ktoréhokoľvek režimu priamej platby uvedenej v prílohe I nariadenia (ES) č. 1782/2003 povinnosť, že nemôžu meniť kultúru v prípade trvalých pasienkov bez predchádzajúceho povolenia.

2. Pokiaľ sa zistí, že povinnosť uvedenú v článku 3 ods. 2 tohto nariadenia nie je možné splniť, príslušný členský štát, v zmysle opatrení, ktoré má prijať v súlade s odsekom 1 ustanoví na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni pre poľnohospodárov, ktorí žiadajú o podporu podľa ktoréhokoľvek platobného režimu uvedeného v prílohe I nariadenia (ES) č. 1782/2003 rekonvertovať kultúru na trvalé pasienky, v tých prípadoch keď poľnohospodári zmenili trvalé pasienky na inú kultúru.

Táto povinnosť sa v roku 2005 uplatní na plochy, na ktorých došlo k zmene kultúry od dátumu uvedeného v žiadosti o podporu za rok 2003. Od roku 2006 sa táto povinnosť bude uplatňovať na pôdu v prípade ktorej došlo ku zmene kultúry od začiatku 12 mesačného obdobia pred posledným dátumom predloženia jednotnej žiadosti o podporu prinajmenej podľa článku 11 v príslušnom členskom štáte.

V takom prípade poľnohospodári musia rekonvertovať potrebné percentá plochy na trvalé pasienky alebo dosiahnuť takú plochu trvalých pasienkov. Tieto percentá sa vypočítajú na základe veľkosti plochy, ktorú poľnohospodár konvertoval a plochy potrebnej na dosiahnutie rovnováhy.

Pokiaľ došlo k prevodu takejto pôdy po zmene jej kultúry, táto povinnosť sa uplatní len pokiaľ sa prevod uskutočnil po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia.

Odlišne od článku 2 bod 2, plochy rekonvertované alebo ustanovené ako plochy trvalých pasienkov sa prvý deň rekonverzie alebo ustanovenia považujú za "trvalý pasienok".

3. Povinnosť stanovená poľnohospodárom v ods. 1 a 2 sa nemusí dodržať, pokiaľ poľnohospodári zriadili trvalé pasienky v rámci programu v súlade s nariadením Rady (EHS) č. 2078/92 z 30. júna 1992 o metódach poľnohospodárskej výroby v súlade s požiadavkami ochrany životného prostredia a krajinotvorby [13] a (EHS) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF), ktoré menilo a dopĺňalo a zrušilo niektoré nariadenia [14] a nariadenie Rady (ES) č. 1017/94 z 26. apríla 1994 týkajúceho sa konverzie plochy ornej pôdy na extenzívny chov dobytka v Portugalsku [15].

ČASŤ II INTEGROVANÝ ADMINISTRATÍVNY A KONTROLNÝ SYSTÉM

HLAVA I VŠEOBECNE

Článok 5

Identifikácia poľnohospodárov

Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 22 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, jednotný systém zaznamenávania identity každého poľnohospodára uvedený v článku 18 ods. 1 písm. f) tohto nariadenia musí garantovať jedinečnú identifikáciu s ohľadom na všetky režimy podpory o ktoré poľnohospodár požiadal.

Článok 6

Identifikácia poľnohospodárskych pozemkov

1. Identifikačný systém poľnohospodárskych pozemkov uvedený v článku 20 nariadenia (ES) č. 1782/2003 musí byť vypracovaný v závislosti od katastrálneho parcelného čísla, alebo technologickej karty plodín, čím za zabezpečí jedinečná identifikácia každého pozemku.

V takýchto prípadoch členské štáty zabezpečia, aby poľnohospodárske pozemky boli spoľahlivo identifikovateľné a najmä budú vyžadovať, aby sa jednotné žiadosti o podporu na plochu podávali s podrobnosťami alebo dokumentmi špecifikovanými príslušným orgánom, ktoré umožnia, aby sa každý poľnohospodársky pozemok mohol určiť a zmerať. GIS musí fungovať na základe vnútroštátneho geodetického systému.

2. Členský štát zabezpečí, že z najmenej 75 % uvedených pozemkov, na ktoré sa žiada podpora, najmenej 90 % plochy je schválenej podľa jednotného platobného režimu. Vyhodnotenie sa uskutoční každoročne s využitím vhodných štatistických metód.

3. Pokiaľ sledovaná plocha orechov uvedená v kapitole 4 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorých garantovaná vnútroštátna plocha stanovená v článku 84 ods. 3 tohto nariadenia, je viac ako 1500 ha, členské štáty zavedú od 1. januára 2006, dodatočnú vrstvu GIS informácií vo vzťahu k počtu stromov na pozemok, ich typ, umiestnenie a výpočet plochy sadov.

Článok 7

Identifikácia a registrácia platobných titulov

1. Systém identifikácie a registrácie platobných titulov uvedený v článku 21 nariadenia (ES) č. 1782/2003 musí mať formu elektronického registra na úrovni členského štátu a musí najmä s ohľadom na krížové plnenia uvedené v článku 24 tohto nariadenia, zabezpečiť účinné vysledovanie platobných nárokov, najmä pokiaľ sa jedná nasledovných prvkov:

a) vlastník;

b) hodnota;

c) dátum založenia;

d) dátum poslednej aktivácie;

e) pôvod, najmä s ohľadom na jeho atribúty, pôvod alebo vnútroštátne rezervy, nákup, leasing, dedičstvo;

f) druh nároku, najmä nároky z nevyužívania, nároky podľa zvláštnych podmienok v súlade s článkom 48 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a nárokov v súlade s článkom 60 tohto nariadenia;

g) pokiaľ je to vhodné, regionálne obmedzenia.

2. Členské štáty v ktorých je viac ako jedna platobná agentúra, môžu rozhodnúť o prevádzkovaní elektronického registra na úrovni agentúry. V takom prípade príslušný členský štát zabezpečí, že rozdielne registre sú navzájom kompatibilné.

Článok 8

Všeobecné princípy týkajúce sa poľnohospodárskych parciel

1. Pozemok na ktorom sa nachádzajú stromy sa bude považovať za poľnohospodársky pozemok na účely podporných režimov závislých od plochy v prípade že poľnohospodárske činnosti uvedené v článku 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo, kde je to vhodné produkcia sa môže posudzovať jednoducho ako pozemky bez stromov s takou istou plochou.

2. S ohľadom na plochu krmovín:

a) tam, kde plochu krmovín využívajú poľnohospodári spoločne, príslušné orgány ju symbolicky rozdelia medzi jednotlivých poľnohospodárov v pomere k právu využívať ju;

b) na účely uplatňovania článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003, každá plocha krmovín musí byť k dispozícii pre chovné zvieratá minimálne sedem mesiacov, od dátumu, ktorý stanoví členský štát a ktorý medzi 1. januárom a 31. marcom.

c) na účely uplatňovania článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003, pokiaľ plocha krmovín je umiestnená v členskom štáte inom, ako je hlavné miesto podnikania poľnohospodára, túto plochu možno, na požiadanie poľnohospodára, považovať za súčasť poľnohospodárovho podniku v prípade, že je umiestnená v bezprostrednej blízkosti podniku a hlavná časť všetkej poľnohospodárskej pôdy využívanej týmto poľnohospodárom sa nachádza v členskom štáte v ktorom má svoje hlavné sídlo podnikania.

Článok 9

Kontrolný systém krížového plnenia

Členské štáty ustanovia systém zaručujúci účinnú kontrolu krížového plnenia. Tento systém má, v súlade s kapitolou III hlava III tohto nariadenia zabezpečovať najmä:

a) v prípade že kontrolným orgánom nie je platobná agentúra, transfer nevyhnutných informácií týkajúcich sa poľnohospodárovej žiadosti o priame platby od platobnej agentúry špecializovaným kontrolným orgánom a/alebo, pokiaľ je to vhodné, koordinátorovi, ako je uvedené v článku 23 ods. 3 nariadenia č. 1782/2003;

b) metódy, ktoré sa majú uplatňovať pri výbere kontrolných vzoriek;

c) indikácie s ohľadom na povahu a rozsah kontrol, ktoré je potrebné vykonať;

d) kontrolné správy s obsahom akýchkoľvek zistených nezrovnalostí a zistenie ich závažnosti, rozsahu a opakovania;

e) pokiaľ príslušný kontrolný orgán nie je platobná agentúra, transfer kontrolných správ od špecializovaných kontrolných orgánov platobnej agentúre alebo koordinačnému orgánu uvedenému v článku 23 ods. 3 nariadenia (ES) 1782/2003 alebo obidvom;

f) uplatňovanie systému redukcií a nevyplateniu podpory platobnou agentúrou.

Členské štáty môžu, navyše zaviesť postup podľa ktorého poľnohospodár uvedie platobnej agentúre prvky nevyhnutné na určenie požiadaviek a štandardov, ktoré sa na neho vzťahujú.

Článok 10

Vyplácanie finančnej podpory

1. Bez toho aby bola dotknutá časová lehota uvedená v článku 28 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo akékoľvek iné pravidlá uvedené na preddavky v súlade s odsekom 3 tohto článku, priame platby v rozsahu tohto nariadenia sa neuskutočnia pred tým, ako členský štát neskončí kontrolu splnenia podmienok oprávnenosti, podľa tohto nariadenia.

2. S ohľadom na kontroly krížového plnenia uvedené v kapitole III hlavy III súčasného nariadenia, keď sa takéto kontroly nemôžu ukončiť pred platbou, akékoľvek neoprávnené platby sa vrátia v súlade s článkom 73 tohto nariadenia.

HLAVA II ŽIADOSTI O PODPORU

KAPITOLA 1 JEDNOTNÁ ŽIADOSŤ

Článok 11

Dátum predloženia jednotnej žiadosti

1. Poľnohospodár, ktorý žiada o podporu v rámci akéhokoľvek platobného režimu, ktorý sa vzťahuje na plochu, môže predložiť jednu jednotnú žiadosť ročne.

Poľnohospodár, ktorý nežiadal o podporu podľa platobného režimu, ktorý sa vzťahuje na plochu ale o podporu podľa iného platobného režimu uvedeného v prílohe I nariadenia (ES) č. 1782/2003, predloží jednotnú žiadosť o podporu ak má k dispozícii poľnohospodársku pôdu, ako je uvedené v článku 2, písm. a) nariadenia 796/2004 na ktorej uvedie tieto plochy v súlade s článkom 14. Členské štáty môžu tejto povinnosti poľnohospodára zbaviť, pokiaľ príslušné informácie budú prístupné príslušným orgánom v rámci iného administratívneho a kontrolného systému, ktorý zaručuje kompatibilitu s integrovaným systémom v súlade s článkom 26 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2. Jednotná prihláška sa predloží v lehote stanovenej členskými štátmi najneskôr do 15 mája. Fínsko a Švédsko však môžu stanoviť neskorší dátum, nie však neskôr, ako do 15 júna.

Komisia však môže v súlade s postupom uvedeným v článku 144 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 povoliť posunutie dátumov uvedených v prvom pododseku tohto odseku v určitých zónach, v ktorých výnimočné klimatické podmienky znemožňujú dodržovanie bežných dátumov.

Pri stanovovaní dátumu členské štáty musia uvážiť, že je potrebná lehota požadovaná na dodanie všetkých príslušných údajov potrebných na správne administratívne a finančné spracovanie podpory a zaistenie účinných kontrol, najmä s ohľadom na dátum určený v článku 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

3. Pokiaľ viac ako jedna platobná agentúra je zodpovedná v prípade jedného poľnohospodára za správu režimov podpory, ktoré sú predmetom jednotnej žiadosti, príslušný členský štát prijme zodpovedajúce opatrenia na zaistenie, že informácie požadované v zmysle tohto článku budú k dispozícii všetkým zainteresovaným platobným agentúram.

Článok 12

Obsah jednotnej žiadosti

1. Jednotná žiadosť musí obsahovať všetky informácie, potrebné na stanovenie oprávnenosti podpory, najmä:

a) a) identitu poľnohospodára;

b) príslušný režim alebo režimy podpory;

c) Identifikáciu platobných nárokov v súlade s identifikačným a registračným systémom uvedeným v článku 7 na účely jednotného platobného režimu, s vymenovaním odložených nárokov a iných nárokov;

d) podrobnosti umožňujúce identifikáciu všetkých poľnohospodárskych pozemkov podniku, ich plochu vyjadrenú v hektároch na dve desatinné miesta, ich umiestnenie, pokiaľ je to vhodné, ich využitie a či je poľnohospodársky pozemok zavlažovaný;

e) vyhlásenie od poľnohospodára, že si je vedomý požiadaviek, týkajúcich sa príslušného režimu podpory.

2. Na účely identifikovania platobných nárokov uvedených v ods. 1, písm. c), v predtlačených formulároch doručených poľnohospodárovi v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa bude uvádzať identifikácia platobných nárokov v súlade s identifikačným a registračným systémom uvedeným v článku 7 s rozdelením na odložené nároky a ostatné nároky.

Pokiaľ poľnohospodár predkladá žiadosť o podporu, opraví predtlačené údaje, ak je sú potrebné určité zmeny alebo doplnenia, najmä čo sa týka transferov platobných nárokov v súlade s článkom 46 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Poľnohospodár uvedie oddelene plochu na ktorú sa vzťahujú nároky za nevyužívanie a plochu na ktorú sa vzťahujú iné platobné nároky. V súlade s článkom 54 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 poľnohospodár si uplatní nárok najskôr za nevyužívanie pôdy a až potom ostatné platobné nároky. Následne poľnohospodár deklaruje plochu nevyužívanej pôdy v súlade so svojimi platobnými nárokmi za predpokladu že má k dispozícii dostatočnú výmeru vhodnej plochy. V prípade že výmera vhodnej plochy je menšia, ako predstavujú nároky na nevyužívanie, poľnohospodár môže podať žiadosti len adekvátne k výmere, ktorú má k dispozícii.

3. Na účely identifikácie všetkých poľnohospodárskych pozemkov podniku uvedených v ods. 1 písm. d), v predtlačených formulároch doručených poľnohospodárovi v súlade s článkom 22 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 bude uvedená maximálna oprávnená plocha uvedeného pozemku na účely jednotného platobného režimu. Navyše v grafickom materiáli doručenom poľnohospodárovi v súlade s tým istým ustanovením budú uvedené hranice referenčných pozemkov a ich jedinečná identifikácia a poľnohospodár uvedie umiestenie každého poľnohospodárskeho pozemku. Pri predkladaní žiadosti, poľnohospodár navyše opraví predtlačené informácie, pokiaľ zistí nejaké zmeny alebo doplnenia.

Článok 13

Špecifické požiadavky týkajúce sa jednotnej žiadosti

1. V prípade keď žiadosť o podporu na plodiny na ornej pôde v súlade s kapitolou 10 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 obsahuje vyhlásenie o pestovaní ľanu a konope na priadne účely podľa článku 106 tohto nariadenia, úradné štítky používané pri balení osív v súlade so smernicou Rady 2002/57/ES [16] a najmä s jej článkom 12 sa musia predložiť alebo v prípade ľanu pestovaného na priadne účely, akékoľvek ďalšie dokumenty považované za ekvivalentné v príslušnom členskom štáte, včítane certifikátu uvedeného v článku 19 tejto smernice.

Pokiaľ sa sejba uskutočňuje po termíne uvedenom na predloženie jednotnej žiadosti, tieto štítky alebo dokumenty sa predložia najneskôr do 30. júna.

Pokiaľ sa štítky osiva konope pestovanej na priadne účely majú predložiť ešte iným vnútroštátnym orgánom, členské štáty môžu zaviesť, že tieto štítky sa vrátia poľnohospodárovi po ich predložení.

V prípade konope pestovanej na priadne účely, všetky informácie požadované na identifikáciu pozemkov osiatych konopou, predloží sa každá odroda konope.

V takom prípade a v prípade že poľnohospodár pestuje konope podľa článku 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003, jednotná žiadosť o podporu bude obsahovať:

a) kópiu kontraktu alebo záväzok uvedený v článku 52 a 106 tohto nariadenia, pokiaľ členský štát nezaviedol, že kópiu možno predložiť neskôr, čo však nesmie byť neskôr ako 15. septembra.

b) v prípade uvedenom v článku 52 tohto nariadenia, orientačný výsevok na hektár (v kg na ha);

c) úradné štítky použité na obaloch osiva v súlade so smernicou 2002/57/ES a najmä jej článkom 12 avšak, pokiaľ sa sejba uskutočňuje po termíne na predloženie jednotnej žiadosti, štítky musia byť doručené najneskôr do 30. júna, pokiaľ sa štítky majú predložiť aj iným orgánom, členské štáty môžu tieto štítky vrátiť poľnohospodárovi, pokiaľ boli doručené v zmysle tohto článku.

2. V prípade odloženej pôdy podľa článku 55 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 lebo prvej zarážky článku 107 ods. 3 tohto nariadenia jednotná žiadosť má obsahovať nevyhnutné dôkazy požadované podľa platných sektorových požiadaviek.

