32004R0753Uradni list L 118 , 23/04/2004 str. 0023 - 0031


Uredba Komisije (ES) št. 753/2004

z dne 22. aprila 2004

o izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede statistike o znanosti in tehnologiji

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Odločbe št. 1608/2003/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. julija 2003 o pripravi in razvoju statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji [1], in zlasti člena 3 Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Potrebno je sprejeti merila za izvajanje posameznih statističnih dejanj, kot je določeno v členu 2 Odločbe 1608/2003/ES; ta dejanja so potrebna za vzpostavitev statistike Skupnosti o znanosti, tehnologiji in inovacijah.

(2) Statistični program Skupnosti opredeljuje okvir za pripravo vseh statističnih podatkov Skupnosti, in Odločba št. 2367/2002/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2002 o statističnem programu Skupnosti za obdobje od 2003 do 2007 [2] izrecno določa program dela za pripravo in izpopolnitev statističnih podatkov s področja znanosti in tehnologije za obdobje od 2003 do 2007.

(3) Nujna je zagotovitev medsebojne skladnosti statistike Skupnosti o znanosti in tehnologiji z drugimi mednarodnimi standardi, kar pomeni, da je treba upoštevati delo, ki ga je opravila Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) in druge mednarodne organizacije.

(4) Pri izvajanju Odločbe št. 1608/2003/ES je treba upoštevati okvir, ki ga zagotavlja Uredba Sveta (ES) št. 322/97 z dne 17. februarja 1997 o statističnih podatkih Skupnosti [3], ko opredeljuje pogoje za zaščito dostopa do administrativnih virov in zaupnost statističnih podatkov.

(5) Merila, predvidena s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za statistični program –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Ukrepi za izvajanje odločbe št. 1608/2003/ES v zvezi s statistiko Skupnosti o znanosti in tehnologiji so določeni v tej uredbi.

Člen 2

1. Uredba zajema naslednja področja:

(a) statistiko raziskovalno-razvojne dejavnosti

(b) statistiko o državnih proračunskih sredstvih ali izdatkih za raziskave in razvoj (GBAORD);

(c) statistiko o človeških virih v znanosti in tehnologiji, vključno s spolno statistiko in mobilnostjo (HRST), statistiko o patentih, statistiko visoko tehnoloških dejavnostih in storitvenih na znanju temelječih dejavnostih, ter drugo statistiko na področju znanosti in tehnologije.

Področja, navedena v točkah (a) in (b) vsebujejo sezname statističnih spremenljivk, dejavnosti in sektorje, razčlenitve rezultatov, pogostnost statističnega spremljanja, roke za posredovanje podatkov; pilotne študije za razvoj, med drugim, novih spremenljivk in drugih posebnih aktivnosti, ki naj se izvajajo, ter prehodno obdobje; vse to je opredeljeno v oddelkih 1 in 2 Priloge.

Za področja, navedena v točki (c), se potrebni podatki pretežno pridobivajo iz obstoječih virov statističnih ali drugih podatkovnih virov, v skladu z oddelkom 3 Priloge.

2. Na podlagi zaključkov v poročilih, ki se na podlagi člena 5 Odločbe št. 1608/2003/ES predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu, se seznami statističnih spremenljivk, zajete dejavnosti in sektorji, razčlenitve rezultatov, pogostnost statističnega spremljanja, roki za posredovanje podatkov, seznam pilotnih študij in druge posebnosti, določene v Prilogi te uredbe, v rednih časovnih razmikih spremenijo, kjer je to primerno, v skladu s postopkom iz člena 4 navedene odločbe.

Člen 3

Države članice bodo pridobivale potrebne podatke na podlagi uporabe različnih virov, kot so statistične raziskave na osnovi vzorca, iz administrativnih virov ali drugih podatkovnih virov. Glede kakovosti ali postopkov statističnega ocenjevanja morajo drugi viri podatkov biti vsaj enakovredni vzorčnim statističnim raziskavam ali administrativnim virom podatkov.

Člen 4

Statistična področja, navedena v Prilogi, morajo temeljiti na usklajenih konceptih in definicijah iz najnovejših različic Fraskatskega priročnika, Kanberskega priročnika ali drugih harmoniziranih standardov.

Države članice bodo pri zbiranju statističnih podatkov upoštevale te usklajene koncepte in definicije.

V poročilih, ki se predložijo Evropskemu parlamentu in Svetu na podlagi člena 5 Odločbe št. 1608/2003/ES se navede sklic na koncepte in definicije in njihova raba.

