32004R0762Uradni list L 120 , 24/04/2004 str. 0008 - 0013


Uredba Komisije (ES) št. 762/2004

z dne 23. aprila 2004

o spremembi nekaterih ribolovnih kvot za leto 2004 v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 847/96 o uvedbi dodatnih pogojev za upravljanje celotnih dovoljenih ulovov TAC in kvot iz leta v leto

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 2371/2002 z dne 20. decembra 2002 o ohranitvi in trajnostnem izkoriščanju ribolovnih virov v okviru skupne ribiške politike [1] in zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EGS) št. 847/96 z dne 6. maja 1996 o uvedbi dodatnih pogojev za letno upravljanje TAC in kvot [2] ter zlasti členov 3(3), 4(2) in 5,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Uredba Sveta (ES) št. 2340/2002 z dne 16. decembra 2002 o določitvi možnosti ribolova staležev rib odprtega morja za leti 2003 in 2004 [3] ter Uredba Sveta (ES) št. 2341/2002 z dne 20. decembra 2002 o določitvi možnosti ribolova in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib za leto 2003, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer se zahtevajo omejitve ulova [4], podrobno določata, za katere staleže veljajo ukrepi, predvideni z Uredbo (ES) št. 847/96.

(2) Uredba Sveta (ES) št. 2340/2002 in Uredba Sveta (ES) št. 2287/2003 z dne 19. decembra o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2004 in s tem povezanih pogojev za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo v vodah Skupnosti in za plovila Skupnosti v vodah, kjer so potrebne omejitve ulova [5], določa kvote za nekatere staleže za leto 2004.

(3) Nekatere države članice so skladno z Uredbo (ES) št. 847/96 zaprosile, da se del njihovih kvot prenese na naslednje leto. Znotraj meja se zadržane količine v skladu z navedeno uredbo dodajo kvoti za leto 2004.

(4) Uredba (ES) št. 847/96 določa, da je treba odbitke od nacionalnih kvot za leto 2004 izvesti na ravni, enakovredni presežnim količinam ulova. Ti odbitki se uporabljajo ob upoštevanju tudi posebnih določb, veljavnih za staleže, ki sodijo na področje regionalnih ribiških organizacij.

(5) Uredba (ES) št. 847/96 tudi predvideva, da je treba izvesti ovrednotene odbitke od nacionalnih kvot za leto 2004 glede prelova dovoljenega iztovora v letu 2003 za nekatere staleže, podrobno opisane v Uredbi (ES) št. 2340/2002 in Uredbi (ES) št. 2341/2002.

(6) Nekatere države članice so skladno z Uredbo (ES) št. 847/96 zaprosile za dovoljenje, da se iztovorijo dodatne količine rib nekaterih staležev. Količine, ki presegajo dovoljeni iztovor, je treba odbiti od njihovih kvot za leto 2004.

(7) Ukrepi, predpisani s to uredbo, so v skladu z mnenjem Upravljalnega odbora za ribištvo in ribogojstvo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Kvote, določene v Uredbi (ES) št. 2340/2002 in Uredbi (ES) št. 2287/2003, se povečajo, kakor je prikazano v Prilogi I, ali zmanjšajo, kakor je prikazano v Prilogi II.

Člen 2

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2004

Za Komisijo

Franz Fischler

Član Komisije

[1] UL L 358, 31.12.2002, str. 59.

[2] UL L 115, 9.5.1996, str. 3.

[3] UL L 356, 31.12.2002, str. 1.

[4] UL L 356, 31.12.2002, str. 12. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo (ES) št. 2192/2003 (UL L 328, 17.12.2003, str. 1).

[5] UL L 344, 31.12.2003, str. 1.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PRENOSI V KVOTE ZA LETO 2004

Država | Stalež | Kazni 2003 | Vrsta | Cona | Začetna količina 2003 | Marža | Prilagojena količina 2003 | Ulov 2003 | Prilagojena količina % | Prenosi 2004 | Odbitki 2004 | Začetna količina 2004 | Revidirana količina 2004 |

BE | ANF/07 | n | Anglerfish | VII | 1461 | | 934 | 920,1 | 98,5 | 13,9 | 0 | 1931 | 1945 |

BE | ANF/8ABDE | n | Anglerfish | VIIIa,b,d,e | 0 | | 116 | 108,6 | 93,6 | 7,4 | 0 | 0 | 7 |

BE | LEZ/07 | n | Megrims | VII | 387 | | 164 | 164,2 | 100,1 | 0 | –0,2 | 489 | 489 |

BE | LEZ/8ABDE | n | Megrims | VIIIa,b,d,e | 0 | | 17 | 0,6 | 3,5 | 1,7 | 0 | 0 | 2 |

BE | SOL/24 | y | Sole | II, North Sea | 1321 | | 1588 | 1538,1 | 96,9 | 49,9 | 0 | 1417 | 1467 |

BE | SOL/07A | y | Sole | VIIa | 499 | | 688 | 694,9 | 101,0 | 0 | –6,9 | 394 | 387 |