3. V prípade žiadosti o podporu na pestovanie určitého množstva tvrdej pšenice uvedené v kapitole I hlava IV nariadenia (ES) 1782/2003 a v prípade dodatkov tvrdej pšenice a zvláštnej podpory uvedenej v článku 105 tohto nariadenia, jednotná žiadosť o podporu má obsahovať dôkaz, podľa pravidiel, ktoré sa má ustanoviť členský štát, že sa použilo minimálne množstvo certifikovaných osív tvrdej pšenice.

4. V prípade žiadosti o zvláštnu podporu na ryžu uvedenú v kapitole 3 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, jednotná žiadosť o podporu má obsahovať špecifikáciu vysiatej odrody ryže a identifikáciu príslušných pozemkov.

5. V prípade žiadosti o podporu na plochu orechov, uvedenú v kapitole 4 hlava IV nariadenia (ES) 1782/2003, jednotná žiadosť má obsahovať počet stromov, ich polohu a ich typ.

6. V prípade žiadosti o podporu na pestovanie energetických plodín uvedenú v kapitole 5 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, jednotná žiadosť má obsahovať kópiu kontraktu, ktorý žiadateľ uzatvoril s prvým spracovateľom podľa článku 35 nariadenia (ES) č. 2237/2003.

7. V prípade žiadosti o podporu na pestovanie škrobových zemiakov uvedenú v kapitole 6 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, jednotná žiadosť má obsahovať kópiu pestovateľského kontraktu, avšak členské štáty môžu ustanoviť, že kópiu možno predložiť neskôr, nie však neskoršie ako 30. júna.

8. V prípade žiadosti o podporu pestovania osiva uvedenú v kapitole 9 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, jednotná žiadosť má obsahovať:

a) kópiu pestovateľského kontraktu alebo prehlásenie; avšak členské štáty môžu ustanoviť, že kópie možno predložiť neskôr, nie však neskoršie ako 15. septembra;

b) špecifikáciu vysiateho osiva na každom pozemku;

c) množstvo vyrobeného certifikovaného osiva, vyjadrené v metrických centoch s presnosťou na jedno desatinné miesto; členské štáty však môžu zaviesť že tieto informácie možno predložiť neskôr, nie však neskoršie ako 15 júna roku nasledujúceho po zbere;

d) kópiu súvisiacich dokumentov preukazujúcich, že uvedené množstvá osiva boli úradne certifikované; členské štáty však môžu zaviesť že tieto informácie možno predložiť neskôr, nie však neskoršie ako 31 mája roku nasledujúceho po zbere;

Článok 14

Všeobecné pravidlá týkajúce sa jednotnej žiadosti a deklarácií vo vzťahu k určitým využívaným plochám

1. Využívané plochy uvedené v článkoch 5 ods. 2 a 51 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a tých, ktoré sú uvedené v prílohe V tohto nariadenia, ako aj plochy využívané na pestovanie ľanu pestovaného na vlákno, v prípade že sa tieto plochy nemajú deklarovať v súlade s článkom 13 tohto nariadenia, sa majú deklarovať pod zvláštnym titulom vo formulári jednotnej žiadosti o podporu.

Použitie plochy buď na účely režimov podpory uvedených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, alebo uvedené v prílohe V tohto nariadenia sa majú deklarovať podľa jedného alebo viacerých titulov "iných spôsobov využívania".

Členské štáty môžu stanoviť, že prvý a druhý pododsek sa nebude uplatňovať neplatia tam, kde takéto informácie sú sprístupnené príslušným orgánom v rámci iných správnych a kontrolných systémov, ktoré zaručujú kompatibilitu s integrovaným systémom v súlade s článkom 26 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2. V prvom roku podania jednotnej žiadosti podľa jednotného platobného režimu môžu členské štáty udeliť výnimku z ustanovení článkov 12 a 13, pokiaľ nie sú s konečnou platnosťou stanovené platobné nároky v čase najneskoršieho termínu podania jednotnej žiadosti.

3. Členské štáty môžu rozhodnúť, že na všetky žiadosti o podporu podľa hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa bude vzťahovať jednotná žiadosť o podporu. V takom prípade kapitoly II a III tejto hlavy sa musia uplatňovať mutatis mutandis vo vzťahu k určitým požiadavkám ustanoveným v žiadosti o podporu podľa týchto platobných režimov.

4. Každý členský štát stanoví minimálnu veľkosť poľnohospodárskych plôch, na ktoré možno podať žiadosť. Avšak minimálna veľkosť nesmie pre kročiť 0,3 ha.

Článok 15

Zmeny a doplnenia jednotnej žiadosti

1. Po uplynutí časovej lehoty na predloženie jednotnej žiadosti, jednotlivé poľnohospodárske pozemky, pokiaľ taký prípad nastane, s príslušnými platobnými nárokmi, ešte nedeklarovanými v jednotnej žiadosti o podporu na účely akejkoľvek podpory na plochu, možno pridať do jednotnej žiadosti o podporu, pokiaľ sú splnené požiadavky podľa tohto platobného režimu.

Zmeny ohľadom využitia alebo platobného režimu jednotlivých poľnohospodárskych pozemkov už deklarovaných v jednotnej žiadosti o podporu možno vykonať za tých istých podmienok.

Pokiaľ zmeny a doplnenia uvedené v prvom a druhom pododseku vyžadujú akékoľvek súvisiace dokumenty alebo kontrakty, ktoré treba doručiť, príslušné zmeny a doplnenia týchto dokumentov sa tiež povoľujú.

2. Bez toho, aby boli dotknuté časové lehoty stanovené Fínskom a Švédskom na predkladanie jednotnej žiadosti v súlade s prvým pododsekom článku 11 ods. 2, zmeny a doplnenia v súlade s článkom 1 tohto článku sa oznámia písomne príslušnému orgánu do 31. mája, v prípade Fínska a Švédska do 15. júna, príslušného kalendárneho roku.

3. V prípade keď príslušný orgán už informoval poľnohospodára o nepresnostiach v žiadosti o podporu, alebo keď oznámil poľnohospodárovi svojom zámer vykonať kontrolu na mieste a pokiaľ táto kontrola na mieste odhalí nepresnosti, zmeny a doplnenia v súlade s odsekmi 1 a 2 sa nepovoľujú ohľadom poľnohospodárskych pozemkov, ktorých sa týkajú nepresnosti.

KAPITOLA II ŽIADOSTI O PODPORU CHOVU DOBYTKA

Článok 16

Požiadavky týkajúce sa žiadostí o podporu chovu dobytka

1. Žiadosť o podporu chovu dobytka má obsahovať všetky informácie, potrebné na stanovenie oprávnenosti, ale najmä:

a) identitu poľnohospodára;

b) odvolanie sa na jednotnú žiadosť o podporu, pokiaľ už bola predložená;

c) počet zvierat každého druhu, na chov ktorých sa žiadala akákoľvek podpora a v prípade hovädzieho dobytka identifikačný kód zvierat;

d) kde je to uplatniteľné, záväzok farmára chovať zvieratá, uvedené v bode c), vo svojom podniku počas retenčného obdobia a informácie o umiestnení alebo umiestneniach, kde sú chované zvieratá umiestnené, vrátane príslušného časového obdobia alebo období;

e) kde je to uplatniteľné, jednotlivý limit alebo jednotlivý strop pre príslušné zvieratá;

f) kde je uplatniteľné, jednotlivé referenčné množstvo mlieka, dostupné pre poľnohospodára, 31. marca alebo, ak sa príslušný členský štát rozhodne využívať výnimku uvedenú v článku 44a nariadenia (ES) č. 2342/1999 z 1. apríla príslušného kalendárneho roku; pokiaľ toto množstvo nie je neznáme v čase predkladnia žiadosti, oznámi sa príslušnému orgánu pri najbližšej príležitosti;

g) vyhlásenie poľnohospodára, že si je vedomý požiadaviek, týkajúcich sa predmetnej podpory.

Ak sa zviera presúva na iné miesto počas retenčného obdobia, poľnohospodár o tom písomne vopred informuje príslušný orgán.

2. Členské štáty zaručia každému chovateľovi zvierat právo získať od príslušného orgánu bez obmedzenia, v primeraných intervaloch a bez nadmerného oneskorenia informácie o údajoch, ktoré sa týkajú jeho a jeho zvierat, ktoré sa nachádzajú v automatizovanej databáze. Pri predkladaní svojej žiadosti o podporu poľnohospodár deklaruje, že tieto údaje sú správne a úplné, alebo opraví akékoľvek nesprávne alebo doplní chýbajúce údaje.

3. Členský štát môže rozhodnúť, že niektoré informácie uvedené v odseku 1 nemusia byť zahrnuté do žiadosti o podporu v prípade keď už boli doručené príslušnému orgánu.

Členské štáty môžu zaviesť konkrétne postupy, ako sa údaje obsiahnuté v automatizovanej databáze zvierat hovädzieho dobytka môžu použiť na účely žiadosti o podporu za predpokladu, že automatizovaná databáza zvierat hovädzieho dobytka poskytuje potrebnú istotu pre správny manažment príslušných režimov podpory. Takéto postupy môžu pozostávať zo systému podľa ktorého poľnohospodár môže požiadať o podporu na všetky zvieratá, v čase stanovenom členským štátom, kvalifikované v režime podpory na základe údajov obsiahnutých v automatizovanej databáze na podporu chovu zvierat hovädzieho dobytka. Členské štáty s týmto cieľom prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, aby:

a) v súlade s ustanoveniami uplatniteľnými na príslušné režimy podpory, boli jasne identifikovateľné začiatočné a konečné dátumy retenčných období a aby boli poľnohospodárovi známe;

b) poľnohospodár je poučený, že akékoľvek zvieratá, v prípade ktorých sa zistí, že nie sú správne označené alebo registrované v systéme na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka sa budú považovať za zvieratá v prípade ktorých sa zistili nedostatky v zmysle článku 59.

Pokiaľ ide o prémiu na kravy bez trnej produkcie mlieka podľa článku 125 nariadenia Rady (ES) č. 1782/2003, nedostatky zistené ohľadom systému identifikácie a evidencie dobytka sa úmerne rozdelia medzi počet zvierat potrebných na získanie prémia a zvierat potrebných na dodávku mlieka alebo miečnych výrobkov podľa článku 125 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia. Takéto nedostatky sa však najprv pridelia počtu zvierat nepotrebných v rámci individuálnych limitov alebo stropov uvedených v článku 125 ods. 2 písm. b) a v článku 126.

4. Členské štáty môžu stanoviť, aby sa určité informácie, uvedené v odseku 1, mohli alebo mali postúpiť prostredníctvom orgánu alebo orgánov nimi schválenými). Za prenesené údaje však ostane zodpovedný poľnohospodár.

KAPITOLA III PODMIENKY NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ NA PRODUKCIU MLIEKA A DODATOČNÉ PLATBY

Článok 17

Požiadavky týkajúce sa žiadostí o podporu na produkciu mlieka a dodatočné platby

Každý výrobca mlieka, ktorý požiada o podporu na produkciu mlieka a dodatočné platby uvedené v kapitole 7 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 predloží žiadosť o podporu so všetkými informáciami potrebnými na stanovenie oprávnenosti podpory, najmä však:

a) identitu poľnohospodára;

b) vyhlásenie poľnohospodára, že si je vedomý požiadaviek, týkajúcich sa predmetnej podpory.

Žiadosť o podporu sa má predložiť do dátumu stanoveného členskými štátmi, ktorý nemá byť neskôr ako 15. mája a v prípade Fínska a Švédska 15. júna.

KAPITOLA IV Spoločné ustanovenia

Článok 18

Zjednodušenie postupov

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia tohto nariadenia a nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty môžu povoliť alebo požadovať aby sa všetka komunikácia na základe tohto nariadenia medzi poľnohospodárom a príslušnými orgánmi uskutočňovala elektronickými prostriedkami. V takom prípade sa majú prijať vhodné opatrenia najmä na zaistenie že:

a) poľnohospodár je jednoznačne identifikovaný;

b) poľnohospodár spĺňa všetky požiadavky príslušného režimu podpory;

c) odovzdané údaje sú spoľahlivé s ohľadom na správny manažment príslušného režimu podpory; pokiaľ sa použijú údaje z automatizovanej databázy zvierat hovädzieho dobytka, databáza má poskytovať úroveň istoty a nevyhnutné zapracovanie nevyhnutné na správny manažment príslušného režimu podpory;

d) pokiaľ nie je možné doručiť sprievodné dokumenty elektronicky, tieto dokumenty obdržia príslušné orgány v rovnakých časových lehotách, ako v prípade prenosu nelektronickými prostriedkami;

e) neexistuje žiadna diskriminácia medzi poľnohospodármi využívajúcimi iné ako elektronické prostriedky prenosu údajov a tými, ktorí sa rozhodnú pre elektronický prenos.

2. S ohľadom na predloženie žiadosti členské štáty môžu, za podmienok uvedených v odseku 1 písm. a) až e), ustanoviť zjednodušené postupy, pokiaľ sú už príslušným orgánom dostupné údaje, najmä v prípadoch, keď sa nemenila situácia od posledného predloženia žiadosti o podporu.

Článok 19

Opravy zrejmých chýb

Bez toho, aby boli dotknuté články 11 a 18, môže byť žiadosť o podporu kedykoľvek upravená po jej predložení v prípadoch zrejmých chýb zistených príslušným orgánom.

Článok 20

Výnimky konečného dátumu na predloženie žiadostí, súvisiacich dokumentov, kontraktov a vyhlásení

Odlišne od článku 5 ods. 1 nariadenia Rady (EHS, Euratom) č. 1182/71 [17], pokiaľ najneskorší dátum na predloženie žiadosti o podporu alebo akýchkoľvek iných súvisiacich dokumentov, kontraktov alebo prehlásení podľa tejto hlavy je štátnym sviatkom, sobobou alebo nedeľou, má sa za to, že sa presunie na nasledujúci pracovný deň.

Článok 21

Žiadosti predložené po lehote

1. Okrem prípadov vyššej moci a výnimočných podmienok, ako je uvedené v článku 72, predloženie žiadosti o podporu v zmysle tohto nariadenia po príslušnej časovej lehote bude mať za následok 1 % zníženie čiastky na ktorú by poľnohospodár bol oprávnený, ak by podal žiadosť včas za každý pracovný deň.

Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek opatrenia prijaté členskými štátmi s ohľadom na potrebu predložiť akékoľvek súvisiace dokumenty v časovej lehote vyžadujúcej naplánovanie a vykonanie účinných kontrol, prvý pododsek sa tiež uplatní s ohľadom na dokumenty, kontrakty alebo prehlásenia, ktoré je potrebné predložiť príslušnému orgánu v súlade s článkami 12 a 12, pokiaľ takéto dokumenty, kontrakty alebo prehlásenia sú podstatné na posúdenie oprávnenosti príslušného nároku na podporu. V takom prípade sa uplatní redukcia splatnej čiastky príslušnej podpory.

Ak je omeškanie dlhšie ako 25 kalendárnych dní, žiadosť sa považuje za neprijateľnú.

2. Predloženie zmeny alebo doplnenia k jednotnej žiadosti o podporu na plochu po najneskoršom termíne, ako je uvedené v článku 15 ods. 2, povedie k jednopercentnému zníženiu čiastky za každý pracovný deň v závislosti od pomeru ku skutočnému využívaniu príslušných poľnohospodárskych pozemkov.

Zmeny a doplnenia jednotnej žiadosti sú prijateľné len do najneskoršieho dátumu na predloženie jednotnej žiadosti, ako je uvedené v treťom pododseku odseku 1. Pokiaľ je tento dátum skorší, alebo taký istý, ako najneskorší dátum uvedený v článku 15 ods. 2, zmeny a doplnenia jednotnej žiadosti sa budú považovať za nepredložiteľné po dátume uvedenom v článku 14 ods. 2

3. Pokiaľ ide o plochy na pestovanie krmovín, tam, kde sa jednotná žiadosť o podporu na plochu predloží neskoro, výsledné zníženie je navyše akýchkoľvek iných znížení, uplatniteľných za neskoré predloženie žiadostí o podporu, uvedených v článkoch 131 a 132 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Článok 22

Stiahnutie žiadostí o poskytnutie podpory

1. Žiadosť o poskytnutie podpory sa môže kedykoľvek písomne úplne alebo čiastočne stiahnuť.

V prípade keď členský štát poskytne možnosti uvedené v článku 16 ods. 3, členský štát môže ustanoviť, že oznámenie do automatizovanej databázy zvierat hovädzieho dobytka, ktoré opustili podnik môže nahradiť písomné stiahnutie.

Avšak tam, kde príslušný orgán už informoval poľnohospodára o nepresnostiach v žiadosti o podporu alebo kde príslušný orgán oznámil poľnohospodárovi svoj zámer uskutočniť kontrolu na mieste a kde táto kontrola na mieste odhalí nedostatky, stiahnutia sa neuplatnia na časti žiadosti o podporu s nedostatkami.