Člen 5

Države članice Komisiji (Statističnemu uradu Evropskih skupnosti) posredujejo spremenljivke, navedene v oddelkih 1 in 2 Priloge, z uporabo standardnega formata za posredovanje, ki ga v sodelovanju z državami članicami določi Komisija (Statistični urad Evropskih skupnosti - Eurostat).

Člen 6

Oceno kakovosti izvedejo države članice in Komisija (Statistični urad Evropskih skupnosti - Eurostat).

Države članice Komisiji (Statističnemu uradu Evropskih skupnosti - Eurostatu) na njeno zahtevo posredujejo informacije, ki so potrebne za presojo kakovosti statistike, določene v Prilogi, ki je potrebna za izpolnitev zahtev za poročanje, določenih v členu 5 Odločbe št. 1608/2003/ES.

Člen 7

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. aprila 2004

Za Komisijo

Pedro Solbes Mira

Član Komisije

[1] UL L 230, 16.9.2003, str. 1.

[2] UL L 358, 31.12.2002, str. 1.

[3] UL L 52, 22.2.1997, str. 1. Uredba, kakor je bila spremenjena z Uredbo (ES) št. 1882/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 284, 31.10.2003, str. 1).

--------------------------------------------------

PRILOGA

STATISTIKA O ZNANOSTI IN TEHNOLOGIJI

Oddelek 1 Statistika o raziskovalno-razvojni dejavnosti

1. Seznam statističnih podatkov, ki jih je treba zbirati (vključno z razčlenitvijo), je naveden v nadaljevanju.

Oznaka | | Vsi sektorji | Po sektorjih izvajanja |

Poslovni sektor | Visokošolski sektor | Državni sektor | Zasebni nepridobitni sektor | Pripombe |

1.11 | Število osebja v R&R v fizičnih osebah (HC-head count) |

| Brez razčlenitve | 1.11.0.0 | 1.11.0.1 | 1.11.0.2 | 1.11.0.3 | 1.11.0.4 | |

| Po poklicu in po spolu | 1.11.1.0 | 1.11.1.1 | 1.11.1.2 | 1.11.1.3 | 1.11.1.4 | Druga možnost je razčlenitev po usposobljenosti in po spolu |

| Po usposobljenosti in po spolu | 1.11.2.0 | 1.11.2.1 | 1.11.2.2 | 1.11.2.3 | 1.11.2.4 | Druga možnost je razčlenitev po poklicu in po spolu |

| Po gospodarskih dejavnostih (NACE) | | 1.11.3.1 | | | | |

| Po glavnih področjih znanosti in po spolu | | | 1.11.4.2 | 1.11.4.3 | | Vsaka štiri leta |

| Po regijah (NUTS 2) | 1.11.5.0 | 1.11.5.1 | 1.11.5.2 | 1.11.5.3 | 1.11.5.4 | |

| Po regijah (NUTS 2) in po spolu | 1.11.6.0 | 1.11.6.1 | 1.11.6.2 | 1.11.6.3 | 1.11.6.4 | Neobvezno |

| Po gospodarskih dejavnostih (NACE) in po spolu | | 1.11.7.1 | | | | Vsaka štiri leta |

1.12 | Število raziskovalcev v fizičnih osebah (HC-head count) |

| Brez razčlenitve | 1.12.0.0 | 1.12.0.1 | 1.12.0.2 | 1.12.0.3 | 1.12.0.4 | |

| Po spolu | 1.12.1.0 | 1.12.1.1 | 1.12.1.2 | 1.12.1.3 | 1.12.1.4 | |

| Po usposobljenosti in po spolu | 1.12.2.0 | 1.12.2.1 | 1.12.2.2 | 1.12.2.3 | 1.12.2.4 | Neobvezno |

| Po gospodarskih dejavnostih (NACE) in po spolu | | 1.12.3.1 | | | | Vsaka štiri leta |

| Po glavnih področjih znanosti in po spolu | | | 1.12.4.2 | 1.12.4.3 | | Vsaka štiri leta |

| Po regijah (NUTS 2) | 1.12.5.0 | 1.12.5.1 | 1.12.5.2 | 1.12.5.3 | 1.12.5.4 | |

| Po regijah (NUTS 2) in po spolu | 1.12.6.0 | 1.12.6.1 | 1.12.6.2 | 1.12.6.3 | 1.12.6.4 | Neobvezno |