BEL | SOL/07D | y | Sole | VIId | 1454 | | 1606 | 1267,1 | 78,9 | 160,6 | 0 | 1588 | 1749 |

BE | SOL/7FG | y | Sole | VIIf,g | 775 | | 729 | 689,2 | 94,5 | 39,8 | 0 | 656 | 696 |

DE | JAX/578/14 | n | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 9428 | | 15824 | 15773,3 | 99,7 | 50,7 | 0 | 9564 | 9615 |

DE | SOL/24 | y | Sole | II, North Sea | 1057 | | 940 | 744,4 | 79,2 | 94 | 0 | 1133 | 1227 |

DE | SOL/3A/BCD | n | Sole | Skagerrak and Kattegat, IIIbcd (EC) | 17 | | 19 | 17,3 | 91,1 | 1,7 | 0 | 25 | 27 |

DK | JAX/578/14 | n | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 11796 | | 13111 | 10866,1 | 82,9 | 1311,1 | 0 | 11966 | 13277 |

DK | RNG/03- | n | Roundnose Grenadier | III (EC + waters not under jurisd. TC) | 1769 | | 1699 | 1210,4 | 71,2 | 169,9 | 0 | 1769 | 1939 |

DK | SOL/24 | y | Common Sole | II, North Sea | 604 | 60 | 766 | 712 | 93,0 | 54,0 | 0 | 588 | 642 |

DK | SOL/3A/BCD | n | Common Sole | Skagerrak and Kattegat, IIIbcd (EC) | 291 | 29 | 294 | 297,7 | 101,3 | 0 | –3,7 | 407 | 403 |

ES | ANE/08 | n | Anchovy | VIII | 29700 | | 22692 | 2904,5 | 12,8 | 2269,2 | 0 | 29700 | 31969 |

ES | ANF/07 | n | Anglerfish | VII | 581 | | 1815 | 1912,4 | 105,4 | 0 | –97,4 | 768 | 671 |

ES | ANF/8C3411 | n | Anglerfish | VIIIc, IX, X | 3332 | | 3604 | 1882,5 | 52,2 | 360,4 | 0 | 1917 | 2277 |

ES | JAX/8C9 | n | Horse Mackerel | VIIIc, IX | 29587 | | 33046 | 29085,1 | 88,0 | 3304,6 | 0 | 29587 | 32892 |

ES | LEZ/07 | n | Megrims | VII | 4301 | | 7585 | 7468,9 | 98,5 | 116,1 | 0 | 5430 | 5546 |

ES | LEZ/8ABDE | n | Megrims | VIIIabde | 921 | | 989 | 114,8 | 11,6 | 98,9 | 0 | 1163 | 1262 |

ES | LEZ/8C3411 | n | Megrims | VIIIc, IX, X | 2215 | | 2525 | 785 | 31,1 | 252,5 | 0 | 1233 | 1486 |

FR | ANE/08 | n | Anchovy | VIII | 3300 | | 13530 | 5736 | 42,4 | 1353 | 0 | 3300 | 4653 |

FR | LEZ/07 | n | Megrims | VIIIc, IX, X | 5220 | | 3076 | 2647 | 86,1 | 307,6 | 0 | 6589 | 6897 |

FR | LEZ/8C3411 | n | Megrims | VIIIc, IX, X | 111 | | 102 | 5,5 | 5,4 | 10,2 | 0 | 62 | 72 |

UK | ANF/07 | n | Anglerfish | VII | 2843 | | 3516 | 3227,1 | 91,8 | 288,9 | 0 | 3759 | 4048 |

UK | HER/7GK | n | Herring | VIIg,h,j,k | 16 | | 16 | 13,8 | 86,3 | 1,6 | 0 | 16 | 18 |

UK | JAX/578/14 | n | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 12751 | | 7555 | 6930,7 | 91,7 | 624,3 | 0 | 12935 | 13559 |

UK | LEZ/07 | n | Megrims | VII | 2055 | | 2265 | 1778,1 | 78,5 | 226,5 | 0 | 2595 | 2822 |

UK | SOL/24 | y | Sole | II, North Sea | 679 | | 827 | 765 | 92,5 | 62 | 0 | 729 | 791 |

UK | SOL/07A | y | Sole | VIIa | 224 | | 242 | 220 | 90,9 | 22 | 0 | 178 | 200 |

UK | SOL/07D | y | Sole | VIId | 1038 | | 1147 | 1111,6 | 96,9 | 35,4 | 0 | 1135 | 1170 |

UK | SOL/7FG | y | Sole | VIIfg | 349 | | 350 | 341,6 | 97,6 | 8,4 | 0 | 295 | 303 |

NL | HER/6AS7BC | n | Herring | VIaS, VIIbc | 1273 | | 667 | 657,3 | 98,5 | 9,7 | 0 | 1273 | 1283 |

NL | HER/7GK. | n | Herring | VIIghjk | 802 | | 949 | 931 | 98,1 | 18 | 0 | 802 | 820 |