2. Stiahnutia v súlade s odsekom 1 uvedú žiadateľa do pozície, v ktorej bol predtým, než predložil žiadosť o podporu alebo príslušnú časť žiadosti o podporu.

HLAVA III KONTROLY

KAPITOLA 1 VŠEOBECNÉ PRAVIDLÁ

Článok 23

Všeobecné zásady

1. Administratívne kontroly a kontroly na mieste uvedené v tomto nariadení sa majú vykonať takým spôsobom, aby zaistili účinné overenie dodržiavania podmienok podľa ktorých sa vyplácajú podpory a požiadaviek a príslušných štandardov krížového plnenia.

2. Príslušná žiadosť o podporu sa odmietne, ak poľnohospodár alebo jeho zástupca zabránia, aby sa uskutočnila kontrola na mieste.

KAPITOLA II KONTROLY S OHĽADOM NA PODMIENKY OPRÁVNENOSTI

Oddiel I Administratívne kontroly

Článok 24

Krížové kontroly

1. Administratívne kontroly uvedené v článku 23 nariadenia (ES) 1782/2003 majú umožniť zistenie nedostatkov, najmä automatickou kontrolou s využitím automatizovaných prostriedkov, včítane krížových plnení:

a) v prípade udelených platobných nárokov na deklarované pozemky, respektíve s cieľom predísť neoprávnenému viacnásobnému prideleniu tej istej podpory v rovnakom kalendárnom alebo hospodárskom roku a predísť akémukoľvek hromadeniu podpory v prípade režimov podpory vzťahujúcich sa na plochu, uvedených v prílohách I a V nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b) na overenie nárokov na platby, zistenie ich existencie a oprávnenosti na podporu;

c) na kontrolu poľnohospodárskych pozemkov, ako je uvedené v jednotnej žiadosti a referenčných pozemkov, ako sú zaradené v identifikačnom systéme poľnohospodárskych pozemkov, aby sa overila oprávnenosť na podporu týchto plôch ako takých;

d) na kontrolu platobných nárokov a plochy určenej s cieľom overiť že nároky sú predložené s príslušným počtom hektárov, ako je uvedené v článku 44 ods. 2 respektíve v článku 54 ods. 2 nariadenia (ES) č.1782/2003.

e) prostredníctvom automatizovanej databázy zvierat hovädzieho dobytka, na overenie nároku na podporu a predchádzanie neoprávnenému viacnásobnému udeleniu tej istej podpory v tom istom kalendárnom roku;

f) pokiaľ sa majú predložiť súvisiace dokumenty, kontrakty alebo prehlásenia o pestovaní a pokiaľ je to vhodné, na poľnohospodárske pozemky, ako sú deklarované v jednotnej žiadosti a v podporných dokumentoch, kontraktoch alebo prehláseniach o pestovaní na overenie, oprávnenosti tejto plochy na vyplatenie podpory;

g) na poľnohospodárske pozemky, ako sú deklarované v jednotnej žiadosti a plochy podrobené oficiálnemu preskúmaniu dodržiavania požiadaviek smerníc uvedených v článku 1 ods. 1 nariadenia Rady (EHS) č. 1674/72 z 2. augusta 1972, ktoré ustanovuje všeobecné pravidlá na poskytovanie vyplácanie podpory na pestovanie osiva [18];

2. Údaje o nedostatkoch, vyplývajúcich z krížových kontrol, sa budú overovať pomocou akéhokoľvek vhodného administratívneho postupu a v prípade potreby kontrolou na mieste.

Oddiel II Kontroly na mieste

Pododdiel I Spoločné ustanovenia

Článok 25

Všeobecné zásady

1. Kontroly na mieste majú byť neohlásené. Avšak za predpokladu, že účel kontroly nie je ohrozený, môžu sa oznámiť vopred, oznámenie vopred sa má obmedziť na minimálne potrebný čas. Takéto oznámenie nesmie, s výnimkou riadne odôvodnených prípadov, prekročiť 48 hodín.

2. Pokiaľ je to vhodné kontroly na mieste ustanovené v tomto nariadení a všetky ďalšie kontroly ustanovené v pravidlách spoločenstva sa majú vykonať naraz.

Článok 26

Miera kontrol

1. Celkový počet kontrol na mieste vykonaných každý rok má zabezpečiť skontrolovanie najmenej 5 % všetkých poľnohospodárov, ktorí predložili jednotné žiadosti o podporu.

Podľa tretieho pododseku, v nasledovných prípadoch členské štáty vykonajú dodatočné kontroly najmenej:

a) 5 % všetkých poľnohospodárov, ktorí požiadali o podporu na pestovanie zemiakov na škrob podľa kapitoly 6 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b) 5 % každého druhu osiva na ktoré bola podaná žiadosť v súlade s článkom 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

c) 50 % všetkých poľnohospodárov, ktorí požiadali o podporu na pestovanie orechov v zmysle kapitoly 4 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 v prípade že členský štát využije možnosť nezavádzať dodatočnú vrstvu informácií pre GIS v súlade s článkom 6 ods. 3 tohto nariadenia;

5 % všetkých poľnohospodárov, ktorí iadajú o podporu na orechy podľa hlavy IV kapitoly 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003, v roku 2005 pokiaľ ide o všetky ostatné členské štáty okrem prípadov, ked táto dalšia vrstva informácií u bola v GIS zavedená.

Pokiaľ kontrola vykonaná podľa prvého pododseku už obsahuje žiadateľov o podporu v zmysle písm. a) až c) druhého pododseku, možno týchto žiadateľov započítať do tohto pomeru.

2. Celkový počet kontrol na mieste, sa má každý rok uskutočniť prinajmenšom:

a) minimálne na 30 % alebo 20 % plôch s podanými žiadosťami na pestovanie konope v zmysle článku 52 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

Pokiaľ členský štát už zaviedol systém predbežného schvaľovania pestovania a už oznámil Komisii svoje podrobné pravidlá a podmienky smerujúce k nadobudnutiu účinnosti tohto nariadenia, akékoľvek zmeny a doplnenia týchto podrobných pravidiel alebo podmienok sa majú bezodkladne oznámiť Komisii.

b) 5 % všetkých poľnohospodárov, ktorí požiadali o podporu chovu zvierat hovädzieho dobytka. Pokiaľ však automatizovaná databáza zvierat hovädzieho dobytka nezaručuje dostatočnú úroveň istoty nevyhnutnej na dobrú správu príslušného podporného režimu príslušné percento sa zvýši na 10 %. Tieto kontroly na mieste taktiež majú zahrnúť najmenej 5 % všetkých zvierat každého režimu podpory pre ktoré sa podali žiadosti o podporu;

c) 10 % všetkých poľnohospodárov, ktorí požiadali o podporu na chov oviec/kôz či boli žiadosti predložené jednotlivo alebo ako súčasť jednotnej žiadosti o podporu;

d) 2 % všetkých výrobcov mlieka, ktorí požiadali o podporu na mlieko a/alebo dodatočné platby.

3. Ak by kontroly na mieste odhalili významné nedostatky podľa daného režimu podpory v regióne alebo v časti regiónu, príslušný orgán primerane zvýši počet kontrol na mieste počas bežného roka a navyše primerane zvýši percento poľnohospodárov, u ktorých sa majú vykonať kontroly na mieste v nasledovnom roku.

4. Keď je stanovené, že konkrétne prvky kontroly na mieste sa môžu uskutočniť na základe vzorky, táto vzorka má zaručiť spoľahlivú a reprezentatívnu úroveň kontroly. Členské štáty stanovia podmienky výberu vzorky. Ak kontroly na tejto vzorke odhalia nedostatky, rozsah vzorky sa primerane rozšíri.

Článok 27

Určovanie kontrolnej vzorky

1. Poľnohospodárov u ktorých sa vykonajú kontroly na mieste určí príslušný orgán na základe analýzy rizika a reprezentatívnosti predložených žiadostí o podporu. Efektívnosť parametrov analýzy rizika, použitej v predchádzajúcich rokoch, sa posudzuje každý rok.

Aby sa zabezpečila reprezentatívnosť, členské štáty náhodne vyberú 20 % až 25 % z minimálneho počtu poľnohospodárov, u ktorých sa uskutoční kontrola na mieste, v zmysle článku 26 ods. 1 a 2.

2. Pri analýze rizika sa zohľadní:

a) výška žiadanej podpory, ktorej sa žiadosť týka;

b) počet poľnohospodárskych pozemkov a plocha alebo počet zvierat, na ktoré sa žiada podpora;

c) zmeny v porovnaní s predchádzajúcim rokom;

d) zistenia z kontrol vykonaných v predchádzajúcich rokoch;

e) prípady nesúladu s nariadením (ES) č. 1760/2000 a nariadením (ES) č. 21/2004;

f) skupina poľnohospodárov, ktorí sú buď nad alebo pod stropmi alebo limitami príslušnými na poskytovanie podpory;

g) nahradenia zvierat v zmysle článku 58 tohto nariadenia;

h) súlad s článkom 49 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

i) množstvo zemiakov určené na výrobu zemiakového škrobu, pokiaľ ide o plochy deklarované v pestovateľskej zmluve uvedenej v článku 13 ods. 7;

j) v prípade žiadosti o podporu na pestovanie osiva uvedenú v kapitole 9 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, množstvo osív vo vzťahu k deklarovanej žiadosti;

k) ostatné faktory, ktoré má definovať členský štát.

3. Príslušný orgán vedie záznamy o dôvodoch výberu jednotlivých poľnohospodárov na vykonanie kontroly na mieste. Inšpektor, ktorý vykonáva kontrolu na mieste je o tejto skutočnosti informovaný pred začatím kontroly na mieste.

Článok 28

Správa z kontroly

1. Z každej kontroly na mieste sa vypracuje správa z kontroly, ktorá umožní preveriť podrobnosti o uskutočnených kontrolách. Táto správa musí predovšetkým obsahovať:

a) systémy podpory a skontrolované žiadosti;

b) prítomné osoby;

c) skontrolované poľnohospodárske pozemky, zmerané poľnohospodárske pozemky, výsledky meraní v prípade meraných pozemkov a použité metódy merania;

d) počet a typ zistených zvierat a kde je uplatniteľné, čísla ušných príveskov, zápisy v registri a v automatizovanej databáze zvierat hovädzieho dobytka a akékoľvek súvisiace dokumenty, ktoré boli kontrolované, výsledky kontrol, a kde je to uplatniteľné, konkrétne pozorovania ohľadom jednotlivých zvierat a/alebo ich identifikačný kód;

e) či bola poľnohospodárovi ohlásená kontrola, a ak áno, lehota oznámenia vopred;

f) údaje o akýchkoľvek špecifických kontrolných opatreniach, ktoré sa majú uskutočniť vo vzťahu k jednotlivým režimom podpory;

g) údaje o akýchkoľvek ďalších uskutočnených kontrolných meraniach.

2. Poľnohospodár alebo jeho zástupca majú mať príležitosť podpísať správu, aby tak potvrdili svoju prítomnosť na kontrole a uviedli svoje zistenia. Kde sa zistia nedostatky, poľnohospodár dostane kópiu správy z kontroly.

Keď sa kontrola na mieste uskutočňuje pomocou diaľkového snímania v súlade s článkom 32, členské štáty môžu rozhodnúť neposkytnúť poľnohospodárovi alebo jeho zástupcovi možnosť podpísať správu z kontroly, ak sa nezistia počas kontroly diaľkovým snímaním žiadne nedostatky. Pokiaľ sa dôsledku týchto kontrol zistia nedostatky, poskytne sa príležitosť správu podpísať pred tým, ako príslušné orgány urobia zhrnutie zistení s ohľadom na výsledky zníženia alebo neudelenia podpory.

Pododdiel II kontroly jednotných žiadostí o podporu na mieste s ohľadom na podporné režimy, ktoré sa vzťahujú na plochu

Článok 29

Prvky kontrol na mieste

Kontroly na mieste majú zahrnúť poľnohospodárske pozemky na ktoré sa žiadala podpora podľa režimov podpory uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 1782/2003, okrem tých, ktoré sa vzťahujú k žiadostiam o podporu na pestovanie osív v súlade s článkom 99 tohto nariadenia. Skutočná kontrola v poli, ako súčasť kontroly na mieste sa môže obmedziť na výber približne polovice poľnohospodárskych pozemkov na ktoré boli predložené žiadosti o podporu.

Článok 30

Určenie plôch

1. Plochy poľnohospodárskeho pozemku sa stanovia akýmkoľvek primeraným spôsobom, definovaným príslušným orgánom, ktorý zabezpečuje meranie s presnosťou prinajmenšom rovnou presnosti požadovanej pre úradné merania podľa vnútroštátnych predpisov. Príslušný orgán môže určiť povolenú odchýlku pri meraní, ktorá nepresiahne 5 % plochy poľnohospodárskeho pozemku alebo 1,5 m široký ochranný pás, použitý na okraje poľnohospodárskeho pozemku. Maximálna povolená odchýlka pre každý poľnohospodársky pozemok však nemá presiahnuť v absolútnom vyjadrení 1,0 ha

2. Celková plocha poľnohospodárskeho pozemku môže sa môže vziať do úvahy za predpokladu, že je plne využitá podľa zvykových noriem členského štátu alebo príslušného regiónu. V iných prípadoch sa vezme do úvahy skutočne využitá plocha.

Ohľadom tých regiónov, kde určité charakteristiky, najmä živé ploty, priekopy a steny sú tradične súčasťou dobrého poľnohospodárskeho spôsobu pestovania plodín alebo praktík využívania, členské štáty môžu rozhodnúť, že príslušná plocha sa má považovať za súčasť plne využívanej plochy za podmienky, že neprekračuje celkovú šírku, ktorú stanoví členský štát. Táto šírka korešponduje s tradičnou šírkou v príslušnom regióne a nesmie prekročiť dva metre.

Členské štáty môžu, po predchádzajúcom oznámení Komisii, povoliť šírku väčšiu ako dva metre, ak tieto plochy boli brané do úvahy pri stanovení výnosov príslušných regiónov.

3. Ďalej podľa odseku 2, v prípade pozemkov, deklarovaných na účely jednotného režimu podpory, akékoľvek znaky uvedené v dokumentoch uvedených v prílohe III nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo ktoré môžu formovať časť správnej poľnohospodárskej praxe a podmienok ochrany životného prostredia, uvedené v článku 5 prílohy IV tohto nariadenia, majú tvoriť časť celkovej plochy poľnohospodárskeho pozemku.

4. Vhodnosť poľnohospodárskych pozemkov sa overí akýmikoľvek primeranými prostriedkami. Pokiaľ je to potrebné, požaduje sa dodatočný dôkaz.

Článok 31

Prvky kontrol na mieste vo vzťahu k žiadostiam o podporu výroby osiva

Kontroly na mieste v prípade žiadostí o podporu pestovania osív v súlade s článkom 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa má vzťahovať na:

a) kontroly žiadosti poľnohospodára o podporu:

i) na všetkých pozemkoch na overenie druhov a skupín odrôd vysiateho osiva na každom deklarovanom pozemku;

ii) na všetkých dokumentoch na zistenie aspoň prvého miesta určenia osiva na ktoré sa poskytla podpora;

iii) akékoľvek zistenia, ktoré považujú členské štáty za potrebné na zaistenie toho, že podpora sa nevyplatila na necertifikované osivo alebo osivo z tretích krajín.

b) pokiaľ prvé miesto dodania osiva je šľachtiteľ alebo osivársky podnik, dodatočné kontroly musia zabezpečiť, že:

i) osivo sa skutočne nakúpilo a šľachtiteľ alebo osivársky podnik ho zaplatil podľa pestovateľskej zmluvy;

ii) platba osiva zodpovedá účtovným výkazom šľachtiteľa alebo osivárskeho podniku;

iii) osivo bolo skutočne označené ako osivo na siatie. Pod predajom sa rozumie držanie na účely disponovania alebo v sklade, vystavovanie, ponúkanie na predaj, predaj alebo dodanie inej osobe Z tohto dôvodu sa uskutočnia, fyzické a dokumentačné kontroly zásob a účtov šľachtiteľa alebo osivárskeho podniku;

c) pokiaľ je to vhodné, kontroly sa uskutočnia na úrovni konečného užívateľa.

Článok 32

Vzdialená kontrola

1. Členské štáty môžu použiť vzdialenú kontrolu v súvislosti so vzorkou uvedenou v článku 26 ods. 1 písm. a) namiesto použitia tradičných prostriedkov kontroly na mieste za podmienok, uvedených v tomto článku. V prípade potreby sa uplatňujú články 23, 25, 26, 27 a 28, prvá veta článku 29 a článok 30 sa uplatní podľa potreby.

2. Zóny, ktoré sa majú skontrolovať pomocou vzdialenej kontroly, budú vybrané na základe analýz rizík alebo náhodne.

V prípade výberu na základe analýz rizika členské štáty vezmú do úvahy príslušné rizikové faktory, najmä:

a) ich finančný význam z hľadiska podpory spoločenstva;

b) zloženie žiadostí o podporu;

c) štruktúru systémov poľnohospodárskych pozemkov a zložitosť poľnohospodárskej krajiny;

d) nedostatočné krytie v predchádzajúcich rokoch;

e) technické obmedzenia efektívneho použitia vzdialenej kontroly, so zreteľom na definíciu zóny;

f) zistenia kontrol vykonaných v predchádzajúcich rokoch.