| Po starostnih skupinah in po spolu | | | 1.12.7.2 | 1.12.7.3 | | Neobvezno |

| Po državljanstvu in po spolu | | | 1.12.8.2 | 1.12.8.3 | | Neobvezno |

1.13 | Število osebja v R&R v ekvivalentu polnega delovnega časa – EPDČ (FTE) |

| Brez razčlenitve | 1.13.0.0 | 1.13.0.1 | 1.13.0.2 | 1.13.0.3 | 1.13.0.4 | Letno |

| Po poklicu | 1.13.1.0 | 1.13.1.1 | 1.13.1.2 | 1.13.1.3 | 1.13.1.4 | Druga možnost je razčlenitev po strokovni usposobljenosti |

| Po strokovniusposobljenosti | 1.13.2.0 | 1.13.2.1 | 1.13.2.2 | 1.13.2.3 | 1.13.2.4 | Druga možnost je razčlenitev po poklicu |

| Po gospodarskih dejavnostih (NACE) | | 1.13.3.1 | | | | |

| Po glavnih področjih znanosti in po spolu | | | 1.13.4.2 | 1.13.4.3 | | Neobvezno |

| Po regijah (NUTS 2) | 1.13.5.0 | 1.13.5.1 | 1.13.5.2 | 1.13.5.3 | 1.13.5.4 | |

| Po velikostnih razredih | | 1.13.6.1 | | | | Neobvezno za velikostne razrede 0 in eden do devet zaposlenih |

1.14 | Število raziskovalcev v ekvivalentu polnega delovnega časa – EPDČ (FTE) |

| Brez razčlenitve | 1.14.0.0 | 1.14.0.1 | 1.14.0.2 | 1.14.0.3 | 1.14.0.4 | Letno |

| Po spolu | 1.14.1.0 | 1.14.1.1 | 1.14.1.2 | 1.14.1.3 | 1.14.1.4 | Neobvezno |

| Po strokovni usposobljenosti | 1.14.2.0 | 1.14.2.1 | 1.14.2.2 | 1.14.2.3 | 1.14.2.4 | Neobvezno |

| Po gospodarskih dejavnostih (NACE) | | 1.14.3.1 | | | | |

| Po glavnih področjih znanosti in po spolu | | | 1.14.4.2 | 1.14.4.3 | | Neobvezno |

| Po regijah (NUTS 2) | 1.14.5.0 | 1.14.5.1 | 1.14.5.2 | 1.14.5.3 | 1.14.5.4 | |

| Po regijah (NUTS 2) in po spolu | 1.14.6.0 | 1.14.6.1 | 1.14.6.2 | 1.14.6.3 | 1.14.6.4 | Neobvezno |

| Po velikostnih razredih | | 1.14.7.1 | | | | Neobvezno za velikostne razrede 0 in eden do devet zaposlenih |

1.20 | Notranji izdatki za R&R |

| Brez razčlenitve | 1.20.0.0 | 1.20.0.1 | 1.20.0.2 | 1.20.0.3 | 1.20.0.4 | Letno |

| Po virih financiranja | 1.20.1.0 | 1.20.1.1 | 1.20.1.2 | 1.20.1.3 | 1.20.1.4 | |

| Civilno/vojaško | 1.20.2.0 | | | | | Neobvezno |

| Po vrstah R&R | 1.20.3.0 | 1.20.3.1 | 1.20.3.2 | 1.20.3.3 | 1.20.3.4 | Neobvezno |

| Po vrstah stroškov | 1.20.4.0 | 1.20.4.1 | 1.20.4.2 | 1.20.4.3 | 1.20.4.4 | |

| Po gospodarskih dejavnostih (NACE) | | 1.20.5.1 | | | | |

| Po velikostnih razredih | | 1.20.6.1 | | | | Neobvezno za velikostne razrede 0 in eden do devet zaposlenih |

| Po virih financiranja in velikostnih razredih | | 1.20.7.1 | | | | |

| Po glavnih področjih znanosti | | | 1.20.8.2 | 1.20.8.3 | | Neobvezno |

| Po socio-ekonomskih ciljih (SEC) | | | | 1.20.9.3 | | Neobvezno |

| Po regijah (NUTS 2) | 1.20.10.0 | 1.20.10.1 | 1.20.10.2 | 1.20.10.3 | 1.20.10.4 | |

2. Vse spremenljivke je treba poročati vsaki dve leti, razen spremenljivk, za katere je v tabeli v odstavku 1 navedena drugačna pogostnost (letno ali vsake štiri leta).

3. Prvo leto poročanja, za katero je treba pripraviti statistične podatke, navedeno v odstavku 1, je koledarsko leto 2003.