NL | JAX/578/14 | n | Horse Mackerel | Vb (EC), VI, VII, VIIIabde, XII, XIV | 44981 | | 53369 | 51772,2 | 97,0 | 1596,8 | 0 | 45631 | 47228 |

NL | SOL/24. | y | Sole | II, North Sea | 11925 | | 13115 | 12646,8 | 96,4 | 468,2 | 0 | 12790 | 13258 |

NL | SOL/3A/BCD | n | Sole | Skagerrak,Kattegat, IIIb,c,d (EC) | 28 | | 13 | 2,4 | 18,5 | 1,3 | 0 | 42 | 43 |

--------------------------------------------------

PRILOGA II

ODBITEK OD KVOT ZA LETO 2004

Država | Vrsta | Površina | Ime vrste | Cona | Kazni | Prilagojena količina 2003 | Marža | Prilagojena količina 2003 | Ulov 2003 | % | Odbitki | Začetna količina 2004 | Revidirana količina 2004 |

BE | COD | 7X7A34 | Trska | VIIb, c, d, e, f, g, h, j, k,VIII,IX,X;CO-PACE 34.1.1 1 | y | 162 | 0 | 162 | 163 | 100,6 | –1 | 242 | 241 |

BE | PLE | 07A | Morska plošča | ICES, podobmočje VIIa — Irsko morje | n | 636 | 0 | 636 | 643,8 | 101,2 | –7,8 | 34 | 26 |

BE | SOL | 07A | Morski list | ICES, podobmočje VIIa — Irsko morje | y | 688 | 0 | 688 | 694,9 | 101,0 | –6,9 | 394 | 387 |

BE | SOL | 7HJK. | Morski list | VIIh, j, k | n | 136 | 0 | 136 | 146,4 | 107,6 | –10,4 | 32 | 22 |

DE | COD | 1N2AB- | Trska | Norveška cona (severno od 62o S ): I, IIa, b | n | 1965 | 0 | 1965 | 1978,5 | 100,7 | –13,5 | 2431 | 2418 |

DE | LIN | 1/2- | Leng | I, II 1, 2 | y | 25 | 0 | 25 | 38,9 | 155,6 | –13,9 | 10 | –4 |

DK | SOL | 3A/BCD | Morski list | IIIa; IIIb,c, d 1 | n | 265 | 0 | 265 | 297,7 | 112,3 | –32,7 | 436 | 403 |

DK | SOL | 24 | Morski list | Iia 1, IV 1 | n | 706 | 0 | 706 | 712 | 100,8 | –6 | 648 | 642 |

ES | ANF | 07. | Morske spake | ICES, podobmočje VII — Irsko morje, zahodno od Irske, Porcupine Bank, vzhodni in zahodni Rokavski preliv, Bristolski kanal, Keltsko morje, severno in južno, in jugozahodno od Irske — vzhodno in zahodno | n | 1815 | 0 | 1815 | 1912,4 | 105,4 | –97,4 | 768 | 671 |

ES | BLI | 67- | Modri leng | VI, VII, 1, 2 | y | 162 | 0 | 162 | 288,8 | 178,3 | –159,7 | 122 | –38 |

ES | BSF | 56712- | Črni morski meč | V,VI, VII, XII 1, 2 | y | 185 | 0 | 185 | 189 | 102,2 | –4 | 185 | 181 |

ES | JAX | 578/14 | Šuri | Vb1, VI, VII, VIIIa,b, d, e, XII, XIV | n | 2541 | 0 | 2541 | 3736 | 147,0 | –1195 | 13062 | 11867 |

ES | USK | 567- | Morski menek | V, VI, VII, 1, 2 | y | 41 | 0 | 41 | 55,9 | 136,3 | –14,9 | 35 | 20 |

FR | BLI | 245- | Modri leng | II, IV, V 1, 2 | y | 87 | 0 | 87 | 90,9 | 104,5 | –3,9 | 61 | 57 |

IE | ANF | 561214 | Morske spake | Vb 1, VI, XII, XIV | n | 346 | 0 | 346 | 355,2 | 102,7 | –9,2 | 318 | 309 |

NL | ANF | 07. | Morske spake | ICES, podobmočje VII — Irsko morje, zahodno od Irske, Porcupine Bank, vzhodni in zahodni Rokavski preliv, Bristolski kanal, Keltsko morje, severno in južno, in jugozahodno od Irske — vzhodno in zahodno | n | 16 | 0 | 16 | 20,5 | 128,1 | –4,5 | 250 | 246 |

NL | HER | 4AB | Atlantski sled | IV a, IV b | n | 45815 | 0 | 45815 | 46246,2 | 100,9 | –431,2 | 50068 | 49637 |

NL | HER | 4CXB7D | Atlantski sled | IVc, VIId | n | 32118 | 0 | 32118 | 33538,2 | 104,4 | –1420,2 | 30621 | 29201 |

--------------------------------------------------