3. Kontroly na mieste pomocou vzdialenej kontroly zahŕňajú:

a) všetky žiadosti o podporu v prípade ktorých najmenej 80 % plochy sa žiada podľa režimov podpory ustanovených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 v rámci príslušnej zóny

alebo

b) žiadosti o podporu, ktoré je potrebné vybrať podľa príslušného orgánu v zmysle článku 27 ods. 2 tohto nariadenia.

V prípade žiadostí vybraných náhodne v súlade s článkom v druhom pododseku článku 27 ods. 1 je možné vykonať vzdialenú kontrolu.

4. Keď poľnohospodár bol vybraný na kontrolu na mieste podľa odseku 3, na ktorú požaduje podporu z režimov podpory, uvedených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, aspoň 80 % plochy sa skontroluje na mieste pomocou vzdialenej kontroly.

5. Ak členský štát využije možnosť vykonať kontrolu na mieste pomocou vzdialenej kontroly, vykoná:

a) fotointerpretáciu satelitných snímok alebo leteckých fotografií všetkých poľnohospodárskych pozemkov na žiadosť, ktorá sa má skontrolovať v súlade s odsekom 4, s cieľom rozlíšiť pôdny porast a zmerať príslušnú plochu;

b) fyzické poľné kontroly všetkých poľnohospodárskych pozemkov, v prípade ktorých fotointerpretácia neumožňuje overiť presnosť deklarácie k spokojnosti príslušného orgánu.

6. Dodatočné kontroly, uvedené v článku 26 ods. 3, sa vykonajú pomocou tradičných kontrol na mieste, ak sa nemôžu vykonať pomocou vzdialenej kontroly počas bežného roka.

Článok 33

Overovanie obsahu tetrahydrokanabinolu v pestovanej konope

1. Systém, ktorý sa má v členských štátoch uplatniť v súlade s článkom 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s cieľom určiť obsah tetrahydrokanabinolu (ďalej len "THC") v pestovaných plodinách sa stanoví v prílohe I tohto nariadenia.

2. Členské štáty zašlú Komisii, najneskôr do 15 novembra príslušného hospodárskeho roku, správu o zistení obsahu THC. V správe bude uvedené pre každú odrodu:

a) v prípade postupu A, ako je uvedené v prílohe I, indikáciu bodu, v ktorom bola vzorka odobratá;

b) počet vykonaných testov;

c) výsledky obsahu THC, rozdelené po 0,1 %;

d) opatrenia prijaté na vnútroštátnej úrovni.

3. V prípade, že sa počas kontrol zistí, v preukaznom množstve vzoriek danej odrody, že obsah THC prekračuje limit stanovený v článku 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, je možné rozhodnúť, bez toho aby boli dotknuté iné opatrenia, že Komisia v zmysle článku 144 ods. 2 tohto nariadenia, využije postup uvedený v bode B prílohy I tohto nariadenia v prípade príslušnej odrody v nasledujúcom kalendárnom roku.

4. Odrody konope pestovanej na vlákno schválené na poskytnutie priamych platieb sú uvedené v prílohe II. Požiadavky členského štátu zahrnúť odrody konope do tohto zoznamu budú sprevádzané príslušnými správami s výsledkami analýz uskutočnených v súlade s postupom B uvedeným v prílohe I a opisom príslušnej odrody.

Pododdiel III Kontroly na mieste žiadostí o podporu chovu dobytka

Článok 34

Načasovanie kontrol na mieste

1. V prípade iných režimov podpory, ako sú programy ustanovené v článkoch 123 ods. 6 a článku 130 nariadenia (ES) č. 1782/2003, aspoň 60 % z minimálneho počtu kontrol na mieste, ustanovených v poslednej vete článku 26 ods. 2 písm. b) tohto nariadenia sa uskutoční počas retenčného obdobia príslušného režimu podpory. Zvyšné percento kontrol na mieste sa vykoná počas retenčného obdobia najmenej jedného z týchto režimov podpory.

Pokiaľ však členský štát umožní využiť možnosti uvedené v článku 68 nariadenia (ES) č. 1782/2003, minimálny pomer kontrol na mieste uvedený v poslednej vete článku 26 ods. 2 písm. b) sa vykoná počas retenčného obdobia príslušného režimu podpory.

2. Aspoň 50 % minimálneho množstva kontrol na mieste, stanovených v článku 26 ods. 2 písm. c) sa uskutoční počas retenčného obdobia. Minimálne množstvo kontrol na mieste sa však vykonaná počas retenčného obdobia v členských štátoch, v ktorých systém stanovený nariadením (ES) č. 21/2004, čo sa týka oviec a kôz, najmä vo vzťahu k identifikácii zvierat a riadneho udržiavania registrov, nie je plne vykonávaný a uplatňovaný.

Článok 35

Prvky kontrol na mieste

1. Kontroly na mieste sa vzťahujú na všetok dobytok, na ktorý boli predložené žiadosti o podporu na základe režimov podpory, ktoré sa majú kontrolovať, v prípade kontrol programov podpory chovu hovädzieho dobytka a taktiež zvieratá hovädzieho dobytka na ktoré sa nežiadala podpora.

2. Kontroly na mieste zahrňujú konkrétne:

a) kontrolu, či počet zvierat prítomných v podniku, na ktoré boli predložené žiadosti o podporu a počet zvierat hovädzieho dobytka na ktoré nebola predložená žiadosť o podporu, zodpovedajú počtu zvierat zavedených do registrov a v prípade zvierat hovädzieho dobytka s počtom zvierat oznámených do automatizovanej databázy zvierat hovädzieho dobytka.

b) vo vzťahu k programom podpory chovu hovädzieho dobytka, kontroly

- správnosti položiek v registri a oznámení do počítačovej databázy zvierat hovädzieho dobytka na základe vzorky súvisiacich dokumentov, ako sú faktúry pri nákupe a predaji, certifikáty o porážke, veterinárne certifikáty a kde je to vhodné, zvieracie pasy vo vzťahu k zvieratám, pre ktoré boli predložené žiadosti o podporu v dvanásťmesačnom období pred kontrolou na mieste,

- či informácie v počítačovej databáze zvierat hovädzieho dobytka korešpondujú s informáciami v registri na základe vzorky vo vzťahu k zvieratám, pre ktoré boli predložené žiadosti o podporu v dvanásťmesačnom období pred kontrolou na mieste,

- či všetky zvieratá v podniku a stále držané na základe retenčnej povinnosti sú vhodné pre nárokovanú podporu,

- či všetky kusy hovädzieho dobytka v podniku majú ušné prívesky a pokiaľ je to uplatniteľné, zvieracie pasy a či sú zaznamenané v registri a či boli riadne nahlásené do automatizovanej databázy.

Kontroly v zmysle štvrtej zarážky písm. b) majú skontrolovať individuálne každé zviera hovädzieho dobytka samčieho pohlavia stále držané na základe retenčnej povinnosti, na ktoré sa predložila žiadosť na zvláštnu prémiu hovädzieho mäsa s výnimkou tých, ktoré boli predložené v súlade s článkom 123 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003. Vo všetkých ostatných prípadoch môže sa kontrola správneho zaznamenávania v pasoch zvierat, záznam v registri a oznámenie do databázy, môže urobiť na základe výberu;

c) čo sa týka režimu podpory oviec/kôz:

i) kontrola na základe registra, že všetky zvieratá, na ktoré sa predložili žiadosti o podporu, 12 mesiacov pred kontrolou na mieste boli držané v podniku v rámci retenčného obdobia,

ii) kontrola správnosti záznamov v registri na základe výberu súvisiacich dokumentov ako sú faktúry vystavené pri nákupe a predaji a veterinárne certifikáty.

Článok 36

Kontrolné opatrenia týkajúce sa kontrol na mieste v bitúnkoch

1. Čo sa týka zvláštnej prémie na hovädzie mäso uvedenej v článku 126 ods. 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a jatočnej prémie uvedenej v článku 130 tohto nariadenia v prípadoch, keď členský štát poskytne možnosť uvedenú v článku 68 tohto nariadenia, kontroly na mieste sa uskutočnia v bitúnkoch. V takom prípade členské štáty uskutočňujú kontroly na mieste buď:

a) aspoň 30 % všetkých bitúnkov vybraných na základe analýzy rizika, kde skontrolujú 5 % celkového počtu zvierat hovädzieho dobytka, ktoré boli porazené v príslušnom bitúnku počas 12 mesiacov pred kontrolou na mieste, alebo

b) aspoň 20 % tých bitúnkov, ktoré boli schválené vopred podľa určitých kritérií spoľahlivosti, ktoré majú stanoviť členské štáty, a ktoré sú vybrané na základe analýzy rizika, v ktorých sa skontroluje 2 % celkového počtu zvierat hovädzieho dobytka, ktoré boli porazené v príslušnom bitúnku počas 12 mesiacov pred kontrolou na mieste.

Tieto kontroly na mieste v bitúnkoch zahrnú spätné skúmanie bezpečnostných dokumentov, porovnanie s položkami v automatizovanej databáze zvierat hovädzieho dobytka a kontroly súhrnov súvisiacich s porážkovými certifikátmi alebo informácie o ich umiestnení, ktoré boli zaslané iným členským štátom v súlade s článkom 35 ods. 3 nariadenia (ES) č. 2342/1999.

2. Kontroly na mieste v bitúnkoch zahrňujú fyzické kontroly postupov porážky, uskutočňovaných v deň kontroly na mieste, na základe vzorky. Kde je to potrebné, skontroluje sa, či odvážené jatočné telá sú vhodné na udelenie podpory.

Článok 37

Kontrolné opatrenia týkajúce sa prémie udeľovanej po exporte

1. Čo sa týka jatočnej prémie poskytovanej na zvieratá hovädzieho dobytka vyvážané do tretích krajín v súlade s článkom 130 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a pokiaľ členský štát poskytne možnosť uvedenú v článku 68 nariadenia (ES) č. 1782/2003, všetky operácie nakladania sa podrobia kontrolám na mieste, ktoré sa uskutočnia nasledovne:

a) v čase nakladania sa overí, či všetky kusy hovädzieho dobytka sú identifikované ušnými príveskami. Navyše, najmenej v prípade 10 % kusov hovädzieho dobytka takto overených sa skontroluje ich identifikácia;

b) v prípade výstupu z územia spoločenstva:

- kde bolo vozidlo oficiálne colne zapečatené skontroluje sa, či je pečať nepoškodená. Ak je pečať nepoškodená, kontrola vzorky sa uskutoční len ak existujú pochybnosti, pokiaľ ide o regulárnosť nákladu,

- v prípade keď vozidlo nebolo oficiálne colne zapečatené, alebo kde je colná pečať poškodená, najmenej 50 % kusov hovädzieho dobytka, ktoré boli individuálne kontrolované v čase nakladania, sa znova skontroluje.

2. Pasy zvierat sa odovzdajú príslušnému orgánu v súlade s článkom 6 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1760/2000.

3. Platobná agentúra preskúma žiadosti o podporu na základe platobných súborov a iných dostupných informácií, a preskúma najmä dokumenty, ktoré sa týkajú vývozu a poznámok príslušných kontrolných orgánov a skontroluje, či boli odovzdané pasy zvierat v súlade s odsekom 2.

Článok 38

Zvláštne ustanovenia týkajúce sa dodatočných platieb

Pokiaľ ide o dodatočné platby stanovené v článku 133 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členský štát, kde je to primerané, uplatní ustanovenia tejto hlavy. Ak uplatňovanie týchto ustanovení nie je vhodné pre režim dodatočnej platby, členský štát vykoná kontroly, zabezpečujúce kontrolnú úroveň ekvivalentnú s úrovňou stanovenou v tomto nariadení.

Článok 39

Zvláštne ustanovenia týkajúce sa správy z kontroly

1. Tam, kde členské štáty uskutočňujú kontroly na mieste podľa tohto nariadenia v spojení s inšpekciami podľa nariadenia komisie (ES) č. 1082/2003, správa z kontroly, stanovená v článku 28 tohto nariadenia sa doplnení správami v súlade s článkom 2 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1082/2003.

2. Pokiaľ ide o kontroly na bitúnkoch stanovené v článku 36 ods. 1, správa z kontroly stanovená v článku 28 môže pozostávať z indikácie v účtovníctve bitúnku, kde bude uvedené, ktoré zvieratá boli skontrolované.

V prípade kontroly stanovenej v článku 36 ods. 2, v správe sa uvedú, okrem iného, identifikačné čísla, váhy jatočných tiel a dátumy porážky v prípade všetkých porazených zvierat skontrolovaných v deň kontroly na mieste.

3. Pokiaľ ide o kontroly stanovené v článku 37, správa z kontroly môže pozostávať len z indikácie zvierat takto kontrolovaných.

4. Tam, kde sa počas kontrol na mieste, vykonávaných v súlade s týmto nariadením, zistia nezhody s ustanoveniami hlavy 1 nariadenia (ES) č. 1760/2000, kópie správy z kontroly, stanovenej v článku 28 tohto nariadenia, sa bezodkladne zašlú orgánom zodpovedným za uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1082/2003.

Pododdiel IV Kontroly žiadostí podaných v režime podpory výroby mlieka a dodatočné platby

Článok 40

Kontroly žiadostí podaných v režime podpory výroby mlieka a dodatočné platby

kontroly na mieste musia overovať podmienky spôsobilosti, najmä na základe účtovníctva poľnohospodára alebo podľa iných registrov.

KAPITOLA III KONTROLY KRÍŽOVÉHO PLNENIA

Oddiel I Spoločné ustanovenia

Článok 41

Všeobecné zásady a definície

Na účely tejto kapitoly sa budú uplatňovať nasledovné všeobecné zásady a definície:

a) "Opakovaný nesúlad" predstavuje nesúlad s tými istými požiadavkami, štandardami alebo povinnosťami uvedenými v článku 4 zistený viac ako raz v lehote troch po sebe idúcich rokov, za predpokladu že poľnohospodár bol informovaný o predchádzajúcich narušeniach a, ak je to vhodné, mal možnosť prijať nevyhnutné opatrenia aby sa neopakovali predchádzajúce narušenia;

b) "Rozsah" nesúladu sa určí najmä s prihliadnutím na to, či nesúlad má dlhodobý dosah alebo je obmedzený na samotný podnik;

c) "Závažnosť" narušení bude predovšetkým závisieť od dôležitosti následkov narušenia s prihliadnutím na príslušné ciele a požiadavky alebo štandardy;

d) Pokiaľ sa nesúlad stane "trvalým" bude závisieť najmä na dĺžke časového obdobia, počas ktorého sa prejavoval alebo potenciálu ukončiť tento vplyv rozumnými prostriedkami.

Článok 42

Príslušný kontrolný orgán

1. Špecializované kontrolné orgány ponesú zodpovednosť vykonávať kontroly vo vzťahu k príslušným požiadavkám a štandardom.

Platobné agentúry budú znášať zodpovednosť za stanovenie znížení alebo vylúčení podpory v jednotlivých prípadoch v súlade s kapitolou II hlava IV tohto nariadenia.

2. Odlišne od odseku 1, členské štáty môžu rozhodnúť, že kontroly všetkých alebo určitých požiadaviek, štandardov, dokumentov, aktov alebo oblastí krížového plnenia bude vykonávať platobná agentúra pokiaľ členský štát zaručí, že účinnosť kontrol bude prinajmenej rovnocenná tej, ktorú vykonávali špecializované kontrolné orgány.

Oddiel II Administratívne kontroly

Článok 43

Administratívne kontroly

V závislosti od príslušných požiadaviek, štandardov aktov, alebo oblastí krížového plnenia môžu členské štáty rozhodnúť o vykonávaní administratívnych kontrol, najmä tých, ktoré sa uskutočňujú v rámci kontrolných systémov uplatniteľných v rámci požiadaviek, štandardov, aktov alebo oblasti krížového plnenia.

Oddiel III Kontroly na mieste

Článok 44

Minimálny pomer kontroly

1. Príslušný kontrolný orgán má, s ohľadom na požiadavky alebo štandardy za ktoré zodpovedá, vykonávať kontroly prinajmenšom v prípade 1 % poľnohospodárov, ktorí predložili žiadosti o podporu podľa režimov podpory uvedených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 a za ktoré príslušný orgán zodpovedá.

Pokiaľ platná legislatíva, uplatniteľná na akt a štandardy už stanovuje minimálny pomer kontrol, tento pomer sa bude uplatňovať namiesto minimálneho pomeru uvedeného v prvom pododseku.

2. Pokiaľ kontroly na mieste odhalia významný stupeň nesúladu v danej oblasti krížového plnenia, počet kontrol na mieste, ktoré sa majú vykonať v nasledujúcom období sa zvýši.