Komisija lahko državam članicam podeli odlog poročanja za statistiko, ki se pripravi za prvo leto poročanja, če nacionalni statistični sistemi zahtevajo večje prilagoditve. V zelo izjemnih primerih se to obdobje odstopanja lahko podaljša za regionalne razčlenitve spremenljivk 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 in 1.20.

4. Rezultate je treba posredovati v 18 mesecih po koncu koledarskega leta referenčnega obdobja. Poleg tega je treba predhodne rezultate za spremenljivke z letno pogostnostjo posredovati v 10 mesecih po koncu koledarskega leta referenčnega obdobja.

5. Priprava rezultatov

5.1 Rezultati statistike po poklicih so razčlenjeni na "raziskovalce", "tehnike/enakovredno osebje" in "drugo podporno osebje".

5.2 Rezultati statistike po strokovni usposobljenosti so razčlenjeni na "imetnike doktorata (ISCED 6)", druge univerzitetne diplome in druge visokošolske diplome (ISCED 5A in 5B) "in" druga usposobljenost.

5.3 Rezultati statistike po glavnih področjih znanosti so razčlenjeni na "naravoslovno-matematične vede", "tehniške in tehnološke vede", "medicinske vede", "kmetijske vede", "družboslovne vede" in "humanistične vede".

5.4 Rezultati statistike po velikostnih razredih so razčlenjeni na naslednje velikostne razrede: "0 zaposlenih", "eden do devet zaposlenih", "10 do 49 zaposlenih", "50 do 249 zaposlenih", "250 do 499 zaposlenih", "500 in več zaposlenih".

5.5 Rezultati statistike po virih financiranja so razčlenjeni na "poslovni sektor", "državni sektor", "zasebni nepridobitni sektor", "visokošolski sektor" in "tujina".

5.6 Rezultati statistike po vrstah R&R so razčlenjeni na "temeljne raziskave", "uporabne raziskave" in "eksperimentalni razvoj".

5.7 Rezultati statistike po vrstah stroškov so razčlenjeni na "tekoče stroške (stroški dela in drugi tekoči stroški)" in "investicijski stroški".

5.8 Rezultati statistike po socio-ekonomskih ciljih so razčlenjeni v skladu s klasifikacijo za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih izdatkov (NABS) na ravni poglavja.

5.9 Rezultati statistike po starostnih skupinah so razčlenjeni na naslednje starostne razrede (v letih): "do 25", "25 do 34", "35 do 44", "45 do 54", "55 do 64", "65 in več".

5.10 Rezultati statistike po državljanstvu so razčlenjeni na naslednje kategorije: "nacionalno državljanstvo", "državljanstvo druge države članice EU", "državljanstvo druge evropske države", "državljanstvo Severne Amerike", "državljanstvo Srednje in Južne Amerike"; "državljanstvo Azije", "državljanstvo Afrike", "drugo državljanstvo".

5.11 Rezultati statistike po gospodarskih dejavnostih (NACE Rev. 1.1) so razčlenjeni v naslednje oddelke, skupine, razrede in agregate NACE Rev. 1.1 (kot je navedeno v Fraskatskem priročniku):

"01, 02, 05", "10, 11, 12, 13, 14", "15 to 37", "15 + 16", "15", "16", "17 + 18 + 19", "17", "18", "19", "20 + 21 + 22", "20", "21", "22", "23 + 24 + 25", "23", "23 less 23.2", "23.2", "24", "24 less 24.4", "24.4", "25", "26", "27", "27.1 to 27.3 + 27.51 + 27.52", "27.4 + 27.53 + 27.54", "28 to 35", "28", "29", "29.11", "29.3 + 29.4 + 29.5 + 29.6", "29.4", "29.6", "30", "31", "31.1", "31.2", "31.3", "31.4", "31.5", "31.6", "32", "32.1", "32.2", "32.3", "33", "33,1", "33.2", "33.3", "33.4", "33.5", "34", "35", "35.1", "35.2", "35.3", "35.4 + 35.5", "36", "36.1", "36.2 to 36.5", "37", "40, 41", "45", "50 to 99", "50, 51, 52", "55", "60, 61, 62, 63, 64", "64.2", "60 to 64 less 64.2", "65, 66, 67", "70, 71, 72, 73, 74", "72", "72.2", "73", "74", "74.2 + 74.3", "75 to 99", "01 to 99".

6. Koncepti in definicije, ki se nanašajo na statistiko, opredeljeno v tem oddelku, so določeni v Fraskatskem priročniku.

