32004R0775

Kommissionens förordning (EG) nr 775/2004 av den 26 april 2004 om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier (Text av betydelse för EES)

Europeiska unionens officiella tidning nr L 123 , 27/04/2004 s. 0027 - 0030


Kommissionens förordning (EG) nr 775/2004

av den 26 april 2004

om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 om export och import av farliga kemikalier

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 304/2003 av den 28 januari 2003 om export och import av farliga kemikalier(1), särskilt artikel 22.1 i denna, och

av följande skäl:

(1) Genom förordning (EG) nr 304/2003 genomförs Rotterdamkonventionen om förfarandet med förhandsgodkännande sedan information lämnats för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel (PIC-konventionen) som undertecknades den 11 september 1998 och godkändes av gemenskapen genom rådets beslut 2003/106/EG(2).

(2) Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 består av tre delar, som innehåller en förteckning över kemikalier för vilka exportanmälan skall göras, en förteckning över kemikalier för vilka PIC-anmälan skall göras och en förteckning över kemikalier som omfattas av PIC-förfarandet enligt Rotterdamkonventionen.

(3) Mot bakgrund av kommissionens beslut 2004/141/EG(3), 2004/248/EG(4), 2004/140/EG(5) och 2004/247/EG(6) som antogs inom ramen för rådets direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden(7), som förbjuder eller kraftigt begränsar kemikalierna amitraz, atrazin, fention och simazin, bör dessa kemikalier läggas till i de förteckningar över kemikalier som ingår i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(4) Den industriella användningen av kemikalierna nonylfenol och nonylfenoletoxilat begränsas kraftigt genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/53/EG av den 18 juni 2003 om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar)(8). I enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 2076/2002 av den 20 november 2002 om förlängning av den tidsperiod som avses i artikel 8.2 i rådets direktiv 91/414/EEG samt om att inte förteckna vissa verksamma ämnen i bilaga I till det direktivet och att återkalla godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller dessa ämnen(9) har det dessutom beslutats att inte uppta nolyfenoletoxilat i bilaga I till direktiv 91/414/EEG. Godkännanden för växtskyddsmedel som innehåller ämnet måste därför återkallas från och med den 25 juli 2003. Båda kemikalierna måste således läggas till i kemikalieförteckningen i delarna 1 och 2 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(5) Vid sin tionde session mellan den 17 och 21 november 2003 beslutade den mellanstatliga förhandlingskommittén för konventionen att kemikalierna DNOC och asbestfibrerna amosit, antofyllit, aktinolit och tremolit också skulle omfattas av det provisoriska PIC-förfarandet. Således bör dessa ämnen läggas till i kemikalieförteckningen i del 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 och de befintliga posterna i delarna 1 och 2 bör ändras.

(6) Vid samma session beslöt den mellanstatliga förhandlingskommittén att de pulverberedningar som innehåller en kombination av minst 7 % benomyl, minst 10 % karbofuran och minst 15 % tiram också bör bli föremål för det provisoriska PIC-förfarandet. Sådana beredningar bör således läggas till i kemikalieförteckningen i delarna 1 och 3 i bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003.

(7) Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 måste följaktligen ändras.

(8) De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som har inrättats i enlighet med artikel 29 i rådets direktiv 67/548/EEG(10).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 skall ändras i enlighet med bilagan till denna förordning.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 26 april 2004.

På kommissionens vägnar

Margot Wallström

Ledamot av kommissionen

(1) EUT L 63, 6.3.2003, s. 1. Förordningen senast ändrad genom kommissionens förordning (EG) nr 1213/2003 (EUT L 169, 8.7.2003, s. 27).

(2) EUT L 63, 6.3.2003, s. 27.

(3) EUT L 46, 17.2.2004, s. 35.

(4) EUT L 78, 16.3.2004, s. 53.

(5) EUT L 46, 17.2.2004, s. 32.

(6) EUT L 78, 16.3.2004, s. 50.

(7) EGT L 230, 19.8.1991, s. 1. Direktivet senast ändrat genom kommissionens direktiv 2004/30/EG (EUT L 77, 13.3.2004, s. 50).

(8) EUT L 178, 17.7.2003, s. 24.

(9) EGT L 319, 23.11.2002, s. 3.

(10) EUT L 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 807/2003 (EUT L 122, 16.5.2003, s. 36).

BILAGA

Bilaga I till förordning (EG) nr 304/2003 skall ändras på följande sätt:

1. Del 1 skall ändras på följande sätt:

a) Följande uppgifter skall läggas till:

">Plats för tabell>"

b) Uppgiften för asbestfibrer skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

c) Uppgiften för DNOC skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

2. Del 2 skall ändras på följande sätt:

a) Följande uppgifter skall läggas till:

">Plats för tabell>"

b) Följande uppgifter skall utgå:

">Plats för tabell>"

c) Uppgiften för asbestfibrer skall ersättas med följande:

">Plats för tabell>"

3. Del 3 skall ändras på följande sätt:

a) Följande uppgifter skall läggas till:

">Plats för tabell>"

b) Följande uppgifter skall utgå:

">Plats för tabell>"