Článok 45

Určovanie kontrolnej vzorky

1. Bez toho, aby bol dotknuté sledovanie nesúladu, ktoré prešetruje príslušný kontrolný orgán v akomkoľvek zmysle, výber poľnohospodárskych podnikov, ktoré sa majú skontrolovať podľa článku 44 bude, pokiaľ je to vhodné, založený na analýze rizika podľa uplatniteľnej legislatívy alebo na analýze rizika vhodnej na požiadavky alebo štandardy. Tieto analýzy rizika môžu byť založené na úrovní jednotlivých poľnohospodárskych podnikov alebo geografických zónach alebo v prípade písm. b) druhého pododseku odseku 3 tohto článku na úrovni podnikov.

2. Príslušný kontrolný orgán tiež, s ohľadom na požiadavky alebo štandardy, za ktoré je zodpovedný, vyberie poľnohospodárov, ktorý sa majú skontrolovať v súlade s článkom 44 vybraním vzorky zo vzoriek poľnohospodárov, ktorí sú už vybraní na kontrolu podľa článku 26 a 27 na ktorých sa príslušné požiadavky alebo štandardy vzťahujú.

3. Odlišne od odseku 2, príslušný kontrolný orgán môže, s ohľadom na požiadavky alebo štandardy za ktoré je zodpovedný, vybrať kontrolnú vzorku 1 % všetkých poľnohospodárov, ktorí predložili žiadosti o podporu podľa režimov podpory uvedených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/a ktorí sú povinní rešpektovať aspoň jednu z požiadaviek alebo štandardov.

V takom prípade:

a) keď príslušný kontrolný orgán zistí na základe analýz rizika uplatnených na úrovni podnikov, že neprijímatelia podpory predstavujú väčšie riziko ako poľnohospodári, ktorí požiadali o podporu, môže nahradiť poľnohospodárov, ktorí požiadali o podporu tými, ktorí o ňu nepožiadali. V takom prípade celkový počet skontrolovaných poľnohospodárov má dosiahnuť kontrolný pomer uvedený v prvom pododseku. Príčiny takéhoto nahradenia sa dôkladne zvážia a zdokumentujú;

b) ak to bude viac účinné, príslušný orgán vykoná kontrolu analýzy rizika na úrovni podnikov, najmä bitúnkov, obchodníkov alebo dodávateľov a nielen na úrovni poľnohospodárskych podnikov. V takom prípade takto skontrolovaní poľnohospodári sa môžu pripočítať ku kontrolnému pomeru uvedenému v článku 44.

4. Príslušný kontrolný orgán môže rozhodnúť, že urobí kombináciu postupov ustanovených v odsekoch 2 a 3 v prípade že takáto kombinácia zvýši účinnosť systému.

Článok 46

Určenie súladu s požiadavkami a štandardmi

1. Pokiaľ sa to hodí, dôležitosť požiadaviek a štandardov sa určí prostredníctvom prostriedkov stanovených v legislatíve uplatniteľnej na príslušné požiadavky alebo štandardy.

2. V ostatných prípadoch a kde to bude vhodné sa stanovenie uskutoční s použitím akýchkoľvek iných vhodných prostriedkov definovaných príslušným kontrolným orgánom, ktorý zabezpečuje dôkladnosť prinajmenšom rovnakú, ako sa vyžaduje v úradných ustanoveniach podľa vnútroštátnych pravidiel.

3. Pokiaľ je to vhodné, kontroly na mieste sa môžu uskutočniť s použitím prostriedkov vzdialenej kontroly.

Článok 47

Prvky kontrol na mieste

1. Pri výkone kontrol na vzorke uvedenej v článku 44, príslušný kontrolný orgán skontroluje, či všetci poľnohospodári vybraní na kontrolu, dodržujú požiadavky a štandardy za ktoré zodpovedá.

2. Kontroly uvedené v odseku 1 sa vo všeobecnosti majú uskutočniť ako časť kontrolnej návštevy a majú pozostávať z overenia požiadaviek a štandardov, dodržiavanie ktorých sa má skontrolovať počas tejto návštevy s cieľom zistiť akýkoľvek nesúlad s týmito požiadavkami a štandardmi a navyše identifikovať kedy sa majú uskutočniť ďalšie kontroly.

Článok 48

Správa z kontroly

1. Z každej kontroly na mieste podľa tejto kapitoly, bez ohľadu či príslušný poľnohospodár bol vybraný na kontrolu podľa článku 45 alebo dôsledku nedodržania podmienok, ktoré vzbudili pozornosť príslušného kontrolného orgánu, akokoľvek príslušný orgán vypracuje správu z kontroly.

Správa bude rozdelená na nasledovné časti:

a) všeobecnú časť, ktorá bude obsahovať najmä nasledovné informácie:

i) poľnohospodár vybraný na kontrolu na mieste;

ii) prítomné osoby;

iii) či bola poľnohospodárovi ohlásená kontrola, a ak áno, lehota oznámenia vopred;

b) časť oddelene referujúcu vykonané kontroly vo vzťahu ku každému dokumentu a štandardu, ktorá má obsahovať najmä nasledovné informácie:

i) požiadavky a štandardy, ktoré boli predmetom kontroly na mieste;

ii) povaha a rozsah uskutočnených kontrol;

iii) zistenia;

iv) dokumenty a štandardy ktorých nedodržanie sa zistilo;

c) vyhodnotenie časti, ktorá vyhodnocuje význam nesúladu vo vzťahu ku každému dokumentu a/alebo štandardu na základe podmienok "závažnosti", "rozsahu", "trvalosti" a "opakovanosti" v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s uvedením faktorov, ktoré viedli k zvýšeniu alebo zníženiu redukcie, ktorá sa má uplatniť.

Pokiaľ príslušné ustanovenia vo vzťahu k požiadavkám alebo štandardom prekročia rámec zisteného nesúladu, v správe sa o tom urobí záznam. To isté sa uplatní v prípade že členský štát určil lehotu na dosiahnutie súladu s novými štandardmi, ako je uvedené v článku 5 ods. 3 nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 zo 17. mája 1999 o podpore rozvoja vidieka z Európskeho poľnohospodárskeho usmerňovacieho a záručného fondu (EPUZF) [19] alebo lehotu na dosiahnutie súladu neskúsených poľnohospodárov s minimálnymi štandardmi, ako je uvedené v článku 4 ods. 2 nariadenia Komisie (ES) č. 445/2002 z 26 februára 2002 ustanovujúce podrobné pravidlá na uplatňovanie nariadenia Rady (ES) č. 1257/1999 [20].

2. Poľnohospodár bude oboznámený o každom zistenom nesúlade s podmienkami.

3. Bez toho, aby boli dotknuté určité ustanovenia obsiahnuté v legislatíve, ktorá sa vzťahuje na požiadavky a štandardy, správa z kontroly sa ukončí do jedného mesiaca od kontroly na mieste. Táto lehota sa však môže v odôvodnených prípadoch predĺžiť na tri mesiace, najmä v prípadoch, kde sa vyžadujú chemické a fyzikálne analýzy.

Pokiaľ príslušný kontrolný orgán nie je platobná agentúra, správa sa pošle platobnej agentúre do mesiaca od jej ukončenia.

HLAVA IV základy pre výpočet podpory, ZNÍŽENIA a nevyplatenie podpory

KAPITOLA 1 ZISTENIA VO VZŤAHU K PODMIENKAM SPÔBILOSTI

Oddiel I jednotný režim podpory a iné režimy so vzťahom k ploche

Článok 49

Všeobecné zásady

1. Na účely tejto sekcie nasledovné skupiny plodín budú považované za prijateľné:

a) plochy na účely jednotného platobného režimu, podľa prípadu, ktorý nastane, je potrebné splniť všetky podmienky, ktoré sa k nim viažu;

b) plochy na ktoré sa vzťahuje rozdielny pomer podpory;

c) odložené plochy podľa režimu podpory ustanoveného v hlave IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 a pokiaľ je to vhodné, odložené plochy na ktorých sa uplatňuje rozdielny pomer podpory;

d) plochy na pestovanie krmovín deklarované na účely článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

e) plochy na pestovanie krmovín okrem pasienkov a plochy využívanej na produkciu plodín pestovaných na ornej pôde v zmysle článku 132 ods. 3 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003 deklarované na účely tohto článku;

f) pasienky v zmysle článku 132 ods. 3 písm. c) nariadenia (ES) č. 1782/2003 deklarované na účely tohto článku;

Odlišne od písm. b), na účely písm. a), sa do úvahy bude brať priemer hodnôt rozdielnych platobných nárokov vo vzťahu k príslušnej deklarovanej ploche.

2. Keď plocha určená na účely jednotného platobného režimu je menšia ako deklarovaná plocha, uplatní sa nasledovné, aby sa zistilo, či sa vyplatená podpora má vrátiť do vnútroštátnych rezerv v súlade s článkom 45 ods. 1 a druhým pododsekom článku 42 ods. 8 nariadenia 1782/2003:

a) vezme sa do úvahy určená plocha s platobnými nárokmi najvyššej hodnoty;

b) platobné nároky s najvyššou hodnotou sa najprv priradia tejto ploche, následne sa priradia platobné nároky nižšej hodnoty.

Na účely tohto odseku sa nároky za nevyužívanie plochy a iné platobné nároky zisťujú oddelene.

3. Pokiaľ tá istá plocha slúži ako základ žiadosti o podporu pre viac ako jeden platobný režim na plochu, táto plocha sa bude zvažovať oddelene pre každý takýto režim.

Článok 50

Základy výpočtu vo vzťahu k deklarovaným plochám

1. V prípade žiadostí o podporu podľa platobných režimov so vzťahom k ploche, okrem zemiakov na škrob a osiva uvedené v kapitole 6 a 9 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ak sa zistí, že plocha skupiny plodín je väčšia, ako je deklarované v žiadosti, plocha deklarovaná sa použije na výpočet podpory.

2. Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia alebo nevyplatenie podpory, ktoré sa má uplatniť vzhľadom na skutočne určenú plochu v súlade s článkom 51a 53, s ohľadom na žiadosť o podporu podľa jednotného platobného režimu, ak existuje nesúlad medzi platobnými nárokmi deklarovanými a deklarovanou plochou, výpočet platieb sa založí na nižšej hodnote.

3. Bez toho, aby boli dotknuté zníženia a nevyplatenia podpory v súlade s článkami 51 a 53, v prípade žiadostí o podporu platobných režimov vzťahujúcich sa na plochu, okrem zemiakov na škrob a osiva, ako je uvedené v kapitolách 6 a 9 hlavy IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ak deklarovaná plocha v jednotnej žiadosti prekročí určenú plochu na túto skupinu plodín, vypočíta sa podpora na základe plochy určenej na túto skupinu plodín.

4. Bez toho, aby boli dotknuté obmedzenia a nevyplatenia podpory v súlade s článkom 51 a 53 s ohľadom na uplatňovanie režimu podpory podľa jednotného platobného režimu vo vzťahu k nárokom za odloženie pôdy na účely "stanovenej plochy" v článku 2 ods. 22:

a) ak poľnohospodár nedeklaruje celú svoju plochu, ktorú má k dispozícii, na účely získania nárokov za odloženú pôdu, ale v rovnakom čase deklaruje, zodpovedajúcu plochu na získanie iných nárokov, táto plocha sa bude považovať za plochu, ktorá je deklarovaná ako odložená plocha a nie ako určená na účely skupiny plodín uvedených v článku 49 ods. 1 písm. a);

b) pokiaľ sa zistí, že pôda deklarovaná ako odložená nie je odložená, táto plocha sa bude považovať za neurčenú.

5. S ohľadom na plochy deklarované na zvláštnu prémiu za kvalitu tvrdej pšenice v súlade s článkom 72 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a za dodatky tvrdej pšenice a špeciálnu podporu poľa článku 105 tohto nariadenia v prípade rozdielu medzi minimálnym množstvom certifikovaného osiva stanoveným členským štátom a skutočne vysiatym, sa plocha určí vydelením celkového množstva certifikovaného osiva na ktoré predložil poľnohospodár dôkaz o využívaní, minimálnym množstvom certifikovaného osiva na hektár stanoveným členským štátom pre príslušnú výrobnú oblasť.

6. Výpočet maximálnej oprávnenej plochy na platby poľnohospodárom, ktorí požiadali o podporu na pestovanie poľných plodín v súlade s kapitolou 10 hlava IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa vykoná na základe určenej odloženej plochy a na základe pomeru každej príslušnej plodiny. Platby pre pestovateľov plodín pestovaných na ornej pôde však vo vzťahu k stanovenej ploche odloženej pôdy sú znížené len na úroveň zodpovedajúcu ploche, ktorá by bola potrebná na vypestovanie 92 ton obilnín v súlade s článkom 107 ods. 7 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

7. Ak poľnohospodár nebol schopný splniť svoje povinnosti dôsledku pôsobenia vyššej moci alebo výnimočných okolností, ako je uvedené článku 72, patrí mu podpora na plochu pokiaľ táto plocha bola v čase, keď sa vyskytol prípad vyššej moci alebo výnimočných okolností, oprávnená na poskytnutie podpory.

Článok 51

Zníženia a nevyplatenia podpory v prípadoch nadmerného vyhlásenia

1. Vo vzťahu k skupine plodín, plochy deklarované na účely režimov podpory na plochu, okrem podpory na pestovanie škrobových zemiakov a osiva v súlade s článkami 93 a 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktoré prekračujú plochu určenú v súlade s článkom 50 ods. 3 až 5 tohto nariadenia, podpora sa vypočíta na základe plochy určenej znížením o dvojnásobok zisteného rozdielu, pokiaľ je tento rozdiel väčší, ako 3 % alebo dva hektáre, ale nie viac ako 20 % určenej plochy.

Ak je rozdiel viac, než 20 % stanovenej plochy, žiadna podpora súvisiaca s plochou sa nevyplatí pre príslušnú skupinu plodín.

2. V prípade ak celková plocha na ktorú je predložená žiadosť, okrem plochy na pestovanie zemiakov na škrob a osiva v súlade s článkami 93 a 99 nariadenia (ES) č. 1782/2003, deklarovaná plocha prekračuje plochu určenú v súlade s článkom 50 ods. 3 až 5 tohto nariadenia o viac ako 30 %, podpora na ktorú by mal poľnohospodár nárok podľa článku 50 ods. 3 až 5 tohto nariadenia sa v tomto roku zamietne.

Ak je rozdiel väčší ako 50 %, poľnohospodárovi sa neposkytne podpora ešte raz až do čiastky, ktorá sa rovná čiastke, ktorá zodpovedá rozdielu medzi plochou deklarovanou a plochou určenou podľa článku 50 ods. 3 až 5. Táto čiastka sa započíta oproti platbám podpory z ktoréhokoľvek zo systémov podpory, uvedených v hlavách III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktorú má poľnohospodár nárok v rámci žiadostí, ktoré podá počas troch kalendárnych rokov, nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia nezrovnalosti. Ak sa táto čiastka nemôže úplne započítať oproti týmto platbám podpory, zostatok sa zruší.

3. Na účely tohto článku, pokiaľ poľnohospodár požiada o podporu na energetické plodiny, v súlade s článkom 88 nariadenia (ES) č. 1782/2003 alebo deklaruje odloženú pôdu podľa článku 55 písm. b) alebo článku 107 ods. 3 prvá zarážka tohto nariadenia nedokáže dodať určité množstvo požadovanej suroviny, má sa za to, že nedokázal splniť túto podmienku s ohľadom na pozemky určené na pestovanie energetických plodín alebo odloženie, respektíve vo vzťahu k ploche vypočítanej násobením ním obrábanej a využívanej plochy na výrobu prírodných materiálov percentom nedoručených prírodných materiálov.

Článok 52

Redukcie s ohľadom na žiadosti o podporu na pestovanie zemiakov na škrob a osivo

1. Pokiaľ sa zistí, že plocha skutočne osadená zemiakmi je o viac ako 10 % menšia, ako plocha deklarovaná na podporu pestovania zemiakov na škrob, ako je uvedené v kapitole 6 nariadenia (ES) č. 1782/2003, podpora, ktorá sa má vyplatiť sa zredukuje o dvojnásobok zisteného rozdielu.

2. Pokiaľ sa zistí, že plocha skutočne osiata je o viac ako 10 % väčšia, ako plocha deklarovaná na podporu pestovania osív, ako je uvedené v kapitole 9 nariadenia (ES) č. 1782/2003, podpora, ktorá sa má vyplatiť sa zredukuje o dvojnásobok zisteného rozdielu.

3. Pokiaľ sa zistí, že nedostatky uvedené v odsekoch 1 a 2 vyplývajú zo snahy poľnohospodára, celková čiastka podpory uvedenej v odsekoch 1 a 2 sa zamietne.

V takom prípade sa poľnohospodárovi opakovane zamietne podpora vo výške, ktorá sa rovná tejto čiastke. Táto čiastka sa započíta oproti platbám podpory z ktoréhokoľvek zo systémov podpory, uvedených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktorú má poľnohospodár nárok v rámci žiadostí, ktoré podá počas troch kalendárnych rokov, nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia. Ak sa táto čiastka nemôže úplne započítať oproti týmto platbám podpory, nezaplatený zostatok sa zruší.