7. Komisija in/ali države članice bodo prostovoljno izvedle pilotne študije zlasti o naslednjih temah:

(a) nadaljnje razčlenitve števila raziskovalcev v poslovnem sektorju;

(b) število stranskih rezultatov raziskav ali podobnih kazalnikov, ki jih pripravijo raziskovalci v visokošolskem sektorju;

(c) nadaljnja razčlenitev kategorije "vir financiranja v tujini" (naveden v odstavku 5.5) na "tuja podjetja", "druge nacionalne vlade", "zasebne nepridobitne organizacije", "visoko šolstvo", "Evropska komisija", "mednarodne organizacije", "drugo";

(d) kazalniki globalizacije R&R.

Oddelek 2 Statistika o državnih proračunskih sredstvih ali izdatkih za raziskave in razvoj (GBAORD)

1. Treba je pripravljati naslednjo statistiko:

Oznaka | Naslov |

21.0 | Državna proračunska sredstva za R&R v začasnem proračunu (kot ga odobri parlament na začetku proračunskega leta) |

21.1 | Državna proračunska sredstva za R&R v dokončnem proračunu (rebalans proračuna, odobren med proračunskim letom) |

2. O vseh spremenljivkah se poroča letno.

3. Prvo leto poročanja, za katero je treba zbrati statistične podatke, je koledarsko leto 2004. Komisija lahko državam članicam odobri odlog za statistiko, ki se pripravi za prvo leto poročanja, če nacionalni statistični sistemi zahtevajo večje prilagoditve.

4. Rezultate je treba posredovati v šestih mesecih po koncu koledarskega leta referenčnega obdobja za spremenljivko 21.0 (z vsemi razčlenitvami) in v 12 mesecih za spremenljivko 21.1 (z vsemi razčlenitvami). Posredovanje rezultatov za spremenljivko 21.1 v skladu s klasifikacijo za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih sredstev (NABS) na ravni podpoglavja ni obvezno.

5. Priprava rezultatov

5.1 Rezultati statistike za spremenljivki 21.0 in 21.1 so razčlenjeni v skladu s klasifikacijo za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih sredstev (NABS) na ravni poglavja.

5.2 Rezultati statistike za spremenljivko 21.1 so razčlenjeni v skladu s klasifikacijo za analize in primerjavo znanstvenih programov in proračunskih sredstev (NABS) na ravni podpoglavja.

6. Koncepti in opredelitve za statistiko, opredeljeno v tem oddelku, so določeni v Fraskatskem priročniku.

Oddelek 3 Druga statistika s področja znanosti in tehnologije

Delo, povezano z drugimi področji statistike o znanosti in tehnologiji se zlasti nanaša na naslednja področja:

(a) statistiko o človeških virih v znanosti in tehnologiji (vključno s statistiko po spolu in mobilnosti (HRST): razvoj in izvajanje celovitega okvira za statistiko o človeških virih, predvsem z boljšim izkoriščanjem obstoječih nacionalnih in mednarodnih virov podatkov (tudi znotraj evropskega statističnega sistema). Posebno pozornost je treba nameniti enakosti med spoloma;

(b) statistiko o patentih: razvoj in izvajanje celovitega okvira statistike patentov z rednim pripravljanjem mednarodnih in nacionalnih statističnih podatkov in kazalnikov o patentih na podlagi informacij, ki so na voljo v nacionalnih in mednarodnih patentnih uradih;

(c) statistiko o visoko tehnoloških dejavnostih in storitvenih na znanju temelječih dejavnostih: Razvoj in izvajanje celovitega okvira statistike o visoko tehnoloških dejavnostih in storitvenih na znanju temelječih dejavnostih, predvsem z boljšim izkoriščanjem obstoječih nacionalnih in mednarodnih virov podatkov (tudi znotraj evropskega statističnega sistema). To delo vključuje tudi identifikacijo in klasifikacijo dejavnosti in proizvodov, merjenje gospodarske storilnosti teh dejavnosti in njihov prispevek k rezultatom celotnega gospodarstva.

(d) drugi statistični podatki na področju znanosti in tehnologije: Dodatni razvoj in izvajanje dela je med drugim povezano s statistiko na področju biotehnologije, nanotehnologije, tehnološke plačilne bilance, nadaljnjimi razčlenitvami obstoječe statistike v velikostne razrede ali z drugimi področji.

Za področja, navedena v tem oddelku, se potrebni podatki pretežno pridobivajo iz obstoječih virov statističnih ali drugih podatkov (npr. na področju socialne in ekonomske statistike).

--------------------------------------------------