Článok 53

Úmyselné nadmerné deklarovanie

Tam, kde rozdiely medzi deklarovanou plochou a plochou stanovenou v súlade s článkom 50 ods. 3, 4 písm. b) a 5 vyplývajú z nepresností zavinených úmyselne, podpora, na ktorú by mal poľnohospodár nárok podľa článku 50 ods. 3 4 písm. b) a 5 sa neudelí v príslušnom kalendárnom roku na základe príslušného programu podpory.

Navyše, ak je tento rozdiel viac ako 20 % z určenej plochy, poľnohospodár bude opakovane vylúčený z režimu podpory vo výšky, rovnajúcej sa nároku, ktorý zodpovedá rozdielu medzi deklarovanou plochou a plochou určenou v súlade s článkom 50 ods. 3 4 písm. b) a 5. Táto čiastka sa započíta oproti platbám podpory ktoréhokoľvek zo systémov podpory, uvedeným v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, na ktorú má farmár nárok v rámci žiadostí, ktoré podá počas troch kalendárnych rokov, nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia. Ak sa táto čiastka nebude môcť úplne započítať oproti týmto platbám podpory, nezaplatený zostatok sa zruší.

Článok 54

Redukcie a vylúčenia z režimu platieb podpory na pestovanie osív

1. Pokiaľ sa zistí, že osivo, na ktoré sa žiada podpora, nie je označené v zmysle článku 31 písm. b) bod iii) na výsev pre poľnohospodára, podpora ktorá sa má vyplatiť pre príslušné druhy, na základe žiadosti sa podľa článku 52 zníži o 50 % ak neoznačeného osiva je viac ako 2 % ale nie viac ako 5 % množstva na ktoré bola podaná žiadosť. Ak množstvo neoznačeného osiva presiahne 5 %, v príslušnom roku sa nevyplatí podpora na pestovanie osiva.

2. Pokiaľ sa zistí, že podpora sa priznala na osivo neoficiálne certifikované alebo zberané v príslušnom členskom štáte počas kalendárneho roka, v ktorom hospodársky rok, za ktorý sa podpora poskytla, začal, nevyplatí sa žiadna podpora za tento ani nasledujúci rok.

Článok 55

Výpočet plochy krmív pre prémie uvedené v článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003

1. Články 50 ods. 1 a 3, 51 ods. 1 a 53 sa uplatnia na výpočet plochy krmív na udelenie podpory uvedenej v článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003.

2. Ak rozdiel zistený medzi deklarovanou plochou a plochou určenou v súlade s článkom 50 ods. 3 bude viac ako 50 %, poľnohospodár bude v rámci žiadostí o podporu, ktoré podá v priebehu troch kalendárnych rokov, nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia, znovu vylúčený, pokiaľ ide o plochu na pestovanie krmovín, rovnajúcu sa rozdielu medzi deklarovanou plochou a určenou plochou. Ak sa plocha, ktorá sa má vylúčiť, nemôže úplne započítať v tomto období, nezaplatený zostatok sa zruší.

3. Zníženia a vylúčenia v súlade s odsekmi 1 a 2 sa uplatnia len ak deklarovaná plocha viedla alebo bola by viedla k vyššej platbe.

Článok 56

Výpočet plochy na pestovanie krmív pre extenzifikačnú platbu v súlade s článkom 132 nariadenia (ES) č. 1782/2003

1. Extenzifikačné platby, ako sú stanovené v článku 132 nariadenia (ES) č. 1782/2003, sa nemôžu uznať na väčší počet zvierat, než na aký môžu byť vyplatené prémie uvedené v článku 131 uvedeného nariadenia po uplatnení článku 55 tohto nariadenia.

2. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia odseku 1, príslušná plocha krmoví sa určí podľa článku 50.

Ak sa neprekročí horná hranica hustoty dobytka vo vzťahu k ploche takto stanovenej, stanovená plocha sa bude považovať za základ pre výpočet extenzifikačných platieb.

Ak sa prekročí horná hranica, celková čiastka podpory, na ktorú má poľnohospodár nárok po predložení žiadostí o podporu na základe režimov podpory uvádzaných v článku 131 nariadenia (ES) č. 1782/2003 predložených počas príslušného kalendárneho roku, sa zníži o 50 % čiastky, ktorú poľnohospodár dostal, alebo by mal dostať ako extenzifikačnú platbu.

3. Tam, kde rozdiel medzi deklarovanou plochou a plochou stanovenou vyplýva z nepresností zavinených úmyselne a kde sa prekročí horná hranica hustoty dobytka vo vzťahu k stanovenej ploche, celková čiastka podpory uvedená v odseku 2 sa zamietne. V tomto prípade sa podľa toho naviac uplatní druhý pododsek článku 53.

Oddiel II Prémia na chov dobytka

Článok 57

Základy výpočtu

1. Tam, kde je uplatniteľný individuálny limit alebo individuálny strop, počet zvierat, uvádzaných v žiadostiach o podporu, sa zníži na limit alebo strop stanovený pre príslušného poľnohospodára.

2. V žiadnom prípade sa nemôže podpora udeliť na väčší počet zvierat, než je počet uvedený v žiadosti o podporu.

3. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článkov 59 a 60, ak počet deklarovaných zvierat v žiadosti o podporu presahuje počet stanovený ako výsledok administratívnych kontrol alebo kontrol na mieste, podpora sa vypočíta na základe stanoveného počtu zvierat.

Avšak ak poľnohospodár nebol schopný splniť retenčnú povinnosť dôsledku vyššej moci alebo výnimočných okolností v zmysle článku 72, má nárok na podporu na počet zvierat vhodných v čase, keď prípad vyššej moci alebo výnimočných okolností nastal.

4. Tam, kde sa zistia nedostatky čo sa týka systému na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka, uplatní sa nasledovné:

a) zviera hovädzieho dobytka, ktoré stratilo jeden alebo dva ušné prívesky, sa bude považovať za určené za predpokladu, že je jasne a individuálne identifikovateľné ostatnými prvkami systému na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka.

b) tam, kde sa zistia nedostatky súvisiace s nesprávnymi údajmi do registra alebo pasov zvierat, len príslušné zviera sa považuje za neurčené, ak sa zistia takéto chyby na najmenej dvoch kontrolách počas 24 mesiacov. Vo všetkých iných prípadoch príslušné zvieratá sa považujú za neurčené už po prvom zistení nedostatkov.

Ustanovenia článku 19 sa uplatnia vo vzťahu k položkám a oznámeniam do systému na identifikáciu a registráciu zvierat hovädzieho dobytka.

Článok 58

Náhrada

1. Zvieratá hovädzieho dobytka v podniku sa považujú za určené len ak sú identifikované v žiadosti o podporu. Avšak kravy s teľaťom alebo jalovice, ohľadom na ktoré sa žiada podpora v súlade s článkom 125 alebo článkom 129 nariadenia (ES) č. 1782/1999 a dojnice, ohľadom ktorých sa žiada o podporu v súlade s článkom 132 ods. 4 tohto nariadenia, môžu byť nahradené počas retenčného obdobia v rozsahu stanovenom v týchto článkoch bez straty práva na podporu, o ktorú sa žiada.

2. Nahradenia podľa odseku 1 sa vykonajú do 20 dní po udalosti vyžadujúcej náhradu a sú zaznamenané do registra najneskôr, ako 3 dní od dňa nahradenia. Príslušný orgán, ktorému bola predložená žiadosť o podporu, má byť informovaný do siedmych pracovných dní po nahradení.

Navyše, v prípade ak členský štát poskytne možnosti uvedené v druhom pododseku článku 16 ods. 3, tento členský štát môže zaviesť, že oznámenia do automatizovanej databázy zvierat hovädzieho dobytka, ktoré opustili podnik a iné zvieratá, ktoré pribudli do podniku v časových limitoch uvedených v prvom pododseku môžu nahradiť informácie odoslané príslušnému orgánu.

3. Ak poľnohospodár požiada o podporu na chov oviec a kôz, a ak neexistuje rozdiel vo výške vyplácanej podpory, ovcu možno nahradiť kozou a kozu ovcou. Bahnice a kozy, na ktoré sa žiada podpora v súlade s článkom 113 nariadenia (ES) č. 1782/2003, môžu byť nahradené počas retenčného obdobia v rozsahu, ustanovenom v tomto článku, bez straty práva na podporu.

4. Nahradenia podľa odseku 3 je možné uskutočniť do 10 dní po udalosti vyžadujúcej náhradu a zavedú sa do registra nie neskôr, ako 3 dni po dni nahradenia. Príslušný orgán, ktorému bola žiadosť podaná, má byť o tom informovaný do piatich pracovných dní od nahradenia.

Článok 59

Zníženia a vylúčenia nárokov na podporu zvierat hovädzieho dobytka

1. Pokiaľ sa vo vzťahu k žiadosti o podporu podľa režimu podpory chovu zvierat hovädzieho dobytka zistí, že medzi zvieratami deklarovanými a určenými v súlade s článkom 57 ods. 3 zistí rozdiel, celková čiastka podpory, na ktorú má poľnohospodár nárok podľa týchto režimov v príslušnom prémiovom období sa zníži o percento, ktoré sa stanoví v súlade s odsekom 3 tohto článku, pokiaľ v prípade nie viac ako troch zvierat sa zistia nedostatky.

2. Pokiaľ sa v prípade viac ako troch zvierat zistia nedostatky, celková čiastky podpory, na ktorú má poľnohospodár nárok podľa uvedeného režimu podpory, uvedeného v odseku 1, v príslušnom období sa zníži o:

a) percento, ktoré sa stanoví v súlade s odsekom 3, ak nie je väčšie ako 10 %,

b) dvojnásobok percent, ktoré sa stanoví v súlade s odsekom 3, ak je to viac ako 10 %

Ak je percento ustanovené podľa odseku 3 viac ako 20 %, podpora, ktorú by poľnohospodár mal dostať podľa článku 57 ods. 3 sa zamietne podľa tohto režimu podpory.

Ak percento určené v súlade s odsekom 3 tohto článku je viac ako 50 %, poľnohospodárovi sa ešte raz nevyplatí podpora ktorá sa rovná čiastke, zodpovedajúcej rozdielu medzi oznámeným počtom zvierat a počtom zvierat určeným v súlade s článkom 57 ods. 3 Táto čiastka bude započítaná proti platbám podpory z režimov podpory chovu hovädzieho dobytka, na ktoré má poľnohospodár nárok v rámci žiadostí, ktoré podá v priebehu troch kalendárnych rokov, nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia. Ak táto čiastka nemôže byť úplne započítaná proti týmto platbám podpory, nezaplatený zostatok sa zruší.

3. Aby sa zistili percentá uvádzané v odsekoch 1 a 2, počet zvierat hovädzieho dobytka prihlásených na základe všetkých programov podpory chovu hovädzieho dobytka počas príslušného prémiového obdobia, v prípade ktorých sa zistia nedostatky, sa vydelia počtom všetkých zvierat hovädzieho dobytka prihláseným pre príslušné prémiové obdobie.

4. Tam, kde rozdiely medzi počtom deklarovaných zvierat a počtom stanoveným v súlade s článkom 57 ods. 3 sú výsledkom nepresností zavinených úmyselne, podpora, na ktorú by mal poľnohospodár nárok podľa článku 57 ods. 3, sa zamietne na základe režimu podpory chovu hovädzieho dobytka alebo príslušných režimov pre predmetné prémiové obdobie.

Ak rozdiel určený v súlade s odsekom 3 tohto článku je viac ako 20 %, poľnohospodárovi sa ešte raz nevyplatí podpora ktorá sa rovná čiastke, zodpovedajúcej rozdielu medzi oznámeným počtom zvierat a počtom zvierat určeným v súlade s článkom 57 ods. 3 Táto čiastka sa započíta oproti platbám podpory z režimov podpory chovu hovädzieho dobytka, na ktoré má poľnohospodár nárok v rámci žiadostí, ktoré podá v priebehu troch kalendárnych rokov, nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia. Ak táto čiastka nemôže byť úplne započítaná proti týmto platbám podpory, nezaplatený zostatok sa zruší.

Článok 60

Zníženia a vylúčenia nárokov na podporu oviec a kôz

1. Tam, kde sa v žiadosti o podporu na základe režimu podpory chovu oviec/kôz zistí rozdiel medzi počtom deklarovaných zvierat a počtom stanoveným v súlade s článkami 57 ods. 3, 59 ods. 2, 3 a 4 uplatní sa mutatis mutandis od prvého zvieraťa, ohľadom ktorého sa zistia nedostatky.

2. Pokiaľ sa stane, že chovateľ oviec, ktorý predáva ovčie mlieko a výrobky z neho opomenie toto uviesť vo svojej žiadosti o podporu, čiastka podpory, na ktorú má nárok sa zníži na podporu, ktorá sa vypláca výrobcom a predajcom ovčieho mlieka a výrobkov z neho zníženú o rozdiel medzi touto čiastkou a celou čiastkou na bahnice.

3. Pokiaľ vo vzťahu k žiadostiam o dodatočnú prémiu sa určí, že menej ako 50 % poľnohospodársky využívanej plochy podniku sa nachádza v oblastiach uvedených v článku 114 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003, dodatočný prémia sa nevyplatí a prémia na bahnice a kozy sa zníži o čiastku, ktorá sa rovná 50 % dodatočnej prémie.

4. Pokiaľ sa zistí, že percento poľnohospodársky využívanej pôdy podniku umiestnené na plochách uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 2550/2001 je menšie ako 50 %, prémia na kozy sa nevyplatí.

5. Pokiaľ sa zistí, že výrobca, ktorý využíva sezónny presun zvierat, ktorý si podal žiadosť o dodatočnú prémiu nepásol 90 % svojich zvierat najmenej 90 dní na ploche uvedenej v článku 114 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 1782/2003, dodatočná prémia sa nevyplatí a prémia na bahnice alebo kozy sa zníži o čiastku, ktorá sa rovná 50 % dodatočnej prémie.

6. Pokiaľ sa zistí, že nedostatky zistené v odsekoch 2, 3, 4 alebo 5, ktoré vyplynuli z úmyselného nedodržania podmienok, celková čiastka podpory uvedená v týchto odsekoch sa zamietne.

V takom prípade sa poľnohospodárovi opakovane zamietne podpora vo výške, ktorá sa rovná tejto čiastke. Táto čiastka bude započítaná oproti platbám podpory z programov podpory na chov oviec a kôz, na ktoré má poľnohospodár nárok v rámci žiadostí, ktoré podá v priebehu troch kalendárnych rokov, nasledujúcich po kalendárnom roku zistenia.

7. V prípade poľnohospodárov, ktorí chovajú chovajúcich bahnice aj kozy, ktoré majú nárok na rovnakú výšku prémie, ak kontrola na mieste zistí rozdiel v zložení stáda z hľadiska počtu zvierat jedného druhu, tieto zvieratá sa budú považovať za zvieratá, rovnakej skupiny.

Článok 61

Prirodzené okolnosti

Zníženia a vylúčenia, stanovené v článku 59 a 60, sa neuplatnia v prípadoch, kde v dôsledku prirodzených okolností na stádo alebo čriedu nemôže poľnohospodár splniť svoj záväzok udržiavať zvieratá, ohľadom ktorých žiada o podporu počas retenčného obdobia za predpokladu, že písomne informoval príslušný orgán do desiatich pracovných dní od zistenia akéhokoľvek zníženia v počtu zvierat.

Bez toho, aby boli dotknuté skutočné okolnosti, ktoré treba brať do úvahy v jednotlivých prípadoch, príslušné orgány môžu uznať najmä nasledovné prípady prirodzených okolností stáda alebo čriedy:

a) smrť zvieraťa dôsledku choroby;

b) smrť zvieraťa po nehode, za ktorú farmár nemôže byť zodpovedný.

Článok 62

Falošné certifikáty a vyhlásenia vydané bitúnkami

Pokiaľ ide o vyhlásenia alebo certifikáty vydané bitúnkami v súvislosti s porážkovou prémiou v súlade s článkom 35 nariadenia (ES) č. 2342/1999, ak sa zistí, že bitúnok vydal falošný certifikát alebo vyhlásenie ako dôsledku vážnej nedbalosti alebo úmyselne, príslušný členský štát uplatní primerané vnútroštátne sankcie. Kde sa takéto nedostatky zistia druhý raz, príslušný bitúnok je vylúčený na obdobie najmenej jedného roka z práva robiť vyhlásenia alebo vydávať certifikáty platné na účely prémií.

Článok 63

Zistenia vo vzťahu k dodatočným platbám

Pokiaľ ide o dodatočné platby stanovené v článku 133 nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty stanovia zníženia a vylúčenia, ktoré sú v podstate ekvivalentné s tými, ktoré sú stanovené v tejto hlave.

Oddiel I Prémia za mlieko a dodatočné platby

Článok 64

Prémia za mlieko a dodatočné platby

S ohľadom na zistenia ustanovené vo vzťahu k žiadostiam o podporu na mlieko a dodatočné platby články 50, 51 ods. 1 a 53 sa uplatnia v rozsahu tejto"oblasti" ako"jednotlivé referenčné množstvá" a "určená plochy", ako"určené jednotlivé referenčné množstvá".

Ak v prípade uvedenom v článku 30 ods. 2237 tohto nariadenia príslušná osoba neobnoví produkciu do konečného termínu na podávanie žiadostí, tak sa individuálne referenčné množstvo stanovené v zmysle predchádzajúceho pododseku bude považované za nulové. V takomto prípade sa žiadosť o poskytnutie podpory pre príslušnú osobu a príslušný rok zamietne. Čiastka rovnajúca sa čiastke vo výške ktorej sa zamietla žiadosť sa započíta oproti platbám podpory podľa ktoréhokoľvek z režimov podpory uvedených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003 na ktoré má príslušná osoba nárok podľa žiadostí, ktoré podá počas kalendárneho roku nasledujúceho po kalendárnom roku takéhoto zistenia.

KAPITOLA II ZISTENIA VO VZŤAHU KRÍŽOVÉHO PLNENIA

Článok 65

Všeobecné zásady a definície

1. Na účely tejto kapitoly sa uplatnia ustanovenia článku 41.

2. Na účely uplatňovania článku 6 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 opomenutia sa priamo pripíšu jednotlivým poľnohospodárom, ktorí sa úmyselne urobili nespôsobilými a ktorí, v čase určenia príslušného nesúladu sú zodpovední za podnik, plochy, produkčné jednotky alebo príslušné zviera. Pokiaľ sa podnik, plocha, produkčná jednotka alebo príslušné zviera previedlo poľnohospodárovi po tom, ako sa začal objavovať nesúlad, nadobúdateľ sa bude považovať za zodpovedného, ak nedostatok bude pretrvávať, a aj za odstránenie nesúladu.

3. Pokiaľ viac ako jedna platobná agentúra je zodpovedná za správu rozdielnych platobných režimov, ako je uvedené v článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003, členské štáty prijmú primerané opatrenia na zabezpečenie správneho uplatňovania ustanovení podľa tejto kapitoly, najmä tých, v prípade ktorých sa zníženie jednej platby uplatní na celok rozdielnych platieb na ktoré má poľnohospodár nárok.

4. Nedostatky sa budú považovať za"určené" ak sa zistili dôsledku akýchkoľvek kontrol vykonaných v súlade s týmto nariadením alebo po tom, ako ich zistil príslušný kontrolný orgán akýmkoľvek iným spôsobom.

Článok 66

Zníženia platieb v prípade nedbalosti

1. Bez toho aby boli dotknuté ustanovenia článku 71, pokiaľ sa zistí nesúlad dôsledku nedbalosti poľnohospodára, zníži sa celková suma priamych platieb, podľa článku 2 písm. d) nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktorá bola alebo sa má vyplatiť príslušnému poľnohospodárovi na základe žiadostí o podporu, ktoré predložil alebo bude predkladať v kalendárnom roku zistenia. Toto zníženie bude, vo všeobecnosti predstavovať 3 % tejto celkovej čiastky.

Platobná agentúra však môže, na základe kontroly vykonanej príslušným orgánom uviesť a správy z kontroly v súlade s článkom 48 ods. 1 písm. c) rozhodnúť o znížení percenta na 1 % alebo zvýšení na 5 % tejto celkovej hodnoty alebo v prípadoch uvedených v druhom pododseku článku 48 ods. 1 písm. c) o neznižovaní vôbec.

2. Pokiaľ sa zistí viac ako jeden prípad nedodržania podmienok v prípade rôznych aktov alebo štandardov v tej istej oblasti krížového plnenia, v takýchto prípadoch sa na účely stanovenia redukcie v súlade s odsekom 1 môže považovať za jedno nedodržanie podmienok.

3. Pokiaľ sa zistí viac ako jedno nedodržanie podmienok s ohľadom na rôzne oblasti krížového plnenia, postupy na určenie zníženia podľa odseku 1 sa uplatnia jednotlivo v prípade každého nedodržania. Výsledné percentá znížení sa sčítajú. Maximálne zníženie však nesmie prekročiť 5 % celkovej čiastky uvedenej v odseku 1.

4. Bez toho, aby boli dotknuté prípady úmyselného nedodržania podmienok v súlade s článkom 67, pokiaľ sa opakovanie zistí nedodržanie percenta stanoveného v súlade s odsekom 1 v prípade prvého opakovaného nedodržania sa tento faktor násobí tromi. Z týchto dôvodov, platobná agentúra, v prípade keď percento bolo stanovené v súlade s odsekom 2, určí percento ktoré by sa malo uplatniť v prípade prvého nedodržania s požiadaviek alebo štandardov.

V prípade ďalšieho opakovania sa uplatní násobný faktor troch vždy v prípade redukcie stanovenej vo vzťahu k predchádzajúcim opakovaným nedodržaniam podmienok. Maximálne zníženie však nesmie presiahnuť 15 % celkovej čiastky uvedenej v odseku 1.

Pokiaľ maximálne sa dosiahlo percento, príslušný orgán bude informovať príslušného poľnohospodára, že ak sa zistí ten istý nedostatok, bude sa to považovať za úmyselné konanie v zmysle článku 67. Pokiaľ sa zistí ďalšie nedodržanie podmienok, potom percento zníženia, ktoré sa má uplatniť, sa stanoví násobením výsledku predchádzajúceho násobenia, pokiaľ je to vhodné, pred obmedzením na 15 %, ako je uvedené v poslednej vete druhého odseku tromi.

Článok 67

Uplatňovanie obmedzení a vylúčení z režimu podpory v prípade úmyselného nedodržania podmienok

1. Bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 71, pokiaľ sa zistí nedostatok, ktorý poľnohospodár zavinil úmyselne, uplatní sa zníženie celkovej čiastky uvedenej v prvom pododseku článku 66 ods. 1, na 20 % celkovej čiastky.

Platobná agentúra môže, na základe zistenia príslušného kontrolného orgánu v správe z kontroly v súlade s článkom 48 ods. 1, písm. c, rozhodnúť o znížení percenta na nie menej ako 15 % alebo, ak je to vhodné, môže percento zvýšiť až na 100 % celkovej čiastky.

2. Pokiaľ sa úmyselné nedodržanie podmienok vzťahuje k určitej schéme podpory, poľnohospodár sa vylúči z tohto režimu podpory v príslušnom kalendárnom roku.

V prípade extrémneho rozsahu, závažnosti alebo opakovaní alebo, keď sa zistí opakované úmyselné nedodržanie podmienok, poľnohospodár sa vylúči z príslušného režimu podpory v nasledujúcom roku.

KAPITOLA III Spoločné ustanovenia

Článok 68

Výnimky z uplatňovania znížení a vylúčení

1. Zníženia a vylúčenia stanovené v kapitole I sa neuplatnia tam, kde poľnohospodár predložil fakticky správne informácie alebo tam, kde preukázal inak svoju nevinu.

2. Zníženia a vylúčenia stanovené v kapitole I sa neuplatnia v prípade tých častí žiadostí o podporu, v prípade ktorých poľnohospodár informoval príslušný orgán písomne, že žiadosť o podporu je nesprávna alebo sa stala nesprávnou, odkedy bola podaná za predpokladu, že poľnohospodárovi nebola ohlásená kontrola príslušného orgánu na mieste a že orgán ešte neinformoval poľnohospodára o akomkoľvek nedostatku v podanej žiadosti.

Informácie, ktoré poľnohospodár poskytol, podľa prvého pododseku, majú za následok, že žiadosť o podporu sa upraví podľa skutočnej situácie.

Článok 69

Zmeny a doplnenia a úpravy zápisov v počítačovej databáze zvierat hovädzieho dobytka

S ohľadom na zvieratá hovädzieho dobytka, sa článok 68 uplatní od podania žiadosti o podporu, na chyby a opomenutia vo vzťahu k vstupom do automatizovanej databázy zvierat hovädzieho dobytka.

S ohľadom na zvieratá na ktoré sa žiadosti o podporu nepodali sa uplatní to isté s ohľadom na obmedzení, ktoré sa majú uplatniť v súlade s kapitolou II tejto hlavy.

HLAVA V VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 70

Minimálne platby

Členské štáty môžu rozhodnúť neudeliť akúkoľvek podporu, ak čiastka na žiadosť o podporu nepresiahne 100 EUR.

Článok 71

Sčítavanie zníženia platieb

1. Pokiaľ prípad nedodržania podmienok zapríčiní akékoľvek nedostatky, dôsledku ktorých sa uplatnia zníženia alebo vylúčenia z režimu podpory v súlade s obidvomi kapitolami I a II hlavy IV:

a) zníženia a vylúčenia z režimu podpory podľa kapitoly I Hlavy IV sa uplatnia s ohľadom na príslušné režimy podpory;

b) zníženia a vylúčenia podľa kapitoly II hlavy IV sa uplatnia s ohľadom na celkovú čiastku platieb, ktoré sa majú poskytnúť podľa jednotného režim podpory a akýchkoľvek režimov, na ktoré sa nevzťahujú zníženia a vylúčenia uvedené v písm. a.

2. Pokiaľ je to vhodné po uplatnení odseku 1, kde sa uplatnili rôzne zníženia, dôsledku modulácie, nedodržania a nedostatkov príslušný orgán môže vypočítať zníženie platieb nasledovne:

a) po prvé uplatnia sa podľa zníženia článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003;

b) po druhé výsledná čiastka podpory, na ktorú by mal poľnohospodár nárok sa zníži o zníženia uvedené v kapitole I hlava IV tohto nariadenia;

c) po tretie, výsledná čiastka má slúži ako základ na výpočet akýchkoľvek znížení, ktoré sa majú uplatniť za neskoré predloženie podľa článku 21 tohto nariadenia;

d) po štvrté, výsledok, ktorý vyplynie z čiastky, ktorá sa má znížiť akýmikoľvek zníženiami uvedenými v kapitole II hlavy IV tohto naradenia.

3. Podľa článku 6 nariadenia rady (ES) č. 2988/95 [21], zníženia a vylúčenia z režimu podpory na základe tohto nariadenia sa uplatnia bez toho, aby boli dotknuté ďalšie sankcie podľa akýchkoľvek iných ustanovení na základe práva spoločenstva alebo vnútroštátneho práva.

Článok 72

Vyššia moc a výnimočné okolnosti

Prípady vyššej moci a výnimočných okolností v zmysle článku 40 ods. 4 nariadenia (ES) č. 1782/2003 s príslušným dôkazom k spokojnosti príslušného orgánu sa oznámia písomne tomuto orgánu do desať pracovných dní od dátumu, keď tak poľnohospodár mohol urobiť.

Článok 73

Vrátenie nesprávne vykonaných platieb

1. Ak dôjde k vyplateniu nenáležitej platby, poľnohospodár splatí predmetnú čiastku plus úroky vypočítané podľa odseku 3.

2. Členské štáty môžu rozhodnúť, že vrátenie nenáležitých platieb sa vykoná odpočítaním tejto čiastky od akýchkoľvek záloh alebo platieb na základe režimov podpory uvedených v hlave III a IV nariadenia (ES) č. 1782/2003, ktoré sa majú uhradiť poľnohospodárovi po dátume rozhodnutia o vrátení. Farmár však môže splatiť čiastku aj bez čakania na odpočet.

3. Úroky sa vypočítajú za obdobie, ktoré uplynie medzi oznámením poľnohospodárovi, že má čiastku vrátiť a splatením, alebo odpočtom.

Úroková miera sa vypočíta podľa ustanovení vnútroštátneho práva, ale nesmie byť nižšia, než úroková miera uplatniteľná na vrátenie čiastok podľa vnútroštátnych ustanovení.

4. Povinnosť vrátiť platbu, ktorá je uvedená v odseku 1, sa neuplatní, ak sa platba vykonala dôsledku chyby príslušného orgánu alebo iného orgánu a ak poľnohospodár nemohol chybu odôvodnene odhaliť.

Avšak tam, kde sa chyba týka faktických prvkov príslušných pre výpočet tejto platby, prvý pododsek sa uplatňuje len ak rozhodnutie o vrátení nebolo oznámené do 12 mesiacov od platby.

5. Povinnosť vrátiť uvedená v odseku 1 sa neuplatní, ak obdobie, ktoré uplynulo medzi dátumom platby podpory a dátumom prvého oznámenia príslušného orgánu príjemcovi o neoprávnenosti platby, je viac ako desať rokov.

Ak je však obdobie uvedené v prvom pododseku limitované na štyri roky, ak príjemca konal v dobrej viere.

6. Čiastky, ktoré majú sa majú vrátiť ako dôsledok uplatňovania znížení a vylúčení z režimu podpory podľa článku 21 a hlavy IV podliehajú vo všetkých prípadoch premlčacej dobe štyroch rokov.

7. Odseky 4 a 5 sa neuplatnia v prípade záloh.

8. Členské štáty sa môžu rozhodnúť nevymáhať čiastky 100 EUR alebo menej, nezahrňujúce úroky, na poľnohospodára a na prémiové obdobie za predpokladu, že ich vnútroštátne právo stanovuje v takýchto prípadoch nevymáhanie.

Pokiaľ sa čiastky týkajúce sa úrokov majú vrátiť, nezávisle od čiastok neoprávnene vyplatených, členský štát môže, za tých istých podmienok, rozhodnúť o nevrátení čiastky úrokov 50 EUR alebo menej.

Článok 74

Prevody podnikov

1. Na účely tohto článku:

a) "prevod podniku" znamená predaj, prenájom alebo akýkoľvek podobný typ transakcie ohľadom príslušných produkčných jednotiek;

b) "prevodca" znamená poľnohospodára, ktorého podnik sa prevádza na iného poľnohospodára;

c) "nadobúdateľ" znamená poľnohospodára na ktorého sa holding prevedie.

2. Tam, kde sa podnik prevedie vo svojej celistvosti z jedného poľnohospodára na druhého po tom, ako bola podaná žiadosť o podporu a predtým, než sa všetky podmienky na udelenie podpory splnili, žiadna podpora sa nevyplatí prevodcovi ohľadom prevedeného podniku.

3. Podpora, o ktorú požiadal prevodca, sa udelí nadobúdateľovi keď:

a) do obdobia prevodu, ktorý majú stanoviť členské štáty, nadobúdateľ informuje príslušný orgán o prevode a požiada o platbu podpory;

b) nadobúdateľ predloží akýkoľvek dôkaz požadovaný príslušným orgánom;

c) všetky podmienky na udelenie podpory ohľadom prevedeného podniku sa splnia.

4. Pokiaľ nadobúdateľ informuje príslušný orgán a žiada o platbu podpory podľa odseku 3 písm. a):

a) všetky práva a povinnosti prevodcu vyplývajúce z právneho vzťahu medzi prevodcom a príslušným orgánom, ktoré vznikli podaním žiadosti o podporu sa postúpia na nadobúdateľa;

b) všetky činnosti potrebné na udelenie podpory a všetky vyhlásenia prevodcu pred prevodom sú priradia nadobúdateľovi na účel uplatňovania príslušných pravidiel spoločenstva;

c) prevedený podnik sa považuje, kde je to vhodné, za samostatný ohľadom hospodárskeho roku alebo príslušného prémiového obdobia.

5. Tam, kde sa žiadosť o podporu podá potom, čo sa vykonali činnosti potrebné na udelenie podpory a podnik sa prevedie vo svojej celosti z jedného poľnohospodára na druhého potom, čo tieto činnosti začali, ale predtým, než sa všetky podmienky na udelenie podpory splnili, podpora sa môže udeliť nadobúdateľovi za predpokladu, že podmienky v bodoch a) a b) odseku 3 sú splnené. V tom prípade sa uplatní odsek 4 písm. b).

6. Členské štáty môžu rozhodnúť, tam kde je to vhodné, udeliť podporu prevodcovi. V takom prípade:

a) sa žiadna podpora neudelí nadobúdateľovi, a

b) členské štáty uplatnia mutatis mutandis požiadavky stanovené v odsekoch 2 až 5.

7. Pokiaľ sa podnik prevedie z jedného poľnohospodára na druhého počas obdobia uvedeného v článku 44 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003, nadobúdateľ môže využiť príslušné pozemky na účely predloženia žiadostí o podporu podľa jednotného režimu podpory.

Článok 75

Dodatočné opatrenia a vzájomná pomoc medzi členskými štátmi

1. Členské štáty prijmú všetky ostatné opatrenia požadované na správne uplatňovanie integrovaného systému a poskytnú si vzájomnú pomoc potrebnú na účely kontrol požadovaných na základe tohto nariadenia. V tomto ohľade môžu členské štáty tam, kde toto nariadenie nestanovuje primerané zníženia a vylúčenia, taktiež stanoviť primerané vnútroštátne sankcie proti producentom alebo iným účastníkom trhu, ako sú bitúnky alebo združenia angažované v procese udeľovania podpory, aby zaistili zhodu s kontrolnými požiadavkami, takými ako súčasný register stáda podniku, alebo dodržiavanie oznamovacej povinnosti.

2. Členské štáty si navzájom pomáhajú, aby zabezpečili účinné kontroly a aby zaistili kontrolu na autentickosť predložených dokumentov a/alebo presnosť vymenených údajov.

Článok 76

Oznámenia

1. Členské štáty zašlú komisii, najneskôr do 31. marca každý rok za jednotný režim podpory, za iné režimy podpory, a najneskôr do 31. augusta každý rok za prémie na zvieratá, správu za predošlý kalendárny rok, týkajúcu sa najmä nasledovných oblastí:

a) uplatňovania štátneho integračného systému, včítane najmä vybraných možností kontroly, požiadaviek krížového plnenia a príslušných kontrolných orgánov zodpovedných za kontroly požiadaviek a podmienok krížového plnenia;

b) počet žiadostí, ako aj celkovú plochu a celkový počet zvierat s rozdelením podľa jednotlivých režimov podpory;

c) počet žiadostí, ako aj celkovú plochu a celkový počet skontrolovaných zvierat;

d) výsledky vykonaných kontrol, s uvedenými zníženiami a vylúčeniami z režimov podpory podľa hlavy IV;

V rovnakom čase, ako členské štáty odošlú Komisii oznámenie uvedené v prvom pododseku vo vzťahu k poskytnutým prémiám na zvieratá, oznámia členské štáty celkový počet príjemcov podpory, ktorí získali podporu podľa režimov podpory, na ktoré sa vzťahuje integrovaný systém.

2. Členské štáty navyše pošlú Komisii každý rok najneskôr do 31 októbra oznámenie o pomere pôdy trvalých pasienkov k poľnohospodárskej pôde, ako je uvedené v článku 3 ods. 1 Najneskôr do 31 októbra 2005 členské štáty navyše odošlú Komisii oznámenie o pomere v referenčnom roku 2003, ako je uvedené v článku 3 ods. 2.

3. Vo výnimočných a riadne odôvodnených situáciách členské štáty môžu, v zmluve s Komisiou, udeliť výnimku z dátumov uvedených v odseku 1 a 2.

4. Údaje automatizovanej databázy, stanovené ako súčasť integrovaného systému, sú použité na podporu informácií špecifikovaných v rámci sektorových pravidiel, ktoré sú členské štáty povinné zaslať Komisii.

ČASŤ III MODULÁCIA

Článok 77

Základ na výpočet znížení

Čiastka znížení podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa vypočíta na základe hodnôt priamych platieb na ktoré má poľnohospodár nárok pred akýmikoľvek zníženiami alebo vylúčeniami podľa tohto nariadenia alebo v prípade režimov podpory uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 1782/2003 ale nie podľa hlavy III a IV tohto nariadenia, podľa uplatniteľnej zvláštnej legislatívy.

Článok 78

Kľúč umiestňovania

Kľúč umiestňovania zostávajúcich čiastok uvedených v prvom pododseku článku 10 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1782/2003 zostavia členské štáty čo sa týka poľnohospodárskej pôdy a zamestnanosti na 65 % a 35 %.

Každý pomer v členskom štáte a plocha a zamestnanie sa prispôsobí funkcii vo vzťahu k hrubému domácemu produktu (HDP) na obyvateľa vyjadrenému v pomere kúpnej sily s použitím jednej tretiny rozdielu od priemeru členských štátov, ktoré uplatňujú moduláciu.

Na tieto účely sa využijú nasledovné údaje založené na údajoch získaných s Eurostat-u v auguste 2003:

a) čo sa týka poľnohospodárskej pôdy Farm Structural Survey 2000 v súlade s nariadením Rady (ES) č. 571/88 [22];

b) čo sa týka zamestnanosti v poľnohospodárstve, ročná séria Labour Force Survey 2001 on employment in agriculture, hunting and fishing v súlade s nariadením Rady (ES) č. 577/98 [23];

c) vo vzťahu k HDP na hlavu v nákupnej sile, trojročný priemer založený na údajoch vnútroštátneho účtovníctva 1999 až 2001.

Článok 79

Doplnková čiastka podpory

1. Na účely stanovenia, či sa dosiahla prahová hodnota 5000 EUR uvedená v článku 12 nariadenia (ES) č. 1782/2003 sa bude brať do úvahy, celková čiastka priamych platieb, ktoré by sa mali poskytnúť pred tým, ako sa uplatnia akékoľvek zníženia podľa tohoto nariadenia alebo v prípade režimov podpory uvedených v prílohe I nariadenia (ES) č. 1782/2003, ale na ktoré sa nevzťahuje hlava III a IV tohto nariadenia, podľa uplatniteľnej špecifickej legislatívy.

Pokiaľ je však poľnohospodár je vylúčený z režimu prijímania akýchkoľvek priamych platieb, ako dôsledok nedostatkov a nedodržania podmienok, nevyplatí sa žiadna dodatočná podpora.

2. Najneskôr do 31 októbra členské štáty oznámia Komisii celkovú hodnotu dodatočnej podpory, ktorá sa udelila v predošlom roku.

ČASŤ IV PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 80

Zrušenie

1. Nariadenie (ES) č. 2419/2001 sa ruší. Avšak bude sa uplatňovať vo vzťahu k žiadostiam o podporu, ktoré sa týkajú hospodárskych rokov, ktoré začali pred januárom 2005.

V prípade keď sa majú uplatniť zníženia započítaním podľa druhého pododseku článku 32 ods. 2 druhého pododseku článku 33, článku 34 ods. 2 a poslednej vety článku 35 ods. 3, tretieho pododseku článku 38 ods. 2, druhého pododseku článku 38 ods. 4 a článku 40 ods. 1 a 6 nariadenia (ES) č. 2419/2001 sa nemôžu úplne započítať pred dátumom nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia, za predpokladu že časovým limitom na započítanie ustanoveným v týchto ustanoveniach ešte neskončila platnosť.

2. Odkazy na nariadenie (ES) č. 2419/2001 sa budú považovať za odkazy na toto nariadenie a čítajú sa v súlade s korelačnou tabuľkou v prílohe III.

Článok 81

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť siedmy deň po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Uplatňuje sa na žiadosti o podporu, týkajúce sa hospodárskych rokov alebo prémiových období, začínajúcich od 1. januára 2005.

Toto nariadenie je záväzné vo svojej celistvosti a je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch.

V Bruseli 21. apríla 2004

Za Komisiu

Franz Fischler

člen Komisie

[1] Ú. v. ES L 270, 21.10.2003, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 21/2004 (Ú. v. ES L 5, 9.1.2004, s. 8).

[2] Ú. v. ES L 327, 12.12.2001, s. 11. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 118/2004 (Ú. v. ES L 17, 24.1.2004, s. 7).

[3] Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené Aktom týkajúcim sa podmienok pristúpenia Českej republiky, Estónskej republiky, Republiky Cyprus, Lotyšskej republiky, Litovskej republiky, Maďarskej republiky, Republiky Malta, Poľskej republiky, Slovinskej republiky, Slovenskej republiky a prispôsobeniu zakladajúcich Zmlúv Európskej únie – Príloha II: Zoznam s odkazom na článok 20 Aktu pristúpenia – 6. Poľnohospodárstvo – B. Veterinárna a fytosanitárna legislatíva – I. Veterinárna legislatíva (Ú. v. ES L 236, 23.9.2003, s. 381.

[4] Ú. v. ES L 156, 25.6.2003, s. 9.

[5] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[6] Ú. v. ES L 204, 11.8.2000, s. 1.

[7] Ú. v. ES L 355, 5.12.1992, s. 32.

[8] Ú. v. ES L 5, 9.1.2004, s. 8.

[9] Ú. v. ES L 281, 4.11.1999, s. 30. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1473/2003 (Ú. v. ES L 211, 21.8.2003, s. 12).

[10] Ú. v. ES L 341, 22.12.2001, s. 105. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 2307/2003 (Ú. v. ES L 342, 30.12.2003, s. 11).

[11] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 103.

[12] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 1.

[13] Ú. v. ES L 215, 30.7.1992, s. 85.

[14] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80.

[15] Ú. v. ES L 112, 3.5.1994, s. 2.

[16] Ú. v. ES L 193, 20.7.2002, s. 74.

[17] Ú. v. ES L 124, 8.6.1971, s. 1.

[18] Ú. v. ES L 177, 4.8.1972, s. 1.

[19] Ú. v. ES L 160, 26.6.1999, s. 80. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 1783/2003 (Ú. v. ES L 270, 21.10.03, s. 70).

[20] Ú. v. ES L 74, 15.03.2002, s. 1. Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením (ES) č. 963/20003 (Ú. v. ES L 138, 05.06.2003, s. 32).

[21] Ú. v. ES L 312, 23.12.1995, s. 1.

[22] Ú. v. ES L 56, 2.3.1988, s. 1.

[23] Ú. v. ES L 77, 14.3.1998, s. 3.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA I

METÓDA SPOLOČENSTVA NA KVANTITATÍVNE URČENIE Δ9 TETRAHYDROCANNABINOLU V ODRODÁCH KONOPE

1. Rozsah a oblasť použitia

Táto metóda určuje obsah Δ9 tetrahydrocannabinolu (ďalej len THC) v odrodách konope (Cannabis sativa L.). Podľa potreby sa použije metóda uvedená v postupe A alebo B, ktoré sú opísané v tomto materiáli.

Táto metóda je založená na kvantitatívnom stanovení Δ9-THC plynovou chromatografiou (GC) po extrakcii vhodným rozpúšťadlom.

1.1. Postup A

Postup A sa využije na kontroly produkcie ako je uvedené v článku 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článku 26 ods. 2 písm. a) tohto nariadenia.

1.2. Postup B

Postup B sa využije na prípady ako je uvedené v článku 52 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1782/2003 a článku 33 ods. 4 tohto nariadenia.

2. Odber vzoriek

2.1. Vzorky

a) Postup A: v poraste na koreni danej odrody konope časť 30 cm časť s obsahom aspoň jednej samičej inflorescencie každej vybranej rastliny sa vezme. Vzorkovanie sa uskutoční počas obdobia 20 dní po začatí kvitnutia do 10 dní po ukončení kvitnutia, počas dňa, nasledujúceho systematický vzor na zabezpečenie, že vzorka je reprezentatívna na poli ale vylúčením okrajov porastu.

Členské štáty môžu poveriť odber vzoriek v období od začiatku kvitnutia do 20 dní po začiatku kvitnutia za predpokladu že každá pestovaná odroda, iná ako reprezentatívne vzorky sa odoberie v súlade s uvedenými pravidlami počas 20 dní po začiatku kvitnutia do 10 dní od konca kvitnutia.

b) Postup B: v stojatom poraste danej odrody konope vrchná tretina každej vybranej rastliny sa odoberie. Vzorkovanie sa vykoná počas 10 dní nasledujúcich od konca kvitnutia, cez deň, nasledujúc systematický vzor na zabezpečenie, že vzorka je reprezentatívna z poľa ale s vylúčením okrajov. V prípade dvojdomých odrôd sa odoberú len samičie rastliny.

2.2. Veľkosť vzorky

Postup A: vzorka pozostáva z častí 50 rastlín z poľa.

Postup B: vzorka pozostáva z častí 200 rastlín z poľa.

Každá vzorka sa umiestni vo fabrike alebo papierovom sáčku bez polámania a odošle do laboratória na analýzu.

Členské štáty môžu požiadať o odber druhej vzorky na kontraanalýzu, ak je to nutné, aby ju mali k dispozícii na analýzu výrobca alebo zodpovedný orgán.

2.3. Sušenie a skladovanie vzorky

Sušenie vzoriek začne čo najskôr a v každom prípade však do 48 hodín pri sušení akýmkoľvek spôsobom do 70 °C. Vzorky sa musia vysušiť na konštantnú hmotnosť a obsah vlhkosti má byť v rozsahu 8 % až 13 %.

Po vysušení vzorky sa bez porušenia uskladnia pri teplote do na tmavom mieste.

3. Určenie obsahu THC

3.1. Príprava skúšobnej vzorky

Stonky a semená väčšie ako 2 mm sa odstránia zo sušených vzoriek.

Sušené vzorky sa zomelú na polojemný prášok (ktorý prepadne cez sito 1 mm).

Prášok sa môže uskladňovať 10 týždňov pri teplote 25 °C na tmavom a suchom mieste.

3.2. Účinné látky a extrakčné činidlo

Účinné látky

- Δ9-tetrahydrokanabinol, čistý na chromatografické účely,

- Skvalén, čistý na chromatografické účely, ako vnútorný štandard.

Extrakčné činidlo

- 35 mg skvalénu na 100 ml hexánu.

3.3. Extrakcia s Δ9– THC

100 mg práškovej testovanej vzorky sa odváži, vloží do centrifúgy s 5 ml extrakčného činidla s obsahom vnútorného štandardu.

Umiestnime v ultrazvukovom kúpeli a necháme 20 minút. Centrifúgu zapneme na päť minút pri 3000 otáčkach za minútu a potom zlejem vrchnú vrstvu roztoku THC. Vstrekneme roztok do chromatografu a vykonáme kvantitatívne analýzy.

3.4. Plynová chromatografia

a) zariadenie

- plynový chromatograf s plameňovým ionizačným detektorom a delený alebo nedelený injektor,

- valec umožňujúci dobré oddeľovanie kanabinoidov, na príklad sklenená kapilára 25 m dlhá s priemerom 0,22 mm impregnovaná s 5 % nepolárnym fenyl-metyl sixanom.

b) Rozsah kalibrácie

Najmenej tri body na postup A a päť bodov na postup B, včítane 0,04 a 0,50 mg/l Δ9– THC v extračnom činidle.

c) Experimentálne podmienky

Nasledovné podmienky sa uvádzajú pre valec uvedený v bode a):

- teplota pece 260 °C

- teplota vstrekovačov 300 °C

- teplota detektora 300 °C

d) Vstreknutý objem: 1 μl

4. Výsledky

Výsledky sa vyjadria na dve desatinné miesta v gramoch Δ9– THC na 100 gramov analyzovanej vzorky vysušenej na konštantnú hmotnosť. Použije sa tolerancia 0,03 g na 100 g.

- Postup A: jedno stanovenie na testovanú vzorku.

Pokiaľ je však získaný výsledok nad limitom uvedeným v článku 52 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1782/2003 vykoná sa druhá analýza vzorky a priemerná hodnota dvoch stanovení sa bude považovať za výsledok.

- Postup B: výsledok zodpovedá priemernej hodnote dvoch stanovení na vzorku.

--------------------------------------------------

PRÍLOHA II

ODRODY KONOPE SIATEJ NA VLÁKNO SCHVÁLENÉ NA PRIAME PLATBY

a) Konope pestované na vlákno

Carmagnola

Beniko

Chameleon

Cs

Delta-Ilosa

Delta 405

Dioica 88

Epsilon 68

Fedora 17

Felina 32

Ferimon – Férimon

Fibranova

Fibrimon 24

Futura 75

Juso 14

Red Petiole

Santhica 23

Santhica 27

Uso 31

b) Konope pestované na osivo povolené v hospodárskom roku 2004/2005

Bialobrzeskie

Cannacomp [1]

Fasamo

Felina 34 – Félina 34

Fibriko TC

Finola

Lipko [2]

Silesia [3]

Tiborszállási [4]

UNIKO-B

[1] len v Poľsku

[2] len v Poľsku

[3] len v Maďarsku

[4] len v Poľsku

--------------------------------------------------

PRÍLOHA III

KORELAČNÁ TABUĽKA

Články nariadenia Komisie (ES) č. 2419/2001 | Články tohto nariadenia |

1 | – |

2 | 2 |

3 | 5 |

4(1) | 6(1) |

4(2) | 14(4) |

5 | 8 |

6 | – |

7 | – |

8 | 15 |

9 | – |

10 | 16 |

11 | 18 |

12 | 19 |

13 | 21 |

14 | 22 |

15 | 23(1) |

16 | 24 |

17(1) | 25(1) |

17(2) | 25(2) |

17(3) | 23(2) |

18 | 26 |

19 | 27 |

2 | 28 |

21 | 29 |

22 | 30 |

23 | 32 |

24 | 34 |

25 | 35 |

26 | 36 |

27 | 37 |

28 | 38 |

29 | 39 |

30 | 49 |

31(1) | 50(1) |

31(2) | 50(3) |

31(3) | 50(6) |

31(4) | 50(7) |

32 | 51 |

33 | 53 |

34 | 55 |

35 | 56 |

36 | 57 |

37 | 58 |

38 | 59 |

39 | – |

40 | 60 |

41 | 61 |

42 | 62 |

43 | 63 |

44 | 68 |

45 | 69 |

46 | 70 |

47 | 71 |

48 | 72 |

49 | 73 |

50 | 74 |

51 | 75 |

52 | 76 |

53 | – |

54 | – |

--------------------------------------------------